Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Haarlem

Verordening op de heffing en invordering van begraafrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Haarlem
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van begraafrechten 2012
CiteertitelVerordening begraafrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen, tarieventabel, begraafplaats, begraafrechten, lijkbezorging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Verordening begraafrechten 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

22-12-2011

Stadskrant, 29-12-2011

2011/425216

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van begraafrechten 2012

De raad van de gemeente Haarlem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder beheersverordening: Beheersverordening op de algemene begraafplaatsen voor de gemeente Haarlem 1994.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden begraafrechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats, voor het gebruik van het crematorium en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats of het crematorium.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief
 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar
 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk F.1 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor de rechten zijn betaald. De hier bedoelde rechten kunnen worden betaald voor meer dan één belastingjaar, met dien verstande dat betaling zich niet kan uitstrekken tot na de periode waarvoor toestemming is verleend.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten, worden geheven bij wege van aanslag, of door middel van een mondelinge kennisgeving of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten
 • 1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk F.1 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in onderdelen F.1 en H.2 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in onderdeel F.1 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in onderdeel F.1 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling
 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Bijzondere bepalingen
 • 1. Bij de overdracht aan de gemeente van het onderhoud van een graf voor onbepaalde tijd op de begraafplaats Schoterweg of van een graf voor bepaalde tijd op deze begraafplaats waarvan de gebruikstermijn niet is verstreken, worden de rechten berekend naar de tarieven bedoeld in rubriek F.1 van de tarieventabel.

 • 2. Voor het gebruik van de graven die op grond van de beheersverordening zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd, worden geen rechten geheven.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  De 'Verordening begraafrechten 2011' wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening begraafrechten 2012'.

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING BEGRAAFRECHTEN 2012

     
A.Het tarief bedraagt voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het houden van een eigen graf vermeld in artikel 1 van de beheersverordening en voor het gebruik van een urnenvoorziening:  
1.Voor het gebruik gedurende een periode van 20 jaren van een graf als bedoeld in de beheersverordening€ 1.497,00
2.Voor het gebruik gedurende een periode van maximaal 20 jaren van een urnengraf als bedoeld in de beheersverordening€ 749,00
3.Voor het gebruik gedurende een periode van max. 20 jaren van een urnennis in het columbarium als bedoeld in de beheersverordening€ 1.279,00
4.Voor het gebruik gedurende een periode van maximaal 20 jaren van een nis in een urnenzuil € 2.891,00
5.1Voor verlenging van de gebruikstermijn van een onder A.1 bedoeld graf :  
 met 5 jaren:€ 374,00
 met 10 jaren€ 749,00
 met 20 jaren:€ 1.497,00
5.2Voor verlenging van de gebruikstermijn van een onder A.2 en A.3 bedoeld graf:  
 met 5 jaren:€ 187,100
 met 10 jaren€ 374,00
 met 20 jaren:€ 749,00
5.3Voor verlenging van de gebruikstermijn van een onder A.4:  
 met 5 jaren:€ 749,00
 met 10 jaren€ 1.497,00
 met 20 jaren:€ 2.891,00
6.1Voor tussentijdse verlenging van de gebruikstermijn van een onder A.1 bedoeld graf, met een termijn korter dan 10 jaren per jaar of gedeelte daarvan€ 75,00
6.2Voor tussentijdse verlenging van de gebruikstermijn van een onder A.2 en A.3 bedoeld graf, met een termijn korter dan 10 jaren per jaar of gedeelte daarvan € 38,00
7.De onder A. opgenomen tarieven worden met 35 % verhoogd als de heffing betrekking heeft op de begraafplaats Kleverlaan.  
B. Het tarief bedraagt voor het begraven in een eigen of algemeen graf, mausoleum en grafkelders zoals vermeld in artikel 1 van de beheersverordening:
1.Voor het begraven of herbegraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar en ouder€ 970,00
2.Voor het begraven of herbegraven van een stoffelijk overschot van een persoon jonger dan 12 jaar€ 484,00
3.1Voor het (opnieuw) bijzetten van een asbus of het (opnieuw) bijzetten van as in een graf buiten aanwezigheid van familie of andere belangstellenden€ 126,00
3.2Voor het (opnieuw) bijzetten van een asbus of het (opnieuw) bijzetten van as in een graf in aanwezigheid van familie of andere belangstellenden€ 186,00
4Voor het begraven of herbegraven van een foetus in een algemeen graf€ 124,00
5.1Voor het verstrooien van de as van een stoffelijk overschot buiten aanwezigheid van familie of andere belangstellenden € 97,00
5.2Voor het verstrooien van de as van een stoffelijk overschot in aanwezigheid van familie of andere belangstellenden€ 186,00
6.Voor het aanbrengen van een grafbekisting volgens Islamitisch gebruik€ 683,00
7.Voor het aanbrengen van een urnenkelder in een onder A.1 of A.2 bedoeld graf€ 335,00
8.Voor het begraven, het bijzetten van een asbus of het verstrooien van as op maandag tot en met vrijdag na 16.00 uur wordt het recht bedoeld in de onderdelen B.1 tot en met B.6 verhoogd met 25 procent, op zaterdag tussen 9.00 en 14.00 uur met 100 procent.  
C. Het tarief bedraagt voor opgravingen van stoffelijke overschotten:
 Voor het opgraven van een stoffelijk overschot€ 629,00
 Indien tegelijkertijd meer dan één stoffelijk overschot van uit hetzelfde graf wordt opgegraven, wordt voor het tweede en elk volgende stoffelijk overschot de helft van het recht geheven  
D. Het tarief bedraagt voor het schudden van graven:
 Voor het schudden van graven op verzoek van de rechthebbende€ 369,00
E. Het tarief bedraagt voor het gebruik van faciliteiten:
1.Gebruik aula en condoleanceruimte gedurende ¾ uur (incl. voorzieningen)€ 185,00
2.Voor gebruik van de aula of condoleanceruimte voor elk volgende half uur€ 80,00
F. Het tarief bedraagt voor onderhoud:
1.Bijdrage in het onderhoud van gemeentewege van door de rechthebbende op of bij een grafruimte en ten behoeve van de gehele begraafplaats vermeld in artikel 1 van de Beheersverordening per jaar:  
a.plaat in mausoleum€ 31,00
b.gedenkteken aan het hoofdeinde van een eigen (huur)graf, een urngraf of gedenkplaats€ 66,00
c.liggend en/of staand gedenkteken, met banden of roef of omrastering€ 95,00
d.liggend en/of staand gedenkteken, met zowel banden roef als omrastering en roef€ 117,00
e.bovengemiddeld groot gedenkteken of monument op een grafkelder€ 204,00
f.grafbedekking op graven uitgegeven na 01-01-2006 vermeld onder a t/m e€ 87,00
g.grafbedekking op urnengraven na 01-01-2006€ 44,00
2.Een eenmalige bijdrage voor het onderhoud van een algemeen graf€ 290,00
3.Eenmalige bijdrage voor het onderhoud van een algemeen kindergraf€ 155,00
G. Het tarief bedraagt voor afnemen en herplaatsen van grafbedekkingen:
 Afnemen en herplaatsen van grafbedekking groter dan 0,95 m x 1,95 m en die het maximum gewicht te bovengaanop basis offerte
H. Het tarief bedraagt voor verlening recht op graven bij leven:
 Voor het verlenen van het recht als bedoeld onder A.1 tot en met A.4 bestemd voor het begraven van degene aan wie het recht is verleend na diens overlijden, bedragen de tarieven 100 procent van de tarieven vermeld onder A.1 t/m A.4. Het onderhoud wordt voor 100% verrekend.  
I. Het tarief bedraagt voor schouwen van een stoffelijk overschot:
 Voor het schouwen van een stoffelijk overschot door de gemeentelijke lijkschouwer eventueel gevolgd door een verklaring van overlijden€ 185,00
J. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van een vergunning voor een grafmonument€ 75,00
K. Diversen
1.Uitvoeren van werken ten behoeve van de uitvaart of herdenking op afspraak, per uur€ 62,00