Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening GBA
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGBA

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201106-01-2014Nieuwe regeling

30-05-2011

Huis aan huis Elburg, 14 juni 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De raad van de gemeente Elburg;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 april 2011;gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet bescherming persoonsgegevens;

b e s l u i t :

vast te stellen de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Wet GBA: Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  verordening GBA: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  GBA: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • d.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  beheerder: degene die op grond van de beheerregeling GBA is aangewezen als beheerder;

 • f.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet GBA

in de GBA van de gemeente is opgenomen;

 • g.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • h.

  binnengemeentelijke afnemer: binnengemeentelijke afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet GBA;

 • i.

  derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene.

Artikel 2 Beheer van de GBA

Beheerder van de GBA is de specialistisch medewerker Burgerzaken.

Artikel 3 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 96 van de Wet GBA, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden de gegevens genoemd in bijlage I verstrekt aan de in deze bijlage genoemde afdelingen, ten behoeve van het in deze bijlage genoemd doel. De verwerkingen worden beheerd door de beheerder.

Artikel 4 Rechtstreeks toegang tot de GBA

Rechtstreekse toegang tot de GBA hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren die werkzaam zijn op het cluster Burgerzaken;

 • c.

  met inachtneming van artikel 88 en 89 Wet GBA de binnengemeentelijke afnemers genoemd in bijlage II voor wat betreft de in deze bijlage genoemde gegevens en doelen/taken.

Artikel 4a Binnengemeentelijke afnemers

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4 en 5 regelt de beheerder de toegang tot de GBA dan wel de verstrekking uit de GBA voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 Wet GBA kunnen voldoen.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 Wet GBA worden aan de in Bijlage III bij deze verordening vermelde binnengemeentelijke afnemers de in die tabel aangegeven gegevens verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid Wet GBA kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 98 en 99 Wet GBA, aan de in Bijlage IV bij deze verordening aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 6a Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de beheerder.

 • 2.

  De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 3.

  De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet GBA en de artikelen 62 en 63 van het besluit Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 7 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het door burgemeester en wethouders vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  De Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens vastgesteld op 26 mei 2008 wordt ingetrokken per 1 juni 2011

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2011.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening GBA.

 • 4.

  De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor het beheer van de GBA.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 mei 2011.

de voorzitter, de griffier,

F.A. de Lange Mr. Ir. M.C. Luiting-Kamminga.

Bijlage 1  

Artikel 3 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De gegevens van de hieronder genoemde mutaties worden aan de genoemde afdelingen verstrekt middels het systeem van pakket-integratie:

 

 • geboorte

 • vestiging

 • vertrek uit de gemeente

 • emigratie

 • verhuizing binnen de gemeente

 • huwelijk

 • huwelijksontbinding

 • wijziging nationaliteit

 • (voor)naamswijziging

 • overlijden

 

Het betreffen de afdelingen:

 • Sociale- en Burgerzaken                                   uitkeringenadministratie

basisregistratiesysteem

 

 • Bouwen en Milieu                                  controle en handhaving bewoning recreatiewoningen

 

 • Ruimtelijke Ontwikkeling                       GISkit-viewer

 

 • Financiën en Personeel                          belastingen

 

 • Facilitair                                               inboeken post

 

 • Maatschappelijke ontwikkelingen            controle persoonsgegevens

 

 • Beheer                                                controle persoonsgegevens                               

Bijlage 2  

Artikel 4 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Er is een aparte bijlage (dikke lijst) die bij de beheerder aanwezig is. De in deze aparte bijlage genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreeks inzage in de GBA voor de daarbij vermelde gegevens. Het “overzicht autorisatie raadplegen” is ook aanwezig bij de beheerder.

 

Noot:

De geautoriseerde gebruiker die tijdens het raadplegen van gegevens constateert dat de gepresenteerde gegevens niet (geheel) correct zijn, is verplicht de beheerder hiervan op de hoogte te stellen. (zie ook artikel 6a)

Bijlage 3 a

Artikel 5 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Aan de hierna genoemde binnengemeentelijke afnemers worden periodiek de volgende mutaties   verstrekt:

 

Afdeling:                                                                 Taakveld:

1= Afdeling Sociale- en Burgerzaken                         WMO en uitkeringen

2= Afdeling Sociale- en Burgerzaken                                    Registratie stembureauleden

3= Afdeling Sociale- en Burgerzaken                                    Gehandicaptenparkeerkaart

4= Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling                         Ingebruikgeving grond, huur en pacht

5= Afdeling Bouwen en Milieu                                   Controle bewoning recreatiewoningen

6= Afdeling Sociale- en Burgerzaken                         Minimabeleid

7= Stichting Wiel                                                     Inschrijving aanleunwoningen

8= Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling                Bezoekproject 75+

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Geboorte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijden

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Huwelijk

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijksontbinding

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Binnenverhuizing

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Emigratie

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Vestiging

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Voornaam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationaliteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkenning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontkenning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrek

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Vernaming/vernummering

X

X

X

X

 

X

X

X

 

Bijlage 3 b

Over deze mutaties worden vervolgens de volgende gegevens verstrekt:

 

Rubriek      Omschrijving

 • Voornaam persoon

 • Adelijke titel/predikaat

 • Voorvoegsel geslachtsnaam

 • Geslachtsnaam persoon

 • Geslachtsaanduiding

 • Ingangsdatum geldigheid categorie persoon

 • Burgerlijke staat

 • Geboortedatum persoon

 • Geboorteplaats persoon

 

 • Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

 • Adelijke titel/predikaat echtgenoot/geregistreerd partner

 • Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

 • Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

 

 • Datum overlijden

 • Plaats overlijden

 

08.10.20     

    t/m          Adresgegevens en datum ingang

08.11.60

 

 • Land waarnaar vertrokken

 • Datum vertrek uit Nederland

 • Land vanwaar ingeschreven

 • Adres buitenland

 

 • Datum uitschrijving

21.10.20

    t/m          Nieuwe adresgegevens

21.11.60

 

Aan de hierna genoemde binnengemeentelijke afnemers worden periodiek de volgende selecties verstrekt:

 

Afdeling Facilitair                              * gegevens huwelijksjubilea

                                                      * gegevens van 90 jarigen en ouder

 

Afdeling Beheer                               * gegevens bewoners van 18+ binnenstad van Elburg

                                                      * gegevens 16 jarigen

Bijlage 4  

Artikel 6 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Derden, waaraan ingevolge artikel 100 van de wet GBA gegevens kunnen worden verstrekt, zijn:

 

(door de gemeente) gesubsidieerde instellingen

 

organisaties op levensbeschouwelijke grondslag

 

organisaties met een niet-commercieel doel, gevestigd binnen de gemeente

 

woningcorporaties

 

Ingevolge het derde lid van artikel 100 wet GBA kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot/geregistreerd partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot/geregistreerd partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum.

 

De gegevens worden uitsluitend verstrekt voor de uitvoering van de desbetreffende taken.