Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Programma van eisen lichtmastreclame en vaste twee/driehoeksborden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProgramma van eisen lichtmastreclame en vaste twee/driehoeksborden
CiteertitelProgramma van eisen lichtmastreclame en vaste twee/driehoeksborden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling vastgesteld op 28 maart 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2012nieuwe regeling

18-09-2012

Gemeenteblad 2012/107, Roosendaalse bode 18 november 2012

636407
19-09-200519-11-2012nieuwe regeling

28-03-2005

Gemeenteblad 2005/21, Roosendaalse bode 25092005

2005/3931

Tekst van de regeling

Intitulé

Programma van eisen lichtmastreclame en vaste twee/driehoeksborden

Bijlage 1: Programma van Eisen lichtmastreclame en vaste twee/driehoeksreclameborden

 

Definities:

 

Lichtmastreclamebord: al dan niet verlichte reclameborden op hoogte bevestigd aan lichtmasten veelal in combinatie met bewegwijzering.

 

Vaste twee of driehoeksreclameborden: twee of drie reclameborden met affiches in een vast frame bevestigd rond lichtmasten.

 

Sandwichborden: twee borden met affiches rond lichtmasten.

 

Nr

Omschrijving

Huidige beleidsuitgangspunten/aanvullende randvoorwaarden

Programma van Eisen (Beleidsuitgangspunten/aanvullende randvoorwaarden)

 

 

 

 

1.1.

Reclamebeleid

·Kwaliteit van de openbare ruimte is hoofddoelstelling: reclame-optimalisatie

·Selectief gericht beleid: selectief toestaan van een beperkt aantal kwalitatief hoogwaardige reclamevormen en aantal objecten per medium, met maximale afdrachten.

·Algemeen uitgangspunt: evenwicht creëren tussen de inkomsten voor de Gemeente en, het behouden van de kwaliteit van de openbare ruimte en het garanderen van de verkeersveiligheid. Hierbij rekeninghoudend met de belangen van ondernemers, vastgestelde beleidskaders en bepalingen uit bestaande vergunningen en regelgeving.

1.2.

Aanvullende

randvoorwaarden:

-economische

belangen

-- kwaliteit openbare ruimtelijke kwaliteit

en verkeersveiligheid

-vergunningen en regelgeving

-uitvoering

-extra’s

 

 

1.2.1

Economische belangen

 

 

 

Opbrengsten

De Gemeente ontvangt op dit moment slechts leges(=. daadwerkelijke kosten die gemaakt worden voor het geven van een vergunning)

De reclame-exploitant moet aangeven:

·wat de gegarandeerde jaarlijkse vergoeding per locatie is;

·hoe er met de hoogte van de vergoeding wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen(bijvoorbeeld de komst van een );

·hoe de hoogte van de huursom acceptabel blijft voor plaatselijke ondernemers/evenementenorganisaties/instellingen;

·wat het verschil in vergoeding van commerciële en niet-commerciële evenementen/acties is(+ duidelijke definities van commercieel en niet-commercieel).

1.2.2

Kwaliteit openbare ruimte en verkeersveiligheid

 

 

 

Ruimtelijke kwaliteit

Een aantal criteria:

·een goede spreiding van de aankondigingsborden(geen lijst met globale locaties in verband met flexibele ruimte)

·de reclame mag het stadsbeeld niet aantasten(goed en deugelijk materiaal, goede plaatsing en onderhoud)

N.B. Bij niet-commerciële evenementen mogen sandwichborden gebruikt worden

De volgende voorwaarden gelden:

·Een spreiding, plaatsing van de reclameborden om de 50 meter;

·Plaatsing van lichtmastreclameborden en vaste twee/driehoeksreclameborden in de in de welstandsnota geformuleerde (zeer) waardevolle gebieden, moet vermeden worden. Deze gebieden zijn vermeld in de nota welstandsbeleid en monumentenverordening.

·Niet meer toestaan van sandwichborden vanwege de povere uitstraling van deze borden.

 

Stedenbouwkundig en Technische voorwaarden

 

De volgende voorwaarden gelden:

· De afmeting van de lichtmastreclameborden moet uniform zijn bij de exploitant (1 maat);

· na de gunning moet de exploitant aantonen dat de lichtmast voldoende sterk is en indien nodig dient de lichtmast op kosten van de exploitant te worden aangepast;

· De afmeting van de vaste twee/driehoeksreclameborden moet uniform zijn bij de exploitant;

· De ophanghoogte van de lichtmastreclameborden moet 3,5 meter zijn, waarbij het bord van de rijweg af moet zijn gericht;

· De vaste twee/driehoeksreclameborden dienen op een uniforme hoogte t.o.v. het maaiveld te worden aangebracht. (0,5 meter);

· De wijze van bevestiging aan de mast: tussen de bevestigingsbeugels en de mast dient een isolatiemateriaal te zijn aangebracht;

· Het aanbrengen van de reclameborden aan de lichtmast en de elektrische aansluiting in de lichtmast, mag alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerd waarborg installateur. Ieder reclamebord moet een aparte smeltveiligheid hebben (apart gezekerd). In veel gevallen betekent dit dat er een speciaal aansluitblok moet worden aangebracht;

·De totale kosten voor energieverbruik en netwerkkosten worden verdisconteerd in de contractprijs en via indexering jaarlijks verhoogd. De indexering wordt bepaald door prijsinflatie en economische ontwikkeling. De exploitant levert voortijdig het door hem te gebruiken vermogen aan. De gemeente mag de kosten voor energieverbruik per direct aanpassen en met terugwerkende kracht in rekening brengen, wanneer de exploitant gedurende het lopende contract hierin verandering aanbrengt;

· Het verhelpen van storingen en beschadigingen aan het reclamebord en lichtmast dient in opdracht van de exploitant door een gecertificeerd waarborg installateur te worden verholpen binnen een in de aanbieding/overeenkomst genoemde termijn;

· Twee keer per jaar dient de exploitant een managementrapportage te verstrekken aan de Gemeente;

· Het mastdeurtje moet alleen met een paalsleutel te openen zijn. Bij de lichtmasten met vaste twee/driehoeksreclameborden dient het mastdeurtje op een eenvoudige manier te bereiken zijn;

·Het maximale toegestane nominale vermogen van de lichtmastreclamebord mag niet meer bedragen dan 100 VA en de arbeidsfactor (cos-f) moet minimaal of beter zijn dan 0,8. De exploitant moet aangeven wat het werkelijk nominale vermogen per reclamebord is;

· Het openbare gebied onder de twee/driehoeksreclameborden moet goed bereikbaar blijven voor onderhoud en/of herstelwerkzaamheden;

· De groenvoorzieningen mogen niet worden aangetast.

 

Locaties

·het aantal lichtmast-reclameborden is 100 stuks

·het aantal vaste twee of driehoeksborden 40 per evenement. Met maximaal per gelijklopende periode 2 evenementen met het maximale aantal reclameborden. ( N.B. incidentele gevallen van 3 evenementen met maximaal 80 reclameborden)

N.B. geen lijst met globale locaties in verband met gewenste flexibiliteit van plaatsings-mogelijkheden

De lichtmastreclameborden en vaste twee/driehoeksreclameborden mogen alleen worden aangeboden in de straten uit het overzicht behorende het bij Programma van Eisen.

 

Ondergrond

 

De exploitant dient aan te geven dat hij akkoord gaat om, na de gunning, een digitale kaart met daarop aangegeven de locaties van alle reclameborden en de daarbij behorende aansluitvermogens (de GBKN dient als ondergrond te worden gebruikt)aan te leveren bij de Gemeente.

 

Verkeersveiligheid

Afwegingskader:

·de binnenstedelijke structuur van de stad en het hoofdwegennet

Plaatsingsregels vaste twee of driehoeksborden, niet plaatsen:

·rondom lichtmasten die reeds andere(licht)reclame dragen;

·rondom lichtmasten waaraan verkeerslichten zijn bevestigd;

·rondom lichtmasten staande binnen 20 meter van kruisingen of splitsingen van straten of wegen;

·op verkeerspleinen;

·voor entree van winkels;

·op verkeersgeleiders, vluchtheuvels, bij bushaltes;

·aan bomen en ander openbaar groen, verkeerslichtmasten of palen met verkeersborden;

·op een locatie dat voor voetgangers minder dan 1,50 meter vrije doorloopruimte overblijft, hierbij rekening houdend met eventueel andere aanwezige opstallen/uitstallen;

·dat de vrijheid van het verkeer of de veiligheid op de weg in gevaar wordt gebracht;

·dat enige overlast ontstaat voor bewoners van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak;

·binnen een straal van 25 meter rond een abri(reclame) of billboard.

De volgende voorwaarden gelden:

·Nimmer dient het zicht op het verkeer en de verkeersbewegingen te worden belemmerd.

·Nimmer dient het zicht op verkeersborden en richtingaanwijzers te worden belemmerd.

·Geen vaste twee/driehoeksreclameborden in winkel/voetgangersgebieden en woongebieden

·De lichtmast moet aan de volgende eisen voldoen:

-de minimale lichtmasthoogte bedraagt 8 meter;

-de geschiktheid van iedere lichtmast moet d.m.v. een sterkteberekening, uitgevoerd door een gecertificeerd bureau, worden aangetoond en ter goedkeuring aan de gemeente worden aangeboden;

-de betreffende mast mag geen sierlichtmast zijn.

·De vaste twee/driehoeksreclameborden moeten zodanig worden aangebracht dat een vrije ruimte van 60 cm tussen de rijbaan en het bord en een fietspad overblijft.

N.B. te allen tijde dienen de aanwijzingen van de verkeerskundige van de Gemeente te worden opgevolgd.

 

Beheer van de buitenruimte

 

Plaatsing van lichtmastreclame en vaste twee/driehoeksreclameborden in groenstroken consequenties hebben voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte:

·Bij invoering zal er per potentiële locatie een detailkaart worden gemaakt waarop de exacte locatie van lichtmastreclameborden en vaste twee/ driehoeksreclameborden is aangegeven. Daarbij zijn de maatregelen aangegeven die nodig zijn om de locatie bereikbaar en berijdbaar te maken;

·Nimmer dient het groen te worden belemmerd in haar groeimogelijkheid;

·Er worden geen bomen gerooid, dan wel flink gesnoeid met het oog op het zicht op de lichtmastreclameborden en vaste twee/ driehoeksreclameborden

·De exploitant verplicht zich om schade/beschadiging van bestrating en openbaar groen te voorkomen.

De schade aan de bestrating en het openbaar groen als gevolg van het beheer en onderhoud van de reclamereclameborden komt volledig voor rekening van de exploitant. (De exploitant moet aangeven binnen welke tijd en met welke kwaliteit de schade wordt hersteld)

·Het inspectieluik dat is aangebracht in de lichtmast dient te allen tijde bereikbaar te zijn zonder daarvoor gebruik te hoeven maken van bijzonder gereedschap.

 

Vormgeving/Welstand

 

Om tot realisatie van een lichtmastreclamebord en vaste twee/ driehoeksreclameborden te komen dient de exploitant over een vergunning te beschikken. De exploitant moet deze vergunning zelf aanvragen. In samenhang daarmee moet er sprake zijn van positieve uitspraak van de welstandscommissie: “het uiterlijk en de plaatsing van het object, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand”. De welstandscriteria omvatten:

·Plaatsing

· en vorm

·Detaillering, kleur en materiaal.

N.B In bijzondere situaties wanneer de gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria ontoereikend zijn, het nodig zijn expliciet terug te grijpen op de algemene welstandscriteria.

1.2.3

Vergunningen Regelgeving

 

 

 

Reeds verleende vergunningen

Toetsingscriteria vaste twee of driehoeksborden:

·Geen permanente opstellingen;

·Alleen voor plaatsgebonden evenementen/activiteiten, niet-commerciële reclame

·Maximale aantallen(80 stuks totaal);

·Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld;

Geen jaar of permanente vergunningen

Met het verlenen van vergunningen moet rekening worden gehouden met:

·de bepalingen in bestaande contracten waaronder billboards, abri’s, bestaande standplaatsvergunningen en eventuele vergunningen van andere reclamereclameborden.

·Indien door een gewijzigd lijnennet van de bus in de periode 2004-2009 abri’s moeten worden bijgeplaatst, moet dit door de exploitant worden geaccepteerd, ook als de abri’s binnen een overeengekomen afstand van lichtmastreclameborden en vaste twee/driehoeksreclameborden komen.

·Maximale duur 5 jaar* van hangen

* Dit geldt niet voor de Rucphensebaan, omdat deze weg ter hoogte van de Gamma naar verwachting in 2005 voor autoverkeer wordt afgesloten en na uitvoer hiervan niet meer wordt opgenomen als mogelijke locatie voor lichtmastreclame en vaste twee/driehoeksreclameborden.

1.2.3

Regelgeving

 

Publiekrechtelijke wet- en regelgeving blijven onverkort van toepassing waaronder:

·de bepalingen in de Wegenverkeerswet/Woningwet;

·de Algemene Plaatselijke Verordening en de Bouwverordening;

·Nederlandse Reclamecode

·de gemeentelijke Leges en Belastingverordening

·de inkoopvoorwaarden van de Gemeente Roosendaal 2001( met uitzondering van de geldigheidsdatum van de aanbieding, deze moet 6 maanden zijn)

·vastgestelde beleidskaders

N.B. Waar mogelijk zal de gemeente zich inspannen om benodigde vergunningen te verstrekken conform de daarvoor bestaande procedures, maar de overeenkomst houdt geen automatische vrijstelling in van genoemde bepalingen.

1.2.4

Uitvoering

 

·De uitvoering van de reclameborden moeten voldoen aan de klasse IP54 (nog beter IP65) en waterdicht worden uitgevoerd.

·De elektrische installatie van de aansluiting van de reclameborden moet voldoen aan de NEN 1010. Voor de onderdelen die in de openlucht zijn gelegen, dient de uitvoering waterdicht te zijn.

 

Flexibiliteit

Gedurende de looptijd van het contract zullen er nieuwe omstandigheden zijn die tot tijdelijke of definitieve verwijdering of verplaatsing van lichtmast-reclamebakken en vaste twee of driehoeksborden. De gemeente behoudt zich het recht voor om in goed overleg met de reclame-exploitant te (tijdelijke) verwijdering van lichtmast-reclamebakken en vaste twee of driehoeksborden te vragen of op verzoek in te stemmen met het plaatsen van nieuwe lichtmast-reclamebakken en vaste twee of driehoeksborden

De reclame-exploitant moet aangeven hoe er met onverwachte zaken dient te worden omgegaan zoals:

·bij het tijdelijk c.q. definitief verplaatsen van een reclamebord a.g.v. een bouwplan of een onderhoudswerk(hierbij dient de exploitant ” tijdelijk” te concretiseren met tijd);

·bij het tijdelijk minder zichtbaar zijn, omdat een container of bouwmaterialen tijdelijk wat dichter bij een reclamebord worden geplaatst? (De exploitant dient “tijdelijk” te concretiseren met tijd).

·met bijplaatsen, verplaatsten of zelfs weghalen van reclameborden (bijvoorbeeld vanuit sociale veiligheid)?

·met klachten over vuile reclameborden, bekladding, maar ook over ongewenste reclames.

 

Realisatie

 

De nieuwe reclame-exploitant moet aangeven:

·Op welke datum de lichtmastreclameborden en vaste twee/ driehoeksborden definitief worden geplaatst;

·hoe de overgang(inclusief de communicatie en juridisch kant)met de huidige huurders(lichtmastreclame) en exploitanten(twee/driehoeks-reclameborden) geregeld wordt. Dit met de wetenschap dat er veel ”oude”(90-er jaren) contracten zijn met huurders van lichtmast-reclameborden(zo’n 45 huurders). Bij de driehoeksborden worden er slechts vergunningen verleend!

·Hoe de Gemeente gevrijwaard wordt van eventuele problemen met ex-huurders c.q. exploitanten;

·Hoe de samenwerking met wordt geregeld;

·Hoe de kosten van achterstallig onderhoud van de lichtmasten geregeld wordt;

·Hoe de kosten van eventuele lichtmastvervanging geregeld wordt.

 

Rol van de Gemeente

 

De nieuwe reclame-exploitant moet aangeven:

·Hoe de Gemeente toezicht houden op de uitvoering van beleid, onder andere vastgelegd in een Programma van Eisen( t.a.v. ruimtelijke kwaliteit, openbare orde, verkeersveiligheid, onderhoud);

·De werkzaamheden voor de gemeente worden na uitbesteding;

·Hoe de mogelijkheid van bezwaar –en beroep voor aanvragers wordt geregeld.

 

Service

 

Uit het oogpunt snel en adequaat kunnen reageren, moet de reclame-exploitant aangeven:

·binnen hoeveel tijd de klachten worden afgehandeld;

·hoe hinder bij regulier onderhoud van de buitenruimte wordt voorkomen;

·hoe de Gemeente gevrijwaard wordt van een schadeclaim van derden;

·hoe het onderhoud van de lichtmast-reclameborden en vaste twee/ driehoeksreclameborden zal plaatsvinden.

·waar in de regio het servicepunt is.

 

 

 

 

1.2.5

Extra’s

 

 

 

Ruimte VVV( Kermis,

Roosendaals Treffen)

 

·De Gemeente wil voor permanent gebruik(doorlopende campagne) over 10 twee/driehoeksreclameborden voor de VVV ( met 1 campagne voor de Kermis,1 campagne voor het Roosendaals Treffen) beschikken.

· De reclame-exploitant moeten aangeven onder welke condities deze

· ruimte, voor de VVV, beschikbaar wordt gesteld.

Tevens de exploitant aangeven( optioneel, wordt niet op beoordeeld):

·wat de mogelijkheden zijn om verkiezingscampagnes(vrije plakborden en A4 bordjes van politieke partijen) te faciliteren en wat daarbij het tarief wordt

voor de gebruikers.

 

 

 

 

 

Overige extra’s(optioneel, wordt niet beoordeeld)

 

De reclame-exploitanten kunnen aangeven wat de mogelijkheden zijn om het reclamecontract te combineren met het plaatsen, beheren en onderhouden van verschillende vormen van:

·Straatmeubilair

·Openbare urinoirs

·Stadsplattegronden

·Stadsklokken

·Papierkorven

·Bewegwijzering

N.B. bijvoorbeeld bij de inrichting van de Nieuwe Markt.

of het leveren van bepaalde diensten:

·Verwijdering van graffiti, stickers en affiches van straatmeubilair en gemeentelijke reclameborden

·Verwijderen van zwerfafval en legen van papierkorven.

Deze regeling vervangt de regeling vastgesteld op 28 maart 2005.

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 18 september 2012,

 

 

De secretaris,                                                                      De burgemeester,