Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Interne Klachtenregeling Drechterland 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInterne Klachtenregeling Drechterland 2011
CiteertitelInterne Klachtenregeling Drechterland 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

bestuur en recht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 9

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2013wijziging artikel 10 lid 5

17-12-2012

de Middenstander, 26-12-2012

2012-76
23-06-2011nieuwe regeling

23-05-2011

de Middenstander, 22-07-2011

2011-04

Tekst van de regeling

Intitulé

Interne Klachtenregeling Drechterland 2011

Overwegende dat wij klachten op een juiste, efficiënte, eenvoudige en toegankelijke wijze willen behandelen en hiervoor een klachtenregeling willen vaststellen, ieder voor zover zijn of haar bevoegdheid strekt;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 april 2011 en het advies van de Ondernemingsraad van 3 maart 2011;

 

Gelet op hoofdstuk 9 Klachtenbehandeling van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten:

 

 • 1.

  in te trekken de Interne klachtenregeling gemeente Drechterland 2008, zoals vastgesteld door de raad op 25 maart 2009, door burgemeester en wethouders op 11 november 2008, door de burgemeester op 11 november 2008 en door de bezwaarschriftencommissie op 5 februari 2009.

 

 • 2.

  vast te stellen de INTERNE KLACHTENREGELING DRECHTERLAND 2011

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Klacht: een beklag over een gedraging van de raad, (een lid van) het college, de burgemeester, (een lid van) de bezwaarschriftencommissie of een ambtenaar werkzaam onder de verantwoordelijkheid van deze raad, dit college of deze commissie.

 • 2.

  Klachtencoördinator: een medewerker van de afdeling Personeel en Bestuur die de werkzaamheden, die voortvloeien uit afdeling 9.2 van de Awb, coördineert.

 • 3.

  Klachtenbehandelaar: degene die de klacht op grond van deze regeling behandelt.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op klachten die schriftelijk en per e-mail worden ingediend en voldoen aan de vereisten van artikel 9:4 van de Awb.

 • 2.

  De regeling is van overeenkomstige toepassing op mondeling ingediende klachten waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat daar niet direct tot tevredenheid van de klager aan tegemoet kan worden gekomen.

 • 3.

  De klachtencoördinator stelt mondelinge klachten als bedoeld in het tweede lid op schrift. De klager en de klachtencoördinator ondertekenen dit.

 • 4.

  Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op klachten over brandweerpersoneel in repressieve dienst.

Artikel 3 Klachtenbehandelaar

 • 1.

  De burgemeester behandelt de klacht en adviseert hierover aan het bestuursorgaan waartegen de klacht is gericht.

 • 2.

  Als de klacht betrekking heeft op een gedraging van de burgemeester, behandelt de locoburgemeester de klacht en adviseert hierover aan het bestuursorgaan waartegen de klacht is gericht.

 • 3.

  De klachtencoördinator ondersteunt voor zover nodig de klachtenbehandelaar bij de behandeling van een klacht.

Artikel 4 Ontvangstbevestiging

 • 1.

  De klachtencoördinator bevestigt namens het bestuursorgaan waartegen de klacht is gericht de ontvangst van de klacht binnen twee weken schriftelijk aan de klager.

 • 2.

  In de ontvangstbevestiging wordt vermeld dat de klachtenbehandelaar de klacht behandelt en hierover adviseert aan het bestuursorgaan waartegen de klacht is gericht.  

Artikel 5 Afschrift klacht aan klachtenbehandelaar en beklaagden

De klachtencoördinator stuurt de klachtenbehandelaar en degene tegen wie de klacht is ingediend een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken.

Artikel 6 Inwinnen informatie

De klachtenbehandelaar wint informatie in bij de ambtelijke medewerker(s) welke (mogelijk) betrokken is (zijn) geweest bij de gedraging waarover wordt geklaagd en onderzoekt eventuele met de klacht verband houdende schriftelijke stukken.

Artikel 7 Hoorplicht

 • 1.

  De klachtenbehandelaar hoort de klager en degene tegen wie de klacht is ingediend mondeling in het bijzijn van de klachtencoördinator. Het horen gebeurt indien mogelijk in elkaars aanwezigheid.

 • 2.

  De klachtenbehandelaar kan besluiten van het horen af te zien als de klacht kennelijk ongegrond is of als de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

 • 3.

  De klachtencoördinator maakt een verslag van de hoorzitting en stuurt het verslag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na het horen, aan de klager en degene tegen wie de klacht is ingediend toe. Zij krijgen de gelegenheid binnen één week op het verslag te reageren.

 • 4.

  Een reactie op het verslag wordt aan het verslag gehecht.

Artikel 8 Advies

De klachtenbehandelaar zendt naar aanleiding van zijn bevindingen over de klacht een rapport van bevindingen, vergezeld van het advies en eventuele aanbevelingen, aan het bestuursorgaan waartegen de klacht is gericht. Het rapport bevat het verslag van het horen.

Artikel 9 Behandelingstermijn

 • 1.

  Het bestuursorgaan waartegen de klacht is gericht, handelt de klacht af binnen tien weken na ontvangst van het klaagschrift.

 • 2.

  De klachtencoördinator kan namens het bestuursorgaan waartegen de klacht is gericht de afhandeling van de klacht voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

 • 3.

  Verder uitstel is mogelijk voor zover de klager daarmee schriftelijk instemt.

Artikel 10 Beslissing op de klacht

 • 1.

  Het bestuursorgaan waartegen de klacht is gericht, beoordeelt de klacht.

 • 2.

  Het advies van de klachtenbehandelaar wordt in de beoordeling meegenomen. Als de conclusies van het bestuursorgaan afwijken van het advies van de klachtenbehandelaar, dan moet in de beslissing de reden voor die afwijking worden vermeld.  

 • 3.

  Het bestuursorgaan waartegen de klacht is gericht, informeert de klager schriftelijk en gemotiveerd over de beslissing op diens klaagschrift.

 • 4.

  Met de beslissing op de klacht wordt het rapport van bevindingen meegezonden.

 • 5.

  In de beslissing op het klaagschrift wordt vermeld dat wanneer de klager niet tevreden is over de afhandeling van zijn klacht, hij deze binnen een jaar na de beslissing op zijn klaagschrift kan voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Artikel 11 Geen verdere behandeling zodra aan klacht is tegemoetgekomen

 • 1.

  Als de klager tijdens de behandeling van zijn klacht aangeeft dat hij tevreden is gesteld over de wijze waarop met zijn klacht is omgegaan, vervalt de verplichting tot het verder volgen van deze regeling.

 • 2.

  De klachtencoördinator bevestigt het staken van de verdere behandeling van de klacht om de in het vorige lid vermelde reden aan de klager en maakt hiervan tevens melding aan degene tegen wie de klacht is ingediend.

 • 3.

  Als reeds een hoorzitting heeft plaatsgevonden, dan wordt het verslag van het horen meegezonden met de bevestiging tot het staken van deze procedure.

Artikel 12 Klachtenregistratie

 • 1.

  De klachtencoördinator draagt namens de bestuursorganen van de gemeente Drechterland zorg voor de registratie van de ingediende klachten.

 • 2.

  De geregistreerde klachten worden jaarlijks in het burgerjaarverslag van de gemeente Drechterland gepubliceerd. 

Artikel 13 Overgangsrecht

Wordt een klacht ingediend voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling, dan wordt deze klacht overeenkomstig de Interne klachtenregeling Drechterland 2008 behandeld.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Interne Klachtenregeling Drechterland 2011.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 23 mei 2011.

De raad voornoemd,

 

de griffier,                                                      de voorzitter,

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland van 12 april 2011,

 

de secretaris,                                                            de burgemeester,

 

 

 

Aldus besloten door de burgemeester op 12 april 2011,

de burgemeester,

 

 

 

Aldus besloten door de bezwaarschriftencommissie op 12 mei 2011,

 

de secretaris,                                                            de voorzitter,