Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

De verordening op de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Roosendaal 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe verordening op de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Roosendaal 2008
CiteertitelFinanciële Verordening 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1) Deze verordening vervangt de Financiële Verordening d.d. 30 oktober 2003.

2) De stukken voor het begrotingsjaar 2009 en latere begrotingsjaren voldoen aan de bepalingen van de Financiële Verordening 2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 212

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-200801-01-2011nieuwe regeling

25-09-2008

Gemeenteblad 2008/55

AO 2008/63

Tekst van de regeling

Intitulé

De verordening op de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Roosendaal 2008

De raad van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende: DE VERORDENING OP DE UITGANGSPUNTEN VOOR HET FINANCIEEL BELEID, ALSMEDE DE REGELS VOOR HET FINANCIEEL BEHEER EN VOOR DE INRICHTING VAN DE FINANCIËLE ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL 2008 (FINANCIËLE VERORDENING 2008).

 

1. Inleidende bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  Afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen verantwoordelijkheid aan het college.

 • 2.

  Administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Roosendaal en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

   

   

  2. Begroting en verantwoording

Artikel 2 Programma-indeling

 

 • 1.

  De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast.

 • 2.

  De raad stelt op voorstel van het college per programma indicatoren vast voor het meten van en het afleggen van verantwoording over de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid.

Artikel 3. Planning en controlcyclus

Voor aanvang van een begrotingsjaar biedt het college een overzicht aan met daarin in elk geval de data voor het aanbieden door het college en het vaststellen door de raad van de jaarstukken, de kadernota, de tussentijdse rapportages en de begroting met de meerjarenraming (‘spoorboekje’).

Artikel 4. Inrichting begroting en jaarstukken

 • 1.

  Bij de begroting wordt een overzicht gegeven van de productenraming ingedeeld naar programma’s en bij het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de productenrealisatie ingedeeld naar programma’s.

 • 2.

  Bij de uiteenzetting van het investeringsplan in de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering, met uitzondering van investeringen in bedrijfsvoeringsmiddelen, het benodigde investeringsbudget weergegeven.

 • 3.

  In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringsbudgetten en de actuele raming van de totale investeringsuitgaven weergegeven.

Artikel 5. Kaders ontwerp-begroting

 • 1.

  Het college biedt de raad een kadernota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de ontwerp-begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota vóór 1 juli vast.

 • 2.

  In de ontwerp-begroting is een post onvoorzien opgenomen.

 • 3.

  De ramingen van onderhoudsbudgetten in de ontwerp-begroting worden gebaseerd op de meerjarige onderhoudsplannen, zoals die door de raad zijn vastgesteld.

Artikel 6. Autorisatie begroting en investeringskredieten en begrotingswijzigingen

 • 1.

  De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

 • 2.

  Bij de begrotingsbehandeling kan de raad aangeven van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringsbudget wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van het investeringsplan geautoriseerd.

 • 3.

  Bij de behandeling van de tussenrapportages doet het college voorstellen voor wijziging van de geautoriseerde programma’s en investeringsbudgetten, door middel van begrotingswijziging.

 • 4.

  Voor investeringen groter dan € 250.000 die niet in de begroting zijn opgenomen, legt het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een voorstel voor de investering en het autoriseren van een investeringsbudget aan de raad voor.

 • 5.

  Het college besluit over nieuwe investeringen die niet in de begroting zijn opgenomen tot en met een bedrag van € 250.000. Het college legt over deze investeringen expliciet verantwoording af bij de tussentijdse rapportages.

Artikel 7. Tussentijdse rapportage

 • 1.

  Het college informeert de raad minimaal twee maal per jaar door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting van de gemeente.

 • 2.

  De tussenrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van:

  • a.

   de baten en lasten per programma;

  • b.

   het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;

  • c.

   de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;

  • d.

   de realisatie en raming van de uitputting van de investeringsbudgetten.

 • 3.

  In de tussentijdse rapportage worden de significante wijzigingen gemeld ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Artikel 8. Informatieplicht

Met betrekking tot het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 250.000 neemt het college pas een besluit nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

 

3. Financieel beleid

 

 

Artikel 9 Waardering en afschrijving vaste activa

 

 • 1.

  Het college kan nadere voorschriften vaststellen, binnen de wettelijke kaders, voor de waardering en afschrijving van activa.

 • 2.

  Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in 5 jaar afgeschreven.

 • 3.

  Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

 • 4.

  Voor het afschrijven van de materiële vaste activa met economisch nut worden de methodieken en (maximale) termijnen gehanteerd zoals vermeld in de bijlage “afschrijvingsbeleid vaste activa met economisch nut” die onderdeel uitmaakt van deze verordening. Hiervan kan beargumenteerd worden afgeweken door middel van een specifiek collegebesluit indien niet strijdig met algemene verslaggevingvoorschriften.

 • 5.

  Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbesluit wordt afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de raad aan te geven tijdsduur.

Artikel 10. Reserves en voorzieningen

 • 1.

  Het college stelt tenminste eenmaal in de vier jaar een nota reserves en voorzieningen vast. Deze nota wordt ter kennisgeving gebracht aan de raad. De nota behandelt de beleidskaders voor:

  • a.

   de vorming en besteding van reserves;

  • b.

   de vorming en besteding van voorzieningen;

  • c.

   de toerekening en verwerking van rente over de reserves en de voorzieningen.

 • 2.

  Jaarlijks worden de reserves en de voorzieningen bij het opstellen van de jaarrekening geactualiseerd op basis van de vastgestelde nota.

Artikel 11. Kostprijsberekening

 • 1.

  Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. De kostentoerekening bestaat uit directe- en indirecte kosten. In de kostprijs worden alleen die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten.

 • 2.

  Bij de indirecte kosten worden ook betrokken: de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa, en voor rioolrechten, afvalstoffenheffing en hondenbelasting de compensabele BTW.

 • 3.

  De omslagrente voor de rentetoerekening aan de activa wordt bepaald door het rentetotaal van de uitstaande leningen en de bij begroting vastgestelde gecalculeerde rente over het eigen vermogen en de voorzieningen. De omslagrente wordt door het college vastgesteld.

Artikel 12. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen

 • 1.

  Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor belastingen, rechten en leges. De raad stelt deze tarieven vast.

 • 2.

  Het college stelt eens in de vier jaar een nota vast met de kaders voor de prijzen voor de verhuur en verkoop van onroerende goederen en in het bijzonder de prijzen voor de uitgifte van gronden en erfpachtcanons.

 • 3.

  Het college besluit over het vaststellen van nieuwe prijzen en het wijzigen van prijzen voor overige dienstverlening.

Artikel 13. Financieringsfunctie

 • 1.

  Het college stelt tenminste eens in de vier jaar nadere (uitvoerings)richtlijnen vast voor het uitvoeren van de financieringsfunctie in een treasurystatuut.

 • 2.

  Het college zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor:

  • a.

   het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te voeren;

  • b.

   het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s;

  • c.

   het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van een voldoende rendement op uitzettingen;

  • d.

   het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

 • 3.

  Het college neemt bij het uitvoeren van de financieringsfunctie de volgende richtlijnen in acht:

  • a.

   Het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt uitsluitend bij financiële instellingen met minimaal een A rating afgegeven door tenminste één gezaghebbende rating agency, of bij instellingen voor wiens waardepapieren een solvabiliteitseis geldt van 0%;

  • b.

   Overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het einde van de looptijd nog in tact is en de looptijd gemaximeerd is tot 2 jaar;

  • c.

   Derivaten worden uitsluitend gebruikt voor het beperken van financiële risico’s;

  • d.

   Voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan 1 jaar worden tenminste 2 prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen opgevraagd en vastgelegd;

  • e.

   Overeenkomsten voor het aangaan van leningen het uitzetten van geldmiddelen of het verlenen van garanties luiden in euro.

 • 4.

  Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uithoofde van de publieke taak bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Het college motiveert in zijn besluit het publieke belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties.

4. Paragrafen

Artikel 14. Paragrafen

 • 1.

  In de begroting en jaarrekening van de gemeente Roosendaal worden minimaal de verplichte paragrafen opgenomen. De verplichte paragrafen zijn:

 • a.

  Lokale heffingen;

 • b.

  Risico’s en weerstand;

 • c.

  Financiering;

 • d.

  Onderhoud kapitaalgoederen;

 • e.

  Verbonden partijen;

 • f.

  Grondbeleid;

 • g.

  Bedrijfsvoering.

Daarnaast wordt een paragraaf subsidieverstrekking toegevoegd aan de begroting en jaarrekening, waarin het college in ieder geval een overzicht geeft van de laatst vastgestelde subsidies aan instellingen groter dan € 100.000.

2.In deze paragrafen wordt een toelichting gegeven en verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid. Het college gaat hierbij in op tenminste de verplichte onderdelen op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten.

Artikel 15. Uitgangspunten beleidsnota’s voor paragrafen

In het geval dat voor de verplichte paragrafen specifieke beleidsnota’s door het college en/of de gemeenteraad zijn vastgesteld worden de uitgangspunten en afspraken overgenomen in de begroting. Bij de jaarrekening zal hier mede verantwoording over worden afgelegd. Tevens bereidt het college voorstellen tot aanpassing van de beleidsnota’s voor, indien op grond van gewijzigde omstandigheden of anderszins, daar aanleiding toe is.

 

5. Financieel beheer en interne controle

 

Artikel 16 Administratie

 

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij dienstbaar is voor:

 • 1.

  Het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de afdelingen;

 • 2.

  Het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen, schulden en contracten;

 • 3.

  Het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

 • 4.

  Het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid;

 • 5.

  Het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving;

 • 6.

  De controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 17. Interne controle

Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties voor een systeem van interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

 

 

Artikel 18 Misbruik en oneigenlijk gebruik

Het college zorgt voor en legt vast de regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen.

 

6. Financiële organisatie

 

 

Artikel 19 Financiële organisatie

 

Het college zorgt voor en legt vast:

 

 • 1.

  Een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidige toewijzing van de gemeentelijke taken aan de afdelingen;

 • 2.

  Een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

 • 3.

  De verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

 • 4.

  De regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

 • 5.

  De kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van de productraming en de productrealisatie.

Artikel 20. Inkoop en aanbesteding

Het college zorgt voor en legt vast de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten.

Artikel 21. Subsidieverstrekking en steunverlening ondernemingen en instellingen

Het college zorgt voor en legt vast de interne regels voor steunverlening en de toekenning van subsidies aan instellingen en ondernemingen.

 

7. Slotbepalingen

 

Artikel 22 Inwerkingtreding

 

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag nadat deze is bekendgemaakt door plaatsing in het Gemeenteblad. De stukken voor het begrotingsjaar 2009 en latere begrotingsjaren voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

 • 2.

  Deze verordening treedt in de plaats van de Financiële verordening gemeente Roosendaal vastgesteld door de raad op 30 oktober 2003 (inwerking getreden op 15 november 2003) welke op de in het eerste lid genoemde datum wordt ingetrokken.

Artikel 23. Overgangsbepalingen

 • 1.

  Investeringen in maatschappelijk nut die zijn geactiveerd voor de inwerkingtreding van deze verordening worden afgeschreven volgens de destijds vastgestelde afschrijvingstermijnen en methodiek.

 • 2.

  De in artikel 14 lid 1 bedoelde paragraaf subsidieverstrekking wordt toegevoegd met ingang van het begrotingsjaar 2010.

Artikel 24. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Financiële verordening 2008’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 25 september 2008.

De raad voornoemd, De griffier, De voorzitter

Nota-toelichting FINANCIËLE VERORDENING EX ARTIKEL 212 GEMEENTEWET

 

 

 

Artikel 1. Definities

Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en het Besluit accountantscontrole Provincies en Gemeenten. Overige begrippen uit de verordening zijn in artikel 1 van de verordening gedefinieerd.

Artikel 2. Programma-indeling

Dit artikel bevat bepalingen over de inrichting van de begroting en de jaarstukken. De indeling van de programma’s worden bij aanvang van iedere raadsperiode door de raad vastgesteld. Het BBV bepaalt in aanvulling hierop dat het college de producten aan de programma’s toewijst. Op grond van artikel 189 Gemeentewet berust het budgetrecht bij de raad. De raad neemt uiteindelijk de beslissing welke bedragen hij voor taken en activiteiten op de begroting beschikbaar stelt. Gedurende het begrotingsjaar kan de raad op grond van artikel 192 Gemeentewet besluiten nemen tot wijziging van de begroting. De gemeente kan slechts uitgaven doen voor de bedragen die hiervoor op de begroting zijn gebracht (vierde lid artikel 189 Gemeentewet).

Artikel 3. Planning en controlcyclus

Voor de planning en controlcyclus is in het artikel bepaald dat het college ieder jaar aan de raad een overzicht aanbiedt met daarin de data waarop belangrijke financiële stukken in de raad worden geagendeerd. Het overzicht is het ‘spoorboekje’ voor de raad en het college voor de financiële jaarplanning.

Artikel 4. Inrichting begroting en jaarstukken

In dit artikel zijn in aanvulling op het BBV bepalingen opgenomen voor de inrichting van de begroting. Zo wordt in het eerste lid het college opgedragen de productenraming bij de begroting te voegen. En zo wordt ook bepaald de productrealisatie bij het jaarverslag te voegen. Dit zijn geen standaard verplichtingen in het BBV. Wel moet men opletten dat men de productrealisatie inderdaad bij het jaarverslag voegt en niet bij de jaarrekening. Anders gaat deze onderdeel uitmaken van de accountantscontrole, hetgeen niet de bedoeling van de wet is.

Daarnaast wordt in het tweede en derde lid een uiteenzetting gegeven over het investeringsplan. Bedrijfsvoeringsmiddelen, dit zijn de aan het investeringsplan gerelateerde interne en ondersteunende producten, worden per hoofdcategorie weergegeven. Hoofdcategorieën zijn onder andere automatisering, tractie, e.d..

Artikel 5. Kaders ontwerp-begroting

Het college biedt jaarlijks aan de raad een kadernota aan een en ander op basis van de afspraken uit het spoorboekje. Deze kadernota is voor integrale kaderstelling die vervolgens wordt gebruikt voor het opstellen van de (meerjaren)begroting voor het volgende verslagjaar.

Artikel 6. Autorisatie begroting en investeringskredieten en begrotingswijzigingen

Artikel 6 bevat nadere regels voor de autorisatie van de begroting en investeringskredieten. Autorisatie van de baten en lasten vindt plaats op programmaniveau (lid 1). Voor begrotingswijzigingen doet het college gedurende het jaar voorstellen aan de raad (lid 3).

Het college kan nieuwe investeringen in uitvoering nemen, indien het totaalbedrag kleiner is dan € 250.000. Hierover wordt achteraf verantwoording afgelegd bij de bestuursrapportages.

Artikel 7. Tussentijdse rapportage

Een belangrijk onderdeel van de planning en controlcyclus voor de raad zijn de tussenrapportages. Op basis van tussenrapportages wordt de raad geïnformeerd over de uitputting van budgetten en investeringskredieten en de voortgang van de uitvoering van het beleid. Dit gebeurt aan de hand van minimaal twee tussenrapportages.

In de tussentijdse rapportages worden significante afwijkingen gemeld. Significante afwijkingen hoeven niet per definitie grote financiële afwijkingen te betreffen, maar kunnen ook politiek zijn bepaald. Als vuistregel voor significante afwijkingen wordt gehanteerd een overschrijding van de lasten, of een onderschrijding van de baten van meer dan 10% én groter dan € 100.000, waarbij afwijkingen groter dan € 250.000 altijd worden gemeld. De afwijking wordt gemeten op het niveau van product dat onderdeel uitmaakt van het programma.

Artikel 8. Informatieplicht

Naast de actieve informatieplicht die het college wettelijk heeft naar de raad toe, wordt de raad altijd vooraf geïnformeerd en gevraagd om hun wensen en bedenkingen aangaande het verstrekken van geldleningen, waarborgen en garanties groter dan € 250.000.

Artikel 9. Waardering & afschrijving vaste activa

In het tweede lid van artikel 212 Gemeentewet is onder letter a de uitdrukkelijke bepaling opgenomen dat de financiële verordening in elk geval de regels voor waardering en afschrijving van activa bevat. Hieraan is in artikel 9 invulling gegeven. De methoden en afschrijvingstermijnen zijn direct in de verordening opgenomen. Voor de materiële vaste activa (met economisch nut) zijn daarbij de maximale afschrijvingstermijnen als kader opgenomen in de bijlage. Hiervan kan naar beneden worden afgeweken. Reden hiervoor is dat de economische levensduur van bijvoorbeeld nieuwe riolering langer is dan die van oude riolering. Door het opnemen van de maximale afschrijvingstermijn kan voor oude riolering een korte afschrijvingstermijn worden toegepast zonder hiervoor in de verordening een aparte bepaling op te nemen.

Het college kan nadere voorschriften vaststellen voor de waardering en afschrijving van vaste activa. Uiteraard binnen de wettelijke kaders en de geldende afspraken met de raad.

Artikel 10. Reserves en voorzieningen

Het college stelt tenminste eenmaal in de vier jaar een nota reserves en voorzieningen vast. Deze nota bevat de beleidskaders. De wettelijke bevoegdheden van de raad (onder andere budgetrecht) maken onderdeel uit van deze beleidskaders. Jaarlijks worden de reserves en voorzieningen bij het opstellen van de jaarrekening geactualiseerd op basis van het beleidskader.

Artikel 11. Kostprijsberekening

Artikel 212 Gemeentewet bepaalt in het tweede lid, letter b dat de verordening in ieder geval bevat de grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te brengen prijzen en tarieven voor rechten. De grondslag voor de prijzen en tarieven vormt de samenstelling van de kostprijs van de diensten waarvoor prijzen en heffingen in rekening worden gebracht. In artikel 11 van de verordening staan de kaders voor de bepaling van de

kostprijzen van de gemeentelijke diensten. Lid 1 van het artikel bepaalt dat de kostprijs bestaat

uit de directe kosten en de indirecte kosten die direct met de dienst samenhangen.

Het tweede lid bepaalt dat onder de indirecte kosten ook worden verstaan bijdragen aan voorzieningen en de compensabele BTW. Hiermee wordt invulling gegeven aan de mogelijkheid die artikel 229b Gemeentewet biedt. De kaders in het artikel vormen de basis waarbinnen het college haar systematiek van kostentoerekening kan vormgeven en de kostenverdeelsleutels voor de toerekening van indirecte kosten kan vaststellen.

Artikel 12. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen

Het vaststellen van de tarieven voor belastingen, rechten en leges is een bevoegdheid van de raad, die niet kan worden gedelegeerd (artikel 156 Gemeentewet). Het eerste lid van het artikel bepaalt daarom dat de raad de tarieven voor de belastingen, rechten en leges jaarlijks vaststelt.

Het college stelt tenminste eens in de vier jaar een nota vast met daarin de richtlijnen voor de prijzen voor de verhuur en verkoop van onroerende goederen en in het bijzonder de prijzen voor de uitgifte van gronden en erfpachtcanons. Deze laatste maken onderdeel uit van de programmabegroting. Het vaststellen van de prijs voor een gemeentelijke dienst of de levering van goederen of werken (welke niet vallen onder artikel 229 Gemeentewet) is een privaatrechtelijk besluit. Dergelijke besluiten zijn een bevoegdheid van het college (eerste lid, letter e artikel 160 Gemeentewet). Daar waar bij het vaststellen van de prijs voor een gemeentelijke dienst of de levering van goederen of werken een publiek belang in het geding is en prijzen lager dan marktconform worden vastgesteld, is het aan de raad om het publiek belang te definiëren en het college kaders mee te geven voor het afwijken van marktconforme prijzen.

Artikel 13. Financieringsfunctie

De financieringsfunctie (treasury) is een belangrijk onderdeel van het middelenbeheer. Het eerste lid bevat richtlijnen voor de uitvoering van de financieringsfunctie. In het tweede lid staan de kaders voor het financieel beleid opgesomd, die bij de uitvoering in acht moeten worden genomen. In het eerste lid wordt het college de bevoegdheid gegeven om nadere richtlijnen uit te vaardigen.

Artikel 14. Paragrafen

De begroting en de jaarrekening van de gemeente bevat minimaal de verplichte paragrafen op grond van het BBV. Aangevuld met een paragraaf over subsidieverstrekking. In deze paragrafen, genoemd in het artikel 14, wordt door het college toelichting gegeven en verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid. Het college is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en op deze wijze ontstaat een transparante methodiek van verantwoording afleggen.

Artikel 15. Uitgangspunten beleidsnota’s voor paragrafen

In de paragrafen wordt minimaal aandacht besteed aan de verplichte onderdelen op grond van het BBV. Daarnaast kunnen door de raad en het college kaderstellende besluiten genomen zijn, zoals specifieke beleidsnota’s. Bij het opstellen van de begroting zullen de hierin gemaakte afspraken en uitgangspunten worden overgenomen in de paragrafen voor zover deze kaderstellend zijn. Bij de jaarrekening zal vervolgens op een transparante wijze verantwoording worden afgelegd over de naleving van de afspraken en uitgangspunten.

Artikel 16. Administratie

Onder artikel 16 zijn algemene bepalingen opgenomen voor de inrichting van de gemeentelijke administratie. Op hoofdlijnen wordt opgedragen welke gegevens systematisch moeten worden vastgelegd en aan welke eisen deze gegevens moeten voldoen.

Artikel 17. Interne controle

De accountant toetst jaarlijks van de gemeenterekening of deze een getrouw beeld geeft van

de gemeentelijke financiën en of de (financiële) beheershandelingen die eraan ten grondslag liggen rechtmatig zijn verlopen. Artikel 17 draagt het college op maatregelen te treffen opdat gedurende het jaar of vooraf aan de accountantscontrole de gemeente zelf nagaat of de cijfers in de administraties een getrouw beeld geven en of de financiële beheershandelingen die aan de baten en lasten en de balansmutaties ten grondslag liggen rechtmatig (zijn) verlopen.

Artikel 18. Misbruik en oneigenlijk gebruik

Artikel 18 bepaalt dat in gemeentelijke regelingen en werkprocedures voldoende maatregelen worden getroffen om misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen te beperken. Het vastleggen van deze voorschriften vindt zoveel mogelijk plaats in de daarvoor bestemde documenten, zoals verordeningen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het treffen van voldoende verificatiemaatregelen vooraf van de antecedenten van een aanvrager van een gemeentelijke subsidie, zodat subsidies wel daadwerkelijk worden verstrekt aan rechthebbenden. Het treffen van afdoend beleid op het gebied van misbruik en oneigenlijk gebruik maakt deel uit van het rechtmatigheidoordeel van de accountant. Overigens is het natuurlijk zo dat de afweging om hiervoor in meer of mindere mate regels voor te stellen een politiek besluit is dat bij de gemeenteraad en het college thuishoort.

Artikel 19. Financiële organisatie

Artikel 19 geeft de uitgangspunten voor de financiële organisatie. Volgens het eerste lid letter a van artikel 160 Gemeentewet is het college bevoegd regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de gemeente. Het college wordt onder letter a, b, c en d van het artikel uit de verordening opgedragen bepaalde van deze regels die de financiële organisatie betreffen, vast te leggen in besluiten. De regels bedoeld onder de letters a en b kan het college gezamenlijk vastleggen in een organisatiebesluit. Hierin kunnen ook de regels voor de inrichting

van de organisatie van de financieringsfunctie worden opgenomen, zoals wordt bedoeld onder

letter d.

Artikel 20. Inkoop en aanbesteding

Artikel 20 draagt het college op een inkoopreglement op te stellen. Bij een inkoopreglement kan men denken aan bijvoorbeeld het uitvaardigen van de regel dat de afdelingen hun buro-artikelen moeten inkopen bij de leverancier bij wie de gemeente een raamcontract heeft afgesloten. De regels in een dergelijk inkoopreglement moeten natuurlijk wel Europa-proof zijn. Europese aanbestedingsregels maar ook nationale aanbestedingsregels moeten worden nageleefd en vormen het kader waarbinnen een dergelijk inkoopreglement moet worden opgesteld.

Artikel 21. Subsidieverstrekking en steunverlening

Voor de steunverlening en subsidieverstrekking aan ondernemingen en instellingen zijn de Europese staatssteunregels (artikel 87, 88 en 89 EG-verdrag), de Europese regels voor diensten van algemeen economisch belang (artikel 86 EG-verdrag), de regels uit de Algemene Wet Bestuursrecht en de eigen subsidieverordening van de gemeente van toepassing. Het artikel stelt dat het college beheersmaatregelen neemt, die er voor zorgen dat deze regelgeving wordt nageleefd.

Artikel 22. Inwerkingtreding

De verordening treedt in de plaats van de vorige op grond van artikel 212 Gemeentewet ingestelde verordening. Het artikel bepaalt dat de verordening van toepassing is op alle stukken van het genoemde begrotingsjaar en latere jaren. De jaarstukken van het vorig begrotingsjaar moeten nog voldoen aan de bepalingen uit de oude verordening.

Artikel 23. Overgangsbepalingen

De verordening bevat de overgangsbepaling dat voor bepaalde activa de tot dan toe gehanteerde afschrijvingstermijnen blijven gelden. Daarnaast is opgenomen dat de paragraaf subsidieverstrekking (genoemd in artikel 14 lid 1) met ingang van het begrotingsjaar 2010 wordt toegevoegd omdat de begroting 2009 bij het vaststellen van de financiële verordening 2008 nagenoeg is afgerond.

Bijlage bij het vierde lid, artikel 9 “afschrijvingsbeleid vaste activa met economisch nut”.

 

Activa met economisch nut en een verkrijgingprijs van minder dan € 15.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

De materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in maximaal:

 • a.

  40 jaar: nieuwbouw woonruimten en schoolgebouwen;

 • b.

  40 jaar: kantoren en bedrijfsgebouwen;

 • c.

  30 jaar: sportvelden en –voorzieningen;

 • d.

  25 jaar: rioleringen;

 • e.

  25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten, kantoren, bedrijfsgebouwen en schoolgebouwen;

 • f.

  20 jaar: motorvaartuigen;

 • g.

  15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen;

 • h.

  10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; telefooninstallaties; kantoormeubilair; schoolmeubilair; aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen;

 • i.

  10 jaar: zware transportmiddelen; aanhangwagens; schuiten; personenauto’s; lichte motorvoertuigen;

 • j.

  10 jaar; automatiseringsapparatuur;

 • k.

  niet: gronden en terreinen.

Nader voorschriften over afschrijving, waardering en registratie van vaste activa zijn vastgelegd in de beleidsrichtlijnen.