Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neder-Betuwe

verordening cliëntenraad leerlingenvervoer 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeder-Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingverordening cliëntenraad leerlingenvervoer 2011
CiteertitelVerordening Cliëntenraad Leerlingenvervoer Gemeente Neder-Betuwe 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpOnderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-2011nieuwe regeling

26-05-2011

Rhenense Betuwse Courant 8-6-2011  

RAAD/11/01171

Tekst van de regeling

Intitulé

verordening cliëntenraad leerlingenvervoer 2011

De raad van de gemeente Neder-Betuwe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

B E S L U I T :  Vast te stellen de verordening cliëntenraad leerlingenvervoer 2011 

Artikel 1 begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Het college: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe;

b. Leerlingenvervoer: Ten behoeve van het schoolbezoek door het college op grond van de verordening leerlingenvervoer bekostigd vervoer van de leerlingen;

c. Ouders: Ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;

d. Cliënten: Ouders van leerlingen woonachtig in de gemeente Neder-Betuwe die gebruik maken van het leerlingenvervoer.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

1. De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van cliënten.

2. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over alle onderwerpen, die de vorming, de uitvoering, de controles en evaluatie van het gemeentelijk beleid op het gebied van het leerlingenvervoer betreffen met uitzondering van wettelijke voorschriften en die onderwerpen waarover het college verantwoording over de uitvoering van het beleid aflegt aan de gemeenteraad;

3. Tot de onder het tweede lid genoemde onderwerpen horen geen klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben.

Artikel 3 Samenstelling

1. De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden

2. De leden zijn cliënten. De cliëntenraad streeft naar een evenredige vertegenwoordiging die afgestemd is op de diversiteit van soorten onderwijs;

3. Indien de evenredigheid van de diversiteit van soorten onderwijs niet meer in de cliëntenraad vertegenwoordigd is moet de cliëntenraad haar samenstelling heroverwegen en aanpassen.

4. De cliëntenraad kiest uit haar midden een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, vice-voorzitter en secretaris.

Artikel 4 Benoeming

1. De leden van de cliëntenraad worden door het college benoemd;

2. De cliëntenraad is verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe leden;

3. Bij onvoldoende functioneren van een lid van de cliëntenraad kan het college op voorstel van de cliëntenraad het desbetreffende lid uit zijn functie ontheffen;

Artikel 5 Zittingsduur

1. De zittingsduur van de leden is 4 jaar;

2. De leden zijn één keer herbenoembaar;

3. Het lidmaatschap eindigt indien het lid geen cliënt meer is. Het lid kan de functie blijven vervullen totdat in de vacature is voorzien;

4. De leden kunnen tussentijds aftreden;

5. Een tussentijdse vacature wordt zo snel mogelijk ingevuld;

Artikel 6 Vergaderingen en besluitvorming

1. De cliëntenraad vergadert ten minste 3 maal per jaar en voorts zo vaak als de cliëntenraad nodig oordeelt;

2. De bijeenroeping geschiedt op verzoek van de voorzitter door de secretaris door middel van een schriftelijke uitnodiging aan de leden;

3. Besluiten kunnen worden genomen indien meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is;

4. De cliëntenraad overlegt in beginsel eenmaal per jaar met de betreffende portefeuillehouder;

5. De voorzitter is bevoegd de cliëntenraad bijeen te roepen wanneer hij dit nodig acht;

6. Op verzoek van minimaal 3 leden kan een extra vergadering worden uitgeschreven;

7. De voorzitter stelt de agenda voor de vergadering vast;

8. De individuele leden van de cliëntenraad kunnen tot twee weken voor de vergadering onderwerpen aandragen;

9. De agenda en de bijbehorende stukken worden uiterlijk één week voor de vergadering aan de leden gezonden.

Artikel 7 Informatieverschaffing

1. Het college voorziet de cliëntenraad van de informatie die nodig is voor de uitvoering van haar taken.

2. De betreffende informatie dient tijdig aan de cliëntenraad te worden verstrekt.

Artikel 8 Advisering

1. Aan de cliëntenraad gevraagde adviezen worden binnen vier weken nadat het advies is gevraagd uitgebracht;

2. Adviezen worden bij meerderheid van stemmen uitgebracht; bij stakende stemmen heeft de voorzitter het laatste woord;

3. Minderheidsstandpunten worden op verzoek in het voorstel of advies opgenomen;.

4. Het advies van de cliëntenraad wordt vermeld op de beleidsstukken die bestemd zijn voor het college en de gemeenteraad met in achtneming van artikel 2 van deze verordening;

5. In het geval dat het college afwijkt van het advies van de cliëntenraad, wordt dit bij het voorstel naar de gemeenteraad gemotiveerd vermeld.

6. De cliëntenraad kan besluiten één of meer deskundigen/adviseurs uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp.

7. Een deskundige kan ook worden uitgenodigd schriftelijk advies te geven aan de cliëntenraad.

Artikel 9 Faciliteiten

1. Het college stelt jaarlijks een bedrag van maximaal € 800 beschikbaar ter compensatie van gemaakte kosten voor de uitvoering van de in deze verordening genoemde taken;

2. Uiterlijk twee weken na afloop van het kalenderjaar zal de cliëntenraad schriftelijke verantwoording afleggen aan het college over de bestedingen van het bedrag;

3. Het college stelt op verzoek een vergaderruimte voor de vergaderingen van de cliëntenraad beschikbaar;

4. Op verzoek van de cliëntenraad verleent het college medewerking aan de communicatie naar de doelgroep met in achtneming van de Wet Bescherming persoonsgegevens.

Artikel 10 Huishoudelijk reglement

1. De cliëntenraad maakt een huishoudelijk reglement met inachtneming van de bepalingen in deze verordening.;

2. In het huishoudelijk reglement worden in ieder geval opgenomen de taken van de voorzitter, vice-voorzitter en secretaris;.

3. Een afschrift van het reglement wordt ter kennisname aan het college gezonden.

Artikel 11 Openbaarheid

De vergaderingen van de cliëntenraad zijn openbaar, tenzij de voorzitter het nodig acht om in beslotenheid te vergaderen.

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking 8 dagen na bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Cliëntenraad Leerlingenvervoer Gemeente Neder-Betuwe 2011.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 mei 2011 de griffier,  

mr. J.C. Bouwman

de voorzitter  

ir. C.W. Veerhoek