Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Verordening Cameratoezicht Hengelo 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cameratoezicht Hengelo 2010
CiteertitelVerordening Cameratoezicht Hengelo 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-08-201001-09-2017Verordening Cameratoezicht Hengelo 2010

06-07-2010

19 augustus 2010 (Typisch Hengelo)

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cameratoezicht Hengelo 2010

 

 

Artikel 1: Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: de Gemeentewet;

 • b.

  Openbare plaats: een plaats die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek. Onder openbare plaats wordt niet begrepen een gebouw of besloten plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet.

Artikel 2: Doel van het cameratoezicht

 • 1.

  Het cameratoezicht heeft als doel de handhaving van de openbare orde, zoals verwoord in artikel 151c van de Gemeentewet;

 • 2.

  In het kader van die handhaving heeft het cameratoezicht als nevendoel: de identificatie en vervolging van verdachten van strafbare feiten door de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten.

Artikel 3: Plaatsing camera’s

 • 1.

  De raad geeft de burgemeester hierbij de bevoegdheid om, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op een openbare plaats.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde openbare plaatsten worden middels afzonderlijk besluit door de burgemeester aangewezen.

 • 3.

  De burgemeester informeert terstond na het nemen van het besluit als bedoeld in lid 1 en lid 2 de gemeenteraad over de inhoud van het besluit alsmede de redenen welke tot dat besluit hebben geleid.

 • 4.

  De burgemeester kan besluiten de bevoegdheid, als bedoeld in het eerste lid, eveneens ten aanzien van elke andere openbare plaats, indien dit noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde in te zetten.

 • 5.

  De overige bepalingen van artikel 151c Gemeentewet blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Cameratoezicht Hengelo 2010.

Aldus gedaan door de raad der gemeente Hengelo in zijn openbare vergadering van 06-07-2010

De griffier, De voorzitter,

Bijlage:

 • -

  Concept besluit aanwijzing gebieden cameratoezicht

 • -

  Publicatie

   

Concept- B esluit aanwijzing gebieden cameratoezicht.

De burgemeester van Hengelo:

gelet op artikel 151c Gemeentewet,

 

Besluit:

 • 1.

  tot plaatsing van camera’s, noodzakelijk in het belang van de handhaving van de openbare orde voor zover het betreft de navolgende gebieden

  • a.

   Willemsplein, Willemstraat, Pastoriestraat en de Marktstraat

  • b.

   Langestraat en Willemstraat

  • c.

   Marktsteeg en Marktstraat

  • d.

   Stationsplein (tegenover fietsenstalling).

  • e.

   Pr. Bernardplantsoen (tegenover het paviljoen).

  • f.

   Burg. Jansenstraat (op de hoek van het stadhuis, kijkend naar Humanitas en restaurant Kreta).

  • g.

   Beekstraat en Beeksteeg

  • h.

   Kattenhoek (ondergrondse containers).

  • i.

   Parkeergarage Thiemsbrug, Oldenzaalsestraat, Wemenstraat

  • j.

   Markt (overzicht bij evenementen).

    

 • 2.

  De met behulp van het camerasysteem gemaakte beelden op locaties a, b, c, f en g zullen in beginsel van zaterdag op zondag van 23.00 uur tot en met 07.00 uur live gekeken worden. Indien er zich een onmiddellijke dreiging van de openbare orde voordoet, kan de politie de geïnstalleerde camera’s live uitkijken, ook buiten de genoemde tijdstippen.

   

 • 3.

  dat dit besluit geldt voor de duur van 3 jaar van…..2010 tot ….. 2013

   

 • 4.

  te bepalen dat dit besluit in werking treed op ….. 2010

Bijlage:

-Artikel 151 c Gemeentewet

Hengelo, ….2010

 

De Burgemeester van Hengelo.

Dhr. F.A.M. Kerckhaert

 

Artikel 151c (geldend op de dag van inwerkingtreding van dit besluit)

 • 1.

  De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen om, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten tot plaatsing van vaste camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn. De burgemeester bepaalt de duur van de plaatsing en wijst de openbare plaats of plaatsen aan, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de verordening is bepaald.

   

 • 2.

  De burgemeester stelt, na overleg met de officier van justitie in het overleg, bedoeld in artikel 14 van de Politiewet 1993, de periode vast waarin in het belang van de handhaving van de openbare orde daadwerkelijk gebruik van de camera's plaatsvindt en de met de camera's gemaakte beelden in elk geval rechtstreeks worden bekeken.

   

 • 3.

  De burgemeester bedient zich bij de uitvoering van het in het eerste lid bedoelde besluit van de onder zijn gezag staande politie.

   

 • 4.

  De aanwezigheid van camera's als bedoeld in het eerste lid is op duidelijke wijze kenbaar voor een ieder die de desbetreffende openbare plaats betreedt.

   

 • 5.

  Met de camera's worden uitsluitend beelden gemaakt van een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn.

   

 • 6.

  De met de camera's gemaakte beelden mogen in het belang van de handhaving van de openbare orde worden vastgelegd en gedurende ten hoogste vier weken worden bewaard.

   

 • 7.

  De vastgelegde beelden, bedoeld in het zesde lid, vormen een tijdelijk register in de zin van de Wet politieregisters. Met inachtneming van artikel 13, zevende lid, van de Wet politieregisters kunnen uit dat register gegevens worden verstrekt ten behoeve van de opsporing van een gepleegd strafbaar feit.

   

 • 8.

  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden met het oog op de goede uitvoering van het toezicht, bedoeld in het eerste lid, regels gesteld omtrent:

  • a.

   de vaste camera's en andere technische hulpmiddelen benodigd voor het toezicht, bedoeld in het eerste lid, en de wijze waarop deze hulpmiddelen worden aangebracht;

  • b.

   de personen belast met of anderszins direct betrokken bij de uitvoering van het toezicht; en

  • c.

   de ruimten waarin de waarneming of verwerking van door het toezicht vastgelegde beelden plaatsvindt.

Toelichting Publiek cameratoezicht

In artikel 151c Gemeentewet is bepaald dat cameratoezicht alleen mag worden ingezet voor het handhaven van de openbare orde. Uit eerder genoemd artikel komt naar voren dat cameratoezicht ook mag worden ingezet om strafbare feiten op te sporen en te vervolgen.

De invulling van het begrip openbare plaats uit artikel 151c Gemeentewet is ontleend aan artikel 1 Wet openbare manifestaties (Wom). Op grond van die wet omvat het begrip openbare plaats, een plaats die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek. . Onder openbare plaats wordt niet begrepen een gebouw of besloten plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet.

De burgemeester heeft de openbare plaatsen waar cameratoezicht zal plaatsvinden in het Besluit aanwijzing gebieden cameratoezicht aangewezen. De inzet van camera’s gebeurt altijd na overleg in de lokale driehoek, te weten de burgemeester, de Officier van Justitie en de clusterchef van de politie. Cameratoezicht zal op straat kenbaar worden gemaakt door middel van standaard bordjes cameratoezicht. De positie is weergegeven op de kaart die in de bijlage is toegevoegd.

 

Duur

De duur van het cameratoezicht zal in beginsel drie jaar bedragen. Voor de periode 15 juli 2010 tot 15 juli 2013.

 

Registratie

Registratie van de beelden van het cameratoezicht vindt plaats gedurende 7 dagen per week en gedurende 24 uur per dag.

 

Rechtstreeks uitkijken

De met behulp van het camerasysteem gemaakte beelden zullen, in het uitgaansgebied in beginsel van zaterdag op zondag van 23.00 uur tot en met 07.00 uur live gekeken worden. Door middel van het cameratoezicht kunnen potentiële openbare orde problemen worden voorkomen, in de kiem worden gesmoord of snel worden beëindigd.

 

Afwijkingsmogelijkheid

Afhankelijk van het in de binnenstad te houden evenementen kan het rechtstreeks uitkijken zo nodig worden uitgebreid.

Tevens kan bij een onmiddellijke dreiging of daadwerkelijke ordeverstoring bij alle geïnstalleerde camera’s live worden uitgekeken, ook buiten de hierboven genoemde tijdstippen.

 

Toelichting Publiek- Privaat cameratoezicht

In de binnenstad is er sprake van publiek cameratoezicht. Voor bedrijventerreinen kan er gebruik gemaakt worden van een publiek- privaat cameratoezicht samenwerkingsverband. De gemeente is dan bevoegd om te waken over de openbare orde en de ondernemers over het eigen terrein. Het samenwerkingsverband heeft dan betrekking op de openbare ruimte en het eigen terrein. Er is dan niet alleen sprake van handhaven van de openbare orde maar ook het beveiligen van personen en goederen die zich op het bedrijventerrein bevinden.

Voorwaarde voor publiek- privaat cameratoezicht zijn als volgt:

 • -

  Er dient sprake te zijn van een KVO certificering;

 • -

  Er moet sprake zijn van proportionaliteit;

 • -

  Er moet sprake zijn van subsidiariteit;

 • -

  De noodzakelijkheid dient te worden aangetoond;

 • -

  Cameratoezicht moet een onderdeel zijn van een breder pakket van maatregelen;

 • -

  Cameratoezicht dient kenbaar te worden gemaakt;

 • -

  Cameratoezicht dient te voldoen aan de gestelde eisen voor de uitkijkcentrale;

 • -

  Er moet sprake zijn van een BIZ regeling;

 • -

  Door de ondernemers dient een incidentenprotocol te worden opgezet;

 • -

  Er dient te worden voldaan aan de voorwaarden uit de verordening cameratoezicht Hengelo 2010.