Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Samenwerkingsovereenkomst Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSamenwerkingsovereenkomst Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal
CiteertitelSamenwerkingsovereenkomst Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Externe bijlageexb-2016-7088

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2000nieuwe regeling

23-05-2000

--

CMSZ1/2000

Tekst van de regeling

Intitulé

Samenwerkingsovereenkomst Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal

Samenwerkingsovereenkomst Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal

 

 

DE ONDERGETEKENDEN:

1.De gemeente Roosendaal, afdeling Sociale Zaken,ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

de heer L.C.M. de Jaeger, in dezen handelend namens de burgemeester en ter uitvoering van het besluit van de Gemeenteraad van 27 november 1997,

hierna te noemen: SoZa,

2.De Gemeentelijke Kredietbank Breda, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M.G.M.M. van der Horst, directeur, handelend ter uitvoering van het besluit van,

hierna te noemen: de GKB ,

3.Stichting Algemeen Maatschappelijk WerkWestelijk Noord-Brabant, gevestigd te Bergen op Zoom en kantoorhoudende aan de Wassenaarstraat nummer 61,

4611 BT te Bergen op Zoom, alsmede aan de Vughtstraat nummer 15, 4701 NJ te Roosendaal, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: mevrouw J. A.. Traas, directeur,

hierna te noemen: het AMW ,

 

CONSIDERANS

 

Partijen nemen het volgende in aanmerking:

 • §

  dat partijen samenwerken op het gebied van integrale schuldhulpverlening in het Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal voortaan te noemen: MSR;

 • §

  dat de doelstelling van het MSR is, het bieden van schuldhulp aan alle inwoners van Roosendaal, ongeacht hun inkomen door middel van het oplossen van complexe schuldsituaties waardoor er een redelijk toekomstperspectief ontstaat;

 • §

  dat de kerntaken van integrale schuldhulpverlening zijn:

  • 1.

   doelmatige preventie,

  • 2.

   vroegtijdige signalering en doorverwijzing,

  • 3.

   het bieden van mogelijkheden tot integrale schuldhulpverlening;

 • §

  dat ter aansturing van het MSR een stuurgroep MSR wordt ingesteld waarin van de betrokken instellingen zijn vertegenwoordigd de directeur van het AMW , het hoofd van de GKB en het hoofd afdeling SoZa ;

 • §

  dat de beschikbare middelen van de samenwerkende partijen in onderlinge samenhang en overleg zo efficiënt mogelijk worden ingezet;

 • §

  dat op uitvoeringsniveau een door de Stuurgroep aan te sturen Uitvoeringsoverleg MSR in het leven is geroepen waaraan wordt deelgenomen door een afgevaardigde van de GKB , een afgevaardigde van het AMW en de door SoZa aangestelde coördinator van het MSR . Volledigheidshalve wordt voor diens taken en bevoegdheden verwezen naar art 8.6. van deze overeenkomst;

 • §

  dat het Uitvoeringsoverleg MSR is belast met de dagelijks aansturing van het MSR en de coördinator verantwoording aflegt aan de stuurgroep;

 • §

  dat de GKB de afwerking van aanvragen voor consumptieve kredieten en schuldhulpverlening verzorgt alsmede het afgeven van de verklaring ex artikel 285 Faillissementswet ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;

 • §

  dat het AMW die immateriële zorg levert die nodig is bij schuldhulpverlening en bemiddelt in trajecten waar het minnelijke traject en de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen geen oplossing biedt. Tevens levert het AMW crisisinterventie gedurende de periode van onderzoek door de GKB ;

  BEPALINGEN

I. ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1: AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze overeenkomst zijn de navolgende stukken gehecht:

 

 • 1.

  het organisatiemodel;

 • 2.

  productbeschrijvingen van partijen;

 • 3.

  schematisch overzicht schuldhulpverlening;

 • 4.

  overeenkomst schuldhulpverlening waarin de voorwaarden tot schuldhulpverlening t.a.v. de cliënt zijn weergegeven;

 • 5.

  integrale werkprocessen;

 • 6.

  integrale werkafspraken.

 • 7.

  GKB budgetbeheer

De inhoud van deze stukken dient geacht te worden hier te zijn herhaald en ingelast en maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

De hierboven genoemde bijlagen kunnen afzonderlijk aan één van de bepalingen in deze overeenkomst worden getoetst, zonder dat daardoor de overige delen van deze overeenkomst worden aangetast.

 

ARTIKEL 2: ONDERWERP

Partijen participeren in een samenwerkingsverband ten behoeve van een integrale schuldhulpverlening voor de inwoners van de gemeente Roosendaal. De naam van het samenwerkingsverband is Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal: MSR .

ARTIKEL 3: DOELSTELLING VAN DE INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING

Doelstelling van het MSR is het bieden van schuldhulp aan alle inwoners van de gemeente Roosendaal, ongeacht hun inkomen. Dit door middel van het oplossen van complexe schuldsituaties waardoor er een redelijk toekomstperspectief ontstaat.

ARTIKEL 4: UITGANGSPUNTEN

Uitgangspunten van het MSR zijn:

 • §

  schuldhulpverlening voor alle inwoners van de gemeente Roosendaal;

 • §

  de schuldhulpverlening moet gemakkelijk toegankelijk en bereikbaar zijn;

 • §

  schuldhulpverlening is maatwerk;

 • §

  een centraal meldpunt: de klant weet waar hulp gevraagd kan worden;

 • §

  de gemeente heeft de regiefunctie;

 • §

  doeltreffend en efficiënt gebruik van specialismen bij de instellingen;

 • §

  partijen onderschrijven de gedragscode schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet;

 • §

  grote doorzichtigheid van de organisatie voor de burgers;

 • §

  het afstemmen van informatie tussen partijen teneinde voor de cliënt een sluitende aanpak van schulden te kunnen presenteren;

 • §

  het komen tot werkafspraken met potentiële schuldeisers als huiseigenaren enenergieleveranciers door middel van regulier overleg met als doel:

  • -

   vroegtijdige signalering van schulden;

  • -

   het bespreken van maatregelen ter voorkoming van woningontruiming en afsluiting van energie;

  • -

   het voorkomen van hoge incassokosten;

  • -

   informeren en verwijzen van cliënten naar MSR ;

  • -

   te komen tot een zo efficiënt en doeltreffend mogelijke manier van werken.

 • §

  preventief en curatief beleid als onderdelen van schuldhulpverlening;

 • §

  De wijze van samenwerking tussen de partijen is vastgelegd in bijlage 4 (overeenkomst schuldhulpverlening), bijlage 5 (integrale werkprocessen) en bijlage 6 (integrale werkafspraken).

ARTIKEL 5: EVALUATIE

 • 5.1

  De effecten van de samenwerking tussen partijen zullen worden geëvalueerd uiterlijk in september 2000, en vervolgens jaarlijks uiterlijk in februari, voor het eerst in het jaar 2001.

 • 5.2

  SoZa draagt zorg voor de evaluatie. In het MSR zal worden besproken welke gegevens SoZa daartoe van de GKB en AMW wenst te ontvangen. Partijen zullen hieraan hun medewerking verlenen.

ARTIKEL 6: FINANCIËLE BEPALINGEN

 • 6.

  1 Door middel van een door Maatschappelijk Werk in te dienen aanvraag voor een contractsubsidie als bedoeld in de Subsidieverordening welzijn 1999 zal overeenkomstig het gestelde in de voornoemde verordening jaarlijks worden beoordeeld op welke wijze en tot welke hoogte de door Maatschappelijk Werk in het kader van het MSR ontplooide activiteiten zullen worden gesubsidieerd.

 • 6.

  2 SoZa en de GKB zullen jaarlijks nadere prestatie afspraken maken omtrent de kwaliteit, kwantiteit en prijs van de door de GKB in het kader van het MSR te leveren producten.

 • 6.3.

  De gemeente stelt coördinator voor het MSR beschikbaar voor 20 uur per week .

   

   

 • II BIJZONDERE BEPALINGEN

   

ARTIKEL 7: PRODUCTEN

 • 7.1

  Partijen hebben de door hen te leveren producten beschreven. De productbeschrijvingen zijn aan deze overeenkomst gehecht. Zie bijlage 2.

 • 7.2

  Het MSR zal in gezamenlijk overleg de doeltreffendste combinatie van de hen ter beschikking staande eigen producten leveren om de doelstelling zoals geformuleerd in artikel 4 van deze overeenkomst te bereiken.

 • 7.3

  SoZa heeft hierbij de regiefunctie zoals die functie is omschreven in de begripsdefinities van deze overeenkomst en op pagina 7 en 8 van de nota “Integraal Schuldhulpverleningsbeleid” van april 97, zoals vastgesteld in november 1997. Partijen zijn bekend met deze nota en het daarin gestelde.

 • 7.4

  Ieder der partijen blijft zelf verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) eigen producten.

ARTIKEL 8: BEGRIPPEN, DEFINITIES, TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

8.1.Het AMW

Deze instelling verzorgt binnen het Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal met name de immateriële zorg die nodig is bij schuldhulpverlening, geeft budgetvoorlichting en budgetbegeleiding, bemiddelt in trajecten waar het minnelijke traject en de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen geen oplossing biedt en levert crisisinterventie gedurende de periode van onderzoek door de Kredietbank;

8.2.Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding bestaat uit de volgende onderdelen: - begroten van de huishoudfinanciën op jaarbasis c.q. het financiële beheer op lange termijn met gebruik van Excelprogramma. Vanuit AMW kan er een overlap of doublure ontstaan met het budgetplan van de GKB. In die gevallen is afstemmen een vereiste; - administreren helpt voor financieel beheer op korte termijn in de vorm van het bijhouden van een kas(bank)boek waarbij de variabele lasten binnen de jaarbegroting dienen te blijven. Het aanleren van deze vaardigheid bij cliënten en het controleren daarvan valt binnen het begrip budgetbegeleiding; - periodieke controle bankafschriften; - psychosociale hulpverlening in relatie tot achterliggende psychische en / of relationele problematiek bij schulden

8.3.Budgetbeheer

Budgetbeheer houdt in het door de GKB beheren van een persoonlijke rekening waarop alle inkomsten van een particulier worden gestort en van welke inkomsten alle reserveringen en uitgaven worden gedaan. Dit in nauwe samenwerking met het AMW. Deze samenwerking is beschreven in de bijgevoegde bijlage GKB budgetbeheer.

8.4.Budgetvoorlichting

Budgetvoorlichting wordt door alle partijen bij deze overeenkomst uitgevoerd. Door de GKB en tijdens intake bij SoZa, sector Cultuur en Maatschappij, wordt inzicht gegeven aan de cliënt in diens bestedingspatroon aan de hand van door hem/haar verstrekte informatie die verwerkt wordt in een intakeformulier. Tevens wordt voorlichting gegeven over eventueel non-gebruik van voorzieningen (huursubsidie, kwijtschelding etc.) indien dit wordt gesignaleerd

Het AMW geeft eveneens voorlichting op dit gebied waarbij men tevens ondersteuning biedt aan de cliënt in het aanvragen van voorliggende voorzieningen.

8.5.SoZa

Onder dit begrip wordt verstaan; de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Roosendaal. De sector levert de coördinator van het Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal en behandelt de aanvragen voor bijzondere bijstand in het kader van schuldhulpverlening.

8.6.coördinator MSR

De coördinator MSR is door de gemeente aangesteld en heeft de volgende taken: - is voorzitter van het uitvoeringsoverleg Meldpunt Schuldhulpverlening

Roosendaal; - draagt zorg voor de notulering van de werkbesprekingen van het MSR; - legt casebesprekingen vast in een standaardrapportage; - legt werkafspraken en werkprocessen vast; - signaleert knelpunten richting stuurgroep en is intermediair tussen stuurgroep en uitvoeringsoverleg; - bewaakt ingestelde procedures en geeft sturing aan de participerende

organisaties;

 • -

  vergaart gegevens voor managementinformatie en ten behoeve van dejaarlijkse evaluatie;

 • -

  heeft overleg met schuldeisers zowel op casualistiek als op organisatorisch vlak;

 • -

  initieert in de ontwikkeling van MSR en te ontwikkelen procedures;

  draagt bij in beleidsontwikkeling met raakvlakken naar schuldhulpverlening; - is belast met de dagelijkse coördinatie van het MSR.

8.7 GKB

Deze instelling levert de afwerking van aanvragen voor consumptieve kredieten en schuldhulpverlening alsmede het afgeven van de verklaring ex artikel 285 FW ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

8.8.Hulpverleningsplan

Hieronder wordt verstaan de door MSR geïndiceerde activiteiten in het kader van het regelen van schulden ter oplossing van een schuldenpakket en ter voorkoming van recidive

8.9.Intake

Het innemen van een aanvraag schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door consulenten van CMSZ. In deze intake kunnen de volgende werkzaamheden voorkomen:

 • -

  invullen van intakeformulier van de GKB waardoor inzicht ontstaat in de persoonssituatie, inkomsten en uitgaven en schuldenlast;

 • -

  verwijzen naar het AMW voor crisisinterventie c.q. psychosociale problematiek;

 • -

  het doornemen en innemen van een overeenkomst waarin de voorwaarden zijn opgenomen die aan integrale schuldhulpverlening zijn verbonden;

 • -

  het invullen van een registratieformulier teneinde een aanvraag voor bijzondere bijstand voor schulden op te starten;

 • -

  crisisinterventie door middel van de daartoe gemaakte interne afspraken teneinde woningontruiming c.q. afsluiting van energie te voorkomen indien dat maatschappelijk onaanvaardbaar wordt geacht.

8.10 Preventie

Alle activiteiten die tot doel hebben om te voorkomen dat mensen in een problematische schuldensituatie terechtkomen zoals:

 • -

  voorlichting in buurthuizen en scholen aan de hand van diverse thema’s;

 • -

  informatie verstrekken over non-gebruik zowel cliëntgericht als signalerend naar (minima)beleid.

8.11 Persoonlijk budgetadvies

Zie budgetvoorlichting

8.12Psychosociale begeleiding

Psychosociale hulpverlening in relatie tot achterliggende psychische en/of

relationele problematiek bij schulden

8.13 Recidive

Wanneer binnen drie jaar na ingang van een schuldhulpverleningstraject, zijnde de maximale termijn van een minnelijke schuldregeling, opnieuw schulden ontstaan is er sprake van recidive.

8.14. Regiefunctie

Bij SoZa, sector Cultuur en Maatschappij ligt de regie voor de integrale schuldhulpverlening welke is georganiseerd in het MSR. De regie is naar twee niveaus opgesplitst, te weten:

eerste niveau : besluitvorming, het afdelingshoofd CMSZ is voorzitter van de Stuurgroep MSR;

tweede niveau : . uitvoering, de door gemeente geleverde coördinator is voorzitter van het uitvoeringsoverleg MSR.

8.15. Schuldbemiddeling:

Het volledig oplossen van een schuldenpakket door het bemiddelen tot een regeling met de schuldeisers zonder zelf krediet te verstrekken.

8.16.Schuldregeling:

het geheel van activiteiten in het kader van het regelen van schulden. Schuldregeling is een verzamelnaam en omvat schuldsanering en/of schuldbemiddeling

8.17. Schuldsanering:

het volledig oplossen van een schuldenpakket door middel van het verstrekken van een saneringskrediet

8.18.Stuurgroep MSR

De stuurgroep Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal is verantwoordelijk voor de aansturing van het uitvoeringsoverleg en heeft minimaal de volgende taken: - de Stuurgroep bepaalt wat er dient te gebeuren met knelpunten die wordenaangedragen vanuit het uitvoeringsoverleg; - de Stuurgroep initieert in de ontwikkeling van de integrale schuldhulpverlening

binnen de gemeente Roosendaal; - de Stuurgroep is eindverantwoordelijk voor de integrale schuldhulpverlening ingemeente Roosendaal.

8.19.Vroegtijdige signalering

Alle activiteiten die tot doel hebben om schulden in een vroeg mogelijk stadium op te sporen zoals:

- overleg met schuldeisers met het oog op vroegtijdige verwijzing naar MSR;

- bij cliënten met een uitkering van SoZa gebruik maken vande reeds aanwezige cliëntcontacten voor het signaleren van schulden;

-informatie aan instellingen die contact hebben met de doelgroep met het oog op het onderkennen van problematische schulden bij cliënten en verwijzen naar MSR.

ARTIKEL 9: OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

 • 9.1.

  De stuurgroep MSR komt minimaal tweemaal per jaar (in voorjaar en najaar) bij elkaar.

 • 9.2.

  Het uitvoeringsoverleg MSR komt om de week bij elkaar.

 • 9.3.

  De begeleiding van de cliënten van het MSR duurt maximaal drie jaar waarna de begeleiding wordt beëindigd. Meestal verloopt de begeleiding parallel met de aflossing van een saneringskrediet.

ARTIKEL 10: DOORLOOPTIJDEN

Voor de kwaliteit van de integrale schuldhulpverlening is de factor tijd van wezenlijk belang. De doorlooptijden van partijen dienen op elkaar te zijn afgestemd. Elk der partijen streeft er naar om binnen 8 weken na ontvangst van de melding bij de eigen organisatie een intakegesprek te hebben met de cliënt en binnen redelijke termijn hieraan een vervolg te geven. Indien deze termijn niet wordt gehaald zal dit met redenen omkleed wordt teruggekoppeld naar het uitvoeringsoverleg MSR en zonodig naar de Stuurgroep MSR.

Cliëntbespreking binnen het MSR vindt plaats binnen één maand nadat de noodzaak hiertoe door een der participanten is geïndiceerd.

III SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 11: INGANGSDATUM, LOOPTIJD, BEËINDIGING

 • 11.1

  Deze overeenkomst gaat in op 01-07-2000.

 • 11.2

  De overeenkomst wordt voor de duur van één jaar aangegaan en wordt stilzwijgend geacht te zijn voortgezet voor de duur van één jaar als niet één der partijen drie maanden voor het einde van de overeenkomst per aangetekend schrijven heeft opgezegd.

 • 11.3

  Door opzegging van één der partijen geldt de overeenkomst ook als beëindigd tussen de andere partijen.

 • 11.4

  Indien deze overeenkomst wegens voortschrijdende inzichten of gewijzigde omstandigheden bijstelling behoeft, zullen partijen hieromtrent in goed overleg hun medewerking verlenen.

 

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN OPGEMAAKT IN TWEEVOUD, TE ROOSENDAAL, D.D.

 

de gemeente Roosendaal, de gemeentelijke kredietbank Breda, Algemeen maatschappelijk werk Westelijk Noord-Brabant