Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Oss

Legesverordening 1e wijziging tarieventabel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Oss
Officiële naam regelingLegesverordening 1e wijziging tarieventabel
Citeertitel1e wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Oss 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 220 tot en met 220h van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201101-01-2011Onbekend

03-01-2011

Oss Actueel

2011-54
06-07-201101-01-201101-01-2012Onbekend

03-01-2011

Oss Actueel

2011-54

Tekst van de regeling

Gemeenteraad    
       
Onderwerp:  Volgnummer 2011-54
Aanpassing tarieventabel behorende bij de Legesverordening Oss 2011 ivm Gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijven  Dienst/afdeling GIDO
De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 mei 2011;

gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur, Organisatie en Bedrijvigheid van 30 mei 2011;

Gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de:

1e WIJZIGING VAN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN DE LEGES OSS 2011.

Artikel 1.

Artikel 47a van de tarieventabel wordt als volgt gelezen:

Artikel 47a

Gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijven

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking voor bewoning van een recreatieverblijf € 325,00.

Artikel 2.

INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

 • 1.

  De ’tarieventabel behorende bij de Legesverordening Oss 2011 van 3 januari 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 24 juni 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘1e wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Oss 2011'.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 23 juni 2011. De gemeenteraad voornoemd,Coll: