Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkendam

Wegsleepverordening Werkendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening Werkendam
CiteertitelWegsleepverordening Werkendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpArchief

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, .lid 2
 3. Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-200704-11-2011Nieuwe regeling

08-05-2007

CMS, 11-05-2007

WE/16415

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Werkendam

 

De raad van de gemeente Werkendam,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

 

gelet op:

 • -

  artikel 149 van de Gemeentewet,

 • -

  artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994, en

 • -

  het Besluit wegslepen van voertuigen,

 

besluit:

 

vast te stellen de verordening:   WegsleepverordeningWerkendam

 

Artikel 1    Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam

   

Artikel 2    Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

 

Artikel 13    Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van takel- en bergingsbedrijf T.C. Verhoeven v.o.f. aan de Rijksweg 130 te Nieuwendijk.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college vastgesteld

 

Artikel 4       Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats en het aldaar bewaren van het voertuig bedragen:

  • -

    voor voertuigen in de categorie A en B:

   • a.

    uitrijtarief – toepasbaar na het uitrijden van:

    08.00 – 18.00 uur: € 50,00 excl. BTW,

    18.00 –08.00 uur € 65,00 excl. BTW; alsmede,

   • b.

    uitvoeringstarief – toepasbaar indien het voertuig is bevestigd aan de kraanwagen, het personeel in de cabine zit en het portier achter zich heeft gesloten dan wel bij daadwerkelijk verslepen: € 47,15 excl. BTW, alsmede,

   • c.

    opslag plus afgifte – toepasbaar voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan: € 31,70 excl. BTW, alsmede,

   • d.

    bewaarloon – toepasbaar voor de volgende etmalen of een gedeelte daarvan: € 12,75 excl. BTW per etmaal of een gedeelte daarvan.

  • -

   voor voertuigen in de categorie C, D en E

   • a.

    uitrijtarief – toepasbaar na het uitrijden van:

    08.00 – 18.00 uur: € 65,00 excl. BTW,

    18.00 –08.00 uur € 80,00 alsmede,

   • b.

    uitvoeringstarief – toepasbaar indien het voertuig is bevestigd aan de kraanwagen, het personeel in de cabine zit en het portier achter zich heeft gesloten dan wel bij daadwerkelijk verslepen: € 71,45 excl. BTW, alsmede,

   • d.

    opslag plus afgifte – toepasbaar voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan: € 47,50 excl. BTW, alsmede,

   • e.

    bewaarloon – toepasbaar voor de volgende etmalen of een gedeelte daarvan: € 19,10 excl. BTW per etmaal of een gedeelte daarvan.

 • 2.

  De vergoeding verbonden aan het verzenden van de kennisgeving van overtreding en inbewaringstelling, de verkoop, eigendomsoverdracht om niet, of vernietiging van een voertuig, alsmede die van de in verband daarmee te verrichten taxatie, zullen indien aan de orde afzonderlijk door het college worden vastgesteld en in rekening worden gebracht. 

   

 

Artikel 5     Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6    Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 2007.

 

Artikel 7    Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Werkendam.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Werkendam van

 

8 mei 2007

 

 

de raadsgriffier,                        de voorzitter,

 

 

 

mr. I. Bakker                           drs. H.A.G. Hellegers