Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Verordening Handhaving WWB, IOAW, IOAZ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Handhaving WWB, IOAW, IOAZ
CiteertitelVerordening Handhaving WWB, IOAW, IOAZ
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWerk, zorg en inkomen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening Handhaving Wet werk en bijstand d.d. 05-04-04

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8a
 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 20

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-201101-01-201101-01-2015Nieuwe regeling

26-05-2011

Weekblad Parkstad, 08-06-2011

2011 / 4 / 5

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Handhaving WWB, IOAW, IOAZ

De raad van de gemeente Voerendaal,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

 

gezien het advies van de commissie Samenleving,

 

gelet op het bepaalde in artikel 8a van de Wet werk en bijstand;

 

gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 

gelet op het bepaalde in artikel 20 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen: de "Verordening Handhaving WWB, IOAW, IOAZ ".

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.a) de wet: de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

b) handhaving: alle activiteiten gericht op de naleving van wet- en regelgeving;

2. Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 2 Algemeen

Het college draagt in het kader van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet, zorg voor het opstellen

van een handhavingsplan.

Artikel 3 Uitgangspunten handhaving

Het college hanteert met betrekking tot de handhaving van wet- en regelgeving de volgende uitgangspunten:

 • a)

  Misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale wetgeving alsmede het ten onrechte ontvangen van gemeentelijke uitkeringen is onaanvaardbaar en zal te allen tijde worden bestreden;

 • b)

  Het geheel van maatregelen, acties en regelgeving om het misbruik en het oneigenlijk gebruik van de wet alsmede het ten onrechte ontvangen van bijstand te bestrijden is niet punitief bedoeld, maar is gericht op een spontane naleving van de inlichtingenverplichting.

Artikel 4 Handhavingsplan

In het in artikel 2 genoemde handhavingsplan komt op zijn minst tot uitdrukking;

 • -

  een gemeentelijke visie op handhaving;

 • -

  aanpak preventiebeleid;

 • -

  aanpak repressiebeleid.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  De "Verordening handhaving Wet Werk en Bijstand", zoals vastgesteld bij besluit van 5 april 2004, wordt per 1 januari 2011 ingetrokken.

 • 2.

  De “Verordening handhaving Wet werk en bijstand” treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Handhaving WWB, IOAW, IOAZ ".

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 mei 2011,

De Griffier, De Voorzitter,

 

 

ALGEMENE TOELICHTING

Uitgangspunt voor handhaving is het ‘Handhavingsplan. In het

handhavingsplan is immers weergegeven hoe de gemeente denkt zo goed mogelijk vorm te kunnen geven aan handhaving van de bestaande wet- en regelgeving.

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Hieronder de artikelen die nadere toelichting behoeven.

De overige artikelen hoeven geen toelichting.

Artikel 2

Hoewel de wettelijke bepaling meer gericht lijkt op fraudebestrijding-sec is in deze toch gekozen voor het ruimere begrip handhaving.

In de gemeentelijke visie is reeds verwoord dat fraudebestrijding teveel het beeld oproept van repressie en genoegdoening, terwijl handhaving meer uit gaat van het bevorderen van de spontane naleving van de wet- en regelgeving. Naast repressie is in deze optiek preventie onontbeerlijk. Het is immers altijd nog beter om fraude te voorkomen.

Artikel 3

Om de uitgangspunten van handhaving te bepalen is dit artikel opgenomen. Deze uitgangspunten dienen voor het maken van het handhavingsplan.

Artikel 4

Om het belang van een goede handhaving te onderstrepen, is in dit artikel aangegeven welke onderwerpen in een gemeentelijk handhavingsplan op zijn minst aan bod moeten komen. Het handhavingplan van XXX voldoet aan deze vereisten.

Artikel 5

In dit artikel is aangegeven wanneer de verordening in werking treedt.