Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Uitvoeringsregeling verordening toeristenbelasting en verordening watertoeristenbelasting gemeente Vlagtwedde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling verordening toeristenbelasting en verordening watertoeristenbelasting gemeente Vlagtwedde
CiteertitelUitvoeringsregeling verordening toeristenbelasting en de verordening watertoeristenbelasting gemeente Vlagtwedde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening toeristenbelasting gemeente Vlagtwedde 2010
 2. Verordening watertoeristenbelasting gemeente Vlagtwedde 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

24-11-2009

-

bw24112009,14

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling verordening toeristenbelasting en verordening watertoeristenbelasting gemeente Vlagtwedde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde;

gelet op de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, en 237 van de Gemeentewet, artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede op het betreffende artikel van de in de gemeente Vlagtwedde geldende toeristenbelastingverordening en watertoeristenbelastingverordening, waarin aan het college de bevoegdheid is toegekend nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en de invordering van deze gemeentelijke belastingen;

besluit

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling verordening toeristenbelasting en verordening watertoeristenbelasting gemeente Vlagtwedde.

Artikel 1 Reikwijdte

Daar waarin deze uitvoeringsregeling gesproken wordt van “verordening toeristenbelasting en watertoeristenbelasting” wordt bedoeld de door de raad van de gemeente Vlagtwedde vastgestelde verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting respectievelijk watertoeristenbelasting.

Artikel 2 Aanmeldingsplicht

Ingeval een belastingplichtige niet voldoet aan hetgeen in artikel 13 van de “verordening toeristenbelasting” respectievelijk artikel 13 van de “verordening watertoeristenbelasting” is gesteld kan de heffingsambtenaar uit hoofde van diens ambt alsnog een aanslag vaststellen over de jaren waarover geen aangifte is gedaan met dien verstande dat deze bevoegdheid vervalt door verloop van drie jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. De belastingschuld wordt daarbij geacht te zijn ontstaan wanneer het tijdvak waarover de belasting wordt geheven is geëindigd. De hoogte van de aanslag wordt bepaald op basis van een redelijke schatting.

Artikel 3 Nachtverblijfregister

 • 1.

  Voor de toepassing van de verordening toeristenbelasting en onderhavige uitvoeringsregeling wordt verstaan onder “nachtverblijfregister” een gegevensverzameling, welke uitsluitend dient te worden bijgehouden conform bijlage I nachtverblijfregister bij deze uitvoeringsregeling, waarin met betrekking tot een ieder geval deugdelijk wordt bijgehouden:

  • a.

   naam en woonplaats van de (hoofd)persoon die overnacht;

  • b.

   aantal personen van het gezin of de groep waarmee men reist;

  • c.

   datum van aankomst en datum van vertrek;

  • d.

   het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is.

 • 2.

  Van de verplichting bedoeld in het vorige lid kan door het college van burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend. Aan het verlenen van ontheffing kunnen voorwaarden worden gesteld.

 • 4.

  Voor het verlenen van ontheffing als bedoeld in voorgaand lid is in ieder geval vereist dat een eigen nachtverblijfregister wordt bijgehouden aan de hand waarvan over dezelfde gegevens kan worden beschikt als op grond van het nachtverblijfregister als bedoeld in het eerste lid.

 • 5.

  Het nachtverblijfregister dient op verzoek van de heffingsambtenaar onmiddellijk te worden overgelegd.

 • 6.

  Het nachtverblijfregister wordt niet met de aangifte meegezonden.

 • 7.

  Het nachtverblijfregister wordt door belastingplichtige zelf bewaard.

Artikel 3 Bewijsstukken

Belastingplichtige dient alle financiële stukken waaronder het nachtverblijfregister, waaruit het aantal overnachtingen voor de toeristenbelasting kan worden bepaald, maximaal 5 jaren na afloop van het belastingjaar te bewaren ten behoeve van de heffing van de toeristenbelastingen de watertoeristenbelasting. Deze stukken moeten op verzoek getoond of overgelegd worden aan de ambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze uitvoeringsregeling treedt in de plaats van de eerder vastgestelde beleidsregel “Beleidsregels verordeningen toeristenbelasting en watertoeristenbelasting gemeente Vlagtwedde”, met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat deze beleidsregel van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  De datum van ingang van deze uitvoeringsregeling is 1 januari 2010.

 • 4.

  De regeling wordt aangehaald als “Uitvoeringsregeling verordening toeristenbelasting en de verordening watertoeristenbelasting gemeente Vlagtwedde”.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde van 24 november 2009

Burgemeester en Wethouders van Vlagtwedde,

mevrouw L.A.M. Kompier de heer A.J. de Vos

burgemeester secretaris