Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2011
CiteertitelGemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBrandweer, rampenbestrijding en Volksgezondheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet veiligheidsregio's
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201108-01-2018Gewijzigde regeling i.v.m. wijziging wetgeving

30-11-2010

Stad Wageningen, 11-05-2011

11.0024353
01-01-2011Gewijzigde regeling i.v.m. wijziging wetgeving

30-11-2010

Stad Wageningen, 11-05-2011

11.0024353

Tekst van de regeling

Intitulé

Considerence: De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar, ieder voor zover betreft zijn bevoegdheden;  overwegende, dat op grond van artikel 9, in samenhang met artikel 8, van de Wet veiligheidsregio’s de colleges van de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar zijn aangewezen tezamen een een gemeenschappelijke regeling te treffen met de aanduiding: veiligheidsregio; dat bij deze regeling aan het bestuur van de Veiligheidsregio de bevoegdheden als opgesomd in artikel 10 Wet Veiligheidsregio's dienen te worden overgedragen, dat de Veiligheidsregio ook overigens zorg dient te dragen voor de opdrachten die op grond van de Wet veiligheidsregio bij deze regeling neergelegd worden,  dat de gemeenteraad, zoals vereist op grond van artikel 1, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, het college toestemming heeft gegeven om een regeling te treffen c.q. te wijzigen; dat het Regionaal College van de politieregio Gelderland-Midden, voor zover het de integrale afstemming van haar taken ten aanzien van de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing, het veiligheidsbeleid in de gemeenten en de gemeenschappelijke meldkamer betreft, met instemming kennis genomen heeft van deze gemeenschappelijke regeling; dat er reeds de gemeenschappelijke regeling Hulpverlening Gelderland Midden bestaat met een bevoegdheden- en takenpakket dat nauw aansluit bij de opdracht van de Wet Veiligheidsregio's, maar daarbij tevens als organisatie als bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheidszorg uitvoering geeft aan de wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid op grond van deze wet, alsmede de ambulancehulpverlening,  dat HGM ter uitvoering van deze taken reeds een integrale uitvoerende organisatie handhaaft en de deelnemende gemeenten deze willen voortzetten binnen gewijzigde wettelijke kaders; dat het tegen deze achtergrond gewenst is dat aan de wettelijke opdracht uit artikel 9 Wet Veiligheidsregio's invulling wordt gegeven door aanpassing van deRegeling Hulpverlening Gelderland Midden 2002, zodat deze aan de Wet Veiligheidsregio's voldoet, terwijl de gemeenschappelijke regeling belast blijft met wettelijke taken op het gebied van de publieke gezondheid en de ambulancehulpverlening. Gelet op de Wet veiligheidsregio’s, de Wet ambulancevervoer (1971) te vervangen door de Wet ambulancezorg (2008), de Wet publieke gezondheid, de Politiewet 1993, de Gemeentewet, en de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluiten: 

de Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening Gelderland Midden met ingang van 1 januari 2011 te wijzigen in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, waarna deze als volgt komt te luiden:

Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2011

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

 Artikel 1. Instelling en plaats van vestiging.

 • 1.

  Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd "Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden".

 • 2.

  De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden is een regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar;

 • 3.

  Het openbaar lichaam is gevestigd te Arnhem.

 

Artikel 2. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze gemeenschappelijke regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  de gemeenschappelijke regeling: de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;

 • b.

  het openbaar lichaam: het openbaar lichaam bedoeld in artikel 1, eerste lid;

 • c.

  de gemeente: één van de in artikel 1, tweede lid, genoemde gemeenten;

 • d.

  de burgemeester: Een burgemeester van de in artikel 1, tweede lid, genoemde gemeenten;

 • e.

  het samenwerkingsgebied: het gezamenlijk grondgebied van de in artikel 1, tweede lid, genoemde gemeenten, samenvallend met de betreffende regio, zoals benoemd in de bij de Wet veiligheidsregio horende bijlage ex artikel 8 van die wet;

 • f.

  het algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;

 • g.

  het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;

 • h.

  de voorzitter: de voorzitter van het algemeen bestuur, de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid alsmede het dagelijks bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;

 • i.

  het Regionaal College: het Regionaal College van het politiekorps Gelderland-Midden;

 • j.

  de directie: Het onderdeel van de ambtelijke organisatie zoals bedoeld in artikel 28, tweede lid;

 • k.

  de veiligheidsdirectie: het samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 28, zesde lid;

 • l.

  de GHOR: Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie bij Rampen als bedoeld in artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s;

 • 2.

  Onder Gemeentewet verstaat deze regeling, met uitzondering van Hoofdstuk 9, de Gemeentewet, bedoeld in artikel VIIIa van de Wet dualisering gemeentebestuur.

 • 3.

  Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, worden in die artikelen voor de gemeente, de raad, het college en de burgemeester achtereenvolgens gelezen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

 

 HOOFDSTUK II DOEL, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

 

Artikel 3 Belangen

 • 1.

  De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van:

 • a.

  Brandweerzorg;

 • b.

  Ambulancezorg;

 • c.

  Publieke gezondheid;

 • d.

  GHOR;

 • e.

  Rampenbestrijding en crisisbeheersing;

 • f.

  Gemeenschappelijke meldkamer.

 • 2.

  De behartiging van de in het eerste lid genoemde belangen vindt plaats met behoud van de eigen plaatselijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de besturen en de brandweerkorpsen van de deelnemende gemeenten en voor zover niet anders blijkt uit deze gemeenschappelijke regeling in samenhang met de wettelijke bevoegdheden en taken die deze gemeenschappelijke regeling voor de deelnemende gemeenten uitvoert.

 

Artikel 4 Wettelijke taken en bevoegdheden:

 • 1.

  Ter behartiging van de in artikel 3 bedoelde doelen heeft de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden de volgende wettelijke taken en bevoegdheden op het vlak van brandweerzorg, rampenbestrijding, de crisisbestrijding en de geneeskundige hulpverlening:

 • a.

  het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;

 • b.

  het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;

 • c.

  het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid Wet veiligheidsregio's;

 • d.

  het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;

 • e.

  het instellen en in stand houden van een brandweer;

 • f.

  het instellen en in stand houden van een GHOR;

 • g.

  het voorzien in de meldkamerfunctie;

 • h.

  het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;

 • i.

  het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.

Zulks met inachtneming van het hierover gestelde in de Wet Veiligheidsregio's en op die wet gebaseerde nadere regelgeving.

 • 2.

  Ter behartiging van de in artikel 3 bedoelde doelen heeft de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden de volgende wettelijke taken en bevoegdheden op het vlak van de publieke gezondheids- en ambulancezorg:

 • a.

  de algemene taken genoemd in artikel 2 van de Wet Publieke Gezondheid;

 • b.

  de taken genoemd in artikel 5 en van de Wet Publieke Gezondheid op het vlak van de jeugdgezondheidszorg;

 • c.

  de taken genoemd in artikel 5a van de Wet Publieke Gezondheid op het vlak van ouderenzorg, zodra dit artikel in werking is getreden;

 • d.

  de taken in artikel 6 Van de Wet publieke gezondheidszorg op het vlak van de algemene infectieziektebestrijding;

 • e.

  de taken genoemd in de Wet Ambulancevervoer (1971), op het moment van inwerkingtreding te vervangen door de Wet Ambulancezorg (2008), voor zover en voor zolang daartoe de  Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden vergunninghouder is als bedoeld in de Wet ambulancezorg;

 • f.

  andere taken die bij of krachtens wet aan de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden worden opgedragen.

 • 3.

  Het algemeen bestuur stelt ten aanzien van de in lid 1 genoemde taken tenminste eenmaal per vier jaar een beleidsplan vast voor zover het gaat om brandweerzorg, rampenbestrijding, de crisisbestrijding en de geneeskundige hulpverlening, dat voldoet aan de eisen van artikel 14 en 15 van de Wet Veiligheidsregio's, alsmede een crisisplan op grond van artikel 16 van de Wet Veiligheidsregio's.

   

Artikel 5 Andere taken en bevoegdheden

 • 1.

  De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden draagt tevens zorg voor het verzorgen van andere aangelegenheden die in het kader van de doelstelling van belang zijn en waarvan de uitvoering door de gemeente, na besluitvorming in het algemeen bestuur, aan de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden wordt opgedragen.

 • 2.

  Tussen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de onderscheiden deelnemende gemeenten kan middels bilaterale afspraken in het bijzonder worden vastgelegd de aard en omvang van aansluitende diensten, die binnen het raam van de in artikel 4 genoemde bevoegdheden, door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden aan de betreffende deelnemende gemeente worden verleend.

 • 3.

  De taken van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zijn onderverdeeld in een basispakket en een pluspakket. De inhoud van het basispakket wordt vastgesteld overeenkomstig hetgeen in dan wel op grond van vigerende wetgeving aan de gemeenten is opgedragen. De taken die geen onderdeel uitmaken van het basispakket, zijn ondergebracht in het pluspakket. Indien afname van producten en diensten uit dit pakket plaatsvindt, geschiedt zulks op basis van een daartoe tussen de gemeente(n) en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden te sluiten overeenkomst, waarvan het model wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur.

 

Artikel 6 Deelname aan bepaalde publieke samenwerkingsvormen

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden is bevoegd tot het mede treffen van en tot het deelnemen aan:

 • a.

  een gemeenschappelijke regeling, als bedoeld in de artikelen 93 en 96 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen;

 • b.

  een voorziening tot samenwerking op grond van de Politiewet, indien en voor zover dit verplicht of noodzakelijk is voor bepaalde taken en bevoegdheden.

 

Artikel 7 Wijziging van taken en bevoegdheden

 • 1.

  De taken en bevoegdheden van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, genoemd in artikel 4 van deze regeling, kunnen worden gewijzigd in geval van noodzakelijke aanpassing, voortvloeiend uit landelijke en/of Europese wetgeving. Het algemeen bestuur dient tot de wijziging te besluiten.

 • 2.

  Het algemeen bestuur deelt zijn besluit en de redenen daartoe mee aan de deelnemende gemeenten en aan het regionaal college.

   

Artikel 8 Klachtafhandeling

Het algemeen bestuur stelt een externe klachtencommissie in voor de behandeling van verzoekschriften als bedoeld in artikel 9:18, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht. Deze commissie is tevens de commissie als bedoeld in artikel 2 Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

 

HOOFDSTUK III ORGANEN

 

Artikel 9

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden kent de volgende bestuursorganen:

 • a.

  het algemeen bestuur;

 • b.

  het dagelijks bestuur;

 • c.

  de voorzitter;

 • d.

  bestuurscommissies.

 

 HOOFDSTUK IV ALGEMEEN BESTUUR

 

Artikel 10 Samenstelling

 • 1.

  Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

 • 2.

  De burgemeester wordt bij verhindering of ontstentenis vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 77, eerste lid, van de Gemeentewet.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid kunnen de deelnemende gemeenten, met het oog op de uitvoering van taken op het gebied van de publieke gezondheid en ambulancezorg, een extra lid afvaardigen, zodra hiervoor een wettelijke grondslag bestaat, waarmee wordt gedoeld op een definitieve aanpassing van de Wet veiligheidsregio die erin voorziet dat ook andere collegeleden dan burgemeesters lid kunnen zijn van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt vast of er sprake is van een dergelijke wetswijziging en deelt het besluit hierover mee aan de deelnemende gemeenten en aan het regionaal college.

 • 4.

  Als extra lid als bedoeld in lid 3 van het algemeen bestuur kunnen uitsluitend worden aangewezen leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten.

 • 5.

  Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt zodra het extra lid ophoudt lid te zijn van het college van de  deelnemende gemeente.

 • 6.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 20 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, is het lidmaatschap van het algemeen bestuur onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar, door of vanwege de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden aangesteld. Voor de toepassing van dit artikel worden met ambtenaar gelijkgesteld, zij die in dienst van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zijn op basis van een  arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn.

 • 7.

  De commissaris van de Koningin, de hoofdofficier van justitie, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993, en een vertegenwoordiger van de waterschappen die door de voorzitters van de waterschappen, die binnen het grondgebied van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zijn gelegen, uit hun midden is aangewezen, worden uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderingen van het algemeen bestuur. Zij hebben daarin een adviserende stem. De commissaris kan zich laten vertegenwoordigen.

 • 8.

  Als adviserend lid zijn bij de vergaderingen van het algemeen bestuur aanwezig:

  • a.

   de korpschef van de Politie Gelderland-Midden;

  • b.

   de directeur brandweer, tevens regionaal brandweercommandant;

  • c.

   de directeur publieke gezondheid zoals bedoeld in de Wet publieke gezondheid;

  • d.

   de op grond van artikel 36 Wet Veiligheidsregio's aangewezen coördinerend functionaris gemeenten.

  • e.

   De voorzitter nodigt andere functionarissen, wier aanwezigheid in verband met de te behandelen onderwerpen van belang is, uit deel te nemen aan de vergaderingen van het algemeen bestuur.

    

  Artikel 11 Werkwijze

 • 1.

  Het algemeen bestuur vergadert tenminste 2 keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordelen, dan wel indien tenminste drie leden daarom verzoeken.

 • 2.

  De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Door het algemeen bestuur zullen de deuren gesloten worden indien ten minste drie van de aanwezige leden dit nodig achten of indien de voorzitter dit nodig acht, waarna het algemeen bestuur besluit of verder gegaan wordt met gesloten deuren.

 • 3.

  Zolang er geen wettelijk grondslag aanwezig is om uitvoering te geven aan het gestelde in Artikel 10, derde lid, en daar geen besluit over genomen is, vergadert het algemeen bestuur in openbare en besloten vergaderingen in gezamenlijkheid met de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid als bedoeld in artikel 22 lid 2 van deze regeling.

 • 4.

  In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over:

 • a.

  het vaststellen van het beleidsplan zoals genoemd in artikel 14 Wet veiligheidsregio’s;

 • b.

  het vaststellen of wijzigen van de begroting;

 • c.

  het vaststellen van de rekening;

 • d.

  het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling;

 • e.

  het vaststellen van een liquidatieplan;

 • f.

  het vaststellen of wijzigen van retributies of andere heffingen;

 • g.

  het vaststellen of wijzigen van verordeningen;

 • h.

  het vaststellen of wijzigen van rechtspositieregelingen voor het personeel van het openbaar lichaam;

 • i.

  het vaststellen of wijzigen van een gemeenschappelijke regeling tussen het openbaar lichaam en andere openbare lichamen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke regeling.

 • j.

  het oprichten van of de deelname in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen, dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelneming daaraan.

 • 5.

  Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. Dit reglement, en de daarin aangebrachte wijzigingen, worden aan de deelnemende gemeenten en het Regionaal College gezonden. De artikelen 17, 19, 20, 22, 26 en 28 t/m 33 van Gemeentewet zijn overeenkomstig van toepassing. De taken van de secretaris als genoemd in artikel 32a Gemeentewet worden ingevuld door de directie. 

 • 6.

  Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter worden de stukken die van het algemeen bestuur uitgaan ondertekend door degene die krachtens artikel 19 de voorzitter vervangt.

 

Artikel 12 De besluitvorming

 • 1.

  De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen (één stem per gemeente). Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 2.

  Met in achtneming van het gestelde in artikel 10, derde lid, en behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel heeft elke gemeente in de vergaderingen van het algemeen bestuur gelijk stemrecht, ongeacht of de gemeente met één danwel twee vertegenwoordigers in het algemeen bestuur zitting heeft.

 • 3.

  Besluiten betreffende de (meerjaren-) begroting en de jaarrekening, alsmede de aan de begrotingen ten grondslag liggende (meerjaren-) beleidsplannen worden genomen op basis van gewogen stemrecht, waarbij elke gemeente voor iedere 20.000 inwoners of gedeelte daarvan één stem heeft.

 • 4.

  Het stemgewicht voor elke gemeente wordt jaarlijks bepaald op basis van het inwonertal op 1 januari van het voorafgaande jaar, zoals dit is opgenomen in de bevolkingsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

   

 Artikel 13 Verordeningen

 • 1.

  Het algemeen bestuur is bevoegd verordeningen vast te stellen, die nodig zijn ter regeling van personele, organisatorische en huishoudelijke zaken.

 • 2.

  Het algemeen bestuur is bevoegd extern verbindende verordeningen vast te stellen binnen het kader van de taken en bevoegdheden van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

 • 3.

  Voorzover een verordening als bedoeld in het tweede lid , voorziet in hetzelfde onderwerp als een verordening van een deelnemende gemeente, regelt de eerstbedoelde verordening de onderlinge verhouding. Zij kan bepalen dat de gemeentelijke verordening voor het gehele gebied dan wel voor een gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk ophoudt te gelden.

 

 

HOOFDSTUK V DAGELIJKS BESTUUR

 

Artikel 14 Samenstelling

 • 1.

  Gezien de aard van de regeling, gelet op de taken op het vlak van gezondheid, wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid die artikel 14, tweede lid van de Wet Gemeenschappelijke regelingen biedt en worden twee leden van het dagelijks bestuur, niet zijnde de voorzitter, aangewezen van buiten de kring van het algemeen bestuur.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur bestaat naast de voorzitter en vice-voorzitter uit drie burgemeesters aan te wijzen door en uit de leden van het algemeen bestuur en twee wethouders lid van de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid als bedoeld in artikel 22 lid 2.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur fungeert tevens als dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Veiligheid en gezondheid als bedoeld in artikel 22 lid 2.

 • 4.

  Bij toepassing van artikel 10, derde lid bestaat het dagelijks bestuur naast de voorzitter uit vier burgemeesters (waarvan één tevens vice-voorzitter is) en twee wethouders, aan te wijzen door en uit de leden van het algemeen bestuur en komt het derde lid van dit artikel niet tot toepassing.

 • 5.

  Bij de samenstelling van het dagelijks bestuur geldt het uitgangspunt dat een evenredige geografische verdeling over de regio wordt aangehouden. Hierbij wordt de onderstaande verdeling gehanteerd:

  • a.

   een burgemeester afkomstig uit de subregio Veluwezoom (de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal);

  • b.

   een burgemeester afkomstig uit de subregio Liemers (de gemeenten Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar);

  • c.

   een burgemeester afkomstig uit de subregio Over-Betuwe (de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe);

  • d.

   een burgemeester afkomstig uit de subregio West-Veluwe/Vallei (de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen);

  • e.

   een wethouder afkomstig uit de subregio West-Veluwe/Vallei (de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen);

  • f.

   de wethouder volksgezondheid van de gemeente Arnhem

   Het algemeen bestuur kan van dit uitgangspunt afwijken.

 • 6.

  De zittingsperiode van de leden van het dagelijks bestuur is gelijk aan de zittingsperiode van de raden. De leden kunnen opnieuw worden benoemd. De leden van het dagelijks bestuur blijven hun functie waarnemen totdat in hun opvolging is voorzien.

 • 7.

  Indien tussentijds een plaats van een lid openvalt, wordt zo spoedig mogelijk een nieuw lid aangewezen.

 • 8.

  De voorzitter en vice-voorzitter van het algemeen bestuur zijn tevens voorzitter en vice-voorzitter van het dagelijks bestuur.

 • 9.

  Degene die ophoudt lid te zijn van het algemeen bestuur of de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.

 

Artikel 15 Werkwijze

 • 1.

  Het dagelijks bestuur vergadert minimaal drie maal per jaar of zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt of tenminste twee leden de voorzitter schriftelijk en met redenen omkleed hierom verzoeken. In het laatste geval wordt de vergadering binnen veertien dagen na een zodanig verzoek gehouden.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur stelt voor de uitvoering van zijn taken een reglement van orde vast. Op het houden en de orde van de vergadering van het dagelijks bestuur zijn de artikelen 52, 53 en 54 tot en met 60 van de Gemeentewet, voor zover daarvan niet bij of krachtens wet wordt afgeweken, van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Besluiten van het dagelijks bestuur vinden plaats op basis van gewone meerderheid van stemmen. Bij het staken der stemmen beslist de voorzitter.

 

Artikel 16 Taken en bevoegdheden

Het dagelijks bestuur oefent, voor zover het algemeen bestuur daartoe besluit en dan naar door het algemeen bestuur te stellen regelen, de wettelijk toegekende of krachtens de gemeenschappelijke regeling aan het algemeen bestuur toevallende, alsmede de door het algemeen bestuur aan de bestuurscommissie Veiligheid en gezondheid gedelegeerde bevoegdheden uit, met uitzondering van:

 • a.

  het vaststellen en wijzigen van de begroting;

 • b.

  het vaststellen van de jaarrekening;

 • c.

  het vaststellen van strategische regionale plannen;

 • d.

  het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen;

 • e.

  het toetreden tot, uittreden uit of wijzigen van de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk XII;

 • f.

  het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling tussen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en andere lichamen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke gemeenschappelijke regeling;

 • g.

  het oprichten van of deelnemen in een stichting, maatschap, vennootschap, coöperatieve en andere vereniging dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname daaraan.

 

Artikel 17

 • 1.

  Het dagelijks bestuur oefent de taken en bevoegdheden die in deze gemeenschappelijke regeling aan het dagelijks bestuur zijn opgedragen uit.

 • 2.

  Voorts is dit bestuur belast met:

  • a.

   een voortdurend toezicht op al wat de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden aangaat;

  • b.

   het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur respectievelijk de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd;

  • c.

   het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur respectievelijk de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid;

  • d.

   het mededeling doen van besluiten van het algemeen bestuur respectievelijk de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid als bedoeld in artikel 21,  aan de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten;

  • e.

   het voorstaan van de belangen van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden bij andere overheden, instellingen of personen, waarmee contact voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden van belang is;

  • f.

   de zorg voor het beheer van inkomsten en uitgaven van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;

  • g.

   de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;

  • h.

   het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;

  • i.

   de zorg voor en het houden van toezicht op de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden;

  • j.

   het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel alsmede alle overige beheersmatige bevoegdheden betreffende het personeel, waaronder ook verstaan personeel werkzaam voor die onderdelen waarvoor de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid binnen de geldende wettelijke grenzen verantwoordelijkheid draagt, en voor zover niet aan het algemeen bestuur voorbehouden.

 

Artikel 18

 • 1.

  De leden van de veiligheidsdirectie kunnen de vergadering van het dagelijks bestuur op uitnodiging van de voorzitter bijwonen en hebben hierin een adviserende stem.

 • 2.

  Andere personen kunnen door de voorzitter worden uitgenodigd om als adviseur de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij te wonen.

 

 

HOOFDSTUK VI DE VOORZITTER

 Artikel 19 Aanwijzing en vervanging

 • 1.

  De burgemeester, die ingevolge de Politiewet 1993 is benoemd als korpsbeheerder is de voorzitter van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid.

 • 2.

  De voorzitter wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de burgemeester, die hem vervangt in zijn hoedanigheid van korpsbeheerder als bedoeld in het eerste lid.

 

Artikel 20 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur en de vergadering van de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid en draagt er zorg voor, dat de besluiten van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid naar behoren worden uitgevoerd. artikel 170, lid 1 Gemeentewet is overeenkomstig van toepassing.

 • 2.

  De voorzitter vertegenwoordigt de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden in en buiten rechte. Hij kan na overleg met het dagelijks bestuur de vertegenwoordiging met een schriftelijke machtiging opdragen aan een ander.

 • 3.

  De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur, de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid en het dagelijks bestuur uitgaan.

 

 

HOOFDSTUK VII COMMISSIES

 

Artikel 21 Commissies van advies

 • 1.

  Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen (vaste) commissies van advies instellen, met inachtneming van artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.

 • 2.

  De instelling van commissies van advies aan het dagelijks bestuur en de regeling van haar bevoegdheden en samenstelling geschieden door het algemeen bestuur op voorstel van het dagelijks bestuur.

 • 3.

  Tenminste wordt ingesteld een adviescommissie financiën.

 

Artikel 22 Bestuurscommissies

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan het algemeen bestuur bestuurscommissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen.

 • 2.

  Tenminste wordt ingesteld een bestuurscommissie veiligheid en gezondheid.

 • 3.

  Lid van de bestuurscommisie veiligheid en gezondheid zijn:

  • a.

   De voorzitter en vice-voorzitter.

  • b.

   De leden van het algemeen bestuur.

  • c.

   Een door de gemeenteraad van de gemeente aangewezen vertegenwoordiger uit het college.

 • 4.

  De bestuurscommissie veiligheid en gezondheid vergadert in gezamenlijkheid met het algemeen bestuur. De voorzitter van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur is tevens voorzitter van de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid.

 • 5.

  Het algemeen bestuur draagt alle bevoegdheden over aan de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid, met uitzondering van de bevoegdheden als omschreven in artikel 25 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en voor zover de overdracht niet strijdig is met deze regeling, wat betreft de behartiging van de volgende belangen:

  • a.

   De belangen genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b en c, van deze regeling.

  • b.

   Aanvullende taken die binnen het bereik van de onder a genoemde belangen voor uitvoering middels een dienstverleningsovereenkomst zijn opdragen aan de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

 • 6.

  De bestuurscommissie veiligheid en gezondheid kan ten aanzien van de belangen genoemd in artikel 3, eerste lid, onder a, d, e en f een advies uitbrengen aan het algemeen bestuur.

 • 7.

  Het algemeen bestuur stelt een verordening vast waarin, overeenkomstig artikel 25 vijfde lid Wet Gemeenschappelijke regelingen, geregeld is: de werkwijze van de commissie, de openbaarheid van de vergaderingen, de voorbereiding, uitvoering en de openbaarmaking van besluiten van de commissie, het toezicht van het algemeen bestuur op de uitoefening van de bevoegdheden, de verhouding van de overgedragen bevoegdheden tot die van het algemeen en het dagelijks bestuur, de verantwoording aan het algemeen bestuur

 • 8.

  In geval van toepassing van artikel 10, derde lid, vervalt het tweede, derde, vierde en vijfde lid van artikel 22.

 

Artikel 23 Werkgroepen

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de bestuurscommissie als bedoeld in artikel 24 kunnen werkgroepen en overlegvormen instellen.

 

 

 HOOFDSTUK VIII  INLICHTINGEN, VERANTWOORDING EN ONTSLAG

 

Artikel 24 dagelijks bestuur en voorzitter t.o.v. het algemeen bestuur/bestuurscommissie veiligheid en gezondheid.

 • 1.

  De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur dan wel de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.

 • 2.

  Zij geven ongevraagd aan het algemeen bestuur dan wel de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.

 • 3.

  Zij geven – tezamen dan wel afzonderlijk – aan het algemeen bestuur dan wel de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid, wanneer dit bestuur of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen.

 • 4.

  Het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

 

Artikel 25 Algemeen en dagelijks bestuur t.o.v. raden en colleges

 • 1.

  Het algemeen en het dagelijks bestuur geven aan de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.

 • 2.

  Het algemeen en het dagelijks bestuur verstrekken aan de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten alle inlichtingen die door die raden of colleges worden verlangd.

 • 3.

  Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad die hem heeft aangewezen worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van die raad niet meer bezit.

 

Artikel 26 Leden van het algemeen bestuur t.o.v. raden en colleges

 • 1.

  Een lid van het algemeen bestuur verschaft de raad of het college van zijn gemeente met inachtneming van de artikelen 18 en 19 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen alle inlichtingen, die door die raad of dat college of door één of meer leden daarvan worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor het betreffende orgaan aangegeven wijze.

 • 2.

  Een lid van het algemeen bestuur is de raad of het college van zijn gemeente verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid en wel op de in het reglement van orde voor het betreffende orgaan aangegeven wijze.

 

 

HOOFDSTUK IX ORGANISATIE

 

Artikel 27 Samenwerking

 • 1.

  Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de vaste bestuurscommissie veiligheid en gezondheid maken, elk voor zover het zijn taken en bevoegdheden aangaat, afspraken met de bevoegde gezagen van over­heidsinstanties, met directies van bedrijven en/of met besturen van andere rechtspersonen, in het belang van gecoördineerde hulpverlening bij beheersing en bestrijding van rampen en crises.

 • 2.

  Het algemeen bestuur regelt de instelling, de samenstelling, de taken en bevoegdheden van de veiligheidsdirectie en de directie.

 

Artikel 28 Inrichting ambtelijke organisatie

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt een verordening vast omtrent de ambtelijke organisatie van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en stelt de rechtspositieregeling van het personeel vast.

 • 2.

  De ambtelijke organisatie staat onder leiding van de directie brandweer en volksgezondheid, verder aangeduid als “directie”.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur, acterend als dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden respectievelijk de daaronder ressorterende bestuurscommissie veiligheid en gezondheid, geldt als bevoegd gezag voor wat betreft alle rechtspositionele aangelegenheden van het personeel van de rechtspersoon Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, tenzij deze bevoegdheid bij het algemeen bestuur ligt.  

 • 4.

  Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van de directie, alsmede hun plaatsvervangers. De directie bestaat uit de directeur brandweer, tevens zijnde regionaal brandweercommandant en de directeur publieke gezondheid, tevens zijnde directeur GHOR tot het moment van inwerkingtreding van het wetvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio’s (Tweede Kamer, kenmerk 32195, nr.2.).

 • 5.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een zodanige inrichting van de ambtelijke organisatie dat op doelmatige en efficiënte wijze vorm wordt gegeven aan het bepaalde ten aanzien van belangen, taken en bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 5.

 • 6.

  Er is een veiligheidsdirectie. De veiligheidsdirectie bestaat uit de regionaal brandweercommandant, de directeur GHOR, vanaf de inwerkingtreding van het wetvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio’s (Tweede Kamer, kenmerk 32195, nr.2.) aangeduid als directeur publieke gezondheid, de korpschef van het politiekorps Gelderland-Midden en de coördinerend functionaris gemeenten. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de coördinerend functionaris gemeenten.

 • 7.

  De veiligheidsdirectie adviseert het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur stelt een verordening vast omtrent de nadere werkwijze van de veiligheidsdirectie. 

 • 8.

  Het dagelijks bestuur regelt welke over welke belangen, taken en bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 5 de veiligheidsdirectie adviseert.

 • 9.

  De functie directeur meldkamer, zoals bedoeld in artikel 35 Wet veiligheidsregio’s, wordt ingevuld door de leden van de veiligheidsdirectie.

 

Artikel 29 Instructies

Het dagelijks bestuur regelt de taken en bevoegdheden van de directeur brandweer, tevens regionaal commandant, de directeur publieke gezondheid, tevens zijnde directeur GHOR tot het moment van inwerkingtreding van het wetvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio’s (Tweede Kamer, kenmerk 32195, nr.2.)

en van de aangewezen coördinerend functionaris gemeenten en stelt voor deze functies een instructie vast.

 

 

HOOFDSTUK X FINANCIËLE BEPALINGEN

 

Artikel 30 Administratie en controle

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Deze verordening dient te waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. De verordening regelt in elk geval de onderwerpen, genoemd in artikel 212, lid 2, van de Gemeentewet voor zover van toepassing op de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

 • 2.

  Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst.

 • 3.

  Het algemeen bestuur wijst een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, belast met de controle van de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen voldoen aan het bepaalde in artikel 213, lid 3 respectievelijk lid 4, van de Gemeentewet.

 • 4.

  De artikelen 214 en 215 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur stelt regels vast omtrent de verzekering van eigendommen en gelden van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden tegen benadeling door haar personeel of door anderen.

 

Artikel 31 Begroting

 • 1.

  Met inachtneming van de artikelen 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen en – voor zover van toepassing – het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

  • a.

   zendt het dagelijks bestuur jaarlijks vóór 1 april de ontwerpbegroting en de ontwerp-meerjarenraming van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden voor het komende kalenderjaar, vergezeld van een behoorlijke toelichting, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten;

  • b.

   geeft het dagelijks bestuur de raden van de deelnemende gemeenten zes weken na toezending gelegenheid om bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting en meerjarenraming naar voren te brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, en eventueel een nota van wijzigingen, bij de ontwerpbegroting en de meerjarenraming, zoals deze aan het algemeen bestuur worden aangeboden;

  • c.

   stelt het algemeen bestuur de begroting en de meerjarenraming vast vóór 1 juli van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting moet dienen;

  • d.

   stuurt het algemeen bestuur de vastgestelde begroting en de meerjarenraming toe aan de raden van de deelnemende gemeenten, die de in deze begroting voor de gemeente als bijdrage in de kosten van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden geraamde bedragen in de gemeentebegroting voor het betreffende jaar opnemen;

  • e.

   zendt het dagelijks bestuur de vastgestelde begroting en de meerjarenraming binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli aan gedeputeerde staten. In het geval de begroting niet in evenwicht is en het niet aan­nemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een evenwicht wordt bereikt, verzoekt het dagelijks bestuur daarbij om goedkeuring van gedeputeerde staten. Van de goedkeuring doet het dagelijks bestuur mededeling aan het algemeen bestuur en de deelnemende gemeenten.

 • 2.

  Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

 

Artikel 32 Bijdragen van de gemeenten

 • 1.

  In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemende gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. De berekening van deze bijdragen vindt plaats op basis van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is, vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 • 2.

  De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 16 januari en 16 juli telkens de helft van de verschuldigde bijdrage, genoemd in lid 1. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke interest verschuldigd.

 • 3.

  De deelnemende gemeenten betalen de bijdragen, bedoeld in lid 1, op basis van facturen, die de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden hen daartoe zal toezenden.

 • 4.

  De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

 

Artikel 33 Jaarstukken

 • 1.

  Het dagelijks bestuur legt aan het algemeen bestuur over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. Het dagelijks bestuur voegt daarbij de stukken, bedoeld in artikel 30, derde lid.

 • 2.

  De jaarstukken, genoemd in lid 1, voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, voor zover van toepassing.

 • 3.

  In de jaarrekening wordt het door elk van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.

 • 4.

  De in het eerste lid bedoelde stukken liggen, zodra zij aan het algemeen bestuur zijn overgelegd, voor een ieder ter inzage en zijn algemeen verkrijgbaar. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennisgegeven. Het algemeen bestuur beraadslaagt over de jaarrekening en het jaarverslag niet eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving.

 • 5.

  Het algemeen bestuur stelt de jaarstukken vast voor 1 juli volgende op het jaar waarop deze betrekking hebben. Het dagelijks bestuur zendt de door het algemeen bestuur vastgestelde jaarstukken binnen twee weken aan gedeputeerde staten.

 • 6.

  Vaststelling van de jaarrekening strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.

 

 

HOOFDSTUK XI ARCHIEF

 

Artikel 34 Archief

 • 1.

  Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en haar organen, overeenkomstig een door het algemeen bestuur vast te stellen regeling. Deze regeling wordt gedeputeerde staten medegedeeld.

 • 2.

  De directie is belast met het beheer van de archiefbescheiden, bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig de door het dagelijks bestuur vast te stellen nadere regeling.

 • 3.

  Voor de bewaring van de op grond van artikel 12 van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden wijst het dagelijks bestuur een archiefbewaarplaats aan.

 • 4.

  De beheerder van de in het vorige lid aan te wijzen archiefbewaarplaats oefent overeenkomstig de regeling als bedoeld in het eerste lid toezicht uit op het beheer van de archiefbescheiden van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en haar organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

 

 

HOOFDSTUK XII TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING

 

Artikel 35 Toetreding en uittreding

 • 1.

  Toetreding en uittreding van gemeenten is mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio’s volgens de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s.

 • 2.

  Het algemeen bestuur regelt de procedure en alle gevolgen van de toetreding of de uittreding en kan voorwaarden verbinden aan de toetreding of uittreding. Bij uittreding geldt als uitgangspunt dat de uittredende gemeente de kosten draagt die het rechtstreekse gevolg zijn van de uittreding en dat de overige gemeenten geen financieel nadeel van de uittreding ondervinden.

 

Artikel 36 Wijziging

 • 1.

  Zowel het algemeen bestuur, al dan niet op voorstel van het dagelijks bestuur, als de colleges van tenminste vier deelnemende gemeenten kunnen met redenen omklede voorstellen aan alle gemeenten doen tot wijziging van de regeling.

 • 2.

  Een wijziging van de regeling is totstandgekomen wanneer ter vergadering van het algemeen bestuur blijkt dat de colleges van ten minste tweederde van de deelnemende gemeenten tot de wijziging hebben besloten.

 

Artikel 37 Opheffing

 • 1.

  De regeling wordt opgeheven wanneer ter vergadering van het algemeen bestuur blijkt dat colleges van ten minste tweederde van de deelnemende gemeenten tot opheffing hebben besloten.

 • 2.

  Ingeval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regelen in het liquidatieplan. Hierbij kan van de bepalingen van de regeling worden afgeweken.

 • 3.

  Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de colleges van de deelnemende gemeenten gehoord, vastgesteld.

 • 4.

  Het liquidatieplan voorziet in ieder geval in:

  • a.

   de verplichting van de deelnemende gemeenten tot deelneming in de financiële gevolgen van de beëindiging van de regeling;

  • b.

   de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel;

  • c.

   de gevolgen voor de door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en haar organen gevormde archieven.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.

 • 6.

  Zonodig blijven de organen van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden in functie ook na het tijdstip van opheffing, totdat de liquidatie is voltooid.

 

 

HOOFDSTUK XIII GESCHILLEN

 

Artikel 38 Geschillen

 • 1.

  Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen de beslissing van gedeputeerde staten wordt ingeroepen, legt het algemeen bestuur het geschil voor aan een daartoe door partijen in te stellen geschillencommissie.

 • 2.

  De geschillencommissie bestaat uit vertegenwoordigers, aangewezen door elk der bij het geschil betrokken partijen, alsmede een door deze vertegenwoordigers aangewezen onafhankelijke voorzitter.

 • 3.

  De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen.

 • 4.

  De geschillencommissie brengt aan het algemeen bestuur advies uit over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen.

 

 

HOOFDSTUK XIV SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 39 Duur van de regeling

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 40 Inwerkingtreding

De wijzigingen die in deze regeling zijn opgenomen ten opzichte van de regeling Hulpverlening Gelderland Midden 2002 treden in werking met ingang van 1 januari 2011.

 

 Artikel 41 Overgangsbepaling Daar waar in deze regeling sprake is van verordeningen, instructies, reglement van orde, etcetera, worden daar onder verstaan verordeningen, instructies, reglement van orde, etcetera zoals deze gelden op de dag voorafgaande aan inwerkingtreding van de wijzigingen van deze gemeenschappelijke regeling in verband met de wet veiligheidsregio's, voor zover deze niet in strijd zijn met deze wijzigingen, dan wel nieuw tot stand gebrachte verordeningen, instructies, reglement van orde, etcetera. Het algemeen bestuur streeft ernaar om binnen een jaar na inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's alle verordeningen, instructies, reglement van orde, etcetera voor zover nodig te hebben aangepast aan deze wet en de aanpassingen in de bestuurlijke inbedding. Daar waar tot dat moment de toepassing van geldende verordeningen, instructies, reglement van orde, etcetera strijd oplevert of lijkt op te leveren met deze regeling, wordt met inachtneming van de organisatorische veranderingen materieel zoveel mogelijk gehandeld conform de verordeningen, instructies, reglement van orde, etcetera.

 

 Artikel 42 Titel

De regeling wordt aangehaald als “Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2011”.