Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Regeling gemeentelijke belasting 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gemeentelijke belasting 2002
CiteertitelRegeling gemeentelijke belasting 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling van 17 februari 1998 wordt ingetrokken op 1 maart 2002

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 6 
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 13 
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 14 
 4. Invorderingswet, art. 29 
 5. Invorderingswet, art. 31 
 6. Gemeentewet, art. 231 lid 2 onderdeel a en lid 3 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2002nieuwe regeling

26-02-2002

Wegwijs, onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gemeentelijke belasting 2002

Het college van burgemeester en wethouder van Wijchen;

gelet op de artikelen 6, derde lid, 13, eerste lid en 14, eerste lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 29 en 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met artikel 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid van de Gemeentewet en de betreffende en de betreffende bepalingen van de belastingverordeningen;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Regeling met betrekking tot de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen.

Artikel 1 Reikwijdte van de regeling

De in de regeling opgenomen regels gelden bij de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen op grond van de onderscheiden belastingverordeningen voor zover deze regels voor de betreffende gemeentelijke belasting van toepassing is verklaard.

Artikel 2 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige die niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen een maand na afloop van die zes maanden bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar ontstaat dan wel het aantal honden dat door de belastingplichtige wordt gehouden wijziging ondergaat, moet de belastingplichtige binnen veertien dagen na het tijdstip waarop de belastingplicht is ontstaan of de wijziging van het aantal honden heeft plaatsgevonden, bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar schriftelijk verzoeken om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

Artikel 3 Voorlopige aanslag

Na de aanvang van het belastingjaar of het kalenderjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd of kan van de belastingplichtige een voorlopig bedrag worden gevorderd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag of het gevorderde bedrag over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 4 Rente

 • 1.

  Het percentage van de invorderingsrente volgt het percentage dat op grond van artikel 29 van de Invorderingswet 1990 voor het betreffende kalenderkwartaal voor de rijksbelastingen is vastgesteld.

 • 2.

  Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  In afwijking van de in het tweede lid bedoelde regeling wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht, indien deze in totaal een bedrag van 23,-- niet te boven gaat.

Artikel 5 Gelding voor gemeentelijke belastingen

Met betrekking tot:

 • a.

  de onroerende-zaakbelastingen vinden de artikelen 2, eerste lid, en 4 toepassing;

 • b.

  de toeristenbelasting vinden de artikelen 2, eerste lid, 3 en 4 toepassing;

 • c.

  de hondenbelasting vinden de artikelen 2 en 4 toepassing;

 • d.

  de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten vindt artikel 4 toepassing;

 • e.

  de leges vindt artikel 4 toepassing;

 • f.

  de brandweerrechten vindt artikel 4 toepassing;

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De regeling van 17 februari 1998 wordt ingetrokken op 1 maart 2002.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2002.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gemeentelijke belastingen 2002.

Aldus besloten in de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van 26 februari 2002.

De secretaris de burgemeester