Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leudal

Financiële verordening gemeente Leudal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeudal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinanciële verordening gemeente Leudal
CiteertitelFinanciële verordening gemeente Leudal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagebijlage 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 212

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-200801-01-200801-01-2010Nieuwe regeling

27-05-2008

Streekbode 2 juli 2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Financiële verordening gemeente Leudal

 

 

1.Inleidende bepalingen
Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college.

 • b.

  administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Leudal en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

 • c.

  financiële administratie: het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de financiële gegevens van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Leudal, teneinde te komen tot een goed inzicht in:

  • 1.

   de financieel-economische positie;

  • 2.

   het financiële beheer;

  • 3.

   de uitvoering van de begroting;

  • 4.

   het afwikkelen van vorderingen en schulden;

  • 5.

   alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover.

 • d.

  administratieve organisatie: het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en het in stand houden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke informatieverzorging ten behoeve van de verantwoordelijke leiding.

 • e.

  financieel beheer: het uitoefenen van beheer over en toezicht op het beheer van middelen.

 • f.

  rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving.

 • g.

  doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • h.

  doeltreffendheid: de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

2.Begroting en verantwoording
Artikel 2 Programmabegroting
 • 1.

  De raad stelt bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast.

 • 2.

  De raad stelt per programma vast:

  • -

   de beoogde maatschappelijke effecten. Wat willen we bereiken

  • -

   de te leveren goederen en diensten. Wat gaan we er voor doen

  • -

   de baten en lasten. Wat mag het kosten

 • 3.

  De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode op basis van de door het college aan de programma’s toegewezen producten de onderverdeling van de programma’s vast.

 • 4.

  Het college stelt per programma relevante indicatoren voor met betrekking tot het meten van en het afleggen van verantwoording over de beoogde maatschappelijke effecten en de te leveren goederen en diensten.

 • 5.

  De raad stelt, op voorstel van het college, per programma relevante indicatoren vast voor het meten van en het afleggen van verantwoording over de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentebeleid.

Artikel 2a Planning en Controlcyclus

Voor aanvang van een begotingsjaar biedt het college een overzicht aan met daarin in elk geval de data voor het aanbieden door het college en het vaststellen door de raad van de jaarstukken, de kadernota, de tussentijdse rapportages en de programmabegroting met de meerjarenraming.

Artikel 3 Inrichting begroting en jaarstukken
 • 1.

  Bij de begroting worden onder elk van de programma’s de lasten en baten weergegeven en bij de jaarstukken worden onder elk van de programma’s de gerealiseerde lasten en baten weergegeven.

 • 2.

  Bij de uiteenzetting van de financiële positie van de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven.

 • 3.

  In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven.

 • 4.

  De ramingen van onderhoudsbudgetten in de begroting worden gebaseerd op de meerjarige onderhoudsplannen, zoals die door de raad zijn vastgesteld.

Artikel 4 Begroting en investeringskredieten.
 • 1.

  De raad autoriseert met het vaststellen van de programmabegroting de totale lasten en de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

 • 2.

  Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen.

  De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.

 • 3.

  Bij de behandeling van de tussenrapportages in de raad doet het college voorstellen voor wijziging van de geautoriseerde budgetten en investeringskredieten en bijstelling van beleid.

 • 4.

  Indien het college voorziet, dat een geautoriseerd budget of investeringskrediet dreigt te worden overschreden, wordt dit door het college tussentijds aan de raad gemeld. Het college voegt hierbij een voorstel voor wijziging van het budget of het investeringskrediet of een voorstel voor bijstelling van het beleid.

 • 5.

  Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen en hoger dan 50.000 euro, legt het college vooraf aan het aangaan van verplichtingen aan de raad een investeringsvoorstel en een voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet voor.

 • 6.

  Ter voorbereiding op in de meerjarenbegroting opgenomen investeringen kan het college van Burgemeester en Wethouders een voorbereidingskrediet toestaan tot maximaal 10 % van het investeringsbedrag. Dit bedrag blijft onderdeel van het totale investeringsbedrag.

  Indien de investering niet tot invulling komt, komen de kosten van het voorbereidingskrediet ten laste van de exploitatie.

Artikel 5 Tussentijdse rapportage.
 • 1.

  Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente conform de planning van de Planning en Controlcyclus.

 • 2.

  De tussentijdse rapportages bevatten een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht van baten en lasten met de bijgestelde raming van:

  • a.

   de baten en lasten per programma.

  • b.

   het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

  • c.

   het resultaat voor bestemming volgende uit de onderdelen a en b

  • d.

   de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma

  • e.

   het resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d

  • f.

   de stand van zaken met betrekking tot de investeringskredieten.

 • 3.

  In de tussentijdse rapportages wordt in ieder geval aandacht besteed aan afwijkingen van:

  • a.

   inkomsten uit de Algemene Uitkering

  • b.

   resultaten uit de grondexploitatie

 • 4.

  In de tussenrapportages worden significante afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten van programma’s en investeringskredieten in de begroting toegelicht.

3. Financieel Beleid
Artikel 6 Waardering en afschrijving vaste activa.
 • 1.

  Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief, het saldo van agio en disagio kunnen lineair in 5 jaar afgeschreven worden.

 • 2.

  Kosten voor het afsluiten van geldleningen komen direct ten laste van de exploitatie

 • 3.

  Overige zaken aangaande waardering en afschrijving vaste activa worden opgenomen in bijlage 1 bij deze verordening, tot het moment dat de nota Activabeleid is vastgesteld.

Artikel 7. Kostprijsberekening.
 • 1.

  Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten van de gemeente Leudal wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen de indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten.

 • 2.

  Bij indirecte kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolrechten en afvalstoffenheffing/reinigingsheffing de compensabele BTW.

Artikel 8. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen.
 • 1.

  Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor rioolrechten, afvalstoffenheffing en overige gemeentelijke belastingen. De raad stelt de tarieven vast voor 1 januari van het jaar waarvoor de tarieven gelden.

 • 2.

  Het college biedt een keer per raadsperiode de raad een nota aan met de kaders voor de prijzen voor de verhuur en verkoop van onroerende goederen en in het bijzonder de prijzen voor de uitgifte van gronden en erfpachtcanons. De raad stelt de nota vast.

 • 3.

  Het college biedt een keer per raadsperiode de raad een nota aan met de kaders voor de prijzen van gemeentelijke diensten anders dan genoemd in het tweede lid. De raad stelt de nota vast.

 • 4.

  De besluiten voor het vaststellen van nieuwe prijzen en het wijzigen van prijzen worden ter kennisneming aan de raad aangeboden.

Artikel 9. Financieringsfunctie.
 • 1.

  Het college draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor:

  • a.

   het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te voeren

  • b.

   het beheersen van de risico's verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico's, koersrisico's en kredietrisico's

  • c.

   het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van voldoende rendement op de uitzettingen

  • d.

   het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities

 • 2.

  Verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van financiële participaties worden uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties. Het college informeert in ieder geval vooraf de raad en neemt pas een besluit, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen voor zover het betreft niet bij de begroting vastgesteld verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 50.000

 • 3.

  Het college neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de bepalingen van het treasurystatuut in acht.

4.Financieel beheer en interne controle.
Artikel 10 Administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

 • a.

  het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de diensten

 • b.

  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen en schulden, enzovoorts

 • c.

  het verschaffen van informatie aan de budgethouders en informatie voor het maken van kostencalculaties

 • d.

  het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid.

 • e.

  het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving

 • f.

  de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 11 Interne controle

Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

Artikel 12 Misbruik en oneigenlijk gebruik.

Het college zorgt voor en legt vast de regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen.

5.Financiële organisatie.
Artikel 13 Financiële organisatie.

Het college draagt de zorg voor en legt (in een besluit) vast:

 • a.

  een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidigetoewijzing van de gemeentelijke taken aan de afdelingen

 • b.

  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden,zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd

 • c.

  de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen tenlaste van de toegekende budgetten en investeringskredieten

 • d.

  bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de

 • e.

  de te maken afspraken met afdelingen over de te leveren prestaties, de daarvoorbeschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen.

 • f.

  De kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan deproducten van de productenraming en de productenrealisatie.

6.Slotbepalingen.
Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2008.

Artikel 15 Citeertitel
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam ‘Financiële verordening gemeente Leudal’.

 • 2.

  Hiermee komen te vervallen de Financiële verordeningen ex art.212 Gemeentewet van de voormalige gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en Roggel en Neer.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 15 april 2008

Bijlage 1 Afschrijvingstermijnen activa

bijlage 1