Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hulst

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hulst
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën / Belastingen / Leges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, lid 2;
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-201101-01-201101-01-2012art. 5.

22-09-2011

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 28-09-2011

Rb2011/68
01-01-201106-10-2011Nieuwe regeling

16-12-2010

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 22-12-2010

Rb2010/91

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2011

De raad van de gemeente Hulst;  

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; gezien het advies van 9 november 2010;

besluit vast te stellen de volgende verordening:  

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011(Legesverordening 2011).

Artikel 1:         Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2:         Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3:         Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4:         Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het raadplegen van bij de gemeente berustende kadastrale gegevens door en het verstrekken van afdrukken van deze gegevens aan ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5:         Tarieven
 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6:         Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7:         Termijnen van betaling

 

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8:         Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9:         Vermindering of teruggaaf
 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10:       Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:  

 • a.

  een zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:      

 • 1.

  onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand;

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke

 • 5.

  basisadministratie persoonsgegevens);

  hoofdstuk 5 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

 • 6.

  onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent het gedrag)

 • 7.

  hoofdstuk 12 (kansspelen).                         

Artikel 11:       Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12:       Overgangsrecht
 • 1.

  De artikelen en tarieventabel van de’ Verordening op de heffing en invordering van leges 2010’ van 17 december 2009, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 10 juni 2010, vervallen met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten:

  a. die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  b. waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van deze verordening van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moet worden toegepast.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 13:       Inwerkingtreding
 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011

 • 2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2011.

Artikel 14:       Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2011

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hulst van 16 december 2010.

 

 

De gemeenteraad van de gemeente Hulst,

De Raadsgriffier,                     De Raadsvoorzitter,

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

1.1.1.1

op maandag tussen 09.00 en 10.00 uur in de trouwzaal van het Stadskantoor te Hulst

Nihil;

1.1.1.2

op woensdag en donderdag tussen 09.00 en 10.00 in de trouwzaal van het Stadskantoor te Hulst

€ 115,00;

1.1.1.3

op andere dagen dan genoemd in 1.1.1.1 en 1.1.1.2 met dien verstande dat de locatie NH kerkje te Kloosterzande wordt gezien als reguliere trouwlocatie

€ 280,00;

1.1.1.4

op zaterdag met dien verstande dat de locatie NH kerkje te Kloosterzande wordt gezien als reguliere trouwlocatie

€ 615,00;

1.1.1.5

op locatie OLV Kapellebrug van maandag tot en met vrijdag

€ 590,00;

1.1.1.6

op locatie OLV Kapellebrug op zaterdag

€ 615,00;

1.1.1.7

op aangewezen locaties anders dan genoemd in 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.6

€ 770,00;

 

Omzetting huwelijk/partnerschap

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte

€ 41,20;

 

Voltrekking huwelijk/registratie partnerschap

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 360,00;

 

Omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 41,20;

 

Trouwboekje/partnerschapboekje

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 18,25;

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 41,00;

 

Wijziging huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een huwelijksdatum:

 

1.1.6.1

vanaf de 2e wijziging binnen 1 maand voor de huwelijksdatum

€ 25,75

1.1.6.2

vanaf de 2e wijziging tot 1 maand voor het plaats vinden van het huwelijk/partnerschap

€ 25,75

 

Annulering huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

1.1.6.3

binnen de periode van 3 maanden voor het plaats vinden van het huwelijk/partnerschap

€ 47,50

1.1.6.4

binnen de periode van 1 maand voor het plaats vinden van het huwelijk/partnerschap

€ 94,50

 

Naspeuringen

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 7,95;

 

Akten burgerlijke stand

 

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 

Getuigen

 

1.1.9

Het tarief voor het gebruik maken van een medewerker, in dienst van de gemeente Hulst, voor het als getuige aanwezig zijn bij de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap bedraagt

€ 30,90;

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

Gewoon paspoort

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,10;

 

Zakenpaspoort

 

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 58,20;

 

Faciliteitenpaspoort

 

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 52,10;

 

Bijschrijven kinderen (direct)

 

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 9,20;

 

Bijschrijven kinderen (later)

 

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 21,50;

 

Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.1.6

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

€ 43,85;

 

Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor jeugdigen < 13 jr

 

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor jeugdigen t/m de leeftijd van 13 jaar

€ 9,20

 

Spoedlevering reisdocument

 

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 45,00;

 

Spoedlevering reisdocument/bijschrijving (direct)

 

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

€ 21,40;

 

Spoedlevering reisdocument/bijschrijving (later)

 

1.2.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

€ 21,40;

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 35,50;

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

22226 € 33,50;

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Definitie verstrekking GBA-gegevens

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 
 

Verstrekking GBA-gegevens

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 6,55;

 

Definitie verstrekking niet-GBA-gegevens

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 
 

Verstrekking niet-GBA-gegevens

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 6,55;

 

Verstrekking aan afnemers

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 
 

Naspeuringen

 

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 7,95;

 

Bewijs van Nederlanderschap

 

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd tot reisdocument

€ 6,55;

 

Bewijs van opneming GBA

 

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een bewijs van opneming in de GBA op beveiligd papier

€ 6,55;

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.5.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.5.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23;

 

met een maximum per bericht van

€ 4,50;

1.5.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50;

1.5.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 22,50;

1.5.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50;

1.5.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50;

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.1.1

een afschrift van de programmabegroting

€ 43,25;

1.6.1.2

een afschrift van de productenraming

€ 54,00;

1.6.1.3

een afschrift van de jaarrekening

€ 54,00;

1.6.1.4

een afschrift van het jaarverslag

€ 21,60;

1.6.1.5

een afschrift van het burgerjaarverslag

Nihil

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.6.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina met een minimum van € 3,20

€ 0,30;

1.6.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina met een minimum van € 3,20

€ 0,30;

1.6.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.6.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 54,00;

1.6.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 105,00;

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.6.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina met een minimum van € 3,20

€ 0,30;

1.6.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina met een minimum van € 3,20

€ 0,30;

1.6.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.6.3.2.1

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 27,00;

1.6.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

€ 32,40;

1.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.4.1

Voor het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar

 

1.6.4.1.1

op de agenda’s van de raadsvergaderingen

€ 10,80;

1.6.4.1.2

op de agenda’s van de commissievergaderingen

€ 10,80;

1.6.4.1.3

op de agenda’s van vier commissievergaderingen

€ 21,60;

1.6.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een agenda, zoals vernoemd onder 1.6.4.1.1 tot en met 1.6.4.1.3, per agenda

€ 3,20;

1.6.5.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gemeentelijke verordening per pagina, met een minimum van € 3,20

€ 0,30;

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.7.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.7.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 7,05;

1.7.1.1.2

in formaat A3

€ 7,05;

     

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.7.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 13,40;

1.7.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 13,40;

1.7.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 13,40;

1.7.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 13,40;

1.7.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 13,40;

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.7.3.1

Het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 13,40;

1.7.3.2

het relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 13,40;

1.7.3.3

het adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 13,40;

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

Verklaring omtrent het gedrag

 

1.8.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05;

 

Attestatie de vita

 

1.8.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 6,55;

 

Legalisatie handtekening

 

1.8.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 6,55;

 

Naturalisatie/optieverklaring

 

1.8.4

Het tarief A tot en met H bedraagt voor het in behandeling nemen van

 

1.8.4.1

Tarief A, een verzoek op grond van artikel 6 Rijkswet op het Nederlanderschap (hierna:RWN) of artikel 28 RWN dan wel artikel II, eerste lid van de Rijkswet van 27 juni 2008 (Stb.270) indien een optant en optieverklaring aflegt

€ 168,00;

1.8.4.2

Tarief B, een verzoek indien twee optieverklaringen gelijktijdig worden afgelegd door twee met elkaar gehuwde personen, twee geregistreerde partners of twee ongehuwden in een duurzame relatie als bedoeld in artikel 2, lid 2, van het Besluit Optie- en naturalisatiegelden (hierna: BON)

€ 286,00;

1.8.4.3

Tarief C, een verzoek tot medeverlening van een minderjarige bij optie als bedoeld in artikel 6, eerste lid RWN

€ 20,00;

1.8.4.4

Tarief D, een verzoek tot het verlenen van nautralisatie als bedoeld in artikel 3, lid 1, van het Besluit Optie- en naturalisatiegelden

€ 789,00;

1.8.4.5

Tarief E, een verzoek tot het verlenen van een naturalisatie bij twee met elkaar gehuwde personen, twee geregistreerde partners of twee ongehuwden in een duurzame relatie als bedoeld in artikel 3, lid 3, BON

€ 1.008,00;

1.8.4.6

Tarief F, (het verlaagd tarief), een verzoek tot het verlenen van een naturalisatie van de meerderjarige vreemdeling die staatloos is, dan wel een verblijfsvergunning heeft als bedoeld in artikel 3, lid 2 BON

€ 587,00;

1.8.4.7

Tarief G, (het verlaagd tarief), een verzoek tot het verlenen van een naturalisatie bij twee met elkaar gehuwde personen, twee geregistreerde

Partners of twee ongehuwden in een duurzame relatie en beiden of één van beide partners is/zijn houder van een verblijfsvergunning asiel of is/zijn staatloos

€ 806,00;

1.8.4.8

Tarief H, een verzoek tot medeverlening als bedoeld in artikel 11, lid 1 RWN

€ 116,00;

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Naspeuringen gemeentearchief

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 7,05;

 

Afschriften e.d. gemeentearchief

 

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.2.1

een afschrift, uittreksel of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 7,05;

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 95,00;

1.10.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 47,50;

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

Ontheffing Winkeltijdenwet

 

1.11.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 19,40;

 

Overdacht ontheffing aan derden

 

1.11.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 7,05;

 

Intrekking/wijziging ontheffing

 

1.11.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing

€ 12,95;

Hoofdstuk 12 Kansspelen

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.12.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50;

1.12.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, ten hoogste

€ 22,50;

en vermeerderd met het product van het aantal kansspelautomaten, waarvoor de vergunning geldt en een bedrag van ten hoogste

€ 34,00;

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 7,05;

Hoofdstuk 13 Kinderopvang

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.13.1

een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

€ 7,90;

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 135,00;

1.14.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,05;

1.14.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,05;

1.14.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 135,00;

1.14.1.4

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.14.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

1.15.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de

Wegenverkeerswet 1994 voor lokale activiteiten

€   15,45;

1.15.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994 voor bovenlokale activiteiten

€  103,00;

 

 

 

 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen

 

 

 

 

1.15.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

1.15.6.1

tot het verkrijgen van een enkelvoudige ontheffing als bedoeld in

artikel 22 van de wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)

€   72,00;

1.15.6.2

tot het verkrijgen van een verzamelontheffing als bedoeld in

artikel 22 van de wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs)

€ 216,00

Hoofdstuk 16 Diversen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.16.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,45

1.16.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.16.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,45;

1.16.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,90;

1.16.2.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 10,00;

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een afdruk, formaat A4 of A3, van een gedeelte van de gemeentelijke digitale geografische kaart ten behoeve van het indienen van een milieumelding voor het tijdelijk opslaan van vaste meststoffen

€ 5,35;

 

Hoefdieren binnen de bebouwde kom

 

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het houden van hoefdieren binnen de bebouwde kom ex artikel 2:81, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening

€ 25,75;

 

Ontheffing voor het in werking hebben van een geluidsapparaat, recreatietoestel of bouwmachine

 

1.16.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het in de open lucht in werking hebben van een geluidsapparaat, recreatoetoestel of bouwmachine ex artikel 4:7 van de Algemene plaatselijke verordening geldig voor:

 

1.16.5.1

een dag

€ 5,95;

1.16.5.2

meer dan een dag

€ 29,20;

 

Ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein

 

1.16.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ex artikel 5:58 van de Algemene plaatselijke verordening voor het buiten een kampeerterrein houden van nachtverblijf

€ 95,00;

 

Ontheffing Stads- en dorpsbeeld

 

1.16.7

Het tarief bedraagt voor het in benhandeling nemen van een ontheffing als bedoeld in de Verordening stads- en dorpsbeeld en het landschap

€ 25,95;

 

Ontheffing Landschapsverordening Zeeland

 

1.16.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing voor werkzaamheden in verband met het aanvragen van een ontheffing als bedoeld in de Landschapsverordening

€ 19,45;

 

Verklaring zuiverheid van gebouwen

 

1.16.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring betreffende zuiverheid van gebouwen

€ 6,15;

 

Verklaring zuiverheid van huisraad

 

1.16.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring betreffende zuiverheid van huisraad

€ 12,35;

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

Sloopkosten:

 
 

de aannemingssom inclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 103,00;

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

25%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

van de bouwkosten

1,25%

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a, van de Wabo en toetsing aan de welstandscriteria als bedold in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden wordt, indien hierover het advies van de welstandscommissie hoeft te worden ingewonnen , het overeenkomstig onderdeel 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

 
 

€ 43,25 Indien bouwkosten minder dan

€ 4.000,-- bedragen;

€ 82,00 + 2 ‰ van de bouwkosten Indien bouwkosten van € 4.000,--

tot € 25.000,-- bedragen;

€ 112,00 + 1,10 ‰ van de bouwkosten Indien bouwkosten van € 25.000,--

tot € 120.000,-- bedragen;

€ 160,00 + 1,10 ‰ van de bouwkosten Indien bouwkosten van € 120.000,--

tot € 230.000,-- bedragen;

€ 323,00 + 0,60 ‰ van de bouwkosten Indien bouwkosten van € 230.000,--

tot € 455.000,00 bedragen;

€ 593,00 + 0,25 ‰ Indien bouwkosten € 455,000,-- of

meer bedragen.

 
 

Welstandstoets reclame-aanvraag

 

2.3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling van een reclame-aanvraag uit een oogpunt van welstand door het ingevolge artikel 48 van de Woningwet aangewezen deskundig college:

€ 43,25

 

Afronding

 

2.3.1.4

Voor de berekening van de leges worden de uitkomstenvan de vermenigvuldigingen van het in onderdeel 2.3.1.2 geneomde promillages met de bouwkosten naar boven afgerond op een veelvoud van:

€ 2,50

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.1.5.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 95,00

2.3.1.5.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 95,00

 

Archeologisch onderzoek

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de aanvraag betrekking heeft op een plan waarvoor archeologisch onderzoek is vereist, verhoogd met het voor archeologisch (bodem-) onderzoek in rekening gebrachte bedrag met inachtneming van periodieke prijsstijgingen.

 
 

Advies agrarische commissie

 

2.3.1.7

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de aanvraag betrekking heeft op een plan dat ter beoordeling dient te worden voorgelegd aan de Agrarische Adviescommissie Zeeland, verhoogd met de door dit adviesorgaan ingediende advieskosten met inachtneming van periodieke prijsstijgingen

 
 

Advies commissie Nieuw Economische Dragers

 

2.3.1.8

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de aanvraag betrekking heeft op een plan dat ter beoordeling dient te worden voorgelegd aan de commissie Nieuw Economische Dragers (NED), verhoogd met de door dit adviesorgaan ingediende advieskosten met inachtneming van periodieke prijsstijgingen

 
 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.9

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 95,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

3,5‰

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 30,00

en een maximum van:

€ 500,00

2.3.2.2

Het overeenkomstig onderdeel 2.3.2.1 berekende bedrag wordt verhoogd met € 772,00 indien de aanvraag betrekking heeft op een aanlegactiviteit waarvoor advies van landschaps- en/of natuurbeschermingsdeskundigen wordt ingewonnen.

 
 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.2.2

Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.1.3.2 zelf toepassing vindt.

 
     
 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 150,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 300,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

2.3.3.3.1

Bij aanlevering van de ruimtelijke onderbouwing door de aanvrager:

€ 1.605,00

2.3.3.3.2

Zonder aanlevering van de ruimtelijke onderbouwing door de aanvrager:

€ 2.410,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 640,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 800,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 800,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 800,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 800,00

2.3.3.9

Publicatiekosten in het Zeeuws- Vlaamse advertentieblad, per publicatie

€ 110,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 150,00

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 300,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

2.3.4.3.1

Bij aanlevering van de ruimtelijke onderbouwing door de aanvrager:

€ 1.605,00

2.3.4.3.2

Zonder aanlevering van de ruimtelijke onderbouwing door de aanvrager:

€ 2.410,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 640,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 800,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 800,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 800,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 800,00

2.3.4.9

Publicatiekosten in het Zeeuws- Vlaamse advertentieblad, per publicatie

€ 110,00

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1. onder d, van de Wabo bedraagt het tarief € 192,00 vermeerderd met een toeslag indien de oppervlakte bedraagt:

 

2.3.5.1

minder dan 100 m²: € 192,00

 

2.3.5.2

van 100 m² tot 500 m²: € 80,00 + € 1,12 per m²

gebruiksoppervlakte

 

2.3.5.3

van 500 m² tot 2.000 m²: € 435,00 + € 0,42 per m²

gebruiksoppervlakte

 

2.3.5.4

van 2.000 m² tot 5.000 m²: € 1.085,00 + € 0,11 per m²

gebruiksoppervlakte

 

2.3.5.5

van 5.000 m² tot 50.000 m²: € 1.495,00 + € 0,028 per m²

gebruiksoppervlakte

 

2.3.5.6

van 50.000 m² of meer: € 2.380,00 + € 0,011 per m²

gebruiksoppervlakte

 
 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 154,50

2.3.6.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 154,50

2.3.6.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 154,50

     

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 61,80

 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.7.2

Onderdeel 2.3.1.5 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.7.1 bedoelde aanvraag, tenzij de onderdeel 2.3.1.5 zelf toepassing vindt.

 
 

Asbesthoudende materialen

 

2.3.7.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

 
 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:9 van de van de Algemene plaatselijke verordening van Hulst een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 95,00

 

Uitweg/inrit

 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 95,00

 

Kappen

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.13 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 95,00

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.11

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 95,00

2.3.12

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 95,00

 

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

2.3.13

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

€ 95,00

 

Andere activiteiten

 

2.3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 95,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 95,00

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunnuing. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 95,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begrotingals bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.15

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

Advies

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeing nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het College van Burgemeester en Wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 300,00

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het College van Burgemeester en wethouders is opgesteld

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan 75% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteti verschuldigde leges met dien verstande dat:

-een bedrag van minder dan € 15,00 niet wordt teruggegeven;

-er geen teruggaaf wordt verleend voor leges van welstandstoezicht als bedoeld in onderdeel 2.3.1.2 en 2.3.1.3;

-er geen teruggaaf wordt verleend van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 (Advies) en 2.3.17 Verklaring van geen bedenkingen.

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan 75% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met dien verstande dat:

-een bedrag van minder dan € 15,00 niet wordt teruggegeven;

-er geen teruggaaf wordt verleend voor leges van welstandstoezicht als bedoeld in onderdeel 2.3.1.2 en 2.3.1.3;

-er geen teruggaaf wordt verleend van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 (Advies) en 2.3.17 Verklaring van geen bedenkingen.

 
 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen twee jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met dien verstande dat:

-een bedrag van minder dan € 15,00 niet wordt teruggegeven;

-er geen teruggaaf wordt verleend voor leges van welstandstoezicht als bedoeld in onderdeel 2.3.1.2 en 2.3.1.3;

-er geen teruggaaf wordt verleend van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 (Advies) en 2.3.17 Verklaring van geen bedenkingen.

 
 

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 30% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

met dien verstande dat:

-een bedrag van minder dan € 15,00 niet wordt teruggegeven;

-er geen teruggaaf wordt verleend voor leges van welstandstoezicht als bedoeld in onderdeel 2.3.1.2 en 2.3.1.3;

-er geen teruggaaf wordt verleend van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 (Advies) en 2.3.17 Verklaring van geen bedenkingen.

 

2.5.4

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 95,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 95,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

2.8.1

bij aanlevering van de ruimtelijke onderbouwing door de aanvrager:

€ 1.605,00

2.8.2

zonder aanlevering van de ruimtelijke onderbouwing door de aanvrager:

€ 2.410,00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 800,00

Hoofdstuk 9 Hogere grenswaarde ex artikel 83 Wet geluidhinder

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming tot het bouwen in afwijking van het bepaalde in artikel 83 van de Wet geluid:

€ 735,00

Hoofdstuk 10 Opvragen milieu-informatie, Ruimtelijke ordening en Bouwen pakket

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het digitaal verstrekken van informatie welke vervolgns voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt:

 

2.10.1

voor een pakket milieu-informatie, per pakket:

€ 40,00

2.10.2

voor een pakket informatie Ruimteklijek Ordening en Bouwen, per pakket:

€ 40,00

Hoofdstuk 11 Principeverzoek bestemmingswijzigingen

2.11

Het tarief bedraagt voor de beoordeling van een principe-verzoek om tot een formele aanvraag te komen voor een procedure op grond van 3.1 (bestemmingsplan), artikel 3.6, eerste lid, onder a (wijzigen bestemmingsplan), artikel 3.6 eerste lid, onder b (uitwerrken bestemmingsplan van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 190,00

Hoofdstuk 12 In deze titel niet benoemde beschikking

2.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 95,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 103,00;

3.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 10,30;

3.1.3

een aanvraag tot het op grond van de Drank- en Horecawet op de vergunning bijschrijven van een leidinggevende

€ 51,50;

3.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 7 van de Drank- en Horecawet

€ 41,20;

3.1.5

een BIBOB advies aan het Ministerie voor aanvragen als bedoeld in artikel 3.1.1

€ 500,00;

3.1.6

Een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning ex artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 190,00;

3.1.7

Een aanvraag tot het op grond van een exploitatieverordening ex artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening bijschrijven van een leidinggevende

€ 51,50;

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:22, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€ 103,00;

3.2.1.2

een middelgroot evenement zoals omschreven in de ‘evenementennota 2005’, waarbij naar het oordel van de burgemeester geen advies van brandweer of politie nodig is

€ 51,50;

3.2.1.3

een middelgroot evenement zoals omschreven in de ‘evenementennota 2005’, waarbij naar het oordel van de burgemeester wel advies van brandweer of politie nodig is

€ 25,75;

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:22 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 47,50;

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.1.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 984,00;

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 615,00;

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 243,00;

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 243,00;

Hoofdstuk 4 Expolitatievergunning voor een speelgelegenheid

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

3.4.1

een exploitatievergunning voor een speelgelegenheid ex artikel 2:37 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 190,00;

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

3.5.1

Het tarief bedraagt voor inrichtingen als bedoeld in artikel 1 van de BrandveilIgheidsverordening

€ 187,00;

 

vermeerderd met een toeslag indien de oppervlakte bedraagt:

 

3.5.1.1

minder dan 100 m²:

€ 130,00;

3.5.1.2

van 100 m²  tot 500 m²:

€  80,00+€ 1,12 per m² gebruiks oppervlakte;

3.5.1.3

van 500 m ² tot 2.000 m²:

€ 435,00 + € 0,42 per m² gebruiksoppervlakte;

3.5.1.4

van 2.000 m² tot 5.000 m²:

€ 1.085,00 + € 0,11 per m² gebruiksoppervlakte;

3.5.1.5

van 5.000 m² tot 50.000 m

€ 1.495,00 + € 0,028 per m gebruiksoppervlakte;

3.5.1.6

50.000 m² of meer:

€ 2.380,00 + € 0,011 per m² gebruiksoppervlakte;

 

Hoofdstuk 6 Exploitatievergunning growshop

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot het exploiteren van een growshop ex artikel 2:58 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 95,00;

Hoofdstuk 7 Ventvergunningen

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.7.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot het mogen venten in de gemeente ex artikel 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening voor:

 

3.7.1.1.1

een week of korter

€ 10,80;

3.7.1.1.2

een maand of korter doch langer dan een week

€ 21,60;

3.7.1.1.3

een jaar of korter doch lander dan een maand

€ 86,50;

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking per uur

€ 95,00

Behorende bij raadsbesluit van 16 december 2010, nr. Rb2010/

De Raadsgriffier, De Raadsvoorzitter,