Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Verordening alleenrecht Routebureau Noord- en Midden-Limburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening alleenrecht Routebureau Noord- en Midden-Limburg
CiteertitelVerordening alleenrecht Routebureau Noord- en Midden-Limburg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Onderhoud, beheer en marketing van recreatieve routestructuren van de gemeente Venlo.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, art. 17 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-2011nieuwe regeling

25-05-2011

E3-journaal, 01-06-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening alleenrecht Routebureau Noord- en Midden-Limburg

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 12 april 2011 nummer 11-6607;

gelet op artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao);

overwegende dat:

• met het behouden en versterken van de toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt bijgedragen aan de doel van het programma ‘Centrum euregio – hoofdstad en vitaal hart’: “Versterking van de aantrekkelijkheid en bekendheid van Venlo”;

• de gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg ingestemd hebben met een nieuw op te richten stichting Routebureau Noord- en Midden-Limburg;

• gezien het belang van een kwalitatief hoogstaand, eenduidig en uniform regionaal routenetwerk en de hierbij te behalen kostenvoordelen het Routebureau opgedragen wordt het beheer en onderhoud van routestructuren uit te voeren;

• door het gezamenlijk oprichten van het Routebureau behoefte bestaat de juiste en adequate juridische verhouding tussen de gemeente Venlo en de stichting Routebureau Noord- en Midden-Limburg vast te stellen;

• deze juridische verhouding kan worden vastgesteld door middel van het verstrekken van een alleenrecht.

besluit vast te stellen:

de ‘Verordening alleenrecht Routebureau Noord- en Midden-Limburg’ vast te stellen.

Artikel 1. Alleenrecht

Bij deze wordt aan het Routebureau Noord- en Midden-Limburg een alleenrecht of, conform art 17 Bao: een uitsluitend recht, verleend voor onderhoud, beheer en marketing van recreatieve routestructuren van de gemeente Venlo.

De werkzaamheden worden jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders aan de hand van een jaarplan van het Routebureau Noord- en Midden-Limburg vastgesteld.

Aan de uitvoering van de werkzaamheden kunnen door het College van Burgemeester en Wethouders nadere eisen worden gesteld.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt twee weken nadat het is bekendgemaakt in werking.

Artikel 3. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening alleenrecht Routebureau Noord- en Midden-Limburg".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 mei 2011.

De griffier De voorzitter