Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Beleidsregel subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten en complexen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten en complexen
Citeertitelbeleidsregel subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten en complexen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpRO/BWZ

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Grave 2003

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Nieuwe regeling

04-01-2011

Graafsche Courant

RO/BWZ/AL

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten en complexen

Burgemeester en wethouders van GraveGelet op de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Grave 2003Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Besluiten:

Vast te stellen:

de beleidsregel Subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten en complexen

InleidingBurgemeester en wethouders willen het Graafse erfgoed voor de toekomst bewaren. Voor het onderhoud aan de gemeentelijke monumenten kan daarvoor subsidie worden aangevraagd op basis van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Grave 2003. In Grave is er sprake van panden die meerdere eigenaren hebben, soms verenigd in een Vereniging van Eigenaren. Deze beleidsregel is een instructie hoe om te gaan met de toekenning van de subsidie als er sprake is van samengestelde monumenten.

Artikel 1 Nieuw Artikel

a. eigenaar:de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op het monument zoals bedoeld in artikel 1.a van de Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Grave 2003;b. monumenten en beeldbepalende zaken:beschermde gemeentelijke monumenten en beschermde beeldbepalende zaken waarvan het besluit tot aanwijzing zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, of artikel 26, eerste lid van de Erfgoedverordening 2010 onherroepelijk is geworden;c. samengesteld monument of beeldbepalende zaak:een pand bestaande uit meerdere afzonderlijk te gebruiken delen, met elk een eigen huisnummer en eigen voordeur.

Artikel 2 Nieuw Artikel

a. Voor een samengesteld monument of beeldbepalende zaak kan voor elk huisnummer afzonderlijk subsidie worden aangevraagd, als elk huisnummer een andere eigenaar heeft;b. Een Vereniging van Eigenaren kan voor het totale gebouw subsidie aanvragen, waarbij de subsidie berekend wordt conform het gestelde in artikel 3;c. Als een Vereniging van Eigenaren subsidie aanvraagt, hebben de afzonderlijke eigenaren geen recht op subsidie;d. Subsidie kan alleen worden verleend op de aangewezen beschermde onderdelen van het samengestelde monument of beeldbepalende zaak.

Artikel 3 Nieuw Artikel

a. De hoogte van de subsidie voor een vereniging van eigenaren wordt als volgt berekend:Totale subsidiabele onderhoudskosten: bedrag K , incl. btwAantal afzonderlijke huisnummers: aantal AOnderhoudskosten per huisnummer: K / A = OSubsidie per huisnummer: S = 50 % van O, met een maximum van € 2.500,-Subsidie voor de VVE A x S = VVE(s). met een maximum van A x € 2.500,-;b. Een VVE heeft recht op 1 keer in de 5 jaar het maximale subsidiebedrag van A x € 2.500,-.

Artikel 4 Nieuw Artikel

In die gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders van Grave.

Artikel 5 Nieuw Artikel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als beleidsregel subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten en complexen en treedt in werking op 1 januari 2011.

Grave, d.d. 4 januari 2011

Burgemeester en wethouders van Grave,De secretaris,                                    De burgemeester,

 

 

 

G.J.A.F. Hubers                                  S. Haasjes-van den Berg