Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Structuurverordening beheerscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStructuurverordening beheerscommissie
CiteertitelStructuurverordening beheerscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 82 
 2. Gemeentewet, art. 83 
 3. Gemeentewet, art. 84 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-1985nieuwe regeling

21-03-1985

Wegwijs, 19-03-1984

Tekst van de regeling

Intitulé

Structuurverordening beheerscommissie

De raad van de gemeente Wijchen;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders;

gelet op de artikelen 82, 83, 84, 91 t/m 94, 157, en 167 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende STRUCTUURVERORDENING-BEHEERSCOMMISSIES, REGELENDE DE INSTELLING, SAMENSTELLING, TAAK EN WERKWIJZE VAN:

DE BEHEERSCOMMISSIES MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE WIJCHEN-WEST

Artikel 1. Begripsbepaling

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  multifunctionele accommodatie Wijehen-West:het totale gebouwencomplex in de Blauwe Hof gelegen ophet perceel kadastraal bekend gemeente Wijchen sectie I nr. 2181;

 • b.

  commissie:de beheerscommissie van de multifunctionele accommodatie Wijchen-West;

 • c.

  burgemeester en wethouders:burgemeester en wethouders van Wijchen;

 • d.

  de raad:de gemeenteraad van Wijchen.

Artikel 2. Instelling.

1. Er is een commissie als bedoeld, in artikel 82 van de Gemeentewet.

Artikel 3. Samenstelling Beheerscommisie Multifunctionele accommodatie Wijchen-West.

 • 1.

  De commissie bestaat uit;

  • a.

   twee leden door de raad aangewezen, waarvan tenminste één uit zijn midden;

  • b.

   twee leden door de stichting Samenwerkingsscholen Wijchen uit haar midden aangewezen;

  • c.

   twee leden door de wijkvereniging Wijchen-West uit haar midden aangewezen.

 • 2.

  Op aanbeveling van burgemeester en wethouders, na voordracht door de in lid 1 bedoelde commissie, kan de raad andere belanghebbende gebruikers, waarmee een huur- ofbruikleenovereenkomst is afgesloten, als lid van de commissie aanwijzen.Deze personen moeten inwoner zijn van de gemeente Wijchen.

Artikel 4. Zittingsduur.

  • 1.

   a. De zittingsduur van de leden van de commissie, die door de raad zijn aangewezen, is gelijk aan die van de leden van de raad.

  • b. De zittingsduur van de overige leden van de commissie wordt vastgesteld door de benoemde instanties.

 • 2.

  Het lidmaatschap eindigt voorts door:

  • -

   nemen van tussentijds ontslag;- overlijden;

  • -

   verlies van de hoedanigheid op grond waarvan de aanwijzing plaatsvond;

  • -

   een schriftelijke verklaring van de benoemende instantie, die het lid in de onderscheiden commissies heeft aangewezen, dat het lid niet meer geacht kan wordennamens de instantie lid van de betreffende commissies te zijn.

 • 3.

  In ontstane vacatures moet binnen drie maanden worden voorzien door de betreffende instantie. Hij, die tussentijdstot lid van de onderscheiden commissies is aangewezen, treedt af op het tijdstip, waarop diegene, in wiens plaats hij is aangewezen, overeenkomstig het bepaalde inlid 1 had moeten aftreden, dan wel op het tijdstip als bedoeld in lid 2.

Artikel 5. Aanwijzing voorzitter en secretaris.

De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.

Artikel 6. Taak.

 • 1.

  De beheerscommissie multifunctionele accommodatie Wiichen-West draagt zorg voor een doelmatig beheer van demultifunctionele accommodatie in Wijenen-West met inachtneming van de reeds ten tijde van de vaststelling vandeze verordening tussen de gemeente Wijchen en de Stichting Samenwerkingsscholen Wijchen en de wijkverenigingWijchen-west afgesloten bruikleenovereenkomsten met betrekking tot het gebouw.

 • 2.

  Het beheer houdt in elk geval in:

  • a.

   de zorg dat de activiteiten, die de gebruikers in de onderscheiden gebouwen uitoefenen, op elkaar worden afgestemd;

  • b.

   de zorg voor het onderhouden en schoonmaken van de onderscheiden gebouwen voor zover hierin niet reeds op andere wijze wordt voorzien;

  • c.

   de zorg dat de exploitatiekosten van de onderscheiden gebouwen op evenredige wijze over de gebruikers worden verdeeld.

Artikel 7. Bevoegdheden.

 • 1.

  De raad kent de commissie de volgende bevoegdheden toe:

  • a.

   de verhuur of ingebruikgeving van de verschillende ruimten in de onderscheiden gebouwen en het vaststellen van de voorwaarden waaronder deze plaatsvindt;

  • b.

   het verrichten van alle overige beheersdaden, zoals het afsluiten van schoonmaak- en klein onderhoudscontracten en contracten voor nutsvoorzieningen.

 • 2.

  De uitoefening van de in het vorig lid bedoelde bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de ten tijde van de vaststelling van deze verordening afgesloten huur- enbruikleenovereenkomsten tussen de gemeente Wijchen en de in artikel 7 lid 1 bedoelde gebruikers van de onderscheiden gebouwen.Er dient rekening gehouden te worden met de bepaling dat het gebruik van de gebouwen niet ten koste mag gaan van de onderwijsfunctie.

 • 3.

  De commissie zorgt, dat bij het door hun te voeren beheer de terzake in de goedgekeurde gemeentebegroting opgenomen ramingen van uitgaven niet worden overschreden,uitgaven die niet in een goedgekeurde gemeentebegroting zijn opgenomen mogen niet worden gedaan. Bij dreigende overschrijding van de in een goedgekeurde gemeentebegrotingopgenomen ramingen is de commissie verplicht de benoemende instanties hierover schriftelijk mededeling tedoen.De andere benoemende instanties maken aan de raad hun mening over deze overschrijding kenbaar, voordat de raad beslist over een aanvullende begrotingsaanvraag.

Artikel 8. Persoonlijke aansprakelijkheid.

De leden van de commissie worden wegens uitgaven, waardoor de aangewezen begrotingspost wordt overschreden, of waarvoor geenbegrotingspost in de gemeentebegroting is opgenomen, persoonlijk aansprakelijk jegens de gemeente, tenzij blijkt dat zij tot het bevelen van die uitgaven niet hebben meegewerkt.

Artikel 9. Vertegenwoordiging.

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie tekenen alle stukken die van de betreffende commissie uitgaan.

 • 2.

  De voorzitter vertegenwoordigt de gemeente Wijchen bij de buitengerechtelijke rechtshandelingen, die hij krachtens het bepaalde in artikel 8 voor de betreffende commissie verricht.

Artikel 10. Financiële administratie.

De financiële administratie, die de werkzaamheden van de commissie met zich meebrengen, wordt in overleg met en onderverantwoordelijkheid van de commiesie uitgevoerd door een of meer daartoe door burgemeester en wethouders aan te wijzenambtenaren, voor zover zij althans niet op nadere wijze door de commissie wordt verzorgd.

Artikel 11. Werkwijze.

De wijze van vergaderen en de verdere werkwijze van de commissie alsmede al hetgeen daarmee samenhangt, kan nader wordengeregeld bij een afzonderlijk door de betreffende commissie onder goedkeuring van burgemeester en wethouders en de inartikel 3 lid 1 sub b. en c. respectievelijk artikel 4 lid i sub b. t/ra g. genoemde instanties, vast te stellen huishoudelijkereglement, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • 1.

  De commissie en de voorzitter vergaderen tenminste driemaal per jaar en voorts zo dikwijls als hun voorzittersdit nodig oordelen of tenminste twee andere leden van de betreffende commissie schriftelijk het verlangen daartoe aan de voorzitter kenbaar hebben gemaakt.

 • 2.

  De oproepingsbrief vermeldt plaats, datum en uur van de vergadering en een opgave van de voornaamste te behandelenonderwerpen.

 • 3.

  De vergaderingen vinden geen doorgang, indien niet tenminste de helft plus één van het aantal zitting hebbendeleden aanwezig zijn.

 • 4.

  Als door het in lid 3 genoemde geval een vergadering geen doorgang vindt, wordt binnen veertien dagen een nieuwevergadering belegd.In deze vergadering kunnen de aanwezige, zitting hebbende leden, ongeacht hun aantal of benoeming, beslissingen nemen over onderwerpen, die omschreven waren in de oproepingsbrieftot de eerstbedoelde vergadering.

 • 5.

  Beslissingen worden genomen bij meerderheid der stemmen.

 • 6.

  Er wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd.Indien geen der leden stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.Bij staking der stemmen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend.Indien ook dan de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 • 7.

  Zonodig kan de commissie schriftelijk, telefonisch of anderszins geldige beslissingen nemen zonder in vergadering bijeen te zijn. De in de voorgaande leden vervattebepalingen zijn daarbij zoveel mogelijk van toepassing.Indien tenminste één lid daartegen schriftelijke, telefonisch of anderzins bezwaar maakt, neemt de commissie geenbeslissing zonder in vergadering bijeen te zijn.

 • 8.

  De secretaris draagt zorg voor de notulering van de vergaderingen en van alle als in lid 7 bedoelde beslissingen en hij draagt zorg voor de toezending van de notulen aan de benoemende instanties.

Artikel 12. Openbaarheid.

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij er over personen gesproken wordt en de commissie beslotenheidnoodzakelijk achten.

 • 2.

  Plaats, datum en aanvangsuur van de vergaderingen worden tenminste één week van te voren aan de gebruikers van de onderscheiden gebouwen ter algemene kennis gebracht,tenzij het spoedeisende karakter van de vergadering dat onmogelijk mogelijk maakt.

Artikel 13.Toezicht.

 • 1.

  De commissie is aan de raad verantwoording verschuldigd voor de uitoefening van haar taak en bevoegdheden.

 • 2.

  De commissie verstrekt burgemeester en wethouders, de raad en de andere benoemende instanties alle door hen gevraagde inlichtingen betreffende de uitoefening van huntaak en bevoegdheden.

 • 3.

  Jaarlijks voor 1 augustus verstrekt de commissie aan burgemeester en wethouders de nodige gegevens voor het opstellen van de gemeentebegroting voor het daaropvolgende dienstjaar.De commissie verstrekt deze gegevens tegelijkertijd aan de andere benoemende instanties, die aan burgemeester en wethouders er» de raad hun mening over deze gegevens vóór 1 oktober kenbaar maken.

 • 4.

  Binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar verzendt de commissie aan de raad en de andere benoemende instanties een verslag van hun werkzaamheden over dat jaar.

Artikel 14. Wijziging of opheffing.

Beslissingen omtrent wijziging van deze verordening of een voorgenomen opheffing van de commissie worden na overleg met de andere benoemende instanties genomen.

Artikel 15. Inwerkingtreding.

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 16. Titel.

Deze verordening kan worden aangehaald als "Structuurverordening commissie".

Aldus gewijzigd vastgesteld door de Raad van degemeente Wijchen in de openbare vergaderingvan 28 april 1994.

De secretaris,De voorzitter,