Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doetinchem

Subsidieverordening De Achterhoek Bespaart 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoetinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening De Achterhoek Bespaart 2011
CiteertitelSubsidieverordening De Achterhoek Bespaart 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 147 en Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201101-05-2012Nieuwe regeling

28-04-2011

Doetinchems Vizier

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011

 

De raad van de gemeente Doetinchem;

 

gelet op:

 • het besluit van 10 november 2010 (PS2010-852) van het college van provinciale staten van Gelderland bij de beleidsbegroting, amendement A77 (PS2010-699);

 • artikel 147 van de Gemeentewet;

 • titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

overwegende:

 • dat de provincie Gelderland bij besluit van 5 april 2011 heeft ingestemd met de op 3 februari 2011 aldaar binnengekomen subsidieaanvraag - klimaat (zaaknummer provincie 2011-002231);

 • dat de gemeente Doetinchem het subsidieaanvraagformulier Klimaataanpak eigen woningen voor 2011 ten behoeve van minimaal 300 woningen heeft ingevuld;

 • dat deze beleidsregel valt onder de beleidsregel van de provincie Gelderland; Regels subsidie-verstrekking klimaat 2011 van 21 december 2010 met nr. 2011-021100;

 • dat de centrale doelstelling hierin is de energieprestatie van bestaande woningen van particulieren in de gemeente Doetinchem te verbeteren;

 • dat de regeling een vervolg is op de subsidieregeling De Achterhoek bespaart 2009 en 2010;

 • dat een onderdeel in het projectplan een subsidieregeling voor energiemaatregelen voor particuliere woningbezitters is;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen:

SUBSIDIEVERORDENING DE ACHTERHOEK BESPAART 2011

(energie besparen in de gebouwde omgeving bij eigenaar-bewoners)

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  provincie: de provincie Gelderland;

 • 2.

  gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van Gelderland;

 • 3.

  provinciale staten: provinciale staten van Gelderland;

 • 4.

  burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van Doetinchem;

 • 5.

  subsidieplafond: het bedrag dat in een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze beleidsregel;

 • 6.

  aanvraag: een schriftelijk verzoek om subsidie;

 • 7.

  Bouwbesluit: het geldende Bouwbesluit, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu;

 • 8.

  Rc-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m²K/W.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening is op deze verordening niet van toepassing.

Artikel 3 Doel

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van energiebesparende maatregelen en gebruik van duurzame energie in bestaande woningen die in bezit zijn van particulieren en door henzelf worden bewoond. De raad streeft naar energetische aanpassingen in minimaal 300 woningen.

Artikel 4 Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd te beschikken over een subsidieverzoek op basis van deze verordening.

Artikel 5 Subsidiecriteria

Een woningeigenaar komt in aanmerking voor subsidie van maximaal een derde van de gemaakte en betaalde kosten door de particulier voor energiebesparingsmaatregelen tot een maximum van € 500,- indien deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • 1.

  De woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980.

 • 2.

  De woning heeft op de peildatum 1 januari 2009 een woz-waarde van maximaal € 350.000,-.

 • 3.

  Maatregelen zijn een verbetering van een eigen woning die door de eigenaar wordt bewoond.

 • 4.

  Iemand moet eigenaar-bewoner zijn van een huis. Een persoon of huishouden mag maximaal voor één huis subsidie aanvragen. Per huishouden kan maximaal € 500,- subsidie worden uitgekeerd in het kader van deze regeling.

 • 5.

  Er moet minimaal één maatregel worden uitgevoerd uit onderstaande lijst.

 • 6.

  De woning bevindt zich in de gemeente Doetinchem.

 • 7.

  De regeling geldt niet voor woningen met een recreatieve bestemming.

 • 8.

  Aan het te investeren bedrag is geen minimum verbonden.

 • 9.

  Het aanvraag- en subsidie-uitkeringsformulier moet tijdig, correct en volledig zijn ingevuld.

 • 10.

  Het aanvragen van subsidie gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier. Een aanvraag kan worden ingediend in de periode van 1 mei 2011 tot 1 mei 2012. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de gemeente en indien het subsidie-uitkeringsformulier uiterlijk 1 juli 2012 bij de gemeente is.

 • 11

  De maatregel moet worden uitgevoerd en het uitkeringsformulier moet zijn ingediend in de periode 1 januari 2011 tot 1 juli 2012 (de factuurdatum is hierbij bepalend). Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de gemeente.

 • 12

  Het subsidie-uitkeringsformulier moet uiterlijk binnen vier weken na uitvoering van de maatregel en uiterlijk 1 juli 2012 bij de gemeente binnen zijn.

 • 13

  Bij het aanvraagformulier moeten daarop betrekking hebbende offertes worden overgelegd. Bij het subsidie-uitkeringsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en betaalbewijzen worden overgelegd.

 • 14

  Uit de meegestuurde kopieën van offertes, facturen, en betaalbewijzen moet blijken:

 • 15

  dat de woningeigenaar opdracht geeft en de maatregelen betaalt;

 • 16

  dat de maatregelen voldoen aan de gestelde eisen en zijn aangebracht aan de eigen woning. Indien nodig moeten foto's of tekeningen worden meegestuurd.

 • 17

  Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 500,- dient de investering voor de in onderstaande tabel opgenomen maatregelen minimaal  € .500,- te bedragen. Indien minder dan € 1500.- kosten worden gemaakt, wordt een derde van de subsidiabele kosten vergoed.

 • 18

  Het effect van de besparingsmaatregel moet aantoonbaar zijn gemaakt door het aangeven van de hoeveelheid vierkante meters die wordt geïsoleerd.

Lijst van maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen;

Dakisolatie  met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

(De isolatie van de vloer van de niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie).

Vloerisolatie    met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

Gevel- of spouwmuurisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door hetaanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw (geen verplichte Rc-waarde);aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rc-waarde) 2,5 m2 K/W is.

Artikel 6 Uitsluitingscriterium

Maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld worden geëist in de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit of van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 7 Zelfwerkzaamheid (doe-het-zelf)

Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren

 • 1.

  Maatregelen zoals in bovenstaande lijst genoemd, mogen door de eigenaar zelf worden uitgevoerd.

 • 2.

  Bij zelfwerkzaamheid zijn de eigen uren niet declarabel.

 • 3.

  In het geval de investeringen voor de in bovenstaande tabel opgenomen maatregelen minder dan € 1500,- bedragen, is de subsidie maximaal een derde van deze investering.

 • 4.

  Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van € 500,- dient de minimale investering bij zelfwerkzaamheid voor de in bovenstaande tabel opgenomen maatregelen € 1500,- te bedragen.

 • 5.

  De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt, voert de werkzaamheden aan de hand van deskundig advies of begeleiding goed en veilig uit.

Artikel 8 Subsidieplafond en looptijd van de regeling

 

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 150.000,-.

 • 2.

  Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond bereikt is, wordt er geen subsidie meer verleend.

Artikel 9 Aanvraag- en afhandelingprocedure

 

 • 1.

  Er dient gebruik te worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  De woningeigenaar kan subsidie aanvragen door:

       (a. en b.)

 • a.

  het onder artikel 9 lid 1 bedoelde subsidieaanvraagformulier naar de gemeente Doetinchem te sturen, en

 • b.

  een offerte van de uit te voeren maatregelen met uitleg. Uit de offerte moet blijken welke materialen er gebruikt worden, wat de isolatiewaarde hiervan is en wat de geschatte vierkante meters geïsoleerde oppervlakte is.

       (of a. en c.)

 • c. of bij het zelf uitvoeren van maatregelen een korte beschrijving van de werkzaamheden mee te sturen; hierin dienen de beoogde materiaalkwaliteit, hoeveelheid (vierkante meters) en de kostenbegroting te worden aangegeven.

 • 3.

  De aanvrager ontvangt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de volledige aanvraag van de subsidie een ontvangstbevestiging, waarin de ontvangstdatum is vermeld.

 • 4.

  De subsidieaanvrager ontvangt op basis van de aanvraag binnen acht weken na datum van binnen-komst van de aanvraag een besluit tot subsidieverlening. Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden verdaagd.

 • 5.

  In het geval het onder artikel 9, lid 4 bedoelde besluit positief is, voert de woningeigenaar de maatregelen uit binnen vier maanden na het vaststellen van het besluit tot subsidieverlening en dient het subsidie-uitkeringsformulier in bij de gemeente Doetinchem. De facturen en betalingsbewijzen moeten worden bijgevoegd.

 • 6.

  Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen, volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling binnen zes weken met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken.

 • 7.

  Deze subsidieregeling mag gestapeld worden met andere subsidieregelingen.

 • 8.

  De uitvoering van de regeling zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

 • 9.

  Met het aanvragen van de subsidie verklaart de woningeigenaar dat hij een door de gemeente aangestelde inspecteur, op verzoek, in de gelegenheid zal stellen om de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

 • 10.

  Met het ontvangen van de subsidie verklaart de woningeigenaar zich bereid om mee te werken aan publicitaire acties.

 • 11.

  De gemeente kan een subsidie weigeren indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 10 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze beleidsregels voor één of meerdere belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze beleidsregels te dienen doelen, kan het college afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 11 Citeertitel en Inwerkingtreding

Deze subsidieverordening kan worden aangehaald als Subsidieverordening De Achterhoek Bespaart 2011 en treedt in werking op 1 mei 2011.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 28 april 2011,

 

 

 

 

 

griffier                                                voorzitter

Toelichting  

 

Algemeen provincie Gelderland

Het doel van de beleidsregel is om eigenaar-bewoners te stimuleren isolatiemaatregelen te nemen. Door het isoleren van de woning besparen de bewoners op hun energiegebruik en verminderen hun CO2-uitstoot. Eveneens verlagen zij hun maandelijkse energiekosten en dit heeft meer impact naarmate de energieprijzen stijgen. Prognoses laten zien dat energiekosten, met name voor de lage inkomens, een steeds groter deel gaan uitmaken van de totale woonlasten.

 

 

In deze beleidsregel komen daarom een aantal isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie. Uit de evaluatie van acht pilotprojecten in de provincie Gelderland blijkt dat voor vloer-, dak-, glas- en gevelisolatie de besparing in CO2 en het rendement voor de bewoners het grootst is. Omdat er voor glasisolatie een landelijke subsidieregeling bestaat én bewoners uit zichzelf vaak al dubbel glas laten aanbrengen ,is dit niet opgenomen in deze stimuleringsregeling. De regeling beperkt zich tot isolatie-maatregelen aan de zogenaamde 'schil' van de woning. Meer innovatieve maatregelen als zonneboilers, warmte-koudeopslag en PV-cellen zijn nu nog relatief dure methoden om energie op te wekken en leveren daardoor op korte termijn minder rendement en besparingen op dan isolatiemaatregelen.

 

Eigenaar-bewoners zijn vaak moeilijk te bewegen tot energiemaatregelen enkel door communicatie. Op basis van de eerdergenoemde pilots blijkt dat een financiële ondersteuning voldoende is om mensen over de streep te trekken.

 

Corporaties en particuliere verhuurders zijn uitgesloten van deze verordening omdat ervan uitgegaan wordt dat isolatiemaatregelen al opgenomen zijn in hun reguliere onderhoudsplanning en -werkzaam-heden. Eigenaar-bewoners binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) komen wel in aanmerking voor subsidie.

 

De grootste opgave ligt bij woningen van vóór 1970. Een deel van de woningen uit de periode 1970-1980 verdient eveneens aandacht. De grens voor subsidie ligt daarom bij woningen van voor 1980.

 

De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt, wordt geadviseerd de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren aan de hand van deskundig advies of begeleiding.

 

Gemeente Doetinchem

De gemeente Doetinchem biedt minimaal 300 huiseigenaren in de gemeente mogelijkheid om maximaal € 500  subsidie te krijgen voor energiebesparende maatregelen in hun woning. Hiermee willen wij huiseigenaren van woningen, waarin ze zelf wonen, stimuleren om energiebezuinigende maatregelen toe te passen die goed zijn voor milieu en klimaat.

 

De regeling richt zich uitsluitend op de isolatie van begane grondvloeren, buitenmuren en daken van eigenaar-bewoners van woningen van vóór 1 januari 1980 met een woz-waarde van maximaal € 350.000.

 

De subsidie is te krijgen voor vloerisolatie, dakisolatie en gevelisolatie. De aanvrager krijgt € 500 subsidie als hij minimaal € 1500 uitgeeft aan energiebesparende maatregelen. Als hij minder dan € 1500 uitgeeft, krijgt hij een derde van de kosten vergoed. De aanvrager kan deze maatregel door een bedrijf laten uitvoeren, maar kan ook zelf worden uitgevoerd. In dat geval worden komen alleen de materiaalkosten voor subsidiering in aanmerking.

 

Een aanvraagformulier voor de subsidie is te downloaden via de website van de gemeente. Het formulier kan ook telefonisch worden opgevraagd. Het wordt dan opgestuurd. In het aanvraagformulier komen de voorwaarden waaraan moet worden voldaan aan de orde. De voorwaarden zijn uitgebreid beschreven in deze verordening Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Linda Nieuwenhuis, telefoonnummer (0314) 399 686, of l.nieuwenhuis@doetinchem.nl).

Procedurestappen

In het kort kunnen de volgende procedurestappen onderscheiden worden:

 

Stap 1:  Indiening aanvraagformulier

De aanvrager dient het aanvraagformulier volledig in te vullen en voorzien van offerte op te sturen naar de gemeente. Na binnenkomst van een volledig ingevulde aanvraag met bijlagen ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging met de datum van ontvangst.

 

Stap 2:  Vaststelling besluit tot subsidieverlening

Binnen acht weken (+ verlenging van vier weken mogelijk) na de ontvangstbevestiging ontvangt de aanvrager een besluit tot subsidieverlening. Dit besluit is vatbaar voor bezwaar en beroep. Hiervoor geldt het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

 

Stap 3:  Uitvoering maatregelen

Na het besluit tot subsidieverlening moet de aanvrager binnen vier maanden na de datum van dit besluit de betreffende maatregelen uitvoeren.

 

Stap 4:  Indiening subsidie-uitkeringsformulier

Uiterlijk binnen vier maanden na uitvoering van de maatregelen moet het subsidie-uitkeringsformulier binnengekomen zijn bij de gemeente.

Het direct beginnen met het aanbrengen van de maatregelen na indiening van de aanvraag is voor eigen risico van de subsidie-aanvrager.

 

Stap 5: Vaststelling besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling

De aanvrager ontvangt een besluit tot subsidievaststelling na beoordeling van de stukken (binnen zes weken met een mogelijke verlenging van vier weken). Dit besluit is vatbaar voor bezwaar en beroep. Hiervoor geldt het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.

 

De uitbetaling geschiet op basis van de ingediende stukken. De controle op de uitvoering en rekeningen kan hierna nog plaatsvinden.

 

Termijn voor aanvragers

 • aanvragen 1 mei 2011 tot 1 mei 2012 met mogelijke verlenging tot uiterlijk 1 juli 2012

 • uitvoering 1 januari 2011 tot 1 juli 2012

 • indienen uitkeringsformulier met facturen en betaalbewijzen 1 januari 2011 tot 1 juli 2012

 

Aan de inhoud van deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.