Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landsmeer

Verordening regelende de taken, de bevoegdheden en samenstelling van de bestuurscommissie Internationale Zaken Landsmeer 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de taken, de bevoegdheden en samenstelling van de bestuurscommissie Internationale Zaken Landsmeer 2011
CiteertitelVerordening op de bestuurscommissie Internationale Zaken Landsmeer 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de bestuurscommissie Internationale Zaken Landsmeer 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 83

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2011Nieuwe regeling

31-05-2011

Kompas Regiokrant, 07-06-2011

2011-47

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de taken, de bevoegdheden en samenstelling van de bestuurscommissie Internationale Zaken Landsmeer 2011

De raad van de gemeente Landsmeer;

 

Gelezen het voorstel van het presidium van 27 april 2011;

Overwegende, dat

de Verordening op de bestuurscommissie Internationale Zaken Landsmeer 2 jaar na vaststelling dient te worden geëvalueerd;

bedoelde verordening is vastgesteld bij raadsbesluit van 20 februari 2007;

met de voorzitter van de commissie overleg is gepleegd en laatstelijk met de voiltallige commissie;

 

gelet op artikel 83 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de Verordening regelende de taken, de bevoegdheden en samenstelling van de bestuurscommissie Internationale Zaken Landsmeer 2011.

Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de bestuurscommissie Internationale Zaken Landsmeer;

 • b.

  Internationale Zaken: jumelage-aangelegenheden en ontwikkelingssamenwerking;

 • c.

  lid: lid van de commissie;

 • d.

  voorzitter: voorzitter van de commissie;

 • e.

  secretaris: secretaris van de commissie;

 • f.

  penningmeester: penningmeester van de commissie;

 • g.

  vergadering: vergadering van de commissie;

 • h.

  jumelage-gemeenten: Bergneustadt (Duitsland), Châtenay-Malabry (Frankrijk), Landsmeer;

 • i.

  vergaderquorum: de helft van het aantal zitting hebbende leden;

Hoofdstuk 2: Instelling, Taken, Samenstelling en Zittingsduur
Artikel 2

De raad stelt een bestuurscommissie voor Internationale Zaken in.

Artikel 3 Taken
 • a.

  het organiseren, coördineren en stimuleren van diverse evenementen tussen de jume-lage-gemeenten;

 • b.

  het maken van keuzes voor ontwikkelingsprojecten die worden gesubsidieerd door de jumelage-gemeenten;

 • c.

  het anderszins besteden van subsidiegelden en deze controleren;

 • d.

  het werven van fondsen;

 • e.

  het bevorderen van zowel de samenwerking met de jumelage-gemeenten als de ontwikkelingssamenwerking;

 • f.

  het bevorderen van de contacten met Landsmeerders die in ontwikkelingslanden werken.

Artikel 4 Samenstelling

De commissie bestaat uit ten hoogste negen leden, te weten:

 • 1.

   

  • a.

   een lid door de gemeenteraad uit zijn midden te benoemen;

  • b.

   acht leden door de gemeenteraad te benoemen, op voordracht van de commissie, waarbij in acht wordt genomen, dat alle geledingen uit de bevolking vertegenwoordigd zijn.

 • 2.

  De artikelen 10,11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de leden als bedoeld in lid 1 sub b.

Artikel 5 Voorzitter, Secretaris en Penningmeester

De commissie kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Artikel 6 Voorzitter
 • a.

  de voorzitter is lid van de commissie;

 • b.

  de voorzitter is belast met:

  • §

   het leiden van de vergadering

  • §

   het handhaven van de orde

  • §

   het ondertekenen van alle stukken die van de commissie uitgaan

  • §

   het doen naleven van deze verordening

  • §

   hetgeen deze verordening hem opdraagt.

Artikel 7 Secretaris
 • a.

  de secretaris verzendt, behalve in spoedgevallen ter beoordeling van de voorzitter, ten minste één week van tevoren de uitnodiging voor de vergadering aan de leden;

 • b.

  de uitnodiging bevat de voorlopige agenda van de te behandelen onderwerpen;

 • c.

  de secretaris draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst. De besluitenlijst, die eveneens aan de raad wordt toegezonden, maakt melding van de besluiten van de commissie; de beweegredenen welke tot het besluit hebben geleid en wanneer de besluiten bij meerderheid van stemmen zijn genomen de vermelding van het gevoelen van de minderheid van de commissie.

  Bij het staken van de stemmen wordt het gevoelen van verdeeldheid van de commissie vastgelegd.

 • d.

  ondertekent mede de stukken die van de commissie uitgaan.

Artikel 8 Penningmeester

De penningmeester is belast met het beheer van het budget dat aan de commissie is toevertrouwd.

Artikel 9 Benoeming
 • 1.

  De leden worden benoemd voor een periode van vier kalenderjaren volgend op de datum van benoeming en zijn terstond daarna voor een gelijke periode herbenoembaar.

 • 2.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

 • 3.

  Het ontslag wordt verleend zodra in de vacature is voorzien. In bijzondere gevallen kan de raad deugdelijk gemotiveerd, op verzoek van betrokkene, om zwaarwegende redenen het ontslag eerder verlenen.

Hoofdstuk 3: Vergaderingen
Paragraaf 1 Tijdstip van vergaderen
Artikel 10 Vergaderfrequentie
 • 1.

  De bestuurscommissie komt tenminste driemaal per jaar bijeen.

 • 2.

  De voorzitter belegt een vergadering, indien deze of tenminste twee andere leden dat nodig achten.

 • 3.

  De voorzitter bepaalt dag, tijd en plaats van de vergaderingen.

Artikel 11 Openbaarheid vergadering
 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • 2.

  Er kan ook in beslotenheid worden vergaderd en beslist. De beslissing of een agendapunt in beslotenheid wordt behandeld dan wel dat de behandeling van een agendapunt in beslotenheid wordt voortgezet, wordt, zodit door de commissie wordt gevraagd, in overleg met de commissie, door de voorzitter genomen. Dit overleg vindt in beslotenheid plaats.

Artikel 12 Geldige besluiten
 • 1.

  Geldige besluiten kunnen alleen worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van de leden vertegenwoordigd is.

 • 2.

  Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen; blanco stemmen tellen niet mee.

Paragraaf 2 Orde der vergadering
Artikel 13 Opening vergadering; quorum
 • 1.

  De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, wanneer het vergaderquorum aanwezig is.

 • 2.

  Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter onder verwijzing naar dit artikel, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en uur van de volgende vergadering, op een tijdstip dat tenminste vierentwintig uur na het bezorgen van de schriftelijke oproep is gelegen.

 • 3.

  Op de vergadering, zoals bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. De commissie kan echter over andere aangelegenheden alleen beraadslagen of besluiten, indien het vergaderquorum aanwezig is.

Artikel 14 Spreekrecht burgers
 • 1.

  De aanwezige burgers kunnen het woord voeren bij geagendeerde onderwerpen. De voorzitter geeft, voordat de commissie met de beraadslaging over het geagendeerde agendapunt begint, de insprekers in volgorde van aanmelding het woord. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering.

Artikel 15 Besluitenlijst
 • 1.

  De ontwerpbesluitenlijst van de voorgaande vergadering wordt, zo mogelijk, gelijktijdig met de schriftelijke oproep aan de leden toegezonden. De ontwerpbesluitenlijst wordt op hetzelfde moment aan de overige personen die het woord hebben gevoerd, toegezonden.

 • 2.

  Bij het begin van de vergadering wordt, zo mogelijk, de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld.

 • 3.

  De leden hebben het recht een voorstel tot wijziging van de besluitenlijst aan de commissie te doen, indien deze onjuistheden bevat of niet duidelijk weergeeft hetgeen gezegd of besloten is. Een voorstel tot verandering dient voor de vaststelling van de besluitenlijst schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend.

 • 4.

  De besluitenlijst moet inhouden:

  • a.

   de namen van de ter vergadering aanwezige leden, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben. Afzonderlijk wordt vermeld welke leden afwezig waren;

  • b.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   een zakelijke samenvatting van het besprokene;

  • d.

   een samenvatting van de besluiten onder vermelding van de namen van de leden die mededeling hebben gedaan van hun goed- of afkeuring.

  • e.

   Bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie op grond van het bepaalde in artikel 21 door de commissie is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

 • 5.

  De vastgestelde besluitenlijst wordt door de voorzitter en secretaris ondertekend.

Artikel 16 Deelname aan de beraadslaging door anderen
 • 1.

  De commissie kan bepalen dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

 • 2.

  Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een lid genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

Artikel 17 Beslissing

 • 1.

  Wanneer de voorzitter vaststelt, dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de commissie anders beslist.

 • 2.

  Nadat de beraadslaging is gesloten, vindt de stemming over het voorstel in zijn geheel plaats, tenzij geen stemming wordt gevraagd.

Hoofdstuk 4: Begroting en verantwoording

Artikel 18  

 • 1.

  De commissie zendt ieder jaar vóór 1 mei een begroting voor het volgende jaar aan de raad inclusief een meerjarenbegroting voor de volgende drie jaren. De begroting dient te voldoen aan de bepalingen van het Besluit Begroten en Verantwoorden.

 • 2.

  De rekening over het afgelopen jaar, bedoeld in het Besluit Begroten en Verantwoorden, inclusief het jaarverslag wordt jaarlijks door de commissie vóór 1 februari van het lopende jaar aan de raad aangeboden.

 • 3.

  De leden van de commissie zijn, ieder afzonderlijk en tezamen, voor de uitoefening van de taak van de commissie aan de raad verantwoording schuldig en geven daartoe alle inlichtingen.

Hoofdstuk 5: Vergoeding commissieleden

Artikel 19  

De commissieleden, niet zijnde raadslid, ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergadering op grond van de door de raad vastgestelde verordening.

Hoofdstuk 6: Slotbepalingen

Artikel 20 Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van de verordening, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 21 Evaluatie

Deze verordening wordt geëvalueerd vier jaar na het inwerkingtreden.

Artikel 22 Aanhalen verordening

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de bestuurscommissie Internationale Zaken Landsmeer 2011”.

Artikel 23 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt inwerking de dag volgende op de dag van de bekendmaking.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt de “Verordening op de bestuurscommissie Internationale Zaken Landsmeer” vastgesteld bij raadsbesluit van 20 februari 2007.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 31 mei 2011,

de griffier, de voorzitter,