Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Programma van eisen billboards/vitrines (met een vergelijk tussen het huidige beleidskader en de nieuwe beleidsuitgangspunten/aanvullende randvoorwaarden)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProgramma van eisen billboards/vitrines (met een vergelijk tussen het huidige beleidskader en de nieuwe beleidsuitgangspunten/aanvullende randvoorwaarden)
CiteertitelProgramma van eisen billboards/vitrines
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling vastgesteld op 17 augustus 2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:10

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2012nieuwe regeling

18-09-2012

Gemeenteblad2012/106, Roosendaalse bode 18 november 2012

636407
19-09-200519-11-2012nieuwe regeling

17-08-2005

Gemeenteblad 2005/20, Roosendaalse bode 25-09-2005

04-15039

Tekst van de regeling

Intitulé

Programma van eisen billboards/vitrines (met een vergelijk tussen het huidige beleidskader en de nieuwe beleidsuitgangspunten/aanvullende randvoorwaarden)

Programma van Eisen billboards/vitrines(met een vergelijk tussen het huidige beleidskader en de nieuwe beleidsuitgangspunten/aanvullende randvoorwaarden)

 

In het Programma van Eisen wordt gesproken over billboards en vitrines. Beide reclamevormen worden als volgt gedefinieerd:

 

Billboard: groot reclamevlak, circa 8 m², met verlichting, die los staan opgesteld langs de openbare weg. Deze vorm van de reclame kenmerkt zich doordat zij niet bedrijfsgebonden is maar meestal geadverteerd wordt ten behoeve van landelijke campagnes voor merken, artikelen of bedrijven.

Vitrine: grote roterende reclamevlakken, circa 8 m², met verlichting, die los staan opgesteld langs de openbare weg. Deze vorm van de reclame kenmerkt zich doordat zij niet bedrijfsgebonden is maar meestal geadverteerd wordt ten behoeve van landelijke campagnes voor merken, artikelen of bedrijven.

Nr

Omschrijving

Huidige beleidsuitgangspunten/ aanvullende randvoorwaarden

Nieuwe Beleidsuitgangspunten/nieuwe aanvullende randvoorwaarden

 

 

 

 

1.1.

Reclamebeleid

·Kwaliteit van de openbare ruimte is hoofddoelstelling: reclame-optimalisatie

·Selectief gericht beleid: selectief toestaan van een beperkt aantal kwalitatief hoogwaardige reclamevormen en aantal objecten per medium, met maximale afdrachten.

·Algemeen uitgangspunt: evenwicht creëren tussen het optimaliseren van de inkomsten voor de Gemeente, het behouden van de kwaliteit van de openbare ruimte en het garanderen van de verkeersveiligheid. Hierbij rekeninghoudend met de belangen van de ondernemers, vastgestelde beleidskaders en bepalingen uit bestaande vergunningen en regelgeving.

1.2.

Aanvullende

randvoorwaarden:

-economische

belangen

-- kwaliteit openbare ruimtelijke kwaliteit

en verkeersveiligheid

-vergunningen en regelgeving

-uitvoering

-extra’s

 

 

1.2.1

Economische belangen

 

 

 

Opbrengsten

 

De gemeente wil haar reclame-inkomsten optimaliseren(passende vergoeding voor gebruik van de buitenruimte):

Dit houdt in dat de reclame-exploitant in zijn aanbieding moet aangeven:

·wat de gegarandeerde jaarlijkse vergoeding per locatie is;

·welke verhogingen in de vergoedingen er gelden als er billboards/vitrines geplaatst zijn rondom toekomstige publiekaantrekkende ontwikkelingen(bijvoorbeeld het ).

1.2.2

Kwaliteit openbare ruimte en verkeersveiligheid

 

 

 

Ruimtelijke kwaliteit

Reclamevrije zones:

·Gevoelige gebieden

·Niet in pure woonwijken

Toegestane zones

·Bij op -en afritten bij de entree van de stad

·Langs invalsroutes

·Op (grote) parkeerterreinen

·Bij blinde gevels

De volgende criteria gelden als basis van de toetsing van de aanbieding:

·Het totaal aantal te plaatsen billboards/vitrines langs de snelwegen, stadsentrees en interne hoofdinfrastructuurwegen mag niet meer bedragen dan het aantal dat is aangegeven op de tot dit Programma van Eisen behorende kaart en lijst;

·Plaatsing van billboards/vitrines, in de welstandsnota geformuleerde, zeer waardevolle gebieden moeten vermeden worden. Deze gebieden zijn: centrum (gedeelte binnen de ring), centrum Wouw en landgoed Wouwse Plantage Centrum.

 

Stedenbouwkundig

 

De volgende criteria gelden als basis van de toetsing van de aanbieding:

· De afmeting van de billboard/vitrine moet in overeenstemming zijn met de maat en schaal van de omgeving;

· De groenvoorzieningen mogen niet worden aangetast.

 

Aantallen

het aantal billboards en billboardzijden is gebonden is aan een maximum . Wij hebben dit aan bepaald op maximaal 25 stuks en 50 maximaal vlakken. Thans zijn er daadwerkelijk 16 zijden in gebruik

Het aantal billboards en vitrines is als volgt bepaald:

·Het maximum aantal billboards/ vitrines is het totaal dat is aangegeven op de bij dit Programma van Eisen behorende kaart en lijst.

N.B. Per locatie is sprake van één uiting, in de vorm zoals per locatie aangegeven (zie lijst).

 

Ondergrond/beheer van de buitenruimte

 

Bij het bepalen van de exacte locatie van billboards/vitrines dient rekening gehouden te worden met:

·dat veel groenstroken tegelijkertijd ook leidingenstrook zijn.;

·het beheer en onderhoud van de buitenruimte;

·dat er geen bomen worden gerooid, dan wel flink gesnoeid met het oog op het zicht op de billboards/vitrines.

Na de gunning zal er per potentiële locatie een detailkaart gemaakt worden waarop de exacte locatie van de billboard/ vitrine is aangegeven. Met behulp van een CLiQmelding zal de exacte locatie door het team Beheer bepaald worden. Bij de detailkaart zijn de maatregelen aangegeven die nodig zijn om de locatie bereikbaar en berijdbaar te maken. De exploitant verplicht zich:

·om schade/beschadiging van bestrating en openbaar groen te voorkomen;

·de schade aan de bestrating en het openbaar groen als gevolg van het beheer en onderhoud van de billboards/vitrines volledig voor zijn rekening te nemen.

N.B. In het meest ongunstigste geval dit betekenen dat een bepaalde locatie komt te vervallen.

 

Verkeersveiligheid

·Aan de kant van de weg(of in de midden-berm) onder een hoek van minimaal 30 graden ten opzichte van de rijrichting;

·Maximale afstand van

de billboard tot aan de

weg 15 meter in een

rechte lijn;

· Vrij zicht vanaf 25 meter;

op locaties met een maximum snelheid van 80 km/uur;

·Per groep billboards maximaal 3 borden met een minimale tussenruimte van 5 meter. De afstand tussen twee groepen

billboards is minimaal 25 meter;

·Muurvlak is groter dan het billboardframe

De volgende criteria gelden als basis van de toetsing van de aanbieding:

·De billboards worden alleen geplaatst bij de stadsentrees en langs de interne hoofdinfrastructuurwegen;

·De vitrines worden alleen in wegvakken geplaatst op voldoende afstand van kruisingen;

·Er worden geen billboards/vitrines geplaatst bij winkelcentra;

·Nimmer dient het zicht op het verkeer en de verkeersbewegingen te worden belemmerd;

·Nimmer dient het zicht op verkeersborden en richting aanwijzers te worden belemmerd.

 

Vormgeving/Welstand

.

 

Om tot realisatie van een billboard/ vitrine te komen dient de exploitant over een bouwvergunning te beschikken. De exploitant moet deze bouwvergunning zelf aanvragen. In samenhang daarmee moet er sprake zijn van een positieve uitspraak van de welstandscommissie: “het uiterlijk en de plaatsing van het object, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand”.

De welstandscriteria omvatten:

·Plaatsing

· en vorm

·Detaillering, kleur en materiaal.

In bijzondere situaties wanneer de gebiedsgerichte en objectgerichte welstandscriteria ontoereikend zijn, het nodig zijn expliciet terug te grijpen op de algemene welstandscriteria.

1.2.3

Vergunningen en Regelgeving

 

 

 

Reeds verleende vergunningen

 

Met het opstellen van een overeenkomst met de gekozen reclame-exploitant moet rekening worden gehouden met:

·de bepalingen in bestaande contracten waaronder abri’s, bestaande standplaatsvergunningen en eventuele vergunningen van andere reclame- objecten(driehoeksborden etc).

·Indien door een gewijzigd lijnennet van de bus in de periode 2004-2009 abri’s moeten worden bijgeplaatst, moet dit door de exploitant worden geaccepteerd, ook als de abri’s binnen een overeengekomen afstand van billboards/vitrines komen.

1.2.3

Regelgeving/vastgestelde beleidskaders

 

De gemeente sluit met de gekozen reclame-exploitant een overeenkomst op basis van het Burgerlijk recht. Publiekrechtelijke wet- en regelgeving blijven onverkort van toepassing waaronder:

·de bepalingen in de Wegenverkeerswet/Woningwet;

·de Algemene Plaatselijke Verordening en de Bouwverordening;

·Nederlandse Reclamecode

·de gemeentelijke Leges en Belastingverordening

·de inkoopvoorwaarden van de Gemeente ( met uitzondering van de geldigheidsdatum van de aanbieding, deze moet 6 maanden zijn)

·vastgestelde beleidskaders

N.B. Waar mogelijk zal de gemeente zich inspannen om benodigde vergunningen te verstrekken conform de daarvoor bestaande procedures, maar de overeenkomst houdt geen automatische vrijstelling in van genoemde bepalingen.

1.2.4

Uitvoering

 

 

 

Flexibiliteit

Gedurende de looptijd van het contract zullen er nieuwe omstandigheden zijn die tot tijdelijke of definitieve verwijdering of verplaatsing van vitrines of billboards. De gemeente behoudt zich het recht voor om in goed overleg met de reclame-exploitant te (tijdelijke) verwijdering van billboards en vitrines te vragen of op verzoek in te stemmen met het plaatsen van nieuwe vitrines en/of billboards.

De reclame-exploitant moet aangeven hoe er met onverwachte zaken dient te worden omgegaan zoals:

·het tijdelijk c.q. definitief verplaatsen van een object a.g.v. een bouwplan of een onderhoudswerk;

·het tijdelijk minder zichtbaar zijn, omdat een container of bouwmaterialen tijdelijk wat dichter bij een object worden geplaatst;

·het bijplaatsen, verplaatsten of zelfs weghalen van billboards/vitrines(bijvoorbeeld vanuit sociale veiligheid);

·klachten over vuile objecten, bekladding, maar ook over ongewenste reclames(zie kopje service).

 

Realisatie

.

De reclame-exploitant moet aangeven:

·binnen welke tijd de billboards/ vitrines geplaatst kunnen worden en hoe de overgang in overleg met de huidige exploitant Viacom zal worden gerealiseerd. Hierbij dient de reclame-exploitant zelf rekening te houden met de tijd die nodig om de vereiste vergunningen te verkrijgen.

 

Service

 

Uit het oogpunt snel en adequaat kunnen reageren, moet de reclame-exploitant aangeven:

·binnen hoeveel tijd de klachten worden afgehandeld;

·hoe hinder bij regulier onderhoud van de buitenruimte wordt voorkomen;

·hoe het onderhoud van de billboard/vitrine zal plaatsvinden;

·waar in de regio een servicepunt zal worden ingericht inclusief bemensing.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5

Extra’s(optioneel)

 

 

 

Ruimte voor gemeentelijke informatie(VVV, projecten, evenementenaankondigingen)

 

De gemeente is geïnteresseerd voor eigen informatie om niet te kunnen beschikken over een aantal informatievlakken c.q. campagnes. De reclame-exploitant aangeven:

·hoeveel zijden, op welke locaties en onder welke condities voor de gemeente beschikbaar zijn;

·wat het tarief is als de Gemeente wel moet betalen(dus buiten de campagnes om niet).

 

Overige extra’s

 

De reclame-exploitanten kunnen aangeven wat de mogelijkheden zijn om het reclamecontract te combineren met het plaatsen, beheren en onderhouden van verschillende vormen van:

·Straatmeubilair

·Openbare urinoirs

·Stadsplattegronden

·Papierkorven

·Bewegwijzering

N.B. bijvoorbeeld bij de inrichting van de Nieuwe Markt.

of het leveren van bepaalde diensten:

·Verwijdering van graffiti, stickers en affiches van straatmeubilair en gemeentelijke objecten

·Verwijderen van zwerfafval en legen van papierkorven.

 

Deze regeling vervangt de regeling vastgesteld op 17 augustus 2005.

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 18 september 2012,

 

De secretaris,                                                                     De burgemeester,