Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Mandaatbesluit Leusden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Leusden 2011
CiteertitelMandaatbesluit Leusden 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Mandaatbesluit Leusden 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet 
 2. Algemene wet bestuursrecht 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-201101-01-2013nieuwe regeling

31-05-2011

Leusder Krant, 15-06-2011

165913

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Leusden 2011

Het college en de burgemeester van de gemeente Leusden, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

Overwegende:

dat het Mandaatbesluit 2010 is vastgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van de mogelijkheden van mandaat, volmacht en machtiging, om publiekrechtelijke bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en overige handelingen, behorende tot de competentie van het college en de burgemeester, binnen uitdrukkelijk bepaalde richtlijnen aan de ambtelijke organisatie op te dragen;

dat het college een aantal bevoegdheden ingevolge de Wet Milieubeheer en de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft gemandateerd aan de directeur van de Servicebureau Gemeenten;

dat het college op 30 september 1979 het Convenant Woonruimte Verdeling Leusden heeft ondertekend, waarin een aantal bevoegdheden met betrekking tot de woonruimteverdeling in Leusden zijn gemandateerd aan de directeur van de Woningstichting Leusden en de Urgentiecommissie.

dat nieuwe verordeningen zijn vastgesteld en wetgeving is gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat het Mandaatbesluit 2010 moet worden gewijzigd. Met de inwerkingtreding van het nieuwe mandaatbesluit vervalt het Mandaatbesluit Leusden 2010.

Gelezen het advies van de afdeling Algemene en Juridische Zaken met nummer 165913;

Gelet op de bepalingen van Hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

Besluiten:

onder gelijktijdige intrekking van het “Mandaatbesluit Leusden 2010”, vast te stellen het: Mandaatbesluit Leusden 2011

Artikel 1 Begripsbepalingen

Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandaatgever) een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht.

Volmacht: de bevoegdheid om in naam van de gemeente (de volmachtgever) privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de machtigingverlener) feitelijke handelingen te verrichten.

Artikel 2 Mandatenlijst

Uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in de bij dit besluit behorende mandatenlijst met inbegrip van ondertekening van daaruit voortvloeiende stukken, wordt opgedragen aan de in de mandatenlijst genoemde functionarissen, hierna te noemen gemachtigden;

Artikel 3 Feitelijk handelen

De medewerkers zijn steeds gemachtigd tot het verrichten van feitelijke handelingen ter uitvoering van de taken neergelegd in de eigen taakomschrijving binnen de kaders die daarvoor door de leidinggevenden zijn gegeven;

Artikel 4 Ondermandaat

Het is de gemachtigden toegestaan de aan hen gemandateerde bevoegdheden, genoemd in de mandatenlijst, schriftelijk onder te mandateren aan een medewerker met instemming van de gemeentesecretaris, indien dit noodzakelijk is voor een goede en doelmatige bedrijfsvoering. De voorschriften genoemd onder artikel 6 zijn onverminderd van toepassing.

Artikel 5 Uitzonderingen

Dit besluit is niet van toepassing indien het aanvragen, danwel ambtshalve te nemen besluiten betreft ten aanzien van personen die, ofwel ambtelijk ofwel bestuurlijk, werkzaam zijn voor de gemeente Leusden, met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in lijst C. (afd. FPC) onder nummer C11, en lijst I. (afd. P&O) geheel van de mandatenlijst.

Artikel 6 Voorschriften

Bij de uitoefening van de in artikelen 2 en 3 bedoelde bevoegdheden zijn de volgende voorschriften van toepassing:

 • I.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in dit besluit, worden de bijzondere bepalingen die opgenomen zijn in de omschrijving van de overgedragen bevoegdheden, in acht genomen.

 • II.

  Onverminderd het bepaalde in I. worden bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden, wet- en regelgeving, aanwijzingen, beleidsregels, circulaires van rijks-, provinciale en gemeentelijke organen, alsmede algemene of specifieke aanwijzingen van het ter zake bevoegde bestuursorgaan in acht genomen.

 • III.

  Indien met betrekking tot de uitoefening van een bevoegdheid geen concreet beleid vastgelegd of van toepassing is, wordt de bevoegdheid overeenkomstig hetgeen ter zake gebruikelijk is binnen de gemeente Leusden uitgeoefend en voor zover dit past binnen het kader van verantwoordelijkheid van het betrokken afdelingshoofd.

 • IV.

  - Bij twijfel gebruik van bevoegdheid, overlegt de gemandateerde met de mandaatgever over de uitoefening van de bevoegdheid.

 • - Hoofd P&O informeert de portefeuillehouder mondeling over bijzondere mandaten.

 • V.

  Ten aanzien van de uitoefening van bevoegdheden met financiële consequenties geldt dat de (meerjaren-)begroting hierin moet voorzien.

 • VI.

  In geval van afwezigheid van een functionaris, aan wie op grond van dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, is de volgende algemene vervangingsregeling van toepassing:

  • a.

   de directeur-secretaris en de directeur BJZ vervangen elkaar over en weer;

  • b.

   bij afwezigheid van een afdelingshoofd treedt een van de andere afdelingshoofden of directeuren in zijn/haar plaats volgens het met de algemeen directeur/gemeentesecretaris afgestemd vervangingsschema (bijlage 3). Wijzigingen in het vervangingsschema worden ter kennis van het college gebracht;

 • VII.

  Een bevoegdheid, als bedoeld onder II. van de mandatenlijst, wordt niet uitgeoefend wanneer:

  • a.

   in de voorbereidingsfase de standpunten van de portefeuillehouder, adviseurs en de gemachtigde met betrekking tot de te nemen beslissing uiteenlopen, dan wel er geen eensluidend ambtelijk advies is;

  • b.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid;

  • c.

   uitoefening buiten het taakveld en kader van verantwoordelijkheid van de betrokken afdeling en/of de medewerker strekt;

  • d.

   het de beslissing op een bezwaarschrift betreft;

  • e.

   als gevolg daarvan een overschrijding van budgetten of kredieten, opgenomen in de begroting, zou plaatsvinden;

  • f.

   de gemachtigde zelf belanghebbende is of het een aangelegenheid betreft die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat; In dat geval wordt de aangelegenheid ter besluitvorming voorgelegd aan het college;

  • g.

   het ter zake bevoegde bestuursorgaan te kennen geeft de bevoegdheid zelf te willen uitoefenen;

  • h.

   de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder e van de Gemeentewet (besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen), onder f (voeren van rechtsgedingen en het maken van bezwaar), onder g (voorbereiding civiele verdediging), onder h (vaststellen, wijzigingen, instellen van jaarmarkten en marktdagen) ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben, of indien de raad vooraf om inlichtingen verzoekt

  • i.

   voorzienbaar is, dat het besluit bestuurlijk/politiek gevoelige consequenties kan hebben;

  • j.

   de gemandateerde om welke reden dan ook betwijfelt of van het mandaat gebruik mag of moet worden gemaakt;

  • k.

   er een vermoeden bestaat van schending van integriteit.

 • VIII.

  De bevoegdheden bedoeld onder II. van de mandatenlijst worden door de gemandateerde uitgeoefend namens het ter zake bevoegde bestuursorgaan

 • IX.

  In geval van uitoefening van bevoegdheden, namens het college of namens de burgemeester, worden uitgaande bescheiden als volgt ondertekend: Namens het college van Leusden / Namens de burgemeester van Leusden, [handtekening] [naam] [functienaam] X. In geval van uitoefening van bevoegdheden, als bedoeld onder II. lijst F no. F38 namens de minister en de burgemeester, worden uitgaande bescheiden als in de wet voorgeschreven ondertekend.

 • XI.

  Het college draagt de onder I. van de mandatenlijst genoemde bevoegdheden op aan een van de leden van het college. De bevoegdheid dient op naam en onder verantwoordelijkheid van het college te worden uitgeoefend. Indien de regeling of wet zich daartegen verzet kan van het mandaat geen gebruik worden gemaakt. In geval van uitoefening van bevoegdheid, als bedoeld onder I. no. 1. van de mandatenlijst, namens het college van burgemeester en wethouders door de portefeuillehouders, worden uitgaande bescheiden als volgt ondertekend:

 • Namens

  het college van Leusden, [handtekening] [naam] [functienaam: de wethouder van gevolgd door de portefeuilleomschrijving]

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 8 juni 2011.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Leusden 2011.

Aldus besloten door het college en de burgemeester te Leusden, d.d 31 mei 2011.

Het college van LeusdenDe burgemeester van Leusden

mr. M.B.P. Rijlaarsdam mw. drs. A. Vermeulen mevrouw drs. A. Vermeulen directeur-secretaris (wnd.) burgemeester

MANDATENLIJST behorende bij het Mandaatbesluit 2011

I. Lijst van bevoegdheden die met machtiging kunnen worden uitgeoefend en ondertekend door een lid van het college

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid

Volmacht

1

Aangaan en onderteken van overeenkomsten met / verstrekken van opdrachten aan externen tot verlening van diensten of tot levering van goederen, dan wel het doen van giften ten behoeve van de taakuitvoering van de portefeuillehouder voor zover dit past binnen het aan hem of haar voor het betreffende jaar toegewezen “portefeuillehoudersbudget” (art.168 Gemw)

College/Bgm.

Portefeuille-houder

II. Lijst van bevoegdheden die met machtiging kunnen worden uitgeoefend en/of ondertekend door ambtenaren.

A. GEHELE ORGANISATIE

Directeur = directeur-secretaris en/of directeur bestuurlijk juridische zaken Hoofd = afdelingshoofden / Sr.mdw B = senior medewerker backoffice burgerzaken / Appl.beh = senior medewerker bo/applicatiebeheerder burgerzaken / Sr.projectldr PB = senior projectleider projectbureau / Mdw AJZ = medewerker AJZ / Mdw deb/cred adm = medewerker debiteuren/crediteuren administratie FPC / Beleidsadv RO = beleidsadviseur RO / DSG = directeur Servicebureau Gemeenten

College van Amersfoort: gemandateerd met bevoegdheid tot ondermandatering voor zover dit ziet op de uitvoering van de in E1 en E3 beschreven bevoegdheden

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

A1.

Afdoen van informatieverzoeken over bestaand beleid binnen de betrokken afdeling

College

Directeur Hoofd

Sr.projectldr PB / mdw AJZ / teamleider RO / beleidsadv RO /teamleider MO

A2.

Opmaken, ondertekenen en toezenden van (procedurebegeleidende) stukken omtrent het uitvoeren van nationale en internationale regelingen

College

Directeur Hoofd

Teamleider RB/ mdw AJZ teamleider RO / beleidsadv RO

A3.

Beslissen op aanvragen om informatie o.g.v. de WOB

College

Directeur Hoofd College van Amersfoort

Teamleider MO / teamleider RO

A4.

Het doorzenden van geschriften tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is, naar dat orgaan

College/Bgm.

Directeur Hoofd College van Amersfoort

Sr.mdw B / appl.beh / sr.projectldr PB /teamleider MO / teamleider RO / beleidsadv RO

A5.

Het retour zenden aan de afzender van geschriften die niet voor het bestuur bestemd zijn en die ook niet kunnen worden doorgezonden

College/Bgm.

Directeur Hoofd College van Amersfoort

Sr.mdw B / appl.beh / teamleider MO / mdw AJZ / teamleider RO

A6.

Het retour zenden van facturen tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan, instelling of bedrijf bevoegd is, naar dat orgaan, instelling of bedrijf

College/Bgm.

Directeur Hoofd

Mdw deb/cred adm / teamleider RO

A7.

Het vaststellen van een formulier, voor zover daarin niet is voorzien bij wettelijk voorschrift, omtrent het indienen van een aanvraag en het verstrekken van gegevens

College/Bgm.

Directeur Hoofd College van Amersfoort

teamleider MO / teamleider RO

A8.

Het buiten behandeling laten van een aanvraag o.g.v. art. 4:5 Awb

College/Bgm.

Directeur Hoofd College van Amersfoort

Sr.mdw B / appl.beh / teamleider RO

A9.

Het afwijzen van een aanvraag omdat geen nieuw gebleken feiten of omstandigheden zijn aangevoerd als bedoeld in art. 4:6 Awb

College/Bgm.

Directeur Hoofd College van Amersfoort

Sr.mdw B / appl.beh / teamleider RO

A10.

Het achterwege laten van de gelegenheid een zienswijze te geven,art. 4:11 Awb

College/Bgm.

Directeur Hoofd College van Amersfoort

Sr.mdw B / appl.beh / teamleider RO

A11.

Het doen van een vooraankondiging aangaande toepassing handhavingsmiddelen

College/Bgm.

Directeur Hoofd College van Amersfoort

Sr.mdw B / appl.beh / teamleider RO

A12.

Beslissen tot het verdagen van termijnen van de Awb en het in kennis stellen van de aanvrager en het noemen van een redelijke termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien (afd. 4.1.3 Awb)

College/Bgm.

Directeur Hoofd College van Amersfoort

Sr.mdw B / appl.beh / teamleider MO / teamleider RO

A13.

Het opstellen en inzenden van verweerschriften en pleitnotities

College/Bgm.

Directeur Hoofd DSG College van Amersfoort

Sr.mdw B / appl.beh / teamleider MO / teamleider RO

A14.

Vertegenwoordiging van bestuursorgaan bij de adviescommissie bezwaarschriften van gemeente Leusden

College/Bgm

Medewerker die het aangaat, dan wel diens functioneel gerelateerde collega College van Amersfoort

 

 

 

 

Machtiging

 

A15.

Vertegenwoordiging in rechte (bij een gerechtelijke instelling)

Bgm.

Door de burgemeester aan te wijzen medewerker College van Amersfoort

Staffunct MO

 

 

 

Mandaat/Volmacht

 

A16.

Aanvragen van offertes ten behoeve van uitbesteding aan derden op het taakgebied van de afdeling

College

Directeur Griffier Hoofd

Teamleider RB max. € 30.000 / sr.projectldr PB / teamleider RO / teamleider MO

A17.

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met / verstrekken van opdrachten aan externen tot verlening van diensten of tot levering van goederen of uitvoeren van werken, ten behoeve van de taakuitvoering van de afdeling

College/Bgm. Boven € 150.000

Directeur Hoofd € 30.000 tot € 150.000

Medewerkers die aangewezen zijn als subbudgethouder tot € 30.000

A18.

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met/verstrekken van opdrachten aan externen tot verlening van diensten of tot levering van goederen of uitvoeren van werken, ten behoeve van de voorbereiding en/of uitvoering van planontwikkeling en grondverwering in relatie tot de grondexploitaties

College/Bgm. Boven € 150.000

Hoofd RO € 30.000 tot € 150.000

Medewerkers afdeling RO die zijn aangewezen als subbudget-houder tot € 30.000

A19.

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met/verstrekken van opdrachten aan externen tot verlening van diensten of tot levering van goederen of uitvoeren van werken, ten behoeve van de voorbereiding en/of uitvoering van de werkzaamheden tot het bouw- en/of woonrijp maken in relatie tot de grondexploitaties

College/Bgm. Boven € 150.000

Hoofd RB € 30.000 tot € 150.000

Medewerkers afdeling RB die zijn aangewezen als subbudget-houder tot € 30.000

A20.

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met / verstrekken van opdrachten aan externen tot verlening van diensten of tot levering van goederen of uitvoeren van werken, ten behoeve van de taakuitvoering van de griffie

College/Bgm.

Griffier

 

A21.

Controleren / keuren van geleverde diensten, werken en materialen en accorderen van facturen met betrekking tot aanschaffingen of opdrachten uitgevoerd ten behoeve van de gemeente

College/Bgm.

Directeur Griffier Budgethouder conform de budgethouders-regeling

Subbudgethouder

A22.

Het doen van aangifte van vernieling, vermissing, beschadiging van gemeentelijke eigendommen

College/Bgm.

Directeur Hoofd

Wijkbeheerder/ Directievoerder

A23.

Aansprakelijk stellen van veroorzakers van schade die de gemeente Leusden lijdt (6:162 BW) en het voegen als benadeelde partij in strafzaken (art. 51a Sv)

Bgm.

Directeur Hoofd

 

B. AFDELING ALGEMENE EN JURIDISCHE ZAKEN

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

 

Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

 

 

 

B1.

Beslissen op aanvragen tot ontheffing / vrijstelling / vergunning omtrent: 1. evenementen (art. 2:15) 2. voorwerpen of stoffen op aan of boven de weg, voor zover dat valt onder de taak van de afdeling (art. 2:4) 3. inzameling van geld of goederen (art. 5:10) 4. innemen van een standplaats, inclusief de plaatsing op / verlenging / verwijdering van de wachtlijst (art. 5:15) 5. snuffelmarkten e.d. (art. 5:19) een en ander voor zover niet wordt afgeweken van de door de burgemeester / het college uitgevaardigde richtlijnen

College Bgm.

Hoofd AJZ

voor nummer 3: Medewerker AJZ

B2.

Het intrekken van APV-vergunningen op verzoek van de vergunninghouder (art. 1:6, sub e)

College

Hoofd AJZ

Medewerker AJZ

B3.

Verlenen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf, inclusief de beslissing omtrent een terras en de afwijking van het algemeen geldend sluitingsuur, een en ander voor zover niet wordt afgeweken van door de burgemeester uitgevaardigde richtlijnen ter zake (hoofdstuk 2, afdeling 7)

Bgm.

Hoofd AJZ

 

B4.

Positief beslissen op aanvragen tot wijziging van een verleende exploitatievergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf wegens wijziging van een beheerder, niet zijnde de exploitant (hoofdstuk 3)

College/Bgm.

Hoofd AJZ

 

 

Wet op de Kansspelen

 

 

 

B5.

Beslissen op aanvragen voor een vergunning op grond van de Wet op de Kansspelen voor het aanwezig hebben van een speelautomaat

College

Hoofd AJZ

 

B6.

Beslissen op aanvragen voor een vergunning als bedoeld in de artikelen 3, 7 en 27 van de Wet op de Kansspelen, een en ander indien de prijzen en premies gezamenlijk geen grotere waarde hebben dan EUR 4500,--.

College

Hoofd AJZ

 

 

Luchtvaartwet en aanverwante regelgeving

 

 

 

B7.

Afgeven van verklaring van geen bezwaar m.b.t. opstijging en landing van helikopters o.g.v. Besluit inrichting en gebruik niet-aangewezen luchtvaartterreinen

Bgm.

Hoofd AJZ

Medewerker AJZ

B8.

Verlenen van toestemming m.b.t. het oplaten van een kabelballon o.g.v. Besluit inrichting en gebruik niet-aangewezen luchtvaartterreinen

Bgm.

Hoofd AJZ

Medewerker AJZ

B9.

Verlenen van toestemming m.b.t. het oplaten van een vrije ballon o.g.v. Besluit inrichting en gebruik niet-aangewezen luchtvaartterreinen

Bgm.

Hoofd AJZ

Medewerker AJZ

 

Drank- en Horecawet

 

 

 

B10.

Beslissen op aanvragen tot vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet

College

Hoofd AJZ

 

B11.

Beslissen op aanvragen m.b.t. art 35. Drank- en Horecawet

Bgm.

Hoofd AJZ

 

B12.

Het opvragen van gegevens uit de gemeentelijke basisadministraties van andere bestuursorganen t.b.v. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet

College

Hoofd AJZ

Medewerker AJZ

 

Overige wet- en regelgeving

 

 

 

B13.

Positief beslissen op aanvragen tot ontheffing o.g.v. de Winkeltijdenwet

College

Hoofd AJZ

 

B14.

Het aanstellen van verkeersregelaars (art. 56, lid 1, sub b BABW)

Bgm.

Hoofd AJZ

 

 

Algemeen

 

Volmacht

 

B15.

Beslissen op claims (letselschade, vermogensschade en zaakschade) welke vallen binnen het eigen risico van de gemeente, zijnde € 2.500,- per gebeurtenis

College

Hoofd AJZ

 

B16.

Verlenen van toestemming voor het gebruik van de weg voor activiteiten (bijvoorbeeld: wandel- en fietstochten, de wielerronde, oefening landmacht bebouwde kom)

Bgm

Hoofd AJZ

 

B17.

Aansprakelijk stellen van veroorzakers van schade die de gemeente Leusden lijdt ten gevolge van vervuiling van wegdek en/of aansluitend terrein (onrechtmatige daad)

College

Hoofd AJZ

 

 

Marktverordening

 

Mandaat

 

B18.

Verlenen van een vergunning tot het innemen van een standplaats (tijdelijk of vast) o.g.v. de Marktverordening op de wekelijkse warenmarkt, voor zover daarbij het branchepatroon voor die markt in acht wordt genomen en het past binnen het vastgesteld beleidskader. Indien het vaste standplaatslocaties betreft, dient de marktmeester geraadpleegd te worden

College

Hoofd AJZ

 

 

Brandbeveiligingsverordening Leusden

 

Mandaat

 

B19.

Het beslissen op een aanvraag van een gebruiksvergunning voor een inrichting geen bouwwerk zijnde.

College

Hoofd AJZ

 

B20.

Het wijzigen van of nieuwe voorwaarden verbinden aan een gebruiksvergunning

College

Hoofd AJZ

 

B21.

Het geven van voorschriften ter voorkoming van brand en het beperken van de gevolgen van brand

College

Hoofd AJZ

 

C. AFDELING FINANCIËN, PLANNING EN CONTROL

Mdw hef&inv = medewerker heffing en invordering FPC / Mdw WOZ = medewerker WOZ FPC / Mdw hef = medewerker heffing FPC

College van Amersfoort: gemandateerd met bevoegdheid tot ondermandatering voor zover dit ziet op de uitvoering van de in E1 en E3 beschreven bevoegdheden.

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

 

Algemeen

 

 

 

C1.

- Aangifte BTW bij Rijksbelastingen (Gemeentewet): § voor grondbedrijf § voor algemene dienst - Aangifte BTW voor BTW-compensatiefonds

College

Hoofd FPC

Financieel medewerker FPC

C2.

Beoordelen en afdoen van door stichtingen, verenigingen c.a. ter kennisgeving, dan wel ter goedkeuring opgestuurde begrotingen en rekeningen in het kader van verleende gemeentegaranties, voor zover er geen sprake is van een verandering in de gemeentelijke risicopositie

College

Hoofd FPC

 

C3.

Aanschrijven bij achterstanden woninghypotheken onder (gemeente)garantie

College

Hoofd FPC

Medewerker invordering FPC

 

 

 

Volmacht

 

C4.

Vervallen verklaren van een hypotheek

College

Hoofd FPC

 

C5.

Ondertekenen van een volmacht te verlenen aan de notaris tot het vervallen verklaren van een hypotheek

Bgm.

Hoofd FPC

 

C6.

Beslissen inzake het aantrekken van financieringen, alsmede het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie

College

Hoofd FPC

 

C7.

Aangaan, verlengen en opzeggen van verzekeringen binnen de bestaande verzekeringsportefeuille, alsmede het aanmelden van schadegevallen

College

Hoofd FPC

 

C8.

Verlengen en opzeggen van huur- en pachtovereenkomsten van grond en gebouwen die tijdelijk in beheer, exploitatie en eigendom zijn van het grondbedrijf

College

Hoofd FPC

 

C9.

Het verlenen en intrekken van opdrachten tot automatische incasso om ten laste van de gemeentelijke bankrekeningen betalingen te verrichten

College

Hoofd FPC

Teamleider financieel beheer

C10.

Vertegenwoordigen gemeente bij ondertekening van overeenkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van bevoegdheden krachtens volmacht genoemd onder C6 en C7

Bgm.

Hoofd FPC

 

C11.

Het ondertekenen van overeenkomsten ter uitvoering van door het college van B&W genomen besluiten tot het aangaan van achtervangovereenkomsten bij leningen met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw te Huizen

Bgm.

Hoofd FPC

 

C12.

Het beslissen inzake het verzoek van de belastingplichtige om het nachtverblijfregister, voortkomend uit de eigen administratie, in de plaats te stellen van het gemeentelijke model

College

Hoofd FPC

 

C13.

Het beslissen inzake het verzoek om ontheffing voor het aanhouden van een nachtverblijfregister, alsmede voor het bij de ontheffing vaststellen van voorwaarden

College

Hoofd FPC

 

C14.

Het ondertekenen van overeenkomsten tot het openen, wijzigen, dan wel opheffen van bankrekeningen

Bgm.

Hoofd FPC

Teamleider financieel beheer

C15.

Het ondertekenen van borgtochten ter uitvoering van door het college genomen besluiten tot het verstrekken van gemeentegarantie aan sport- en welzijnsinstellingen

Bgm.

Hoofd FPC

 

 

Algemene wet inzake Rijksbelastingen

 

Mandaat

 

C16.

Besluiten tot toepassen van art. 63 (hardheidsclausule) jo. art. 231, lid 2 Gemw

College

Hoofd FPC

 

C17.

Besluiten tot toepassen van art. 66 (kwijtschelding verhoging) jo. art. 231, lid 2 Gemw

College

Hoofd FPC

 

 

Gemeentewet

 

 

 

C18.

Besluiten tot toepassing van art. 255, lid 5 (oninbaar verklaren)

College

Hoofd FPC

 

 

Wet WOZ

 

 

 

C19.

Besluiten tot toepassing van art. 4, lid 2 (verstrekking gegevens aan de Waarderingskamer)

College

Hoofd FPC

 

C20.

Besluiten tot toepassing van artt. 10, 15 en 21 (aanspreekpunt van de Waarderingskamer)

College

Hoofd FPC

 

C21.

Besluiten tot toepassing art. 11, lid 1 (voorleggen aan Waarderingskamer van geschil afnemers)

College

Hoofd FPC

 

C22.

Besluiten tot toepassing van art. 32 (vragen van inlichting bij afnemers)

College

Hoofd FPC / mdw hef&inv / mdw WOZ / mdw hef

 

C23.

Besluiten tot toepassing van art. 38 (gegevensbeheer)

College

Mdw hef&inv / mdw WOZ

 

 

Invorderingen

 

 

 

C24.

Toepassen hardheidsclausule, art. 63 AWR

College

Hoofd FPC

 

 

Privaatrechtelijke invordering

 

Volmacht

 

C25.

Besluiten tot het oninbaar verklaren van privaatrechtelijke vorderingen

College

Hoofd FPC College van Amersfoort

 

C26.

Het vaststellen en versturen van herinneringen, aanmaningen en rentenota’s voor privaatrechtelijke vorderingen

College

Hoofd FPC College van Amersfoort

Medewerker debiteuren administratie FPC

C27.

Het verlenen van uitstel van betalingen en het treffen van betalingsregelingen voor privaatrechtelijke vorderingen

College

Hoofd FPC College van Amersfoort

Medewerker debiteuren

C28.

Besluiten tot het in handen geven van privaatrechtelijke vorderingen aan de gerechtsdeurwaarder

College

Hoofd FPC College van Amersfoort

Teamleider financieel beheer FPC

 

CAR-UWO art. 2.1

 

mandaat

 

C29.

Het benoemen tot onbezoldigd ambtenaar gemeentelijke belastingen van gemeente Leusden als bedoeld in artikel 231, lid 2, sub d Gemw

College

Hoofd FPC

 

D. AFDELING INFORMATIE, AUTOMATISERING EN FACILITAIRE ZAKEN

College van Amersfoort: gemandateerd met bevoegdheid tot ondermandatering voor zover dit ziet op de uitvoering van de in E1 en E3 beschreven bevoegdheden.

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

D1.

Beslissen op grond van de Archiefwet rondom toezending van informatie/uittreksel uit semistatisch en statisch archief en het verstrekken van inlichtingen

College

Hoofd IA&F College van Amersfoort

Senior medewerker DIV

D2.

Uitvoering geven aan de Archiefwet

College

Hoofd IA&F Gemeente Amersfoort

Senior medewerker DIV

D3.

Het openen van de stukken gericht aan het college

Burgemeester

Hoofd IA&F College van Amersfoort

Senior medewerker DIV

 

 

 

Volmacht

 

D4.

Verhuur van de onderkelderingsruimten

College

Hoofd IA&F

 

D5.

Ingebruik geven hal gemeentehuis ten behoeve van exposities/tentoonstellingen

College

Hoofd IA&F

 

D6.

Ondertekenen van overeenkomsten namens de gemeente m.b.t. aankoop van telecommunicatieproducten of systemen N.B. Het college mandateert het beslissen omtrent het doen van aankopen ter zake niet.

Bgm.

Hoofd IA&F

 

 

 

 

Machtiging

 

D7.

Aanwijzen van bedrijfshulpverleners

College

Hoofd IA&F (= hfd BHV)

 

 

Verordening Straatnaamgeving en huisnummers

 

 

 

D8.

Vaststellen, wijzigen en laten vervallen van huisnummers

College

Hoofd IA&F

Coördinator Geo-informatie

 

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen

 

Mandaat

 

D9.

Het houden van een gemeentelijk beperkingenregister en een gemeentelijk beperkingenregistratie (art. 5) en het bijhouden van de beperkingenregistratie (art. 8)

College

Hoofd IA&F

Coördinator Geo-informatie/ medewerker Geo-informatie

D10.

Aantekenen van het kadastrale nummer op een beperkingenbesluit en het inschrijven daarvan in het beperkingenregister (art. 7, lid 1)

College

Hoofd IA&F

Coördinator Geo-informatie/ medewerker Geo-informatie

D11.

Aantekenen van het vervallen zijn van een beperking in het beperkingenregister (art. 7, lid 4)

College

Hoofd IA&F

Coördinator Geo-informatie/ medewerker Geo-informatie

D12.

Inzage verlenen en het verstrekken van afschriften en uittreksels uit het beperkingenregister en de beperkingenregistratie (art. 9)

College

Hoofd IA&F

Coördinator Geo-informatie/ medewerker Geo-informatie

D13.

Het beschikbaar houden voor rechtstreekse raadpleging door de Dienst van de gemeentelijke beperkingenregistratie (art. 10, lid 1)

College

Hoofd IA&F

Coördinator Geo-informatie/ medewerker Geo-informatie

D14.

Het ambtshalve herstellen van fouten in het beperkingenregister of de beperkingenregistratie en het beslissen op verzoeken daartoe, alsmede het informeren van de belanghebbende (art. 11)

College

Hoofd IA&F

Coördinator Geo-informatie/ medewerker Geo-informatie

D15.

Beslissen op een verzoek van belanghebbende tot afscherming van zijn persoonlijke gegevens in het beperkingenregister en de beperkingenregistratie

College

Hoofd IA&F

Coördinator Geo-informatie/ medewerker Geo-informatie

D16.

Het registreren van de kadastrale gegevens van algemene beperkingenbesluiten als bedoeld in artikel 15 lid 1 en het aanbieden daarvan aan de Dienst, alsmede het informeren van de Dienst omtrent vervallen beperkingen. (art. 15, lid 1 en lid 3)

College

Hoofd IA&F

Coördinator Geo-informatie/ medewerker Geo-informatie

D17.

Het doen van geactualiseerde opgaven aan de Dienst (art. 16, lid 2)

College

Hoofd IA&F

Coördinator Geo-informatie/ medewerker Geo-informatie

 

Kadasterwet

 

 

 

D18.

Het verschaffen en opvragen van inlichtingen o.g.v. art. 57, lid 3 en lid 6

College

Hoofd IA&F

Coördinator Geo-informatie

 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 

 

 

D19.

Het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ uitgezonderd schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen.

College

Hoofd IA&F

BAG-beheerder

D20.

Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge art. 11 van de Wet BAG.

College

Hoofd IA&F

BAG beheerder

D21.

Het uitgeven van inschrijf- en identificatienummers

College

Hoofd IA&F

BAG beheerder

D22.

Het, op grond van het bepaalde in art. 10, lid 2, van de Wet BAG, inschrijven van de in of op grond van art. 10, eerste lid van de Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister

College

Hoofd IA&F

BAG beheerder

D23.

Het ingevolge art. 9 van de Wet BAG verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

College

Hoofd IA&F

BAG beheerder

D24.

Het, ingevolge art. 14 van de Wet BAG, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie

College

Hoofd IA&F

BAG beheerder

D25.

Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de art. 14A en 15 van de Wet BAG

College

Hoofd IA&F

BAG beheerder

D26.

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in art. 37 en verzoeken zoals bedoeld in art. 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de art. 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAG

College

Hoofd IA&F

BAG beheerder

D27.

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening BAG zoals bedoeld in art. 31 van de Wet BAG

College

Hoofd IA&F

BAG beheerder

D28.

Het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in art. 32, eerste lid onder a van de Wet BAG

College

Hoofd IA&F

BAG beheerder

D.29

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

College

Hoofd IA&F

BAG beheerder

E. AFDELING MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

DSG = directeur Servicebureau Gemeenten Beleidsadv = beleidsadviseur MO / Beleidsmdw = beleidsmedewerker MO NVA= Stichting N.V.A., Centrum voor Duurzame Inburgering

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

E1.

Uitvoeren van en het nemen van beslissingen op grond van de WWB, WIJ, Ioaw, Ioaz, het Bbz 2004, de Verordening Maatregelen Wet en werk en bijstand 2011, de Verordening maatregelen Wet investeren in jongeren 2010, de Verordening maatregelen IOAW en IOAZ 2010, de Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011, de Verordening toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren 2010, de Verordening tegemoetkoming kinderopvang, de Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Leusden 2011

College

College van Amersfoort

 

E2.

Het opstellen, indienen en ondertekenen van voorlopige verslagen over de uitvoering van de WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en WWIK

College/Bgm.

Hoofd MO

Teamleider MO

E3.

Vaststellen van plannen m.b.t. het traject van uitkering naar werk en/ of re-integratie. Uitvoeren van en het nemen van beslissingen op grond van de Verordening re-integratie Wet werk en bijstand en werkleeraanbod Wet Investeren in Jongeren 2011

College

College van Amersfoort

 

E4.

Afgeven van verklaringen op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

College

Hoofd MO

Kredietbank Nederland (tot 1-11-2011) Sociaal.nl

 

 

 

Machtiging

 

E5.

Besluiten tot aanmelding bij sociale recherche

College

College van Amersfoort

 

E6.

Aangifte bij de Officier van Justitie, voor zover dit samenhangt met of voorvloeit uit de uitvoering van bevoegdheden krachtens mandaat genoemd onder E1

College

Regionale sociale recherche

 

 

Onderwijs

 

Mandaat

 

E7.

Positief beslissen op verzoeken vervoer leerlingen van en naar school o.g.v. WPO

College

Hoofd MO

Teamleider MO

E8.

Behandelen/beslissen op verzoeken vervanging en aanvulling materialen in gemeentelijke gymnastieklokalen o.g.v. WPO

College

Hoofd MO

Medewerker Stichting Welzijn Leusden

E9.

Uitvoering en controle op leerplicht o.g.v. de Leerplichtwet onder de restrictie dat het jaarverslag aan het college wordt aangeboden

College

Leerplicht ambtenaar

 

E10.

Uitvoeren registratie Wet Kinderopvang

College

Hoofd MO

Beleidsmdw

E11.

Uitvoeren kwaliteitshandhaving Wet Kinderopvang

College

Hoofd MO

Teamleider MO

E12.

Opstellen gymnastiek- en zwemrooster

College

Hoofd MO

Directeur basisschool

 

Algemene Subsidieverordening 2011

 

 

 

E13.

Vaststellen van modellen dan wel richtlijnen voor de stukken die bij de aanvraag moeten worden ingediend (art. 6, lid 5)

College

Hoofd MO

Teamleider MO

E14.

Verzoek om aanvullende gegevens bij onvolledige aanvraag (art. 5, lid 5)

College

Hoofd MO

Teamleider MO

E15.

Het buiten behandeling laten van een niet-tijdige aanvraag of de niet-tijdige aanvulling op een aanvraag (art. 5, lid 4 en 5)

College

Hoofd MO

Teamleider MO

E16.

Honoreren van aanvragen voor grondslag- en waarderingssubsidies (art. 9, lid 2)

College

Hoofd MO

Teamleider MO

E17.

In uitzonderlijke gevallen op aanvraag een andere uiterste datum stellen voor het indienen van een subsidieaanvraag (art. 5, lid 3) of een subsidievaststelling (art. 19, lid 2)

College

Hoofd MO

Teamleider MO

E18.

Afwijzen of afwijkend van de aanvraag beschikken (art. 8, art. 9 lid 3 en art. 17 lid 2 en lid 3) van grondslag- en waarderingssubsidies op basis van inhoudelijke en/of financiële gronden.

College

Hoofd MO

Teamleider MO

 

 

 

Machtiging

 

E19.

Overleg met aanvrager van een prestatie- of projectsubsidie om tot overeenstemming te komen omtrent prestaties (art. 10, lid 1) of om de subsidieverantwoording te bespreken (art. 20, lid 6)

College

Hoofd MO

Beleidsmdw

E20.

Afzien van overleg met aanvrager van een prestatie- of projectsubsidie (art. 10, lid 2 jo. art. 20, lid 6)

College

Hoofd MO

Beleidsmdw

 

 

 

Volmacht

 

E21.

Het ondertekenen van een subsidieovereenkomst (art. 12, lid 1)

Bgm.

Portefeuille-houder

 

 

 

 

Mandaat

 

E22.

Het verbinden van overige voorschriften aan een grondslag- of waarderingssubsidie (art. 18, lid 1)

College

Hoofd MO

Teamleider MO

E23.

Het intrekken of wijzigen van een beschikking tot subsidievaststelling (art. 22, lid 1)

College

Hoofd MO

Teamleider MO

 

Overig

 

Machtiging

 

E24.

Het aanvragen van op naam gestelde certificaten bij DigiNotar te Beverwijk

College/Bgm.

Hoofd MO

Teamleider MO

E25.

Afhandeling klachten m.b.t. ingebruikgeving binnensportaccommodaties

College

Hoofd MO

Beleidsadv

E26.

Afhandelen klachten over de fysieke binnensportaccommodaties

College

Stichting Welzijn Leusden

 

E27.

Afgeven sleutelverklaringen binnensportaccommodaties

College

Stichting Welzijn Leusden

 

 

 

 

Volmacht

 

E28.

Besluiten tot verdeling en ingebruikgeving van binnensportaccommodaties en het afsluiten van seizoencontracten

College

Stichting Welzijn Leusden

 

E29.

Vertegenwoordigen gemeente bij ondertekening van overeenkomsten voorvloeiend uit de uitoefening van de bevoegdheid genoemd onder E27

Bgm.

Stichting Welzijn Leusden

 

 

Verordening individuele Wmo-voorzieningen gemeente Leusden 2007

 

Mandaat

 

E30.

Het vaststellen en ter beschikkingstellen van een aanvraagformulier (art 31)

College

DSG

 

E31.

Het inwinnen van inlichtingen, het doen van onderzoek en het vragen van advies als bedoeld in artikel 33

College

DSG

 

E32.

Het toekennen van een persoonsgebonden budget (PGB) als bedoeld in artikel 6

College

DSG

 

E33.

Het ter beschikking stellen van een PGB (art. 6, lid 4)

College

DSG

 

E34.

Het uitvoeren van een controle middels steekproef op de besteding van PGB’s (art. 6, lid 5)

College

DSG

 

E35.

Het terugvorderen of verrekenen van een PGB (art. 6, lid 6)

College

DSG

 

E36.

Het toekennen van vormen van hulp bij het huishouden (art. 8)

College

DSG

 

E37.

Het toekennen van vormen van woonvoorzieningen (art. 13)

College

DSG

 

E38.

Het besluiten tot toekenning van een losse woonunit (art. 17, lid 1)

College

DSG

 

E39.

Het besluiten tot toekenning van een woonvoorziening als bedoeld in artikel 19, lid 2

College

DSG

 

E40.

Het toekennen van een extra vergoeding voor de verwerving van grond (art. 21, sub c. V WMO)

College

Hoofd MO

 

E41

Het toekennen van vormen van vervoersvoorzieningen (art. 23, lid 1)

College

DSG

 

E42.

Het toekennen van vormen van rolstoelvoorzieningen (art. 28)

College

DSG

 

E43.

Het intrekken van een beschikking genomen op grond van de Verordening WMO (art. 36)

College

DSG

 

E44.

Het op basis van een intrekkingsbeschikking terugvorderen van een voorziening in natura, een financiële tegemoetkoming of een PGB (art. 37, lid 1)

College

DSG

 

E45.

Afgeven verklaring i.v.m. deelname aan Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

College

DSG

 

E46.

Toepassing hardheidsclausule verordening (art. 39)

College

Hoofd MO

 

 

Wet Inburgering/Verordening Inburgering

 

 

 

E.47

Alle bevoegdheden van het college op grond van de Wet Inburgering en de Verordening Inburgering

College

Directeur Stichting N.V.A.

 

F. AFDELING PUBLIEKSZAKEN

Mdw fo = medewerker frontoffice burgerzaken / Mdw bo = medewerker backoffice burgerzaken / Sr.mdw = senior medewerker backoffice burgerzaken / Appl.beh = senior medewerker bo/applicatiebeheerder burgerzaken / DSG = directeur Servicebureau Gemeenten

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

 

Algemeen

 

 

 

F1.

Afgeven bewijzen van: • in leven zijn (Attestaties de Vitae) • bewijzen van Nederlanderschap

Bgm.

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

F2.

Legaliseren van handtekeningen en fotokopieën

Bgm.

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

 

Wet GBA

 

 

 

F3.

Geven van gevolg aan verzoek geregistreerde om persoonsgegevens niet aan derden te verstrekken, onder vermelding van de geldende regels ter zake

College

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

F4.

Aanwijzen van personen die bevoegd zijn tot afnemen van een op schrift te stellen, onder ede of belofte gedane, verklaring

College

Hoofd Puza

 

F5.

Afnemen van een, op schrift te stellen, onder ede of belofte gedane, verklaring

College

Hoofd Puza

Sr.mdw / appl.beh

F6.

Beslissen of documenten in verband met registratie van gegevens over de burgerlijke staat kunnen worden toegelaten

College

Hoofd Puza

Mdw bo / sr.mdw / appl.beh

F7.

Het ambtshalve opnemen van adresgegevens, ook na de aangiftetermijn (artt. 47 en 48), alsmede het verstrekken van een verhuisbericht (art. 48)

College

Hoofd Puza

 

 

Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

 

F8.

Aan derden verstrekken van uittreksels, verklaringen en inlichtingen uit de gemeentelijke basisadministratie, inclusief het geautomatiseerde bestand, alsmede het verrichten van handelingen voortvloeiende uit of voorgeschreven in het reglement

College

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

 

Verordening identiteitskaart

 

 

 

F9.

Besluiten tot vernietiging van: § ingehouden en ingeleverde documenten § aanvraagformulieren na de daarvoor gestelde termijn

College

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

 

 

 

Machtiging

 

F10.

Houden van administratie van uitgereikte, vermiste en gestolen documenten

College

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

 

Kieswet

 

Mandaat

 

F11.

Verstrekken van inlichtingen uit het kiezersregister

College

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

F12.

Besluiten tot indeling van de gemeente in stemdistricten

College

Hoofd Puza

Appl.beh

F13.

Benoemen van de leden en plaatsvervangend leden van elk stembureau

College

Hoofd Puza

Appl.beh

F14.

Beslissen op aanvraag uitreiken nieuwe oproepingskaart

Bgm.

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

F15.

Ter openbare kennis brengen dat een verzoek van de kiezer om te mogen stemmen in het stembureau van zijn keuze mondeling binnen de in art. K 10 en schriftelijk binnen de in art. K 6 van de Kieswet genoemde termijn kan worden gedaan

Bgm.

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

F16.

Beslissen op verzoeken om per brief te mogen stemmen

Bgm.

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

F17.

Beslissen op verzoek om afgeven van kiezerspassen en volmachtbewijzen (stukken als bedoeld in hoofdstukken K en L van de Kieswet)

Bgm.

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

 

 

 

Machtiging

 

F18.

Zorgen voor inrichting van stemlokalen en aanwijzing van personen die het stembureau ten dienste staan

Bgm.

Hoofd Puza

Appl.beh

F19.

Houden van aantekening van namen van kiezers die een aanwijzing als gemachtigde hebben aangenomen

Bgm.

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

F20.

Doen toekomen van het volmachtbewijs aan gemachtigde

Bgm.

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

F21.

Ter openbare kennis stellen van de gelegenheid voor de kiezers om het verzoekschrift in te dienen om met volmacht te stemmen

Bgm.

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

F22.

In ontvangst nemen van processen-verbaal, de verzegelde pakken en de verzegelde enveloppen van de stembureaus

Bgm.

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

F23.

Zorgen voor het overbrengen van processen-verbaal naar het hoofdstembureau, verzegelde pakken naar de voorzitter van het stembureau, alsmede de vernietiging van verzegelde pakken na vaststelling van de uitslag van de verkiezing

Bgm.

Hoofd Puza

Appl.beh

 

Wet op de lijkbezorging

 

Mandaat

 

F24.

Benoemen van gemeentelijke lijkschouwers o.g.v. de Wet op de lijkbezorging

College

Hoofd Puza

 

F25.

Beslissen op aanvragen tot het afgeven van vergunning voor opgraving van lijken, alsmede de bevoegdheid om hieraan de in de wet genoemde voorschriften te verbinden (art. 29)

Bgm.

Hoofd Puza

 

F26.

Beslissen op aanvragen tot het afgeven van verloven tot ontleding van lijken

Bgm.

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

F27.

Afgeven van een “Laissez-passer” voor het vervoer van lijken naar het buitenland

Bgm.

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

F28.

Zorgdragen voor lijkschouwing en lijkbezorging indien niemand daarin voorziet

Bgm.

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

 

Overige regelgeving

 

 

 

F29.

Doen van kennisgevingen van overlijden aan inspecteur registratie en successie, t.b.v. het zenden van een formulier waarin de erfgenamen wordt medegedeeld welke eigendommen de overledene had. (Kb. 18-10-1933, nr. 32)

Bgm.

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

F30.

Beslissen op aanvragen verstrekking gehandicaptenparkeerkaart

College

DSG

 

F31.

Beslissen op aanvragen tot het verkrijgen van een parkeervergunning als bedoeld in de Parkeerverordening

College

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

F32.

Adviseren aan Minister van Justitie in verband met geslachtsnaamwijziging, alsmede het aanvragen van inlichtingen uit de politieadministratie in verband met deze onderzoeken

Bgm.

Hoofd Puza

Mdw bo / sr.mdw / appl.beh

F33.

Adviseren aan de Minister van Justitie in verband met naturalisatie, alsmede het in ontvangst nemen van verklaringen tot verkrijging en afstand van het Nederlanderschap alsmede het beslissen over de verkrijging van het Nederlanderschap o.g.v. de Rijkswet op het Nederlanderschap

Bgm.

Hoofd Puza

Mdw bo / sr.mdw / appl.beh

F34.

Op grond van de Distributiewet verlenen van medewerking, welke de wet verlangt; dagelijkse leiding distributiedienst; benoeming ambtenaren distributiedienst

Bgm.

Hoofd Puza

 

F35.

Afgeven van rijbewijzen, ongeldig verklaren rijbewijzen, alsmede de daaruit voortvloeiende handelingen en verklaringen o.g.v. de Wegenverkeerswet

Bgm.

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

F36.

Ondertekenen van stukken/adviezen, uitgaande van de burgemeester, ingevolge de Inkwartieringswet, de Mobiliteitswet, de Wet gewetensbezwaren militaire dienst, en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen

Bgm.

Hoofd Puza

 

 

 

 

Volmacht

 

F37.

Zorgdragen voor gevonden en/of verloren voorwerpen en het verrichten van alle handelingen die daaruit voortvloeien (artt. 5 t/m 11, boek 5 BW)

Bgm.

Hoofd Puza

 

 

Vreemdelingenwet 2000 / art. 1.4 Vreemdelingenbesluit 2000

 

Ondermandaat

 

F38.

Het vaststellen van het rechtmatig verblijf op grond van art. 8 van de Vreemdelingenwet 2000

Bgm. In mandaat van de minister

Hoofd Puza

Mdw bo / sr.mdw / appl.beh

 

 

 

Machtiging

 

F39.

In ontvangst nemen en onder zich houden van rijbewijzen van bestuurders van motorvoertuigen die de bevoegdheid tot besturen van deze mogelijkheid is ontzegd o.g.v. de Rijtijdenwet

Bgm.

Hoofd Puza

Mdw fo / mdw bo / sr.mdw / appl.beh

G. AFDELING RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Dir. WSL = directeur Woningstichting Leusden

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

 

Wabo, Wet ruimtelijke ordening en Bouwverordening

 

 

 

G1

Het verstrekken van informatie over de gebruiksmogelijkheden van grond en opstallen, inzake een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.

College

Hoofd RO

Teamleider RO Medewerker RO

G2

Het doen van mededelingen over categorieën van gevallen waarin voor bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist. (art 1, 2 en 3 van bijlage II van de BOR)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G3

Het in het terrein aanwijzen van de perceelgrenzen, rooilijnen en het hoogtepeil (art 4.4 Bouwverordening)

College

Hoofd RO

Teamleider RO Medewerker RO

G4

Het doorzenden van een aanvraag om een omgevingsvergunning aan het bevoegde gezag (art 3.1, lid 1 Wabo)

College

Hoofd RO

Teamleider RO Medewerker RO

G5

Verzenden ontvangstbevestiging van een aanvraag om een omgevingsvergunning. (art. 3.1, lid 2 Wabo)

College

Hoofd RO

Teamleider RO Medewerker RO/DIV

G6

Het zenden van een bericht aan de aanvrager waarin aan de aanvrager melding wordt gemaakt; - dat het bevoegd gezag bevoegd is om te beslissen - welke procedure wordt gevolgd - welke beslistermijn van toepassing is - van de beschikbare rechtsmiddelen. (art. 3.1, lid 3 Wabo)

College

Hoofd RO

Teamleider RO Medewerker RO

G7

Beoordeling van de hoogte van de aanneemsom dan wel voor zover deze ontbreekt de hoogte van de bouwkosten ter bepaling van de leges voor de omgevingsvergunning

College

Hoofd RO

Teamleider RO Medewerker RO

G8

Nadere termijn voor het indienen van stukken. Het buiten behandeling laten als niet of niet tijdig alle benodigde stukken zijn ingediend. (art 4:5 Awb en de MOR)

College

Hoofd RO

Teamleider RO Medewerker RO

G9

Het vragen van advies aan de welstandcommissie met betrekking tot een aanvraag ten aanzien van activiteiten als bedoeld in art 2.1, lid 1 onder c Wabo (bouwen van een bouwwerk) (art 6.2 BOR)

College

Hoofd RO

Teamleider RO Medewerker RO

G10

Opvragen van advies bij het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur voor zover dat noodzakelijk is voor het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo –bouwen van een bouwwerk. (art 2.19 Wabo)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G11

Het toezenden van een exemplaar van de aanvraag en de daarbij gevoegde stukken aan het bestuursorgaan dat een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven (art 2.27 Wabo) (art 3.11, lid 1 Wabo)

College

Hoofd RO

Teamleider RO Medewerker RO

G12

De voorbereiding voor het beslissen omtrent een aanvraag voor een omgevingsvergunning met inbegrip van de terinzagelegging van het conceptbesluit, inclusief bijbehorende stukken. (hoofdstuk 3 Wabo)

College

Hoofd RO

Teamleider RO Medewerker RO

G13

Onverwijld kennis geven van een aanvraag om een omgevingsvergunning in een dag-, nieuws- of huis aan huisblad of andere geschikte wijze. (art 3.8 Wabo)

College

Hoofd RO

Teamleider RO Medewerker RO

G14

Het beoordelen van principeaanvragen en het voeren van correspondentie.

College

Hoofd RO

Teamleider RO Medewerker RO

G15

Het aanhouden en het meedelen daarvan van een beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of uitvoeren van een werk (art. 2.1, lid 1 onder a en b Wabo) vanwege de in artikel 3.3 Wabo genoemde gevallen.

College

Hoofd RO

Teamleider RO Medewerker RO

G16

Het aanhouden van een beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht of voor zover dat slopen is bepaald in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit, indien voor een bouwwerk dat zal worden gebouwd in plaats van het te slopen bouwwerk een omgevingsvergunning is aangevraagd maar hierop nog niet is beslist.(art 3.4 Wabo)

College

Hoofd RO

Teamleider RO Medewerker RO

G17

Het aanhouden en het meedelen daarvan van een beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of uitvoeren van een werk (art. 2.1, lid 1 onder a en b Wabo) en daarop een exploitatieplan van toepassing is en dit plan nog niet onherroepelijk is. (Art 3.5 Wabo)

College

Hoofd RO

Teamleider RO Medewerker RO

G18

Het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning. (art 3.9 lid 2 Wabo)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G19

Beslissen op principe-omgevingsvergunning aanvragen, mits de aanvraag past in het voor het betrokken gebied geformuleerde beleid

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G20

Verlenen omgevingsvergunning in overeenstemming met het bestemmingsplan voor zover er geen zienswijzen zijn ingediend.

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G21

Verlenen omgevingsvergunning in overeenstemming met het bestemmingsplan waarbij zienswijzen zijn ingediend.

College

Hoofd RO

 

G22

Weigeren reguliere omgevingsvergunning waarvan het bouwplan past binnen de regels van het bestemmingsplan

College

Hoofd RO

 

G23

Besluiten op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een project indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of beheersverordening; - met toepassing van de in het bestemmingsplan of beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking (art. 2.12 lid 1 onder a onder 1 Wabo) (binnenplanse afwijking) - met toepassing van de categorieën van gevallen genoemd in artikel 4 van bijlage II van het BOR. (Art 2.12 lid 1 onder a onder 2) (buitenplanse kruimelgevallen) - indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. (art. 2.12 lid 1 onder a onder 3) (projectbesluit) – zie ook 6.14 BOR indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit voor een bepaalde termijn en niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. (art 2.12, lid 2 Wabo en 5.18 Bor)

College

Hoofd RO Bij weigering Bij zienswijze

Teamleider RO Bij verlening zonder zienswijze

G24

Ontheffing verlenen van de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2003.

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G25

Verlenen van een binnenplanse ontheffing (art. 3.6 lid 1 sub c Wro) voor zover er geen zienswijzen zijn ingediend

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G26

Toepassen van Wro artt.3.22 (tijdelijke ontheffing) en 3.23 (buitenplanse ontheffing), mits geen zienswijzen

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G27

Nemen van eindbeslissing op een verzoek om toepassing van art. 19, lid 1 en 2 WRO bij verklaring van geen bezwaar van GS ¹

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G28

Nemen van eindbeslissing op een verzoek om toepassing van art. 3.10 Wro (projectbesluit)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G29

Het intrekken van een verleende omgevingsvergunning eerste fase indien niet binnen 2 jaar een aanvraag is ingediend voor de beschikking tot de tweede fase. (art.lid 5 Wabo)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G30

Het intrekken van een omgevingsvergunning eerste of tweede fase indien met betrekking tot de andere fase negatief is beslist en niet binnen twee jaar een nieuwe aanvraag is gedaan. ( art 2.5, lid 5 Wabo)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G31

Het wijzigen van de beschikking met betrekking tot de eerste fase ten gevolg van de beschikking tot de tweede fase voor zover dat nodig is met het oog op het verlenen van de omgevingsvergunning. (art 2.5, lid 6 Wabo)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G32

Het doen van mededeling omtrent de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning in een dag-, nieuws- of huis aan huisblad of andere geschikte wijze en het zenden van een afschrift aan daarbij aangewezen bestuursorganen. (art. 3.9, lid 1 Wabo)

College

Hoofd RO

Teamleider RO Medewerker RO

G33

Het bekend maken van een beschikking van rechtswege. (art 3.9, lid 4 Wabo en 4:20c Awb)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G34

Het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning. (art. 2.33, lid 1 en 2 Wabo)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G35

Het geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in art. 3.15 Wabo

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G36

Het verlenen van toestemming aan een rechtspersoon om de omgevingsvergunning aan een andere rechtspersoon over te dragen. (art. 2.25 Wabo)

College

Hoofd RO

Teamleider RO Medewerker RO

G37

Het besluiten tot het aangaan van een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wro die ziet op maximaal vijf woningen die door particulieren zijn aangevraagd

College

Hoofd RO

 

 

 

 

Volmacht

 

G38

Het ondertekenen van een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wro die ziet op maximaal vijf woningen die door particulieren zijn aangevraagd

Burgemeester

Hoofd RO

 

 

Handhaving

 

Mandaat

 

G39

Staken van bouw of sloopwerkzaamheden (art. 5.17 Wabo)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G40

Intrekking van omgevingsvergunning indien binnen 3 jaar geen aanvang is genomen met de werkzaamheden.

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G41

Het benoemen van tijdelijk ingehuurde medewerkers tot onbezoldigd ambtenaar, zodat deze als ambtenaar de taken van een toezichthouder kunnen uitoefenen

College

Hoofd RO

 

G42

Mondelinge aanzegging bouw- of sloopwerkzaamheden te staken of voorzieningen te treffen op basis van artikel 5.17 Wabo

College

Hoofd RO

Aangewezen toezichthouders

G43

Schriftelijke bevestiging van staking of voorzieningen (art. 5.17 Wabo) op basis van artikel 5:24, lid 5 Awb in combinatie met een last onder dwangsom

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G44

Een opgelegde last onder dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten of verminderen (5:34 Awb)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G45

Het wraken van geconstateerde overtredingen, teneinde het recht voor te behouden om later op te treden

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G46.

Meedelen verschuldigdheid drempelbedrag (art. 6.4, lid 1 en 2 Wro) en/of verklaring van niet-ontvankelijkheid van aanvrager indien drempelbedrag niet binnen termijn is ontvangen (art. 6.4, lid 2 Wro, planschade)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

 

 

 

Volmacht

 

G47.

Het sluiten en ondertekenen van overeenkomsten tot verhaal van planschade als bedoeld in art. 49a WRO 2 en/of art. 6.4a Wro [2]

College/Bgm.

Hoofd RO

 

 

 

 

Machtiging

 

G48.

Aantekenen datum ontvangst en toezenden ontvangstbevestiging (art. 6.1.2.1 Bro)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

 

 

 

Mandaat

 

G49.

Verklaring van kennelijke ongegrondheid (art. 6.1.3.1, lid 1 en 2) en/of verlenging termijn beoordeling kennelijke ongegrondheid (art. 6.1.3.1, lid 1 en 3 Bro)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G50.

Verlenging termijn voor besluit op aanvraag (art. 6.1.3.6 lid 2 Bro)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

 

Huisvestingsverordening 2003

 

 

 

G51.

Aanleggen van een register van woningzoekenden (art. 2.2.1)

College

Dir. WSL

 

G52.

Verstrekken van een bewijs van inschrijving, danwel het doorhalen van een inschrijving als woningzoekende (art. 2.2.3)

College

Dir. WSL

 

G53.

Opvragen van bewijsstukken t.b.v. aanvraag huisvestingsvergunning (art. 2.3.2)

College

Dir. WSL

 

G54.

Behandeling aanvragen vergunning tijdelijk verhuur (art. 2.3.2 + art 2.3.3)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G55.

Verlenen van een huisvestingsvergunning huurwoning (art. 2.3.3)

College

Dir. WSL

 

G56.

Verlenen van een huisvestingsvergunning koopwoning (art. 2.3.3)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G57.

Verlangen dat een taxatierapport wordt overlegd (art. 2.3.4 lid 4)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G58.

Intrekking van een huisvestingsvergunning (art. 2.3.6)

College

Dir. WSL

 

G59.

Verzoek tot overleggen van een IB-60 formulier ter verificatie van het huishoudensinkomen (art. 2.5.1, lid 4 sub d)

College

Dir. WSL

 

G60.

Het reserveren (labelen) van woningen voor bepaalde woningzoekenden (art. 2.6.2)

College

Dir. WSL

 

G61.

Het beslissen op een verzoek tot afgifte van een urgentieverklaring, het opvragen van aanvullende bewijsstukken en het inwinnen van advies (art. 2.8.1)

College

UrgentieCie

 

G62.

Het verbinden van een zoekprofiel aan de urgentieverklaring (art. 2.8.2)

College

UrgentieCie

 

G63.

Het intrekken van een urgentieverklaring (art. 2.8.4, lid 2)

College

UrgentieCie

 

G64.

Aanleggen van een leegstandsregister (art. 2.9.1, lid 2)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

 

Monumentenwet 1988

 

 

 

G65.

De belanghebbenden in de gelegenheid te stellen zich te doen horen en het overleg plegen, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Monumentenwet 1988. (artikel 3, lid 5)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G66.

Het doorzenden van tijdig naar voren gebrachte zienswijzen aan Onze minister (artikel 14a, lid 3)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G67.

Het vragen van advies aan de commissie op het gebied van de monumentenzorg advies. (artikel 15, lid 2)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G68.

Het doorzenden van een aanvraag zoals bedoeld in artikel 12 Monumentenwet 1988 aan Onze minister (artikel 17).

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G69.

Het bijhouden van een openbaar register waarin aantekening wordt gehouden van omgevingsvergunningen voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en vergunningen als bedoeld in artikel 11, tweede lid van de Monumentenwet 1988. (artikel 20, lid 1)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G70.

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het belang van de archeologische monumentenzorg verplichten een rapport over te leggen, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld (artikel 41, lid 1)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G71.

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor een sloopactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel h, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het belang van de archeologische monumentenzorg verplichten een rapport over te leggen, waarin de archeologische waarde van de bodem onder het te slopen bouwwerk is vastgesteld (artikel 41, lid 2)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

 

Erfgoedverordening 2010

 

 

 

G72.

Het advies vragen aan de monumentencommissie over de aanwijzing van een gemeentelijk monument (artikel 3, lid 2)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G73.

Het overleg voeren met de eigenaar van een monument met een religieuze bestemming dat uitsluitend of in overwegend deel wordt gebruikt voor de uitoefening van de eredienst over de aanwijzing als gemeentelijk monument (artikel 3, lid 3)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G74.

Het registreren van een gemeentelijk monument op de gemeentelijke monumentenlijst (artikel 7, lid 2)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G75.

Het wijzigen van een aanwijzing (artikel 8)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G76.

Het intrekken van de vergunning indien: a. blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend b. de omstandigheden aan de kant van de vergunninghouder zich zodanig hebben gewijzigd, dat het belang van het monument zwaarder dient te wegen (artikel 14)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

 

Bevoegdheden in relatie tot grondverkopen en aankopen

 

Volmacht

 

G77.

Verlengen van huur- en pachtovereenkomsten met de termijn, zoals die in de huur of pachtovereenkomst is benoemd, m.u.v. die overeenkomsten die in tijdelijk beheer exploitatie en eigendom zijn van het grondbedrijf (C10)

College

Hoofd RO

Beleidsmede-werker RO

G78.

Opzeggen van voortgezet gebruik van aan de gemeente verkochte gronden

College

Hoofd RO

Beleidsmede-werker RO

G79.

Grondverkoop/verhuur van groenstroken

College

Hoofd RO

 

G80.

Aanmanen koper van het niet of niet tijdig nakomen van verplichtingen vermeld in koopovereenkomst

College

Hoofd RO

 

G81.

Verlenen van volmacht tot ondertekening van de akte van overdracht aan één van de medewerkers van de notaris die de akte passeert in het kader van het projectmatig afstoten van groen

Bgm.

Hoofd RO

 

G82.

Vertegenwoordiging bij het vaststellen van rectificatiegevallen betreffende de begrenzing van kadastrale gemeentegrond aan kadastrale percelen van derden

College

Hoofd RO

 

G83.

Het sluiten van aan- en verkoopovereenkomsten ter correctie tegen een symbolisch bedrag van € 1,-, wanneer rectificatie via de notaris niet mogelijk blijkt en het vertegenwoordigen van de gemeente bij de afhandeling hiervan bij de notaris

Bgm.

Hoofd RO

 

G84.

Vertegenwoordiging van college bij het vaststellen en ondertekenen van verjaringsverklaringen in het kader van de uitvoering van het plan “aanpak privégebruik openbaar groen” en overige gevallen van privaat gebruik van kadastrale gemeentegrond, en vertegenwoordiging van burgemeester bij het passeren van de notariële akte van verjaring

College/Bgm.

Hoofd RO

 

G85.

Vertegenwoordiging van college bij het sluiten en ondertekenen van gebruiks-, huur- en pachtovereenkomsten inzake het gebruik van in de toekomst te verwerven gronden t.b.v. lopende exploitaties of verwachte toekomstige exploitaties

College

Hoofd RO

 

G86.

Toestaan dat wordt afgeweken van de bij bouwgronduitgifte overeengekomen plicht met een kettingbeding verzwaarde verkoopbeperkende voorwaarden op te leggen bij overdracht van deze grond of vestiging van zakelijke rechten daarop en dat o.g.v. diezelfde voorwaarden gevestigde erfdienstbaarheden en eventuele andere zakelijke rechten kunnen worden beëindigd

College

Hoofd RO

 

G87.

Vertegenwoordiging van burgemeester van de bevoegdheid genoemd onder punt G57 en bij volmacht te laten vertegenwoordigen door een medewerker van het bij de transactie betrokken notariskantoor

Bgm.

Hoofd RO

 

 

Wet voorkeursrecht gemeenten

 

Mandaat

 

G88.

Toepassing van: § Art. 7, lid 1: terinzagelegging en bekendmaking aanwijzing § Art. 7, lid 2: toezending aanwijzing § Art. 8, lid 1: intrekking aanwijzing § Art. 11: bevestiging ontvangst mededeling van voorgenomen vervreemding § 12, lid 1: beginselbesluit vervreemding § Art. 15, lid 2: schriftelijk toelichten belangen gemeente aan GS § Art. 16, lid 1: verzoek aan rechtbank tot deskundigenbenoeming § Art. 16, lid 3: overleggen van een gewaarmerkt afschrift § Art. 17, lid 1 t/m 4: diverse besluiten na deskundigenadvies § Art. 26: inroeping nietigheid rechtshandeling

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G89.

Uivoering van de artikelen 9.1 en 9.3 van het Besluit WVG (afschriften van verzoeken en mededelingen aan de rechtbank)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G90.

Vertegenwoordiging gemeente Art. 15, lid 2: toelichting aan GS Art. 18, lid 1: benoeming onderzoekscommissie Art. 19: bepleiten belang ter zitting

Bgm.

Hoofd RO

Teamleider RO

 

Wet milieubeheer

 

Mandaat

 

G91.

Uitvoeren van hoofdstuk 18 (handhaving)

College

Hoofd RO

Beleidsadviseur RO

G92.

Afdoen van correspondentie m.b.t. de uitvoering en op de wet gebaseerde uitvoeringsbesluiten, alsmede het takenpakket van de afdeling binnen het bestaande beleid

College

Hoofd RO

Beleidsadviseur RO

G93.

Behandelen van milieuklachten binnen het taakgebied

College

Hoofd RO

Beleidsadviseur RO

G94.

Bestuurlijk waarschuwen vóór sanctionering

College

Hoofd RO

Beleidsadviseur RO

G95.

Ontheffing verbod storten en verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 APV)

College

Hoofd RO

Beleidsadviseur RO

G96.

Afdoen procedures hogere grenswaarden Wet geluidhinder

College

Hoofd RO

Beleidsadviseur RO

G97.

Afhandelen verzoeken om bodeminformatie

College

Hoofd RO

Beleidsadviseur RO

 

 

 

Machtiging

 

G98.

Andere bevoegde bestuursorganen adviseren over beschikkingen op vergunningaanvragen en het wijzigen of geheel of gedeeltelijk intrekken van vergunningen

College

Hoofd RO

Beleidsadviseur RO

 

Procedureregeling Planschadevergoeding 2005 [3]

 

Mandaat

 

G99.

Vaststelling aanvraagformulier (art. 2, lid 1)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G100.

Aantekenen datum ontvangst en toezenden ontvangstbevestiging aan aanvrager en derde-belanghebbende (art. 2, lid 2)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G101.

Meedelen verschuldigdheid drempelbedrag (art. 2, lid 3) en/of verklaring van niet-ontvankelijkheid van aanvrager indien drempelbedrag niet binnen termijn is ontvangen (art 3, lid 1)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G102.

Verklaring van kennelijke niet-ontvankelijkheid of ongegrondheid (art. 4, lid 1) en/of verlenging van de termijn voor beoordeling kennelijke niet-ontvankelijkheid of ongegrondheid (art. 4, lid 2)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G103.

Aanwijzen van en opdracht verstrekken aan adviseur (art. 5)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G104.

Verlenging van de termijn voor besluit op aanvraag (art. 8, lid 2)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

 

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008

 

 

 

G105.

Aanwijzen van en opdracht verstrekken aan adviseur(s) (art. 2 en 3)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G106.

Verlangen van deskundigheid en onafhankelijkheid van adviseur(s) (art. 4, lid 1)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G107.

Aanvrager, betrokken bestuursorganen en belanghebbenden op de hoogte stellen van aanwijzing adviseur(s) (art. 5, lid 1)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

 

Leegstandwet

 

Mandaat

 

G108.

Besluiten op een aanvraag vergunning tijdelijk verhuur (art. 15 lid 1)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G109.

Verlengen vergunning (art. 15 lid 4)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G110.

Opvragen aanvullende informatie (aanvraag en verlenging)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

 

Verordening VROM Starterslening 2007

 

 

 

G111.

Toetsen van een aanvraag VROM Starterslening aan voorwaarden genoemd in art. 5, lid 1 (art. 4, lid 3)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G112.

Niet in behandeling nemen van aanvraag (art. 4, lid 4)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G113.

Bepalen definitieve hoogte starterslening (art. 4, lid 8)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G114.

Besluiten op aanvraag Starterslening (art. 4, lid 10)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G115.

Intrekken toewijzingsbrief (art. 6)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G116.

Toepassen hardheidsclausule (art. 8)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G117.

Opvragen aanvullende informatie t.b.v. aanvraag starterslening (art. 4, lid 1)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

 

Verordening Provinciale Starterslening Leusden 2009

 

Mandaat

 

G118.

Toetsen van een aanvraag provinciale starterslening aan voorwaarden genoemd in artikel 5 lid 1(artikel 4 lid 3)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G119.

Niet in behandeling nemen van een aanvraag (artikel 4 lid 4)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G120.

Bepalen definitieve hoogte starterslening (artikel 4 lid 8)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G121.

Besluiten op aanvraag starterslening (artikel 4 lid 10)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G122.

Intrekken toewijzingsbrief (artikel 7)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G123.

Toepassen hardheidsclausule (artikel 9)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G124.

Opvragen aanvullende informatie t.b.v. aanvraag starterslening (artikel 4 lid 1)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

 

Marktreglement 2010

 

Mandaat

 

G125.

Dag, tijd en plaats van de markt, art. 2, lid 3, lid 4 en lid 6

College

Marktmeester

 

G126.

Inrichting van de markt, art. 3

College

Marktmeester

 

G127.

Toewijzing standwerkersplaats, art. 13, lid 1

College

Marktmeester

 

G128.

Ontheffing en vervanging, art. 16, lid 2

College

Marktmeester

 

G129.

Tijdstip innemen standplaats, art. 18, lid 2

College

Marktmeester

 

 

Algemene Subsidieverordening 2009, voor zover dit ziet op de uitvoering van de ‘Subsidiebeleidsregel duurzame initiatieven in Leusden’

 

 

 

G130.

Vaststellen van modellen dan wel richtlijnen voor de stukken die bij de aanvraag moeten worden ingediend (art. 5, lid 8).

College

Hoofd RO

Teamleider RO / beleidsadv RO

G131.

Verzoek om aanvullende gegevens bij onvolledige aanvraag (art. 5, lid 5)

College

Hoofd RO

Teamleider RO / beleidsadv RO

G132.

Het buiten behandeling laten van een niet-tijdige aanvraag of de niet-tijdige aanvulling op een aanvraag (art. 5, lid 6)

College

Hoofd RO

Teamleider RO / beleidsadv RO

G133.

Honoreren van aanvragen voor grondslag- en waarderingssubsidies (art. 7, lid 2)

College

Hoofd RO

Teamleider RO / beleidsadv RO

G134.

Het verbinden van overige voorschriften aan een grondslag- of waarderingssubsidie (art. 18, lid 1)

College

Hoofd RO

Teamleider RO / beleidsadv RO

G135.

Het intrekken of wijzigen van een beschikking tot subsidievaststelling (art. 21, lid 1)

College

Hoofd RO

Teamleider RO / beleidsadv RO

 

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (gebruiksmelding)

 

 

 

G139.

Ontvangstbevestiging versturen of uitreiken, art. 2.12.3

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G140.

Het stellen van nadere voorwaarden, art. 2.12.4, lid 1

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G141.

Wijzigen nadere voorwaarden, nadat zienswijze is gevraagd, art. 2.12.5

College

Hoofd RO

Teamleider RO

 

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

 

 

 

G142.

Het beslissen op een aanvraag van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik (art. 2.1 lid 1 sub d Wabo)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

 

Handhaving Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

 

 

 

G143.

Het staken van gebruik, indien vereiste spoed

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G144.

Doen van een bestuurlijke waarschuwing (vooraankondiging handhaving) met betrekking tot overtredingen van het gebruiksbesluit

College

Hoofd RO

Teamleider RO

 

Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

 

G145.

Het verlenen van ontheffing van het verbod vuur te stoken, art. 5:25

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G146

Het verlenen van ontheffing van het verbod overige geluidhinder (art. 4:5)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G147

Het verlenen van ontheffing op het verbod recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen (art. 4:11)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

 

Verordening Duurzaamheidslening Leusden 2010

 

 

 

G148.

Afhandelen van een aanvraag Duurzaamheidslening (art. 7)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G149.

Afwijzen van de aanvraag Duurzaamheidslening (art. 8)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G150.

Voordragen aanvraag Duurzaamheidslening (art. 9)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

G151.

Intrekken toekenningsbesluit (art. 16)

College

Hoofd RO

Teamleider RO

 

Overig

 

Machtiging

 

G152.

Het digitaal waarmerken van de ruimtelijke instrumenten als bedoeld in artikel 1.2.1, lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening, het manifest en het geleideformulier

College

Hoofd RO

Teamleider RO / beleidsadv. RO

 

 

 

Volmacht

 

G153.

Het besluiten op een verzoek om ontheffing van een anti-speculatiebeding in een akte van levering onroerende zaken

College

Hoofd RO

 

[1], [2] en [3] Overgangsbepaling

Schema behorend bij het Mandaatbesluit Servicebureau Gemeenten

In onderstaand schema zijn alle bevoegdheden opgenomen. Per onderwerp is aangegeven of sprake is van een afdoeningsmandaat en/of een ondertekeningsmandaat én of ondermandatering is toegestaan.

Van de bevoegdheden onder 1 t/m 3 is het uitgangspunt een algehele bevoegdheid voor de genoemde wet- en regelgeving. Vervolgens zijn een

aantal bevoegdheden specifiek benoemd. Van de bevoegdheden onder 4 t/m 5 zijn alleen deze genoemd die wel worden gemandateerd.

 

1 = afdoeningsmandaat

Gemeente Leusden

2 = ondertekeningsmandaat (In Leusden geen onderscheid tussen 1 en 2)

3 = ondermandaat toegestaan aan hoofd afdeling Leefomgeving

1

2

3

ADR = Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route / APV = Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Leusden / Awb = Algemene Wet bestuursrecht / Wbb = Wet bodembescherming / Wgh = Wet geluidhinder / Wm= Wet milieubeheer

1. Toepassing van de Awb. De hoofdstukken 2, 3, 4.1, 5, 6, 7 en 8

ja

ja

ja

specifiek ten aanzien van het gestelde onder 1:

buiten behandeling laten aanvraag en opschorten beslistermijn (art. 4:5 en 4:15)

ja

ja

ja

2. Toepassing van de bij of krachtens de Wm gegeven voorschriften (hoofdstukken 1, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18 en 20, alles voor zover het inrichtingen betreft), besluiten en regelingen

ja

ja

ja

specifiek ten aanzien van het gestelde onder 2:

vergunningverlening

ja

ja

ja

behandeling van zienswijzen

nee

ja

nee

geheel weigeren van de vergunning

nee

ja

nee

gedeeltelijk weigeren vergunning bij ondergeschikt belang voor bedrijfsvoering

nee

ja

nee

gedeeltelijk weigeren vergunning van belang voor bedrijfsvoering

nee

ja

nee

behandeling en vertegenwoordiging in bezwaarprocedure

nee

ja

nee

behandeling en vertegenwoordiging in beroepsprocedure

nee

ja

nee

melding art. 8.19

ja

ja

ja

melding art. 8.40 (BARIM)

ja

ja

ja

wijzigen vergunning (art 8.22 of 8.23 of 8.24)

ja

ja

ja

stellen nadere eisen / maatwerkvoorschriften (art. 8.40)

nee

ja

nee

besluit gelijkwaardige voorziening (art. 8.40a)

ja

ja

ja

intrekken vergunning (art. 8.25)

nee

ja

nee

intrekken vergunning op verzoek vergunninghouder (art. 8.26)

ja

ja

ja

MER-beoordelingsbesluit (§ 7.7)

nee

ja

nee

ontheffing verbod storten en verbranden afvalstoffen (art. 10.63)

ja

ja

ja

aanwijzen toezichthouders (afd. 5.2 Awb en art. 18.4 lid 3 Wm)

ja

ja

nee

behandelen kennisgeving i.h.k.v. het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (art. 10.52)

ja

ja

ja

3. Toezicht op naleving van de bij of krachtens de Wm geldende voorschriften, besluiten en regelingen

ja

ja

ja

specifiek ten aanzien van het gestelde onder 3:

beslissen tot bestuurlijke waarschuwing

ja

ja

ja

handhavingsbeschikking bij opslag/verkoop vuurwerk in verkoopperiode

ja

ja

ja

handhavingsbeschikking (dwangsom, bestuursdwang, intrekken)

nee

ja

nee

besluiten op handhavingsverzoek

nee

ja

nee

4. Toepassing van de bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de ADR gegeven voorschriften

verlenen of weigeren ontheffing (art. 22 Wvgst)

ja

ja

ja

verlenen bijzondere toestemming laden en lossen (art. 7.5.11 en 8.5 ADR)

ja

ja

ja

heffen en innen van leges volgens voor gemeente geldende legesverordening

ja

ja

ja

behandeling en vertegenwoordiging in bezwaarprocedure

nee

ja

nee

behandeling en vertegenwoordiging in beroepsprocedure

nee

ja

nee

5. Toepassing van de bij of krachtens de Wgh gegeven voorschriften, besluiten of regelingen

uitvoering ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing)

ja

ja

ja

H. AFDELING RUIMTELIJK BEHEER

Mdw CT = medewerker centrale taken RB / Werkvbr = werkvoorbereider RB / Dir.voerder = directievoerder RB

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

 

Wet Milieubeheer

 

 

 

H1.

Aanwijzen van personen of instanties ter belasting met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen op grond van de Afvalstoffenverordening

College

Hoofd RB

Teamleider RB

H2.

Registratie afvalstoffen

College

Hoofd RB

Teamleider RB

H3.

Besluiten tot verlenen van subsidie met betrekking tot oud papier

College

Hoofd RB

Teamleider RB

 

Algemene plaatselijke verordening

 

 

 

H4.

Verlenen van ontheffing voor het plaatsen van voorwerpen of stoffen op aan of boven de weg, voor zover dat valt onder de taak van de afdeling. Aan de ontheffing kan de verplichting tot betaling van een waarborgsom worden verbonden overeenkomstig het ter zake geldende collegebesluit. (art. 2:4)

College

Hoofd RB

Teamleider RB

H5.

Beslissen op aanvragen om vergunning tot het aanleggen van een weg, het op breken van een weg, het in een weg graven of spitten, wijzigen van de wegverharding danwel andere wijzigingen aan de weg, alsmede het maken en veranderen van een uitweg (art 2:5 en 2:6)

College

Hoofd RB

Teamleider RB

H6.

Verlenen van een ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen (art. 5:5)

College

Hoofd RB

Teamleider RB

H7.

Verlenen van een ontheffing gebruik groenvoorziening (art 5:7)

College

Hoofd RB

Teamleider RB

 

Bomenverordening

 

 

 

H8.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de Bomenverordening met betrekking tot de voorkoming en verspreiding van de iepziekte, beslissen tot: a. aanschrijving en vaststelling termijn van uitvoering teneinde: - de iepen te vellen indien ze in de grond staan; - de iepen te ontbasten en de bast te vernietigen; - de niet ontbaste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te behandelen dat verspreiding van de iepziekte wordt voorkomen. b. het verlenen van ontheffing van het verbod tot het voorhanden hebben van gevelde iepen of delen daarvan in voorraad te hebben of te vervoeren

College

Hoofd RB

Teamleider RB

 

 

 

Volmacht

 

H9.

Ondertekenen van overnameovereenkomsten van particuliere bomen in het buitengebied

Bgm.

Hoofd RB

Teamleider RB

 

Overige regelgeving en algemeen

 

 

 

H10.

Verkoop van gevonden fietsen, na de wettelijke bewaartermijn, aan lokale fietsenhandelaars

Bgm.

Teamleider Milieustraat

 

 

 

 

Mandaat

 

H11.

Beslissen op aanvragen tot vergunning voor het aanbrengen van kabels, palen, draden enz. in gemeentegrond door nutsbedrijven

College

Hoofd RB

Teamleider RB

H12.

Beslissen op aanvragen om woningen, gebouwen e.d. te mogen aansluiten op het openbaar gemeentelijk rioleringsstelsel

College

Hoofd RB

Teamleider RB

H13.

Toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (art. 18, lid 1 sub d Wegenverkeerswet)

College

Hoofd RB

Teamleider RB

H14.

Beslissen op verzoeken tot het treffen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen

College

Hoofd RB

Teamleider RB

H15.

Het nemen van verkeersbesluiten

College

Hoofd RB

Teamleider RB

H16.

Beslissen op aanvragen tot het verkrijgen van ontheffing en vrijstelling als bedoeld in art. 87 van het Reglement verkeersregels en –tekens 1990

College

Hoofd RB

Teamleider RB

H17.

Handelen en beslissen op grond van de gemeenteverordening betreffende de gemeentelijke begraafplaats Oud-Leusden, alsmede optreden als beheerder van de begraafplaats

College

Hoofd RB

Teamleider RB / wijkbeheerder RB

 

 

 

Machtiging

 

H18.

Aansturen en uitvoeren van onderhouds-, verbeterings- of beheerwerkzaamheden met betrekking tot gemeente-eigendommen en/of openbare voorzieningen voor zover dit tot het takenpakket van de betrokken afdeling kan worden gerekend

College

Hoofd RB

Teamleider RB / wijkbeheerder RB / dir.voerder / werkvbr

H19.

Afdoening van klachten met betrekking tot het groenonderhoud

College

Hoofd RB

Teamleider RB/ wijkbeheerder RB / werkvbr

H20.

Afhandelen van klachten met betrekking tot of samenhangende met de staat van civieltechnische werken

College

Hoofd RB

Teamleider RB / wijkbeheerder RB / werkvbr

H21.

Aansturen van gladheidbestrijding en het nemen van maatregelen in dit kader

College

Hoofd RB

Teamleider RB / mdw CT

I. PERSONEEL EN ORGANISATIE

Bij sommige mandaten wordt het hoofd P&O apart vermeld. Dit houdt verband met de specifieke taken op het gebied van personeelsbeleid voor

het afdelingshoofd P&O. Met afd.hfd wordt bedoeld alle afdelingshoofden. Directie = directeur-secretaris en/of directeur BJZ

Alles wat hiërarchisch onder de directie valt, wordt gemandateerd aan de directie.

Alles wat hiërarchisch onder een afdelingshoofd valt, wordt gemandateerd aan een afdelingshoofd.

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

 

Organisatie en formatie

 

 

 

I1.

Besluiten m.b.t. organisatie en formatie wijzigingen: 1. niet ingrijpende budgettair neutrale wijziging O&F-plan/vaststellen O&F-plan 2. vaststellen functieprofiel/functiebeschrijving overige functies 3. vaststellen functiewaardering overige functies

College Directie Directie

Directie

Afd.hfd

I2.

Openstellen van vacatures (van een vacature is sprake als er een niet-bezette formatieplaats is op basis van een vastgesteld O&F-plan)

College

Directie

Afd.hfd

I3.

Inhuur van derden conform vastgestelde procedure

College

Directie

Afd.hfd

 

Aanstelling en arbeidsovereenkomsten [1]

 

 

 

I4.

Aanstelling: besluit tot vaste of tijdelijke aanstelling, dan wel oproepcontract, m.u.v. aanstellingen van directeuren, commandant brandweer, afdelingshoofden en concerncontroller

College

Directie

Afd.hfd

I5.

Wijzigen van de arbeidstijd van een medewerker, m.u.v. wijzigingen in arbeidstijd van directeuren, commandant brandweer, afdelingshoofden en concerncontroller

College

Directie

Afd.hfd

I6.

Verlengen van een tijdelijke aanstelling met een x-termijn, m.u.v. de verlenging van de tijdelijke aanstelling van directeuren, commandant brandweer, afdelingshoofden en concerncontroller

College

Directie

Afd.hfd

I7.

Vaststellen plaatsingsplan

College

Directie

 

I8.

Besluiten tot het aangaan van een detacheringsovereenkomst § van een ambtenaar naar een plaats buiten de gemeentelijke organisatie § van een persoon van buiten de gemeentelijke organisatie bij de gemeente

College

Directie

Afd.hfd

 

Salaris bezoldiging en vergoedingsregelingen

 

 

 

I9.

Bepalen salarisschaal bij aanstelling: (aanloopschaal, functieschaal) § vaststellen lagere schaal i.v.m. niet beheersen van alle taakelementen/aanpassing taakpakket § toekennen vaste persoonlijke toelage § toekennen arbeidsmarkttoelage

College

Directie

Afd.hfd

I10.

Verhoging salaris na indiensttreding § toekennen jaarlijkse periodieke verhoging § vervroegen periodiekdatum § achterwege laten periodieke verhoging § achteraf uitbetalen achterwege gelaten periodieke verhoging

College

Directie

Afd.hfd

I11.

Bevordering naar een hogere salarisschaal

College

Directie

Afd.hfd

I12.

Gedifferentieerde beloning: § toekennen extra periodieke verhoging § toekennen vaste persoonlijke toelage § toekennen arbeidsmarkttoelage § toekennen tijdelijke persoonlijke toelage § toekennen gratificatie of extra verlof bij een bijzondere kortdurende prestatie

College

Directie

Afd.hfd

I13.

Toekennen vergoeding wanneer volgens opdracht door of namens het college een andere betrekking geheel of gedeeltelijk wordt waargenomen voor meer dan 1 maand en voor deze waargenomen functie een hogere functieschaal geldt (eventueel met toekenning vergoeding voor onregelmatige dienst en wachtdienst) § Waarneming afdelingshoofden § Waarneming medewerker(s)

College

Directie

Afd.hfd

I14.

Toelage bij onregelmatige dienst § toekennen van een toelage aan de ambtenaar die anders dan bij wijze van overwerk geregeld of vrij geregeld arbeid verricht op andere tijden dan op werkdagen maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur § intrekken t.o.d. § toekennen afbouwregeling bij vervallen van de toelage § afwijken van de normale afbouwregeling bij vervallen van de toelage § aanwijzen van groepen waarvoor een toelage geldt

College

Directie

Afd.hfd

I15.

Vergoeding voor wachtdienst/consignatie § vaststellen rooster op grond waarvan de ambtenaar zich ter beschikking dient te houden § bepalen dat de regel ’tijd voor tijd’ niet toegepast kan worden en een vergoeding in geld gegeven moet worden. § toekennen vergoeding voor overwerk indien tijdens wachtdienst o.g.v. een opdracht arbeid werd verricht § toekennen afbouwregeling

College

Directie

Afd.hfd

I16.

Toekennen inconveniëntentoelage

College

Directie

Afd.hfd

I17.

§ Toekennen vergoeding aan de ambtenaar die ingevolge een opdracht van of namens B&W buiten de voor zijn betrekking vastgestelde werktijden werk verricht (verlofuitbetaling plus een percentage over de overwerkuren) § Oordelen dat ‘tijd voor tijd’ niet mogelijk is en dat derhalve een geldelijke vergoeding wordt toegekend

College

Directie

Afd.hfd

I18.

Toekennen van een verschuivingsvergoeding bij feitelijke verschuiving van de feitelijke arbeidsduur of bij verschuiving van de vastgestelde werktijden, anders dan op verzoek van de ambtenaar

College

Directie

Afd.hfd

I19.

Toekennen ambtsjubileumgratificatie 25 en 40 jaar

College

Hoofd P&O

 

I20.

Toekennen bonus schadevrij autorijden

College

Hoofd P&O

 

I21.

Verstrekken van een voorschot op de bezoldiging, de vakantie-uitkering of de eindejaarsuitkering

College

Hoofd P&O

 

 

Arbeidsomstandighedenwet 1998

 

 

 

I22.

Het opstellen van een bedrijfshulpverleningsplan zoals bedoeld in artikel 3 van de wet en uitgewerkt in afdeling 4 van het Arbobesluit

College

Directie

Hoofd IA&F

 

Arbeidsduur en werktijden

 

 

 

I23.

Vaststelling feitelijke arbeidsduur die afwijkt van de vastgestelde formele arbeidsduur per week (bandbreedte)

College

Directie

Afd.hfd

I24.

Vaststelling roosters

College

Directie

Afd.hfd

 

Vakantie / algemene verlofregeling

 

 

 

I25.

Vermeerdering van het jaarlijkse verlof met 14,4 uren in geval van onregelmatig werken

College

Hoofd P&O

 

I26.

Verlenen vakantieverlof / ADV-afspraken, aftekenen verlofkaart

College

Afd.hfd

 

I27.

Uitkeren niet-genoten vakantieverlof uitbetalen van niet-genoten vakantiedagen

College

Hoofd P&O

 

I28.

Intrekken verleende vakantie § wegens dringende reden van dienstbelang § vergoeden van schade die hieruit voortvloeit

College

Directie

Afd.hfd

I29.

Toestaan dat niet-genoten vakantie wordt meegenomen naar het volgende kalenderjaar: § mits het dienstbelang zich hiertegen niet verzet en als - de ambtenaar hierom verzoekt (max. helft van het basisverlof) - de vakantie wegens ziekte niet genoten is § goedkeuren dat meer dan de helft van het basisverlof wordt meegenomen naar het volgende jaar

College College

Afd.hfd Afd.hfd

 

I30.

Verlenen van een vergoeding voor voordelen die aan zijn ambt zijn verbonden, maar die hij wegens vakantie derft

College

Directie

 

I31.

Verlenen van: § Calamiteitenverlof § Kortdurend zorgverlof § Langdurend zorgverlof § Bijzonder/buitengewoon verlof tot 6 weken § Bijzonder verlof langer dan 6 weken

College

Directie

Afd.hfd

I32.

Ouderschapsverlof § Toekennen ouderschapsverlof tegen vermindering van bezoldiging § Opheffen korting op bezoldiging bij ontslag binnen 6 maanden na genoten ouderschapsverlof § Opleggen plicht terugbetalen doorbetaalde bezoldiging bij vermindering arbeidstijd binnen 3 maanden na genoten ouderschapsverlof

College

Afd.hfd

 

I33.

Verlenen van non-activiteit wegens functie bij publiekrechtelijk college; m.u.v. non-activiteit van directeuren, commandant brandweer, afdelingshoofden en concerncontroller

College

Directie

 

 

Regeling aanspraken bij ziekte

 

 

 

I34.

Doorbetaling bezoldiging bij ziekte

College

Hoofd P&O

 

I35.

Verrichten passende arbeid § opleggen van de plicht tot het verrichten van passende arbeid; het bepalen wat passende arbeid is wordt geregeld in artikel 30 van de ZW

College

Directie

 

I36.

Verrichten gangbare arbeid § opleggen van de plicht tot het verrichten van gangbare arbeid na 52 weken verhindering (ZW bepaalt wat gangbaar is)

College.

Directie

 

I37.

Aftrek inkomsten uit arbeid § verlenen toestemming tot het verrichten van arbeid voor derden of zichzelf - die in het belang is van genezing, re-integratie of herplaatsing § verrekening van inkomsten uit deze arbeid

College

Directie

Afd.hfd Hoofd P&O

I38.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof § Verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof § Kiezen aanvangsdatum verlof § Bepalen dat bezoldiging volledig doorbetaald

College

Hoofd P&O

 

I39.

Oplegging verplichting tot periodiek geneeskundig onderzoek indien de ambtenaar i.v.m. zijn functie aan bijzonder gevaar bloot staat of aan bijzondere gezondheidseisen moet voldoen

College

Directie

Afd.hfd

I40.

Bepalen dat de ambtenaar een geneeskundig onderzoek moet ondergaan, om reden dat § er aanleiding is voor twijfel aan een goede gezondheid van de ambtenaar § de ambtenaar niet volledig geschikt is gebleken voor een goede uitoefening van zijn functie, waarbij eventuele medische oorzaken worden nagegaan

College

Directie

Afd.hfd

I41.

Verplicht medisch onderzoek § de ambtenaar is verplicht zich te onderwerpen aan een medisch onderzoek door of vanwege de bedrijfsgeneeskundige dienst in te stellen om een aantal medische vragen te beantwoorden

College

Directie

Afd.hfd

 

Ontslag/schorsing [9]

 

 

 

I42.

Verlenen ontslag op eigen verzoek (normale opzegtermijn 1 tot 3 maanden met mogelijkheid tot afwijking/zie ook regeling spaaruren)

College

Directie

Afd.hfd

I43.

Ontslag bij leeftijdsgrens ouderdomspensioen § verlenen van ontslag bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) § afwijking leeftijdsgrens is mogelijk met instemming van de ambtenaar

College

Directie

Afd.hfd

I44.

Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid § Ontslag wegens ziekte § Voornemen op grond van functie-ongeschiktheidsadvies; aanvraag FOA

College

Directie

 

I45.

Ontslag wegens flexibel pensioen § Verlenen van ontslag wanneer op grond van artikel 5.2 AGL recht op een uitkering bestaat en mits de ambtenaar voldoet aan de voorwaarden van het pensioenreglement van ABP

College

Directie

Afd.hfd

I46.

Ontslag wegens § Reorganisatie § Onbekwaam / ongeschikt

College

Directie

 

 

Overige rechten en plichten

 

 

 

I47.

Verlenen van toestemming voor persoonlijk gebruik van goederen of diensten van de gemeente

College

Afd.hfd

 

I48.

Nevenwerkzaamheden § verbieden van nevenwerkzaamheden indien de ambtenaar daardoor zijn functie niet meer goed kan uitoefenen

College

Directie

 

I49.

Andere betrekking/andere werkzaamheden § Opdragen om tijdelijk niet tot het reguliere werk behorende werkzaamheden te verrichten § Opdragen om tijdelijk buiten de voor de functie vastgestelde werktijden werkzaamheden te verrichten § Opdragen om zich buiten de voor de functie vastgestelde werktijden beschikbaar te houden § Detacheren van een ambtenaar met diens instemming bij een andere werkgever

College

Directie

Afd.hfd

I50.

Personeelsbeoordeling vaststellen § van afdelingshoofden § van medewerkers

College

Directie

Afd.hfd

I51.

Opleggen van de verplichting op een uniform danwel dienstkleding, danwel onderscheidingstekens te dragen

College

Directie

Afd.hfd

I52.

Ontzegging toegang tot het arbeidsterrein wegens mogelijke besmetting infectieziekten

College

Directie

 

I53.

Verstrekken van reis- en verblijfkosten in het kader van dienstreizen

College

Bgm./directie/ afd.hfd [1]

 

I54.

Verstrekken van een vergoeding voor geleden schade

College

Hoofd P&O

 

I55.

Verstrekken van een vergoeding voor het gebruik van eigen motorvoertuig t.b.v. het werk

College

Afd.hfd

 

I56.

Verlenen van extra verlof of een gratificatie wegens buitengewone toewijding of bijzondere vervulling van de betrekking; § voor afdelingshoofden en directeuren § voor medewerkers

College

Directie

Afd.hfd

I57.

Afnemen van eed of belofte, zoals bedoeld in 15.1.2 AGL

College

Bgm/directie

 

 

Disciplinaire straffen

 

 

 

I58.

Het opleggen van een van de volgende disciplinaire straffen wegens plichtsverzuim: § een schriftelijke berisping § arbeid buiten de normale werktijden zonder vergoeding § vermindering vakantie voor ten hoogste 1/3 van het totaal aantal uren

College

Directie

 

 

Opleidingen

 

 

 

I59.

§ Opleggen van de verplichting tot het volgen van een opleiding § Besluiten tot vergoeding van de opleidingskosten § Besluiten tot vergoeding van de reiskosten volgens de regeling dienstreizen § Verlenen van studieverlof § Vaststellen persoonlijk ontwikkelingsplan (Pop) als bedoeld in artikel 17:1:1 CAR-UWO

College

Afd.hfd

 

I60.

Het op verzoek van de ambtenaar verstrekken van opleidingsfaciliteiten t.b.v. ontwikkelingsgerichte opleidingen waar het gemeentelijk belang mee gediend is § vergoeding van (een deel van) de kosten van lesgeld en opleidingsmateriaal § vergoeding van (een deel van) de reis- en verblijfkosten § verlening van studieverlof

College

Afd.hfd

 

I61.

Verlenen van ontheffing van terugbetalingsverplichting

College

Hoofd P&O

 

 

Verplaatsingskosten regeling

 

 

 

I62.

Toekennen van een verhuiskostenvergoeding bij verhuizen naar woongebied

College

Hoofd P&O

 

I63.

Besluiten tot vergoeding van (een deel van) de reiskosten woon-werkverkeer en/of pensionkosten gedurende een periode van maximaal 2 jaar

College

Hoofd P&O

 

I64.

Verlenen van een voorschot ter zake van de kosten genoemd onder I62 en I63

College

Hoofd P&O

 

I65.

Toepassen van terugvorderings/kortingsregeling bij verhuiskostenvergoeding

College

Hoofd P&O

 

 

Overige regelingen

 

 

 

I66.

Aangaan van een stageovereenkomst

College

Directie

Afd.hfd

I67.

Uitvoering regeling koop/verkoop vakantiedagen

College

Hoofd P&O

 

I68.

Uitvoering regeling Fiets-privé

College

Hoofd P&O

 

I69.

Toekennen BHV-vergoeding

College

Hoofd P&O

 

[1] en [9] Voor griffieaangelegenheden is de raad het bevoegde bestuursorgaan.

J. Communicatie

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

J1.

De bevoegdheid tot het nemen van een besluit om de regionale omroep (RTV Utrecht) te laten fungeren als calamiteitenzender (artikel 6.26 Mediawet jo Uitvoeringsbesluit ex artikel 173 Mediawet)

Burgemeester

Hoofd communicatie

 

Bijlage 1. Toelichting Mandaatbesluit 2010

Beschrijving rechtsfiguren mandaat, volmacht en machtiging

De term machtiging wordt in de literatuur gebruikt als verzamelbegrip voor mandaat, volmacht en machtiging tezamen. Dit zijn vormen van vertegenwoordiging waarbij bevoegdheden van een bestuursorgaan worden opgedragen aan een ondergeschikte. Zij hebben gemeen dat er “in naam van” het bestuursorgaan wordt gehandeld. Wij onderscheiden:

Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan -het college of de burgemeester- een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht, bijvoorbeeld het beslissen op vergunningaanvragen.

Volmacht: de bevoegdheid om namens de burgemeester de gemeente te vertegenwoordigen door middel van het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Bijvoorbeeld het sluiten van een overeenkomst.

Machtiging: de bevoegdheid om in naam van de machtigingverlener feitelijke handelingen (handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn) te verrichten.

Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:

 

Mandaat Schema.pdf (versie geldig sinds: 27-06-2011; PDF-bestand; grootte: 34.67 kB)13)

De hierboven genoemde mandaten, volmachten en machtigingen worden (meestal) schriftelijk verleend. In het Mandaatbesluit 2011 zijn alle bevoegdheden opgenomen die door het college of de burgemeester zijn opgedragen aan medewerkers.

Als mandaat, volmacht of machtiging wordt verleend zijn bovendien de regels van mandaat uit de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 10.1.1.) van overeenkomstige toepassing (art. 10:12 Awb).

Besluit namens mandaatgever

In het krachtens mandaat, volmacht of machtiging genomen besluit moet worden vermeld namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen (zie artikel 6 sub IX., X, XI. van het Mandaatbesluit 2011)

Ondermandaat In onze organisatie worden de bevoegdheden in principe opgedragen aan de afdelingshoofden of directeuren (zie de Mandatenlijsten). Ondermandaat is het geven van mandaat (of volmacht of machtiging) door de gemandateerde aan een derde. De bevoegdheid wordt als het ware “doorgegeven”. In onze organisatie wordt ondermandaat door de afdelingshoofden/directeuren verleend aan medewerkers, mits dit in het belang is van een goede en doelmatige bedrijfsvoering (artikel 4). Ook bij ondermandaat wordt een besluit namens het bestuursorgaan genomen: dus niet namens de eerst gemandateerde. Dat komt ook tot uitdrukking in de ondertekening.

Kenmerken van mandaat

 • a.

  de bevoegdheid blijft berusten bij het mandaterende bestuursorgaan, maar wordt in naam van het bestuursorgaan door de gemandateerde functionaris uitgeoefend;

 • b.

  het mandaterende bestuursorgaan blijft verantwoordelijk voor de uitoefening van de bevoegdheid;

 • c.

  het mandaterende bestuursorgaan blijft zelf bevoegd om besluiten te nemen;

 • d.

  het mandaterende bestuursorgaan kan zowel algemene als bijzondere instructies geven aan de gemandateerde over de wijze waarop de bevoegdheid wordt uitgeoefend (zie voor de algemene instructies de voorschriften in artikel 6). Bijzondere instructies betekenen in dit kader dat de mandaatgever aanwijzingen kan geven in een concreet geval.

Een in mandaat genomen besluit kan door de mandaatgever alleen worden aangetast door het besluit in te trekken. Buiten de grenzen van hetgeen is gemandateerd bestaat geen bevoegdheid. Wordt een besluit genomen over een onderwerp dat buiten de bevoegdheid ligt, dan is er sprake van een onbevoegd genomen besluit.

Geen mandaat Mandaatverlening is in ieder geval uitgesloten als het een bevoegdheid betreft:

 • a.

  tot vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij verlening van de bevoegdheid tot vaststelling daarvan in de mandaatverlening is voorzien;

 • b.

  tot het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen mandaatverlening verzet;

 • c.

  tot het beslissen op een beroepschrift;

 • d.

  tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan;

 • e.

  tot het beslissen op een bezwaarschrift, indien degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, dat besluit in mandaat heeft genomen. (zie ook artikel 10.3 lid 2 Awb)

Procedure bezwaar Het beslissen op een bezwaarschrift is in onze organisatie niet gemandateerd. Ingevolge artikel 10:3 Awb is het mandateren van de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar aan degene die het oorspronkelijke besluit in mandaat heeft genomen, niet toegestaan. Ook het mandateren van de beslissing op bezwaarschriften tegen besluiten van anderen is niet wenselijk. Een belangrijk kenmerk van de bezwaarschriftprocedure is de heroverweging. Bij de vaststelling van de in de artikelen 7:1 en verder van de Awb neergelegde bezwaarschriftprocedure heeft de wetgever beoogd een open, volledige heroverweging van het primaire besluit te waarborgen. De vraag is of een open, volledige heroverweging gewaarborgd is, wanneer zowel het primaire besluit, als de beslissing op het bezwaarschrift tegen dat primaire besluit, gemandateerd zijn. Dat besluit blijft dus voorbehouden aan het college, die daarvoor geadviseerd wordt door een onafhankelijk adviescommissie.

Ook de handhaving van besluiten die in mandaat zijn genomen valt niet onder de gemandateerde bevoegdheid. Handhavingbesluiten dienen dus genomen te worden op basis van een apart mandaat daartoe.

Koppeling aan functies Het mandaat is niet gekoppeld aan een persoon, maar aan een functieomschrijving, bijvoorbeeld het afdelingshoofd. Bij afwezigheid van het afdelingshoofd, gaat de bevoegdheid over naar het plaatsvervangend afdelingshoofd conform het vervangingsschema leidinggevenden (bijlage 3).Wanneer nieuwe medewerkers worden benoemd, verkrijgen zij automatisch mandaat wanneer zij benoemd worden in een functie die genoemd is in het mandaatbesluit.

Informatieplicht In de Algemene wet bestuursrecht is een plicht tot informatieverschaffing opgenomen (artikel 10.6 lid 2 Awb). De gemandateerde verschaft de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid.

Opbouw Mandaatbesluit 2011 De overdracht van bevoegdheden genoemd in de A-lijst geldt voor de gehele organisatie. Daarna is er per afdeling een lijst opgenomen met specifieke bevoegdheden. In de lijsten wordt een opsomming gegeven van de bevoegdheden, het bestuursorgaan dat primair bevoegd is, aan welke functionaris de bevoegdheid wordt opgedragen en eventueel welke functionaris een ondermandaat krijgt. Worden bevoegdheden niet genoemd of vermeld, dan betekent dit dat er geen mandaat voor die bevoegdheid is afgegeven en dat het college of de burgemeester zelf bevoegd blijven om te besluiten. Er is dan geen sprake van mandaat, volmacht of machtiging.

Bijlage 2. Overzicht mandaten heffingen, invordering en WOZ

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Heffingsambtenaar

1. Ondertekenen en verzenden van aanslagen en nota’s marktgelden en precariobelasting. Het aanwijzen van belanghebbenden.

Heffingsamb.

Hoofd RO

n.v.t.

2. Ondertekenen en verzenden van aanslagen en nota’s brandweerrechten. Het aanwijzen van belanghebbenden.

Heffingsamb.

Cdt.brw

n.v.t.

3. Ondertekenen en verzenden van aanslagen en nota’s lijkbezorgingsrechten. Het aanwijzen van belanghebbenden.

Heffingsamb.

Hoofd RB

n.v.t.

4. Ondertekenen en verzenden aanslagen en nota’s leges die betrekking hebben op de APV en bijzondere wetgeving. Het aanwijzen van belanghebbenden.

Heffingsamb.

Hoofd AJZ

n.v.t.

5. Ondertekenen en verzenden van aanslagen en nota’s leges die betrekking hebben op de burgerlijke stand, nasporingen, gba, reisdocumenten, rijbewijzen, legalisatie, overige verklaringen, identiteitskaart, parkeervergunning. Het aanwijzen van belanghebbenden.

Heffingsamb.

Hoofd Puza

n.v.t.

6. Ondertekenen en verzenden van aanslagen en nota’s leges die betrekking hebben op een uitwegvergunning, verkeer en vervoer, kapvergunning, telecommunicatiewet en de stortpas. Het aanwijzen van belanghebbenden.

Heffingsamb.

Hoofd RB

n.v.t.

7. Ondertekenen en verzenden van aanslagen en nota’s leges die betrekking hebben op een bouwvergunning, aanlegvergunning, reclamevergunning, bodemgesteldheidonderzoek, sloop / asbestvergunning en vastgoedinformatie.

Heffingsamb.

Hoofd RO

n.v.t.

8. Ondertekenen en verzenden van aanslagen en nota’s gebruikersvergunning en vergunning tot brandveiligheid. Het aanwijzen van belanghebbenden.

Heffingsamb.

Cdt.brw

n.v.t.

9. Het verzenden van aanslagen, nota’s gemeentebelastingen en WOZ beschikking

Heffingsamb.

sr.mdw hef, mdw hef en verzekeringen sr.mdw WOZ, mdw WOZ

n.v.t.

10. Het verminderen van de aanslagen en nota’s. Het verlenen van ontheffing (aanslagen en nota’s). Het verlenen van vrijstelling.

Heffingsamb.

sr.mdw hef, mdw hef en verzekeringen

n.v.t.

11. Het horen op verzoek tijdens bezwaarschriftenprocedure vwb de: WOZ beschikking, onroerende zaakbelastingen, rioolrechten,reinigingsrechten, hondenbelasting, rioolaansluitrecht, marktgelden, precariobelasting, lijkbezorgingsrechten, brandweerrechten en leges.

Heffingsamb.

teamleider belastingen, sr.mdw hef, mdw hef en verzekeringen

n.v.t.

12. Het horen op verzoek tijdens bezwaarschriftenprocedure vwb de: WOZ beschikking, onroerende zaakbelastingen, rioolrechten,reinigingsrechten, hondenbelasting en rioolaansluitrecht.

Heffingsamb.

sr.mdw WOZ, mdw WOZ

n.v.t.

13. Het ondertekenen van ontvangstbevestigingen, het beslissen op bezwaarschriften tegen de aanslag, woz en nota. Het beslissen op verzoeken ontheffing van de aanslag. Het beslissen op beroepschriften.

Heffingsamb.

teamleider

n.v.t.

14. Het aanwijzen van belanghebbenden

Heffingsamb.

teamleider belastingen, sr.mdw hef, mdw hef en verzekeringen, mdw inv, sr.mdw WOZ, mdw WOZ

n.v.t.

15. Het verstrekken van waardegegevens en taxatieverslagen

Heffingsamb.

teamleider belastingen, sr.mdw WOZ, mdw WOZ

n.v.t.

Invorderingsambtenaar

16. Het uitreiken, versturen van aanmaningen, het vaststellen van dwangbevelen, verlenen van betalingsregelingen, verlenen van uitstel van betaling, het verlenen van kwijtschelding, vaststellen en versturen van rentebeschikkingen gemeentelijke belastingen, beslagleggen op loon, beslissen op bezwaarschriften rentebeschikkingen, het beslissen op beroepschriften rentebeschikkingen.

Invorder.amb.

teamleider belastingen

n.v.t.

17. Het uitreiken, versturen van aanmaningen, het vaststellen van dwangbevelen, verlenen van betalingsregelingen, verlenen van uitstel van betaling, vaststellen en versturen van rentebeschikkingen gemeentelijke belastingen, beslagleggen op loon, het beslag leggen onder derden.

Invorder.amb.

mdw inv.

n.v.t.

18. Het uitreiken, versturen van aanmaningen, het vaststellen en versturen van rentebeschikkingen

Invorder.amb.

mdw debt.adm

n.v.t.

Bijlage 3. Vervangingsschema leidinggevenden

Afdeling

1e vervanger

2e vervanger

RO

Hfd RB

Hfd AJZ

FPC

Hfd P&O

Hfd IA&F

MO

Hfd AJZ

Hfd FPC

P&O

Secr

Loco-secr

RB

Hfd RO

Hfd AJZ

AJZ

Loco-secr

Hfd MO

Puza

Hfd IA&F

Hfd AJZ

IA&F

Hfd Puza

Hfd MO

Communicatie

Hfd AJZ

Loco-secr