Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Landgraaf

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Landgraaf

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Landgraaf
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaardenregeling gemeente Landgraaf
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling gemeente Landgraaf
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 125 Ambtenarenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-201501-07-201502-07-2015wijziging artikel 6:5

07-07-2015

Gemeenteblad 2015 nr. 105773

Onbekend
19-11-201501-01-2016intrekking hoofdstuk 31

27-10-2015

Gemeenteblad 2015 nr. 108904

Onbekend
12-11-201501-01-201519-11-2015toevoegen artikel 1:2c

27-10-2015

Gemeenteblad nr. 105752

Onbekend
12-11-201501-07-201519-11-2015intrekking artikel 6:5:1 en 6:5:3

27-10-2015

Gemeenteblad 2015 nr. 105789

Onbekend
15-10-201501-09-201512-11-2015toevoegen artikel 1:2c

29-09-2015

Gemeenteblad nr. 95018

Onbekend
01-07-201501-09-2015toevoegen artikel 1:2a, 1:2b, 6:2a en 6:2b, wijziging artikel 2:4, 2:6, 6:2, 6:2:3, 6:4:2, lid 3 en 10d:33, lid 3, intrekken artikel1:2:2 en 1:2:3

26-01-2015

Gemeenteblad nr. 13432

Onbekend
14-08-201401-01-201301-07-2015stimuleringsregeling terugdringen ziekteverzuim (art. 6:13:1:1 t/m 6:13:1:6)

11-03-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 45392 d.d. 13-8-2014

Onbekend
06-03-201401-01-201401-03-2014werktijdenregeling

10-12-2013

Gemeenteblad 2014, nr. 10166 d.d. 26-2-2014

Onbekend
01-03-201401-01-201414-08-2014werktijdenregeling

11-02-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 10167 d.d. 26-2-2014

Onbekend
18-07-201301-01-201318-07-2013Hoofdstuk 17 en artikel 18:1:5, eerste lid en artikel 18:1:7, tweede en derde lid

28-05-2013

Landgraaf Aktueel, 10 juli 2013

Onbekend
18-07-201301-04-201301-01-2014Hoofdstuk 10d

28-05-2013

Landgraaf Aktueel, 10 juli 2013

Onbekend
14-03-201202-01-200910-07-2013regeling inconveniënten

07-02-2012

Landgraaf Aktueel, 7 maart 2012

Onbekend
30-06-201119-06-2012nieuwe regeling

14-06-2011

Landgraaf Aktueel, 29 juni 2011

Onbekend
30-06-2011art. 15:1:22:2 toevoeging vijfde lid

21-06-2011

Landgraaf Aktueel, 29-06-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Landgraaf (ARL)

Burgemeester en Wethouders van Landgraaf;

Gelet op het feit dat:

 • °

  per 1 januari 2011 alle bestuursorganen verplicht zijn hun algemeen verbindende voorschriften (AVV’s) in geconsolideerde vorm (= integrale tekst) in de centrale voorziening decentrale registratie (CVDR) te plaatsen.

 • °

  Onder AVV’s alle (raads)verordeningen en de personele regelingen vallen.

Gezien de verkregen instemming van de ondernemingsraad d.d. 25 mei 2011 en van de commissie voor georganiseerd overleg d.d. 6 juni 2011;

besluiten:

1 Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Voor de toepassing van deze regeling en de uitwerkingsovereenkomst wordt verstaan onder:

  • a.

   ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan;

  • b.

   betrekking: het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten;

  • c.

   pensioenwet: de Algemene burgerlijke pensioenwet, zoals die gold tot en met 31 december 1995;

  • d.

   pensioen: een pensioen in de zin van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP;

  • e.

   arbeidsduur: de vooraf vastgestelde omvang van het aantal uren in een bepaalde periode gedurende welke door de ambtenaar arbeid moet worden verricht;

  • f.

   arbeidsduur per dag: de arbeidsduur zoals die voor de ambtenaar voor een bepaalde dag is vastgesteld;

  • g.

   formele arbeidsduur per week: de arbeidsduur volgens de aanstelling;

  • h.

   feitelijke arbeidsduur per week: de arbeidsduur zoals die voor de ambtenaar voor een bepaalde week is vastgesteld;

  • i.

   seniorenarbeidsduur: de voor een ambtenaar, die in aanmerking komt voor het bepaalde in hoofdstuk 5 geldende arbeidsduur per week, die gelijk is aan de arbeidsduur volgens de aanstelling;

  • j.

   arbeidsduur per jaar: de naar jaarbasis herleide formele arbeidsduur per week, gecorrigeerd voor feestdagen;

  • k.

   volledige betrekking: een betrekking waarbij de arbeidsduur per jaar ten hoogste 1836 uur bedraagt en de formele arbeidsduur per week 36 uur bedraagt;

  • l.

   overwerk: werkzaamheden door de ambtenaar in dienstopdracht verricht buiten de feitelijke arbeidsduur per week;

  • m.

   werkdag: een dag waarop de ambtenaar arbeid moet verrichten;

  • n.

   werktijd: de periode tussen vastgestelde tijdstippen gedurende welke door de ambtenaar arbeid moet worden verricht;

  • o.

   uurloon: 1/156 gedeelte van het -zo nodig naar een volledige betrekking herberekende- salaris van de ambtenaar per maand;

  • p.

   Zvw: de Zorgverzekeringswet;

  • q.

   CAR: Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten;

  • r.

   UWO: Uitwerkingsovereenkomst;

  • s.

   functioneringstoelage: een toelage die aan de ambtenaar wordt toegekend op grond van buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver;

  • t.

   waarnemingstoelage: een vergoeding die wordt toegekend aan de ambtenaar die ingevolge hem daartoe door of namens het college verstrekte opdracht volledig een andere betrekking waarneemt, indien voor die betrekking een hogere schaal geldt dan voor de eigen betrekking;

  • u.

   LOGA: Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden;

  • v.

   WAO: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

  • w.

   arbeidsongeschiktheid: arbeidsongeschikt in de zin van artikel 18, eerste lid, van de WAO;

  • x.

   WAO-uitkering: een uitkering op grond van de WAO;

  • y.

   WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

  • z.

   IVA: regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten;

  • aa.

   IVA-uitkering: de uitkering bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid op grond van de WIA;

  • bb.

   WGA: Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten;

  • cc.

   WGA-uitkering: de werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten op grond van de WIA;

  • dd.

   WAJONG: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jong gehandicapten;

  • ee.

   WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

  • ff.

   Waz : Wet arbeid en zorg;

  • gg.

   SUWI: de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen;

  • hh.

   uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 39, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

  • ii.

   pensioenreglement: het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP;

  • jj.

   WPA: de Wet privatisering ABP;

  • kk.

   FPU-regeling: regeling flexibel pensioen en uittreden, bedoeld in artikel 2 van de Centrale Vut-overeenkomst overheids- en onderwijspersoneel;

  • ll.

   FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering: het reglement zoals bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Centrale Vut-overeenkomst overheids- en onderwijspersoneel;

  • mm.

   deeltijdbetrekking: een betrekking waarbij de arbeidsduur per jaar minder dan 1836 uur bedraagt en de formele arbeidsduur per week minder dan 36 uur bedraagt;

  • nn.

   ZW: de Ziektewet;

  • oo.

   ZW-uitkering: ziekengeld of uitkering krachtens de ZW;

  • pp.

   UWV: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, als bedoeld in hoofdstuk 5 van de wet SUWI.

 • 2. Tot de openbare dienst van de gemeente behoren alle diensten en bedrijven door de gemeente beheerd.

Artikel 1:1:1:1 Definitie ARL

Voor de toepassing van de CAR, de UWO en de eigen rechtspositieregelingen van de Gemeente Landgraaf wordt de volgende begripsomschrijving toegevoegd:

a.ARL: Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Landgraaf.

Artikel 1:2 Geen ambtenaar

 • 1. Voor de toepassing van deze regeling en de uitwerkingsovereenkomst wordt niet als ambtenaar beschouwd:

  • a.

   het onderwijzend personeel bij een inrichting van openbaar onderwijs;

  • b.

   het onderwijsondersteunend personeel bij een inrichting van openbaar onderwijs, indien zij belanghebbenden zijn in de zin van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel;

  • c.

   de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand als zodanig;

  • d.

   de onbezoldigd gemeenteambtenaar als genoemd in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, c, d en e van de Gemeentewet;

  • e.

   de directeur van de RDW Dienst Wegverkeer die tevens is benoemd tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen;

  • f.

   de onbezoldigd gemeenteambtenaar die toezichthouder is zonder opsporingsbevoegdheid;

  • g.

   de onbezoldigd gemeenteambtenaar die toezichthouder is met opsporingsbevoegdheid;

  • h.

   hij die een indicatie heeft voor de sociale werkvoorziening en op grond daarvan op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de gemeente, met uitzondering van de geïndiceerde die werkzaam is bij de gemeente in het kader van begeleid werken als bedoeld in artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening;

  • i.

   de ambtenaar als bedoeld in artikel 1.1, onder “medewerker”, van de sector-cao Ambulancezorg.

 • 2. Voor toepassing van onderdeel f of g van het eerste lid is, afhankelijk van de lokale bevoegdheidsverdeling tussen het georganiseerd overleg en de ondernemingsraad, overeenstemming vereist in het georganiseerd overleg of instemming vereist van de ondernemingsraad.

 • 3. Op de ambtenaar die aangesteld is als vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer is alleen hoofdstuk 19 en hoofdstuk 19a van toepassing.

Artikel 1:2a Stageplaats

 • 1. Het college kan een student in het kader van opleiding, studie of onderzoek een stageplaats aanbieden op basis van een stage-overeenkomst.

 • 2. Op de stage-overeenkomst is de CAR-UWO van toepassing, met uitzondering van de hoofdstukken 3, 4a, 5a, 6, 6a, 7,10d en 17 en artikelen 2:1A, 2:1B, 2:4.

 • 3. De stage-overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, waarbij de duur afhankelijk is van de leerdoelen van de stagiair.

 • 4. De te verrichten werkzaamheden worden bepaald in samenspraak met de stagiair en onderwijsinstelling, waarbij het leerproces van de stagiair centraal staat. Het college zorgt voor adequate begeleiding.

 • 5. Aan de stagiair kan een onkostenvergoeding worden betaald.

 • 6. De stagiair is geen werknemer in de zin van artikel 2:4 van het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP.

Artikel 1:2b Werkervaringsplaats

 • 1. Het college kan degene die daarom verzoekt een werkervaringsplaats aanbieden op basis van een werkervaringsovereenkomst.

 • 2. Op de werkervaringsovereenkomst is de CAR-UWO van toepassing, met uitzondering van de hoofdstukken 3, 4a, 5a, 6, 6a, 7,10d en 17 en artikelen 2:1A, 2:1B en 2:4.

 • 3. De werkervaringsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, voor een periode van maximaal 6 maanden. De werkervaringsovereenkomst kan eenmalig worden verlengd met een periode van maximaal 6 maanden.

 • 4. De te verrichten werkzaamheden worden bepaald in overleg met de medewerker, waarbij het leerproces van de medewerker centraal staat. Het college zorgt voor adequate begeleiding.

 • 5. Aan de medewerker wordt een onkostenvergoeding betaald.

 • 6. De medewerker is geen werknemer in de zin van artikel 2:4 van het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP.

Artikel 1:2c Aanstellingen op grond van de bananafspraak

 • 1. In afwijking van artikel 3:1, tweede lid, onderdeel b kan het college salarisschaal A in bijlage IIa vaststellen voor de ambtenaar die op grond van de Wet banenafspraak een aanstelling krijgt omdat hij onder de Participatiewet valt en door beperkingen niet het wettelijk minimumloon kan verdienen.

 • 2. In afwijking van artikel 3:1, tweede lid, onderdeel b kan het college vaststellen dat de ambtenaar die op grond van de Wet banenafspraak een aanstelling krijgt omdat hij Wajonger is met arbeidsvermogen en voor wie een loonwaarde van minder dan 100% is vastgesteld, recht heeft op een door zijn loonwaarde bepaald percentage van het salaris. Is het door het loonwaarde bepaalde percentage van het salaris lager dan het wettelijk minumumloon, dan is het salaris van de ambtenaar gelijk aan het wettelijk minimumloon.

 • 3. Voor de in het eerste lid genoemde ambtenaar geldt niet het in artikel 3:6, eerste lid genoemde minimumbedrag voor de eindejaarsuitkering.

 • 4. Voor de in het eerste lid genoemde ambtenaar geldt niet het in de toelichting op artikel 6:3, tweede lid, genoemde minimumbedrag voor de vakantietoelage.

 • 5. Voor de in het eerste lid genoemde ambtenaar geldt niet het in artikel 6a:7, eerste lid genoemde minimumbedrag voor de levensloopbijdrage.

 • 6. Voor de in het tweede lid genoemde ambtenaar geldt als minimumbedrag voor de eindejaarsuitkering het in artikel 3:6, eerste lid genoemde minimumbedrag naar rato van de loonwaarde en de deeltijdfactor.

 • 7. Voor de in het tweede lid genoemde ambtenaar geldt als minimumbedrag voor de vakantietoelage het in de toelichting op artikel 6:3, tweede lid genoemde minimumbedrag naar rato van de loonwaarde en de deeltijdfactor.

 • 8. Voor de in het tweede lid genoemde ambtenaar geldt als minimumbedrag voor de levensloopbijdrage het in artikel 6a:7 eerste lid genoemde minimumbedrag naar rato van de loonwaarde en de deeltijdfactor.

 • 9. Indien het college voor de in het tweede lid genoemde ambtenaar loondispensatie op grond van de Wajong ontvangt, past het college deze loondispensatie toe op het salaris en de daarop gebaseerde toelagen en verngen.goedi

Artikel 1:2:1 Geen ambtenaar

 • 1. Op de ambtenaar met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan zijn artikel 3:3, 3:3:1, 7:24a, 7:25, 7:25a, 7:25b en de hoofdstukken 17 en 18 niet van toepassing.

 • 2. Op de ambtenaar die is aangesteld hoofdzakelijk ten behoeve van een wetenschappelijke of praktische opleiding of vorming zijn de hoofdstukken 3, 7, 10d, 11a en 17 niet van toepassing

 • 3. Op de ambtenaar die is aangesteld als vakantiekracht zijn de hoofdstukken 3, 10d en 17 niet van toepassing.

 • 4. Op de ambtenaar die is aangesteld voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van een door de overheid getroffen regeling, die het karakter draagt door een tijdelijke tewerkstelling de opneming in het arbeidsproces te bevorderen van personen, die behoren tot één of meer bepaalde groepen van werklozen, zijn de hoofdstukken 3, 10d en 11a niet van toepassing.

Artikel 1:3 Toepassing

 • 1. De bepalingen van deze regeling en de uitwerkingsovereenkomst vinden ten aanzien van ambtenaren, omtrent wier rechtstoestand bij of krachtens de wet regelen zijn gesteld, slechts toepassing, voor zover bij of krachtens de wet die rechtstoestand niet is geregeld.

 • 2. Bij besluit van het college kan de toepasselijkheid van deze regeling en de uitwerkingsovereenkomst of van delen daarvan op ambtenaren of groepen ambtenaren om bijzondere redenen worden uitgesloten. Het voornemen een besluit te nemen, bedoeld in de eerste volzin, wordt - met redenen omkleed - gemeld bij het secretariaat van het LOGA. Deze melding kan voor LOGA-partijen aanleiding zijn te besluiten tot een verdere handelwijze.

Artikel 1:3a Toepassing

Voor de toepassing van deze regeling ten aanzien van de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren is de raad bevoegd.

Artikel 1:4:1 Voorschriften en instructies

Met inachtneming van het bepaalde in deze regeling kan het college, indien zulks naar het oordeel van het college nodig of wenselijk is:

 • a.

  bijzondere voorschriften vaststellen ter uitvoering van de bepalingen van deze regeling, alsmede ten behoeve van het functioneren van de dienst;

 • b.

  instructies vaststellen ten aanzien van betrekkingen en bij de vervulling daarvan te volgen werkwijzen.

Artikel 1:4:2 Uitreiking van CAR en UWO

 • 1. Op verzoek ontvangt de ambtenaar kosteloos een exemplaar van deze regeling, van de wijzigingen daarvan en van alle andere regelingen welke ter uitvoering van artikel 125 van de Ambtenarenwet zijn of worden getroffen.

 • 2. Op verzoek ontvangen eveneens kosteloos een exemplaar van de in het vorige lid bedoelde stukken:

  • a.

   de centrale van overheidspersoneel welke zijn toegelaten tot het LOGA met het college voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • b.

   de organisatie die blijkens hun statuten de belangen van gemeenteambtenaren behartigen en aangesloten zijn bij de onder a aangeduide centrales;

  • c.

   de afdelingen van de organisaties, bedoeld onder b;

  • d.

   ieder ander die daarvoor naar het oordeel van het college in aanmerking komt.

Artikel 1:4:3 Uitreiking van CAR en UWO

 • 1. Op verzoek ontvangt de ambtenaar kosteloos een exemplaar van de voor hem geldende schriftelijke regels, welke zijn vastgesteld ter uitwerking of uitvoering van de bepalingen van deze regeling of welke hij bij de vervulling van zijn betrekking heeft na te leven, tenzij de bedoelde regels op een voor hem gemakkelijk toegankelijke plaats ter inzage liggen.

 • 2. Wanneer de ambtenaar niet schriftelijk vastgestelde regels als bedoeld in het eerste lid heeft na te leven, worden deze behoorlijk te zijner kennis gebracht.

Artikel 1:4:4 Voordragen van belangen

De ambtenaar heeft het recht zijn belangen rechtstreeks bij het hoofd van dienst en bij het tot aanstelling bevoegd bestuursorgaan voor te dragen.

Artikel 1:5 Omvang van de betrekking

Bij de berekening van uren onder meer bij het bepalen van de omvang van de betrekking, worden deze tot op twee decimalen afgerond. Om tot een decimaal te komen wordt de gangbare afbreekregel gehanteerd.

Artikel 1:6 Vrijstelling

 • 1. In een nadere regeling kan worden bepaald dat in bijzondere gevallen voor nader te bepalen hogere functies een tijdelijke aanstelling kan worden verleend in afwijking van artikel 2:4, alsmede dat voor bedoelde functies kan worden afgeweken van de salaristabel en/of van het bepaalde in hoofdstukken 8 en 10d. In de commissie voor georganiseerd overleg moet overeenstemming zijn bereikt over de criteria voor de aanwijzing van deze functies en over de functies zelf. Ingeval geen commissie voor georganiseerd overleg is ingesteld, wordt de procedure ingevolge bijlage III van deze regeling gevoerd bij het opstellen van evengenoemde criteria en bij het bepalen van de functies, waarbij het overeenstemmingsvereiste van toepassing is.

 • 2. De in het vorige lid bedoelde regeling kan overeenkomstig van toepassing worden verklaard op ambtenaren in tijdelijke dienst die projecten of functies van tijdelijke aard uitoefenen waarbij de te bereiken resultaten in een bepaalde tijdsperiode tevoren kunnen worden vastgesteld en de betrokken ambtenaar in verregaande mate zelfstandig verantwoordelijkheid draagt voor de inrichting van de werkzaamheden.

2 Aanstelling en arbeidsovereenkomst

Artikel 2:1 Aanstelling; het bevoegd gezag

Tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is of wordt bepaald, geschiedt de aanstelling door het college.

Artikel 2:2 Aanstelling; onderzoek naar bekwaamheid en geschiktheid

 • 1. Voor aanstelling kan slechts in aanmerking komen hij van wie - na een daartoe door of vanwege het tot aanstelling bevoegd bestuursorgaan gehouden onderzoek - kan worden aangenomen, dat hij in voldoende mate beschikt over de hoedanigheden tot het verrichten van de hem op te dragen werkzaamheden.

 • 2. Het college treft maatregelen, waardoor de vertrouwelijkheid van de gegevens, ontvangen op grond van het in het eerste lid bedoelde onderzoek, te allen tijde wordt gegarandeerd.

 • 3. Voor aanstelling kan als vereiste worden gesteld, dat betrokkene in het bezit is van een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag.

 • 4. De vreemdeling, zoals omschreven in de Vreemdelingenwet 2000 kan slechts voor een aanstelling in aanmerking komen indien hij beschikt over een tewerkstellingsvergunning tenzij hij van deze verplichting is uitgesloten krachtens artikel 3 van de Wet arbeid vreemdelingen.

Artikel 2:3 Aanstelling; geneeskundig onderzoek

 • 1. Onverminderd artikel 2:2 , kan het college bepalen dat voor bepaalde functies, waarbij aan de vervulling van de functie bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld, aanstelling alleen mogelijk is na een geneeskundig onderzoek gericht op de te vervullen betrekking, waaruit blijkt dat tegen het vervullen van de betrekking uit medisch oogpunt geen bezwaren bestaan. Het geneeskundig onderzoek wordt ingesteld door de geneeskundige(n), daartoe aangewezen door het college.

 • 2. De kosten van het geneeskundig onderzoek komen ten laste van de gemeente.

Artikel 2:4 Duur van de aanstelling

 • 1. De aanstelling geschiedt voor bepaalde of onbepaalde tijd.

 • 2. Vanaf de dag dat een reeks van twee of drie tijdelijke aanstellingen, die elkaar opvolgen met tussenpozen van ten hoogste 6 maanden, een periode van 24 maanden overschrijdt (de tussenpozen inbegrepen), geldt, de laatste aanstelling met ingang van die dag als vaste aanstelling.

 • 3. Vanaf de dag dat meer dan drie tijdelijke aanstellingen elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan zes maanden, geldt de laatste aanstelling als vaste aanstelling.

 • 4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende aanstellingen en arbeidsovereenkomsten tussen een ambtenaar en verschillende werkgevers, die, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid of geschiktheid van de ambtenaar, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars opvolgers te zijn.

Artikel 2:4:1 Bericht van aanstelling

 • 1. De ambtenaar ontvangt voor zijn indiensttreding kosteloos het bericht van aanstelling. Dit bericht vermeldt:

  • a.

   de gegevens genoemd in artikel II, tweede lid, onderdeel a tot en met j, van de wet van 2 december 1993 (Stb. 1993, 635);

  • b.

   de geboortedatum en geboorteplaats van de ambtenaar

  • c.

   de aanstellingsgrond, indien de ambtenaar is aangesteld:

  • I.

   in een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde tijd;

  • II.

   voor vervulling van een betrekking bij wijze van proef;

  • III.

   voor een project met een eenmalig en uniek karakter;

  • IV.

   hoofdzakelijk ten behoeve van een wetenschappelijke of praktische opleiding of vorming;

  • V.

   als vakantiekracht;

  • VI.

   voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van een door de overheid getroffen regeling, die het karakter draagt door een tijdelijke tewerkstelling de opneming in het arbeidsproces te bevorderen van personen, die behoren tot één of meer bepaalde groepen van werklozen;

  • VII.

   als werkzoekende in tijdelijke dienst.

 • 2. Een wijziging bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt de ambtenaar kosteloos meegedeeld.

 • 3. De mededeling als bedoeld in het zesde lid van artikel II van de wet van 2 december 1993 geschiedt kosteloos.

Artikel 2:4:2 Vacatures

 • 1. De vervulling van een vacature geschiedt bij voorkeur uit het personeel van de gemeente, tenzij naar het oordeel van het tot aanstelling bevoegde bestuursorgaan het dienstbelang zich daartegen verzet.

 • 2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op degenen die een uitkering krachtens hoofdstuk 10a en 10d genieten ten laste van de gemeente.

Artikel 2:4:3:1 Uitsluiting bij vacature

In geval van een interne of externe invulling van een vacature komen geen personen voor benoeming in aanmerking waarvan de echtgeno(o)t(e), de levenspartner of een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad reeds bij dezelfde afdeling werkzaam is.

Artikel 2:5 Arbeidsovereenkomst

 • 1. Door het college kan met een persoon slechts een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht worden aangegaan voor het bij oproep verrichten van werkzaamheden van een in aard en omvang wisselend karakter.

 • 2. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan, in tweevoud opgemaakt en door beide partijen ondertekend.

 • 3. Artikel 125h van de Ambtenarenwet is van overeenkomstige toepassing op de persoon met wie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten.

Artikel 2:5:1 Arbeidsovereenkomst

Ten aanzien van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 2:5 zijn de artikelen 2:1 tot en met 2:4:2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2:5:2 Minimum-urengarantie bij oproepkrachten

De overeenkomst kent een minimum-urengarantie. Per oproep wordt een minimum van 2 uur gegarandeerd en op maandbasis wordt uitbetaling van minimaal 15 uur gegarandeerd. De middeling van gewerkte uren vindt per kwartaal plaats indien in de maanden van het betreffende kwartaal meer of minder uren wordt gewerkt.

Artikel 2:5:3 Inhoud oproepovereenkomst

De overeenkomst dient de volgende afspraken te bevatten:

 • a.

  de werkgever verbindt zich, indien zich werkzaamheden voordoen die een beroep op de arbeid van de oproepkracht rechtvaardigen, het verrichten van deze werkzaamheden aan de oproepkracht aan te bieden;

 • b.

  de oproepkracht verbindt zich in beginsel de werkzaamheden - na daartoe opgeroepen te zijn - te verrichten;

 • c.

  een oproep door de werkgever dient ten minste 24 uur voor de aanvang van de feitelijke werkzaamheden aan de oproepkracht kenbaar gemaakt te worden. Daarbij dient de werkgever de omvang van de werkzaamheden zo nauwkeurig mogelijk aan te geven;

 • d.

  de werkgever verbindt zich in de overeenkomst de tijden te vermelden, waarbinnen de werkzaamheden kunnen worden verricht;

 • e.

  een oproep kan door de werkgever worden afgezegd en door de oproepkracht worden geweigerd, indien de afzegging respectievelijk de weigering uiterlijk twaalf uur voor de aanvang van de feitelijke werkzaamheden aan de wederpartij kenbaar wordt gemaakt. Indien afzegging plaatsvindt zonder de termijn van twaalf uur in acht te nemen, is de werkgever gehouden loon te betalen als ware de werkzaamheden feitelijk vervuld. Indien weigering plaatsvindt zonder de termijn van twaalf uur in acht te nemen, maakt de oproepkracht zich schuldig aan plichtsverzuim;

 • f.

  indien gedurende een omschreven periode de oproepkracht niet heeft gewerkt, terwijl de werkgever de oproepkracht ten minste een omschreven aantal malen daartoe heeft opgeroepen, en de oproepkracht alsdan niet verhinderd was werkzaam te zijn wegens ziekte, kan genoemde omstandigheid gelden als grond voor ontslag van de oproepkracht op grond van artikel 8:13.

Artikel 2:5:4 Bezoldiging en betaling bij ziekte van de oproepkracht

 • 1. De gemeente verbindt zich de bezoldiging van de oproepkracht te baseren op de minimum afspraken zoals geformuleerd in artikel 2:5:2 .

 • 2. De bezoldiging die de oproepkracht geniet, daaronder begrepen de vakantietoelage, wordt uitgedrukt in een bezoldiging per uur.

 • 3. Ingeval de oproepkracht aanspraak maakt op een uitkering ingevolge hoofdstuk 7, wordt als berekeningsbasis voor de uitkering uitgegaan van het inkomen dat gemiddeld is genoten gedurende het kalenderkwartaal, voorafgaand aan het tijdstip waarop de ziekte is ontstaan. Ingeval het arbeidspatroon in bedoeld kalenderkwartaal in belangrijke mate afwijkt van het arbeidspatroon in een voorafgaand kwartaal, wordt uitgegaan van het inkomen dat is genoten gedurende een kalenderkwartaal dat een getrouw beeld geeft van het gemiddelde arbeidspatroon van de oproepkracht.

Artikel 2:6 Overgangsrecht

 • Op aanstellingen die op 1 juli 2015 voldoen aan de voorwaarden van artikel 2:4 (oud), wordt artikel 2:4 (nieuw) pas van toepassing indien een volgende aanstellingwordt aangegaan binnen een periode van ten hoogste zes maanden na het einde van de laatste aanstelling.

Artikel 2:7 Aanpassing arbeidsduur

 • 1. Overeenkomstig de Wet aanpassing arbeidsduur heeft een persoon die is aangesteld als ambtenaar of met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan, het recht de formele arbeidsduur per week te verminderen, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich hiertegen verzetten.

 • 2. Overeenkomstig de Wet aanpassing arbeidsduur heeft een persoon die is aangesteld als ambtenaar of met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan, het recht om de formele arbeidsduur per week uit te breiden tot het aantal uren van een volledige betrekking, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich hiertegen verzetten.

 • 3. Het college kan afwijken van het gestelde in het tweede lid ten aanzien van personen die werkzaam zijn in het kader van het Besluit in- en doorstroombanen, indien dit zou leiden tot een verlies van subsidie.

Artikel 2:7a Aanpassing arbeidsduur

 • 1. Op verzoek van het college kan de arbeidsduur van een ambtenaar die is aangesteld voor een formele arbeidsduur van 36 uur per week, worden verruimd naar maximaal 40 uur per week.

 • 2. Bij een verruiming van de arbeidsduur geldt dat:

  • °

   de verruiming van de arbeidsduur plaatsvindt gedurende een vooraf te bepalen periode;

  • °

   het salaris evenredig wordt verhoogd;

  • °

   de vakantieduur evenredig wordt verhoogd;

  • °

   de pensioenopbouw evenredig wordt verhoogd;

  • °

   de minimum vakantietoelage als bedoeld in artikel 6:3 , tweede lid, sub a, evenredig wordt verhoogd;

  • °

   de minimale eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 3:6 , eerste lid, evenredig wordt verhoogd;

  • °

   instemming van de ambtenaar is vereist;

  • °

   artikel 4a:2 in de bepaalde periode niet van toepassing is.

 • 3. Wanneer het eerste lid van dit artikel wordt toegepast, meldt het college dit vooraf aan de OR.

 • 4. Het college rapporteert jaarlijks in het sociaal jaarverslag over het gebruik van de uitbreidingsmogelijkheid van de arbeidsduur naar maximaal 40 uur. Deze rapportage wordt ter bespreking voorgelegd aan de OR.

3 Salaris en vergoedingsregelingen

Artikel 3:1 Bezoldiging

 • 1. Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging toegekend.

 • 2. In deze bezoldigingsregeling worden de volgende begrippen gebruikt:

  • a.

   schaal: de in het kader van de bezoldigingsregeling, bedoeld in het eerste lid, voor een betrekking of voor een aantal betrekkingen tezamen ter bepaling van het salaris geldende opklimmende reeks van bedragen, daaronder mede begrepen de bedragen welke gelden ter verhoging van het salaris als gevolg van diensttijduitloop;

  • b.

   salaris: het bedrag van de schaal hetwelk aan de ambtenaar is toegekend of, indien voor de betrekking een vast bedrag geldt, dit bedrag;

  • c.

   bezoldiging: het salaris, vermeerderd met het bedrag van de aan de ambtenaar toegekende emolumenten en toelagen - niet zijnde onkostenvergoedingen - als omschreven in de in het eerste lid bedoelde regeling, alsmede het bedrag van de functioneringstoelage en de waarnemingstoelage.

 • 3. Van de bezoldigingsregeling, bedoeld in het eerste lid, maken deel uit bijlage II en IIa van de CAR.

  • a.

   Bijlage II omvat de indeling van de schalen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, en is van toepassing op die ambtenaar die ook op 31 maart 1996 reeds een salaris genoot op grond van deze bijlage, tenzij op grond van het gestelde onder b, tweede gedachtestrepen, bijlage IIa op hem van toepassing is.

  • b.

   Bijlage IIa omvat de indeling en de opbouw van de schalen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, en is van toepassing op:

   • °

    de ambtenaar die op of na 1 april 1996 een betrekking aanvaardt in de zin van de CAR, zonder direct daaraan voorafgaand een betrekking in de zin van de CAR te hebben vervuld en

   • °

    de ambtenaar die op of na 1 april 1996 een nieuwe betrekking in de zin van de CAR aanvaardt, direct voorafgegaan door een andere betrekking in de zin van de CAR, waarbij aan die nieuwe betrekking een beter salarisperspectief is verbonden. Hierbij wordt een betrekking mede als nieuw aangemerkt ingeval een bestaande aanstelling of arbeidsovereenkomst wordt gewijzigd, als gevolg van een wijziging in de uit te voeren taken.

 • 4. Met inachtneming van het bepaalde in het derde lid en het vijfde lid worden in de bezoldigingsregeling nadere regels gesteld inzake de wijze waarop de inschaling plaatsvindt ingevolge bijlage IIa van de ambtenaren ten aanzien van wie het salaris op 31 maart 1996 is vastgesteld op grond van bijlage II .

 • 5. Van de nadere regels, bedoeld in het vorige lid, maken deel uit de afspraken:

  • °

   dat de ambtenaar met een salaris ingevolge bijlage II , die voor 1 april 1997 reeds het maximum heeft bereikt van de schaal en die binnen die betrekking geen perspectief heeft op een hogere schaal eerst per 1 april 1997 een salaris gaat ontvangen op basis van het maximum van dezelfde schaal ingevolge bijlage IIa;

  • °

   en dat de ambtenaar met een salaris ingevolge bijlage II die op of na 1 april 1997 het maximum bereikt van de schaal en binnen zijn betrekking geen perspectief heeft op een hogere schaal op de datum van het bereiken van het maximum van de schaal een salaris gaat ontvangen op basis van het maximum van dezelfde schaal ingevolge bijlage IIa.

 • 6. Het salaris wordt berekend, gebaseerd op de formele arbeidsduur per week, en uitgekeerd per maand.

 • 7. Met instemming van de ambtenaar kan een ambtenaar van 55 jaar of ouder in het kader van seniorenbeleid aangesteld worden in een functie waaraan een lagere schaal is verbonden met een dienovereenkomstige aanpassing van het salaris.

 • 8. Na de toepassing van artikel 7:16, tweede lid, kan de ambtenaar worden herplaatst in de eigen of een passende functie waaraan een lagere schaal is verbonden met dienovereenkomstige aanpassing van het salaris.

Artikel 3:1:1 Bezoldiging

 • 1. De bezoldiging, bedoeld in artikel 3:1, eerste lid, wordt bepaald met inachtneming van de aard van de betrekking en de wijze waarop de ambtenaar deze vervult. Mede kunnen in aanmerking worden genomen bekwaamheid en geschiktheid van de ambtenaar, voor zover in het belang van de dienst gebleken ter zake van werkzaamheden niet tot zijn eigenlijke betrekking behorende. Voorts kunnen in aanmerking worden genomen leeftijd en dienstjaren van de ambtenaar alsook andere omstandigheden, voor zover deze naar het oordeel van het tot aanstelling bevoegde bestuursorgaan, gelet op het dienstbelang en gelet op verhoudingen binnen de dienst, van betekenis zijn.

 • 2. Voor zover daarin niet reeds is voorzien door de in artikel 3:1, eerste lid, bedoelde regeling kan het college nadere regelen stellen met betrekking tot het in het eerste lid bepaalde.

 • 3. Voor zover in de in artikel 3:1, eerste lid, bedoelde regeling niet anders is bepaald, geschiedt de uitbetaling van de bezoldiging per maand. Omtrent de wijze waarop de uitbetaling geschiedt, kan het college nadere regels stellen.

 • 4. Over de tijd gedurende welke de ambtenaar in strijd met zijn verplichtingen opzettelijk nalaat zijn betrekking te vervullen, wordt hem zijn bezoldiging niet uitgekeerd.

Artikel 3:1:1:1 Bezoldigingsverordening; Begripsbepalingen

Voor de toepassing van de artikelen 3:1:1:2 t/m 3:1:1:20 wordt verstaan onder:

 • a.

  Ambtenaar:

  • 1.

   de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1;

  • 2.

   de werknemer als bedoeld in artikel 2:5:1;

 • b.

  Salaris: het salaris als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid, sub a;

 • c.

  Salaris per uur: het 1/156 deel van het salaris bij een gemiddeld 36-urige werkweek;

 • d.

  Salarisschaal: de schaal als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid, sub a;

 • e.

  Salarisnummer: een aanduiding, bestaande uit een getal of een letter en een getal, dat in een salarisschaal voor een salaris is vermeld;

 • f.

  Maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal, dat kan worden bereikt door jaarlijkse salarisverhogingen;

 • g.

  Bezoldiging: de bezoldiging, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid, sub c;

 • h.

  Functie: het samenstel van werkzaamheden door de ambtenaar te verrichten;

 • i.

  Functiewaarderingsonderzoek: het op systematische wijze in rangorde plaatsen van functies, met als criterium de relatieve zwaarte van het werk;

 • j.

  Conversie: de vertaling van de gevonden rangorde naar schalen;

 • k.

  Volledige werktijd: een werktijd welke gemiddeld 36 werk uren per week omvat;

 • l.

  Vaste toelage: een vast toegekend percentage van het maximumsalaris;

 • m.

  Extra periodieke verhoging: het overslaan van een salarisnummer in de salarisschaal of het verkorten van de wachttijd bij de uitloopperiodieken, behorende bij de salarisschalen 1 tot en met 5;

 • n.

  Functieschaal: de salarisschaal die op grond van functiewaardering via een conversietabel wordt vastgesteld voor de ambtenaar;

 • o.

  Uitkering ineens: een bedrag dat in de vorm van een uitkering ineens wordt uitbetaald.

Artikel 3:1:1:2 Recht op bezoldiging

 • 1. Het recht op bezoldiging vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat.

 • 2. Het recht op bezoldiging eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag i ngaat.

Artikel 3:1:1:3 Betaling salaris, toelagen en vergoedingen

 • 1. Het salaris, de toelagen en de vergoedingen worden maandelijks uitbetaald.

 • 2. Wanneer het salaris, een emolument of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.

Artikel 3:1:1:4 Bijzondere betalingen

 • 1. De salarissen van de ambtenaren, van wie het salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld, worden vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen, opgenomen in de bij deze verordening behorende bijlagen II en IIa van de ARL,.

 • 2. Voor het bijwonen van raads- en/of commissievergaderingen buiten de normale diensttijd wordt een vergoeding toegekend. Burgemeester en wethouders stellen ter zake nadere regels vast.

Artikel 3:1:1:5 Uitgangspunten

 • 1. Burgemeester en wethouders bepalen met inachtneming van de resultaten van een functiewaarderingsonderzoeken aan de hand van de vastgestelde conversie de voor de ambtenaar geldende functieschaal.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode.

 • 3. Het salaris van de ambtenaar wordt vastgesteld op een bedrag, dat is vermeld in de salarisschalen, opgenomen in de bijlagen II, IIa van de ARL, of in de overgangstabellen genoemd in artikel 3:1:1:19.

 • 4. Anders dan bij wijze van disciplinaire straf, als bedoeld in de ARL, kan zonder voorafgaand ontslag voor een ambtenaar geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris dan dat van de reeds voor hem geldende salarisschaal.

 • 5. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot aanstelling en bevordering van ambtenaren in dienst van de gemeente Landgraaf.

Artikel 3:1:1:6 Vaststelling salaris bij aanstelling

 • 1. Bij aanstelling kennen burgemeester en wethouders de ambtenaar het salaris toe dat ingevolge de voor hem geldende salarisschaal bij diens leeftijd behoort.

 • 2. Van het bepaalde in het vorige lid kan worden afgeweken door het toekennen van een hoger salaris, i ndien daarvoor aanleiding bestaat.

Artikel 3:1:1:7 Toekenning periodieke verhoging

 • 1. Het salaris van de ambtenaar wordt binnen de voor hem geldende salarisschaal periodiek verhoogd tot het naasthogere bedrag.

 • 2. De periodieke verhogingen worden toegekend:

  • a.

   wanneer de ambtenaar een salarisnummer 0 of hoger heeft en hij het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, met ingang van 1 januari van het jaar waarin overeenkomstig de overige bepalingen van deze verordening de aanspraak zal ontstaan;

  • b.

   met ingang van de eerste dag van de maand waarin de verjaardag van de ambtenaar valt, mits hij salarisnummer 0 van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt.

 • 3. Het tijdstip waarop ingevolge het vorige lid aan de in dat lid bedoelde ambtenaar voor de eerste maal een periodieke verhoging wordt toegekend, kan worden vervroegd indien daartoe naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanleiding bestaat.

Artikel 3:1:1:8 Extra periodieke verhoging

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen aan de ambtenaar, die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, een extra salarisverhoging tot een in de salarisschaal genoemd bedrag, niet uitgaande boven het maximumsalaris, toekennen op grond van:

  • a.

   buitengewone bekwaamheid, geschiktheid of ijver;

  • b.

   andere door burgemeester en wethouders van voldoende belang geachte werkzaamheden.

 • 2. Bij de toepassing van het vorige lid, blijft het tijdstip waarop ingevolge artikel 3:1:1:7 een salarisverhoging wordt toegekend onverlet, tenzij burgemeester en wethouders anders bepalen.

Artikel 3:1:1:9 Onthouding periodieke verhoging

 • 1. Bij onvoldoende bekwaamheid, geschiktheid of ijver van de ambtenaar kunnen burgemeester en wethouders bepalen, dat ten aanzien van hem salarisverhogingen als bedoeld in artikel 3:1:1:7 achterwege worden gelaten.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen nadien bepalen, dat de salarisverhogingen, welke met toepassing van het eerste lid achterwege zijn gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht, alsnog worden toegekend.

 • 3. Van een beslissing tot toepassing van het eerste lid wordt de ambtenaar zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voor de datum waarop anders de salarisverhoging zou ingaan, schriftelijk mededeling gedaan, onder vermelding van de redenen welke tot de beslissing hebben geleid.

Artikel 3:1:1:10 Inpassing in hogere salarisschaal

Wanneer voor de ambtenaar een salarisschaal gaat gelden met een hoger maximumsalaris, wordt het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het eerst hogere bedrag in die schaal, waarmee wordt bereikt dat het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar tenminste 75% bedraagt van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naast hogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naast lagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds overeenkwam met hoogste bedrag uit die schaal.

Artikel 3:1:1:11 Niet-volledige werkweek

Het salaris van de ambtenaar moet een niet-volledige werktijd wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem bij een volledige werktijd zou gelden.

Artikel 3:1:1:12 Algemene salariswijzigingen

De bedragen van de Bijlagen II, IIa van de ARL en de overgangstabellen genoemd in artikel 3:1:1:19, worden door burgemeester en wethouders gewijzigd overeenkomstig de richtlijnen van het Landelijke Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden, voor zover die een gevolg zijn van de voor het gemeentepersoneel geldende algemene salarismaatregelen.

Artikel 3:1:1:13 Vaste toelage

 • 1. In nader door burgemeester en wethouders te stellen regels kan worden bepaald dat aan ambtenaren ouder dan 50 jaar een vaste toelage ter grootte van 5% van het maximumsalaris kan worden toegekend.

 • 2. De ambtenaar, die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze verordening in het bezit van een persoonlijke toelage is, behoudt die toelage.

Artikel 3:1:1:14 Toelage minimumloon

 • 1. Indien het salaris minder bedraagt dan het maandbedrag van het minimumloon, dat krachtens de artikelen 7, 8 en 14 van de Wet Minimumloon en de Wet minimumvakantiebijslag geldt voor de werknemers van dezelfde leeftijd als de ambtenaar, wordt hem een toelage toegekend ten bedrage van het verschil.

 • 2. Voor de ambtenaar met een niet-volledige werktijd, wordt het voor werknemers met dezelfde leeftijd geldende minimumloon geacht te zijn vastgesteld op een evenredig deel van het minimumloon bij een volledige werktijd.

Artikel 3:1:1:15 Toelage onregelmatige dienst

 • 1. Aan de ambtenaar voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van schaal 11 en voor wie de werktijden zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 4:1, eerste lid, wordt door burgemeester en wethouders een toelage toegekend.

 • 2. De in het vorige lid bedoelde toelage bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldend salaris per uur. Dit percentage bedraagt:

  • °

   20 voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6 uur en 8 uur en tussen uur en 22 uur;

  • °

   30 voor de uren op zaterdag tussen 6 uur en 22 uur;

  • °

   40 voor de uren op maandag tot en met zaterdag tussen 0 uur en 6 uur en tussen 22 uur en 24 uur;

  • °

   45 voor de uren op zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:2:1:1 met dien verstande dat genoemd percentages worden berekend over ten hoogste het salaris per uur, dat is afgeleid van het salaris, behorende bij salarisnummer 10 van salarisschaal 6 van bijlage IIa van de ARL, artikel 3:1 derde lid.

 • 3. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders een regeling treffen welke het bepaalde in dit artikel aanvult of daarvan afwijkt.

Artikel 3:1:1:16 Beëindiging of vermindering toelage

 • 1.

  • Aan de ambtenaar van wie de bezoldiging, als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen als bedoeld in het vorige artikel een blijvende verlaging ondergaat, wordt door burgemeester en wethouders een aflopende toelage toegekend, indien:

    • a.

     die blijvende verlaging ten minste 3% bedraagt van de som van het salaris en de toelage bedoeld in artikel 3:1:1:13 en

    • b.

     de ambtenaar de toelage als bedoeld in artikel 3:1:1:15, direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan gedurende ten minste 2 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt aan de ambtenaar van 60 jaar of ouder, wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage als bedoeld in artikel 3:1:1:15, een blijvende verandering ondergaat, een blijvende toelage toegekend indien de ambtenaar de toelage als bedoeld in artikel 3:1:1:15 direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering ervan gedurende ten minste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

 • 3. De in het eerste lid bedoelde aflopende toelage gaat, wanneer de ambtenaar de leeftijd van 55 jaar heeft bereikten hij, onmiddellijk voor de aanvang van de toelage, gedurende ten minste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking een toelage als bedoeld in artikel 3:1:1:15 heeft genoten, over in een blijvende toelage als bedoeld in het vorige lid.

 • 4. Voor de toepassing van de voorgaande leden wordt onder wezenlijke onderbreking verstaan een onderbreking van langer dan 2 maanden.

Artikel 3:1:1:17 Arbeidsmarkttoeslag

Aan een ambtenaar kan, in verband met de spanning tussen enerzijds de schaarste op de arbeidsmarkt en anderzijds de bezoldigingsmogelijkheden van de gemeente Landgraaf, voor de duur van 3 jaren een toeslag ter grootte van 5% van het aan de functie verbonden maximumsalaris worden toegekend. Deze toeslag kan ten hoogste voor de duur van 2 jaren worden voortgezet.

Artikel 3:1:1:18 Uitkering ineens

In nader door burgemeester en wethouders te stellen regels kan worden bepaald, dat aan de ambtenaar een uitkering ineens ter grootte van 5% van het aan het maximumsalaris op jaarbasis van de op de ambtenaar van toepassing zijnde functieschaal wordt toegekend.

Artikel 3:1:1:19 Overgang van tabel II naar IIa

 • 1. De ambtenaar met een salaris ingevolge bijlage II van de ARL, die voor 1 april 1997 reeds het maximum van de salarisschaal heeft bereikt en die binnen zijn functie geen perspectief op een hogere schaal heeft, ontvangt per 1 april 1997 een salaris op basis van het maximum van dezelfde schaal ingevolge bijlage IIa van de ARL.

 • 2. De ambtenaar met een salaris ingevolge bijlage II van de ARL, die op of na 1 april 1997 het maximum van zijn salarisschaal bereikten die binnen zijn functie geen perspectief heeft op een hogere schaal, ontvangt op de datum van het bereiken van het maximum van zijn salarisschaal een salaris op basis van het maximum van dezelfde schaal ingevolge bijlage IIa van de ARL.

Artikel 3:1:1:31 Regeling inpassing, bevordering en gedifferentieerde beloning van ambtenaren der gemeente Landgraaf; Begripsbepalingen

Voor de toepassing van de artikelen 3:1:1:32 t/m 3:1:1:44 wordt verstaan onder:

 • a.

  Ambtenaar:

  • a.

   de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1;

  • b.

   de werknemer als bedoeld in artikel 2:5, lid 1;

 • b.

  Salaris: het salaris, als bedoeld in artikel 3:1;

 • c.

  Salaris per uur: het 1/156-e deel van het salaris bij een gemiddelde werkweek van 36 uren;

 • d.

  Salarisschaal: de schaal, als bedoeld in artikel 3:1, en zoals opgenomen in de bijlagen II en IIa;

 • e.

  Salarisnummer: een aanduiding, bestaande uit een getal of uit een letter en een getal, dat in een salarisschaal voor een salaris is vermeld;

 • f.

  Maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal, dat kan worden bereikt door jaarlijkse salarisverhogingen;

 • g.

  Bezoldiging: de bezoldiging, als bedoeld in artikel 3:1;

 • h.

  Vaste toelage: een vast toegekend bedrag boven het maximum van de bij de functie behorende salarisschaal;

 • i.

  Eenmalige toelage: een eenmalig toegekend bedrag, zoals bedoeld in artikel 3:1:1:37;

 • j.

  Extra periodiek: het overslaan van een salarisnummer in de salarisschaal. Een verkorting van wachttijden bij de uitloopperiodieken, behorende bij de salarisschalen 1 tot en met 5 wordt hiermee gelijk gesteld;

 • k.

  Aanloopschaal: de salarisschaal, voorafgaand aan de functieschaal ten behoeve van de ambtenaar die qua opleiding en/of ervaring nog niet voldoet aan de functie-eisen;

 • l.

  Functieschaal: de salarisschaal die op grond van methodische functiewaardering via een conversietabel is vastgesteld voor de functie;

 • m.

  Onthouding van een periodiek: het niet toekennen van de jaarlijkse salarisverhoging van een (1) salarisnummer;

 • n.

  Functie: het samenstel van werkzaamheden, door de ambtenaar te verrichten, zoals beschreven in een vastgestelde organieke functiebeschrijving;

 • o.

  Functiewaarderingsonderzoek: het op systematisch wijze in de rangorde plaatsen van functies, met als criterium de relatieve zwaarte van het werk, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 31:1:1:1 tot en met 31:1:1:13 zijnde de "Regeling functiebeschrijving en methodische functiewaardering gemeente Landgraaf 2000";

 • p.

  Conversie: de koppeling van de door een methodisch functiewaarderingsonderzoek bepaalde rangorde van de functies aan salarisschalen;

 • q.

  Volledige werktijd: een werktijd, welke gemiddeld 36 werkuren per week omvat;

 • r.

  Gratificatie: het eenmalig toekennen van een bedrag;

 • s.

  Groepsbeloning: collectieve gratificatie voor een onderdeel van de gemeentelijke organisatie;

 • t.

  Bijzondere beloning: beloning in natura;

 • u.

  Garantieschaal: minimaal een (1) schaal hoger dan de aan de hand van methodische functiewaardering en conversie vastgestelde salarisschaal, welke bij een functie behoort;

 • v.

  Beoordeling: het periodiek evalueren van de geleverde prestaties van medewerk(st)ers als bedoeld in de artikelen 15:1:15:1 tot en met 15:1:15:10, zijnde de "Regeling functioneringsgesprekken en methodische personeelsbeoordeling der gemeente Landgraaf".

Artikel 3:1:1:32 Aanloopschaal

 • 1. Ambtenaren, die in dienst treden bij de gemeente Landgraaf of daarbinnen van functie veranderen, worden in beginsel aangenomen in de aanloopschaal van de functie, waarvoor wordt gesolliciteerd. Toepassing van deze regel is afhankelijk van genoten opleiding en ervaring.

 • 2. De periode, waarin men in de aanloopschaal zal zijn aangesteld, is in beginsel afhankelijk van de hoogte van de functieschaal, van de mate waarin men aan de functie-eisen voldoet, van de wijze waarop de functie wordt vervuld en afhankelijk van de vraag of de functie in de volle omvang wordt vervuld.

 • 3. Voor de functieschaal 2 wordt geen aanloopschaal gehanteerd.

 • 4. Bij het niet voldoen aan de criteria, zoals genoemd in artikel 3:1:1:32, tweede lid, wordt in beginsel een (1) schaal onder de aanloopschaal gehanteerd bij aanstelling.

Artikel 3:1:1:33 Functieschaal

Overgang van de aanloopschaal naar de functieschaal kan geschieden, op het moment, dat:

 • a.

  de ambtenaar volledig voldoet aan de functie-eisen, en;

 • b.

  de functie in de volle omvang wordt vervuld, en;

 • c.

  de wijze van functievervulling tenminste wordt gesteund door een goed beoordelingsresultaat, te weten: "voldoet aan de eisen" op alle relevante gezichtspunten.

Artikel 3:1:1:34 Herwaardering van functies

Bij actualisering en (her)waardering van functies zal het college van burgemeester en wethouders per geldingsdatum functiewaardering zoals opgenomen in artikel 31:1:1:11 ARL, overgaan tot het overeenkomstig aanpassen van de bezoldiging volgens de vastgestelde conversie, onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  de medewerk(st)er voldoet aan de te stellen eisen volgens het beoordelingsresultaat op alle gezichtspunten, de functie wordt volledig vervuld en de aanlooptijd, zoals genoemd in artikel 3:1:1:32, tweede lid, is volbracht, ervan uitgaande dat de salarisschaal waarin de medewerk(st)er was geplaatst voordat de functie werd geherwaardeerd hierbij wordt omgezet in een aanloopschaal;

 • b.

  de medewerk(st)er, die bij vaststelling van de nieuwe functieschaal twee of meer salarisschalen lager is ingeschaald, gaat over naar de aanloopschaal, behorende bij de nieuwe functieschaal. Overgang naar de functieschaal vindt plaats indien wordt voldaan aan het gestelde in artikel 3:1:1:33.

Artikel 3:1:1:35 Extra periodiek

Een extra periodiek kan - op voorstel van het management – door burgemeester en wethouders worden verstrekt, indien door functiehoud(st)er minimaal aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a.

  uit de methodische beoordeling blijkt, dat functiehoud(st)er op 3 van de 5 te beoordelen gezichtspunten bovenmatig presteert (R = ruim voldoende), en;

 • b.

  uit de beoordeling van de overige gezichtspunten blijkt, dat men voldoet aan de te stellen eisen (N), en;

 • c.

  betrokkene het maximumsalaris nog niet heeft bereikt, en;

 • d.

  de extra periodiek niet uitgaat boven het maximum van de functieschaal.

Artikel 3:1:1:36 Onthouding periodiek

Een periodieke verhoging op 1 januari van het eerstkomende dienstjaar kan - op voorstel van het management – door burgemeester en wethouders worden onthouden, indien:

a.1uit de beoordeling blijkt, dat functiehoud(st)er in vaste dienst op een (1) van de 5 gezichtspunten duidelijk tekort schiet (S = slecht), danwel op twee van de 5 gezichtspunten niet geheel voldoet aan de te stellen eisen (M = Matig), en;
b.1indien na een (1) jaar, bij een volgende beoordeling, nauwelijks of geen wijziging hierin is te constateren;
   danwel:
a.2uit de beoordeling blijkt, dat functiehoud(st)er in tijdelijke dienst op twee van de 5 gezichtspunten duidelijk tekort schiet (S = slecht), danwel op drie van de 5 gezichtspunten niet geheel voldoet aan de te stellen eisen (M = Matig), en;
b.1indien na een (1) jaar, bij een volgende beoordeling, nauwelijks of geen wijziging hierin is te constateren.
     

Artikel 3:1:1:37 Andere beloningsvormen

 • 1. In voorkomende gevallen kunnen burgemeester en wethouders – op basis van een advies van het desbetreffende management en na toetsing door de stafafdeling Concerncontrol - besluiten om aan ambtenaren een specifieke vorm van beloning toe te kennen op grond van buitengewone ijver, bekwaamheid of geschiktheid in de vorm van een gratificatie of bijzondere beloning in natura.

 • 2. Jaarlijks kunnen door burgemeester en wethouders op basis van een advies van een daartoe ingestelde beoordelingscommissie ten hoogste drie bijzondere beloningen worden toegekend aan groepen van ambtenaren, die zich hebben gekweten van een bijzondere - vooraf geformuleerde en bij de beoordelingscommissie aangemelde - taakstelling.

Artikel 3:1:1:38 Effectuering gedifferentieerde beloning

 • 1.

  • Extra beloningen, zoals bedoeld in artikel 3:1:1:35, die door het college van burgemeester en wethouders worden toegekend, worden op 1 januari volgend op het laatstgehouden beoordelingsgesprek geëffectueerd.

 • 2. Andere beloningsvormen, zoals bedoeld in artikel 3:1:1:37, eerste lid, die door het college van burgemeester en wethouders worden toegekend, worden zo spoedig mogelijk na realisatie van de bijzondere prestatie geëffectueerd.

 • 3. De groepsbeloningen, zoals bedoeld in artikel 3:1:1:37, tweede lid, die door het college van burgemeester en wethouders worden toegekend, worden jaarlijks geëffectueerd, zodra de toekenningen van de groepsbeloningen bekend zijn gemaakt.

Artikel 3:1:1:39 Procedure

 • 1. De stafafdeling Concerncontrol maakt jaarlijks een overzicht van ambtenaren, die aan de minimumvoorwaarden voldoen, zoals die omschreven zijn in artikel 3:1:1:35.

 • 2. Burgemeester en wethouders nemen een besluit over het toekennen van een extra beloning, na advies hierover te hebben ingewonnen bij de stafafdeling Concerncontrol.

 • 3. Na mededeling van de desbetreffende besluiten aan de betrokken ambtenaren, wordt de gemeentelijke organisatie daaromtrent geïnformeerd via de daarvoor gebruikte informatiebulletins.

Artikel 3:1:1:51 ARBO – toelageregeling; Begripsbepalingen

Voor de toepassing van artikel 3:1:1:52 wordt verstaan onder:

a.Ambtenaar: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1.

Artikel 3:1:1:52 ARBO - toelageregeling

De ambtenaar die in het bezit is van:

 • a.

  een geldig E.H.B.O.-diploma; of

 • b.

  een bewijs dat hij met goed gevolg heeft deelgenomen aan een door burgemeester en wethouders aangewezen brandpreventiecursus;

ontvangt voor elk van de onder a en b genoemde stukken een toelage van 0,65% van het minimum van salarisschaal 4 van bijlage IIa per maand.

Artikel 3:1:2 Waarnemingstoelage

 • 1. De ambtenaar die ingevolge hem daartoe door of namens het college verstrekte opdracht volledig een andere betrekking waarneemt, ontvangt, indien voor die betrekking een hogere schaal geldt dan voor zijn betrekking, over de tijd van deze waarneming een vergoeding overeenkomstig het bepaalde in het volgende lid.

 • 2. De vergoeding, bedoeld in het vorige lid, bedraagt 8% van het eigen salaris gedurende de periode van de waarneming. De vergoeding tezamen met de bezoldiging bedraagt gedurende de waarneming niet meer dan de ambtenaar zou hebben ontvangen indien hij was ingeschaald in de bij de waargenomen betrekking behorende schaal, hoogste periodiek. Voor de ambtenaar wiens salaris hoger is dan het maximum van een bij besluit van het college voor de toepassing van deze bepaling aangewezen schaal, bestaat eerst aanspraak op deze vergoeding, indien de waarneming in een aaneengesloten tijdvak van zes weken ten minste twintig volle werkdagen heeft geduurd, in welk geval hem de vergoeding over de dagen waarop hij reeds waargenomen heeft alsnog wordt uitbetaald.

 • 3. De ambtenaar die ingevolge hem daartoe door of namens het college verstrekte opdracht volledig een andere betrekking waarneemt waarvoor andere werktijden zijn vastgesteld dan voor zijn betrekking gelden, ontvangt - zulks onverminderd het bepaalde in het eerste lid - in zoverre op de waar te nemen betrekking het bepaalde in artikel 3:3 van toepassing is een vergoeding overeenkomstig de in dat artikel bedoelde regels. Op de eerste twee dagen en op de eerste zaterdag en zondag van de waarneming ontvangt hij evenwel voor de uren welke liggen buiten de voor zijn betrekking geldende werktijd ten minste een bedrag gelijk aan de vergoeding als bedoeld in artikel 3:2:1 . Wordt achtereenvolgens en zonder onderbreking meer dan een betrekking als hier bedoeld waargenomen, dan geldt dit als een geval van waarneming.

 • 4. Geen vergoeding ingevolge het eerste en derde lid wordt genoten door de ambtenaar voor wie krachtens zijn aanstelling een bijzondere regeling geldt.

 • 5. Het college is bevoegd om in andere gevallen van waarneming een naar het oordeel van het college, gelet op de aard en de omvang van de ingevolge de waarneming verrichte werkzaamheden, alsmede op de duur en de wijze van de waarneming, billijke vergoeding toe te kennen.

Artikel 3:2 Overwerkvergoeding

De ambtenaar als bedoeld in de artikelen 4:3 en 4:8 heeft recht op een vergoeding voor overwerk. In een nader vast te stellen regeling wordt onder meer bepaald in welke gevallen een uitzondering geldt wat betreft de mogelijkheid aanspraak te maken op een vergoeding, bedoeld in de eerste volzin.

Artikel 3:2:1 Overwerkvergoeding

 • 1. De vergoeding, bedoeld in artikel 3:2, bestaat uit verlof gelijk aan het aantal volle uren van het overwerk, alsmede uit het bedrag dat voor die uren wordt berekend overeenkomstig het in het vijfde lid bepaalde.

 • 2. Het verlof, bedoeld in het vorige lid, wordt verleend op een zo vroeg mogelijk tijdstip. Op verzoek van de ambtenaar en voor zover de belangen van de dienst en de belangen van de andere ambtenaren dit toelaten wordt het verlof verleend - zo nodig in afwijking van het bepaalde in de eerste volzin - op een tijdstip dat de ambtenaar wenst.

 • 3. Voor 1 november (tenzij lokaal anders is geregeld) kunnen verlofuren die het gevolg zijn van de vergoeding voor overwerk dat zal worden verricht in het daarop volgende kalenderjaar, worden omgezet in vakantie als bedoeld in artikel 6:2, eerste lid. Het aantal verlofuren uit de vorige volzin en het aantal vakantie-uren, als bedoeld in artikel 6:2, tweede lid, tezamen mag maximaal 50,4 uur bedragen. Voor de ambtenaar die is aangesteld voor een arbeidsduur van minder dan 36 uur per week geldt een naar evenredigheid lager aantal uren als maximum.

 • 4. Kan geen verlof worden verleend in overeenstemming met het in het tweede lid bepaalde, dan bestaat de in artikel 3:2 bedoelde vergoeding uitsluitend uit een bedrag. Dit bedrag wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in het vijfde lid, met dien verstande, dat de in dat lid genoemde percentages worden vermeerderd met 100.

 • 5.

  • a.

   Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt voor elk van de in aanmerking komende uren berekend naar een percentage van het uurloon van de ambtenaar. Dit percentage bedraagt:

   • °

    100 voor overwerk op een zondag tussen 0 en 24 uur;

   • °

    75 voor overwerk op een zaterdag tussen 0 en 24 uur;

   • °

    75 voor overwerk op een maandag tussen 0 en 6 uur

   • °

    50 voor overwerk op een dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 0 en 6 uur;

   • °

    50 voor overwerk op een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 20 en 24 uur;

   • °

    25 voor overwerk op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 6 en 20 uur

   • b.

    Voor overwerk op een feestdag, als bedoeld in artikel 4:5, derde lid, en op de dag volgende op die feestdag tussen 0 en 6 uur, geldt het percentage ingevolge het voorgaande, onderscheidenlijk voor een zondag en voor een maandag tussen 0 en 6 uur, bepaald.

    c. Is voor de ambtenaar volgens rooster in plaats van een zondag, een feestdag, als bedoeld in artikel 4:5, derde lid, of een zaterdag, een andere vrije dag aangewezen dan wordt overwerk op die dag beschouwd als overwerk op overeenkomstige uren verricht op onderscheidenlijk een zondag, een feestdag, bedoeld in artikel 4:5, derde lid, of een zaterdag. Het college is echter bevoegd om, indien zulks naar het oordeel van het college wenselijk is, een regeling vast te stellen waarbij in afwijking van het hier bepaalde voor overwerk op vorenbedoelde vrije dag, ongeacht of deze is aangewezen in de plaats van een zondag of een feestdag, bedoeld in artikel 4:5, derde lid, of een zaterdag, een gelijke vergoeding wordt vastgesteld van 80%.

 • 6. Het college bepaalt welke ambtenaren - gelet op de aard en het niveau van hun betrekking - geen aanspraak hebben op vergoeding voor overwerk. Het college is bevoegd aan de ambtenaar die op grond van het bovenstaande geen aanspraak heeft op vergoeding voor overwerk in bijzondere gevallen een door het college te bepalen vergoeding toe te kennen, indien en naarmate dit naar het oordeel van het college, gelet op de aard of omvang van het overwerk en de onvermijdelijkheid daarvan, redelijk is te achten.

 • 7. Het college is bevoegd om voor werkzaamheden welke door ambtenaren met een verschillende bezoldiging en eventueel een verschillende betrekking te samen en gelijktijdig als overwerk moeten worden verricht, een naar het oordeel van het college billijke voor deze ambtenaren gelijke vergoeding vast te stellen.

 • 8. Dit artikel is niet van toepassing op overwerk dat voortvloeit uit een van de in artikel 15:1:11 bedoelde verplichtingen. Het college regelt afzonderlijk de vergoeding voor zodanig overwerk.

Artikel 3:2:1:1 Uitsluiting overwerk

In aansluiting op het bepaalde in artikel 3:2:1, zesde lid, hebben ambtenaren ingedeeld in schaal 11 of hoger geen aanspraak op vergoeding voor overwerk.

Artikel 3:2:1:2 Raads- en/of commissievergaderingen

Vervallen

Artikel 3:2:1:3 Maaltijdvergoeding bij overwerk en bij werkzaamheden buiten dagvenster

Voor de toepassing van de artikelen 3:2:1:4 t/m 3:2:1:5 wordt verstaan onder:

 • a.

  Ambtenaar: de persoon die krachtens een aanstelling of een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst van deze gemeente werkzaam is, danwel bij deze gemeente is gedetacheerd;

 • b.

  Overwerk: hetgeen daarmede wordt bedoeld in de artikelen 1:1 en 3:2.

 • c.

  Werkzaamheden buiten dagvenster: Werkzaamheden verricht door de ambtenaar die door het college is aangewezen om arbeid te verrichten buiten het dagvenster als bedoeld in artikel 4:2, tweede lid.

Artikel 3:2:1:4 Maaltijdvergoeding bij overwerk en bij werkzaamheden buiten dagvenster

Indien de dagelijkse werktijd van de ambtenaar op de dag waarop overgewerkt moet worden dan wel buiten het dagvenster gewerkt moet worden, met ten minste twee overwerkuren wordt verlengd en het dienstbelang het naar het oordeel van de betrokken leidinggevende niet toelaat, dat de ambtenaar zijn maaltijd op de gebruikelijke plaats nuttigt, worden – na overlegging van de nota's - aan de ambtenaar maximaal vergoed de kosten van een avondmaaltijd als bedoeld in artikel 15:1:22:2.

Artikel 3:2:1:5 Maaltijdvergoeding bij overwerk en bij werkzaamheden buiten dagvenster

 • 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd van de bepalingen van deze regeling af te wijken in die gevallen waarin de regeling naar hun oordeel niet of niet naar redelijkheid voorziet.

 • 2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om deze regeling op overeenkomstige wijze toe te passen ten aanzien van met overwerk vergelijkbare situaties.

Artikel 3:3 Toelage onregelmatige dienst

 • 1. De ambtenaar als bedoeld in de artikelen 4:3 en 4:8 heeft recht op een vergoeding over de werktijd vastgesteld op:

  • a.

   maandag tot en met vrijdag tussen 00.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 uur en 24.00 uur;

  • b.

   zaterdag tussen 00.00 en 24.00 uur;

  • c.

   zondag tussen 00.00 en 24.00 uur.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid heeft de ambtenaar geen recht op vergoeding, indien in een week slechts op één aaneengesloten periode van ten hoogste 3 uur, op de in dat lid onder a of b genoemde tijdstippen, werktijd is vastgesteld.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid behoudt de ambtenaar zijn recht op vergoeding over de op zaterdag vastgestelde werktijd, indien voor hem reeds vóór 1 januari 1997 in de regel werktijd op zaterdag werd vastgesteld.

 • 4. In een nader vast te stellen regeling wordt onder meer bepaald in welke gevallen, anders dan in de voorgaande leden, een uitzondering geldt voor de mogelijkheid om aanspraak te maken op een vergoeding, als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3:3A

 • 1. Het college stelt voor de ambtenaar aan wie de verplichting bedoeld in artikel 2:1B, tweede lid, onderdeel c, is opgelegd, regelen ter vergoeding daarvan. Geen vergoeding wordt toegekend indien uitdrukkelijk is bepaald dat bij de vaststelling van de bezoldiging met vorenbedoelde verplichting rekening is gehouden.

 • 2. De ambtenaar die valt onder de standaardregeling en die aangewezen is voor het verrichten van beschikbaarheidsdiensten als bedoeld in artikel 2:1B, tweede lid, onderdeel c, heeft over de uren buiten het dagvenster dat hij daadwerkelijk arbeid heeft verricht recht op een buitendagvenstervergoeding.

Artikel 3:3:1 Beschikbaarheidsdiensten

Vervallen

Artikel 3:3:1:1 Wachtdienst- en piketregeling

 • 1. Iedere week worden bij toerbeurt een (1) of meer door of vanwege burgemeester en wethouders aangewezen personeelsleden wachtdienst verrichten.

 • 2. Voor deze wachtdienst ontvangt vanaf 14 juni 2011 iedere aangewezen persoon een vergoeding van 6,13% van het maximum van schaal 5, bijlage IIa. De uitkomst hiervan wordt rekenkundig afgerond op hele bedragen.

Artikel 3:3:1:2 Wachtdienst- en piketregeling

Vervallen

Artikel 3:4 Verschuivingsvergoeding

Het college kan bepalen dat bij verschuiving van de vastgestelde werktijden per week van de ambtenaar als bedoeld in artikel 4:3 en 4:8 anders dan op verzoek van de ambtenaar aanspraak op een vergoeding ontstaat. In een nader vast te stellen regeling wordt bepaald wanneer recht ontstaat op een verschuivingsvergoeding.

Artikel 3:4:1 Verschuivingsvergoeding

 • 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:4 heeft de ambtenaar als bedoeld in de artikelen 4:3 en 4:8 recht op een vergoeding, indien binnen 72 uur voor aanvang van de oorspronkelijk vastgestelde werktijd, de werktijden worden verschoven.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing in geval een verschuiving van de oorspronkelijk vastgestelde arbeidsduur per week en/of de oorspronkelijk vastgestelde werktijd plaatsvindt zonder dat het dienstbelang dit vereist, gedurende de periode gelegen tussen een maand en 72 uur voor aanvang van de betreffende week dan wel de werktijd.

 • 3. De hoogte van deze vergoeding bedraagt voor elk verschoven uur 25% van het uurloon.

Artikel 3:5 Ambtsjubileumgratificatie

De ambtenaar heeft recht op een ambtsjubileumgratificatie. In een nader vast te stellen regeling wordt onder meer bepaald:

 • a.

  in welke gevallen een uitzondering geldt wat betreft de mogelijkheid aanspraak te maken op een gratificatie, bedoeld in de aanhef;

 • b.

  op welke wijze het bedrag aan gratificatie wordt berekend.

Artikel 3:5:1 Ambtsjubileumgratificatie

 • 1.

  • Aan de ambtenaar die gedurende 25 jaar een betrekking bij de overheid heeft vervuld, wordt een gratificatie toegekend overeenkomende met de helft van de bezoldiging en van de vakantietoelage waarop de ambtenaar in de maand van zijn jubileum aanspraak heeft. De ambtenaar die gedurende veertig respectievelijk vijftig jaar een betrekking bij de overheid heeft vervuld, ontvangt een gratificatie gelijk aan een bedrag, overeenkomende met de gehele bezoldiging, vermeerderd met de vakantietoelage over de maand waarin hij deze jubilea gedenkt. Aan de ambtenaar, die wordt ontslagen:

   • a.

    op grond van artikel 8:3 ;

   • b.

    op grond van artikel 8:4 bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer;

   • c.

    op grond van artikel 8:10 of 8:11 indien en voorzover het een volledig ontslag betreft;

  • en die indien het ontslag niet had plaatsgevonden het voor een gratificatie vereiste aantal dienstjaren binnen vijf jaren na de ontslagdatum had kunnen vervullen, wordt een proportionele gratificatie toegekend. Deze proportionele gratificatie wordt berekend door het bedrag waarop recht zou hebben bestaan indien het vereiste aantal dienstjaren zou zijn vervuld, te vermenigvuldigen met een breuk. Daarvan wordt de teller gevormd door het feitelijk geheel of gedeeltelijk vervulde aantal dienstjaren, waarbij naar boven wordt afgerond op hele maanden; de noemer is het aantal dienstjaren dat vervuld had moeten zijn om voor de gratificatie in aanmerking te komen. De op grond van het vorenstaande berekende bedragen worden naar boven afgerond op een veelvoud van vijf euro.

 • 2. Bij gedeeltelijk ontslag wordt de proportionele ambtsjubileumgratificatie berekend naar rato van het aantal uren waarvoor ontslag wordt verleend.

Artikel 3:5:1:1 Proportionele gratificatie herplaatste ambtenaren

In aanvulling op het gestelde in artikel 3:5:1 wordt de proportionele gratificatie voor herplaatste ambtenaren berekend naar rato van het aantal dienstjaren en salaris voor en ná de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Artikel 3:5:1:2 Herindeling - verdubbeling jubileumgratificatie

De ambtenaar die op 31 december 1981 in dienst was van een van de inmiddels opgeheven gemeenten Schaesberg, Ubach over Worms of Nieuwenhagen en die onmiddellijk aansluitend daaraan is overgegaan in dienst van de gemeente Landgraaf en ononderbroken in dienst is gebleven behoudt in verband met de viering van een jubileum in gemeentedienst aanspraak op een verdubbeling van de gratificatie als bedoeld in artikel 3:5:1, waarbij de diensttijd in de gemeente Landgraaf wordt beschouwd als een ononderbroken voortzetting van de diensttijd in de opgeheven gemeenten Schaesberg, Ubach over Worms of Nieuwenhagen.

Artikel 3:5:1:3 Herindeling - ontslaggratificatie

De ambtenaar die op 31 december 1981 in dienst was van een van de inmiddels opgeheven gemeenten Schaesberg, Ubach over Worms of Nieuwenhagen en die onmiddellijk aansluitend daaraan is overgegaan in dienst van de gemeente Landgraaf en ononderbroken in dienst is gebleven maakt bij pensionering, hetzij wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, hetzij uit anderen hoofde, aanspraak op een gratificatie tot een bedrag, overeenkomende met de bezoldiging over een (1) maand, vermeerderd met het maandelijkse bedrag van de vakantietoelage.

Artikel 3:6 Eindejaarsuitkering

 • 1. De ambtenaar heeft recht op een eindejaarsuitkering ten bedrage van 6,0% van het voor hem in een kalenderjaar geldende salaris op jaarbasis. De uitkering bedraagt bij een volledige betrekking minimaal € 1.750,--. Bij een deeltijd betrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld.

 • 2. De eindejaarsuitkering wordt eenmaal per kalenderjaar in de maand december betaald.

 • 3. Bij indiensttreding na 1 januari van een kalenderjaar bouwt de ambtenaar naar evenredigheid aanspraken op een eindejaarsuitkering op. Bij ontslag van de ambtenaar vindt betaling van de eindejaarsuitkering plaats over het gedeelte van het kalenderjaar dat de ambtenaar in dienstverband werkzaam is geweest.

Artikel 3:7:1 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 3:7:2 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 3:7:3 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 3:7:4 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 3:7:5 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 3:7:6 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 3:7:7 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 3:7:8 Persoonlijke toelage

 • 1. Aan de ambtenaar, die het maximum van de voor hem geldende schaal heeft bereikt, kan door het college een toelage worden toegekend, wanneer daartoe op grond van buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver aanleiding bestaat.

 • 2. De toelage wordt ingetrokken, indien de gronden waarop de toelage werd toegekend niet meer aanwezig zijn, tenzij het college van oordeel is, dat er omstandigheden zijn om de toelage geheel of gedeeltelijk te handhaven.

Artikel 3.8 Buitendagvenstervergoeding

 • 1. De ambtenaar die valt onder de standaardregeling voor de werktijden en die door het college aangewezen is om arbeid te verrichten buiten het dagvenster als bedoeld in artikel 4:2, tweede lid, heeft recht op een buitendagvenstervergoeding.

 • 2. De buitendagvenstervergoeding bedraagt:

  • -

   50% van het uurloon van de ambtenaar over de gewerkte uren buiten het dagvenster tussen maandag 00:00 uur en vrijdag 24:00 uur;

  • -

   75% van het uurloon van de ambtenaar over de uren gewerkt op zaterdag;

  • -

   100% van het uurloon van de ambtenaar over de uren gewerkt op zondag en op de feestdagengenoemd in artikel 4:5, derde lid.

 • 3. De ambtenaar die een functie bekleedt waaraan een functieschaal 11 of hoger verboden is heeft geen recht op een buitendagvenstervergoeding.

4 Arbeidsduur en werktijden

Artikel 4:1

Het college stelt lokaal een werktijdenregeling vast met inachtneming van hetgeen in dit hoofdstuk is bepaald.

Artikel Paragraaf 1 Standaardregeling voor de werktijden

Artikel 4:2

 • 1. De ambtenaar verricht zijn werkzaamheden op tijden binnen het dagvenster.

 • 2. Het dagvenster loopt van maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 22.00 uur.

 • 3. De ambtenaar en het college maken voorafgaand aan elk kalenderjaar afspraken over de werktijden, het verlof en de planning van de werkzaamheden van de ambtenaar, voor het komende jaar.

 • 4. Ten aanzien van afspraken over de werktijden geldt als uitgangspunt dat

  • a

   hierover overeenstemming bereikt wordt tussen de ambtenaar en het college;

  • b

   de werktijden binnen de normen van de arbeidstijdenwet blijven;

  • c

   de werktijde per dag ten hoogste 11 uren bedraagt en per week 50 uren, tenzij op verzoek van de ambtenaar daarvan wordt afgeweken.

 • 5. Als gevolg van gewijzigde omstandigheden kunnen de afspraken over de werktijden aangepast worden.

 • 6. De ambtenaar en het college overleggen tweemaal per jaar over de werktijden in relatie tot de planning van de werkzaamheden.

 • 7. Blijkt tijdens dit periodieke gesprek over de werktijden dat het ongewijzigd voortzetten van de planning van de werkzaamheden leidt tot overschrijding van de arbeidsduur per jaar, dan worden de afspraken in overleg aangepast. Indien de ambtenaar en het college het er over eens zijn dat overschrijding van de arbeidsduur per jaar onvermijdelijk is dan wordt in overleg de omvang van de overschrijding vastgesteld, uitgedrukt in uren. de ambtenaar ontvangt voor elk teveel gewerkt uur een vergoeding ter hoogte van het uurloon of een uur vakantieverlof.

 • 8. De ambtenaar verricht arbeid op werktijden buiten het dagvenster wanneer dat op grond van het dienstbelang noodzakelijk is. Voor de uren die de ambtenaar buiten het dagvenster werkt geldt een buitendagvenstervergoeding als bedoeld in artikel 3:8.

 • 9. Ten aanzien van het verrichten van arbeid buiten het dagvenster vanwege dienstbelang is het bepaalde in artikel 4:5 van overeenkomstige toepassing.

 • 10. Wanneer de ambtenaar en het college er niet in slagen om de werktijden in overeenstemming vast te stellen, dan stelt het college wanneer het dienstbelang dit vergt, eenzijdig de werktijden vast met afweging van alle betrokken belangen. In die situaties geldt ten aanzien van de werktijden van de ambtenaar de bijzondere regeling als bedoeld in paragraaf 2 van dit hoofdstuk.

 • 11. Het college kan de ambtenaar om redenen van dienstbelang incidenteel verzoeken om werkzaamheden te verrichten op werktijden die afwijken van de afspraken die hierover gemaakt zijn op grond van het derde lid. Wanneer de ambtenaar en het college hierover geen overeenstemming bereiken dan heeft de ambtenaar recht op een vergoeding voor de gewerkte uren ter hoogte van de buitendagvenstervergoeding, zoals omschreven in artikel 3:8, tweede lid, eerste aandachtstreepje. Artikel 3:8, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 12. Het college en de OR evalueren jaarlijks de regels en afspraken over de werktijden in de organisatie. De OR heeft de bevoegdheid om verbetervoorstellen in te dienen, waarvan het college alleen gemotiveerd kan afwijken.

 • 13. Als op 31 december 2013 op grond van een lokale regeling een ruimer dagvenster geldt dan het dagvenster genoemd in het tweede lid, dan blijft vanaf 1 januari 2014 dit ruimere dagvenster gelden.

Artikel 4:2:0:1 Werktijdenregeling; Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van de artikelen 4:2:0:2 t/m 4:2:0:15 wordt verstaan onder:

 • a.

  directe leidinggevende: degene, onder wiens hiërarchische verantwoordelijkheid de ambtenaar zijn werkzaamheden verricht;

 • b.

  aanwezigheidstijden: de uren waarop een ambtenaar volgens zijn werkrooster in ieder geval aanwezig is.

 • c.

  variabele tijden: de uren waarin de ambtenaar wat betreft zijn begin- en eindtijden zelf een keuze kan bepalen.

 • d.

  kloksaldo: het totale saldo van de meer of minder gewerkte uren dan de formele arbeidsduur.

 • e.

  rooster: een overzicht met daarin opgenomen de dagen en werktijden waarop de ambtenaar is ingeroosterd;

 • f.

  werkschema: het jaarlijks opgestelde overzicht waarin is opgenomen de hoeveelheid uren en de dagen waarop de ambtenaar aanwezig is.

Artikel 4:2:0:2 Variabele werktijden

 • Vervallen

Artikel 4:2:0:3 Werktijd

 • 1. De formele arbeidsduur voor een ambtenaar met een volledige dienstbetrekking bedraagt gemiddeld 36 uur per week. Het is de ambtenaar toegestaan dagelijks extra kloksaldo op te bouwen mits hij feitelijk gemiddeld niet meer dan 40 uren per week werkt.

 • 2. De ambtenaren in de leeftijd van 60 jaar of ouder kunnen, indien zij dit wensen, de werktijd met een half uur per dag verminderen, behalve wanneer zij binnen een seniorenmaatregel reeds minder dan het voor hen gebruikelijke aantal uren werken.

 • 3. Voor een ambtenaar die in deeltijd werkt gelden eveneens variabele werktijden, tenzij hij volgens een rooster met vaste begin- en eindtijden moet werken of met een of meerdere ambtenaren een werkplek moet delen. Bij de bepaling van of wijziging van de werktijden wordt uitgegaan van het belang van de organisatie.

Artikel 4:2:0:4 Aanwezigheid- en variabele tijden

 • 1. Als regel geldt een normtijd van 7,2 uur per dag.

 • 2. De aanwezigheidstijden zijn op:

  • °

   maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur;

  • °

   maandag t/m donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

 • 3. Voor een parttime werkende ambtenaar is de aanwezigheidsplicht gekoppeld aan het werkschema zoals dat jaarlijks met de direct leidinggevende wordt afgesproken.

Artikel 4:2:0:5 Minimale en maximale werktijd per dag

 • Vervallen

Artikel 4:2:0:6 Pauzes

 • 1. De direct leidinggevende organiseert de arbeid zodanig dat de ambtenaar in staat is zijn arbeid tussen 12.00u en 14.00u door een of meer pauzes te onderbreken, met dien verstande dat:

  • a.

   voor de ambtenaar die jonger is dan 18 jaar en een arbeidsduur per dag heeft van meer dan 4,5 uur, de arbeid wordt onderbroken door een pauze van tenminste 30 minuten dan wel van tenminste twee maal 15 minuten;

  • b.

   voor de ambtenaar die 18 jaar of ouder is, en een arbeidsduur per dag heeft van meer dan 5,5 uur, de arbeid wordt onderbroken door een pauze van tenminste 30 minuten dan wel van tenminste twee maal 15 minuten, en bij een arbeidsduur per dag van meer dan tien uur, de arbeid wordt onderbroken door een pauze van tenminste 45 minuten, dan wel door pauzes van elk tenminste 15 minuten.

 • 2. Indien de ambtenaar de in het eerste lid bedoelde pauze niet geniet of niet of onvoldoende registreert, wordt een fictieve pauze geregistreerd van 30 minuten.

Artikel 4:2:0:7 Openstellingsuren voor het publiek

 • 1. Tijdens de door het college vastgestelde openstellinguren voor het publiek dient er een voldoende personele bezetting op de afdelingen beschikbaar te zijn.

 • 2. Elke vrijdagmiddag is het gemeentehuis vanaf 12.30 uur fysiek en telefonisch gesloten voor publiek, maar blijft het geopend voor de ambtenaren van de gemeente Landgraaf.

Artikel 4:2:0:8 Fictieve tijden

 • 1. In geval van verlof wordt het aantal uren op het verlofsaldo in mindering gebracht, dat de ambtenaar minder werkt dan hij op de desbetreffende dag volgens het jaarlijkse werkschema had moeten werken.

 • 2. Bij afwezigheid gedurende de hele werkdag of een deel daarvan in verband met een dienstreis, studie, cursus en vergadering gelden de navolgende fictieve werktijden:

  • °

   voormiddag van 08.30 uur tot 12.30 uur;

  • °

   namiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

 • 3. Bij afwezigheid wegens ziekte wordt de duur van afwezigheid fictief gesteld op het aantal uren dat de werknemer op de betreffende dag volgens het geldende jaarlijkse werkschema had moeten werken.

 • 4. Indien de dienstreis van een parttime werkend personeelslid langer duurt dan het voor betrokkene op die dag geldend werkschema, gelden eveneens de in het tweede lid genoemde fictieve werktijden.

Artikel 4:2:0:9 Afwezigheid vanwege een bezoek aan huisarts e.d,

 • 1. Bij afwezigheid van de ambtenaar vanwege een bezoek aan huisarts, tandarts, specialist, therapeut etc., wordt de tijd die de ambtenaar minder werkt, per gebeurtenis, voor maximaal 1 uur vergoed. Deze vergoeding wordt toegekend tot maximaal de tijd die de ambtenaar op de desbetreffende dag volgens het jaarlijkse werkschema had moeten werken.

 • 2. Deze bezoeken dienen zoveel als mogelijk buiten de aanwezigheidstijden te gebeuren.

 • 3. Bij een officiële gemeentelijke receptie wordt per deelname hieraan maximaal 1:30 uur vergoed. De tijdvergoeding eindigt in ieder geval na 17:00 uur.

Artikel 4:2:0:10 Opbouw voor- en nadelige saldi

 • 1. De ambtenaar draagt er zorg voor dat telkens op 31 december het door hem opgebouwde urensaldo zowel in negatieve als positieve zin, het aantal van 10 uren niet te boven gaat.

 • 2. De ambtenaar draagt er zorg voor dat telkens op 31 december het door hem opgebouwde saldo als gevolg van overwerk- en verlofuren, het aantal van 80 uren niet te boven gaat.

 • 3. Indien op 31 december de in het eerste en tweede lid genoemde positieve aantallen worden overschreden, maakt de ambtenaar met diens direct leidinggevende afspraken over de wijze waarop het positief saldo in het daarop volgende jaar zal worden opgenomen.

 • 4. Een op 31 december bestaand negatief saldo als bedoeld in het eerste lid van meer dan tien uren, wordt naar keuze van de ambtenaar, verrekend met verlof- en/of overwerkuren.

 • 5. Voor de ambtenaar die in deeltijd werkt, worden de in de voorgaande leden genoemde uren, naar rato toegepast.

Artikel 4:2:0:11 Registratieapparatuur

De ambtenaar dient de feitelijk gewerkte tijd vast te leggen door middel van een aan hem persoonlijk toegekende badge, voorzien van badgenummer, met dien verstande dat de ambtenaar via de tijdregistratieapparatuur zijn dagelijkse aanvangs- en eindtijd registreert alsook de aanvangs- en eindtijd van de opgenomen pauzes.

Artikel 4:2:0:12 Afwezigheid

 • 1. De ambtenaar is verplicht zijn verzoek tot afwezigheid wegens vrije tijd uiterlijk twee werkdagen hieraan voorafgaand in te dienen via het webbased systeem.

 • 2. Bij overige afwezigheid redenen, die een hele werkdag duren en vooraf bekend zijn, worden aangevraagd via het webbased systeem.

 • 3. Alle gegevens over de afwezigheid die van invloed zijn op de tijdregistratie en die niet met de registratieapparatuur kunnen worden vastgelegd worden achteraf ingegeven door de ambtenaar via het webbased systeem.

 • 4. Indien de registratieapparatuur defect is, dient elke ambtenaar via het webbased systeem zijn begin- en eindtijden in te geven.

 • 5. De directe leidinggevende beoordeelt en fiatteert de verzoeken, aanvragen en mutaties.

Artikel 4:2:0:13 Aan te wijzen dienstvrije dagen

 • 1. Met in achtname van artikel 4:2:1:1 worden voor de gehele organisatie jaarlijks, in overeenstemming met de ondernemingsraad, maximaal 6 werkdagen aangewezen als dienstvrije dagen.

 • 2. Aan het begin van elk kalenderjaar worden de aan de roostervrije dagen verbonden uren, als negatief kloksaldo voor de ambtenaar ingeboekt. Daarbij wordt uitgegaan van het voor de ambtenaar geldende en jaarlijks uitgereikte werkschema, waarin de arbeidsduur per dag is opgenomen.

 • 3. Als een ambtenaar in opdracht van de werkgever werkt op een dienstvrije dag, wordt

  • 1.

   zijn kloksaldo op die dag aangevuld met het aantal gewerkte uren.

  • 2.

   een extra vergoeding toegekend gelijk aan de vergoeding zoals bepaald in artikel 3:2:1, vijfde lid, sub a of artikel 3:8, lid 2, voor overwerk op een zaterdag tussen 0 en 24 uur.

Artikel 4:2:0:14 Ziek op dienstvrije werkdag

Indien de ambtenaar zich op een aangewezen dienstvrije werkdag achteraf ziek meldt, wordt de arbeidsduur per dag in uren gecompenseerd overeenkomstig het voor de ambtenaar geldende en jaarlijks uitgereikte werkschema, indien hij aannemelijk kan maken dat hij daadwerkelijk op die dienstvrije werkdag ziek is geweest.

Artikel 4:2:0:15 Zomerdienstregeling

 • Vervallen

Artikel 4:2:1 Arbeidsduur en werktijden

 • 1. Bij de regeling van de werktijd en haar toepassing wordt zoveel mogelijk gezorgd, dat de ambtenaar op zondag en de voor hem geldende kerkelijke feestdagen zijn kerk kan bezoeken en dat hij in zijn zondagsrust zo weinig mogelijk wordt beperkt.

 • 2. Een afwijking van de regeling van de werktijd, bedoeld in artikel 4:2, tweede lid, onder a, is voor wat betreft de zondag slechts mogelijk voor ten hoogste 26 zondagen per jaar.

 • 3. Hetgeen in dit artikel ten aanzien van het verrichten van arbeid op zondag is bepaald, geldt mede voor het verrichten van arbeid op de nieuwjaarsdag, de tweede Paasdag, de Hemelvaartsdag, de tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van de koningin wordt gevierd.

 • 4. Voor zover het dienstbelang niet anders vereist, geldt, hetgeen in dit artikel ten aanzien van het verrichten van arbeid op zondag is bepaald, ook voor kerkelijke of nationale, landelijke, regionale of plaatselijk erkende feest- of gedenkdagen die door het college zijn aangewezen als dagen, waarop de openbare dienst van de gemeente is gesloten.

 • 5. Het bepaalde in dit artikel vindt voor hem die tot een kerkgenootschap behoort dat de wekelijkse rustdag op de sabbat of de zevende dag viert, overeenkomstige toepassing indien hij een daartoe strekkend verzoek heeft ingediend.

Artikel 4:2:1:1 Aanwijzing dienstvrije dagen

Aan de ambtenaar wordt verlof met behoud van bezoldiging verleend op Goede Vrijdag, de carnavalsmaandag en -dinsdag, de nationale bevrijdingsdag en twee door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen extra dienstvrije dagen.

Artikel 4:2:2 Arbeidsduur en werktijden

Indien door de ambtenaar, bedoeld in artikel 3:3 , arbeid op zaterdag of zondag wordt verricht, wordt hem voor elke zaterdag of zondag waarop hij arbeid heeft verricht een werkdag ter vrije beschikking toegekend.

Artikel Paragraaf 2 Bijzondere regeling voor de werktijden

Artikel 4:3 Werkingssfeer

Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar van wie de werktijden eenzijdig wordt vastgesteld door het college.

Artikel 4:4 Vaststelling werktijden

 • 1. Het college stelt de werktijden van de ambtenaar vast.

 • 2. De arbeidsduur bedraagt ten hoogste 11 uur per dag en 50 uur per week.

 • 3. Wanneer voor de ambtenaar wisselende werktijden gelden dan legt het college deze vast in een rooster.

 • 4. Bij de vaststelling van de werktijden worden de volgende regels in acht genomen:

  • a.

   De werktijden worden ten minste één maand voor aanvang bekend gemaakt aan de ambtenaar.

  • b.

   De werktijd van de ambtenaar wordt niet uitsluitend vastgesteld op een wijze waardoor een aanspraak op een ORT wordt ontweken.

Artikel 4:5 Werken op zon- en feestdagen

 • 1. De ambtenaar verricht geen werkzaamheden op zaterdag en zondag, tenzij het dienstbelang dit noodzakelijk maakt. Een afwijking hiervan is slechts mogelijk voor ten hoogste 26 zondagen per jaar.

 • 2. Bij de vaststelling van de werktijden van de ambtenaar wordt zoveel mogelijk gezorgd, dat de ambtenaar op zondag en de voor hem geldende kerkelijke feestdagen zijn kerk kan bezoeken en dat hij in zijn zondagsrust zo weinig mogelijk wordt beperkt.

 • 3. Hetgeen in dit artikel ten aanzien van het verrichten van arbeid op zondag is bepaald, geldt mede voor het verrichten van arbeid op de nieuwjaarsdag, de tweede Paasdag, de Hemelvaartsdag, de tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de dag waarop de verjaardag van de koning wordt gevierd.

 • 4. Voor zover het dienstbelang niet anders vereist, geldt, hetgeen in dit artikel ten aanzien van het verrichten van arbeid op zondag is bepaald, ook voor kerkelijke of nationale, landelijke, regionale of plaatselijk erkende feest- of gedenkdagen die door het college zijn aangewezen als dagen, waarop de openbare dienst van de gemeente is gesloten.

 • 5. Het bepaalde in dit artikel vindt voor hem die tot een kerkgenootschap behoort dat de wekelijkse rustdag op de sabbatof de zevende dag viert, overeenkomstige toepassing indien hij een daartoe strekkend verzoek heeft ingediend.

Artikel 4:6

Indien door de ambtenaar, bedoeld in artikel 3:3, arbeid op zaterdag of zondag wordt verricht, wordt hem voor elke zaterdag of zondag waarop hij arbeid heeft verricht een werkdag ter vrije beschikking toegekend.

Artikel 4:7 Nadere regels

Het college kan ter uitvoering van de artikelen 4:1 tot en met 4:6 nadere regels stellen.

Artikel 4:8 Werktijden brandweerpersoneel in dienstroosters

 • 1. De artikelen 4:1 tot en met 4:7 zijn niet van toepassing op de ambtenaar die bij de brandweer werkzaam is in een dienstrooster.

 • 2. Het college stelt voor de ambtenaren genoemd in het eerste lid van dit artikel een werktijdenregeling vast.

 • 3. Bij het vaststellen van het dienstrooster draagt het college er zorg voor dat de arbeidsduur per jaar niet wordt overschreden.

Artikel Paragraaf 4 Opgebouwde verloftegoed uit voormalige verlofspraakmogelijkheid

Artikel 4:9 Spaarmogelijkheid

 • 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  • a.

   opgebouwde verloftegoed: het voor 1 april 2006 opgebouwde verlof in het kader van de voormalige verlofspaarmogelijkheid;

  • b.

   kapitalisatie van het opgebouwde verloftegoed: het omzetten van het opgebouwde verloftegoed in een geldbedrag. Per verlofuur wordt een bedrag uitgekeerd ten hoogte van het op het moment van uitbetalen geldende uurloon van de ambtenaar.

 • 2. Het opgebouwde verloftegoed wordt op verzoek van de ambtenaar door het college verleend, tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten. De ambtenaar geniet het verlof zoveel als mogelijk in een aaneengesloten periode.

 • 3. De ambtenaar kan verzoeken om kapitalisatie van het opgebouwde verloftegoed. Het college beslist of aan dit verzoek kan worden voldaan. Het verloftegoed kan enkel worden gekapitaliseerd wanneer de ambtenaar deelneemt aan de levensloopregeling en wanneer het gekapitaliseerde verloftegoed wordt gestort op zijn levenslooprekening. Bij de kapitalisatie van het opgebouwde verloftegoed gelden de randvoorwaarden zoals opgenomen in de wettelijke bepalingen omtrent de levensloopregeling. Wanneer in een bepaald jaar het opgebouwde verloftegoed niet volledig kan worden gekapitaliseerd kan de ambtenaar in een volgend jaar opnieuw een verzoek indienen tot kapitalisatie van het resterende opgebouwde verloftegoed. Het college beslist dan of aan dit verzoek kan worden voldaan.

 • 4. In geval van ontslag op grond van artikel 8:1 wordt het resterende opgebouwde verloftegoed zoveel mogelijk opgenomen gedurende de opzegtermijn. In overeenstemming met de ambtenaar kan hiervoor de maximale opzegtermijn zonodig worden verlengd. Indien het voor de ambtenaar, in verband met het aanvaarden van een andere betrekking, niet mogelijk is om de opzegtermijn te verlengen, wordt het niet opgenomen resterende opgebouwde verloftegoed uitbetaald ingevolge het bepaalde in het tiende lid.

 • 5. In geval van ontslag op grond van artikel 8:3 , 8:6 , 8:7 , 8:8 , 8:10 of 8:11 wordt de ambtenaar in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan het ontslag het resterende opgebouwde verloftegoed op te nemen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het niet opgenomen opgebouwde verloftegoed uitbetaald ingevolge het bepaalde in het tiende lid.

 • 6. In geval van ontslag op grond van artikel 8:5a of 8:13 is de ambtenaar verplicht het resterende opgebouwde verloftegoed op te nemen met ingang van de dag dat het voornemen tot ontslag aan de ambtenaar is meegedeeld. Het ontslag gaat in op de eerste dag na afloop van de opname van het opgebouwde verloftegoed

 • 7. In geval van ontslag op grond van artikel 8:4 en 8:5 of 8:9 wordt het resterende opgebouwde verloftegoed uitbetaald op grond van het tiende lid.

 • 8. In het geval van overlijden van de ambtenaar wordt aan de nabestaanden, met inachtneming van het bepaalde van artikel 8:16:2 , het resterende opgebouwde verloftegoed uitbetaald ingevolge het bepaalde in het tiende lid.

 • 9. In geval het ontslag als bedoeld in de voorgaande leden een gedeeltelijk ontslag betreft, worden tussen de ambtenaar en het college nadere afspraken gemaakt over de opname van het resterende opgebouwde verloftegoed.

 • 10. Indien het opgebouwde verloftegoed wordt uitbetaald, wordt dit uitbetaald naar het op het moment van uitbetalen geldende uurloon van de ambtenaar.

4a Uitwisselen van arbeidsvoorwaarden

Artikel 4a:1 Vakantie-uren uitwisselen tegen geld

 • 1. De ambtenaar kan bij het college voor 1 november (tenzij lokaal anders is geregeld) een verzoek indienen om gedurende het daaropvolgende kalenderjaar de duur van de vakantie - als bedoeld in artikel 6:2, eerste lid - te verminderen in ruil voor een vergoeding als bedoeld in het vijfde lid.

 • 2. Voor de ambtenaar met een volledige betrekking bedraagt het aantal vakantie-uren –na vermindering op grond van het eerste lid – minimaal 144 uren. Voor de ambtenaar die is aangesteld voor een formele arbeidsduur van minder dan 36 uur per week en voor de ambtenaar die gebruikmaakt van de seniorenregeling bedoeld in artikel 5:1 of 5:3 , geldt een naar evenredigheid lager aantal uren als minimum.

 • 3. Voor de ambtenaar met een volledige betrekking bedraagt het aantal te verminderen vakantie-uren op grond van het eerste lid maximaal 72 uren. Voor de ambtenaar die is aangesteld voor een formele arbeidsduur van minder dan 36 uur per week en voor de ambtenaar die gebruikmaakt van de seniorenregeling bedoeld in artikel 5:1 of 5:3 , geldt een naar evenredigheid lager aantal uren als maximum.

 • 4. Het college wijst een verzoek als bedoeld in het eerste lid toe, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.

 • 5. Tenzij op lokaal niveau anders is overeengekomen ontvangt de ambtenaar voor elk op grond van het eerste lid verminderd vakantie-uur een vergoeding overeenkomend met de hoogte van het salaris per uur dat hij geniet bij de aanvang van het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft.

Artikel 4a:2 Geld uitwisselen tegen vakantie-uren

 • 1. De ambtenaar kan bij het college voor 1 november (tenzij lokaal anders is geregeld) een verzoek indienen om gedurende het daaropvolgende kalenderjaar de duur van de vakantie - als bedoeld in artikel 6:2 , eerste lid - te vermeerderen tegen inlevering van een vergoeding als bedoeld in het vierde lid.

 • 2. Voor de ambtenaar met een volledige betrekking bedraagt het aantal op grond van het eerste lid te vermeerderen vakantie-uren maximaal 72 uren. Voor de ambtenaar die is aangesteld voor een formele arbeidsduur van minder dan 36 uur per week en voor de ambtenaar die gebruikmaakt van de seniorenregeling bedoeld in artikel 5:1 of 5:3 , geldt een naar evenredigheid lager aantal uren als maximum.

 • 3. Het college wijst een verzoek als bedoeld in het eerste lid toe, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.

 • 4. Tenzij op lokaal niveau anders is overeengekomen, wordt op het salaris van de ambtenaar voor elk op grond van het eerste lid meer verkregen vakantie-uur een vergoeding ingehouden overeenkomend met de hoogte van het salaris per uur dat hij geniet bij aanvang van het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft.

Artikel 4a:3 Inhouding op bezoldiging, eindejaarsuitkering, vakantietoelage of urenvergoeding

 • 1. Het college kan op verzoek van de ambtenaar zijn bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1 , zijn eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 3:6 , zijn vakantietoelage als bedoeld in artikel 6:3 of zijn vergoeding als bedoeld in artikel 4a:1 , vijfde lid, verlagen voor door het college vastgestelde bestedingsmogelijkheden.

 • 2. Bij regeling van het college kunnen voor de uitvoering van het bepaalde in het eerste lid nadere voorschriften worden gesteld.

Artikel 4a:3:1:0 Landgraaf à la carte; Begripsbepalingen

In de artikelen 4a:3:1:1 t/m 4a:3:8:3 wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkgever: de gemeente Landgraaf;

 • b.

  Werknemer: de ambtenaar zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de ARL;

 • c.

  Deelnemer: de ambtenaar zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de ARL, die gebruik maakt van deze regeling.

 • d.

  PC: een personal computer, printer en/of scanner.

 • e.

  Fiets: een rijwiel;

 • f.

  Fietsbonnen: fiscaal vrij te besteden bonnen voor accessoires, fietskleding, onderhoud en reparatie tot een maximaalbedrag van € 250,-.

 • g.

  Fietsverzekering: een verzekering van de fiets voor een periode van 3 jaar tegen diefstal, met cascodekking.

 • h.

  Bestuurder: een werknemer.

 • i.

  Bedrijfsfitness: de conditie- of krachttraining van werknemers die georganiseerd of geïnitieerd wordt door de werkgever en die buiten kantoortijd elders plaatsvindt onder deskundig toezicht.

 • j.

  Stoelmassage:   De door de werkgever gefaciliteerde preventieve ARBO voorziening.

 • k.

  Vakbondslid: een als vakbondslid geregistreerde werknemer;

 • l.

  Vakbondscontributie:   het bedrag dat een werknemer op jaarbasis moet voldoen ten behoeve van het vakbondslidmaatschap.

 • m.

  Studie: een landelijk erkende opleiding bij een landelijk erkend opleidingsinstituut.

Artikel 4a:3:1:1 Bestedingsdoelen

Ter uitvoering van het gestelde in artikel 4a:3, eerste lid zijn de volgende bestedingsdoelen te benoemen. Het betreft in alle gevallen een vergoeding door de werkgever voor:

 • a.

  De aanschaf van een fiets, accessoires en de verplichte verzekering;

 • b.

  Reizen naar het werk per openbaar vervoer met een jaartrajectkaart;

 • c.

  Reizen naar het werk met een privévervoermiddel;

 • d.

  De jaarlijkse inleg voor het spaarloon;

 • e.

  Vergoeding van de aan een studie verbonden eigen bijdrage op jaarbasis;

 • f.

  Jaarabonnement bedrijfsfitness;

 • g.

  Stoelmassage (tegen inlevering van netto loonbestanddelen);

 • h.

  Jaarinleg vakbondslidmaatschap (minus vakbondstientje van de werkgever);

 • i.

  Aanschaf van een PC, printer en/of scanner.

Artikel 4a:3:1:2 Aanvulling op de aanstelling

Voor elke werknemer wordt in tweevoud een aanvulling op het aanstellingsbesluit gemaakt en ondertekend door de werkgever en de werknemer. Deze aanvulling maakt integraal deel uit van artikelen 4a:3:1:1 t/m 4a:3:9:2.

Artikel 4a:3:1:3 Solidariteitstarief

Voor alle bestedingsdoelen, met uitzondering van de stoelmassage, geldt dat verkochte vakantie-uren worden vergoed tegen het solidariteitstarief van € 20,- per vakantie-uur. Bij elke wijziging van de salaristabellen, bijlage II en/of bijlage IIa, wordt dit tarief geïndexeerd met het opslagpercentage.

Artikel 4a:3:1:4 Naheffing fiscus

Eventuele fiscale naheffingen vanwege de aanlevering van onjuiste gegevens door de deelnemer zullen volledig op hem worden verhaald, inclusief berekende boetes en rente.

Artikel 4a:3:2:1 Persoon gebonden budget

 • 1. Voor alle op 1 januari in dienst zijnde werknemers stelt de werkgever een persoon gebonden budget (P.G.B.) beschikbaar van € 1.000,- voor een medewerker die voltijds is aangesteld.

 • 2. De hoogte van het P.G.B. is gekoppeld aan de aanstellingsomvang.

 • 3. Het P.G.B. is gelijkgeschakeld aan de in artikel 4a:3, eerste lid genoemde elementen van de bezoldiging en kan worden besteed aan de in artikel 4a:3:1:1 genoemde bestedingsdoelen. In alle andere gevallen wordt het fiscaal belast uitgekeerd.

Artikel 4a:3:2:2 PGB toevoegen aan eindejaarsuitkering

Het P.G.B. wordt integraal toegevoegd aan de eindejaarsuitkering.

Artikel 4a:3:2:3 PGB en nieuwe werknemers

Nieuwe werknemers krijgen op het moment van indiensttreding de beschikking over het evenredige deel van het voor dat jaar geldende P.G.B..

Artikel 4a:3:2:4 PGB en wijziging aanstellingsomvang

Wijzigingen in de aanstellingsomvang leiden tot een bijstelling van de hoogte van het P.G.B., tenzij er sprake is van een tijdelijke uitbreiding of vermindering van uren.

Artikel 4a:3:2:5 Niet beschikbaar stellen P.G.B.

Het P.G.B. zal niet worden uitgekeerd voor een werknemer die, op de dag dat het budget beschikbaar wordt gesteld,

 • °

  12 maanden of meer afwezig is geweest wegens arbeidsongeschiktheid of vanwege enige andere oorzaak;

 • °

  geschorst is zoals bedoeld in artikel 8.15.1 van de ARL.

Artikel 4a:3:2:6 PGB en ontslag

In geval van een ontslag op eigen verzoek of ontslag als disciplinaire straf zal een evenredig deel van het bestede budget worden ingehouden bij de laatste loonbetaling of worden teruggevorderd.

Artikel 4a:3:3:1 PC: Voorwaarden

 • 1. Op verzoek van de deelnemer verstrekt de werkgever jaarlijks een PC aan de deelnemer.

 • 2. Het maximaal te vergoeden bedrag voor de PC is gelijk aan de waarde van het maximaal aantal te verkopen vakantieuren maal het eigen netto uurloon, op 1 januari van het aanvraagjaar.

Artikel 4a:3:3:2 PC: Aanschaf PC

De deelnemer schaft een PC aan bij een door hem uitgekozen leverancier en levert de originele aankoopnota bij de werkgever in. De werkgever betaalt vervolgens de rekening (voorfinanciering).

Artikel 4a:3:3:3 PC: Werkwijze

 • 1. De werkgever vraagt de deelnemer een bijdrage van 100% van de kosten die voortvloeien uit de aanschaf van de PC.

 • 2. De bijdrage kan de deelnemer enkel financieren door inlevering van vakantieuren tegen het eigen netto uurtarief zoals dat geldt op 1 januari van het aanvraagjaar.

Artikel 4a:3:3:4 PC: Aansprakelijkheid

 • 1. De werkgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de deelnemer, aan hem toebehorende zaken en/of schade aan derden, die voortvloeit uit het gebruik, uit gebreken en/of schade die aan de andere kant verband houdt met de PC.

 • 2. Schade en/of diefstal ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling.

 • 3. Garantiebepalingen gelden volgens de (contractuele) voorwaarden van de leverancier. Zij kunnen op geen enkele wijze door de werkgever worden gewaarborgd. De deelnemer dient zich in geval van klachten over de PC uitsluitend te wenden tot de leverancier.

Artikel 4a:3:4:1 Fiets: fiscale voorwaarden

 • 1. De werkgever verstrekt de deelnemer op zijn verzoek maximaal een keer per drie jaar een fiets en -bonnen.

 • 2. Het maximaal te vergoeden bedrag voor de fiets is € 749,-. Als de deelnemer er voor kiest een fiets aan te schaffen met een hogere catalogusprijs dan genoemd bedrag komen de meerkosten geheel voor rekening van de deelnemer.

 • 3. Bij aanschaf van een fiets wordt de fietsverzekering automatisch afgesloten als onderdeel van de verstrekking.

 • 4. De deelnemer dient bij zijn aanvraag om voor deze regeling in aanmerking te komen aannemelijk te maken dat hij meer dan de helft van het aantal dagen pleegt te reizen in het kader van woon-werkverkeer.

Artikel 4a:3:4:2 Fiets: dienstreizen met de fiets

 • 1. De deelnemer is verplicht om dienstreizen binnen de gemeente Landgraaf met de fiets te maken. Hiervoor ontvangt hij per gereden kilometer een vergoeding gebaseerd op het reisbesluit binnenland. In nader te benoemen situaties kan van deze regel worden afgeweken. Formalisering hiervan vindt plaats door het MT, met instemming van de OR en het GO.

 • 2. Aan het einde van elk kalenderjaar worden de door de deelnemer ingediende reiskostendeclaraties achteraf getoetst op de praktische uitvoering van het eerste lid.

 • 3. Als uit de toets blijkt dat de deelnemer bij door hem gemaakte dienstreizen binnen de gemeente Landgraaf ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de auto wordt de kilometervergoeding alsnog toegepast overeenkomstig lid 1. De finale besluitvorming hierover ligt bij het hoofd van de sector of de staf.

Artikel 4a:3:4:3 Fiets: opzet

 • 1. De werkgever vraagt de deelnemer een bijdrage van 100% van de kosten die voortvloeien uit de aanschaf van de fiets.

 • 2. De bijdrage kan de deelnemer financieren door inlevering van een of meerdere bron(nen) zoals genoemd in hoofdstuk 4a.3.

Artikel 4a:3:4:4 Fiets: aanschaf

 • 1. De fietsbemiddeling is uitbesteed aan een hierin gespecialiseerd bedrijf dat door de werkgever hiervoor is aangewezen.

 • 2. De deelnemer koopt de fiets bij een door hem uitgekozen leverancier

Artikel 4a:3:4:5 Fiets: aansprakelijkheid

 • 1. De werkgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de deelnemer, aan hem toebehorende zaken en/of schade aan derden, die voortvloeit uit het gebruik, uit gebreken en/of schade die anderszins verband houdt met de fiets, tijdens het woon-werkverkeer.

 • 2. Schade en/of diefstal ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling.

 • 3. Garantiebepalingen gelden volgens de (contractuele) voorwaarden van de leverancier. Zij kunnen op geen enkele wijze door de werkgever worden gewaarborgd. In geval van klachten dient de deelnemer zich uitsluitend te wenden tot het hierin gespecialiseerd bedrijf dat door de werkgever hiervoor is aangewezen (zie artikel 4a:3:4:5, eerste lid).

Artikel 4a:3:5:1 Openbaar vervoer, vergoeding in de kosten van een trajectkaart

 • 1. Aan de werknemer die ten behoeve van het woon-werkverkeer gebruik maakt van het openbaar vervoer kan een tegemoetkoming worden verleend in de vorm van een jaartrajectkaart.

 • 2. De tegemoetkoming is gelijk aan de kosten van een jaartrajectkaart openbaar vervoer en wordt via het salaris belastingvrij uitbetaald en verrekend met een of meerdere van de in hoofdstuk 4a:3 genoemde bronnen.

Artikel 4a:3:5:2 Gebruik privé-vervoermiddel bij reizen naar het werk

Aan de werknemer die een privé-vervoermiddel gebruikt voor reizen naar het werk kan een onbelaste vergoeding worden verstrekt onder inlevering van een of meerdere bronnen zoals genoemd in hoofdstuk 4a:3.

Artikel 4a:3:6:1 Bedrijfsfitness: sporten na kantoortijd

 • 1. De werkgever stelt elke werknemer in de gelegenheid na de voor hem gebruikelijke werktijden gebruik te maken van bedrijfsfitness.

 • 2. Bij deelname aan bedrijfsfitness wordt geen werktijdcompensatie toegekend.

Artikel 4a:3:6:2 Bedrijfsfitness: opzet

 • 1. De werkgever vraagt de deelnemer een bijdrage van 100% van de aan bedrijfsfitness verbonden kosten.

 • 2. De bijdrage kan de deelnemer financieren door inlevering van een of meerdere bron(nen) zoals genoemd in hoofdstuk 4a.3.

Artikel 4a:3:7:1 Stoelmassage tijdens werktijd

 • 1. De werkgever stelt elke werknemer in de gelegenheid tijdens de voor hem gebruikelijke werktijden gebruik te maken van de mogelijkheid tot stoelmassage.

 • 2. Van deze faciliteit kan enkel gebruik worden gemaakt onder kantoortijd, i.c. van 08.30 – 17.00 uur.

 • 3. Indien wordt voldaan aan het in lid 1 en 2 gestelde wordt elke deelnemer wekelijks maximaal 20 minuten werktijdcompensatie toegekend.

Artikel 4a:3:7:2 Stoelmassage: opzet

 • 1. De werkgever vraagt de deelnemer een bijdrage van 100% van de aan de stoelmassage verbonden kosten.

 • 2. De bijdrage kan de deelnemer financieren door inlevering van een of meerdere bron(nen) zoals genoemd in hoofdstuk 4a.3. Hierbij wel uitgaand van de eigen netto uurloonwaarde van elke bron.

Artikel 4a:3:8:1 Vakbondslid vergoeding lidmaatschapskosten

Een vakbondslid kan via deze regeling een tegemoetkoming ontvangen voor de jaarlijkse vakbondscontributie.

Artikel 4a:3:8:2 Vakbondstientje

 • 1. Ieder vakbondslid ontvangt van de werkgever jaarlijks een belastingvrije vergoeding van € 54,45 (zgn. vakbondstientje).

 • 2. Bij tussentijds ontslag of indiensttreding wordt het bedrag vermenigvuldigd met de duur van het dienstverband in hele maanden, gedeeld door 12.

Artikel 4a:3:8:3 Vakbondscontributie: bedrag vergoeding

 • 1. De tegemoetkoming die de deelnemer kan krijgen is gelijk aan de vakbondscontributie.

 • 2. Het bedrag dat moet worden verrekend met een of meerdere van de in hoofdstuk 4a:3 genoemde bronnen, is het bedrag dat resteert na de berekening: bedrag vakbondscontributie minus bedrag vakbondstientje.

Artikel 4a:3:9:1 Studiekosten: opzet

 • 1. Deze regeling is bedoeld voor alle werknemers om de eigen financiële bijdrage verbonden aan een studie te financieren.

 • 2. De werkgever betaalt de door de deelnemer te betalen studiekosten.

 • 3. De deelnemer betaalt het bedrag van de studiekosten aan de werkgever door inlevering van een of meerdere bron(nen) zoals genoemd in hoofdstuk 4a:3.

Artikel 4a:3:9:2 Aansprakelijkheid

De werkgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor overige problemen die kunnen ontstaan bij een door de deelnemer gestarte opleiding.

5 Seniorenmaatregelen

Artikel 5:1 56-jarenregeling

 • 1. De seniorenarbeidsduur van de ambtenaar van 56 jaar en ouder, die

  • a.

   een ononderbroken diensttijd heeft van ten minste tien jaren die direct voorafgaat aan de ingangsdatum van de vermindering van de seniorenarbeidsduur, waarbij een onderbreking van twee maanden of minder niet als een onderbreking wordt aangemerkt; en

  • b.

   geen betrekking vervult waarvan voor de vervulling een leeftijdsgrens is bepaald wordt, tenzij het dienstbelang zich daartegen verzet, op zijn verzoek met een vijfde deel teruggebracht met behoud van de formele arbeidsduur onder doorbetaling van 90% van de bezoldiging. Er dient minimaal een arbeidsduur van 7,2 uur per week te resteren.

 • 2. Onder diensttijd als bedoeld in het vorige lid wordt verstaan de diensttijd als omschreven in artikel 2, tweede lid, onder de punten a tot en met c, van het FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering.

 • 3. Bij de vaststelling van de feitelijke arbeidsduur per week wordt uitgegaan van de met een vijfde teruggebrachte seniorenarbeidsduur.

Artikel 5:2 Pré-vut

 • 1. De werknemer in de zin van het FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering heeft recht op een uitkering krachtens het bepaalde in artikel 18, eerste lid, onderdeel a, van dat reglement, met ingang van de dag waarop hij de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt. De uitkering wordt betaald met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop het recht op de uitkering ontstaat. De pré-vut-uitkering wordt beëindigd met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de werknemer de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt. Voor de duur van de periode van de pré-vut blijven de bepalingen van het reglement vrijwillig vervroegde uittreding van kracht zoals die regeling laatstelijk luidde voor 1 april 1997.

 • 2. De uitkering, bedoeld in het eerste lid, bedraagt 75% van het inkomen zoals omschreven in artikel 1, onderdeel v, van het FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering, met dien verstande dat het uitkeringspercentage voor de ambtenaar, die wordt bezoldigd volgens de salarisschalen 1 en 2, 80% van evenbedoeld inkomen bedraagt.

 • 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op de ambtenaar wiens verzoek, bedoeld in artikel 5:1, eerste lid, is ingewilligd.

Artikel 5:3 60-jarigenregeling

 • 1.

  • Met inachtneming van het gestelde in het tweede lid, wordt de seniorenarbeidsduur van de ambtenaar van 60 jaar en ouder, die:

   • a.

    een aanstelling heeft van tenminste 14,4 uur per week, en;

   • b.

    een ononderbroken diensttijd heeft van tenminste tien jaren die direct voorafgaat aan de ingangsdatum van de vermindering van de seniorenarbeidsduur, waarbij een onderbreking van twee maanden of minder niet als een onderbreking wordt aangemerkt;

  • op verzoek van de ambtenaar dan wel op verzoek van het college, met de helft teruggebracht met behoud van de formele arbeidsduur en onder doorbetaling van 95% van de bezoldiging. De bezoldiging wordt voor 95% doorbetaald tot de eerste dag van de maand volgend op die waarin de ambtenaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt; van de ambtenaar die bij het bereiken van de leeftijd van 61 jaar geen gebruikmaakt van de FPU-regeling om uit te treden, wordt, met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de ambtenaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, de bezoldiging voor 50% doorbetaald; van de ambtenaar die op of na het bereiken van de leeftijd van 61 jaar gebruikmaakt van de FPU-regeling om gedeeltelijk uit te treden tot een maximum van 50% van de oorspronkelijke formele arbeidsduur, blijft de omvang van de verminderde seniorenarbeidsduur gehandhaafd op 50%. De bezoldiging wordt voor 50% van de bezoldiging zoals die voor hem gold voordat hij gebruik ging maken van de FPU, doorbetaald; van de ambtenaar die op of na het bereiken van de leeftijd van 61 jaar gebruikmaakt van de FPU-regeling om gedeeltelijk uit te treden voor meer dan 50% van de oorspronkelijke formele arbeidsduur, worden de formele arbeidsduur, de seniorenarbeidsduur en de bezoldiging zoals die voor hem golden voordat hij gebruik ging maken van de FPU, met eenzelfde percentage aangepast. Het verzoek van de ambtenaar kan slechts worden geweigerd indien naar het oordeel van het college sprake is van een organisatorisch belang. De ambtenaar heeft te allen tijde het recht op grond van hem moverende redenen het verzoek van het college te weigeren.

 • 2. a. Ten aanzien van de ambtenaar waarvan de seniorenarbeidsduur reeds met een vijfde is teruggebracht ingevolge het bepaalde in artikel 5:1, eerste lid, is het bepaalde in het eerste lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor "95%" gelezen dient te worden: 82,5%. De seniorenarbeidsduur van de ambtenaar, die reeds met een vijfde deel is teruggebracht op grond van het bepaalde in artikel 5:1, eerste lid, wordt tot de helft teruggebracht, uitgaande van de omvang van de aanstelling, zoals die gold op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de vermindering van de seniorenarbeidsduur ingevolge artikel 5:1;

  • b.

   Ten aanzien van de ambtenaar, waarvan de seniorenarbeidsduur voor 1 april 1996 is teruggebracht ingevolge het bepaalde in artikel 5:1, eerste lid, geldt dat deze ambtenaar tot 1 mei 1996 kan verzoeken om in aanmerking te komen voor de 60-jarigenregeling. Indien het verzoek tot vermindering van de seniorenarbeidsduur is ingewilligd, wordt de doorbetaling van de bezoldiging met ingang van 1 mei 1996 teruggebracht tot 90%. Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor "95%" gelezen dient te worden: 82,5%.

 • 3. Onder diensttijd als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan de diensttijd als omschreven in artikel 5:1, tweede lid.

 • 4. Bij de vaststelling van de feitelijke arbeidsduur per week wordt uitgegaan van de met de helft teruggebrachte seniorenarbeidsduur per week.

 • 5. Wanneer de betrokkene inkomsten geniet of gaat genieten uit of in verband met arbeid, waaronder mede wordt verstaan een uitkering krachtens de WAJONG of WAZ, of bedrijf, ter hand genomen op of na de dag waarop de seniorenarbeidsduur met de helft is teruggebracht dan wel schriftelijk is medegedeeld dat het verzoek tot het terugbrengen van de seniorenarbeidsduur, bedoeld in het eerste of tweede lid, is ingewilligd, worden die inkomsten in mindering gebracht op de door te betalen bezoldiging over de maand waarop deze inkomsten betrekking hebben of geacht kunnen worden betrekking te hebben met dien verstande dat het percentage van de door te betalen bezoldiging na vermindering nooit minder bedraagt dan 50. Onder inkomsten bedoeld in de vorige volzin, wordt niet begrepen een uitkering op grond van de FPU-regeling.

 • 6. Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen gedurend vakantie, verlof of non-activiteit onmiddellijk voor afgaande aan de vermindering van de seniorenarbeidsduur.

 • 7. Wanneer de betrokkene op of na de dag, bedoeld in het vijfde lid, inkomsten of hogere inkomsten verkrijgt uit arbeid of bedrijf, ter hand genomen voor evenbedoelde dag, is ten aanzien van die inkomsten of hogere inkomsten het bepaalde in het vijfde lid van overeenkomstige toepassing. De hier bedoelde vermindering vindt echter niet plaats, indien de inkomsten of hogere inkomsten het gevolg zijn van algemene loonsverhogingen of indien de betrokkene aannemelijk maakt dat die inkomsten niet het gevolg zijn van verhoogde werkzaamheid of van andere oorzaken, verband houdende met de vermindering van de werktijd.

 • 8. De betrokkene doet van het ter hand nemen van arbeid of bedrijf op of na de dag waarop de seniorenarbeidsduur is verminderd of schriftelijk is medegedeeld dat het verzoek tot terugbrengen van de seniorenarbeidsduur, bedoeld in het eerste of tweede lid, is ingewilligd, terstond mededeling aan het college of aan een door het college aan te wijzen ambtenaar. Daarbij doet hij, voor zover mogelijk, opgave van de inkomsten die hij uit die arbeid of dat bedrijf zal verkrijgen. Tijdelijke of blijvende wijzigingen in alle evengenoemde bedragen geeft hij tijdig op voor het verschijnen van de eerstvolgende bezoldigingstermijn.

 • 9. Indien de in het vijfde tot en met zevende lid bedoelde bedragen niet vooraf door de betrokkene zijn op te geven, doet hij voor het verschijnen van elke bezoldigingstermijn opgave van hetgeen hij sedert het ter hand nemen van de arbeid of het bedrijf dan wel sedert de vorige opgave heeft verkregen. Brengt de aard van de arbeid of het bedrijf, ter beoordeling van het college, mede dat de inkomsten over een langere termijn moeten worden berekend, welke echter niet langer dan een jaar mag zijn, dan geschiedt de opgave dienovereenkomstig en wordt het bedrag van de vermindering voorlopig vastgesteld onder voorbehoud van verrekening aan het einde van evenbedoelde termijn.

 • 10. Bij de vaststelling van het bedrag van de vermindering kan van een opgave als bedoeld in het achtste lid worden afgeweken.

 • 11. Het in het zevende en achtste lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van arbeid of bedrijf en de inkomsten daaruit, bedoeld in het vijfde en zesde lid.

 • 12. Door het aanvaarden van de vermindering van de seniorenarbeidsduur wordt de betrokkene geacht er in toe te stemmen, dat zij die naar het oordeel van het college daarvoor in aanmerking komen alle voor de uitvoering van dit artikel noodzakelijke inlichtingen geven.

 • 13. Indien de betrokkene één of meerdere verplichtingen als bedoeld in het zevende en achtste lid niet nakomt, kan het college de doorbetaling van de bezoldiging tijdelijk of definitief op een lager percentage stellen, met dien verstande dat het aldus vastgestelde percentage nooit minder dan 50 kan bedragen.

 • 14. Het verzoek voor het terugbrengen van de seniorenarbeidsduur moet minimaal drie maanden voor aanvang van de vermindering worden ingediend.

Artikel 5:4 Ingangsdatum seniorenmaatregelen

Indien de ambtenaar gebruik maakt van de mogelijkheid de seniorenarbeidsduur te verminderen ingevolge het bepaalde in artikel 5:1, eerste lid, of 5:3, eerste of tweede lid, heeft de ambtenaar vanaf de dag dat de leeftijd is bereikt, zoals vermeld in de voorgaande artikelen, aanspraak op vermindering van de seniorenarbeidsduur. Op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop tenminste de vereiste leeftijdwordt bereikt, wordt de seniorenarbeidsduur teruggebracht en wordt de bezoldiging gedeeltelijk uitbetaald, op grond van het bepaalde in artikel 5:1 en 5:3.

Artikel 5:5 Overgangsbepaling

De ambtenaar waarvan het verzoek als bedoeld in artikel 5:1 is gehonoreerd en waarvan de ingangsdatum van de vermindering van de seniorenarbeidsduur ligt voor 1 april 1996, behoudt voor de duur van de periode van deze vermindering van seniorenarbeidsduur, de volledig voor hem geldende bezoldiging, behoudens ingeval artikel 5:3, tweede lid, onderdeel b, van toepassing is.

Artikel 5:6 Slotbepalingen

 • 1. Een ambtenaar die gebruik maakt of heeft gemaakt van de regeling zoals opgenomen in hoofdstuk 5a, kan niet deelnemen aan een van de in dit hoofdstuk genoemde regelingen.

 • 2. Een ambtenaar die op of na 1 januari 1945 is geboren, heeft geen recht op deelname aan een van de in dit hoofdstuk genoemde regelingen.

5a FPU Gemeenten en nieuwe seniorenmaatregelen

Artikel 5a:1 Recht op uitkering

De ambtenaar die:

 • a.

  ontslag wordt verleend op grond van artikel 8:11 en

 • b.

  geen gebruik maakt of heeft gemaakt van een of meer van de in hoofdstuk 5 genoemde regelingen en

 • c.

  geen betrekking heeft vervuld die door de gemeente is aangewezen als bezwarende functie en waarvoor afwijkende regels zijn gesteld,

heeft in het kader van de FPU Gemeenten recht op een Aanvulling werkgever.

Artikel 5a:2 Berekeningsgrondslag

 • 1. In dit hoofdstuk wordt onder berekeningsgrondslag verstaan: de pensioengrondslag zoals die is vastgesteld in januari in het jaar voorafgaand aan het moment van gebruikmaking van de aanvulling van de werkgever, met dien verstande dat indien de ambtenaar direct voorafgaande aan het ontstaan van het recht op een Aanvulling werkgever meer dan een betrekking vervult, voor de vaststelling van de berekeningsgrondslag wordt uitgegaan van het inkomen uit de betrekking waaruit het recht op een Aanvulling werkgever ontstaat.

 • 2. Voor de ambtenaar die een deeltijdbetrekking vervult, wordt als berekeningsgrondslag de in het eerste lid genoemde berekeningsgrondslag gehanteerd, vermenigvuldigd met de deeltijdfactor zoals genoemd in artikel 1.2, tweede lid van het pensioenreglement, direct voorafgaande aan het ontstaan van het recht op een Aanvulling werkgever.

Artikel 5a:3 Hoogte van de Aanvulling werkgever

 • 1. De Aanvulling werkgever bedraagt een percentage van de berekeningsgrondslag, dat eenmalig wordt vastgesteld op het moment dat hij voor het eerst gebruikmaakt van de FPU Gemeenten aan de hand van de leeftijd van de ambtenaar op 31 december 2005 en bedraagt:

 • Leeftijd ambtenaar op 31 december 2005Aanvulling werkgever als percentage van berekeningsgrondslag bij uittreden op spilleeftijd
  566,9
  578,0
  589,4
  5911,3
  6014
  61 of ouder16
 • 2. De hoogte van de aanvulling werkgever wordt actuarieel neutraal herrekend indien de ambtenaar uittreedt op een eerder of later moment dan de voor hem geldende spilleeftijd.

 • 3.

  • a. De in het tweede lid genoemde spilleeftijd is voor de ambtenaar geboren

   • I.

    vóór of op 1 april 1947: 61 jaar en twee maanden;

   • II.

    na 1 april 1947: 62 jaar en drie maanden.

   • b.

    Voor zover dit leidt tot een vroegere spilleeftijd dan genoemd onder a, is de in het tweede lid genoemde spilleeftijd voor de ambtenaar die onder de FPU maatregel 42, 43, 44 FPU-jaren valt, het moment waarop hij het aantal dienstjaren van 42 jaar en twee maanden, respectievelijk 43 jaar en twee maanden, respectievelijk 44 jaar en twee maanden bereikt.

Artikel 5a:4 Aftopping aanvulling werkgever voor medewerkers die vanaf 1 juli 2006 gebruikmaken van de FPU Gemeenten

 • 1. Voor medewerkers die vanaf 1 juli 2006 op of na de spilleeftijd gebruikmaken van hun recht op FPU Gemeenten wordt de uitkering afgetopt op 100% van het totaalinkomen. Voor de definitie van totaalinkomen wordt verwezen naar artikel 5a:4b eerste lid. Als de Aanvulling werkgever niet of niet volledig tot uitkering komt wordt dat gedeelte van de Aanvulling werkgever doorgeschoven naar het ouderdoms- en nabestaandenpensioen vanaf 65 jaar.

 • 2. Voor werknemers die vanaf 1 juli 2006 vóór de spilleeftijd gebruikmaken van hun recht op FPU Gemeenten wordt de uitkering afgetopt op 90% van het totaalinkomen. Voor de definitie van totaalinkomen wordt verwezen naar artikel 5a:4b, eerste lid.

 • 3. a. de in het tweede lid genoemde spilleeftijd is voor de ambtenaar geboren:

  • I.

   vóór of op 1 april 1947: 61 jaar en twee maanden;

  • II.

   na 1 april 1947: 62 jaar en drie maanden.

  • b.

   Voor zover dit leidt tot een vroegere spilleeftijd dan genoemd onder a, is de in het tweede lid genoemde spilleeftijd voor de ambtenaar die onder de FPU maatregel 42, 43, 44 FPU-jaren valt, het moment waarop hij het aantal dienstjaren van 42 jaar en twee maanden, respectievelijk 43 jaar en twee maanden, respectievelijk 44 jaar en twee maanden bereikt.

Artikel 5a:4a Aftopping aanvulling werkgever voor medewerkers die in de periode van 1 januari 2006 tot 1 juli 2006 gebruikmaken van de FPU Gemeenten

 • 1. Voor werknemers die vanaf 1 januari 2006 tot 1 juli 2006 op of na de spilleeftijd van de FPU Gemeenten gebruikmaken van hun recht op FPU Gemeenten wordt de uitkering afgetopt op 100% van het totaalinkomen. Voor de definitie van totaalinkomen wordt verwezen naar artikel 5a:4b eerste lid. Als de Aanvulling werkgever niet of niet volledig tot uitkering komt wordt dat gedeelte van de Aanvulling werkgever doorgeschoven naar het ouderdoms- en nabestaandenpensioen vanaf 65 jaar.

 • 2. Voor werknemers die vanaf 1 januari 2006 tot 1 juli 2006 vóór de spilleeftijd van de FPU Gemeenten gebruikmaken van hun recht op FPU Gemeenten wordt de uitkering afgetopt op 90% van het totaalinkomen. Voor de definitie van totaalinkomen wordt verwezen naar artikel 5a:4b eerste lid.

 • 3. De in het eerste en tweede lid genoemde spilleeftijd is voor de ambtenaar geboren:

  • a.

   vóór of op 1 april 1947: 60 jaar

  • b.

   na 1 april 1947: 61 jaar

Artikel 5a:4b Aftopping aanvulling werkgever voor medewerkers die vóór 1 januari 2006 gebruikmaken van de FPU Gemeenten

 • 1. Onder het totaalinkomen van de ambtenaar wordt verstaan de som van:

  • a.

   de FPU-uitkering;

  • b.

   de Aanvulling werkgever; en, in het geval dat een deeltijdbetrekking resteert na het ontslag op grond van artikel 8:11;

  • c.

   de berekeningsgrondslag zoals genoemd in artikel 5a:2, eerste lid, vermenigvuldigd met de deeltijdfactor die ontstaat op het moment dat ontslag is verleend op grond van artikel 8:11;

  • d.

   de andere inkomsten uit of in verband met de resterende deeltijdbetrekking.

 • 2. De Aanvulling werkgever wordt slechts uitgekeerd voor zover het totaalinkomen van de ambtenaar niet meer bedraagt dan 90% van de berekeningsgrondslag.

 • 3. De beoordeling of het totaalinkomen boven 90% van de berekeningsgrondslag uitkomt, vindt plaats bij elk ontslag op grond van artikel 8:11.

 • 4. Bij de in het eerste lid, onder a, bedoelde FPU-uitkering blijft buiten beschouwing dat gedeelte van de uitkering krachtens de FPU-regeling dat gebaseerd is op een individuele opbouw zoals geregeld in het pensioenreglement.

 • 5. Indien de in het eerste lid, onder a, bedoelde FPU-uitkering is verminderd krachtens artikel 9 of 10 van het Reglement flexibel pensioen en uittreden (FPU) ter zake van basisuitkering en aanvullende uitkering, respectievelijk in verband met samenloop met inkomsten uit arbeid of bedrijf, of in verband met samenloop met uitkering ter zake van arbeidsongeschiktheid, wordt voor de toepassing van dit artikel uitgegaan van de onverminderde FPU-uitkering.

Artikel 5a:5 Einde van het recht op een Aanvulling werkgever

Het recht op een Aanvulling werkgever eindigt bij een ontslag anders dan op grond van artikel 8:11 dan wel wanneer niet langer recht bestaat op een uitkering krachtens de FPU-regeling.

Artikel 5a:6 Pensioenopbouw

De werkgever betaalt aan de ambtenaar die gebruikmaakt van de FPU Gemeenten een vergoeding pensioenpremie die overeenkomt met de werkgeversbijdrage in de doorsneepremie die vereist is voor 20% pensioenopbouw gedurende de periode dat gebruik wordt gemaakt van de regeling. De in de eerste volzin genoemde pensioenopbouw heeft betrekking op dat deel van de dienstbetrekking waarvoor ontslag is verleend op grond van artikel 8:11.

Artikel 5a:7 Lokaal beleid

Het college kan een nadere regeling treffen op grond waarvan het gebruik van de FPU Gemeenten kan worden beïnvloed. Deze nadere regeling laat de aanspraken van de ambtenaar op de FPU Gemeenten onverlet.

Artikel 5a:7:1:1 Faciliteiten

 • 1. Als het dienstbelang het wenselijk maakt dat een ambtenaar op een later moment deelneemt aan de FPU Gemeenten dan de ambtenaar zélf als wens heeft geuit, kan de ambtenaar in aanmerking komen voor:

  • a.

   extra verlof;

  • b.

   een ruimere toekenning van studiefaciliteiten dan op grond van hoofdstuk 17 C.A.R. en A.R.L. mogelijk is;

  • c.

   een financiële tegemoetkoming;

  • d.

   een aanpassing van de betrekking;

  • e.

   een stimulans anderszins.

 • 2. Als het dienstbelang het wenselijk maakt dat een ambtenaar op een vroeger moment deelneemt aan de FPU Gemeenten dan de ambtenaar zélf als wens heeft geuit, kan de ambtenaar in aanmerking komen voor een financiële bijdrage of een stimulans anderszins.

Artikel 5a:7:1:2 Informeren ondernemingsraad / georganiseerd overleg

De ondernemingsraad / het georganiseerd overleg wordt geïnformeerd over de toepassing van deze regeling en de invulling van het lokaal beschikbare budget voor deze regeling.

Artikel 5a:7:1:3 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze verordening niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een bijzondere voorziening.

Artikel 5a:8 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 5a:9 Pensioenopbouw bij afloop loopbaan

Indien de ambtenaar op grond van artikel 3:1, zevende lid, bij dezelfde of een andere werkgever in de gemeentelijke sector, een andere functie met een gelijke formele arbeidsduur accepteert, blijft de pensioenopbouw gebaseerd op de oude inschaling.

6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Artikel 6:1 Recht op vakantie

In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging.

Artikel 6:1:1 Vakantieverlening

 • 1. De vakantie, waarop de ambtenaar recht heeft ingevolge artikel 6:1, wordt verleend, tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten en toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 6:2:4, eerste lid, dan wel toepassing wordt gegeven aan artikel 6:2:6.

 • 2. De vakantie wordt verleend door het college.

Artikel 6:2 Duur vakantie

 • 1. De vakantie van de ambtenaar met een volledige betrekking bedraagt ten minste 158,4 uren per kalenderjaar. Hiervan is 144 uur per kalenderjaar wettelijk verlof.

 • 2. Voor 1 november (tenzij lokaal anders is geregeld) kan de ambtenaar verzoeken in het daaropvolgende kalenderjaar de arbeidsduur per jaar te mogen overschrijden met - bij een volledige betrekking - een maximum van 50,4 uren en deze uren om te zetten in vakantie als bedoeld in het eerste lid. Voor de ambtenaar die is aangesteld voor een arbeidsduur van minder dan 36 uren per week geldt een naar evenredigheid lager aantal uren als maximum.

 • 3. Het college wijst een verzoek als bedoeld in het vorige lid toe, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.

Artikel 6:2a Vervaltermijn wettelijk verlof

 • 1. Indien in een kalenderjaar het wettelijk verlof geheel of gedeeltelijk niet is opgenomen, vervalt dit verlof 12 maanden na het einde van dat kalenderjaar, tenzij de ambtenaar tot aan dat tijdstip om medische redenen redelijkerwijs niet in staat is geweest om dit vakantieverlof op te nemen, of dit vanwege dienstbelang niet mogelijk is geweest.

 • 2. Een ambtenaar kan een verzoek indienen om zijn wettelijk verlof gedeeltelijk in te zetten voor een langere verlofperiode. Het college kan daarbij de in lid 1 genoemde termijn verlengen.

Artikel 6:2b Verjaringstermijn bovenwettelijk verlof

Indien in een kalenderjaar het bovenwettelijk verlof geheel of gedeeltelijk niet is opgenomen, verjaart dit verlof 60 maanden na het einde van dat kalenderjaar.

Artikel 6:2:1 Nadere regels

 • 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:2 geeft het college algemene regels met betrekking tot de duur van de vakantie.

 • 2. De duur van de vakantie van een ambtenaar die is aangesteld voor een formele arbeidsduur van minder dan 36 uur per week, wordt naar evenredigheid verminderd.

 • 3. Bij de in het eerste lid bedoelde algemene regels wordt ten aanzien van de ambtenaren of bepaalde groepen van ambtenaren voorzien in een vermeerdering van de vakantie op grond van volbrachte diensttijd of bereikte leeftijd, dan wel van beide, waarbij het bepaalde in het tweede lid van overeenkomstige toepassing is.

 • 4. De aan de ambtenaar volgens de in het eerste lid bedoelde algemene regels toekomende vakantie wordt vermeerderd met 14,4 uren ten aanzien van degene, bedoeld in de artikelen 3:3 en 3:3:1, indien regelmatig en in belangrijke mate op onregelmatige uren wordt gewerkt, respectievelijk indien de in artikel 3:3:1 genoemde verplichting regelmatig en in belangrijke mate op de ambtenaar rust.

 • 5. In gevallen waarin dit artikel niet voorziet, stelt het college bijzondere regels vast.

 • 6. In afwijking van het gestelde in artikel 6:2 wordt, met ingang van de dag waarop de seniorenarbeidsduur van de ambtenaar op grond van artikel 5:1 of 5:3 wordt teruggebracht, de duur van de vakantie naar evenredigheid verminderd en vervalt het recht op vermeerdering van vakantie als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

 • 7. Het recht op vermeerdering van de vakantie als bedoeld in het derde lid van dit artikel vervalt met ingang van de dag waarop de ambtenaar gebruikmaakt van de FPU Gemeenten als omschreven in hoofdstuk 5a.

Artikel 6:2:1:1 Basisverlof

 • 1. De duur van het vakantieverlof is afhankelijk van de hoogte van het salaris volgens de hierna te noemen tabel, waarin onder schaal, onderscheidenlijk maximumsalaris worden verstaan: de salarisschaal van bijlagen II en IIa van de CAR onderscheidenlijk het maximumsalaris als bedoeld in artikel 3:1:1:31, onder f.

 • bij een salaris is de duur van het vakantieverlof bepaald op
  Lager dan het maximumsalaris van schaal 9 van de voor de ambtenaar geldende tabel.158,4 uren
  Gelijk aan of hoger dan het maximumsalaris van schaal 9 van de voor de ambtenaar geldende tabel.165,6 uren
 • 2. Aan het verlof genoemd in het 1e lid wordt een dag of 7,2 uur toegevoegd.

 • 3. Voor de toepassing van deze regeling geldt als maatstaf de hoogte van het salaris dat de ambtenaar op 1 januari van het desbetreffende kalender jaar geniet, of, in geval van indiensttreding bij de gemeente in de loop van het kalenderjaar, het salaris op het tijdstip van indiensttreding.

Artikel 6:2:1:2 Verlof in dienst voor 1-1-1997

Voor degenen die vóór 1 januari 1997 in dienst van de gemeente Landgraaf waren wordt de volgens artikel 6:2:1:1 vastgestelde duur van het vakantieverlof in het jaar waarin de in de volgende tabel genoemde leeftijd wordt bereikt verhoogd overeenkomstig het gestelde in die tabel.

LeeftijdVerhogingen
18 jaar21,6 uren
19 jaar14,4 uren
20 jaar7,2 uren
van 25 tot en met 29 jaar7,2 uren
van 30 tot en met 34 jaar14,4 uren
van 35 tot en met 39 jaar21,6 uren
van 40 tot en met 44 jaar28,8 uren
van 45 tot en met 49 jaar36,0 uren
50 jaar en ouder43,2 uren

Artikel 6:2:1:3 Verlof in dienst na 1-1-1997

Voor degenen die op of na 1 januari 1997 in dienst van de gemeente Landgraaf zijn getreden wordt de volgens artikel 6:2:1:1 vastgestelde duur van het vakantieverlof in het jaar waarin de in de volgende tabel genoemde leeftijd wordt bereikt verhoogd overeenkomstig het gestelde in die tabel.

LeeftijdVerhogingen
17 jaar21,6 uren
18 jaar21,6 uren
19 jaar14,4 uren
20 jaar7,2 uren
van 30 tot en met 39 jaar7,2 uren
van 40 tot en met 44 jaar14,4 uren
van 45 tot en met 49 jaar21,6 uren
van 50 tot en met 54 jaar28,8 uren
van 55 tot en met 59 jaar36,0 uren
60 jaar en ouder43,2 uren

Artikel 6:2:1:4 Verlof deeltijders

De duur van het vakantieverlof, alsmede een eventuele vermeerdering daarvan op basis van de leeftijd, wordt, voor degene die in deelbetrekking werkzaam is, naar evenredigheid verminderd.

Artikel 6:2:1:5 Verlofopname in hele uren

Iedereen die in dienst van de gemeente Landgraaf werkzaam is kan - met inachtneming van de ter zake gelden voorschriften -zijn verlof opnemen in hele uren.

Artikel 6:2:1:6 Verlof en de seniorenmaatregel

In afwijking van het gestelde in artikel 6:2:1, zesde lid, worden, met ingang van de dag dat de werktijd per week van de ambtenaar op grond van artikel 5:1 of 5:3 wordt teruggebracht, de duur van zijn vakantie en zijn aanspraak op roostervrije tijd, bedoeld in artikel 6:2:1, derde lid, naar evenredigheid verminderd en blijft de vermeerdering van vakantie als bedoeld in artikel 6:2:1, derde lid, beperkt tot één dag, zijnde 7,2 uur.

Artikel 6:2:2 Aaneengesloten periode

 • 1. De vakantie kan worden opgesplitst, maar wordt als regel voor ten minste 2/3 deel, doch in elk geval voor ten minste tien werkdagen, aaneensluitend verleend.

 • 2. De vakantie wordt desverlangd zoveel mogelijk, in het bijzonder voor wat betreft de aaneengesloten periode, bedoeld in het eerste lid, verleend in het tijdvak van 1 mei tot 1 oktober. De ambtenaar wordt in de gelegenheid gesteld vakantie op te nemen op officiële feestdagen, samenhangend met geloof en/of culturele achtergrond anders dan de feestdagen genoemd in artikel 4:5 lid 3, bij het huwelijk of geregistreerd partnerschap van bloed- en aanverwanten in eerste en tweede graad en bij verhuizing.

 • 3. De beslissing omtrent de tijdstippen waarop de vakantie zal worden verleend, alsmede die omtrent de tijdvakken waarin de vakantie eventueel zal worden gesplitst, berust bij het bestuursorgaan dat de vakantie verleent. Bij die beslissing wordt, voor zover de belangen van de dienst en die van de andere ambtenaren die toelaten, zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de ambtenaar.

Artikel 6:2:3 Vakantieopbouw tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid en andere redenen van afwezigheid

 • 1. De ambtenaar die in de loop van een kalenderjaar is aangesteld of wordt ontslagen heeft recht op een duur van de vakantie naar rato van de tijd dat hij zijn betrekking vervult.

 • 2. Voor de ambtenaar die door oorzaken anders dan die bedoeld in het eerste lid, niet gedurende het volle kalenderjaar zijn betrekking vervult, wordt de duur van de vakantie, zo mogelijk van het lopende en overigens van een volgend kalenderjaar, naar evenredigheid verminderd, behoudens het bepaalde in het derde lid.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:1:1, eerste lid, wordt een vermindering, bedoeld in het tweede lid, niet toegepast:

  • a.

   gedurende afwezigheid wegens zwangerschap en bevalling ;

  • b.

   gedurende afwezigheid wegens ziekte;

 • 4. Indien aan de ambtenaar op zijn verzoek vakantie wordt verleend op werkdagen, waarop hij wegens ziekte geheel of gedeeltelijk zijn arbeid niet kan verrichten, wordt het aantal vakantie-uren van de ambtenaar verminderd met het aantal uren dat hij op die dag zou werken als hij niet ziek zou zijn geweest.

 • 5. Voor vakantie-uren waarop de ambtenaar aanspraak heeft, maar die met ingang van de dag van ontslag nog niet zijn verleend wordt een vergoeding gegeven. Deze vergoeding is gelijk aan het uurloon van de ambtenaar voor elk niet verleend vakantie-uur.

Artikel 6:2:4 Niet genoten vakantie wegens dienstbelang

 • 1. Is aan de ambtenaar om redenen van dienstbelang in enig kalenderjaar de vakantie niet of niet geheel verleend, dan wordt hem die nog niet genoten vakantie zoveel mogelijk in het eerstvolgende, doch uiterlijk voor het einde van het tweede volgende kalenderjaar verleend.

 • 2. Indien het belang van de dienst het onvermijdelijk maakt, dat de vakantie of het aaneengesloten gedeelte daarvan wordt genoten buiten het in artikel 6:2:2, tweede lid, genoemde tijdvak, kan door het college de duur van de vakantie of het aaneengesloten deel daarvan met 1/3 worden verlengd.

Artikel 6:2:5 Intrekking

 • 1. Verleende vakantie kan worden ingetrokken, wanneer dringende redenen van dienstbelang zulks noodzakelijk maken. Indien ten gevolge daarvan de ambtenaar op een bepaalde werkdag slechts gedeeltelijk vakantie genoot, worden de genoten vakantie-uren van die werkdag niet in aanmerking genomen bij de berekening van het aantal genoten vakantie-uren.

 • 2. Indien de ambtenaar ten gevolge van de intrekking van de vakantie geldelijke schade lijdt, wordt deze schade hem vergoed.

Artikel 6:2:6 Niet verleende vakantie

 • 1. Indien in enig kalenderjaar de vakantie geheel of gedeeltelijk niet is verleend:

  • a.

   op verzoek van de ambtenaar;

  • b.

   als gevolg van afwezigheid wegens ziekte die niet aan de schuld of nalatigheid van de ambtenaar is te wijten; of

  • c.

   als gevolg van verblijf in militaire dienst anders dan voor eerste oefening,

  wordt de niet genoten vakantie in een volgend kalenderjaar verleend, tenzij het belang van de dienst of de belangen van de andere ambtenaren zich daartegen verzetten. Een verzoek als bedoeld onder a kan achterwege blijven, indien de niet genoten vakantie minder is dan een nader door het college te bepalen aantal uren.

 • 2. De wegens ziekte tijdens een vakantie niet genoten vakantie-uren worden als niet verleend beschouwd, indien de ambtenaar aannemelijk kan maken dat hij, ware hem geen vakantie verleend, op die uren verhinderd zou zijn geweest zijn betrekking te vervullen.

 • 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt met dien verstande, dat de ambtenaar in enig kalenderjaar nimmer meer vakantie-uren kan opnemen dan anderhalf maal het hem bij of krachtens artikel 6:2:1 toekomende aantal uren tenzij op een desbetreffend verzoek van de ambtenaar uitdrukkelijk anders is beslist.

Artikel 6:2:7 Derving voordelen uit betrekking

Aan de ambtenaar die tijdens zijn vakantie bepaalde voordelen welke aan zijn betrekking zijn verbonden derft, kan deswege een vergoeding worden toegekend.

Artikel 6:3 Aanspraak vakantietoelage

 • 1. De ambtenaar heeft aanspraak op een vakantietoelage voor elke maand waarover hij als zodanig bezoldiging heeft genoten. Indien een ambtenaar in de loop van een maand zijn betrekking gaat vervullen dan wel wordt ontslagen, ontvangt hij een evenredig deel van de vakantietoelage over die maand.

 • 2. De vakantietoelage bedraagt per kalendermaand 8% van de voor de ambtenaar in die maand geldende bezoldiging, met dien verstande dat aan de ambtenaar ten minste het bedrag wordt uitbetaald dat gelijk is aan de voor ambtenaren vastgestelde minimum vakantietoelage, welk bedrag bij het vervullen van een onvolledige betrekking naar evenredigheid wordt verminderd.

Artikel 6:3:1 Uitbetaling vakantietoelage

 • 1. De vakantietoelage, bedoeld in artikel 6:3, wordt eenmaal per kalenderjaar uitbetaald over de periode van 12 maanden, beginnende met de maand juni van het voorafgaande kalenderjaar. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin vindt uitbetaling ook plaats bij ontslag van de ambtenaar.

 • 2. a. Artikel 6:3, alsmede het eerste lid van dit artikel zijn niet van toepassing op de ambtenaar, die in werkelijke dienst is of te werk is gesteld in de zin van artikel 9 van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst;

  b. Aan de ambtenaar die ingevolge wettelijke verplichting anders dan voor herhalingsoefeningen als militair in werkelijke dienst is, of te werk is gesteld in de zin van artikel 9 van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst en die vervangende dienst gedurende negen maanden heeft vervuld, wordt een bedrag uitgekeerd, dat gelijk is aan het verschil tussen het bedrag, dat hij als vakantie-uitkering uit hoofde van zijn militaire dienst of tewerkstelling in de zin van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst ontvangt en het bedrag aan vakantietoelage - mits dit hoger is - dat hij zou hebben ontvangen indien de voorgaande leden op hem van toepassing zouden zijn en de toelage zou zijn berekend op basis van de volle aan zijn betrekking verbonden bezoldiging.

 • 3. Bij de toepassing van dit artikel wordt in acht genomen dat de tijd gedurende welke bij wijze van disciplinaire straf of uit hoofde van schorsing een gedeelte van de bezoldiging wordt ingehouden buiten beschouwing wordt gelaten, indien en voorzover dat bij de strafoplegging of schorsing is bepaald. Artikel 8:15:2, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 4. Met betrekking tot de uitvoering van dit artikel kan het college nadere regels stellen.

Artikel 6:4 Buitengewoon verlof

 • 1. De ambtenaar die op grond van de Waz recht heeft op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof of kraamverlof heeft gedurende dit verlof aanspraak op doorbetaling van zijn bezoldiging.

 • 2. In een nader vast te stellen regeling wordt bepaald in welke andere gevallen aan de ambtenaar door het college buitengewoon verlof met behoud van de bezoldiging kan worden verleend.

 • 3. In een nader vast te stellen regeling wordt bepaald in welke gevallen het college buitengewoon verlof kan verlenen aan de ambtenaar die lid is van een op grond van artikel 12:1, derde lid, toegelaten organisatie.

 • 4. In de situatie dat er tijdens de non-activiteit elders pensioen wordt opgebouwd, is het verhaal van de Vut-fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-reglement basis-en aanvullende uitkering gelijk aan de bijdrage die voor de ambtenaar is verschuldigd.

Artikel 6:4:0:1 Buitengewoon verlof – beleidsregel Waz Landgraaf

Voor de gemeente Landgraaf is een beleidsregel vastgesteld, waarin de bestaande toelichtingen van de artikelen 6:4 lid 1, 6:4:1 en 6:4:3 nader wordt uitgewerkt. Deze regel is bedoeld als een praktisch hulpmiddel voor de toepassing van de wet arbeid en zorg

Artikel 6:4:1 Buitengewoon verlof - algemeen

 • 1. Het college verleent aan de ambtenaar buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging op de dag dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de ambtenaar wordt voltrokken.

 • 2. De ambtenaar meldt tenminste twee weken tevoren aan het college wanneer het huwelijk of het registeren van het partnerschap zal plaatsvinden.

Artikel 6:4:1:1 Buitengewoon verlof deeltijders

 • 1. Waar in artikel 6:4:1 over de mogelijkheid van toekenning van bijzonder verlof aan ambtenaren wordt gesproken, dient dit ten aanzien van hen die in deelbetrekking werkzaam zijn zo te worden uitgelegd, dat het in genoemd artikel vermelde bijzondere verlof - uitgedrukt in uren - wordt vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller bestaat uit het gemiddelde ingevolge de aanstelling of arbeidsovereenkomst te werken aantal uren per week en de noemer uit het gemiddelde aantal uren per week bij een volledige dienstbetrekking.

 • 2. De uitkomst van de in lid 1 bedoelde berekening wordt tot op een (1) decimaal afgerond, zulks volgens de gebruikelijke afbreekregeling.

Artikel 6:4:1a Langdurend zorgverlof

 • 1. De ambtenaar die op grond van de Waz recht heeft op langdurend zorgverlof heeft over de uren dat hij dit verlof geniet aanspraak op doorbetaling van 50% van zijn bezoldiging.

 • 2. Indien de ambtenaar gedurende het langdurend zorgverlof wegens ziekte niet in staat is zijn betrekking te vervullen vindt geen opschorting van het langdurend zorgverlof plaats.

 • 3. De ambtenaar die langdurend zorgverlof geniet en langer dan 7 kalenderdagen wegens ziekte niet in staat is zijn betrekking te vervullen heeft met ingang van de achtste kalenderdag aanspraak op zijn volledige bezoldiging.

 • 4. De duur van de vakantie van de ambtenaar die langdurend zorgverlof geniet wordt verminderd naar evenredigheid van de omvang van het langdurend zorgverlof.

 • 5. Indien de ambtenaar wegens ziekte niet in staat is zijn betrekking te vervullen en deze ziekteperiode duurt langer dan 7 kalenderdagen, wordt met ingang van de achtste kalenderdag de vermindering van de duur van de vakantie beëindigd.

 • 6. De opbouw van de vakantietoelage van de ambtenaar die langdurend zorgverlof geniet vindt plaats op basis van de bezoldiging genoemd in het eerste lid.

 • 7. Indien de ambtenaar wegens ziekte niet in staat is zijn betrekking te vervullen en deze ziekteperiode duurt langer dan 7 kalenderdagen, vindt met ingang van de achtste kalenderdag de opbouw van de vakantietoelage weer plaats op basis van de volledige bezoldiging.

Artikel 6:4:2 Vakbondsverlof

 • 1. Voor de toepassing van dit artikel worden verstaan onder:

  • a.

   Centrales van overheidspersoneel:

   1. de Algemene Centrale van overheidspersoneel (ACOP);

   2. de Christelijke Centrale van overheids- en onderwijs Personeel (CCOOP);

   3. de Centrale van middelbare en hogere functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen (CMHF).

  • b.

   Verenigingen van ambtenaren: de verenigingen van ambtenaren welke zijn aangesloten bij de onder a genoemde centrales van overheidspersoneel.

 • 2. Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, wordt door het college buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend aan de ambtenaar:

  • a.

   voor het bijwonen van algemene vergaderingen van verenigingen van ambtenaren of, voor zover het algemene verenigingen betreft welke ook andere groepen van ambtenaren dan gemeentepersoneel organiseren, voor het bijwonen van algemene vergaderingen van een landelijke groep van gemeentepersoneel indien de ambtenaar lid van het hoofdbestuur, bestuurslid ener landelijke groep of afgevaardigde van een afdeling is, met dien verstande dat van elke afdeling voor iedere vijftig leden of gedeelte daarvan aan ten hoogste twee afgevaardigden tot een maximum van tien afgevaardigden, verlof wordt verleend;

  • b.

   voor het bijwonen van hoofdbestuursvergaderingen indien hij lid is van het hoofdbestuur van bondsraad- of bestuursraadvergaderingen indien hij lid is van de bonds- of bestuursraad, en van groepsraadvergaderingen indien hij lid is van een landelijke groepsraad;

  • c.

   voor het bijwonen van één algemene vergadering van de centrale organisatie waarbij de vereniging van de ambtenaar is aangesloten, indien hij als vertegenwoordiger van zijn vereniging aan die vergadering deelneemt.

 • 3. Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten wordt door het college aan de ambtenaar met een volledige betrekking buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend:

  • a.

   om, indien hij daartoe door een centrale van overheidspersoneel als bedoeld in het eerste lid, onder a of door een daarbij aangesloten vereniging is aangewezen

   - om bestuurlijke en/of vertegenwoordigende activiteiten te ontplooien binnen die centrale of die daarbij aangesloten vereniging, onderscheidenlijk binnen het gemeentelijk apparaat, welke ertoe strekken de doelstellingen van deze centrale van overheidspersoneel en/of de daarbij aangesloten vereniging te ondersteunen, alles tezamen voor ten hoogste 216 uren per kalenderjaar;

   - als vakbondsconsulent, voor ten hoogste 50 uur per jaar voor een organisatie met minder dan 400 medewerkers en ten hoogste 100 voor een organisatie met meer dan 400 medewerkers;

   - als arbeidsvoorwaardenadviseur voor ten hoogste 50 uur per jaar voor een organisatie met minder dan 400 medewerkers en ten hoogste 100 uur voor een organisatie met meer dan 400 medewerkers met dien verstande dat per vakcentrale per organisatie verlof wordt toegekend aan maximaal een arbeidsvoorwaardenadviseur.

  • b.

   voor het - op uitnodiging van een vereniging van ambtenaren - als cursist deelnemen aan een cursus welke door of ten behoeve van de leden van die vereniging van ambtenaren wordt gegeven, alles tezamen voor ten hoogste 43,2 uren per twee kalenderjaren.

 • 4. Van het buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging van een ambtenaar die is aangesteld voor een formele arbeidsduur per week van minder dan 36 uur of waarvoor de seniorenarbeidsduur op grond van artikel 5:1 of 5:3 is verminderd, wordt het aantal uren genoemd in het derde lid onder a en b, naar evenredigheid verminderd.

 • 5. Het verlof, bedoeld in het tweede en derde lid tezamen, kan voor de ambtenaar met een volledige betrekking niet meer bedragen dan ten hoogste 244,8 uren per kalenderjaar, echter met dien verstande dat ten hoogste 316,8 uren verlof kan worden verleend aan de ambtenaar die:

  • a.

   lid is van het hoofdbestuur van een centrale van overheidspersoneel, genoemd in het eerste lid onder a, nr. 1 of 2 en/of van een vereniging van ambtenaren die rechtstreeks bij die centrale is aangesloten;

  • b.

   lid is van het centrale bestuur van de centrale genoemd in het eerste lid onder a, nr. 3 en/of bestuurslid is van een sector of sectie van de centrale. Het buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging van een ambtenaar die is aangesteld voor een formele arbeidsduur per week van minder dan 36 uur of waarvoor de seniorenarbeidsduur op grond van artikel 5:1 of 5:3 is verminderd, wordt het verlof, bedoeld in het tweede en derde lid tezamen, naar evenredigheid verminderd.

 • 6. Verlof, bedoeld in de vorige leden, kan slechts worden verleend aan de ambtenaar die lid is van een vereniging van ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, onder b.

 • 7. Tenzij andere belangen van de dienst zich daartegen verzetten, wordt aan de ambtenaar die door de vereniging van ambtenaren waarvan hij lid is, is aangewezen als lid van de commissie, bedoeld in artikel 12:1, tweede lid, buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend voor het bijwonen van de vergadering van die commissie, alsmede voor een voorvergadering per uitgeschreven commissievergadering. Hetgeen ten aanzien van de voorvergadering is bepaald, geldt eveneens voor de ambtenaar die door de vereniging van ambtenaren waarvan hij lid is, is aangewezen als plaatsvervangend lid van de commissie bedoeld in artikel 12:1, tweede lid.

 • 8. Het college kan omtrent het bepaalde in dit artikel nadere regels stellen, waarbij het te verlenen verlof, bedoeld in het tweede, derde en vijfde lid, op een lager aantal uren kan worden gesteld.

Artikel 6:4:3 Kortdurend zorgverlof

 • 1. De ambtenaar met een volledige betrekking kan voor maximaal 72 uur per kalenderjaar aanspraak maken op kortdurend zorgverlof op grond van de Waz.

 • 2. Het maximum van 72 uur, als genoemd in het eerste lid, wordt voor de ambtenaar die is aangesteld voor een formele betrekkingsomvang van minder dan 36 uur per week naar evenredigheid verminderd.

 • 3. Het verlof komt voor de helft voor de rekening van de werkgever en voor de helft voor de rekening van de ambtenaar.

 • 4. Het college bepaalt in overleg met de ambtenaar nader de wijze waarop de verrekening van het verlof met hem plaatsvindt. Verrekening met de vakantie bedoeld in artikel 6:2 is mogelijk.

Artikel 6:4:4 Non-activiteit

 • 1. Bij non-activiteit, bedoeld in artikel 125c, eerste lid, van de Ambtenarenwet bestaat geen recht op doorbetaling van de bezoldiging en vakantietoelage.

 • 2. Indien de ambtenaar uit hoofde van zijn benoeming of verkiezing, bedoeld in artikel 125c, tweede lid, Ambtenarenwet, aanspraak heeft op een vaste vergoeding - niet zijnde een onkostenvergoeding - wordt op zijn bezoldiging over de tijd dat hij het op grond van dat artikellid verleende verlof geniet een inhouding toegepast. Deze inhouding gaat hetgeen hij geacht kan worden te ontvangen als vergoeding voor de met het verlof overeenkomende tijd niet te boven.

 • 3. Het college kan ter uitvoering van de vorige leden nadere regels vaststellen.

Artikel 6:4:5 Overige redenen buitengewoon verlof

Het college kan aan een ambtenaar op diens verzoek, met behoud van het genot van de gehele of gedeeltelijke bezoldiging en al dan niet onder bepaalde nadere voorwaarden, verlof verlenen om andere redenen dan die welke zijn genoemd in artikel 6:4 tot en met artikel 6:4:4. Het verlof wordt verleend voor maximaal één jaar.

Artikel 6:4:5a Overige redenen buitengewoon verlof

 • 1. Het college kan aan de ambtenaar die benoemd is tot bezoldigd bestuurder van een vereniging van ambtenaren op diens verzoek onbetaald verlof verlenen voor de duur van de vervulling van de functie voor ten hoogste twee jaren.

 • 2. Gedurende de periode van het verlof is het verhaal van de pensioenpremies en de Vut-fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering gelijk aan het bedrag van de premies en de bijdrage die voor de ambtenaar zijn verschuldigd. Bij deeltijd verlof wordt het verhaal naar rato vastgesteld. Het verhaal is, voor wat betreft de pensioenpremies, niet aan de orde in het geval dat het verlof voor ten hoogste drie maanden is verleend.

Artikel 6:4:6 Buitengewoon verlof is geen vakantie

Het buitengewoon verlof dat volledig doorbetaald wordt, wordt niet in mindering gebracht op de vakantie.

Artikel 6:5 Ouderschapsverlof

 • 1. De ambtenaar die op grond van de Wazo recht heeft op ouderschapsverlof, heeft, voor zover lokaal een regeling betaald ouderschapsverlof is of wordt vastgesteld, over de uren dat hij dit verlof geniet, maar ten hoogste over 13 maal de formele arbeidsduur per week, aanspraak op doorbetaling van een percentage van zijn bezoldiging.

 • 2. Het percentage bedoeld in het eerste lid bedraagt voor de ambtenaar die wordt bezoldigd

  volgens:

  schaal 1: 90%

  schaal 2: 85%

  schaal 3: 80%

  schaal 4: 70%

  schaal 5: 60%

  schaal 6 en hoger: 50%

 • 3. Het is niet toegestaan dat de ambtenaar gedurende de uren dat het betaald ouderschapsverlof wordt genoten betaalde arbeid verricht. Het college kan hieromtrent nadere regels stellen.

 • 4. Op de ambtenaar die op grond van de Wazo recht heeft op ouderschapsverlof is artikel 6:9 niet van toepassing.

Artikel 6:5:1 Voorwaarden

De ambtenaar meldt het voornemen om ouderschapsverlof op te nemen ten minste drie maanden voor de door hem gewenste ingangsdatum door middel van het daarvoor vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 6:5:2 Meerlingen

 • 1. Bij twee- of meerlingen bestaat slechts voor één kind aanspraak op betaald ouderschapsverlof.

 • 2. De bepalingen uit artikel 6:5:1, 6:5:3, 6:5:4 en 6:5:7 zijn van overeenkomstige toepassing indien er, voor het tweede en de meerdere kinderen van een twee- of meerling, gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid onbetaald ouderschapsverlof te genieten.

Artikel 6:5:3 Ziekte

 • 1. Indien de ambtenaar gedurende het ouderschapsverlof wegens ziekte niet in staat is zijn betrekking te vervullen vindt geen opschorting van het ouderschapsverlof plaats.

 • 2. De ambtenaar die ouderschapsverlof geniet en langer dan 14 kalenderdagen wegens ziekte niet in staat is zijn betrekking te vervullen heeft met ingang van de vijftiende kalenderdag aanspraak op zijn volledige bezoldiging.

Artikel 6:5:4 Opbouw vakantie en vakantietoelage

 • 1. De duur van de vakantie van de ambtenaar die ouderschapsverlof geniet, wordt verminderd naar evenredigheid van de omvang van het ouderschapsverlof.

 • 2. Indien de ambtenaar wegens ziekte niet in staat is zijn betrekking te vervullen en deze ziekteperiode duurt langer dan 14 kalenderdagen, wordt met ingang van de vijftiende kalenderdag de vermindering van de duur van de vakantie beëindigd.

 • 3. De opbouw van de vakantietoelage van de ambtenaar die ouderschapsverlof geniet vindt plaats op basis van de bezoldiging, die tijdens dit ouderschapsverlof wordt uitbetaald.

 • 4. Indien de ambtenaar wegens ziekte niet in staat is zijn betrekking te vervullen en deze ziekteperiode duurt langer dan 14 kalenderdagen, vindt met ingang van de vijftiende kalenderdag de opbouw van de vakantietoelage weer plaats op basis van de volledige bezoldiging.

Artikel 6:5:5 Terugbetaling

 • 1. De ambtenaar die gedurende het betaald ouderschapsverlof of binnen zes maanden daarna ontslag wordt verleend op grond van artikel 8:1, eerste lid, of artikel 8:13, is verplicht de bezoldiging, die hij op grond van artikel 6:5 heeft genoten, terug te betalen.

 • 2. Geen terugbetalingsverplichting ontstaat indien het ontslag als bedoeld in artikel 8:1, eerste lid:

  • a.

   het gevolg is van het aanvaarden van een betrekking bij een andere gemeente;

  • b.

   en evenmin indien de betrokkene aanspraak heeft op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet, vanwege werkloosheid, die is ontstaan doordat de ambtenaar ontslag heeft gevraagd omdat hij de echtgenoot of geregistreerde partner volgt, die door geheel buiten hem liggende oorzaken noodzakelijk van standplaats moet wijzigen.

 • 3. De ambtenaar die gedurende het betaald ouderschapsverlof of binnen drie maanden daarna op eigen verzoek een betrekking aanvaardt voor minder uren dan hij direct voorafgaande aan het ouderschapsverlof vervulde, is verplicht de bezoldiging, die hij op grond van artikel 6:5 heeft genoten over de uren waarmee zijn aanstelling wordt verminderd, terug te betalen.

 • 4. De ambtenaar die van het betaald ouderschapsverlof gebruik maakt, dient zich tevoren schriftelijk akkoord te verklaren met het in het eerste en derde lid bepaalde.

Artikel 6:5:6 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 6:5:7 Betaald ouderschapsverlof: aanvullende bepaling

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, kan het college een bijzondere regeling treffen.

Artikel 6:5a Overgangsrecht ouderschapsverlof

 • 1. De ambtenaar die op grond van de Waz recht heeft op ouderschapsverlof, heeft, voor zover lokaal een regeling betaald ouderschapsverlof is of wordt vastgesteld, over de uren dat hij dit verlof geniet, maar ten hoogste over 13 maal de formele arbeidsduur per week, aanspraak op doorbetaling van zijn bezoldiging, berekend naar een percentage bepaald in het tweede en derde lid, indien:

  • a.

   hij op 31 december 2005 één of meer kinderen heeft die jonger zijn dan acht jaar en waarvoor nog geen ouderschapsverlof is genoten, en

  • b.

   hij op 31 december 2005 langer dan één jaar in dienst is van de gemeente.

 • 2. De ambtenaar die wordt bezoldigd volgens schaal 4 of hoger van de bezoldigingsregeling heeft recht op doorbetaling van 75% van de bezoldiging over de arbeidsduur waarvoor het ouderschapsverlof geldt.

 • 3. De ambtenaar die wordt bezoldigd volgens de schalen 1, 2 of 3 van de bezoldigingsregeling heeft recht op doorbetaling van respectievelijk 90%, 85% of 80% van de bezoldiging over de arbeidsduur waarvoor het ouderschapsverlof geldt.

 • 4. Het is niet toegestaan dat betrokkene gedurende de uren dat het betaald ouderschapsverlof wordt genoten betaalde arbeid verricht. Het college kan hieromtrent nadere regels stellen.

 • 5. Over de uren waarop de ambtenaar betaald ouderschapsverlof geniet wordt het bedrag van de bezoldiging, berekend op grond van het tweede en derde lid, verminderd met het daaraan gekoppelde maximale uurbedrag van de fiscale tegemoetkoming van de Belastingdienst waarop de ambtenaar aanspraak kan maken.

 • 6. Op de ambtenaar die op grond van de Waz recht heeft op ouderschapsverlof is artikel 6:9 niet van toepassing.

Artikel 6:5a:1 Overgangsrecht betaald ouderschapsverlof

Op de ambtenaar die gebruikmaakt van het overgangsrecht betaald ouderschapsverlof zijn de artikelen 6:5:1 tot en met 6:5:7 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6:6 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 6:7 Zwangerschaps- en bevallingsverlof

 • 1. De vrouwelijke ambtenaar die op grond van de Waz zwangerschaps- en bevallingsverlof geniet, heeft gedurende dit verlof aanspraak op doorbetaling van haar volledige bezoldiging.

 • 2. De Waz-uitkering van het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt in mindering gebracht op het bedrag waarop de ambtenaar op grond van het eerste lid recht heeft.

 • 3. De ambtenaar is, wanneer zij recht heeft op zwangerschaps- en bevallingsverlof, verplicht mee te werken aan de aanvraag en de uitbetaling van de Waz-uitkering door de gemeente bij en door het UWV.

 • 4. Indien als gevolg van handelingen of nalaten van handelingen door de vrouwelijke ambtenaar de Waz-uitkering nog niet tot uitbetaling is gekomen, vermindering ondergaat, aan de ambtenaar een boete wordt opgelegd, danwel het recht op de Waz-uitkering geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, en dit aan haar schuld of toedoen te wijten is, wordt de Waz-uitkering op de bezoldiging in mindering gebracht.

Artikel 6:8 Adoptie- en pleegzorgverlof

 • 1. De ambtenaar die op grond van de Waz recht heeft op adoptie- of pleegzorgverlof, heeft gedurende dit verlof aanspraak op doorbetaling van zijn volledige bezoldiging.

 • 2. De Waz-uitkering van het adoptie- of pleegzorgverlof wordt in mindering gebracht op het bedrag waarop de ambtenaar op grond van het eerste lid recht heeft.

 • 3. De ambtenaar is, wanneer hij recht heeft op adoptie- of pleegzorgverlof, verplicht mee te werken aan de aanvraag en de uitbetaling van de Waz-uitkering door de gemeente bij en door het UWV.

 • 4. Indien als gevolg van handelingen of nalaten van handelingen door de ambtenaar de Waz-uitkering nog niet tot uitbetaling is gekomen, vermindering ondergaat, aan de ambtenaar een boete wordt opgelegd, danwel het recht op de Waz-uitkering geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, en dit aan zijn schuld of toedoen te wijten is, wordt de Waz-uitkering op de bezoldiging in mindering gebracht.

 • 5. Het adoptie- en pleegzorgverlof schort de termijnen, bedoeld in artikel 7:3, niet op.

Artikel 6:9 Onbetaald verlof onder meer t.b.v. de gemeentelijke levensloopregeling

 • 1. De ambtenaar die langer dan een jaar in dienst is van de gemeente kan het college verzoeken hem onbetaald verlof te verlenen voor een periode van tenminste 1 maand en ten hoogste 18 maanden.

 • 2. De ambtenaar geniet in een periode van vijf jaar maximaal 18 maanden onbetaald verlof. Per jaar heeft de ambtenaar recht op maximaal één periode van onbetaald verlof.

 • 3. Het college kan afwijken van de in het eerste en tweede lid gestelde voorwaarden.

 • 4. Het verzoek van de ambtenaar heeft betrekking op de volledige arbeidsduur of op een deel daarvan.

 • 5. De ambtenaar dient het verzoek tenminste drie maanden voor de gewenste ingangsdatum in. Het college stelt vast hoe het verzoek wordt ingediend.

 • 6. Het college beslist zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek. De ambtenaar ontvangt schriftelijk bericht van de beslissing van het college.

 • 7. Indien de ambtenaar betaalde arbeid verricht over de uren dat hij onbetaald verlof geniet, kan het college het verlof intrekken.

 • 8. Onverminderd het zevende lid kan het onbetaalde verlof niet tussentijds worden beëindigd tenzij het college en de ambtenaar hiermee instemmen.

 • 9. Het college kent een verzoek om onbetaald verlof dat betrekking heeft op een periode direct voorafgaand aan de pensionering toe, tenzij zwaarwegende dienstbelangen zich daartegen verzetten. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt het verlof verleend voor een periode van maximaal drie jaren.

Artikel 6:10 Aanspraken tijdens onbetaald verlof

 • 1. De duur van de vakantie van de ambtenaar die onbetaald verlof geniet wordt verminderd naar evenredigheid van de omvang van het onbetaald verlof.

 • 2. Gedurende de periode van verlof bestaat geen aanspraak op uitkeringen, tegemoetkomingen, toeslagen, toelagen en (kosten)vergoedingen. Bij deeltijd verlof wordt dit naar rato vastgesteld.

 • 3. Gedurende de periode van het verlof bestaat aanspraak op de gehele vergoeding als bedoeld in artikel 7:24a.

 • 4. Gedurende de periode van het verlof is het verhaal van de pensioenpremies en de Vut-fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering gelijk aan het bedrag van de premies en de bijdrage die voor de ambtenaar zijn verschuldigd. Bij deeltijd verlof wordt het verhaal naar rato vastgesteld. Het verhaal is, voor wat betreft de pensioenpremies, niet aan de orde in het geval dat het verlof voor ten hoogste drie maanden is verleend.

Artikel 6:11 Samenloop met ziekte

 • 1. Het verlof van de ambtenaar die voor een deel van zijn betrekking onbetaald verlof geniet en langer dan 14 kalenderdagen ziek is, eindigt met ingang van de vijftiende kalenderdag.

 • 2. Het college kan besluiten het verlof van de ambtenaar die volledig onbetaald verlof geniet en langer dan 14 kalenderdagen ziek is, in schrijnende gevallen te beëindigen. Dit kan niet wanneer er sprake is van verlof voorafgaand aan pensionering.

Artikel 6:12 Samenloop met zwangerschaps- en bevallingsverlof

Het onbetaalde verlof eindigt op de eerste dag van het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Artikel 6:13:1:1 Stimuleringsregeling terugdringing ziekteverzuim: deelnemers

In de artikelen 6:13:1:2 t/m 6:13:1:6 wordt onder medewerkers verstaan: degene die een dienstverband heeft met de gemeente Landgraaf.

Artikel 6:13:1:2 Verlofbonus

 • 1. Als de medewerker niet dan wel minimaal verzuimt wegens ziekte heeft hij recht op een verlofbonus. De omvang hiervan wordt bepaald door de feitelijke aanstellingsomvang. Voor een fulltimer bedraagt de bonus maximaal 7,2 uren per kwartaal. Bij een parttimer is dat naar rato van de aanstellingsomvang. Deze bonus wordt feitelijk toegekend in het daarop volgend dienstjaar.

 • 2. De medewerker die in de loop van een kalenderjaar is benoemd of wordt ontslagen heeft recht op zoveel maal 1/4 gedeelte van de bonus als er volle kwartalen zijn in dat kalenderjaar gedurende welke hij zijn betrekking vervult.

Artikel 6:13:1:3 Norm voor opbouw verlofbonus

Voor het bepalen van deze bonus wordt een norm vastgesteld. Deze is als volgt opgebouwd: De medewerker die gedurende enig kwartaal geen ziekteverlof heeft gevraagd ontvangt een verlofbonus van 7,2 uren. Heeft een medewerker meer dan 72 uren ziekteverlof genoten in het kalenderjaar dan vervallen alle rechten op enige bonus in dat jaar. Voor een parttimer geldt dit ziekteverlof naar rato van de aanstellingsomvang.

Artikel 6:13:1:4 Wat telt niet mee als ziekteverzuimuren?

Voor de bepaling van de 72 ziekteverlofuren genoemd in artikel 6:13:1:3 telt niet mee:

 • °

  De genoten uren vrije tijd van het saldo aan vakantieverlof, klok-en of overwerkuren;

 • °

  Een feestdag (artikel 4:2:1);

 • °

  Een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen extra vrije dag (artikel 4:2:1:1);

 • °

  Buitengewoon verlof ingevolge artikel 6:4 e.v..

 • °

  Afwezigheid ingevolge schorsing voor onderzoek en/of beraad (artikel 8:15:1 en 16:1:2);

 • °

  Verplicht opkomen voor herhalingsoefeningen militaire dienst (artikel 3:7:3);

Artikel 6:13:1:5 Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Het zwangerschaps- en bevallingsverlof blijft buiten beschouwing voor de bepaling van de norm opbouw verlofbonus ingevolge artikel 6:13:1:3.

Artikel 6:13:1:6 Ouderschapsverlof

Bij ouderschapsverlof wordt naar evenredigheid van de omvang van dit verlof een korting toegepast op de verlofbonus.

6a De gemeentelijke levensloopregeling

Artikel 6a:1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeentelijke levensloopregeling: een regeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964;

 • b.

  instelling: een door de ambtenaar gekozen kredietinstelling of verzekeraar als bedoeld in artikel 19g, vierde lid, Wet op de loonbelasting 1964;

 • c.

  levenslooprekening: een bij de instelling door de ambtenaar geopende geblokkeerde rekening, waarop de inleg van de ambtenaar wordt gestort;

 • d.

  levensloopverzekering: een bij de instelling door de ambtenaar afgesloten verzekering, waarop de inleg van de ambtenaar wordt gestort;

 • e.

  levenslooptegoed: het tegoed op een levenslooprekening onderscheidenlijk het verzekerd kapitaal.

Artikel 6a:2 Doel

De bepalingen van dit hoofdstuk hebben ten doel het treffen van een voorziening in geld uitsluitend ten behoeve van de financiering van een periode van (gedeeltelijk) onbetaald verlof door de ambtenaar. De gespaarde voorziening blijft qua omvang binnen de grenzen van artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964.

Artikel 6a:3 Verzoek tot deelname levensloopregeling

 • 1. De ambtenaar die deel wil nemen aan de gemeentelijke levensloopregeling meldt dit bij het college.

 • 2. Het college verwerkt de melding uiterlijk met ingang van de derde kalendermaand na ontvangst, tenzij niet wordt voldaan aan de eisen zoals genoemd in artikel 6a:4.

 • 3. Het college stelt vast hoe de melding moet plaatsvinden.

Artikel 6a:4 Voorwaarden deelname levensloopregeling

 • 1. De ambtenaar informeert het college schriftelijk over de instelling waarbij de levenslooprekening of de levensloopverzekering wordt aangehouden.

 • 2. De ambtenaar verklaart schriftelijk aan het college of hij een levenslooptegoed heeft opgebouwd bij een of meer gewezen inhoudingsplichtigen tenzij een andere werkgever bij wie de ambtenaar in dienstbetrekking staat geacht wordt inhoudingsplichtig te zijn ten aanzien van dit levenslooptegoed.

 • 3. De ambtenaar stemt er schriftelijk mee in dat de instelling aan het college informatie verstrekt over de omvang van het levenslooptegoed van de ambtenaar tenzij dit levenslooptegoed geacht wordt te zijn opgebouwd bij een andere inhoudingsplichtige bij wie de ambtenaar in dienstbetrekking staat.

 • 4. De ambtenaar verklaart schriftelijk aan het college dat hij gedurende zijn deelname aan de gemeentelijke levensloopregeling niet deelneemt aan een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32 Wet op de loonbelasting 1964.

Artikel 6a:5 Inleg

 • 1. De ambtenaar vermeldt bij zijn melding om deel te nemen aan de gemeentelijke levensloopregeling het gewenste bedrag van de inleg per jaar.

 • 2. De ambtenaar kan eenmaal per jaar op een door het college aangewezen wijze en tijdstip de hoogte van de inleg wijzigen.

 • 3. De inleg bestaat uit een of meerdere van de in artikel 6a:6 genoemde bronnen.

Artikel 6a:6 Bronnen

De jaarlijkse inleg van de ambtenaar in het kader van de gemeentelijke levensloopregeling bestaat uit een of meer van de volgende bronnen:

 • a.

  het salaris;

 • b.

  de vakantietoelage;

 • c.

  de eindejaarsuitkering;

 • d.

  de levensloopbijdrage als genoemd in artikel 6a:7;

 • e.

  de geldelijke vergoeding voor de verkoop van vakantie-uren als bedoeld in artikel 4a:1;

 • f.

  het opgebouwde verloftegoed bedoeld in artikel 4:9, derde lid.

Artikel 6a:7 Levensloopbijdrage

 • 1. De ambtenaar die geboren is na 31 december 1949, met uitzondering van de ambtenaar die in 2005 55 jaar is geworden en die in deeltijd met FPU is gegaan, heeft recht op een levensloopbijdrage ten bedrage van 1,5% van het voor hem in een kalenderjaar geldende salaris op jaarbasis. De bijdrage bedraagt bij een volledige betrekking minimaal € 400. Bij een deeltijd betrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De levensloopbijdrage wordt tevens uitgekeerd aan ambtenaren die zijn geboren voor of op 31 december 1949 en die geen recht hebben op een uitkering zoals bedoeld in hoofdstuk 5a.

 • 2. In afwijking van het eerste lid is de levensloopbijdrage 2,5% indien en voor zolang hoofdstuk 9a op de ambtenaar van toepassing is.

 • 3. De levensloopbijdrage bedoeld in het tweede lid wordt gedurende maximaal 20 jaar verstrekt. Hierna ontvangt de ambtenaar de levensloopbijdrage bedoeld in het eerste lid. De levensloopbijdrage van 2,5% kan na 20 jaar voortgezet worden, indien artikel 9a:9, eerste lid, onderdeel b, van toepassing is.

 • 4. De levensloopbijdrage wordt eenmaal per kalenderjaar in de maand december betaald.

 • 5. Bij indiensttreding vanaf 1 augustus van een kalenderjaar bouwt de ambtenaar naar evenredigheid aanspraken op een levensloopbijdrage op. Bij ontslag van de ambtenaar vindt betaling van de levensloopbijdrage plaats over het gedeelte van het kalenderjaar dat de ambtenaar in dienstverband werkzaam is geweest.

 • 6. De levensloopbijdrage behoort tot het percentage, bedoeld in het eerste lid, tot het pensioengevend inkomen als bedoeld in artikel 3.1, lid 1, sub g van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

Artikel 6a:7a Uitbetaling levensloopbijdrage 2008

De levensloopbijdrage, bedoeld in artikel 6a:7, wordt voor het kalenderjaar 2008 als gevolg van de wijziging van het uitbetalingsmoment van juli naar december berekend over de maanden augustus 2007 tot en met december 2008. De bijdrage bedraagt bij een volledige betrekking minimaal € 567. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld.

Artikel 6a:8 Beëindiging deelname levensloopregeling

 • 1. Het college beëindigt de deelname aan de levensloopregeling uiterlijk twee maanden na ontvangst van de kennisgeving hiertoe door de ambtenaar. Het college stelt vast hoe de kennisgeving moet plaatsvinden

 • 2. Deelname aan de gemeentelijke levensloopregeling eindigt daarnaast:

  • a.

   bij overlijden van de ambtenaar;

  • b.

   bij ontslag van de ambtenaar;

  • c.

   op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de ambtenaar 65 jaar wordt.

Artikel 6a:9 Opname levenslooptegoed

 • 1. Over het levenslooptegoed wordt uitsluitend beschikt:

  • a.

   ten behoeve van de uitbetaling van een uitkering tijdens een periode van (gedeeltelijk) onbetaald verlof op grond van de Wet arbeid en zorg en hoofdstuk 6;

  • b.

   ten behoeve van het omzetten van het levenslooptegoed in een aanspraak ingevolge artikel 16.6. van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, voor zover de fiscale grenzen in de Wet op de loonbelasting 1964 niet worden overschreden.

 • 2. Om over het levenslooptegoed te kunnen beschikken meldt de ambtenaar tenminste drie maanden voor de gewenste ingangsdatum het college dat hij wil beschikken over (een deel van zijn) levenslooptegoed. Het college stelt vast hoe de melding moet plaatsvinden.

 • 3. Het levenslooptegoed mag geheel of gedeeltelijk worden afgekocht in geval van beëindiging van het dienstverband.

 • 4. Met inachtneming van het derde lid, wordt het levenslooptegoed niet afgekocht, vervreemd, prijsgegeven dan wel formeel of feitelijk als voorwerp van zekerheid gesteld anders dan ten behoeve van de in artikel 61k Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 bedoelde verpanding ten behoeve van de belastingdienst bij buitenlandse aanbieders.

Artikel 6a:10 Slotbepaling

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op ambtenaren bedoeld in hoofdstuk 9 en 9b, met uitzondering van de ambtenaar op wie paragraaf 5 van hoofdstuk 9b van toepassing is.

Artikel 6a:11 Tijdelijke regeling ambtenaren die werkzaam zijn in een betrekking bij het gemeentelijk stadsvervoer

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de ambtenaar die werkzaam is in een betrekking bij het gemeentelijk stadsvervoer, waarvoor door het college krachtens artikel 8:3, zoals dat luidde op 31 december 2005, leeftijdsgrenzen zijn bepaald.

7 Aanspraken bij ongeschiktheid wegens ziekte of gebrek

Artikel 7:1 Definities

 • 1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  • a.

   passende arbeid: alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de ambtenaar is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd;

  • b.

   werkzaamheden in het kader van de reïntegratie: loonvormende arbeid, die specifiek gericht is op terugkeer in de eigen dan wel passende arbeid waarover afspraken zijn vastgelegd in het plan van aanpak bedoeld in artikel 7:9, derde lid;

  • c.

   scholing in het kader van de reïntegratie: scholing die gericht is op terugkeer in de eigen dan wel passende arbeid waarover afspraken zijn vastgelegd in het plan van aanpak bedoeld in artikel 7:9, derde lid;

  • d.

   arbeidsongeschiktheid in en door de dienst: arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebreken die in overwegende mate haar oorzaak vindt in en die niet aan schuld of nalatigheid van de ambtenaar is te wijten;

   • °

    de aard van de opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht of;

   • °

    in een dienstongeval verband houdende met de aard van de opgedragen werkzaamheden of de bijzondere omstandigheden waarin deze werkzaamheden moesten worden verricht;

  • e.

   restverdiencapaciteit: het door UWV vast te stellen inkomen dat de ambtenaar met zijn vaardigheden en bekwaamheden, gelet op zijn beperkingen, nog kan verdienen;

  • f.

   arbodienst: een dienst als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;

  • g.

   inactieve: de oud-ambtenaar met een WW-uitkering, aanvullende uitkering, nawettelijke uitkering, WAO-uitkering, WIA-uitkering of wachtgelduitkering, die direct voorafgaand aan de uitkering in dienst was van een gemeente;

  • h.

   postactieve: de oud-ambtenaar met een uitkering functioneel leeftijdsontslag, FPU-uitkering, ouderdomspensioen van het ABP of ABP keuzepensioen, die direct voorafgaand aan deze uitkering of dit pensioen in dienst was van een gemeente of inactieve was;

  • i.

   geselecteerde zorgverzekeraar: Als geselecteerde zorgverzekeraar is door het LOGA voor de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2008 aangewezen IZA Zorgverzekeraar NV.

 • 2. Bij de toepassing van dit hoofdstuk wordt artikel 1:2:1 in acht genomen.

Artikel 7:2 Bedrijfsgeneeskundige begeleiding en geneeskundig onderzoek

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot bedrijfsgeneeskundige begeleiding en geneeskundig onderzoek.

Artikel 7:2:1 Arbo-dienst

De gemeente laat zich bijstaan door een arbo-dienst.

Artikel 7:2:2 Bedrijfsgeneeskundige begeleiding

 • 1. De ambtenaar heeft het recht op bedrijfsgeneeskundige begeleiding overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk.

 • 2. De bedrijfsgeneeskundige begeleiding van de ambtenaar geschiedt door een arbo-dienst, overeenkomstig door het college te stellen regels.

Artikel 7:2:3 Consulteren arts door ambtenaar

De ambtenaar heeft het recht een arts van de arbo-dienst rechtstreeks te consulteren ter zake van gezondheidsproblemen die naar zijn mening met zijn arbeidssituatie kunnen samenhangen.

Artikel 7:2:4 Periodiek geneeskundig onderzoek

De ambtenaar die in verband met de uitoefening van zijn werkzaamheden aan bijzonder gevaar voor zijn gezondheid blootstaat, dan wel voor een goede vervulling van zijn betrekking aan bijzondere gezondheidseisen moet voldoen, is verplicht zich aan een periodiek geneeskundig onderzoek te onderwerpen, indien zulks naar het oordeel van het college, na overleg met de arbo-dienst, noodzakelijk is.

Artikel 7:2:5 Geneeskundig onderzoek

 • 1. Het college is bevoegd de arbo-dienst opdracht te geven de ambtenaar aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen:

  • a.

   indien naar het oordeel van het college redelijkerwijs aanleiding bestaat tot twijfel aan een goede gezondheidstoestand van de ambtenaar;

  • b.

   indien de ambtenaar niet of niet langer volledig geschikt is gebleken voor het naar behoren vervullen van zijn betrekking, zulks ten einde na te gaan of hiervoor medische oorzaken zijn aan te wijzen.

 • 2. De ambtenaar is verplicht zich aan een onderzoek, bedoeld in het eerste lid, te onderwerpen.

Artikel 7:2:6 Buitendienststelling

 • 1. Indien bij een onderzoek, bedoeld in artikel 7:2:4 of in artikel 7:2:5 blijkt van een zodanige lichamelijke of geestelijke toestand van de ambtenaar, dat naar het oordeel van de arbo-dienst de belangen van de ambtenaar, die van de dienst of van bij de dienstuitoefening betrokken derden zich tegen voortzetting van zijn betrekking verzetten, wordt de ambtenaar door het college buiten dienst gesteld.

 • 2. Een buitendienststelling, bedoeld in het eerste lid, vindt niet plaats indien, naar het oordeel van de arbo-dienst, de lichamelijke of geestelijke toestand van de ambtenaar het wenselijk maakt dat hij tijdelijk met andere werkzaamheden wordt belast, indien en voor zover deze voorhanden zijn. In dat geval is artikel 7:18:1 van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Een buitendienststelling, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van de overige artikelen van dit hoofdstuk gelijkgesteld met een verhindering wegens ziekte.

Artikel 7:2:7 Maatregelen of voorzieningen in belang herstel ambtenaar

 • 1. Indien daartoe naar het oordeel van de arbo-dienst aanleiding bestaat, verzoekt het college het UWV de ambtenaar in aanmerking te laten komen voor maatregelen of voorzieningen in het belang van het herstel van zijn gezondheid, dan wel in het belang van het behoud, het herstel of de bevordering van zijn arbeidsgeschiktheid.

 • 2. De ambtenaar wordt van het verzoek, bedoeld in het eerste lid, schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 7:3 Recht op bezoldiging

 • 1. De ambtenaar heeft bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek vanaf de eerste dag van die ongeschiktheid gedurende de eerste zes maanden recht op doorbetaling van zijn volledige bezoldiging.

 • 2. De ambtenaar heeft bij voortduring van deze ongeschiktheid gedurende de zevende tot en met de twaalfde maand recht op doorbetaling van 90% van zijn bezoldiging.

 • 3. De ambtenaar heeft bij voortduring van deze ongeschiktheid na 12 maanden gedurende de dertiende tot en met de vierentwintigste maand recht op doorbetaling van 75% van zijn bezoldiging.

 • 4. De ambtenaar heeft bij voortduring van deze ongeschiktheid na 24 maanden tot het einde van zijn dienstverband recht op doorbetaling van 70% van zijn bezoldiging

 • 5. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder ziekte ook gebreken verstaan.

 • 6. De ambtenaar heeft recht op de doorbetaling van zijn volledige bezoldiging over de uren waarop hij:

  • a.

   zijn arbeid verricht;

  • b.

   passende arbeid verricht;

  • c.

   werkzaamheden in het kader van zijn reïntegratie verricht;

  • d.

   scholing volgt in het kader van zijn reïntegratie.

 • 7. De ambtenaar behoudt na afloop van de termijn van zes maanden recht op de doorbetaling van zijn volledige bezoldiging bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst.

 • 8. De ambtenaar bedoeld in het derde en vierde lid, die ten minste 50% van zijn formele arbeidsduur zijn arbeid, passende arbeid, werkzaamheden in het kader van zijn reïntegratie verricht of scholing volgt in het kader van zijn reïntegratie, genoemd in het zesde lid van dit artikel, heeft recht op een extra percentage van 5% berekend over de bezoldiging waar hij recht op heeft ingevolge dit artikel. Hierbij geldt als maximum de bezoldiging bedoeld in het eerste lid.

 • 9. De ambtenaar heeft ten minste recht op het wettelijk minimumloon, berekend naar rato van zijn formele arbeidsduur.

 • 10. De periode waarover de ambtenaar voorafgaand aan de periode van het zwangerschaps- en bevallingsverlof, bedoeld in artikel 6:7, ziek is als gevolg van de zwangerschap, schort de periode, bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid, op.

 • 11. Voor de toepassing van het eerste tot en met het vierde lid worden perioden van ongeschiktheid wegens ziekte samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt genoten, bedoeld in artikel 6:7, tenzij in dat geval de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

 • 12. De doorbetaling van de bezoldiging, bedoeld in het eerste, tweede, derde en vierde lid, eindigt indien de ambtenaar definitief wordt herplaatst in een andere functie.

 • 13. Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot het recht op bezoldiging.

 • 14. Het college zal rekening houden met individuele gevallen van terminale ziekte. In die gevallen zal de afweging worden gemaakt of ook na afloop van de termijn van zes maanden, bedoeld in het eerste lid, de volledige bezoldiging wordt doorbetaald.

Artikel 7:4 Bezoldiging bij ziekte bij seniorenmaatregel en onbetaald/gedeeltelijk betaald verlof

 • 1. De ambtenaar van wie de werktijd is teruggebracht ingevolge een seniorenmaatregel op grond van hoofdstuk 5, heeft recht op doorbetaling van de bezoldiging als bedoeld in artikel 7:3, met dien verstande dat de ambtenaar nooit een groter bedrag aan bezoldiging doorbetaald kan krijgen, dan dat hij doorbetaald zou hebben gekregen, indien hij niet ziek zou zijn geweest.

 • 2. De ambtenaar die onbetaald dan wel gedeeltelijk betaald verlof geniet heeft recht op doorbetaling van de bezoldiging als bedoeld in artikel 7:3, met dien verstande dat de ambtenaar nooit een groter bedrag aan bezoldiging doorbetaald kan krijgen, dan dat hij doorbetaald zou hebben gekregen, indien hij niet ziek zou zijn geweest.

Artikel 7:5 Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

 • 1.

  Aan de gewezen ambtenaar die recht heeft op een WGA- of IVA-uitkering wordt, bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst, een aanvullende uitkering verleend.

 • 2.

  De aanvullende uitkering genoemd in het eerste lid is voor de ambtenaar met een WGA- of IVA uitkering, gelijk aan het bedrag dat nodig is om de aan de ambtenaar toegekende WGA- of IVA-uitkering, vermeerderd met een aan de ambtenaar toegekende bovenwettelijke aanvulling ingevolge het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, aan te vullen tot een bepaald percentage van de bezoldiging die de ambtenaar heeft genoten in het jaar voorafgaand aan zijn ontslag. Dit percentage is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van:

80% of meer: 95%
65 tot 80% 68,875%
55 tot 65% 57%
45 tot 55% 47,5%
35 tot 45% 38%
 • 3.

  De aanvullende uitkering eindigt:

  • a.

   indien de gewezen ambtenaar niet meer voldoet aan de in het eerste lid genoemde voorwaarden of;

  • b.

   met ingang van de eerste dag van de maand waarin de ambtenaar 65 jaar wordt.

 • 4.

  De gewezen ambtenaar die recht heeft op een uitkering op grond van dit artikel, is verplicht om het college op de hoogte te stellen van wijzigingen in zijn arbeidsongeschiktheiduitkering of bovenwettelijke aanvulling ingevolge het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

Artikel 7:6 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 7:7 Vergoeding kosten geneeskundige verzorging bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

 • 1. Bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst worden aan de ambtenaar vergoed de te zijner laste blijvende, naar het oordeel van het college noodzakelijk gemaakte kosten van geneeskundige behandeling of verzorging.

 • 2. Het college kan omtrent het bepaalde in het eerste lid nadere voorschriften geven.

Artikel 7:8 Nadere regels

Het college kan nadere regels stellen.

Artikel 7:8:1 Vaststelling referte-tijdvak toelagen

Het referte-tijdvak dat in acht wordt genomen voor de vaststelling van de gemiddelde hoogte van de toelage onregelmatige dienst, de overgangstoelage onregelmatige dienst, alsmede de prestatiebeloning, ten behoeve van de vaststelling van het bedrag van de bezoldiging zoals bedoeld in dit hoofdstuk, dient in een lokale regeling nader te worden uitgewerkt.

Artikel 7:8:2 Periodieke salarisverhoging

Het onderwerp periodieke salarisverhogingen tijdens ziekte dient in een lokale regeling nader te worden uitgewerkt.

Artikel 7:8:3 Werktijd bij ziekte bij seniorenmaatregel en toepassing van artikel 2:7a

 • 1. De ambtenaar wiens feitelijke arbeidsduur op grond van toepassing van hoofdstuk 5 is aangepast, kan alleen verplicht worden tot aanvaarding van een functie waarvan de arbeidsomvang overeenkomt met deze feitelijke arbeidsduur.

 • 2. De ambtenaar wiens arbeidsduur is aangepast op grond van artikel 2:7a , kan voor de duur van de periode waarvoor toepassing van dit artikel is bepaald, worden verplicht tot aanvaarding van arbeid waarvan de arbeidsduur overeenkomt met deze tijdelijke uitgebreide arbeidsduur. Wanneer de periode waarvoor de toepassing van artikel 2:7a is verstreken, geldt de verplichting voor de ambtenaar ten aanzien van de aanvaarding van een nieuwe functie voor de formele arbeidsduur.

Artikel 7:9 Verplichtingen college

 • 1. Het college is verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en voorschriften te geven als redelijkerwijs nodig is, opdat de ambtenaar, die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte of gebrek verhinderd is zijn arbeid te verrichten, in staat wordt gesteld de eigen arbeid of passende arbeid te verrichten.

 • 2. Indien vaststaat dat de eigen arbeid niet meer kan worden verricht en binnen de openbare dienst van de gemeente geen passende arbeid voorhanden is, bevordert het college de inschakeling van de ambtenaar in passende arbeid buiten de openbare dienst van de gemeente.

 • 3. Uit hoofde van zijn verplichting, genoemd in het eerste en tweede lid, stelt het college in overeenstemming met de ambtenaar een plan van aanpak op als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de WIA. Het plan van aanpak wordt met medewerking van de ambtenaar regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

 • 4. Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking tot de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de begeleiding van ziekteverzuim, verplichtingen omtrent ziek- en herstelmeldingen daaronder begrepen, de arbeidsgezondheidskundige begeleiding en de daarbij in acht te nemen procedures.

Artikel 7:10 Verplichting ambtenaar tot informatieverstrekking bij ziekte

De ambtenaar verstrekt op verzoek van het college alle informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van dit hoofdstuk.

Artikel 7:11 Verplichting tot verlening van medewerking aan reïntegratie

 • 1. De ambtenaar die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is zijn arbeid te verrichten, is verplicht:

  • a.

   gevolg te geven aan, door het college of een door hem aangewezen deskundige, gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door het college of een door hem aangewezen deskundige getroffen maatregelen als bedoeld in artikel 7:9;

  • b.

   zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 7:9, derde lid;

  • c.

   zich te gedragen naar de regels die in het protocol, bedoeld in artikel 7:9, vierde lid, zijn opgenomen.

 • 2. Indien de ambtenaar die wegens ziekte verhinderd is zijn betrekking te vervullen, in staat is passende arbeid als bedoeld in artikel 7:1 te verrichten en hij door het college of een andere werkgever daartoe in de gelegenheid wordt gesteld, is hij verplicht die arbeid te verrichten.

Artikel 7:12 Verplichtingen ambtenaar medisch onderzoek

 • 1. De ambtenaar is verplicht zich te onderwerpen aan een door of vanwege de arbo-dienst in te stellen medisch onderzoek ter beantwoording van de vragen:

  • a.

   of er sprake is van verhindering tot het vervullen van zijn betrekking wegens ziekte;

  • b.

   in welke mate er sprake is van verhindering als bedoeld onder a;

  • c.

   of de ambtenaar de verhindering tot het vervullen van zijn betrekking opzettelijk heeft veroorzaakt;

  • d.

   of de ambtenaar ten onrechte nalaat zich onder geneeskundige behandeling te stellen of te blijven stellen, dan wel zich niet houdt aan de voorschriften hem door de behandelende geneeskundige gegeven, met dien verstande dat te dezen voorschriften tot het verlenen van medewerking aan een ingreep van heelkundige aard zijn uitgezonderd;

  • e.

   of de ambtenaar zich zodanig gedraagt, dat zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd;

  • f.

   of verdere maatregelen of voorzieningen nodig zijn in het belang van het herstel van zijn gezondheid, dan wel in het belang van het behoud, het herstel of de bevordering van zijn arbeidsgeschiktheid;

  • g.

   wanneer en in welke mate de vervulling van de betrekking kan worden hervat.

 • 2. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de redenen van medisch onderzoek.

Artikel 7:13:1 Geen aanspraak op doorbetaling bezoldiging

Geen aanspraak op doorbetaling bezoldiging als bedoeld in artikel 7:3 bestaat:

 • a.

  indien blijkens het geneeskundig onderzoek, bedoeld in artikel 7:12, sprake is van een omstandigheid waarbij de ambtenaar opzettelijk de verhindering tot het vervullen van zijn betrekking heeft veroorzaakt, tenzij de ambtenaar daarvan op grond van zijn geestelijk toestand geen verwijt kan worden gemaakt;

 • b.

  indien de verhindering wegens ziekte zich voordoet binnen een half jaar na de in artikel 2:3, eerste lid, bedoelde geneeskundige keuring en alsdan blijkt dat de ambtenaar hierbij onjuiste informatie omtrent zijn gezondheidstoestand heeft verstrekt of gegevens heeft verzwegen, ten gevolge waarvan de verklaring dat tegen de vervulling van zijn betrekking uit medisch oogpunt geen bezwaren bestaan, ten onrechte is afgegeven, tenzij de ambtenaar aannemelijk maakt dat hij te goeder trouw heeft gehandeld.

Artikel 7:13:2 Staken van doorbetaling van de bezoldiging

 • 1. De doorbetaling van de bezoldiging, bedoeld in artikel 7:3, wordt gestaakt, indien en voor zolang de ambtenaar:

  • a.

   weigert de in artikel 7:12 neergelegde verplichting tot het verlenen van medewerking aan een door of vanwege de arbo-dienst in te stellen medische onderzoek na te komen;

  • b.

   blijkens het in artikel 7:12 bedoelde onderzoek ten onrechte heeft nagelaten zich onder geneeskundige behandeling te stellen of te blijven stellen;

  • c.

   blijkens het in artikel 7:12 bedoelde onderzoek de voorschriften van de behandelende arts niet opvolgt, met uitzondering van voorschriften om mee te werken aan een ingreep van heelkundige aard;

  • d.

   zich blijkens het in artikel 7:12 bedoelde onderzoek schuldig maakt aan gedragingen waardoor zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd;

  • e.

   er de oorzaak van is dat het arbeidsgezondheidskundig onderzoek door een door de arbo-dienst aangewezen arts niet kan plaatshebben;

  • f.

   tijdens de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte arbeid voor zichzelf of voor derden verricht, tenzij dit door de arbo-dienst in het belang van zijn genezing wenselijk wordt geacht en het college daartoe toestemming heeft verleend;

  • g.

   weigert mededeling te doen van inkomsten uit arbeid, die hij heeft in verband met het verrichten van door de arbo-dienst in het belang van zijn genezing wenselijk geachte arbeid voor zichzelf of derden;

  • h.

   zijn arbeid verzuimt te hervatten op het door de arbo-dienst bepaalde tijdstip en in de door deze dienst bepaalde mate, indien zulks hem is opgedragen, tenzij hij daarvoor een door de arbo-dienst als geldig erkende reden heeft opgegeven;

  • i.

   weigert om – op verzoek van het college – informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de uitvoering van dit hoofdstuk.

 • 2. De doorbetaling van de bezoldiging vindt wel plaats indien de ambtenaar op grond van zijn geestelijke toestand geen verwijt kan worden gemaakt van het gedrag, genoemd in het eerste lid.

Artikel 7:14 Sanctie bij nalatigheid algemene verplichtingen ambtenaar

 • 1. De ambtenaar die zich niet houdt aan zijn verplichtingen, bedoeld in artikel 7:11, eerste lid, onder c, wordt disciplinair gestraft wegens plichtsverzuim.

 • 2. De doorbetaling van de bezoldiging, bedoeld in artikel 7:3, wordt gestaakt, indien en voor zolang de ambtenaar:

  • a.

   weigert mee te werken aan, door het college of een door hem aangewezen deskundige, gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen, als bedoeld in artikel 7:11, eerste lid, onder a, die erop gericht zijn om de betrokkene in staat te stellen de eigen passende arbeid te verrichten;

  • b.

   weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 7:11, eerste lid, onder b.

  • c.

   weigert aangeboden passende arbeid te verrichten, waartoe hij op grond van artikel 7:11, tweede lid, verplicht is.

 • 3. De doorbetaling van de bezoldiging, als genoemd in het tweede lid, vindt wel plaats indien de ambtenaar op grond van zijn geestelijke toestand geen verwijt kan worden gemaakt van het gedrag, genoemd in het tweede lid.

Artikel 7:15:1 Bezoldiging uitbetalen aan anderen en nabetaling aan ambtenaar

 • 1. Het college kan, indien daarvoor naar zijn oordeel bijzondere omstandigheden aanleiding geven, bepalen, dat de op grond van de artikelen 7:13:1, 7:13:2 en 7:14 niet uitbetaalde bezoldiging, geheel of ten dele aan anderen dan de ambtenaar zal worden uitbetaald.

 • 2. Voor zover het college van zijn in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geen gebruik heeft gemaakt, wordt de ingevolge de artikelen 7:13:1, 7:13:2 en 7:14 niet uitbetaalde bezoldiging alsnog aan de ambtenaar uitbetaald wanneer de ambtenaar op grond van de second opinion die hij conform artikel 30, eerste lid, onderdeel e, f en g, van de wet SUWI, heeft aangevraagd inzake het oordeel over de ongeschiktheid tot werken in het gelijk gesteld wordt.

Artikel 7:16 Herplaatsing in passende arbeid

 • 1. Passende arbeid, bedoeld in artikel 7:11, tweede lid, wordt de ambtenaar opgedragen:

  • a.

   door plaatsing in een andere betrekking voor tijdelijke duur, zonder dat dit gepaard gaat met een wijziging van de aanstelling;

  • b.

   door plaatsing in een andere betrekking bij wijze van proef, zonder dat dit gepaard gaat met een wijziging van de aanstelling;

  • c.

   bij een andere werkgever, door een tijdelijke detachering, zonder dat dit gepaard gaat met een wijziging van de aanstelling.

 • 2. Na 24 maanden van ziekte wordt passende arbeid, bedoeld in artikel 7:11, tweede lid, aan de ambtenaar opgedragen door definitieve herplaatsing. Deze definitieve herplaatsing vindt plaats door wijziging van de aanstelling.

 • 3. Voorwaarde voor definitieve herplaatsing van de ambtenaar die ziek is geworden op of na 1 juli 2007 en die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, is in de periode van 12 maanden na de periode van 24 maanden, bedoeld in het tweede lid, dat de ambtenaar met de passende arbeid zijn volledige restverdiencapaciteit benut.

 • 4. Voorwaarde voor definitieve herplaatsing van de ambtenaar die ziek is geworden op of na 1 juli 2007 en die 35% of meer, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt is, is in de periode van 12 maanden na de periode van 24 maanden, bedoeld in het tweede lid, dat de ambtenaar met de passende arbeid 50% van zijn restverdiencapaciteit of meer benut.

 • 5. Voor de toepassing van het eerste tot en met vierde lid wordt onder een andere betrekking mede verstaan het verrichten van dezelfde werkzaamheden onder andere voorwaarden.

 • 6. Voor het bepalen van de periode van 24 respectievelijk 12 maanden worden perioden van ongeschiktheid voor de vervulling van de betrekking tengevolge van zwangerschap voorafgaand aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof en de periode van het zwangerschaps- of bevallingsverlof bedoeld in artikel 6:7, niet in aanmerking genomen.

 • 7. Voor het bepalen van de periode van 24 respectievelijk 12 maanden worden perioden van ongeschiktheid wegens ziekte samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid in dit geval redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

 • 8. De termijn van 24 maanden wordt verlengd:

  • a.

   met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de WIA en

  • b.

   met de duur van het tijdvak, dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 25, negende lid, van de WIA heeft vastgesteld.

 • 9. De ambtenaar verleent alle medewerking en verstrekt alle informatie die nodig is om de restverdiencapaciteit vast te stellen.

Artikel 7:17 Terugkeer in betrekking na ziekte

 • 1. Ten aanzien van de ambtenaar die wegens ziekte verhinderd is zijn betrekking te vervullen, kan worden bepaald dat hij zijn betrekking slechts weer zal mogen vervullen, indien het college daarvoor toestemming heeft verleend, onder bepaling van de mate waarin de hervatting kan geschieden.

 • 2. Ten behoeve van de bepaling van het eerste lid zal mede worden gelet op het advies van de arbo-dienst of van het UWV.

 • 3. De in het eerste lid bedoelde toestemming is in ieder geval vereist indien de ambtenaar gedurende meer dan een jaar volledig verhinderd is geweest zijn betrekking te vervullen.

Artikel 7:18 Inkomsten uit of in verband met arbeid

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot het in mindering brengen van inkomsten uit passende arbeid of werkzaamheden in het kader van de reïntegratie op de bezoldiging.

Artikel 7:18:1 Inkomsten andere betrekking in mindering brengen op bezoldiging

 • 1. Indien de ambtenaar tijdens de verhindering tot het vervullen van zijn betrekking, op grond van een aan het college uitgebracht advies door de arbo-dienst of door het UWV, in het belang van zijn genezing of zijn reïntegratie, dan wel in het kader van herplaatsing wenselijk geachte arbeid voor zichzelf of voor derden verricht, worden de inkomsten uit deze arbeid in mindering gebracht op de bezoldiging waar de ambtenaar recht op heeft krachtens artikel 7:3.

 • 2. Tot de in het eerste lid bedoelde inkomsten wordt tevens gerekend een herplaatsingstoelage, toegekend op grond van hoofdstuk 12 van het pensioenreglement, alsmede elke andere toelage, onder welke benaming ook, die geacht kan worden betrekking te hebben op arbeid bedoeld in het eerste lid.

Artikel 7:19 Samenloop van bezoldiging bij ziekte met ZW-uitkering

 • 1. Indien de ambtenaar ter zake van de desbetreffende ongeschiktheid tot het verrichten van zijn werk recht heeft op een ZW-uitkering, wordt het bedrag van die uitkering in mindering gebracht op het bedrag waarop hij op grond van artikel 7:3, recht heeft.

 • 2. Indien de ambtenaar geen ZW-uitkering aanvraagt binnen de in de ZW gestelde termijnen en dit aan zijn schuld of toedoen te wijten is, wordt voor de periode dat hij dientengevolge geen ZW-uitkering ontvangt, voor de toepassing van dit artikel rekening gehouden met een volledige ZW-uitkering.

 • 3. Indien als gevolg van handelingen of nalaten van handelingen door de ambtenaar de ZW-uitkering vermindering ondergaat, aan de ambtenaar een boete wordt opgelegd, dan wel het recht op de ZW-uitkering geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, en dit aan zijn schuld of toedoen te wijten is, wordt voor de toepassing van dit artikel rekening gehouden met een volledige ZW-uitkering.

 • 4. De ambtenaar verleent op verzoek van het college alle medewerking aan het via het college tot uitbetaling laten komen van de ZW-uitkering.

 • 5. Indien de ZW-uitkering meer bedraagt dan het bedrag waarop de ambtenaar op grond van artikel 7:3 recht heeft, wordt het meerdere aan de ambtenaar uitbetaald.

Artikel 7:20 Samenloop van bezoldiging bij ziekte met een WW-uitkering

Indien de ambtenaar ter zake van de dienstbetrekking waarbij de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn werk is ontstaan, recht heeft op een WW-uitkering, wordt het bedrag van die uitkering in mindering gebracht op het bedrag waarop hij op grond van artikel 7:3, recht heeft.

Artikel 7:21 Samenloop van bezoldiging bij ziekte met uitkering op grond van de WIA

 • 1. Indien de ambtenaar ter zake van de desbetreffende verhindering tot het vervullen van zijn betrekking recht heeft op een WGA- of een IVA-uitkering, wordt het bedrag van die uitkering in mindering gebracht op het bedrag waarop hij op grond van artikel 7:3 recht heeft. Wanneer de ambtenaar recht heeft op een IVA-uitkering dan wel een WGA-uitkering in verband met volledige, maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid, heeft de ambtenaar ten minste recht op een bedrag ter hoogte van deze IVA- of WGA-uitkering.

 • 2. Indien de ambtenaar recht heeft op een WGA- of een IVA-uitkering uit hoofde van twee of meer dienstbetrekkingen, wordt die uitkering naar rato van de bezoldiging uit de verschillende functies, in mindering gebracht op de dienstbetrekking op grond waarvan de bezoldiging wordt doorbetaald.

 • 3. Indien de ambtenaar geen WGA- of IVA-uitkering aanvraagt binnen de in de WIA gestelde termijnen en hem dit redelijkerwijs kan worden verweten, wordt voor de periode dat hij dientengevolge geen WGA- of IVA-uitkering ontvangt, voor de toepassing van dit artikel rekening gehouden met een IVA-uitkering.

 • 4. Indien als gevolg van handelingen of nalaten van handelingen door de ambtenaar niet kan worden vastgesteld of de ambtenaar in aanmerking komt voor een WGA- of een IVA-uitkering en hem dit redelijkerwijs kan worden verweten, wordt voor de toepassing van dit artikel rekening gehouden met een IVA-uitkering.

 • 5. Indien als gevolg van handelingen of het nalaten van handelingen door betrokkene de WGA- of IVA-uitkering vermindering ondergaat, dan wel het recht daarop geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, en hem dit redelijkerwijs kan worden verweten, wordt voor de toepassing van dit artikel uitgegaan van de WGA- of IVA-uitkering zoals die werd genoten voor vermindering of gehele of gedeeltelijke weigering van het bedrag plaatsvond.

 • 6. De ambtenaar verleent op verzoek van het college alle medewerking aan het via het college tot uitbetaling laten komen van de WGA- of IVA-uitkering.

Artikel 7:22 Bovenwettelijke aanvulling Pensioenreglement

Artikel 7:21 is van overeenkomstige toepassing, wanneer de ambtenaar in aanvulling op de WGA- of IVA-uitkering, bedoeld in artikel 7:21, recht heeft op een bovenwettelijke aanvulling op grond van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

Artikel 7:23 WAJONG/WAZ

Indien de ambtenaar op grond van zijn arbeidsongeschiktheid recht heeft op een WAJONG- of WAZ-uitkering, worden deze uitkeringen voor de toepassing va dit hoofdstuk gelijkgesteld met een uitkering op grond van de WIA.

Artikel 7:23:1 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 7:24 Zorgverzekering

De VNG sluit voor de zorgverzekering van gemeenteambtenaren, postactieven en inactieven met IZA Zorgverzekeraar NV een overeenkomst als bedoeld in artikel 18 van de Zorgverzekeringswet.

Artikel 7:24a Tegemoetkoming ziektekosten

 • 1. De ambtenaar, die zowel de basisverzekering als een aanvullende Classic- of Perfectverzekering bij IZA Zorgverzekeraar NV heeft, heeft recht op een tegemoetkoming in zijn ziektekosten.

 • 2. De tegemoetkoming in ziektekosten wordt eenmaal per kalenderjaar in de maand december uitbetaald.

 • 3. Bij indiensttreding op of na 1 januari van een kalenderjaar heeft de ambtenaar naar evenredigheid recht op een tegemoetkoming in ziektekosten.`

Artikel 7:25 Hoogte tegemoetkoming

 • 1. De tegemoetkoming in de ziektekosten is € 168,= per jaar.

 • 2. De tegemoetkoming in de ziektekosten is € 296,= per jaar als het salaris van de ambtenaar maal de deeltijdfactor lager is dan of gelijk is aan het bedrag dat hoort bij de hoogste periodiek van schaal 6.

 • 3. De ambtenaar die gedurende het jaar in dienst treedt of ontslagen wordt ontvangt een tegemoetkoming in de ziektekosten naar rato van de tijd dat hij in dienst is geweest.

 • 4. De peildatum voor de vergelijking van het tweede lid is de maand december. Voor de ambtenaar die gedurende het jaar uit dienst treedt is de peildatum voor de vergelijking van het tweede lid de laatste maand dat de ambtenaar in dienst is geweest.

Artikel 7:25a Meerdere dienstverbanden

Indien de ambtenaar uit hoofde van een ander dienstverband een tegemoetkoming krijgt voor ziektekosten, wordt dit verrekend met de tegemoetkoming op grond van artikel 7:24a en artikel 7:25. De ambtenaar is verplicht de gemeente te informeren, indien hij een dergelijke tegemoetkoming ontvangt uit hoofde van een andere dienstbetrekking.

Artikel 7:25b Inhouding ziektekostenpremies

Premies die de ambtenaar en/of zijn gezinsleden verschuldigd zijn aan de geselecteerde zorgverzekeraar worden door het college op de bezoldiging van de desbetreffende ambtenaar ingehouden en afgedragen aan de geselecteerde zorgverzekeraar, tenzij de ambtenaar schriftelijk aan de geselecteerde zorgverzekeraar heeft meegedeeld hiertegen bezwaar te hebben, of tenzij de som van de af te dragen premies hoger is dan de netto bezoldiging van de ambtenaar.

Artikel 7:26 Overgangsbepaling

 • 1. Op de ambtenaar of gewezen ambtenaar, die wegens ziekte op 31 december 2000 recht heeft op bezoldiging of uitkering op grond van dit hoofdstuk en waarvan de ziekte ook na deze datum voortduurt, blijven de bepalingen van dit hoofdstuk, zoals deze luidden op 31 december 2000 van kracht tot het moment dat de ziekte van de betrokkene eindigt, dan wel tot de dag met ingang waarvan de betrokkene recht krijgt op een uitkering krachtens de Ziektewet.

 • 2. De betrokkene is verplicht de onverschuldigde betalingen aan hem, die op grond van dit artikel zijn verricht, terug te betalen, indien hem met terugwerkende kracht een uitkering krachtens de Ziektewet wordt toegekend.

Artikel 7:27 Garantie-uitkering

 • 1. De ambtenaar die herplaatst is op grond van artikel 7:6, tweede lid onder c, zoals dat luidde voor 1 januari 2003, heeft, indien naderhand maar voor 1 januari 2001, de mate van arbeidsongeschiktheid op een lager niveau is vastgesteld, recht op een garantie-uitkering, indien hem geen aanvullende gangbare arbeid is aangeboden van een zodanige omvang dat hij in staat is om zijn toegenomen restverdiencapaciteit te benutten. Onder gangbare arbeid wordt in dit artikel verstaan alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe betrokkene in staat is, gezien zijn krachten en bekwaamheden.

 • 2. De garantie-uitkering bedraagt te rekenen vanaf de datum van aanvang van de ziekte in de oorspronkelijke betrekking 18 maanden 100%, vervolgens 39 maanden 80% en daarna 33 maanden 70% van de bezoldiging die de ambtenaar genoot in de oorspronkelijke betrekking.

 • 3. Op de garantie-uitkering wordt in mindering gebracht hetgeen de ambtenaar ontvangt aan bezoldiging uit de betrekking waarin hij is herplaatst en, in voorkomend geval, met het recht op WAO-uitkering, invaliditeitspensioen, herplaatsingstoelage en inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf verkregen op of na de datum waarop de arbeidsongeschiktheid op een lager niveau is vastgesteld.

 • 4. Indien de betrokkene nalaat van de gelegenheid gebruik te maken die kan leiden tot het verkrijgen van gangbare arbeid, indien hij weigert gangbare arbeid te aanvaarden of indien hij opzettelijk inkomsten uit gangbare arbeid verloren laat gaan, wordt het bedrag van de garantie-uitkering verminderd met het bedrag van de verzuimde of de verloren gegane inkomsten.

 • 5. De garantie-uitkering eindigt:

  • a.

   met ingang van de maand volgend op die waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt;

  • b.

   bij ontslag.

Artikel 7:28 Overgangsartikel

 • 1. Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid bedoeld in artikel 7:3 is gelegen voor 1 januari 2004 zijn de artikelen 7:1, 7:3, 7:5, 7:9, 7:11, 7:14, 7:16, 7:18, 7:21 en 7:22 niet van toepassing.

 • 2. Op de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, zijn de artikelen 7:1, 7:3, 7:5, 7:9, 7:11, 7:14, 7:16, 7:18, 7:21 en 7:22 zoals die golden op 31 december 2005, van toepassing.

 • 3. Op de ambtenaar, van wie de eerste dag van ongeschiktheid bedoeld in artikel 7:3 is gelegen op of na 1 januari 2004 en die op grond van de WAO recht heeft op een WAO-uitkering, zijn de artikelen 7:1, 7:5, 7:9, 7:11, 7:14, 7:16 en 7:21 niet van toepassing.

 • 4. Op de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, zijn de artikelen 7:1, 7:5, 7:9, 7:11, 7:14, 7:16 en 7:21, zoals die golden op 31 december 2005 , van toepassing, waarbij de verwijzing in artikel 7:21, eerste lid, naar artikel 7:3, eerste lid, gelezen moet worden als een verwijzing naar artikel 7:3, zoals dat luidt met ingang van 1 januari 2006 .

 • 5. Het college stelt per 1 januari 2006 voor de ambtenaren van wie de eerste dag van ongeschiktheid, bedoeld in artikel 7:3, is gelegen op of na 1 januari 2004, de duur van de ongeschiktheid vast. De hoogte van de loondoorbetaling vanaf 1 januari 2006 wordt bij voortduring van de ongeschiktheid berekend op basis van het bepaalde in artikel 7:3, eerste tot en met het vierde lid.

Artikel 7:28:1 Overgangsartikel

 • 1. Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid bedoeld in artikel 7:3 is gelegen voor 1 januari 2004 is artikel 7:18:1 niet van toepassing.

 • 2. Op de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, is artikel 7:18:1 zoals dat gold op 31 december 2005 , van toepassing.

Artikel 7:28a Overgangsartikel

 • 1. Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid bedoeld in artikel 7:3 gelegen is voor 1 juli 2007 is artikel 7:16 niet van toepassing.

 • 2. Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid bedoeld in artikel 7:3 gelegen is voor 1 juli 2007 is artikel 7:16, zoals dat gold op 30 juni 2008, van toepassing.

Artikel 7:28b Overgangsartikel

Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid, bedoeld in artikel 7:3, gelegen is voor 1 augustus 2008, is artikel 7:16 van toepassing, zoals dat gold op 30 november 2008.

8 Ontslag

Artikel 8:1 Ontslag op verzoek

 • 1. Indien de ambtenaar ontslag verzoekt, wordt hem dit eervol verleend.

 • 2. Ontslag op grond van dit artikel kan ook gedeeltelijk worden verleend.

 • 3. Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, kan worden aangehouden indien een ontslag op grond van artikel 8:13 overwogen wordt.

Artikel 8:1:1 Ontslag op verzoek

 • 1. Het ontslag, bedoeld in artikel 8:1, wordt niet verleend met ingang van een datum gelegen binnen een maand dan wel later dan drie maanden na de datum waarop het verzoek om ontslag is ingekomen.

 • 2. Indien de ambtenaar dit verzoekt kan van het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken.

 • 3. Indien een strafrechtelijke vervolging tegen de ambtenaar aanhangig is of indien overwogen wordt hem in aanmerking te brengen voor disciplinaire straf kan het nemen van een beslissing op een verzoek om ontslag worden aangehouden totdat de uitspraak van de strafrechter of de beslissing inzake de disciplinaire straf onherroepelijk is geworden.

Artikel 8:2 Ontslag wegens ouderdomspensioen

 • 1. Aan de ambtenaar die de volgens artikel 7.3, eerste lid van het pensioenreglement voor het recht op ouderdomspensioen vereiste leeftijd heeft bereikt, wordt met ingang van de eerste dag van de maand waarin hij de bedoelde leeftijd bereikt eervol ontslag verleend.

 • 2. Aan de ambtenaar die voldoet aan de voorwaarden voor FPU, maar niet (geheel) gebruik maakt van dit recht, wordt eervol ontslag verleend met ingang van de eerste van de maand volgend op die waarin hij de 65-jarige leeftijd bereikt.

 • 3. Het college kan in bijzondere gevallen, indien de ambtenaar hiermede instemt, van het bepaalde in het eerste lid afwijken

Artikel 8:2:1 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 8:2a Ontslag wegens ouderdompensioen

De aanstelling of arbeidsovereenkomst van de medewerker die na de leeftijd van 65 jaar in dienst is getreden van de gemeente, alsmede de aanstelling of arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 8:2, tweede lid, wordt beëindigd wanneer een van de partijen dat wenselijk acht. Hierbij wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen.

Artikel 8:3 Ontslag wegens reorganisatie

 • 1. Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend wegens opheffing van zijn betrekking of wegens verandering in de inrichting van het dienstonderdeel waarbij hij werkzaam is of van andere dienstonderdelen, dan wel wegens verminderde behoefte aan arbeidskrachten. Ontslag op grond van dit artikel wordt eervol verleend.

 • 2. Ontslag op grond van dit artikel kan ook gedeeltelijk worden verleend.

 • 3. Op grond van dit artikel wordt, individuele gevallen uitgezonderd, ontslag verleend ingevolge een vooraf vastgesteld plan.

Artikel 8:3:1 Ontslag wegens reorganisatie

Over het plan, bedoeld in artikel 8:3, derde lid, wordt overleg gepleegd in de commissie bedoeld in artikel 12:1, tweede lid. Daarna wordt het aan de betrokken ambtenaren medegedeeld.

Artikel 8:4 Ontslag wegens volledige arbeidsongeschiktheid

 • 1. Onder volledige arbeidsongeschiktheid wordt verstaan:

  • a.

   arbeidsongeschiktheid voor 80% of meer, waarbij recht bestaat op een WGA-uitkering;

  • b.

    arbeidsongeschiktheid voor 80% of meer, waarbij recht bestaat op een IVA-uitkering.

 • 2. Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van volledige ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder ziekte mede verstaan gebreken. Het ontslag wordt eervol verleend.

 • 3. Ontslag als bedoeld in het tweede lid mag slechts plaatsvinden indien er sprake is van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte gedurende een periode van 24 maanden.

 • 4. Het college betrekt bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een situatie als bedoeld in het derde lid het resultaat van de claimbeoordeling van de WIA en de resultaten van een mogelijke herbeoordeling.

 • 5. Het college stelt de ambtenaar schriftelijk op de hoogte dat een ontslagprocedure als bedoeld in het tweede lid wordt ingesteld. Deze melding geschiedt op zijn vroegst vanaf de 21e maand na de eerste ziektedag.

 • 6. Het ontslagbesluit moet binnen één jaar na de datum van de meest recente WIA-beschikking zijn genomen.

 • 7. Indien het ontslagbesluit niet binnen de termijn, bedoeld in het zesde lid, genomen is, moet het college, indien er geen overeenstemming bestaat over het ontslag, een deskundigenoordeel van UWV betrekken.

 • 8. Voor het bepalen van het in het derde lid bedoelde tijdvak van 24 maanden worden perioden van ongeschiktheid voor de vervulling van de betrekking tengevolge van zwangerschap voorafgaand aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof en de periode van het zwangerschaps- of bevallingsverlof bedoeld in artikel 6:7, niet in aanmerking genomen.

 • 9. Voor het bepalen van het in het derde lid bedoelde tijdvak van 24 maanden worden perioden van ongeschiktheid wegens ziekte samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid in dit geval redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

 • 10. De termijn van 24 maanden, als bedoeld in het derde lid wordt verlengd:

  • a.

   met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de WIA en

  • b.

   met de duur van het tijdvak, dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 25, negende lid, van de WIA heeft vastgesteld.

Artikel 8:5 Ontslag wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

 • 1. Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van gedeeltelijke ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder ziekte mede verstaan gebreken. Het ontslag wordt eervol verleend.

 • 2. Een ontslag als bedoeld in het eerste lid mag slechts plaatsvinden indien:

  • a.

   er sprake is van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte gedurende een periode van 36 maanden;

  • b.

   het na zorgvuldig onderzoek niet mogelijk is gebleken de ambtenaar binnen de gemeentelijke dienst passende arbeid op te dragen, als bedoeld in artikel 7:9.

 • 3. Het college betrekt bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een situatie als bedoeld in het tweede lid het resultaat van de claimbeoordeling op grond van de WIA en de resultaten van een mogelijke herbeoordeling.

 • 4. Het college stelt de ambtenaar schriftelijk op de hoogte dat sprake is van een situatie als bedoeld in het tweede lid op grond waarvan de ontslagprocedure als bedoeld in het eerste lid wordt ingesteld. Deze melding geschiedt op zijn vroegst vanaf de 33e maand na de eerste ziektedag.

 • 5. Het ontslagbesluit moet binnen één jaar na de datum van de meest recente WIA-beschikking zijn genomen.

 • 6. Indien het ontslagbesluit niet binnen de termijn, bedoeld in het vijfde lid, genomen is, moet het college, indien er geen overeenstemming bestaat over het ontslag, een deskundigenoordeel van UWV betrekken.

 • 7. Voor het bepalen van het in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde tijdvak van 36 maanden worden perioden van ongeschiktheid voor de vervulling van de betrekking tengevolge van zwangerschap voorafgaand aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof en de periode van het zwangerschaps- of bevallingsverlof bedoeld in artikel 6:7, niet in aanmerking genomen.

 • 8. Voor het bepalen van het in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde tijdvak van 36 maanden worden perioden van ongeschiktheid wegens ziekte samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, of indien zij direct voorafgaan aan en aansluiten op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid in dit geval redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak.

 • 9. De termijn van 36 maanden, als genoemd in het tweede lid, onderdeel a, wordt verlengd

  • a.

   met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de WIA en

  • b.

   met de duur van het tijdvak, dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van artikel 25, negende lid, van de WIA heeft vastgesteld.

 • 10. Indien voor de ambtenaar buiten de gemeentelijke dienst passende arbeid als bedoeld in artikel 7:16, derde of vierde lid, aanwezig is, is ontslag vanaf 24 maanden na de eerste dag van ongeschiktheid op grond van dit artikel mogelijk. Bij het bepalen van de termijn van 24 maanden worden het zesde, zevende en achtste lid van artikel 7:16 overeenkomstig toegepast.

Artikel 8:5a Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid

 • 1. De ambtenaar die ongeschikt is voor de vervulling van zijn functie wegens ziekte of gebrek kan ontslag verleend worden indien hij zonder deugdelijke grond weigert:

  • a.

   gevolg te geven aan door het college of een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door het college of een door hem aangewezen deskundige getroffen maatregelen om hem in staat te stellen de eigen of passende arbeid te verrichten, als bedoeld in artikel 7:9;

  • b.

   arbeid als bedoeld in artikel 7:11, tweede lid te verrichten waartoe het college hem in de gelegenheid stelt;

  • c.

   zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de WIA;

  • d.

   een uitkering op grond van de WIA aan te vragen.

 • 2. Om te beoordelen of er sprake is van een situatie als bedoeld in het eerste lid, wint het college een hierop betrekking hebbend advies van het UWV in.

Artikel 8:6 Ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid

 • 1. Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking anders dan op grond van ziekten of gebreken. Ontslag op grond van dit artikel wordt eervol verleend.

 • 2. Ontslag op grond van dit artikel kan ook gedeeltelijk worden verleend.

Artikel 8:7 Overige ontslaggronden

Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van:

 • a.

  verlies van een vereiste bij de aanstelling door het bestuursorgaan gesteld, tenzij het vereiste alleen bij aanvaarding van de betrekking geldt;

 • b.

  aangaan van een graad van zwagerschap die de aanstelling in de betrekking zou uitsluiten;

 • c.

  staat van curatele krachtens onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak;

 • d.

  toepassing van lijfsdwang wegens schulden krachtens onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak;

 • e.

  onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf;

 • f.

  het verstrekken van onjuiste gegevens in verband met indiensttreding, tenzij hem daarvan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt.

Artikel 8:7:1 Overige ontslaggronden

Behalve in het geval, bedoeld in artikel 8:7, onder e, wordt een ontslag op grond van evengenoemd artikel eervol verleend. Het ontslag kan niet eerder ingaan dan op de dag volgende op die waarop de reden voor het ontslag voor het eerst aanwezig was.

Artikel 8:8 Overige ontslaggronden

 • 1. Een ambtenaar die vast is aangesteld kan eervol worden ontslagen op een bij het besluit omschreven grond, niet vallende onder de gronden in vorige artikelen van dit hoofdstuk genoemd.

 • 2. Ontslag op grond van dit artikel kan ook gedeeltelijk worden verleend.

Artikel 8:8:1 Overige ontslaggronden

De grond waarop het ontslag berust, dat is verleend ingevolge artikel 8:8, wordt slechts op verzoek van de ambtenaar in het ontslagbesluit vermeld.

Artikel 8:9 Overige ontslaggronden

Aan de ambtenaar die in verband met de aanvaarding van een functie in een publiekrechtelijk college, waarin hij was benoemd of verkozen tijdelijk is ontheven van de waarneming van zijn ambt, wordt, indien hij ophoudt zodanige functie te bekleden en hij naar het oordeel van het college niet in actieve dienst kan worden hersteld, eervol ontslag verleend.

Artikel 8:10 Ontslag wegens Pré-vut

 • 1. Behoudens het bepaalde in het volgende lid wordt aan de ambtenaar op zijn verzoek eervol ontslag verleend, indien hij op de datum van zijn ontslag recht heeft op een uitkering ingevolge het bepaalde in artikel 5:2.

 • 2. Ontslag wegens pré-vut wordt slechts verleend, indien het bestuur van de Stichting pensioenfonds ABP op een desbetreffend verzoek heeft beslist, dat na het te verlenen ontslag recht bestaat op een uitkering op grond van het FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering.

Artikel 8:10:1 Ontslag wegens Pré-vut

 • 1. Het ontslag, bedoeld in artikel 8:10, tweede lid, gaat eerst in met ingang van de dag waarop het recht op een uitkering ingevolge het FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering bestaat.

 • 2. Het bepaalde in artikel 8:1:1, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Het bepaalde in artikel 8:10, eerste lid, geldt niet ten aanzien van de ambtenaar op wie artikel 9:1:2 van toepassing is.

Artikel 8:11 Ontslag wegens FPU

 • 1. Aan de ambtenaar die ontslag vraagt met het oog op een uitkering op grond van de FPU-regeling wordt eervol ontslag verleend indien het bestuur van de Stichting fonds vrijwillig vervroegd uittreden overheidspersoneel alsmede het bestuur van de Stichting pensioenfonds Abp op grond van een desbetreffende aanvraag hebben vastgesteld dat na te verlenen ontslag recht bestaat op een uitkering op grond van die regeling.

 • 2. Het in het eerste lid genoemde ontslag kan ook voor een gedeelte van de voor de ambtenaar geldende formele arbeidsduur per week worden verleend, tenzij de belangen van de dienst zich hiertegen verzetten. Het deeltijdontslag bedraagt ten minste 10% van de formele arbeidsduur per week. Het deeltijdontslag bedraagt telkenmale dat het wordt verleend, ten minste 10% van de oorspronkelijke formele arbeidsduur.

Artikel 8:11:1 Ontslag wegens FPU

 • 1. Het ontslag, bedoeld in artikel 8:11, gaat eerst in met ingang van de dag waarop het recht op een uitkering ingevolge de FPU-regeling bestaat.

 • 2. Het bepaalde in artikel 8:1:1 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8:12 Ontslag uit een tijdelijke aanstelling of tijdelijke urenuitbreiding

 • 1. De ambtenaar die tijdelijk is aangesteld voor bepaalde tijd is van rechtswege ontslagen op de datum waarop die tijd verstrijkt. Indien na de datum, bedoeld in de eerste volzin, het dienstverband feitelijk wordt gehandhaafd zonder dat opnieuw een aanstelling is verleend, wordt de tijdelijke aanstelling geacht voor dezelfde tijd te zijn aangegaan.

 • 2. De ambtenaar met wie een urenuitbreiding voor bepaalde tijd is aangegaan, is, voor zover het die urenuitbreiding betreft, van rechtswege ontslagen op de datum dat de urenuitbreiding eindigt.

 • 3. De ambtenaar die tijdelijk is aangesteld voor onbepaalde tijd kan ontslag worden verleend indien de omstandigheid die tot de aanstelling leidde is vervallen.

 • 4. De ambtenaar met wie een urenuitbreiding voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan, voor zover het die urenuitbreiding betreft, ontslag worden verleend, indien de omstandigheid die tot de urenuitbreiding leidde, is vervallen.

 • 5. Het ontslag als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid kan niet plaatsvinden wanneer de termijnen als genoemd in artikel 2:4 zijn overschreden.

 • 6. Het college kan omtrent de opzegtermijnen voor het ontslag uit een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde tijd nadere regels stellen.

Artikel 8:12:1 Tussentijds ontslag uit een tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding

 • 1. De ambtenaar, bedoeld in artikel 8:12, eerste en tweede lid, kan ook ontslag worden verleend op een van de andere gronden genoemd in dit hoofdstuk.

 • 2. De ambtenaar, bedoeld in artikel 8:12, derde en vierde lid, kan ook ontslag worden verleend op een van de andere gronden genoemd in dit hoofdstuk.

Artikel 8:12:2 Opzegtermijn bij beëindiging tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding voor onbepaalde tijd

 • 1. Bij een ontslag als bedoeld in artikel 8:12, derde en vierde lid, wordt een opzegtermijn in acht genomen:

  • a.

   van drie maanden, indien de tijdelijke aanstelling respectievelijk de urenuitbreiding bij het begin van de opzegtermijn onafgebroken twaalf maanden heeft geduurd;

  • b.

   van twee maanden, indien de tijdelijke aanstelling respectievelijk de urenuitbreiding bij het begin van de opzegtermijn onafgebroken zes maanden of langer, doch korter dan twaalf maanden, heeft geduurd;

  • c.

   van één maand, indien de tijdelijke aanstelling respectievelijk de urenuitbreiding bij het begin van de opzegtermijn onafgebroken korter dan zes maanden heeft geduurd.

 • 2. Over de tijd die aan de in het eerste lid bedoelde opzegtermijn mocht ontbreken, heeft de betrokkene recht op doorbetaling van de bezoldiging.

Artikel 8:13 Ontslag als disciplinaire straf

Als disciplinaire straf kan aan de ambtenaar ongevraagd ontslag verleend worden.

Artikel 8:14 Ontslagbescherming leden ondernemingsraad en vakorganisaties

 • 1. In dit artikel wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: Wet op de ondernemingsraden;

  • b.

   ondernemingsraad: de ondernemingsraad zoals bedoeld in de wet;

  • c.

   ambtenaar: de persoon zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet.

 • 2. Ontslag op grond van artikel 8:8 kan niet geschieden:

  • a.

   wegens de plaatsing van de ambtenaar op een kandidatenlijst als bedoeld in artikel 9 van de wet;

  • b.

   wegens het lidmaatschap van een ondernemingsraad;

  • c.

   wegens het lidmaatschap van een commissie bedoeld in artikel 15 van de wet;

  • d.

   van een ambtenaar die korter dan twee jaar geleden lid is geweest van een ondernemingsraad;

  • e.

   van een ambtenaar die korter dan twee jaar geleden lid is geweest van een commissie bedoeld in artikel 15 van de wet.

 • 3. Ontslag op grond van artikel 8:8 kan niet geschieden wegens het feit dat de ambtenaar door een toegelaten organisatie als bedoeld in artikel 12:1, derde lid, of door een daarbij aangesloten bond is aangewezen om bestuurlijke of vertegenwoordigende activiteiten te ontplooien binnen zijn centrale of een daarbij aangesloten bond c.q. binnen de organisatie van de werkgever, die er toe strekken de doelstellingen van zijn centrale van overheidspersoneel en de daarbij aangesloten bonden te ondersteunen.

 • 4. In afwijking van het gestelde in het tweede en derde lid kan ontslag op grond van artikel 8:8 plaatsvinden wanneer de betrokkene schriftelijk in het ontslag toestemt.

 • 5. Indien de ondernemer aan de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd, zijn de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing op die secretaris.

Artikel 8:15:1 Schorsing als ordemaatregel

 • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 16:1:2 kan de ambtenaar door het college worden geschorst:

  • a.

   wanneer hem het voornemen tot bestraffing met onvoorwaardelijk ontslag is te kennen gegeven of hem van de oplegging van deze straf mededeling is gedaan;

  • b.

   wanneer tegen hem volgens de terzake geldende bepalingen van het Wetboek van Strafvordering een bevel tot inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis wordt ten uitvoer gelegd;

  • c.

   wanneer tegen hem een strafrechtelijke vervolging wegens misdrijf wordt ingesteld;

  • d.

   in andere gevallen waarin schorsing wordt gevorderd door het belang van de dienst.

 • 2. Het schorsingsbesluit bevat in ieder geval:

  • a.

   een aanduiding van het tijdstip waarop de schorsing ingaat;

  • b.

   een nauwkeurige aanduiding van de in het eerste lid bedoelde omstandigheid of omstandigheden welke tot de schorsing aanleiding heeft of hebben gegeven;

  • c.

   een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de duur van de schorsing.

Artikel 8:15:2 Schorsing als ordemaatregel

 • 1. Tijdens de schorsing ingevolge artikel 8:15:1, eerste lid, onder b of c, kan de bezoldiging voor een derde gedeelte worden ingehouden; na verloop van een termijn van zes weken kan een verdere vermindering van het uit te keren bedrag, ook tot het volle bedrag van de bezoldiging, plaatsvinden, behoudens het bepaalde in het derde lid.

 • 2. Tijdens de schorsing ingevolge artikel 8:15:1, eerste lid, onder a, kan tot de in de strafaanzegging of –oplegging genoemde datum van ingang van het ontslag de bezoldiging geheel of gedeeltelijk worden ingehouden, behoudens het bepaalde in het derde lid. Met ingang van de datum van het ontslag wordt de uitkering van de bezoldiging geheel gestaakt.

 • 3. Het betaalbare gedeelte van de bezoldiging kan aan anderen dan de ambtenaar worden uitgekeerd. Gedurende de schorsingsperiode blijft de ambtenaar in ieder geval in het genot van een bedrag, gelijk aan het op hem verhaalbare gedeelte van de premies voor pensioen.

 • 4. De ingevolge het eerste lid niet uitgekeerde bezoldiging wordt alsnog uitbetaald, indien de schorsing niet door een door de strafrechter opgelegde straf wordt gevolgd of ook indien en in zoverre op andere gronden alsnog tot uitbetaling wordt besloten.

 • 5. De ingevolge het tweede lid niet uitgekeerde bezoldiging wordt alsnog uitbetaald, indien op de schorsing bestraffing van de ambtenaar met onvoorwaardelijk ontslag niet volgt.

Artikel 8:15:3 Bevoegdheid tot ontslagverlening

 • 1. Ontslag wordt verleend door het bestuursorgaan dat bevoegd is tot aanstelling in de betrekking, laatstelijk door de ambtenaar vervuld.

 • 2. Het besluit tot het verlenen van ontslag wordt op schrift gesteld, met vermelding van de datum van ingang van het ontslag dan wel een omschrijving of aanduiding van die datum.

 • 3. Ingeval aan een ambtenaar die tijdelijk is aangesteld voor onbepaalde tijd ontslag wordt verleend, wordt de grond waarop het ontslag berust slechts op verzoek van de ambtenaar vermeld.

Artikel 8:16:1 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 8:16:2 Overlijdensuitkering

 • 1. De bezoldiging van de ambtenaar wordt niet langer uitbetaald dan tot en met de dag van het overlijden.

 • 2. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de ambtenaar wordt aan de weduwe, weduwnaar of geregistreerde partner een bedrag uitgekeerd gelijk aan de bezoldiging over een tijdvak van drie maanden vermeerderd met de vakantietoelage. Als maatstaf bij de berekening van het in de vorige volzin bedoelde bedrag wordt in aanmerking genomen de voor de ambtenaar op de dag van overlijden geldende bezoldiging per maand. Indien de overledene geen weduwe, weduwnaar of geregistreerde partner nalaat, geschiedt de uitkering ten behoeve van de minderjarige wettige, natuurlijke en pleegkinderen. Ontbreken ook zodanige kinderen dan geschiedt de uitkering, indien de overledene kostwinner was van ouders, meerderjarige kinderen, broeders of zusters, ten behoeve van deze betrekkingen.

 • 3. Indien de overledene geen betrekkingen, bedoeld in het tweede lid, nalaat, kan het daarbedoelde bedrag door het bevoegd bestuursorgaan geheel of ten dele worden uitgekeerd voor de betaling van de kosten van de laatste ziekte en van de lijkbezorging, indien de nalatenschap van de overledene voor de betaling van die kosten ontoereikend is.

 • 4. Op de uitkering, bedoeld in het tweede lid, wordt in mindering gebracht het bedrag van de uitkering waarop de nagelaten betrekkingen van de ambtenaar ter zake van diens overlijden aanspraak kunnen maken krachtens enig wettelijk voorgeschreven verzekering tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Artikel 8:16:3 Overlijdensuitkering

 • 1. Gedurende de maand waarin het overlijden van de ambtenaar plaatsvond en de daarop volgende drie maanden behouden de achterblijvende gezinsleden het gebruik van de dienstwoning waarin zij met de ambtenaar woonden. Daarvan kan echter worden afgeweken als het college dat in het belang van de dienst noodzakelijk acht.

 • 2. Indien door de ambtenaar voor het gebruik van de dienstwoning een vergoeding verschuldigd was, voldoen de achtergebleven gezinsleden deze over de tijd gedurende welke zij het gebruik van de woning behouden.

Artikel 8:16a Overlijdensuitkering bij een ongeval in en door de dienst

 • 1. Indien de ambtenaar overlijdt en zijn overlijden een rechtstreeks gevolg is van een ongeval in en door de dienst, dan wordt aan de weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner een uitkering verstrekt. Indien de overledene geen weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner nalaat, wordt de uitkering verstrekt aan de minderjarige wettige, natuurlijke en pleegkinderen.

 • 2. De uitkering bedraagt één jaarbezoldiging, berekend over de 12 kalendermaanden onmiddellijk voorafgaande aan de maand van overlijden.

 • 3. Indien het college een verzekering heeft afgesloten die tot uitkering komt in geval de ambtenaar overlijdt als gevolg van een ongeval in en door de dienst, bedraagt de uitkering in afwijking van het tweede lid het bedrag waarvoor het college zich terzake heeft verzekerd, met een minimum van één jaarbezoldiging.

Artikel 8:17 Gedeeltelijk ontslag na terugbrengen formele arbeidsduur

Indien door de werkgever de formele arbeidsduur per week gedeeltelijk wordt teruggebracht, al dan niet na een tijdelijke uitbreiding daarvan, dient dit te geschieden door een gedeeltelijk ontslag op grond van dit hoofdstuk, behalve in het geval van wijziging van de aanstelling op grond van artikel 7:16.

Artikel 8:18 Overgangsbepaling

 • 1. Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte, bedoeld in de artikelen 8:5 en 8:5a, is gelegen voor 1 januari 2004 zijn de artikelen 8:5 en 8:5a niet van toepassing.

 • 2. Op de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, zijn de artikelen 8:5 en 8:5a, zoals die golden op 30 juni 2006, van toepassing.

 • 3. Op de ambtenaar, van wie de eerste dag van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte, bedoeld in de artikelen 8:5 en 8:5a , is gelegen op of na 1 januari 2004, maar die op grond van de WAO recht hebben op een WAO-uitkering, zijn de artikelen 8:5 en 8:5a niet van toepassing.

 • 4. Op de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, zijn de artikelen 8:5 en 8:5a, zoals die golden op 30 juni 2006, van toepassing.

Artikel 8:19 Overgangsbepaling

 • 1. Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte, bedoeld in artikel 8:5, is gelegen voor 1 juli 2007 is artikel 8:5 niet van toepassing.

 • 2. Op de ambtenaar, bedoeld in het vorige lid, is artikel 8:5, zoals dat gold op 30 juni 2008, van toepassing.

Artikel 8:20 Overgangsbepaling

Op de ambtenaar van wie de eerste dag van ongeschiktheid, bedoeld in artikel 7:3, gelegen is voor 1 augustus 2008, is artikel 8:4 of artikel 8:5 van toepassing, zoals dat gold op 30 november 2008.

10 Wachtgeld

Artikel 10:1 Betrokkene

 • 1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder 'betrokkene':

  • a.

   de gewezen ambtenaar aan wie op grond van artikel 8:4 of artikel 8:5 van deze regeling ontslag is verleend uit een betrekking:

  • 1.

   waarin hij vast was aangesteld;

  • 2.

   waarin hij tijdelijk was aangesteld, mits die aanstelling ten minste vijf jaren heeft geduurd en niet is geschied in een betrekking van kennelijk tijdelijke aard;

  • b.

   de gewezen ambtenaar aan wie op grond van artikel 8:6 of artikel 8:8 van deze regeling ontslag is verleend, tenzij toepassing is gegeven aan het bepaalde in artikel 8:6, tweede lid, respectievelijk artikel 8:8, tweede lid.

 • 2. Onder betrokkene wordt mede verstaan de gewezen ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, die zelf ontslag heeft gevraagd nadat het voornemen, hem op grond van artikel 8:4 of 8:5 van deze regeling ontslag te verlenen, hem schriftelijk is medegedeeld.

Artikel 10:2 Lichamen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder 'lichamen': Rechtspersonen, maat- en vennootschappen, samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid die met verenigingen maatschappelijk gelijk kunnen worden gesteld, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens.

Artikel 10:3 Diensttijd

 • 1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder 'diensttijd': de aan het in artikel 10:1, eerste lid, bedoelde ontslag voorafgaande in overheidsdienst doorgebrachte tijd waaraan het ambtenaarschap in de zin van de WPA is verbonden, alsmede tijd die door inkoop of door een verzoek, bedoeld in artikel D2 van de pensioenwet, voor pensioen geldig zou zijn verklaard.

 • 2. Onder diensttijd bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan de tijd doorgebracht in de betrekking waaruit het ontslag, bedoeld in artikel 10:1, is verleend, indien aan die tijd op grond van de Regeling beperking van het zijn van overheidswerknemer in de zin van de wet Privatisering ABP (Stc. 1997, 164) het ambtenaarschap in de zin van evengenoemde regeling niet is verbonden.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid blijft buiten beschouwing:

  • a.

   diensttijd liggende vóór een onderbreking van meer dan een jaar daarvan wegens verleend ontslag, behalve voor de toepassing van artikel 10:8, derde tot en met vijfde lid;

  • b.

   diensttijd welke in aanmerking is genomen bij de berekening van de duur van een eerder toegekend wachtgeld of een daarmede gelijk te stellen uitkering wegens onvrijwillige werkloosheid ten laste van de overheid, behalve voor de toepassing van artikel 10:8, derde tot en met vijfde lid;

  • c.

   diensttijd welke in aanmerking is genomen bij de berekening van een pensioen krachtens het pensioenreglement dan wel voorafgaat aan een ontslag verleend op grond van artikel 8:3 van deze regeling of een soortgelijke bepaling in een andere overheidsregeling;

  • d.

   tijd, bedoeld in artikel 5:4 van het pensioenreglement;

  • e.

   tijd in een aangehouden betrekking, dan wel in een betrekking welke de betrokkene had kunnen aanhouden, doch uit welke hij vrijwillig ontslag heeft genomen met ingang van de datum waarop het wachtgeld ingaat.

 • 4. Indien en voor zover diensttijd die bij de berekening van het wachtgeld in aanmerking is genomen met een overheidspensioen anders dan ten laste van de Stichting Pensioenfonds ABP wordt vergolden, worden de duur en het bedrag van het wachtgeld met ingang van de dag waarop dit pensioen is ingegaan, herberekend, waarbij die diensttijd buiten beschouwing wordt gelaten.

Artikel 10:4 Dienstbetrekking

 • 1. Deze regeling verstaat onder dienstbetrekking iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke arbeidsverhouding waarbij in dienst van een natuurlijke persoon of een lichaam werkzaamheden tegen bezoldiging of loon worden verricht.

 • 2. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 4, 5 en 6 van de Werkloosheidswet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10:5 Bezoldiging

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder 'bezoldiging': de bezoldiging bedoeld in artikel 3:1, tweede lid, van deze regeling, zoals deze laatstelijk vóór het ontslag aan de betrekking was verbonden, vermeerderd met de vakantietoelage, bedoeld in artikel 6:3 van deze regeling, en de eindejaarsuitkering bedoeld in artikel 3:6.

 • 2. Voor zover in de bezoldiging een bedrag moet worden begrepen wegens de vergoeding, bedoeld in artikel 3:3 van deze regeling, wordt dit bedrag berekend naar het gemiddelde over de aan de dag van het ontslag voorafgaande twaalf volle kalendermaanden.

 • 3. Indien in de bezoldiging anders dan wegens periodieke verhoging wijziging zou zijn gekomen als de betrokkene de betrekking op die bezoldiging zou zijn blijven vervullen, geldt met ingang van de dag van in werking treden van die wijziging het gewijzigde bedrag als bezoldiging.

 • 4. Indien de bezoldiging wegens verminderde werkzaamheden voorafgaande aan de opheffing van de betrekking lager was dan zonder verminderde werkzaamheden het geval zou zijn geweest, kan de bezoldiging ten gunste van betrokkene worden herzien.

Artikel 10:6 Recht op wachtgeld

 • 1. De betrokkene, bedoeld in artikel 10:1, eerste lid, heeft recht op wachtgeld met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat, tenzij de betrokkene :

  • a.

   ter zake van dat ontslag recht heeft op een pensioen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;

  • b.

   op dat moment recht heeft op een WAO-uitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer;

  • c.

   terzake van dat ontslag recht heeft op een suppletie als bedoeld in hoofdstuk 11a van deze regeling.

 • 2. De betrokkene, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, heeft recht op wachtgeld met ingang van de dag waarop de mate van arbeidsongeschiktheid op een lager percentage wordt vastgesteld dan 80. De hoogte van dit wachtgeld wordt vastgesteld te rekenen vanaf de datum van ontslag. Ter bepaling van de duur van het wachtgeld wordt voor de toepassing van:

  • a.

   artikel 10:7 als ingangsdatum uitgegaan van de datum met ingang waarvan de mate van arbeidsongeschiktheid op een lager percentage wordt vastgesteld, waarbij voor de toepassing van het vierde lid tevens een WAO-uitkering, in voorkomend geval vermeerderd met een invaliditeitspensioen vastgesteld naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80% of meer mede in aanmerking wordt genomen;

  • b.

   artikel 10:8 als ingangsdatum uitgegaan van de datum van ontslag.

 • 3. De betrokkene, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, heeft na afloop van de suppletie, bedoeld in artikel 11a:5, onderdeel a, recht op wachtgeld indien hij bij het buiten toepassing laten van het eerste lid, onderdeel c, op grond van het ontslag uit de betrekking waarvoor hij arbeidsongeschikt is verklaard recht zou hebben op wachtgeld waarbij de duur zou worden vastgesteld ingevolge artikel 10:8 van dit besluit. Het wachtgeld gaat in op de eerste dag volgende op die waarop de suppletie op grond van artikel 11a:5, onderdeel a, is geëindigd. Het eindigt op het tijdstip waarop het wachtgeld dat, te rekenen vanaf de dag waarop het ontslag is ingegaan, zou zijn toegekend ingevolge artikel 10:8, bij het buiten toepassing laten van het eerste lid,onderdeel c, zou zijn geëindigd. Op de hoogte van dit wachtgeld is artikel 10:10 van toepassing in die zin dat gerekend wordt vanaf het tijdstip waarop het ontslag is ingegaan.

Artikel 10:7 Duur van het wachtgeld

 • 1. De duur van het wachtgeld is 6 maanden, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat.

 • 2. Indien de betrokkene:

  • a.

   in de periode van 5 jaar onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag ten minste gedurende 3 jaar als werknemer als bedoeld in artikel 3 van de Werkloosheidswet en in dienstbetrekking van 8 of meer uren per week werkzaam is geweest of

  • b.

   onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag recht heeft op een uitkering op grond van de WAJONG of de WAZ;

   • °

    wordt de duur van het wachtgeld verlengd met:

   • °

    3 maanden bij een arbeidsverleden van ten minste 5 jaar;

   • °

    0,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 10 jaar;

   • °

    1 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 15 jaar;

   • °

    1,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 20 jaar;

   • °

    2 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 25 jaar;

   • °

    2,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 30 jaar;

   • °

    3,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 35 jaar, en

   • °

    4,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 40 jaar.

 • 3. Het arbeidsverleden, bedoeld in het tweede lid, wordt vastgesteld door samentelling van:

  • a.

   perioden, gelegen in de 5 jaar onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag, waarover de betrokkene aantoont als werknemer als bedoeld in artikel 3 van de Werkloosheidswet en in dienstbetrekking van 8 of meer uren per week werkzaam te zijn geweest, en

  • b.

   de periode gelegen tussen de 18e verjaardag van de betrokkene en de dag, gelegen 5 jaar voor het ontslag.

 • 4. Perioden, waarin een betrokkene:

  • a.

   recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 80%;

  • b.

   ter zake van een dienstbetrekking op grond waarvan hem door het Rijk invaliditeitspensioen was verzekerd, recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 80%, of een toelage ontvangt die naar aard en strekking overeenkomt met een toelage als bedoeld onder a, die al dan niet vermeerderd met de arbeidsongeschiktheidsuitkering 73% of meer bedraagt van de middelsom, waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering is of zou zijn berekend;

  • c.

   een uitkering ontvangt op grond van hoofdstuk III van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 80% of een toelage op grond van dat hoofdstuk, die al dan niet vermeerderd met de arbeidsongeschiktheidsuitkering 70% of meer bedraagt van het dagloon, waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering is of zou zijn berekend;

  • d.

   na beëindiging van zijn dienstbetrekking een uitkering ontvangt op grond van de Ziektewet over de maximale duur, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van die wet;

  • e.

   een uitkering ontvangt, die naar aard en strekking overeenkomt met een uitkering bedoeld onder a of d; worden, indien deze uitkeringen worden ontvangen in verband met een gewezen dienstbetrekking van 8 of meer uren per week, in aanmerking genomen voor de periode van drie jaar, bedoeld in het tweede lid, en voor de perioden gelegen in de vijf jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag, bedoeld in het derde lid.

 • 5. Voor de periode van drie jaar, bedoeld in het tweede lid, en voor de perioden gelegen in de vijf jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag, bedoeld in het derde lid, worden perioden waarin een persoon een tot zijn huishouden behorend kind:

  • a.

   beneden de leeftijd van 6 jaar verzorgt, zonder dat deze persoon in dienstbetrekking van 8 of meer uren per week werkzaam is geweest of een uitkering heeft ontvangen als bedoeld in het vierde lid volledig; en

  • b.

   vanaf de leeftijd van 6 jaar doch beneden de leeftijd van 12 jaar verzorgt, zonder dat deze persoon in dienstbetrekking van 8 of meer uren per week werkzaam is geweest of een uitkering heeft ontvangen als bedoeld in het vierde lid, voor de helft in aanmerking genomen.

 • 6. Voor de toepassing van het vijfde lid worden als periode van verzorging niet meegeteld de periode waarin:

  • a.

   de verzorgende persoon als werknemer in de zin van een wettelijke regeling inzake werkloosheid recht heeft op een uitkering ter zake van werkloosheid; of

  • b.

   de verzorging buiten Nederland plaatsvindt anders dan tijdens vakantie.

 • 7. Indien er in een gezamenlijke huishouding meer verzorgende personen zijn als bedoeld in het vijfde lid, wordt voor de toepassing van dat lid als verzorgende persoon van het kind beschouwd, degene van deze personen die zij als zodanig hebben aangewezen. In geval geen verzorgende persoon wordt aangewezen is het college bevoegd een van hen die naar het oordeel van het college als verzorgende persoon moet worden beschouwd, als zodanig aan te wijzen.

 • 8. Voor de toepassing van het vijfde en zevende lid wordt onder:

  • a.

   een kind verstaan een eigen, aangehuwd of pleegkind;

  • b.

   een pleegkind verstaan een kind dat als eigen kind wordt onderhouden en opgevoed.

 • 9. De regels die gesteld zijn krachtens artikel 17b, zevende lid, van de Werkloosheidswet, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10:8 Duur van het wachtgeld

 • 1. In afwijking van artikel 10:7 wordt, indien dit leidt tot een langere wachtgeldduur, waarin tevens voor zover van toepassing de bijzondere verlenging als bedoeld in het vierde lid is begrepen, de duur van het wachtgeld vastgesteld   overeenkomstig de volgende leden.

 • 2. De duur van het wachtgeld wordt vastgesteld op drie maanden, vermeerderd voor de betrokkene:

  • a.

   die op de dag van ontslag de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt met een duur gelijk aan 18% van de diensttijd;

  • b.

   die op de dag van ontslag 21 jaar oud is met een duur van 19,5% van de diensttijd en zo vervolgens per leeftijdsjaar opklimmende met 1,5%;

  • c.

   die op de dag van ontslag 60 jaar of ouder is, met een duur gelijk aan 78% van de diensttijd.

 • 3. Ten aanzien van de betrokkene die bij de aanvang van de in het voorgaande lid bedoelde diensttijd in het genot was van wachtgeld, waarvan de duur is vastgesteld krachtens het eerste en tweede lid van dit artikel, of van een uitkering waarvan de duur is vastgesteld krachtens artikel 11:8, tweede lid van deze regeling, wordt bij de berekening van de duur van het wachtgeld op basis van het tweede lid mede in aanmerking genomen de diensttijd, welke bij de berekening van de duur van het eerder toegekende wachtgeld of de eerder toegekende uitkering in aanmerking is genomen. Op de aldus berekende duur wordt de duur van het eerder toegekende wachtgeld of de eerder toegekende uitkering, met uitzondering van de verlenging, bedoeld in het volgende lid, in mindering gebracht.

 • 4. In aanvulling op de duur van het wachtgeld van de betrokkene die ten tijde van het ontslag een diensttijd, voor zover geldig voor pensioen, van ten minste tien jaar heeft volbracht, wordt indien de som van zijn leeftijd en diensttijd ten tijde van het ontslag 60 jaren of meer bedraagt, na afloop van de termijn waarover wachtgeld is toegekend, een bijzondere verlenging verleend. Deze bijzondere verlenging duurt tot de eerste dag van de kalendermaand waarin hij 65 jaar wordt.

 • 5. De verlenging als bedoeld in het vierde lid vindt niet plaats in het geval, dat ter zake van een eerder toegekend wachtgeld de vorenbedoelde verlenging reeds heeft plaatsgehad, tenzij de betrokkene nadien wederom een diensttijd, voor zover geldig voor pensioen, van ten minste tien jaar heeft vervuld. In dat geval blijft de tijd die in aanmerking is genomen bij de bijzondere verlenging, buiten aanmerking

Artikel 10:9 Vervolgwachtgeld

 • 1. De betrokkene, die het einde van de wachtgeldduur, bedoeld in artikel 10:7, tweede lid, heeft bereikt, heeft in aansluiting op dat wachtgeld recht op een vervolgwachtgeld.

 • 2. De betrokkene die

  • a.

   het einde van de wachtgeldduur bedoeld in artikel 10:7, eerste lid, heeft bereikt en

  • b.

   voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 10:7, tweede lid, onderdeel a of b, doch uitsluitend wegens zijn arbeidsverleden geen recht heeft op verlenging van de wachtgeldduur, heeft recht op een vervolgwachtgeld.

 • 3. Behoudens het gestelde in de volgende leden is de duur van het vervolgwachtgeld een jaar.

 • 4. De duur van het vervolgwachtgeld voor de betrokkene die op de dag van zijn ontslag 57,5 jaar of ouder is, bedraagt drie en een half jaar.

 • 5. De betrokkene aan wie uitsluitend ingevolge het eerste en tweede lid van artikel 10:8 een wachtgeld is toegekend en die voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 10:7, tweede lid, onderdeel a of b, heeft aansluitend recht op een vervolgwachtgeld indien het toegekende wachtgeld eindigt op een tijdstip gelegen binnen een jaar na de datum waarop zijn wachtgeld zou zijn beëindigd, wanneer dit zou zijn toegekend ingevolge artikel 10:7. Het vervolgwachtgeld eindigt op het tijdstip gelegen een jaar na de in de vorige volzin bedoelde datum.

 • 6. De betrokkene die op de dag van zijn ontslag 57,5 jaar of ouder is, aan wie uitsluitend ingevolge het eerste en tweede lid van artikel 10:8 een wachtgeld is toegekend en die voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 10:7, tweede lid, onderdeel a of b, heeft aansluitend recht op een vervolgwachtgeld indien het toegekende wachtgeld eindigt op een tijdstip gelegen binnen drie en een half jaar na de datum waarop zijn wachtgeld zou zijn beëindigd, wanneer dit zou zijn toegekend ingevolge artikel 10:7. Het vervolgwachtgeld eindigt op het tijdstip gelegen drie en een half jaar na de in de vorige volzin bedoelde datum.

 • 8. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn bepalingen van het wachtgeld van overeenkomstige toepassing op het vervolgwachtgeld.

Artikel 10:10 Bedrag van het wachtgeld

 • 1. Het bedrag van het wachtgeld is gedurende de eerste drie maanden gelijk aan 87% van de bezoldiging, gedurende de daaropvolgende negen maanden 77% van die bezoldiging en vervolgens 67% van die bezoldiging. Bij intrekking van de Wet van 20 december 1984 (Stb. 1984, 657) worden de percentages, genoemd in de vorige volzin, met 3 procentpunten verhoogd. Het bedrag van het wachtgeld daalt echter niet beneden het bedrag van het pensioen waarop de betrokkene recht zou hebben indien hij uit de betrekking waaruit hij met recht op wachtgeld is ontslagen, op de dag van dat ontslag zou zijn gepensioneerd naar de diensttijd, voor zover geldig voor pensioen, en de berekeningsgrondslag, bedoeld in artikel 6.2 van het pensioenreglement, in de betrekking waaruit het wachtgeld is toegekend.

 • 2. In afwijking van het vorige lid is het bedrag van het wachtgeld tijdens de verlenging bedoeld in artikel 10:8, vierde lid, gelijk aan het bedrag van het pensioen, bedoeld in het vorige lid, met dien verstande dat gedurende het eerste jaar van die verlenging het wachtgeld ten minste bedraagt 40% van de bezoldiging.

Artikel 10:11 Bedrag van het vervolgwachtgeld

 • 1. Het bedrag van het vervolgwachtgeld is gelijk aan het minimumloon, met dien verstande dat dit bedrag nooit meer kan bedragen dan 70% van de bezoldiging.

 • 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het minimumloon verstaan het maandbedrag van het minimumloon bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, of, indien het een betrokkene jonger dan 23 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon, bedoeld in artikel 7, derde lid, en artikel 8, derde lid, van genoemde wet, beide vermeerderd met de daarvoor berekende vakantiebijslag, bedoeld in artikel 15 van die wet.

Artikel 10:12 Verplichtingen

 • 1. Zolang de betrokkene de leeftijd van 55 jaren niet heeft bereikt, is hij verplicht een hem aangeboden betrekking, die hem in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden redelijkerwijs kan worden opgedragen, te aanvaarden dan wel tot het verkrijgen van inkomsten gebruik te maken van elke gelegenheid die in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden passend kan worden geacht.

 • 2. Zolang de betrokkene de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt, is hij verplicht zich bij het arbeidsbureau van zijn woonplaats als werkzoekende te doen inschrijven op de eerste werkdag, volgende op die waarop het ontslag ingaat, dan wel het recht op wachtgeld ontstaat.

 • 3. De betrokkene, die op de dag van het ontslag metterwoon verblijf houdt in het buitenland dan wel nadien metterwoon verblijf gaat houden in het buitenland en die de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt, is verplicht zich te doen inschrijven als werkzoekende bij een aldaar gevestigde instantie van arbeidsbemiddeling die daartoe de mogelijkheid biedt en die naar het oordeel van het college vergelijkbaar is met het arbeidsbureau.

 • 4. Het college kan bepalen dat de in het tweede en derde lid omschreven verplichting niet geldt voor bepaalde betrokkenen of groepen van betrokkenen die de leeftijd van 55 jaar nog niet hebben bereikt.

 • 5. De betrokkene, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, is voorts verplicht zich te gedragen naar de voorschriften die hem door het college in het algemeen of voor enig bijzonder geval worden gegeven, strekkende tot het verkrijgen van een betrekking of andere bron van inkomsten.

 • 6. De in het eerste tot en met vijfde lid bedoelde verplichtingen vinden overeenkomstige toepassing voor de ambtenaar zodra hem ontslag op grond van artikel 8:4 van deze regeling is verleend, dan wel het voornemen tot zodanig ontslag hem schriftelijk is medegedeeld.

 • 7. Door het aanvaarden van het wachtgeld wordt de betrokkene geacht er in toe te stemmen, dat zij die naar het oordeel van het college daarvoor in aanmerking komen alle voor de uitvoering van deze regeling noodzakelijke inlichtingen geven.

Artikel 10:13 Verplichtingen bij ziekte

 • 1. Indien betrokkene wegens ziekte ongeschikt is arbeid te verrichten, of daarvan is hersteld, is hij verplicht daarvan terstond mededeling te doen aan het college.

 • 2. Het college stelt nadere voorschriften vast met betrekking tot de geneeskundige begeleiding van betrokkene als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Indien betrokkene door het UWV schriftelijk in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het doen van een aanvraag voor een WAO-uitkering, is hij verplicht binnen de bij of krachtens de WAO gestelde termijnen een WAO-uitkering aan te vragen en alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor het verkrijgen van deze uitkering.

 • 4. Indien betrokkene als bedoeld in het derde lid, geen WAO-uitkering aanvraagt en hem dit redelijkerwijs kan worden verweten, wordt voor de toepassing van dit hoofdstuk rekening gehouden met de WAO-uitkering behorende bij een mate van arbeidsongeschiktheid van 80% of meer.

 • 5. Indien als gevolg van handelingen of het nalaten van handelingen door betrokkene als bedoeld in het vierde lid, de WAO-uitkering vermindering ondergaat, dan wel het recht daarop geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, en dit betrokkene redelijkerwijs kan worden verweten, wordt de bedoelde uitkering voor de toepassing van dit hoofdstuk steeds geacht onverminderd te zijn genoten.

Artikel 10:14 Verhuiskosten

Aan hem die op wachtgeld is of zal worden gesteld kan, indien hij elders arbeid of bedrijf ter hand gaat nemen, door het college een op de voet van de Verplaatsingskostenregeling te bepalen vergoeding in de kosten van een daartoe noodzakelijke verhuizing worden toegekend.

Artikel 10:15 Vermindering

 • 1. Wanneer de betrokkene inkomsten verkrijgt uit of in verband met arbeid, waaronder mede wordt verstaan een uitkering krachtens de WAJONG of de WAZ, of bedrijf, ter hand genomen op of na de dag waarop hem het ontslag is verleend dan wel schriftelijk mededeling is gedaan van het voornemen hem ontslag te verlenen, wordt op het wachtgeld een vermindering toegepast tot het bedrag waarmee die inkomsten en wachtgeld samen de bezoldiging te boven gaan. Voor de bepaling van het bedrag waarmee het wachtgeld vermeerderd met inkomsten zoals bedoeld in de eerste volzin, de bezoldiging overschrijdt, wordt een vermindering van het wachtgeld ingevolge het bepaalde in artikel 10:19, eerste lid, niet in aanmerking genomen.

 • 2. Ten aanzien van de betrokkene aan wie een wachtgeld is toegekend en die wegens ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte ontslag is verleend uit de betrekking die hij gedurende de met recht op wachtgeld doorgebrachte tijd bekleedde en waarin hij deelnemer was in de zin van het pensioenreglement, worden inkomsten bedoeld in het eerste lid als volgt verrekend. De inkomsten - ter hand genomen met ingang van of na de dag waarop het ontslag plaatsvond - uit de betrekking die door betrokkene als wachtgelder werd vervuld, worden verrekend over de maand waarop zij betrekking hebben of geacht kunnen worden betrekking te hebben. In afwijking van het gestelde in het eerste lid, geschiedt deze verrekening op zodanige wijze dat het oorspronkelijk toegekende wachtgeld wordt verminderd met het bedrag waarmee de WAO-uitkering, in voorkomend geval vermeerderd met invaliditeitspensioen, al dan niet aangevuld met een wachtgeld of uitkering, vermeerderd met de inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf met inbegrip van het oorspronkelijk toegekende wachtgeld de oorspronkelijke bezoldiging overschrijdt. Indien na die vermindering een bedrag aan overschrijding van de bezoldiging resteert, wordt het aanvullende wachtgeld of de aanvullende uitkering verminderd met het resterende bedrag aan overschrijding.

 • 3. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen gedurende vakantie, verlof of non-activiteit, onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag ter zake waarvan hem wachtgeld is toegekend.

 • 4. Wanneer de betrokkene op of na de dag, bedoeld in het eerste lid, inkomsten of hogere inkomsten verkrijgt uit arbeid of bedrijf, ter hand genomen vóór evenbedoelde dag, is ten aanzien van die inkomsten of hogere inkomsten het bepaalde in het eerste lid van overeenkomstige toepassing. De hierbedoelde vermindering vindt echter niet plaats, indien de inkomsten of hogere inkomsten het gevolg zijn van algemene loonsverhogingen of indien de betrokkene aannemelijk maakt dat die inkomsten niet het gevolg zijn van verhoogde werkzaamheid of van andere oorzaken, verband houdende met het ontslag.

 • 5. Onder inkomsten, bedoeld in de voorgaande leden, wordt niet verstaan inkomsten, verkregen wegens overwerk of als gratificatie.

Artikel 10:16 Opgave van inkomsten

 • 1. De betrokkene doet van het ter hand nemen van arbeid of bedrijf op of na de dag waarop hem ontslag is verleend of hem schriftelijke mededeling is gedaan van het voornemen hem ontslag te verlenen, onverwijld mededeling aan het college of aan een door het college aan te wijzen ambtenaar. Daarbij doet hij, voor zover mogelijk, opgave van de inkomsten die hij uit die arbeid of dat bedrijf zal verkrijgen. Tijdelijke of blijvende wijzigingen in alle evengenoemde bedragen geeft hij tijdig voor het verschijnen van de eerstvolgende wachtgeldtermijn op.

 • 2. Indien de in het eerste lid bedoelde bedragen niet vooraf door de betrokkene zijn op te geven, doet hij vóór het verschijnen van elke wachtgeldtermijn opgave van hetgeen hij sedert het ter hand nemen van de arbeid of het bedrijf dan wel sedert de vorige opgave heeft verkregen. Brengt de aard van de arbeid of het bedrijf, ter beoordeling van het college, mede dat de inkomsten over een langere termijn moeten worden berekend, welke echter niet langer dan een jaar mag zijn, dan geschiedt de opgave dienovereenkomstig en wordt het bedrag van de vermindering voorlopig vastgesteld onder voorbehoud van verrekening aan het einde van evenbedoelde termijn

 • 3. Bij de vaststelling van het bedrag van de vermindering kan van een opgave, bedoeld in het tweede lid, worden afgeweken.

 • 4. Het in de voorgaande leden bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de arbeid of bedrijf en de inkomsten daaruit, bedoeld in artikel 10:15, derde en vierde lid.

Artikel 10:17 Verlenging

Indien de betrokkene binnen drie maanden na het ontslag waaraan hij het recht op wachtgeld ontleent bij de gemeente te wier laste het wachtgeld komt een naar de aard van de werkzaamheden overeenkomstige betrekking gaat vervullen als die waaruit hem het ontslag is verleend, wordt de duur van die betrekking aan de op grond van de artikelen 10:7 en 10:8 vastgestelde duur van het wachtgeld toegevoegd.

Artikel 10:18 Opschorting

 • 1. Indien de betrokkene na zijn ontslag, uit hoofde van ziekte aanspraak op doorbetaling van bezoldiging of een uitkering ten bedrage van de laatstgenoten bezoldiging heeft of krijgt in verband met de betrekking waaruit hem ontslag is verleend, wordt de uitvoering of verdere uitvoering van de wachtgeldregeling vervat in deze regeling opgeschort tot het einde van het tijdvak waarover die aanspraak bestaat.

 • 2. Het college kan op verzoek van de betrokkene die zich als dienstplichtige in militaire dienst bevindt of moet begeven, de uitvoering of verdere uitvoering van de wachtgeldregeling vervat in deze regeling opschorten tot het einde van het tijdvak van diens militaire dienst.

Artikel 10:19 Samenloop

 • 1. Indien de betrokkene ter zake van de dienstbetrekking waaruit hij met recht op wachtgeld is ontslagen, aanspraak heeft op een WAO-uitkering, in voorkomend geval vermeerderd met een invaliditeitspensioen, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%, wordt het geldende bedrag van het wachtgeld, toegekend ter zake van hetzelfde ontslag, met het hierna genoemde percentage verminderd. Deze vermindering bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van

  65% tot 80% :80%;
  55% tot 65% :   60%;
  45% tot 55% :   50%;
  35% tot 45% :   40%;
  25% tot 35% :   30%;
  15% tot 25% :   20%;
  minder dan 15%:0%.

  De som van de in de eerste volzin bedoelde WAO-uitkering, in voorkomend geval vermeerderd met een invaliditeitspensioen, en het verminderde wachtgeld bedraagt voorts niet meer dan het onverminderde wachtgeld dat wordt genoten indien er geen sprake is van samenloop. Ingeval van overschrijding wordt het overschrijdende bedrag op het wachtgeld in mindering gebracht.

 • 2. Indien de betrokkene, bedoeld in het eerste lid, geen WAO-uitkering aanvraagt en hem dit redelijkerwijs kan worden verweten, wordt voor de toepassing van dit artikel rekening gehouden met de WAO-uitkering waarbij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer behoort.

 • 3. Indien als gevolg van handelingen of het nalaten van handelingen door betrokkene, bedoeld in het eerste lid, de WAO-uitkering vermindering ondergaat, dan wel het recht op deze uitkering geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, en dit betrokkene redelijkerwijs kan worden verweten, wordt de bedoelde uitkering voor de toepassing van dit artikel steeds geacht onverminderd te zijn genoten.

 • 4. Indien de betrokkene aanspraken heeft of verkrijgt op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet of de ziektewet, wordt gedurende de termijn waarover die aanspraken bestaan, het wachtgeld slechts uitbetaald voor zover het evenbedoelde uitkeringen te boven gaat.

Artikel 10:20 Betaling

 • 1. Het bedrag van het wachtgeld, over een jaar berekend, wordt naar boven tot een volle euro afgerond en in dezelfde termijnen uitbetaald als de bezoldiging welke vóór de toekenning van wachtgeld werd genoten.

 • 2. Met toestemming van de betrokkene kan de uitbetaling van het wachtgeld over langere termijnen geschieden.

Artikel 10:21 Afkoop

In bijzondere gevallen kan het college op verzoek van de betrokkene een regeling met hem treffen krachtens welke het wachtgeld geheel of ten dele wordt vervangen door een afkoopsom.

Artikel 10:22 Verval van wachtgeld

 • 1. Het wachtgeld kan geheel of gedeeltelijk vervallen worden verklaard:

  • a.

   Indien de betrokkene de opgave bedoeld in artikel 10:16, eerste en tweede lid, nalaat dan wel onjuist of onvolledig doet;

  • b.

   indien de betrokkene enig op grond van artikel 10:12, tweede, derde of vijfde lid gegeven voorschrift niet nakomt, tenzij hem hiervan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt;

  • c.

   indien de betrokkene zich zonder toestemming van het college in het buitenland vestigt of geacht moet worden aldaar duurzaam te verblijven;

  • d.

   indien betrokkene niet voldoet aan de verplichtingen die bij of krachtens artikel 10:13, eerste en tweede lid zijn gesteld;

  • e.

   indien de betrokkene zich zodanig gedraagt dat hem ontslag zou zijn verleend als hij in dienst was gebleven;

  • f.

   indien achteraf blijkt, dat vóór het aan de betrokkene verleende ontslag zich feiten en/of omstandigheden hebben voorgedaan, die zo deze eerder bekend waren aanleiding zouden hebben gevormd hem als ambtenaar met toepassing van artikel 8:13 ontslag te verlenen.

 • 2. Indien de betrokkene de verplichting, bedoeld in artikel 10:12, eerste lid, niet nakomt, vervalt het wachtgeld voor het gedeelte waarmede het, tezamen met de verzuimde of verloren gegane inkomsten, de bezoldiging te boven zou zijn gegaan.

 • 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar bedoeld in artikel 10:12, zesde lid, aan wie in dat geval een op soortgelijke wijze berekend lager wachtgeld wordt toegekend.

 • 4. Het bepaalde in dit artikel is niet van kracht indien het niet nakomen van voorschriften, het weigeren of geen gebruik maken van inkomsten geschiedt tijdens een staking of uitsluiting, behoudens het geval dat het naar het oordeel van het college noodzakelijk is dat de ambtenaar werkzaamheden verricht ter vervanging van stakers of uitgeslotenen of om werknemers behulpzaam te zijn, zulks met het oog op de openbare veiligheid of gezondheid of voor de regelmatige functionering van de openbare dienst.

Artikel 10:23 Verval van wachtgeld

 • 1. Het recht op wachtgeld vervalt:

  • a.

   met ingang van de eerste dag van de kalendermaand waarin betrokkene 65 jaar wordt;

  • b.

   op de dag na het overlijden van de betrokkene;

  • c.

   op de dag dat betrokkene de in artikel 10:12, tweede en derde lid, bedoelde inschrijving teniet doet of nalaat haar op de door het arbeidsbureau dan wel de buitenlandse instantie van arbeidsbemiddeling bepaalde tijdstippen te doen verlengen;

  • d.

   op de dag dat betrokkene als ingeschrevene bij het arbeidsbureau dan wel de buitenlandse instantie van arbeidsbemiddeling verzuimt gevolg te geven aan een oproeping of aanwijzing van die organisatie dan wel die instantie, die kan leiden tot het verkrijgen van werk, dat voor hem passend kan worden geacht dan wel weigert dergelijk werk te aanvaarden.

 • 2. Het recht op wachtgeld vervalt met ingang van de dag waarop betrokkene recht verkrijgt op een WAO-uitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer. Artikel 10:6, tweede lid is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat van dit wachtgeld de duur, voor zover deze wordt berekend aan de hand van artikel 10:8, en de hoogte worden vastgesteld te rekenen vanaf de datum van ontslag.

Artikel 10:24 Overlijdensuitkering

 • 1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de betrokkene wordt aan de nagelaten echtgenoot of geregistreerde partner een bedrag uitgekeerd, gelijk aan de bezoldiging als bedoeld in artikel 10:5, over een tijdvak van drie maanden. Laat de overledene geen echtgenoot of geregistreerde partner na dan geschiedt de uitkering ten behoeve van zijn minderjarige wettige of natuurlijke kinderen dan wel minderjarige pleegkinderen. Ontbreken ook zodanige kinderen dan geschiedt de uitkering ten behoeve van ouders, broers, zusters of meerderjarige kinderen van wie de overledene kostwinner was.

 • 2. Indien ter zake van zijn overlijden aan de in het eerste lid bedoelde betrekkingen een uitkering wordt toegekend uit hoofde van een door de overledene vervulde betrekking, ten gevolge waarvan op het wachtgeld een vermindering werd toegepast, bedoeld in artikel 10:15, wordt een bedrag uitgekeerd gelijk aan het verminderde wachtgeld over een tijdvak van drie maanden. Is de som van beide uitkeringen lager dan de uitkering, berekend naar het onverminderde wachtgeld zou zijn geweest, dan wordt de uitkering, berekend naar het verminderde wachtgeld, tot laatstbedoeld bedrag aangevuld.

 • 3. Indien de overledene geen betrekkingen bedoeld in het eerste lid nalaat, kan het bedrag van de uitkering geheel of ten dele worden aangewend voor betaling van de kosten van de laatste ziekte of van de lijkbezorging als de nalatenschap van de overledene daartoe ontoereikend is.

 • 4. Op de uitkering als bedoeld in dit artikel wordt in mindering gebracht het bedrag van de uitkering waarop de nagelaten betrekkingen van de gewezen ambtenaar ter zake van diens overlijden aanspraak kunnen maken uit hoofde van een bepaling in een gemeentelijke rechtspositieregeling, dan wel krachtens enige wettelijk voorgeschreven verzekering tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid.

Artikel 10:25 Overgangsbepalingen

 • 1. Op de wachtgelden toegekend krachtens de bepalingen van de wachtgeldregeling zoals deze luidde voor 1 augustus 1991, worden voor de resterende duur na 30 juli 1991, de bepalingen van de wachtgeldregeling zoals deze luiden met ingang van 1 augustus 1991 toegepast, met dien verstande dat de hoogte, voor de reeds vastgestelde duur nooit lager zal zijn dan op grond van de wachtgeldregeling zoals deze luidde voor 1 augustus 1991.

 • 2. Ten aanzien van de wachtgelden, als bedoeld in het eerste lid, die voortduren na 30 juli 1991, wordt op basis van de desbetreffende bepalingen in de wachtgeldregeling, zoals deze luidt met ingang van 1 augustus 1991, de duur opnieuw berekend. Indien de aldus berekende duur van het toegekende wachtgeld langer is dan de oorspronkelijk vastgestelde duur, wordt deze laatstgenoemde duur verlengd met het verschil tussen beide.

 • 3. Voor de toepassing van artikel 10:8, derde lid van de wachtgeldregeling wordt onder het eerder toegekende wachtgeld tevens begrepen het wachtgeld, waarvan de duur is vastgesteld krachtens artikelen 4 en 5 van de wachtgeldregeling zoals die luidden tot 1 augustus 1991.

 • 4. Voor de toepassing van artikel 10:8, derde lid, van de wachtgeldregeling wordt onder de eerder toegekende uitkering tevens begrepen de uitkering waarvan de duur is vastgesteld krachtens artikelen 4 en 6 van de uitkeringsregeling zoals die luidden tot 1 augustus 1991.

Artikel 10:26 Overgangsbepalingen

 • 1. Degene die voor 1 januari 1987 in het genot was van wachtgeld als bedoeld in de toen geldende wachtgeldregeling, waarvan de duur, nadat toepassing is gegeven aan artikel 10:25, tweede lid, verstrijkt in de periode van 1 augustus 1991 tot en met 31 december 1995, heeft recht op een overgangsuitkering.

 • 2. De duur van de overgangsuitkering is twaalf maanden, met dien verstande dat de uitkering uiterlijk 1 januari 1996 eindigt. De overgangsuitkering gaat in direct na het verstrijken van het wachtgeld als bedoeld in het eerste lid en wordt in maandelijkse termijnen betaald.

 • 3. De hoogte van de overgangsuitkering is over een maand gelijk aan het minimumloon, met dien verstande dat dit bedrag nooit meer kan bedragen dan 70% van de bezoldiging.

 • 4. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder minimumloon verstaan het maandbedrag van het minimumloon bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

 • 5. De overige artikelen van dit hoofdstuk zijn voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10:27 Overgangsbepalingen

 • 1. Degene aan wie voor 1 januari 1995 een wachtgeld is toegekend op basis van de bepalingen van de wachtgeldverordening zoals deze luidde voor 1 januari 1995, en waarvan de duur doorloopt tot na 31 december 1994, behoudt wat betreft de hoogte van dit wachtgeld de aanspraken zoals deze zijn vastgelegd in evengenoemde verordening.

 • 2. Het voorgaande geldt eveneens ten aanzien van degene aan wie voor 1 januari 1995 een wachtgeld is toegekend op basis van dit hoofdstuk.

Artikel 10:28 Gevolgen Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Op degene die gedurende de periode van wachtgeld recht heeft op een uitkering ingevolge de WIA, zijn de artikelen 10:13, 10:15, 10:19 en 10:23 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10:29 Slotbepaling

 • 1. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de ambtenaar die is ontslagen met ingang van 1 januari 2001 of later.

 • 2. Bij de verwijzingen in dit hoofdstuk naar artikelen elders uit de CAR en/of UWO moet, voor zover niet anders is bepaald, worden uitgegaan van de tekst van deze artikelen zoals die luidde op 31 december 2000.

10a Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering

Artikel 10a:1 Algemene bepalingen

 • 1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  • a.

   werkloosheid: werkloosheid in de zin van artikel 16 van de Werkloosheidswet;

  • b.

   betrokkene: de ambtenaar die werkloos geworden is;

  • c.

   dagloon: het dagloon in de zin van de Werkloosheidswet, zonder de maximering van het dagloon, als bedoeld in artikel 22 Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen jo. artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

  • d.

   bovenwettelijke uitkering: de aanspraken die de ambtenaar kan ontlenen aan dit hoofdstuk, te weten de aanvullende uitkering als omschreven in paragraaf 2 van dit hoofdstuk en de aansluitende uitkering als omschreven in paragraaf 3 van dit hoofdstuk, met uitzondering van de gemeentelijke werkloosheidsuitkering als bedoeld in artikel 10a:9, derde lid.

 • 2. Bij de toepassing van dit hoofdstuk wordt artikel 1:2:1 in acht genomen.

Artikel 10a:2 Voorwaarden voor recht op uitkering/samenloop met suppletie

 • 1. Recht op een aanvullende uitkering heeft de betrokkene die:

  • a.

   recht heeft op een uitkering krachtens de artikelen 15 tot en met 21 van de Werkloosheidswet en

  • b.

   werkloos is als gevolg van een ontslag op grond van artikel 8:4, 8:5, 8:6, 8:7, onderdeel a of c, 8:8, 8:12.

 • 2. Het recht op een aanvullende uitkering komt niet tot uitbetaling indien en voor zolang de betrokkene ter zake van eenzelfde ontslag recht heeft op suppletie, als bedoeld in hoofdstuk 11a van de CAR.

 • 3. Betrokkene, die terzake van een ontslag wegens ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte recht heeft op een WAO-uitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, heeft recht op een aanvullende uitkering op het moment dat de mate van arbeidsongeschiktheid op een lager percentage wordt vastgesteld dan 80% en hij daardoor recht heeft op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet.

 • 4. Indien de WAO-uitkering, als bedoeld in het derde lid, is ontstaan uit twee of meer dienstbetrekkingen, wordt het recht op de aanvullende uitkering toegerekend aan de dienstbetrekking ter zake waarvan hij betrokkene is, naar rato van de feitelijk genoten inkomsten uit hoofde van de desbetreffende dienstbetrekkingen.

Artikel 10a:3 Hoogte van de uitkering: berekeningsgrondslag

De berekeningsgrondslag voor de aanvullende uitkering is het dagloon op de dag voorafgaande aan het ontslag ter zake waarvan de betrokkene recht op aanvullende uitkering wordt toegekend, voorzover dat betrekking heeft op het inkomen uit de betrekking waaraan het recht op aanvullende uitkering wordt ontleend.

Artikel 10a:4 Hoogte van de uitkering: indexering

 • 1. De berekeningsgrondslag van de aanvullende uitkering wordt per 1 januari en 1 juli van een jaar geïndexeerd op een volgens LOGA-partijen vastgestelde wijze.

 • 2. Het LOGA maakt bekend met welk percentage de berekeningsgrondslag van de aanvullende uitkering wijzigt.

Artikel 10a:5 Hoogte van de uitkering: bedrag

 • 1. De uitkering krachtens de Werkloosheidswet en de aanvullende uitkering bedragen tezamen een percentage van de berekeningsgrondslag van de aanvullende uitkering.

 • 2. Het in het eerste lid genoemde percentage bedraagt:

  • a.

   gedurende de eerste vijftien maanden 80% en

  • b.

   vervolgens 70%

 • 3. Een eventuele verlenging van de uitkering krachtens artikel 43 van de Werkloosheidswet schort de termijn gedurende welke 80% van de berekeningsgrondslag wordt uitgekeerd niet op.

 • 4. Ter bepaling van de hoogte van de aanvullende uitkering, als bedoeld in artikel 10a:2, derde lid, wordt uitgegaan van de datum van ontslag

Artikel 10a:5a Overgangsbepaling: Verlengde uitkering voor mensen die tussen 11 augustus 2003 en 1 augustus 2004 werkloos zijn geworden

 • 1. De betrokkene die recht heeft op een aanvullende uitkering, die op of na 11 augustus 2003 maar voor 1 augustus 2004 werkloos is geworden en op de eerste dag van werkloosheid jonger is dan 57,5, heeft na afloop van de loongerelateerde uitkering op grond van de Werkloosheidswet gedurende twee jaar recht op een verlengde uitkering.

 • 2. De betrokkene die recht heeft op een aanvullende uitkering, die op of na 11 augustus 2003 maar voor 1 augustus 2004 werkloos is geworden en op de eerste dag van werkloosheid 57,5 jaar of ouder is, heeft na afloop van de loongerelateerde uitkering op grond van de Werkloosheidswet gedurende 3,5 jaar recht op een verlengde uitkering.

 • 3. De hoogte van de verlengde uitkering, genoemd in het eerste en tweede lid, is 80% van de berekeningsgrondslag, zolang een periode van 15 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van werkloosheid niet is verstreken en vervolgens 70% van de berekeningsgrondslag.

 • 4. Op de verlengde uitkering genoemd in dit artikel zijn, voor zover toepasbaar, de artikelen van dit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing.

 • 5. Indien recht bestaat op een uitkering op grond van artikel 130h, tweede lid, van de Werkloosheidswet, wordt deze op de verlengde uitkering in mindering gebracht.

Artikel 10a:5b Overgangsbepaling: Aanvullende uitkering voor mensen op wie artikel 130h, eerste lid, van de Werkloosheidswet van toepassing is

De bepalingen van hoofdstuk 10a, zoals deze luidden voor 1 augustus 2004, blijven gelden voor de betrokkene op wie artikel 130h, eerste lid, van de Werkloosheidswet van toepassing is.

Artikel 10a:6 Beëindiging van het recht op uitkering

De bepalingen betreffende de gehele of gedeeltelijke beëindiging van het recht op uitkering, vastgelegd in de Werkloosheidswet, zijn van toepassing op de aanvullende uitkering.

Artikel 10a:7 Herleving van het recht op uitkering

De bepalingen betreffende de herleving van het recht op uitkering, vastgelegd in de Werkloosheidswet, zijn van toepassing op de aanvullende uitkering.

Artikel 10a:8 Verlenging van het recht op uitkering

De bepalingen betreffende de verlenging van het recht op uitkering, vastgelegd in de Werkloosheidswet, zijn van toepassing op de aanvullende uitkering.

Artikel 10a:9 Verplichtingen en sancties

 • 1. Het verplichtingen- en sanctieregime van de Werkloosheidswet is van toepassing op de aanvullende uitkering, met inachtneming van het in het tweede lid gestelde en met dien verstande dat een boete in de zin van de Werkloosheidswet niet leidt tot een verandering in het bedrag van de aanvullende uitkering.

 • 2. Indien een betrokkene ontslagen wordt op grond van artikel 8:4, nadat hij heeft aangegeven voor dit ontslag in aanmerking te willen komen en de uitvoeringsinstelling als gevolg hiervan de uitkering krachtens de Werkloosheidswet als sanctie gedeeltelijk weigert, kent het college een aanvulling op de aanvullende uitkering toe zodanig dat de uitkering krachtens de Werkloosheidswet en de aanvullende uitkering tezamen een bedrag vormen dat overeenkomt met het bedrag waarop betrokkene recht zou hebben gehad indien hij niet te kennen zou hebben gegeven voor ontslag in aanmerking te willen komen.

 • 3. Indien een betrokkene ontslagen wordt op grond van artikel 8:4, nadat hij heeft aangegeven voor dit ontslag in aanmerking te willen komen en de uitvoeringsinstelling als gevolg hiervan de uitkering krachtens de Werkloosheidswet geheel weigert, kent het college een gemeentelijke werkloosheidsuitkering toe, waarvan de hoogte en de duur overeenkomen met de uitkering krachtens de Werkloosheidswet waarop de betrokkene recht zou hebben gehad indien hij niet te kennen zou hebben gegeven voor ontslag in aanmerking te willen komen. Deze gemeentelijke werkloosheidsuitkering wordt, indien aan de voorwaarden van artikel 10a:2 wordt voldaan, aangevuld met een aanvullende uitkering. Op deze gemeentelijke werkloosheidsuitkering zijn de bepalingen van de Werkloosheidswet van toepassing. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt de gemeentelijke werkloosheidsuitkering gelijkgesteld aan een uitkering krachtens de Werkloosheidswet.

Artikel 10a:10 Anticumulatie

Artikel 35 van de Werkloosheidswet is van toepassing op de aanvullende uitkering.

Artikel 10a:11 Scholing

De bepalingen met betrekking tot opleiding, scholing en onbeloonde activiteiten, vastgelegd in de Werkloosheidswet, zijn van toepassing op de aanvullende uitkering.

Artikel 10a:12 Aanvulling op ziekengeld

 • 1. De betrokkene die wegens ziekte verhinderd is om arbeid te verrichten en dientengevolge een uitkering krachtens de Ziektewet ontvangt (ziekengeld), heeft, indien hij recht zou hebben op een aanvullende uitkering in de zin van artikel 10a:2 van dit hoofdstuk als hij niet ziek was geweest, recht op aanvulling van dat ziekengeld.

 • 2. Het ziekengeld en de in het eerste lid genoemde aanvulling bedragen tezamen een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat de betrokkene op grond van artikel 10a:5 zou ontvangen wanneer hij niet wegens ziekte ongeschikt zou zijn om arbeid te verrichten.

 • 3. Het verplichtingen- en sanctieregime van de Ziektewet is van toepassing op de aanvulling op het ziekengeld.

Artikel 10a:12a Aanvulling op Waz-uitkering

De betrokkene, die in verband met zwangerschap en bevalling recht heeft op een uitkering op grond van de Waz, heeft recht op een aanvulling tot het voor haar geldende dagloon.

Artikel 10a:12b Aanvulling op REA-uitkering

 • 1. De arbeidsgehandicapte betrokkene die werkloos is en dientengevolge een uitkering krachtens de Werkloosheidswet ontvangt, kan bij proefplaatsing en scholing bij een nieuwe werkgever recht hebben op een uitkering op grond van de Wet op (re)integratie arbeidsgehandicapten. Indien hij recht zou hebben op een aanvullende uitkering in de zin van artikel 10a:2 van dit hoofdstuk wanneer hij geen REA-uitkering als hiervoor bedoeld zou hebben gehad, bestaat er ook in dit geval recht op aanvulling.

 • 2. De in het eerste lid genoemde aanvulling en de REA-uitkering bedragen tezamen een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat betrokkene op grond van artikel 10a:5 zou ontvangen wanneer hij een WW-uitkering en aanvullende uitkering zou ontvangen.

Artikel 10a:13 Uitkering bij overlijden

 • 1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van betrokkene wordt in aanvulling op artikel 35 of artikel 36, eerste lid, Ziektewet een overlijdensuitkering toegekend, met dien verstande dat het bedrag van beide uitkeringen tezamen gelijk is aan 100% van het voor betrokkene geldende dagloon, berekend over een periode van 13 weken.

 • 2. Op de uitkering als bedoeld in dit artikel wordt in mindering gebracht het bedrag van de uitkering waarop de nagelaten betrekkingen van de betrokkene ter zake van diens overlijden aanspraak kunnen maken uit hoofde van een andere bepaling in een gemeentelijke rechtspositieregeling, dan wel krachtens enige wettelijk voorgeschreven verzekering tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid.

Artikel 10a:13a Grensarbeiders

 • 1. De betrokkene, die aansluitend aan zijn arbeidsurenverlies als betrokkene buiten Nederland woont en in verband met artikel 71, eerste lid, onderdeel a ii, EG-verordening 1408/71 geen recht op een WW-uitkering heeft, heeft recht op een aanvullende uitkering voorzover de omstandigheid dat hij geen recht op WW-uitkering heeft, uitsluitend wordt veroorzaakt doordat hij buiten Nederland woont.

 • 2. De uitkering op grond van dit artikel:

  • a.

   eindigt niet door de omstandigheid dat de betrokkene wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid niet beschikbaar is om arbeid te aanvaarden, indien hij geen recht heeft op een uitkering als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel a, b, of n, WW vanwege het enkele feit dat zijn verzekering op grond van de daar genoemde wetten is geëindigd;

  • b.

   is, indien de betrokkene alsnog of wederom recht krijgt op een WW-uitkering, niet van invloed op het recht op bovenwettelijke uitkering dat voor de betrokkene verbonden is aan dat recht op een WW-uitkering.

 • 3. De uitkering waarop de betrokkene op grond van dit artikel lid recht heeft, is in hoogte en duur gelijk aan de WW-uitkering en de aanvullende uitkering waarop de betrokkene recht zou hebben gehad indien hij in Nederland zou hebben gewoond.

 • 4. Indien de betrokkene aantoont dat hij recht heeft op een uitkering wegens ziekte, zwangerschap, bevalling, adoptie of pleegzorg naar het recht van zijn woonland, wordt die uitkering voor de toepassing van het derde lid gelijkgesteld met de overeenkomstige uitkering op grond van de ZW of de Wet arbeid en zorg. Deze gelijkstelling vindt plaats voor ten hoogste de maximale duur van de overeenkomstige uitkering op grond van de ZW of de Wet arbeid en zorg. Zolang deze gelijkstelling duurt is de uitkering gelijk aan de uitkering op grond van de ZW of de Wet arbeid en zorg en de aanvullende uitkering waarop de betrokkene recht zou hebben gehad indien hij in Nederland had gewoond.

 • 5. Indien de betrokkene een uitkering wegens werkloosheid, ziekte, zwangerschap, bevalling, adoptie, pleegzorg of arbeidsongeschiktheid naar het recht van zijn woonland ontvangt, wordt deze geheel in mindering gebracht op de uitkering op grond van dit artikel over dezelfde periode.

 • 6. Zolang en voorzover de betrokkene tegelijk recht heeft op een uitkering op grond van dit artikel en een WW-uitkering, een ZW-uitkering, een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg, een bovenwettelijke uitkering of een uitkering die daar naar aard en strekking mee overeenkomt, niet zijnde een uitkering naar het recht van zijn woonland, heeft de uitkering op grond van dit artikel het karakter van een aanvulling tot de hoogte die de uitkering op grond van dit artikel zonder de samenloop zou hebben. Hierbij wordt de wettelijke uitkering geacht onverminderd te zijn ontvangen indien deze op grond van enige wettelijke bepaling geheel of gedeeltelijk is geweigerd, dan wel niet of niet geheel is betaald.

Artikel 10a:14 Diensttijd

 • 1. In deze paragraaf wordt verstaan onder ‘diensttijd’: de aan het ontslag voorafgaande in overheidsdienst doorgebrachte tijd waaraan het deelnemerschap in de zin van het pensioenreglement is verbonden, alsmede tijd die door inkoop voor pensioen geldig zou zijn verklaard.

 • 2. Onder diensttijd bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan de tijd doorgebracht in de betrekking waaruit de werkloosheid is ontstaan, indien aan die tijd op grond van de Regeling beperking van het zijn van overheidswerknemer in de zin van de wet Privatisering ABP (Stc. 1997, 164) het ambtenaarschap in de zin van evengenoemde regeling niet is verbonden.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid blijft buiten beschouwing:

  • a.

   diensttijd liggende vóór een onderbreking van meer dan een jaar;

  • b.

   diensttijd welke in aanmerking is genomen bij de berekening van de duur van een eerder toegekend wachtgeld, een daarmee gelijk te stellen uitkering wegens onvrijwillige werkloosheid of een bovenwettelijke uitkering wegens onvrijwillige werkloosheid ten laste van de overheid;

  • c.

   diensttijd welke in aanmerking is genomen bij de berekening van een pensioen krachtens het pensioenreglement dan wel voorafgaat aan een ontslag verleend op grond van artikel 8:3 van deze regeling of een soortgelijke bepaling in een andere overheidsregeling;

  • d.

   tijd, bedoeld in de artikelen 5.3, 5.4 en 5.5 van het pensioenreglement;

  • e.

   tijd in een aangehouden betrekking, dan wel in een betrekking welke de betrokkene had kunnen aanhouden, doch uit welke hij vrijwillig werkloos is geworden met ingang van de datum waarop de uitkering krachtens de Werkloosheidswet ingaat.

Artikel 10a:15 Voorwaarden voor recht op uitkering / samenloop met suppletie

 • 1. Recht op een aansluitende uitkering heeft de betrokkene die:

  • a.

   recht heeft op een uitkering krachtens de artikelen 15 tot en met 21 van de Werkloosheidswet en

  • b.

   werkloos is als gevolg van een ontslag op grond van artikel 8:4, 8:5, 8:6 of 8:8, met inachtneming van het derde lid.

 • 2. Eveneens recht op een aansluitende uitkering heeft de betrokkene die door het college op basis van artikel 10a:9 derde lid een gemeentelijke werkloosheidsuitkering is toegekend.

 • 3. In afwijking van het eerste lid biedt ontslag op basis van artikel 8:6 slechts aanspraken op een aansluitende uitkering indien gebruik is gemaakt van de mogelijkheid die artikel 8:6, derde lid, laatste volzin biedt.

 • 4. Het recht op de aansluitende uitkering ontstaat op de eerste dag van de werkloosheid, waarbij de aansluitende uitkering ingaat zodra de geldende uitkeringsduur van de loongerelateerde uitkering krachtens de Werkloosheidswet is verstreken.

 • 5. Voor degene op wie artikel 10a:5a van toepassing is, ontstaat het recht op de aansluitende uitkering op de eerste werkloosheidsdag, waarbij de aansluitende uitkering ingaat zodra de geldende uitkeringsduur van de verlengde uitkering is verstreken.

 • 6. Voor degene op wie artikel 130h, eerste lid, van de Werkloosheidswet van toepassing is, ontstaat het recht op de aansluitende uitkering op de eerste werkloosheidsdag, waarbij de aansluitende uitkering ingaat zodra de geldende uitkeringsduur van uitkering krachtens de Werkloosheidswet is verstreken

 • 7. Het recht op een aansluitende uitkering komt niet tot uitbetaling indien en voor zolang de betrokkene ter zake van eenzelfde ontslag recht heeft op suppletie, als bedoeld in hoofdstuk 11a van de CAR.

 • 8. De betrokkene, die terzake van een ontslag wegens ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte als bedoeld in artikel 8:5 recht heeft op een WAO-uitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, heeft recht op een aansluitende uitkering, berekend naar de duur, als bepaald in artikel 10a:16, derde lid, op het moment dat de mate van arbeidsongeschiktheid op een lager percentage wordt vastgesteld dan 80% en hij om die reden recht heeft op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet.

 • 9. Indien de WAO-uitkering, als bedoeld in het achtstelid, is ontstaan uit twee of meer dienstbetrekkingen, wordt het recht op de aansluitende uitkering toegerekend aan de dienstbetrekking ter zake waarvan hij betrokkene is, naar rato van de feitelijk genoten inkomsten uit hoofde van de desbetreffende dienstbetrekkingen.

Artikel 10a:16 Duur van de uitkering

 • 1. De duur van de aansluitende uitkering wordt vastgesteld op drie maanden, vermeerderd voor de betrokkene:

  • a.

   die op de dag van ontslag de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt met een duur gelijk aan 18% van de diensttijd;

  • b.

   die op de dag van ontslag 21 jaar oud is met een duur van 19,5% van de diensttijd en zo vervolgens per leeftijdsjaar opklimmende met 1,5%.

 • 2. De in het eerste lid berekende duur wordt verminderd met:

  • a.

   de duur van de uitkering krachtens de Werkloosheidswet, zoals deze is vastgesteld op de eerste dag van de werkloosheid en

  • b.

   twee jaar.

 • 3. Ter bepaling van de duur van de aansluitende uitkering voor betrokkene, genoemd in artikel 10a:15, achtste lid, wordt uitgegaan van de datum van het ontslag.

 • 4. De betrokkene die op het tijdstip van ontslag de leeftijd van 55 jaren of ouder heeft bereikt, heeft recht op een aansluitende uitkering tot de eerste dag van de kalendermaand waarin hij 65 jaar wordt.

Artikel 10a:16a Overgangsbepaling: Aansluitende uitkering voor mensen die tussen 11 augustus 2003 en 1 augustus 2004 werkloos zijn geworden

 • 1. De duur van de aansluitende uitkering voor de betrokkene die recht heeft op een aansluitende uitkering, die op of na 11 augustus 2003 maar voor 1 augustus 2004 werkloos is geworden, wordt vastgesteld op drie maanden, vermeerderd voor de betrokkene:

  • a.

   die op de dag van ontslag de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt met een duur gelijk aan 18% van de diensttijd;

  • b.

   die op de dag van ontslag 21 jaar oud is met een duur van 19,5% van de diensttijd en zo vervolgens per leeftijdsjaar opklimmende met 1,5% en wordt verminderd met de duur van de loongerelateerde uitkering krachtens de Werkloosheidswet, zoals deze is vastgesteld op de eerste dag van de werkloosheid en de duur van de verlengde uitkering genoemd in artikel 10a:5a.

 • 2. De betrokkene die recht heeft op een aansluitende uitkering, die op of na 11 augustus 2003 maar voor 1 augustus 2004 werkloos is geworden en die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van 55 jaren of ouder heeft bereikt, heeft recht op een aansluitende uitkering tot de eerste dag van de kalendermaand, volgend op die waarin hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Een uitkering op basis van de Algemene Ouderdomswet wordt in mindering gebracht op de aansluitende uitkering.

 • 3. Op de aanvullende uitkering genoemd in dit artikel zijn, voor zover toepasbaar, de artikelen van dit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing.

 • 4. Indien recht bestaat op een uitkering op grond van artikel 130h, tweede lid, van de Werkloosheidswet, wordt deze op de aansluitende uitkering in mindering gebracht.

Artikel 10a:16b Overgangsbepaling: Aansluitende uitkering voor mensen op wie artikel 130h, eerste lid, van de Werkloosheidswet van toepassing is

De bepalingen van hoofdstuk 10a, zoals deze luidden voor 1 augustus 2004, blijven gelden voor de betrokkene op wie artikel 130h, eerste lid, van de Werkloosheidswet van toepassing is.

Artikel 10a:17 Hoogte van de uitkering: berekeningsgrondslag

Artikel 10a:3 is van toepassing op de aansluitende uitkering.

Artikel 10a:18 Hoogte van de uitkering: indexering

Artikel 10a:4 is van toepassing op de aansluitende uitkering.

Artikel 10a:19 Hoogte van de uitkering: bedrag

 • 1. De aansluitende uitkering bedraagt 80% van de berekeningsgrondslag, zolang een periode van 15 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van werkloosheid nog niet is verstreken en vervolgens 70% van de berekeningsgrondslag.

 • 2. Ter bepaling van de hoogte van de aansluitende uitkering, als bedoeld in artikel 10a:15, achtste lid, wordt uitgegaan van de datum van ontslag.

 • 3. Indien recht bestaat op een uitkering op grond van artikel 130h, tweede lid, van de Werkloosheidswet, wordt deze op de aansluitende uitkering in mindering gebracht.

Artikel 10a:20 Beëindiging van het recht op uitkering

 • 1. De bepalingen in de Werkloosheidswet betreffende de gehele of gedeeltelijke beëindiging van het recht op vervolguitkering zijn van overeenkomstige toepassing op de aansluitende uitkering.

 • 2. In afwijking van het gestelde in lid 1 eindigt het recht op aansluitende uitkering niet in geval van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte en er geen aanspraak bestaat op een uitkering krachtens de Ziektewet.

 • 3. Het in het eerste lid gestelde geldt niet in het geval het recht op uitkering krachtens artikel 20, lid 1, onderdeel e van de Werkloosheidswet zou worden beëindigd wegens het verstrijken van de uitkeringsduur. In dat geval eindigt het recht op uitkering na het verstrijken van de uitkeringsduur van de aansluitende uitkering, berekend overeenkomstig artikel 10a:16.

Artikel 10a:20a Nawerking Ziektewet en WAZ

Indien er op grond van de Ziektewet dan wel op grond van de Waz na aanvang van de aansluitende uitkering recht ontstaat op een uitkering krachtens de Ziektewet, respectievelijk de Waz, wordt deze uitkering in mindering gebracht op de aansluitende uitkering.

Artikel 10a:21 Herleving van het recht op uitkering

 • 1. De bepalingen in de Werkloosheidswet betreffende de herleving van het recht op uitkering zijn van overeenkomstige toepassing op de aansluitende uitkering.

 • 2. Artikel 43 van de Werkloosheidswet en artikel 50 van de Werkloosheidswet, zoals deze luidde voor inwerkingtreding van de wet van 19 december 2003, Stb. 2003, 546, met betrekking tot de verlenging van het recht op uitkering krachtens de Werkloosheidswet zijn niet van overeenkomstige toepassing op de aansluitende uitkering.

Artikel 10a:22 Verplichtingen en sancties

 • 1. Het verplichtingen- en sanctieregime van de Werkloosheidswet is van overeenkomstige toepassing op de aansluitende uitkering.

 • 2. Tijdens ziekte is het verplichtingen- en sanctieregime van de Ziektewet van overeenkomstige toepassing op de aansluitende uitkering.

Artikel 10a:23 Anticumulatie

Artikel 35 van de Werkloosheidswet is van overeenkomstige toepassing op de aansluitende uitkering.

Artikel 10a:24 Scholing

De bepalingen met betrekking tot opleiding, scholing en onbeloonde activiteiten, vastgelegd in de Werkloosheidswet, zijn van overeenkomstige toepassing op de aansluitende uitkering.

Artikel 10a:25 Uitkering bij overlijden

 • 1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van betrokkene wordt in onder overeenkomstige toepassing van artikel 35 of artikel 36, eerste lid, Ziektewet een overlijdensuitkering toegekend, met dien verstande dat het bedrag van beide uitkeringen tezamen gelijk is aan 100% van het voor betrokkene geldende dagloon, berekend over een periode van 13 weken.

 • 2. Op de uitkering als bedoeld in dit artikel wordt in mindering gebracht het bedrag van de uitkering waarop de nagelaten betrekkingen van de betrokkene ter zake van diens overlijden aanspraak kunnen maken uit hoofde van een andere bepaling in een gemeentelijke rechtspositieregeling, dan wel krachtens enige wettelijk voorgeschreven verzekering tegen ziekte.

Artikel 10a:25a Grensarbeiders

 • 1. Na het verstrijken van de duur van een uitkering op grond van artikel 10a:13a heeft de betrokkene recht op de aansluitende uitkering waarop hij recht zou hebben gehad als hij in Nederland zou hebben gewoond.

 • 2. Op de uitkering op grond van dit artikel is artikel 10a:13a, tweede, vijfde en zesde lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10a:26 Regeling tegemoetkoming verhuiskosten

 • 1. Aan de betrokkene die elders arbeid of een bedrijf ter hand gaat nemen en recht heeft of zou krijgen op een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering indien hij geen betrekking zou hebben aanvaard of bedrijf ter hand zou hebben genomen, kan op zijn aanvraag een vergoeding van € 2.270,- worden toegekend als tegemoetkoming in de kosten van een daartoe noodzakelijke verhuizing.

 • 2. Indien de betrokkene uit anderen hoofde eveneens een tegemoetkoming in de verhuiskosten krijgt, wordt deze vergoeding op de in het eerste lid genoemde tegemoetkoming in mindering gebracht.

Artikel 10a:27 Regeling tegemoetkoming verhuiskosten

 • 1. Om voor een verhuiskostenvergoeding op basis van artikel 10a:26 in aanmerking te komen dient de uitkeringsgerechtigde:

  • a.

   de werkloosheid door het ter hand nemen van arbeid of bedrijf met tenminste 50% met een minimum van vijf uur te verminderen;

  • b.

   te verhuizen binnen zes maanden na de vermindering van de werkloosheid, doch uiterlijk drie maanden voor de oorspronkelijk vastgestelde beëindigingsdatum van de uitkeringsperiode;

  • c.

   arbeid te aanvaarden voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met een duur van minimaal één jaar, blijkend uit de overlegging van het arbeidscontract;

  • d.

   zich binnen een afstand van 25 kilometer van de standplaats van de nieuwe arbeid te vestigen, terwijl de afstand tussen deze standplaats en de oude woning tenminste 50 kilometer moet bedragen;

  • e.

   schriftelijk te melden of hij een vergoeding uit anderen hoofde ontvangt en te verklaren dat hij geen bezwaar heeft als de uitvoeringsinstelling bij de nieuwe werkgever deze melding verifieert en de uitvoeringsinstelling vaststelt dat de uitkeringsgerechtigde is verhuisd.

 • 2. Het recht op de tegemoetkoming in de verhuiskosten ontstaat eerst als vaststaat dat de uitkeringsgerechtigde daadwerkelijk is verhuisd.

Artikel 10a:28 Reïntegratietoeslag

 • 1. Betrokkene heeft op aanvraag recht op een reïntegratietoeslag indien:

  • a.

   hij een dienstbetrekking in de zin van de Werkloosheidswet aanvaardt en

  • b.

   het dagloon verbonden aan de nieuwe dienstbetrekking lager is dan 90% van de in artikel 10a:3 genoemde berekeningsgrondslag, met inachtneming van het tweede lid.

 • 2. De reïntegratietoeslag dient binnen 10 weken nadat de nieuwe dienstbetrekking is aanvaard te worden aangevraagd bij het college.

 • 3. Indien de omvang in uren van de nieuwe dienstbetrekking kleiner is dan de omvang van de oude betrekking, heeft betrokkene recht op een reïntegratietoeslag, mits het dagloon omgerekend naar de omvang van de oude betrekking lager is dan 90% van de in artikel 10a:3 genoemde berekeningsgrondslag.

 • 4. Indien de in het eerste lid genoemde dienstbetrekking van tijdelijke aard is, dient zij voor de duur van minimaal één jaar te zijn overeengekomen.

 • 5. In gevallen waarin artikel 35 van de Werkloosheidswet of artikel 10a:32 van de CAR van toepassing is, is er geen recht op de in het eerste lid genoemde reïntegratietoeslag.

Artikel 10a:29 Reïntegratietoeslag

 • 1. De duur van de reïntegratietoeslag is negen maanden voor elk vol jaar dat de betrokkene nog recht zou hebben op een aanvullende en/of aansluitende uitkering indien betrokkene de nieuwe betrekking niet zou hebben verkregen.

 • 2. Voor de bepaling van de duur van de reïntegratietoeslag op basis van het eerste lid wordt het aantal jaren dat de betrokkene nog recht zou hebben op een bovenwettelijke uitkering op hele jaren naar beneden afgerond.

Artikel 10a:30 Reïntegratietoeslag

 • 1. De reïntegratietoeslag wordt beëindigd:

  • a.

   indien de voor betrokkene berekende duur is verstreken;

  • b.

   indien betrokkene geheel werkloos wordt in de nieuwe betrekking;

  • c.

   indien de inkomsten uit de nieuwe betrekking gedurende drie maanden het in artikel 10a:31 opgenomen niveau van de reïntegratietoeslag te boven zijn gegaan.

 • 2. Onder gehele werkloosheid in de zin van het eerste lid, onderdeel b wordt de situatie verstaan waarin de betrokkene die in de nieuwe betrekking per kalenderweek:

  • a.

   ten minste acht uren werkte zoveel arbeidsuren per kalenderweek heeft verloren dat er minder dan vijf arbeidsuren resteren of;

  • b.

   minder dan acht uren werkte zoveel arbeidsuren per kalenderweek heeft verloren dat er minder dan de helft van de arbeidsuren resteren.

 • 3. Indien betrokkene gedeeltelijk werkloos wordt in de nieuwe betrekking, blijft de reïntegratietoeslag gelden voor die uren waarvoor betrokkene nog werkzaamheden verricht. De toeslag wordt dan naar rato uitgekeerd.

 • 4. De uitkeringsgerechtigde dient aan het einde van elke maand een overzicht te verschaffen van de inkomsten uit de nieuwe dienstbetrekking die hij in die maand heeft genoten. Op basis van dit overzicht wordt bepaald of er een recht op een reïntegratietoeslag is en zo ja, hoe hoog die toeslag dient te zijn.

 • 5. Indien het recht op reïntegratietoeslag op grond van het eerste lid, onderdeel c is beëindigd, kan dit recht niet meer herleven.

Artikel 10a:31 Reïntegratietoeslag

 • 1. De reïntegratietoeslag vult de inkomsten uit de nieuwe betrekking aan tot 90% van de in artikel 10a:3 genoemde berekeningsgrondslag.

 • 2. Indien er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 10a:28, derde lid, vult de reïntegratietoeslag de inkomsten uit de nieuwe betrekking, omgerekend naar de omvang van de oude betrekking, naar rato aan tot 90% van de in artikel 10a:3 genoemde berekeningsgrondslag.

Artikel 10a:32 Reïntegratiepremie

 • 1. Op verzoek van de betrokkene kan een reïntegratiepremie worden toegekend indien:

  • a.

   betrokkene een aanvullende en/of aansluitende uitkering wegens werkloosheid geniet en;

  • b.

   hij arbeid voor onbepaalde tijd ter hand gaat nemen of bedrijf gaat uitoefenen, waardoor de werkloosheid volledig wordt opgeheven.

 • 2. Het verzoek tot toekenning van de reïntegratiepremie dient uiterlijk 10 weken na beëindiging van de uitkering op basis van de Werkloosheidswet door betrokkene te worden ingediend.

 • 3. Toekenning van een reïntegratiepremie is alleen mogelijk indien het verzoek betrekking heeft op de gehele bovenwettelijke uitkering.

 • 4. Indien op verzoek van betrokkene een reïntegratiepremie wordt toegekend, wordt het recht op een maandelijks te betalen bovenwettelijke uitkering door het recht op een bedrag ineens vervangen en vervallen daarmee de opgebouwde rechten van betrokkene op een bovenwettelijke uitkering. De artikelen 10a:7, 10a:8 en 10a:21 zijn dan niet van toepassing.

 • 5. Indien het recht op de aanvullende en/of aansluitende uitkering wegens werkloosheid krachtens artikel 10a:7 of artikel 10a:21 herleeft voordat een besluit over het verzoek van betrokkene omtrent de toekenning van een reïntegratiepremie genomen is, wordt negatief besloten op dit verzoek.

Artikel 10a:33 Reïntegratiepremie

 • 1. De berekeningsgrondslag van de reïntegratiepremie is de som van de maandelijkse aanspraken op bovenwettelijke uitkering waarop betrokkene nog recht zou hebben gehad, indien hij geen nieuwe dienstbetrekking had aanvaard en gedurende de gehele resterende periode waarin hij nog aanspraak zou hebben gehad op bovenwettelijke uitkering in dezelfde mate werkloos zou zijn gebleven als dat hij is op de dag voorafgaande aan de indiensttreding bij de nieuwe werkgever.

 • 2. Voor de toekenning van een reïntegratiepremie wordt uitgegaan van de berekeningsbasis op grond van het eerste lid zoals die op de datum van toekenning van de premie wordt vastgesteld.

 • 3. Op basis van de Werkloosheidswet opgelegde sancties hebben geen invloed op de berekeningsbasis van de reïntegratiepremie.

Artikel 10a:34 Reïntegratiepremie

De reïntegratiepremie bedraagt 5% van de in artikel 10a:33 genoemde berekeningsgrondslag, met als maximum een bedrag van 130 maal het dagloon van de betrokkene.

Artikel 10a:35 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 10a:36 Overige en slotbepalingen

Indien het niveau van de uitkering krachtens de Werkloosheidswet een algemene neerwaartse wijziging ondergaat, wordt deze neerwaartse wijziging, tenzij de LOGA-partners anders overeenkomen, binnen zes maanden na datum van het Staatsblad, waarin de maatregel is gepubliceerd, op overeenkomstige wijze ten aanzien van de aanvullende en aansluitende uitkering doorgevoerd vanaf de in het Staatsblad vermelde datum van inwerkingtreding van bedoelde maatregel, doch niet eerder dan zes maanden na de datum van het Staatsblad.

Artikel 10a:37 Overige en slotbepalingen

Dit hoofdstuk treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 10a:38 Slotbepaling

 • 1. Hoofdstuk 10a is niet van toepassing op de ambtenaar die op of na 1 juli 2008 wordt ontslagen.

 • 2. Bij verwijzingen in dit hoofdstuk naar artikelen uit de CAR en UWO moet, voor zover niet anders is bepaald, worden uitgegaan van de tekst van deze artikelen, zoals deze luidden op 30 juni 2008.

Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen

Artikel 10d:1 Werkingssfeer

Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die als gevolg van een organisatieverandering boventallig is geworden of op grond van artikel 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen wordt en de ambtenaar die op grond van artikel 8:3, 8:5, 8:6 of 8:8 ontslagen is.

Artikel 10d:2 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a. aanvullende uitkering: uitkering tijdens de werkloosheidsuitkering;

b. bezoldiging: het gemiddelde van de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1, berekend over een periode van 12 maanden direct voorafgaand aan de start van de re-integratiefase of de start van het Van werk naar werk-traject, vermeerderd met de vakantietoelage en de eindejaarsuitkering; deze wordt geïndexeerd met de generieke salarisverhoging in de gemeentelijke sector;

c. gemeentelijke sector: de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, die de CAR van toepassing hebben verklaard;

d. boventalligheid: de situatie dat een ambtenaar wegens reorganisatie niet kan terugkeren in de formatie na de reorganisatie;

e. na-wettelijke uitkering: de uitkering na afloop van de werkloosheidsuitkering;

f. werkloosheid: werkloosheid als bedoeld in de Werkloosheidswet, waarbij het arbeidsurenverlies voortvloeit uit de beëindiging van de aanstelling of arbeidsovereenkomst bij de gemeente;

g. werkloosheidsuitkering: uitkering op grond van de Werkloosheidswet, welke uitkering voortvloeit uit de aanstelling of arbeidsovereenkomst met de gemeente.

Paragraaf 2 Samenloop met lokale afspraken

Artikel 10d:3 Samenloop met lokale afspraken
 • 1. Er kunnen lokaal aanvullende afspraken worden gemaakt op de bepalingen in dit hoofdstuk.

 • 2. Wanneer voor 26 juni 2012 lokaal andere afspraken zijn overeengekomen, dan die in dit hoofdstuk zijn gesteld, bespreken college en vakorganisaties in de Commissie voor Georganiseerd Overleg wanneer tot herziening zal worden overgegaan van deze lokale afspraken.

Paragraaf 3 Rechten bij ontslag op grond van artikel 8:8

Artikel 10d:4 Rechten bij ontslag op grond van artikel 8:8
 • 1. Voor de ambtenaar die op grond van artikel 8:8 ontslagen wordt, treft het college een passende regeling.

 • 2. De ambtenaar wordt over de inhoud van de regeling voorafgaand door het college gehoord.

 • 3. Het college betrekt bij de vaststelling van de regeling de inhoud van de paragraaf over aanvullende uitkering bij ontslag uit dit hoofdstuk, voor zover dit redelijk en billijk is.

Paragraaf 4 Procedure van re-integratie bij ontslag op grond van onbekwaamheid of ongeschiktheid (art 8:6)

Artikel 10d:5 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

  re-integratiefase: de fase voorafgaand aan ontslag, waarin door middel van een reintegratieplan afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de re-integratie van de ambtenaar het best tot stand kan komen en hieraan uitvoering wordt gegeven met als doel werkloosheid zoveel als mogelijk te voorkomen;

 • b.

  re-integratieplan: het plan van aanpak waarin de re-integratie-inspanningen van gemeente en de ambtenaar beschreven staan, die tot doel hebben de re-integratie van de ambtenaar te bevorderen;

Artikel 10d:6 Re-integratiefase voor ontslag
 • 1. De ambtenaar die ontslagen wordt op grond van artikel 8:6 heeft recht op een reintegratiefase.

 • 2. De re-integratiefase begint met een besluit tot ontslag op grond van artikel 8:6.

 • 3. De re-integratiefase gaat in op de eerste werkdag na verzending of overhandiging van het besluit tot ontslag.

 • 4. De re-integratiefase is afhankelijk van de duur van het dienstverband bij de gemeente,waaruit ontslag plaatsvindt. Hierbij wordt de duur van het dienstverband gerekend vanaf de datum van indiensttreding bij de gemeente, waaruit ontslag plaatsvindt, tot de datum van de start van de re-integratiefase.

 • 5. De duur van de re-integratiefase bedraagt bij een dienstverband van:

  a. 2 tot 10 jaar 4 maanden

  b. 10 tot 15 jaar 8 maanden

  c. 15 jaar of meer 12 maanden.

Artikel 10d:7 Einde re-integratiefase
 • 1. De re-integratiefase eindigt eerder dan na afloop van de voor de ambtenaar geldende termijn, indien de ambtenaar voor het aflopen van deze fase al dan niet in deeltijd een andere functie binnen of buiten de gemeente aanvaardt.

 • 2. De re-integratiefase eindigt eerder en het ontslag op grond van artikel 8:6 gaat direct in, indien de ambtenaar zich tijdens de re-integratiefase niet houdt aan de afspraken uit het re-integratieplan.

 • 3. Indien de re-integratiefase eerder eindigt om de in het tweede lid genoemde reden, vervallen de rechten op een aanvullende uitkering en een na-wettelijke uitkering.

Artikel 10d:8
 • 1. De re-integratiefase wordt verlengd wanneer het college zich tijdens de re-integratiefase niet houdt aan de afspraken uit het re-integratieplan.

 • 2. De verlenging duurt minimaal een maand en maximaal de helft van de oorspronkelijke re-integratiefase.

 • 3. Tijdens de verlengde re-integratiefase herstelt het college de nalatigheid naar de mate waarin dat mogelijk is.

 • 4. Tijdens de verlengde re-integratiefase blijven de gemaakte afspraken uit het re-integratieplan van kracht.

Artikel 10d:9 Verlenging re-integratiefase door middel van levensloop
 • 1. De ambtenaar kan het college verzoeken de re-integratiefase met maximaal 12 maanden te verlengen door gebruik te maken van de mogelijkheid van onbetaald verlof als bedoeld in artikel 6:9.

 • 2. Het college stemt alleen in met het verzoek indien de ambtenaar tijdens de re-integratiefaseredelijkerwijs niet heeft kunnen voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen en indien:

  • a.

   onbetaald verlof wordt opgenomen voor de volledige arbeidsduur; en

  • b.

   de ambtenaar tijdens het onbetaald verlof levenslooptegoed opneemt op grond van de gemeentelijke levensloopregeling; en

  • c.

   tijdens de verlengde re-integratiefase activiteiten worden ondernomen of voortgezet die de re-integratie bevorderen.

 • 3. Het college en de ambtenaar maken nadere afspraken over de voorwaarden waaronder de inspanningen van het college en de ambtenaar, zoals deze zijn neergelegd in het reintegratieplan, tijdens de verlenging van de re-integratiefase worden voortgezet.

 • 4. Artikel 10d:7 is tijdens de verlenging van de re-integratiefase van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10d:10 Re-integratieplan
 • 1. Het college stelt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een maand na aanvang van de re-integratiefase een re-integratieplan op.

 • 2. De ambtenaar wordt over de inhoud van het plan voorafgaand door het college gehoord.

 • 3. In het re-integratieplan worden afspraken opgenomen over de re-integratie-inspanningen die van het college en de ambtenaar verlangd worden. In het re-integratieplan staan in ieder geval afspraken over:

  • -

   verlof, voor zover dat nodig is, voor activiteiten die neergelegd zijn in het reintegratieplan;

  • -

   scholing, indien die gevolgd gaat worden, welke scholing, het begin van die scholing, het einde van die scholing, de betaling en de te behalen resultaten;

  • -

   opstellen arbeidsmarktprofiel;

  • -

   sollicitatieactiviteiten.

 • 4. In het re-integratieplan worden afspraken gemaakt over de kosten voor de verschillende activiteiten uit het re-integratieplan. De kosten voor de activiteiten uit het re-integratieplan komen, mits redelijk en billijk, volledig voor rekening van het college, met een maximum van € 7.500,=.

Paragraaf 5 Van werk naar werk-begeleiding bij boventalligheid

Artikel 10d:11 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op de ambtenaar die door het college boventallig wordt verklaard, en die op de datum waarop deze boventalligheid ingaat, een dienstverband van tenminste twee jaar heeft bij de betreffende gemeente.

Artikel 10d:12 Duur van een Van werk naar werk-traject

De boventallig verklaarde ambtenaar heeft recht op een Van werk naar werk-traject dat maximaal twee jaar duurt, tenzij het college besluit tot verlenging op grond van artikel 10d:20 en artikel 10d:22.

Artikel 10d:13 Inspanningsverplichting

In het Van werk naar werk-traject leveren zowel de boventallig verklaarde ambtenaar als het college een actieve bijdrage aan de uitvoering van het Van werk naar werk-traject. De Van werk naar werk-inspanningen zijn gericht op plaatsing van de ambtenaar in een passende dan wel geschikte functie, of aanvaarding door de ambtenaar van een functie buiten de gemeente.

Artikel 10d:14 Start Van werk naar werk-traject

Het Van werk naar werk-traject start op de dag waarop het besluit tot boventalligverklaring in werking is getreden.

Artikel 10d:15 Van werk naar werk-onderzoek
 • 1. Om richting te geven aan het Van werk naar werk-traject onderzoeken college en ambtenaar gezamenlijk de wensen en ontwikkelingsmogelijkheden van de ambtenaar, binnen en buiten de gemeente. Hierbij worden tevens de kansen van de ambtenaar op de regionale arbeidsmarkt onderzocht.

 • 2. Bij het in het eerste lid bedoelde onderzoek kan een gecertificeerd loopbaanadviseur worden ingeschakeld.

 • 3. Het Van werk naar werk-onderzoek kan van start gaan vóór de datum waarop het Van werk naar werk-traject begint en is uiterlijk binnen een maand na die datum afgerond.

Artikel 10d:16 Van werk naar werk-contract
 • 1. Binnen drie maanden na afronding van het Van werk naar werk-onderzoek stellen college en ambtenaar een Van werk naar werk-contract op.

 • 2. Het in het eerste lid bedoelde contract bevat de doelen, de voorzieningen die nodig zijn om deze doelen te bereiken, nadere afspraken en daaraan verbonden termijnen.

 • 3. Afspraken kunnen worden gemaakt over:

  • -

   het al dan niet toekennen van professionele begeleiding en de tijdsduur daarvan;

  • -

   het al dan niet elders opdoen van werkervaring;

  • -

   de werkzaamheden die de ambtenaar gedurende het Van werk naar werk-traject verricht;

  • -

   het al dan niet volgen van een opleiding en het daarvoor beschikbare budget;

  • -

   eventuele beperkingen van de ambtenaar, die zijn gebleken uit het Van werk naar werk-onderzoek;

  • -

   de tijd die de ambtenaar beschikbaar heeft voor sollicitatieactiviteiten en andere inspanningen gericht op het vinden van een nieuwe werkkring. Deze tijd bedraagt tenminste 20% van de omvang van de aanstelling;

  • -

   het al dan niet gebruik maken van specifieke flankerende voorzieningen, zoals bedoeld in het artikel 17:7.

 • 4. De noodzakelijke kosten van het Van werk naar werk-traject komen tot een bedrag van € 7.500,- voor rekening van het college. Ten aanzien van kosten die dit bedrag overstijgen neemt het college een afzonderlijk besluit.

Artikel 10d:17 Uitvoering van het Van werk naar werk-contract

Vanaf de start van de uitvoering van het Van werk naar werk-contract wordt de nakoming van de wederzijds gemaakte afspraken gevolgd. Iedere drie maanden wordt de voortgang in het traject  geëvalueerd. Hiervan wordt een verslag opgemaakt.

Artikel 10d:18 Einde Van werk naar werk-traject

Het Van werk naar werk-traject eindigt op het moment dat de ambtenaar - al dan niet in deeltijd - een andere functie binnen of buiten de gemeente aanvaardt, op grond van ontslag op eigen verzoek of ontslag om een andere reden .

Artikel 10d:19 Tussentijdse beëindiging
 • 1. Het Van werk naar werk-traject eindigt, indien de ambtenaar plaatsing in een passende of geschikte functie binnen de gemeente of de aanvaarding van een aangeboden functie buiten de gemeente weigert.

 • 2. Het college kan eveneens besluiten tot tussentijdse beëindiging van het Van werk naar werk-traject en ontslag, indien de ambtenaar zich niet houdt aan de afspraken uit het Van werk naar werk-contract.

 • 3. Indien het Van werk naar werk-traject eerder eindigt om de in het eerste of tweede lid genoemde reden, wordt de ambtenaar ontslag verleend op grond van artikel 8:3 met ingang van de dag volgend op die waarop het Van werk naar werk-traject is beëindigd. In dit geval kan het college aangeven dat sprake is van verwijtbare werkloosheid en vervallen de rechten op een aanvullende uitkering en een na-wettelijke uitkering.

Artikel 10d:20 Advies loopbaanadviseur
 • 1. Indien het Van werk naar werk-traject na verloop van 21 maanden sinds de start ervan niet met een positief resultaat is afgesloten of om een andere reden is beëindigd, brengt een gecertificeerd loopbaanadviseur binnen een maand een advies uit aan het college over het vervolgtraject. Hierbij worden in ieder geval de evaluatieverslagen als bedoeld in artikel 10d:17 in acht genomen. De ambtenaar ontvangt een afschrift van het advies.

 • 2. Het advies bedoeld in het eerste lid gaat in op de vraag of voortzetting van het Van werk naar werk-traject zinvol is, gelet op de vooruitzichten op korte termijn en de mate waarin voortzetting de kans op een passende of geschikte functie binnen afzienbare termijn vergroot.

 • 3. Het college beslist of het advies van de loopbaanadviseur wel of niet wordt overgenomen.

Artikel 10d:21 Reguliere beëndiging Van werk naar werk-traject
 • 1. Na ontvangst van het advies van de loopbaanadviseur beslist het college over het vervolg van het Van werk naar werk-traject, en stelt de ambtenaar in kennis van deze beslissing.

 • 2. Indien het Van werk naar werk-traject na verloop van 24 maanden niet wordt voortgezet wordt de ambtenaar ontslag verleend op grond van artikel 8:3.

 • 3. Het ontslag als bedoeld in het tweede lid gaat in op de eerste dag na afloop van de Van werk naar werk-termijn van twee jaar.

Artikel 10d:22 Verlenging Van werk naar werk-traject
 • 1. Indien er zekerheid is, in de vorm van een schriftelijke toezegging van een werkgever, dat binnen een half jaar een functie voor de ambtenaar kan worden gevonden, of indien  voortzetting van het Van werk naar werk-traject de kans op het vinden van een passende of geschikte functie aantoonbaar vergroot, kan het college besluiten het Van werk naar werk-traject te verlengen. Deze verlenging beslaat een redelijke en nader gespecificeerde periode en kan niet meer dan één keer worden verleend.

 • 2. Indien aan het einde van de periode van verlenging het Van werk naar werk-traject niet tussentijds is beëindigd, verleent het college de ambtenaar ontslag op grond van artikel 8:3.

 • 3. Het ontslag als bedoeld in het tweede lid gaat in op de eerste dag na afloop van de periode waarmee het Van werk naar werk-traject is verlengd.

Artikel 10d:23 Niet-nakoming van afspraken uit Van werk naar werk-contract
 • 1. Indien één van beide partijen van mening is dat de andere partij zich niet houdt aan de afspraken zoals vastgelegd in het Van werk naar werk-contract, maakt deze partij dit aan de andere partij in een gesprek kenbaar. Dit gesprek is erop gericht gezamenlijk afspraken te maken over verbetering.

 • 2. Indien één van beide partijen na het gesprek zoals bedoeld in het eerste lid in gebreke is gebleven ten aanzien van de in het Van werk naar werk-contract vastgelegde afspraken kan de andere partij eisen dat dit gevolgen heeft voor de voortzetting van het contract.Deze partij maakt dit schriftelijk aan de andere partij kenbaar.

 • 3. Ingeval de ambtenaar van het in het tweede lid bedoelde recht gebruik maakt, kan hij eisen dat het Van werk naar werk-traject wordt verlengd. Deze verlenging bedraagt een redelijke termijn, waarbij de periode die door de niet-nakoming verloren is gegaan als richtlijn kan dienen. Gedurende de periode van verlenging herstelt het college zoveel als mogelijk de gebreken die bij de uitvoering van het Van werk naar werk-contract zijn ontstaan.

 • 4. Ingeval het college van het in het tweede lid bedoelde recht gebruik maakt, kan hij het Van werk naar werk-traject tussentijds beëindigen op grond van artikel 10d:19 tweede lid en ontslag verlenen op grond van artikel 8:3.

 • 5. Indien over de nakoming van de afspraken in het Van werk naar werk-contract of de mogelijkheden zoals vastgelegd in dit artikel een geschil ontstaat, kunnen partijen dit geschil voorleggen aan de paritaire commissie.

Artikel 10d:24 Paritaire commissie
 • 1. Het college stelt een paritair samengestelde commissie in, die desgevraagd toeziet op de individuele toepassing van de bepalingen in deze paragraaf.

 • 2. Zowel de ambtenaar als het college kan een geschil over de uitvoering van het Van werk naar werk-contract, als bedoeld in artikel 10d:23, vijfde lid, voorleggen aan deze commissie.

 • 3. De commissie brengt over een in het tweede lid bedoeld geschil een bindend advies uit.

 • 4. Het college stelt een reglement vast waarin de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de commissie worden vastgelegd.

Paragraaf 6 Aanvullende uitkering

Artikel 10d:25 Aanvullende uitkering
 • 1. Recht op een aanvullende uitkering heeft de ambtenaar die:

  • a.

   op grond van artikel 8:6 is ontslagen en de re-integratiefase heeft doorlopen, waarbij de situatie zoals beschreven in artikel 10d:7 tweede en derde lid niet aan de orde is;

  of

  • b.

   op grond van artikel 8:3 is ontslagen en het Van werk naar werk-traject heeft doorlopen, waarbij de situatie zoals beschreven in artikel 10d:19 niet aan de orde is;

  en

  • c.

   recht heeft op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet en deze ook daadwerkelijk ontvangt.

 • 2. Voorwaarde voor het verkrijgen van een aanvullende uitkering is dat de ambtenaar ten aanzien van iedere betaling van de aanvullende uitkering alle gegevens aan de gemeente overlegt die van invloed kunnen zijn op de hoogte van zijn aanvullende uitkering.

Artikel 10d:26 Hoogte aanvullende uitkering bij ontslag
 • 1. De aanvullende uitkering kent twee fases.

 • 2. Gedurende de eerste fase bedraagt de aanvullende uitkering:

  • a.

   voor ambtenaren met een bezoldiging tot een bedrag van € 4.375,= 10% van de bezoldiging naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is;

  • b.

   voor ambtenaren met een bezoldiging vanaf € 4.375,= tot een bedrag van € 5.250,= 20% van de bezoldiging naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is;

  • c.

   voor ambtenaren met een bezoldiging vanaf € 5.250,= 30% van de bezoldiging naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is.

 • 3. Gedurende de tweede fase bedraagt de aanvullende uitkering:

  • a.

   voor ambtenaren met een bezoldiging van € 4.375,= tot een bedrag van € 5.250,= 10% van de bezoldiging naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is;

  • b.

   voor ambtenaren met een bezoldiging van € 5.250,= tot een bedrag van € 6.560,= 20% van de bezoldiging naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is;

  • c.

   voor ambtenaren met een bezoldiging vanaf € 6.560,= 30% van de bezoldiging naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is.

Artikel 10d:27 Duur aanvullende uitkering bij ontslag

De eerste fase van de aanvullende uitkering is één jaar, te rekenen vanaf de dag na de dag van ontslag.

De tweede fase van de aanvullende uitkering begint direct na afloop van de eerste fase en duurt tot het einde van de werkloosheidsuitkering.

Artikel 10d:28 Sancties
 • 1. Wanneer op grond van de Werkloosheidswet een sanctie wordt toegepast op de werkloosheidsuitkering, wordt deze sanctie evenredig toegepast op de aanvullende uitkering.

 • 2. Het college stelt voor de toepassing van sancties naast de sanctie op grond van het eerste lid, een sanctiebeleid op.

 • 3. Wanneer op grond van de Werkloosheidswet een sanctie wordt toegepast kan het college besluiten om het recht op na-wettelijke uitkering geheel of gedeeltelijk te laten vervallen.

 • 4. Het college stelt ter uitvoering van het derde lid nadere regels op.

Artikel 10d:29 Einde aanvullende uitkering

De aanvullende uitkering eindigt als de uitkeringsduur is verstreken.

Paragraaf 7 Na-wettelijke uitkering

Artikel 10d:30 Na-wettelijke uitkering
 • 1. De ambtenaar die recht had op een aanvullende uitkering heeft recht op een na-wettelijke uitkering indien:

  • a.

   de werkloosheid direct aansluitend op de werkloosheidsuitkering voortduurt;

   

  • b.

   hij ten aanzien van iedere betaling alle gegevens aan de gemeente overlegt die van invloed kunnen zijn op de hoogte van zijn na-wettelijke uitkering.

 • 2. Bij ontslag op grond van artikel 8:6 geldt als voorwaarde dat het ontslag gelegen is in omstandigheden binnen de werksfeer.

Artikel 10d:31 Hoogte na-wettelijke uitkering
 • 1. De na-wettelijke uitkering bij werkloosheid voor 36 uur of meer heeft de hoogte van de WW-uitkering, als deze zou zijn voortgezet.

 • 2. Wanneer sprake is van minder dan 36 uur werkloosheid, wordt het bedrag van de uitkering berekend naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is.

 • 3. De na-wettelijke uitkering en het inkomen dat de ambtenaar uit of in verband met arbeid ontvangt, mag een hoogte van 90% van de oude bezoldiging niet overschrijden. Het meerdere wordt gekort op de na-wettelijke uitkering.

Artikel 10d:32 Duur na-wettelijke uitkering

De na-wettelijke uitkering is één maand per dienstjaar in de gemeentelijke sector maal een

correctiefactor. De correctiefactor is

a. 1,4 voor dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar

b. 2 voor dienstjaren vanaf de leeftijd van 40 tot de leeftijd van 50 jaar

c. 3 voor dienstjaren vanaf de leeftijd van 50 jaar.

Artikel 10d:33 Einde na-wettelijke uitkering
 • 1. De na-wettelijke uitkering eindigt wanneer de uitkeringsduur is verstreken.

 • 2. De na-wettelijke uitkering eindigt wanneer de werkloosheid eindigt.

 • 3. Vanaf 15 juli 2014 eindigt de na-wettelijke uitkering op de eerste dag van de maand, volgend op die waarin de ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt heeft.

Artikel 10d:34 Sancties na-wettelijke uitkering

Het college stelt een sanctiebeleid op, op grond waarvan sancties worden toegepast op de uitbetaling van de na-wettelijke uitkering. Onderdeel van de sanctieregeling is de plicht die de ambtenaar heeft om het college te informeren over alles wat van invloed kan zijn op de duur en hoogte van de na-wettelijke uitkering.

Artikel 10d:35 Afkoop
 • 1. Het college kan eenmalig, aan het begin van de uitkeringsperiode, op verzoek van de ambtenaar, toestemming geven voor afkoop van de na-wettelijke uitkering.

 • 2. Het college bepaalt de hoogte van het afkoopbedrag en de voorwaarden waaronder de afkoop verstrekt wordt.

Paragraaf 8 Bijzondere uitkering bij ontslag ingeval van minder dan 35% Arbeidsongeschiktheid

Artikel 10d:36 Bijzondere uitkering bij ontslag of definitieve herplaatsing ingeval van minder dan 35% arbeidsongeschiktheid
 • 1. De ambtenaar die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is en die gedurende het derde ziektejaar, bedoeld in artikel 7:16, derde lid, is ontslagen op grond van artikel 8:5 dan wel definitief is herplaatst op grond van artikel 7:16, heeft recht op een bijzondere uitkering indien en voor zolang hij arbeid heeft voor ten minste de restverdiencapaciteit, zoals deze door UWV definitief is vastgesteld.

 • 2. Voorwaarde voor het recht op de bijzondere uitkering is dat de ambtenaar ten aanzien van iedere betaling alle gegevens aan de gemeente overlegt die van invloed kunnen zijn op de hoogte van zijn bijzondere uitkering.

Artikel 10d:37 Hoogte bijzondere uitkering bij ontslag op grond van artikel 8:5 of definitieve herplaatsing op grond van artikel 7:16
 • 1. De bijzondere uitkering bedraagt 75% van het verschil tussen het totaalinkomen uit of in verband met arbeid en de bezoldiging voorafgaand aan aanvaarding van de nieuwe arbeid.

 • 2. Op de bijzondere uitkering wordt de werkloosheidsuitkering in mindering gebracht.

Artikel 10d:38 Duur bijzondere uitkering bij ontslag op grond van artikel 8:5 of definitieve herplaatsing op grond van artikel 7:16

De maximale duur van de bijzondere uitkering is 5 jaar na aanvaarding van de nieuwe arbeid.

Artikel 10d:39 Overgangsrecht
 • 1. In afwijking van artikel 10d:31 is de duur van de na-wettelijke uitkering voor de ambtenaar die:

  a. op 1 juli 2008 20 dienstjaren of meer had in de gemeentelijke sector en

  b. ontslagen wordt binnen 10 jaar na 1 juli 2008 gelijk aan (0,25 + (0,195 + 0,015 * (X- 21)) * (X - Y) - (X-18) / 12 -2) jaar, met dien verstande dat de factor (X-18) gemaximeerd wordt op 38. Factor X staat hierbij voor de leeftijd in hele jaren op de dag van ontslag; factor Y voor de indiensttreedleeftijd in de gemeentelijke secto

 • 2. De duur van de overgangsuitkering is gelijk aan (0,25 + (0,195 + 0,015 * (X-21)) * (X - Y) - (X-18) / 12 -2) jaar, met dien verstande dat de factor (X-18) gemaximeerd wordt op 38.

  Factor X staat hierbij voor de leeftijd in hele jaren op de dag van ontslag; factor Y voor de indiensttreedleeftijd in de gemeentelijke sector.

11 Uitkeringsregeling ontslag

Artikel 11:1 Betrokkene

 • 1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder betrokkene: de gewezen ambtenaar aan wie ontslag is verleend:

  • a.

   op grond van artikel 8:4 of artikel 8:5 uit een betrekking waarin hij tijdelijk was aangesteld, terwijl die aanstelling minder dan vijf jaren heeft geduurd dan wel is geschied in een betrekking van kennelijk tijdelijke aard;

  • b.

   op een andere grond genoemd in hoofdstuk 8 van deze regeling, met uitzondering van artikel 8:9, mits dat ontslag niet op eigen verzoek is geschied en evenmin aan eigen schuld of toedoen is te wijten; en die aan dat ontslag geen recht op een uitkering ingevolge artikel 8:3 kan ontlenen.

 • 2. Onder betrokkene in de zin van dit hoofdstuk kan tevens worden verstaan de gewezen ambtenaar die ontslag heeft gevraagd omdat hij of zij de echtgenoot of geregistreerde partner volgt die door geheel buiten hem of haar liggende oorzaken noodzakelijk van standplaats moet veranderen.

Artikel 11:2 Lichamen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder 'lichamen': Rechtspersonen, maat- en vennootschappen, samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid die met verenigingen maatschappelijk gelijk kunnen worden gesteld, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens.

Artikel 11:3 Diensttijd

 • 1.

  • In dit hoofdstuk wordt verstaan onder 'diensttijd': de aan het in artikel 11:1, eerste lid, bedoelde ontslag voorafgaande in overheidsdienst doorgebrachte tijd waaraan het ambtenaarschap in de zin van de Wet privatisering ABP is verbonden, alsmede tijd die door inkoop of door een verzoek, bedoeld in artikel D 2 van de pensioenwet, voor pensioen geldig zou zijn verklaard.

 • 2. Onder diensttijd bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan de tijd doorgebracht in de betrekking waaruit het ontslag, bedoeld in artikel 11:1, is verleend, indien aan die tijd op grond van de Regeling beperking van het zijn van overheidswerknemer in de zin van de wet Privatisering ABP (Stc. 1997, 164) het ambtenaarschap in de zin van evengenoemde regeling niet is verbonden.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en het tweede lid blijft buiten beschouwing:

   • a.

    diensttijd liggende vóór een onderbreking van meer dan een maand daarvan wegens verleend ontslag;

   • b.

    diensttijd welke in aanmerking is genomen bij de berekening van de duur van een eerder toegekend wachtgeld of een daarmede gelijk te stellen uitkering wegens onvrijwillige werkloosheid ten laste van de overheid, behalve voor de toepassing van artikel 11:8, vierde lid;

   • c.

    diensttijd welke in aanmerking is genomen bij de berekening van een pensioen krachtens het pensioenreglement dan wel voorafgaat aan een ontslag verleend op grond van artikel 8:3 van deze regeling of een soortgelijke bepaling in een andere overheidsregeling;

   • d.

    tijd als bedoeld in artikel 5.4 van het pensioenreglement;

   • e.

    tijd in een aangehouden betrekking, dan wel tijd in een betrekking welke de betrokkene had kunnen aanhouden, doch uit welke hij vrijwillig ontslag heeft genomen met ingang van de datum waarop de uitkering ingaat.

 • 4. Indien en voor zover diensttijd die bij de berekening van een uitkering in aanmerking is genomen, met een overheidspensioen, anders dan ten laste van de Stichting Pensioenfonds ABP wordt vergolden, worden de duur en het bedrag van de uitkering, met ingang van de dag waarop dit pensioen is ingegaan, herberekend, waarbij die diensttijd buiten beschouwing wordt gelaten.

Artikel 11:4 Dienstbetrekking

 • 1. Dit hoofdstuk verstaat onder dienstbetrekking iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke arbeidsverhouding waarbij in dienst van een natuurlijke persoon of een lichaam werkzaamheden tegen bezoldiging of loon worden verricht.

 • 2. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 4, 5 en 6 van de Werkloosheidswet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11:5 Bezoldiging

 • 1. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder 'bezoldiging': de bezoldiging bedoeld in artikel 3:1, tweede lid van deze regeling zoals deze laatstelijk vóór het ontslag aan de betrekking was verbonden, vermeerderd met de vakantietoelage bedoeld in artikel 6:3 van deze regeling, en de eindejaarsuitkering bedoeld in artikel 3:6.

 • 2. Voor zover in de bezoldiging een bedrag moet worden begrepen wegens de vergoeding, bedoeld in artikel 3:3 van deze regeling, wordt dit bedrag berekend naar het gemiddelde over de aan de dag van het ontslag voorafgaande twaalf volle kalendermaanden.

 • 3. Indien in de bezoldiging anders dan wegens periodieke verhoging wijziging zou zijn gekomen als betrokkene de betrekking op die bezoldiging zou zijn blijven vervullen, geldt met ingang van de dag van in werking treden van die wijziging het gewijzigde bedrag als bezoldiging.

 • 4. Indien de bezoldiging wegens verminderde werkzaamheden voorafgaande aan de opheffing van de betrekking lager was dan zonder verminderde werkzaamheden het geval zou zijn geweest, kan de bezoldiging ten gunste van betrokkene worden herzien.

Artikel 11:6 Recht op uitkering

 • 1. Indien wordt voldaan aan de hierna genoemde voorwaarden, bestaat behoudens het bepaalde in het zesde lid, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat, recht op een uitkering waarvan de duur wordt vastgesteld:

  • a.

   voor de betrokkene die in de periode van 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag in ten minste 26 weken als werknemer als bedoeld in artikel 3 van de Werkloosheidswet werkzaam is geweest, ingevolge artikel 11:7;

  • b.

   voor de betrokkene die een diensttijd heeft van ten minste drie jaar onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag, ingevolge artikel 11:7, dan wel wanneer het bepaalde in artikel 11:8, eerste lid, daartoe aanleiding geeft ingevolge artikel 11:8, tweede lid en, indien van toepassing artikel 11:8, vierde lid.

 • 2. Indien het ontslag ingaat binnen 12 maanden na afloop van perioden waarin de betrokkene ten gevolge van arbeidsongeschiktheid verhinderd was werkzaamheden te verrichten, of werkzaamheden heeft verricht als bedoeld in artikel 8 van de Werkloosheidswet en hij de hoedanigheid van werknemer heeft herkregen, wordt de in het eerste lid, onder a, bedoelde periode van 12 maanden verlengd met de duur van de perioden van de bedoelde verhindering.

 • 3. De in een week verrichte werkzaamheden worden slechts in aanmerking genomen, voor zover zij betrekking hebben op de dienstbetrekking waaruit de betrokkene is ontslagen en op een of meer dienstbetrekkingen waarvoor eerstgenoemde dienstbetrekking in de plaats is gekomen en voor zover deze niet reeds eerder in aanmerking zijn genomen voor een recht op uitkering.

 • 4. Met weken, bedoeld in de voorgaande leden, worden gelijkgesteld weken, waarover de betrokkene zonder te werken loon heeft ontvangen.

 • 5. De regels die gesteld zijn krachtens artikel 17a, derde en vierde lid, van de Werkloosheidswet, zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 6. In bijzondere gevallen kan het college bepalen dat, wanneer niet aan de verplichting bedoeld in artikel 11:21, tweede of derde lid, is voldaan, het recht op uitkering ingaat met de dag waarop de inschrijving bij het arbeidsbureau van zijn woonplaats heeft plaatsgehad.

 • 7. Geen recht op uitkering bestaat:

  • a.

   indien de betrokkene op dat moment recht heeft op een WAO-uitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer;

  • b.

   indien de betrokkene ter zake van dat ontslag recht heeft op suppletie als bedoeld in hoofdstuk 11a van deze regeling;

  • c.

   indien de betrokkene op de dag van het ontslag de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt;

  • d.

   indien het ontslag aan eigen schuld of toedoen is te wijten;

  • e.

   indien het ontslag naar het oordeel van het college geacht moet worden niet te leiden tot onvrijwillige werkloosheid;

  • f.

   voor de betrokkene, die de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt, aan wie schriftelijk is medegedeeld, dat hem eervol ontslag zal worden verleend en die na die mededeling een hem aangeboden betrekking, welke mede in verband met zijn persoonlijkheid en zijn omstandigheden voor hem passend is te achten, heeft geweigerd te aanvaarden.

 • 8. De betrokkene, bedoeld in het zevende lid, onder a, heeft recht op uitkering met ingang van de dag waarop de mate van arbeidsongeschiktheid op een lager percentage wordt vastgesteld dan 80. De hoogte van deze uitkering wordt vastgesteld te rekenen vanaf de datum van ontslag. Ter bepaling van de duur van de uitkering wordt voor de toepassing van:

  • a.

   artikel 11:7 als ingangsdatum uitgegaan van de datum met ingang waarvan de mate van arbeidsongeschiktheid op een lager percentage wordt vastgesteld, waarbij voor de toepassing van het vierde lid tevens een WAO-uitkering, in voorkomend geval vermeerderd met een invaliditeitspensioen, vastgesteld naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80% of meer mede in aanmerking wordt genomen;

  • b.

   artikel 11:8 als uitgangspunt uitgegaan van de datum van ontslag.

 • 9. Het college beslist over de toekenning van uitkering op aanvraag door de betrokkene.

Artikel 11:7 Duur van de uitkering

 • 1. De uitkeringsduur is 6 maanden, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat.

 • 2. Indien de betrokkene:

  • a.

   in de periode van 5 jaar onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag ten minste gedurende 3 jaar als werknemer als bedoeld in artikel 3 van de Werkloosheidswet en in dienstbetrekking van 8 of meer uren per week werkzaam is geweest of;

  • b.

   onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag recht heeft op een uitkering op grond van de WAJONG of de WAZ; wordt de duur van de uitkering verlengd met: 3 maanden bij een arbeidsverleden van ten minste 5 jaar; 0,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 10 jaar; 1 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 15 jaar; 1,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 20 jaar; 2 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 25 jaar; 2,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 30 jaar; 3,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 35 jaar en 4,5 jaar bij een arbeidsverleden van ten minste 40 jaar.

 • 3. Het arbeidsverleden, bedoeld in het tweede lid, wordt vastgesteld door samentelling van:

  • a.

   perioden, gelegen in de 5 jaar onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag, waarover de betrokkene aantoont als werknemer als bedoeld in artikel 3 van de Werkloosheidswet en in dienstbetrekking van 8 of meer uren per week werkzaam te zijn geweest, en;

  • b.

   de periode gelegen tussen de 18e verjaardag van de betrokkene en de dag, gelegen 5 jaar voor het ontslag.

 • 4. Perioden, waarin een betrokkene:

  • a.

   Recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 80%;

  • b.

   ter zake van een dienstbetrekking op grond waarvan hem door het rijk invaliditeitspensioen was verzekerd, recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 80%, of een toelage ontvangt die naar aard en strekking overeenkomt met een toelage als bedoeld onder a, die al dan niet vermeerderd met de arbeidsongeschiktheidsuitkering 73% of meer bedraagt van de middelsom, waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering is of zou zijn berekend;

  • c.

   een uitkering ontvangt op grond van hoofdstuk III van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 80% of een toelage op grond van dat hoofdstuk, die al dan niet vermeerderd met de arbeidsongeschiktheidsuitkering 70% of meer bedraagt van het dagloon, waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering is of zou zijn berekend;

  • d.

   na beëindiging van zijn dienstbetrekking een uitkering ontvangt op grond van de Ziektewet over de maximale duur, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van die wet;

  • e.

   een uitkering ontvangt, die naar aard en strekking overeenkomt met een uitkering bedoeld onder a of d; worden, indien deze uitkeringen worden ontvangen in verband met een gewezen dienstbetrekking van 8 of meer uren per week, in aanmerking genomen voor de periode van drie jaar, bedoeld in het tweede lid, en voor de perioden gelegen in de vijf jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag, bedoeld in het derde lid.

 • 5. Voor de periode van drie jaar, bedoeld in het tweede lid en voor de perioden gelegen in de vijf jaar, onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag, bedoeld in het derde lid, worden perioden waarin een persoon een tot zijn huishouden behorend kind:

  • a.

   beneden de leeftijd van 6 jaar verzorgt, zonder dat deze persoon in dienstbetrekking van 8 of meer uren per week werkzaam is geweest of een uitkering heeft ontvangen als bedoeld in het vierde lid, volledig, en;

  • b.

   vanaf de leeftijd van 6 jaar doch beneden de leeftijd van 12 jaar verzorgt, zonder dat deze persoon in dienstbetrekking van 8 of meer uren per week werkzaam is geweest of een uitkering heeft ontvangen als bedoeld in het vierde lid, voor de helft in aanmerking genomen.

 • 6. Voor de toepassing van het vijfde lid worden als periode van verzorging niet meegeteld de periode waarin:

  • a.

   de verzorgende persoon als werknemer in de zin van een wettelijke regeling inzake werkloosheid recht heeft op een uitkering ter zake van werkloosheid of;

  • b.

   de verzorging buiten Nederland plaatsvindt anders dan tijdens vakanties.

 • 7. Indien er in een gezamenlijke huishouding meer verzorgende personen zijn als bedoeld in het vijfde lid, wordt voor de toepassing van dat lid als verzorgende persoon van het kind beschouwd, degene van deze personen die zij als zodanig hebben aangewezen. Ingeval geen verzorgende persoon wordt aangewezen, is het college bevoegd een van hen die naar het oordeel van het college als verzorgende persoon moet worden beschouwd, als zodanig aan te wijzen.

 • 8. Voor de toepassing van het vijfde en zevende lid wordt onder:

  • a.

   een kind verstaan een eigen, aangehuwd of pleegkind;

  • b.

   een pleegkind verstaan een kind dat als eigen kind wordt onderhouden en opgevoed.

 • 9. De regels die gesteld zijn krachtens artikel 17b, zevende lid, van de Werkloosheidswet, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11:8 Duur van de uitkering

 • 1. In afwijking van artikel 11:7, eerste en tweede lid, wordt, indien dit leidt tot een langere uitkeringsduur, waarin tevens voor zover van toepassing de bijzondere verlenging als bedoeld in het vierde lid van dit artikel is begrepen, de duur van de uitkering vastgesteld overeenkomstig de volgende leden.

 • 2. De duur van de uitkering wordt vastgesteld op een aantal maanden, gelijk aan 1/6 deel van de diensttijd, waarna de uitkomst naar boven wordt afgerond op hele maanden.

 • 3. De ingevolge het tweede lid berekende uitkeringsduur wordt ten hoogste vastgesteld op 24 maanden.

 • 4. Indien een betrokkene ten tijde van het ontslag een diensttijd van ten minste tien jaren heeft volbracht en de som van zijn leeftijd en diensttijd, die hij ten tijde van het ontslag heeft bereikt, 60 jaren of meer bedraagt, wordt hem na afloop van de termijn waarover uitkering is toegekend aansluitend gedurende een periode van zes maanden een bijzondere verlenging verleend.

Artikel 11:9 Vervolguitkering

 • 1. De betrokkene, die het einde van de uitkeringsduur, bedoeld in artikel 11:7, tweede lid, heeft bereikt, heeft in aansluiting op die uitkering recht op een vervolguitkering.

 • 2. De betrokkene die:

  • a.

   het einde van de uitkeringsduur, bedoeld in artikel 11:7, eerste lid, heeft bereikt en

  • b.

   voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 11:7, tweede lid, onderdeel a of b, doch uitsluitend wegens zijn arbeidsverleden geen recht heeft op verlenging van de uitkeringsduur, heeft recht op een vervolguitkering.

 • 3. Behoudens het gestelde in de volgende leden is de duur van de vervolguitkering een jaar.

 • 4. De duur van de vervolguitkering voor de betrokkene die op de dag van zijn ontslag 57,5 jaar of ouder is, bedraagt drie en een half jaar.

 • 5. De betrokkene aan wie ingevolge artikel 11:8 een uitkering is toegekend, heeft aansluitend recht op een vervolguitkering indien de toegekende uitkering eindigt op een tijdstip gelegen binnen een jaar na de datum waarop zijn uitkering zou zijn beëindigd, wanneer deze zou zijn toegekend ingevolge artikel 11:7. De vervolguitkering eindigt op het tijdstip gelegen een jaar na de in de vorige volzin bedoelde datum.

 • 6. De betrokkene die op de dag van zijn ontslag 57,5 jaar of ouder is en aan wie ingevolge artikel 11:8 een uitkering is toegekend, heeft aansluitend recht op een vervolguitkering indien de toegekende uitkering eindigt op een tijdstip gelegen binnen drie en een half jaar na de datum waarop zijn uitkering zou zijn beëindigd, wanneer deze zou zijn toegekend ingevolge artikel 11:7. De vervolguitkering eindigt op het tijdstip gelegen drie en een half jaar na de in de vorige volzin bedoelde datum.

 • 7. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn bepalingen van de uitkering van overeenkomstige toepassing op de vervolguitkering.

Artikel 11:10 Bedrag van de uitkering

 • 1. Het bedrag van de uitkering is gedurende de eerste twee maanden gelijk aan 87% van de bezoldiging, gedurende de volgende twee maanden 77% en vervolgens 67% van de bezoldiging.

 • 2. Het bedrag van de uitkering is gedurende de termijn van de bijzondere verlenging ingevolge artikel 11:8, vierde lid, 67% van de bezoldiging.

 • 3. Bij intrekking van de Wet van 20 december 1984 (Stb. 1984, 657) worden de percentages, genoemd in het eerste en tweede lid, met 3 procentpunten verhoogd.

Artikel 11:11 Bedrag van de vervolguitkering

 • 1. Het bedrag van de vervolguitkering is gelijk aan het minimumloon, met dien verstande dat dit bedrag nooit meer kan bedragen dan 70% van de bezoldiging.

 • 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder minimumloon verstaan het maandbedrag van het minimumloon bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, of, indien het een betrokkene jonger dan 23 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon, bedoeld in artikel 7, derde lid, en artikel 8, derde lid, van genoemde wet, beide vermeerderd met de daarvoor berekende vakantiebijslag, bedoeld in artikel 15 van die wet.

Artikel 11:12 Verhuiskosten

Aan de betrokkene bedoeld in artikel 11:8, eerste lid, kan, indien hij elders arbeid of bedrijf ter hand gaat nemen, door het college een op de voet van de Verplaatsingskostenregeling te bepalen vergoeding in de kosten van een daartoe noodzakelijke verhuizing worden toegekend.

Artikel 11:13 Vermindering

 • 1. Wanneer de betrokkene inkomsten verkrijgt uit of in verband met arbeid, waaronder mede wordt verstaan een uitkering krachtens de WAJONG of de WAZ, of bedrijf, ter hand genomen op of na de dag waarop hem het ontslag is verleend dan wel schriftelijk mededeling is gedaan van het voornemen hem ontslag te verlenen, wordt op de in artikel 11:6 bedoelde uitkering een vermindering toegepast tot het bedrag waarmee die inkomsten en uitkering samen de bezoldiging te boven gaan. Voor de bepaling van het bedrag waarmede de uitkering vermeerderd met inkomsten zoals bedoeld in de eerste volzin, de bezoldiging overschrijdt, wordt een vermindering van de uitkering ingevolge artikel 11:23, eerste lid, niet in aanmerking genomen.

 • 2. Ten aanzien van de betrokkene aan wie een uitkering is toegekend en die wegens ongeschiktheid tot het verrichten van zijn betrekking ontslag is verleend uit de betrekking die hij gedurende de met recht op uitkering doorgebrachte tijd bekleedde en waarin hij deelnemer was in de zin van het pensioenreglement, worden inkomsten bedoeld in het eerste lid als volgt verrekend. De inkomsten, ter hand genomen met ingang van of na de dag waarop het ontslag plaats vond uit de betrekking die door betrokkene gedurende de met recht op uitkering doorgebrachte tijd werd bekleed, worden verrekend over de maand waarop zij betrekking hebben of geacht kunnen worden betrekking te hebben. In afwijking van het gestelde in het eerste lid, geschiedt deze verrekening op zodanige wijze dat de oorspronkelijk toegekende uitkering wordt verminderd met het bedrag waarmee het pensioen al dan niet aangevuld met een wachtgeld of uitkering, vermeerderd met de inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf met inbegrip van de oorspronkelijk toegekende uitkering de oorspronkelijke bezoldiging overschrijdt. Indien na die vermindering een bedrag aan overschrijding van de bezoldiging resteert, wordt het aanvullende wachtgeld of de aanvullende uitkering verminderd met het resterende bedrag aan overschrijding.

 • 3. Het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf, ter hand genomen gedurende vakantie, verlof of non-activiteit, onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag ter zake waarvan hem de uitkering is toegekend.

 • 4. Wanneer de betrokkene op of na de dag bedoeld in het eerste lid, inkomsten of hogere inkomsten verkrijgt uit arbeid of bedrijf ter hand genomen vóór evenbedoelde dag, is ten aanzien van die inkomsten of hogere inkomsten het bepaalde in het eerste lid van overeenkomstige toepassing. De hierbedoelde vermindering vindt echter niet plaats, indien de inkomsten of hogere inkomsten het gevolg zijn van algemene loonsverhogingen, of indien betrokkene aannemelijk maakt dat die inkomsten niet het gevolg zijn van verhoogde werkzaamheid of van andere oorzaken, verband houdende met het ontslag.

 • 5. Onder inkomsten bedoeld in de voorgaande leden worden niet verstaan inkomsten, verkregen wegens overwerk of gratificatie.

Artikel 11:14 Opgave van inkomsten

 • 1. De betrokkene doet van het ter hand nemen van arbeid of bedrijf op of na de dag waarop hem ontslag is verleend of hem schriftelijk mededeling is gedaan van het voornemen hem ontslag te verlenen, onverwijld mededeling aan het college of aan een door het college aan te wijzen ambtenaar. Daarbij doet hij voor zover mogelijk opgave van de inkomsten die hij uit dan wel in verband met die arbeid of dat bedrijf zal verkrijgen. Tijdelijke of blijvende wijzigingen in alle evengenoemde bedragen geeft hij tijdig voor het verschijnen van de eerstvolgende uitkeringstermijn op.

 • 2. Indien de in het eerste lid bedoelde bedragen niet vooraf door de betrokkene zijn op te geven doet hij voor het verschijnen van elke uitkeringstermijn opgave van hetgeen hij sedert het ter hand nemen van de arbeid of het bedrijf dan wel sedert de vorige opgave heeft verkregen. Brengt de aard van de arbeid of het bedrijf, ter beoordeling van het college, mede dat de inkomsten over een langere termijn moeten worden berekend, welke echter niet langer dan een jaar mag zijn, dan geschiedt de opgave dienovereenkomstig en wordt het bedrag van de vermindering voorlopig vastgesteld onder voorbehoud van verrekening aan het einde van evenbedoelde termijn.

 • 3. Bij de vaststelling van het bedrag van de vermindering kan van een opgave, bedoeld in het tweede lid, worden afgeweken.

 • 4. Het in de voorgaande leden bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de arbeid of bedrijf en de inkomsten daaruit, bedoeld in artikel 11:13, het derde en vierde lid.

Artikel 11:15 Overlijdensuitkering

 • 1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de betrokkene, bedoeld in artikel 11:6 wordt aan de nagelaten echtgenoot of geregistreerde partner een bedrag uitgekeerd gelijk aan de bezoldiging als bedoeld in artikel 11:5 over een tijdvak van drie maanden. Laat de overledene geen echtgenoot of geregistreerde partner na dan geschiedt de uitkering ten behoeve van zijn minderjarige wettige of natuurlijke kinderen dan wel minderjarige pleegkinderen. Ontbreken ook zodanige kinderen dan geschiedt de uitkering ten behoeve van ouders, broers, zusters of meerderjarige kinderen van wie de overledene kostwinner was.

 • 2. Indien ter zake van zijn overlijden aan de in het eerste lid bedoelde betrekkingen een bedrag wordt toegekend uit hoofde van een door de overledene vervulde andere betrekking, ten gevolge waarvan op de uitkering een vermindering werd toegepast op grond van artikel 11:13, wordt een bedrag uitgekeerd gelijk aan de verminderde uitkering over een tijdvak van drie maanden, voor zover nodig aangevuld, zodanig dat de som van beide bedragen gelijk is aan het bedrag, bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Indien de overledene geen betrekkingen bedoeld in het eerste lid nalaat, kan het bedrag van de uitkering geheel of ten dele worden aangewend voor de betaling van de kosten van de laatste ziekte of van de lijkbezorging als de nalatenschap van de overledene daartoe ontoereikend is.

 • 4. Op de uitkering als bedoeld in dit artikel wordt in mindering gebracht het bedrag van de uitkering waarop de nagelaten betrekkingen van de gewezen ambtenaar ter zake van diens overlijden aanspraak kunnen maken uit hoofde van een bepaling in een gemeentelijke rechtspositieregeling, dan wel krachtens enig wettelijk voorgeschreven verzekering tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid.

Artikel 11:16 Verplichtingen bij ziekte

 • 1. Indien betrokkene wegens ziekte ongeschikt is arbeid te verrichten, of daarvan is hersteld, is hij verplicht daarvan terstond mededeling te doen aan het college.

 • 2. Het college stelt nadere voorschriften vast met betrekking tot de geneeskundige begeleiding van betrokkene als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Indien betrokkene door het UWV schriftelijk in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het doen van een aanvraag voor een WAO-uitkering, is hij verplicht binnen de bij of krachtens de WAO gestelde termijnen een WAO-uitkering aan te vragen en alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor het verkrijgen van deze uitkering.

 • 4. Indien betrokkene als bedoeld in het derde lid, geen WAO-uitkering aanvraagt en hem dit redelijkerwijs kan worden verweten, wordt voor de toepassing van dit hoofdstuk rekening gehouden met de WAO-uitkering behorende bij een mate van arbeidsongeschiktheid van 80% of meer.

 • 5. Indien als gevolg van handelingen of het nalaten van handelingen door betrokkene als bedoeld in het vierde lid, de WAO-uitkering vermindering ondergaat, dan wel het recht daarop geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, en dit betrokkene redelijkerwijs kan worden verweten, wordt de bedoelde uitkering voor de toepassing van dit hoofdstuk steeds geacht onverminderd te zijn genoten.

Artikel 11:17 Uitkering bij ziekte

 • 1. Indien de betrokkene binnen de termijn waarover hij aanspraak heeft op een van de uitkeringen bedoeld in de artikelen 11:6 tot en met 11:15 dan wel uiterlijk een maand na afloop van die termijn wegens ziekte verhinderd is arbeid te verrichten, wordt hem telkens met ingang van de vierde dag van die verhindering een uitkering toegekend van 80% van zijn bezoldiging.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde uitkering eindigt zodra de betrokkene deze over tezamen 260 werkdagen bij een vijfdaagse werkweek heeft genoten. De bepalingen van hoofdstuk 7 van deze regeling, zoals dit luidde voor 1 januari 2001, zijn voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11:18 Samenloop

Zolang de betrokkene de uitkering geniet, bedoeld in artikel 11:17, eerste lid, wordt met ingang van de dag waarop de verhindering wegens ziekte aanvangt, de uitbetaling van de uitkering, bedoeld in de artikelen 11:6 tot en met 11:15, opgeschort.

Artikel 11:19 Afkoop

Op verzoek van de betrokkene die voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 11:7, tweede lid, onderdeel a of b, kan het recht op uitkering geheel of ten dele worden afgekocht.

Artikel 11:20 Verval en opnieuw toekennen van het recht op uitkering

 • 1. Het recht op uitkering dat in verband met het niet voldoen aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 11:7, tweede lid, onderdeel a of b, uitsluitend wordt vastgesteld ingevolge artikel 11:7, eerste lid, vervalt met ingang van de dag waarop de werkloosheid eindigt en wordt bij weer intredende onvrijwillige werkloosheid opnieuw toegekend voor de resterende duur met ingang van de dag waarop de laatstbedoelde werkloosheid ingaat, tenzij de betrokkene ter zake van deze laatstelijk opgetreden werkloosheid aanspraak heeft op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet of krachtens enige publiekrechtelijke regeling inzake wachtgeld of uitkering.

 • 2. Voor toepassing van dit artikel wordt onder beëindiging van de werkloosheid begrepen:

  • a.

   het aanvaard hebben van een naar zijn aard vaste dienstbetrekking;

  • b.

   het gedurende een periode van een maand vervuld hebben van een naar zijn aard tijdelijke dienstbetrekking bij dezelfde werkgever, voorzover de omvang van de nieuwe dienstbetrekking ten minste gelijk is aan die van de dienstbetrekking op basis waarvan het recht op uitkering bestaat.

 • 3. Een betrokkene die bij afloop van de opnieuw toegekende uitkering als bedoeld in het eerste lid, nog onvrijwillig werkloos is, heeft opnieuw recht op een uitkering, mits de betrokkene:

  • a.

   binnen 6 maanden na de dag waarop het recht op uitkering ontstond als bedoeld in artikel 11:6, eerste lid, onder a, arbeid in dienstbetrekking heeft aanvaard; en

  • b.

   in ten minste 13 weken opnieuw werkzaam is geweest als werknemer als bedoeld in artikel 3 van de Werkloosheidswet.

 • 4. Voor de toepassing van het derde lid worden weken waarop de betrokkene zonder te werken loon heeft ontvangen, gelijkgesteld met gewerkte weken.

 • 5. De duur van de uitkering als bedoeld in het derde lid, bedraagt zes maanden, verminderd met de resterende duur van de opnieuw toegekende uitkering als bedoeld in het eerste lid.

 • 6. Het college beslist over het opnieuw toekennen van de uitkering als bedoeld in het eerste lid en op toekenning van een uitkering als bedoeld in het derde lid, op aanvraag door de betrokkene.

 • 7. Het recht op uitkering vervalt wanneer de daartoe strekkende aanvraag, bedoeld in het zesde lid en in artikel 11:6, negende lid, niet binnen een termijn van twee jaren na het ontstaan of het opnieuw ontstaan van dat recht bij het college is ingekomen.

Artikel 11:21 Verplichtingen

 • 1. Zolang de betrokkene de leeftijd van 55 jaren niet heeft bereikt, is hij verplicht een hem aangeboden betrekking, die hem in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden redelijkerwijs kan worden opgedragen, te aanvaarden dan wel tot het verkrijgen van inkomsten gebruik te maken van elke gelegenheid die in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden passend kan worden geacht.

 • 2. Zolang de betrokkene de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt, is hij verplicht zich bij het arbeidsbureau van zijn woonplaats als werkzoekende te doen inschrijven op de eerste werkdag, volgende op die waarop het ontslag ingaat. Hij dient binnen veertien dagen daarna een bewijs van inschrijving als werkzoekende van het arbeidsbureau aan het college over te leggen.

 • 3. De betrokkene, die op de dag van het ontslag metterwoon verblijf houdt in het buitenland dan wel nadien metterwoon verblijf gaat houden in het buitenland en die de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt, is verplicht zich te doen inschrijven als werkzoekende bij een aldaar gevestigde instantie van arbeidsbemiddeling die daartoe de mogelijkheid biedt en die naar het oordeel van het college vergelijkbaar is met het arbeidsbureau.

 • 4. Het college kan bepalen dat de in het tweede en derde lid omschreven verplichting niet geldt voor bepaalde betrokkenen of groepen van betrokkenen.

 • 5. De betrokkene, bedoeld in het eerste lid, is voorts verplicht zich te gedragen naar de voorschriften die hem door het college in het algemeen of voor enig bijzonder geval worden gegeven, strekkende tot het verkrijgen van een betrekking of andere bron van inkomsten.

 • 6. Door het aanvaarden van de uitkering wordt de betrokkene geacht er in toe te stemmen dat zij, die naar het oordeel van het college daarvoor in aanmerking komen, alle voor de uitvoering van deze regeling noodzakelijke inlichtingen geven.

Artikel 11:22 Opschorting

 • 1. Indien de betrokkene na zijn ontslag uit hoofde van ziekte aanspraak op doorbetaling van bezoldiging heeft of krijgt of een uitkering ten bedrage van de laatstgenoten bezoldiging in verband met de betrekking waaruit hem ontslag is verleend, wordt de uitvoering of verdere uitvoering van de uitkeringsregeling vervat in deze regeling opgeschort tot het einde van het tijdvak waarover die aanspraak bestaat.

 • 2. Het college kan op verzoek van de betrokkene die zich als dienstplichtige in militaire dienst bevindt of moet begeven, de uitvoering of verdere uitvoering van de uitkeringsregeling vervat in deze regeling opschorten tot het einde van het tijdvak van diens militaire dienst.

Artikel 11:23 Samenloop

 • 1. Indien de betrokkene ter zake van de dienstbetrekking waaruit hij met recht op uitkering is ontslagen, aanspraak heeft op een WAO-uitkering en in voorkomend geval vermeerderd met een invaliditeitspensioen, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%, wordt het geldende bedrag van de uitkering, toegekend ter zake van hetzelfde ontslag, met het hierna genoemde percentage verminderd. Deze vermindering bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van

  65% tot 80% :80%;
  55% tot 65% :60%;
  45% tot 55% :50%;
  35% tot 45% :40%;
  25% tot 35% :30%;
  15% tot 25% :20%;
  minder dan 15% :0%.

  De som van de in de eerste volzin bedoelde WAO-uitkering, in voorkomend geval vermeerderd met een invaliditeitspensioen, en de verminderde uitkering bedraagt voorts niet meer dan de onverminderde uitkering die wordt genoten indien er geen sprake is van samenloop. Ingeval van overschrijding wordt het overschrijdende bedrag op de uitkering in mindering gebracht.

 • 2. Indien de betrokkene, bedoeld in het eerste lid, geen WAO-uitkering aanvraagt en hem dit redelijkerwijs kan worden verweten, wordt voor de toepassing van dit artikel rekening gehouden met de WAO-uitkering waarbij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer behoort.

 • 3. Indien als gevolg van handelingen of het nalaten van handelingen door betrokkene, bedoeld in het eerste lid, de WAO-uitkering vermindering ondergaat, dan wel het recht op deze uitkering geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd, en dit betrokkene redelijkerwijs kan worden verweten, wordt de bedoelde uitkering voor de toepassing van dit artikel steeds geacht onverminderd te zijn genoten.

Artikel 11:24 Samenloop

Indien de betrokkene aanspraken krijgt op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet of de Ziektewet, worden gedurende de termijn, waarover die aanspraken bestaan, de op grond van deze regeling toegekende uitkeringen niet uitbetaald.

Artikel 11:25 Betaling

 • 1. Het bedrag van de uitkering, over een jaar berekend, wordt naar boven tot een volle euro afgerond en in dezelfde termijnen uitbetaald als de bezoldiging welke vóór de toekenning van de uitkering werd genoten.

 • 2. Met toestemming van de betrokkene kan de uitbetaling van de uitkering over langere termijnen geschieden.

Artikel 11:26 Verval van uitkering

 • 1. De uitkeringen kunnen geheel of gedeeltelijk vervallen worden verklaard:

  • a.

   indien de betrokkene bedoeld in artikel 11:6, de opgave bedoeld in artikel 11:14, eerste en tweede lid, nalaat dan wel onjuist of onvolledig doet;

  • b.

   indien de betrokkene niet voldoet aan het bepaalde in artikel 11:21, tweede en derde lid, dan wel indien hij zonder toestemming van het college gedurende de tijd, waarin hij een uitkering geniet, de in evengenoemde leden bedoelde inschrijving teniet doet of nalaat deze op de door het arbeidsbureau dan wel de buitenlandse instantie van arbeidsbemiddeling bepaalde tijdstippen te doen verlengen;

  • c.

   indien de betrokkene enig op grond van artikel 11:21, vijfde lid, gegeven voorschrift niet nakomt, tenzij hem hiervan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt, dan wel indien er overigens gegronde reden is om aan te nemen dat hij niet ernstig tracht werk te vinden;

  • d.

   indien de betrokkene zich zonder toestemming van het college in het buitenland vestigt of geacht moet worden aldaar duurzaam te verblijven;

  • e.

   indien betrokkene niet voldoet aan de verplichtingen die bij of krachtens artikel 11:16, eerste en tweede lid, zijn gesteld;

  • f.

   indien de betrokkene zich zodanig gedraagt, dat hem ontslag zou zijn verleend als hij in dienst was gebleven;

  • g.

   indien achteraf blijkt, dat voor het aan de betrokkene verleende ontslag zich feiten en/of omstandigheden hebben voorgedaan die, zo deze eerder bekend waren, aanleiding zouden hebben gevormd hem als ambtenaar met toepassing van artikel 8:13 van deze regeling ontslag te verlenen;

  • h.

   indien de betrokkene niet ernstig tracht werk te vinden.

 • 2. Het voorgaande lid is, voor zover nodig, van overeenkomstige toepassing op een uitkering, bedoeld in artikel 11:17.

 • 3. Indien de betrokkene de verplichting bedoeld in artikel 11:21, eerste lid, niet nakomt dan wel indien hij als ingeschrevene bij het arbeidsbureau dan wel de buitenlandse instantie van arbeidsbemiddeling opzettelijk of door nalatigheid verzuimt gevolg te geven aan een oproeping of aanwijzing van het arbeidsbureau, welke kan leiden tot het verkrijgen van werk dat hem in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden redelijkerwijs kan worden opgedragen of indien hij weigert dergelijk werk te aanvaarden, vervalt de uitkering voor het gedeelte waarmee deze tezamen met de verzuimde of verloren gegane inkomsten, de bezoldiging te boven zou zijn gegaan.

 • 4. Het bepaalde in dit artikel is niet van kracht indien het niet nakomen van voorschriften, het weigeren of geen gebruik maken van een aangeboden betrekking of van een gelegenheid tot het verkrijgen van inkomsten geschiedt tijdens een staking of uitsluiting, behoudens het geval dat het naar het oordeel van het college noodzakelijk is dat de ambtenaar werkzaamheden verricht ter vervanging van stakers of uitgeslotenen of om werknemers behulpzaam te zijn, zulks met het oog op de openbare veiligheid of gezondheid of voor de regelmatige functionering van de openbare dienst.

Artikel 11:27 Einde van het recht op uitkering

 • 1. Het recht op uitkering eindigt:

  • a.

   met ingang van de eerste dag van de kalendermaand volgende op die waarin de betrokkene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt;

  • b.

   met ingang van de dag volgende op die waarop de betrokkene is overleden;

  • c.

   indien het recht op uitkering geheel wordt afgekocht.

 • 2. Het recht op uitkering eindigt met ingang van de dag waarop de betrokkene recht verkrijgt op een WAO-uitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer. Artikel 11:6, achtste lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat van deze uitkering de duur, voor zover deze wordt bepaald aan de hand van artikel 11:8, en de hoogte worden vastgesteld te rekenen vanaf de datum van ontslag.

 • 3. De voorgaande leden zijn, voor zover nodig van overeenkomstige toepassing op een uitkering, bedoeld in artikel 11:17.

Artikel 11:28 Nadere voorschriften

Ter uitvoering van dit hoofdstuk kan het college nadere voorschriften geven.

Artikel 11:29 Overgangsbepalingen

 • 1. Op de uitkeringen toegekend krachtens de bepalingen van de uitkeringsregeling zoals deze luidde voor 1 augustus 1991, worden voor de resterende duur na 30 juli 1991, de bepalingen van de uitkeringsregeling zoals deze luiden met ingang van 1 augustus 1991 toegepast, met dien verstande dat de hoogte, voor de reeds vastgestelde duur, nooit lager zal zijn dan op grond van de uitkeringsregeling zoals deze luidde voor 1 augustus 1991.

 • 2. Ten aanzien van de uitkeringen, als bedoeld in het eerste lid, die voortduren na 30 juli 1991, wordt op basis van de desbetreffende bepalingen in de uitkeringsregeling zoals deze luiden met ingang van 1 augustus 1991, de duur opnieuw berekend. Indien de aldus berekende duur van de toegekende uitkering langer is dan de oorspronkelijk vastgestelde duur, wordt deze laatstgenoemde duur verlengd met het verschil tussen beide.

 • 3. De betrokkene aan wie een uitkering was toegekend op grond van artikel 11, eerste lid, van de uitkeringsregeling, zoals deze luidde tot 1 augustus 1991, en welke als gevolg van beëindiging van de werkloosheid is vervallen, behoudt binnen de in artikel 13, tweede lid genoemde termijn en overeenkomstig de overige daarvoor genoemde voorwaarden het recht op opnieuw toekennen van de uitkering. Artikel 13, eerste lid van de uitkeringsregeling zoals deze luidde tot 1 augustus 1991, blijft van toepassing op een weder toegekende uitkering als bedoeld in de vorige volzin, met dien verstande dat de duur van de toegekende uitkering wordt herberekend op grond van het tweede lid.

Artikel 11:30 Overgangsbepalingen

 • 1. Degene aan wie voor 1 januari 1995 een uitkering is toegekend op basis van de bepalingen van de uitkeringsverordening zoals deze luidde voor 1 januari 1995, en waarvan de duur doorloopt tot na 31 december 1994, behoudt wat betreft de hoogte van deze uitkering de aanspraken zoals deze zijn vastgelegd in evengenoemde verordening.

 • 2. Het voorgaande geldt eveneens ten aanzien van degene aan wie voor 1 januari 1995 een uitkering is toegekend op basis van dit hoofdstuk.

Artikel 11:31 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 11:32 Slotbepaling

 • 1. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de ambtenaar of arbeidscontractant die ontslagen is met ingang van 1 januari 2001 of later.

 • 2. Bij de verwijzingen in dit hoofdstuk naar artikelen elders uit de CAR en/of UWO moet, voorzover niet anders is bepaald, worden uitgegaan van de tekst van deze artikelen zoals deze luidde op 31 december 2000.

11a Suppletie

Artikel 11a:1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

  • a.

   arbeidsongeschiktheid: arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 18, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

  • b.

   arbeidsongeschiktheidsuitkering: een periodieke uitkering, toegekend op grond van arbeidsongeschiktheid, die voortvloeit uit enig dienstverband van betrokkene;

  • c.

   WAO-uitkering: uitkering op grond van de WAO;

  • d.

   betrokkene: de overheidswerknemer, bedoeld in artikel 2 van de WPA, aan wie op grond van artikel 8:5 ontslag is verleend op grond van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte, en die ten tijde van dat ontslag minder dan 80% arbeidsongeschikt is, met uitzondering van degene die zijn resterende verdienvermogen volledig benut in een of meer aangehouden betrekkingen;

  • e.

   bestuursorgaan: het orgaan als bedoeld in artikel 8:5, eerste lid, dat bevoegd is betrokkene ontslag te verlenen;

  • f.

   suppletie: de suppletie, bedoeld in artikel 11a:6;

  • g.

   dagloon: het dagloon in de zin van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zonder toepassing van de maximumdagloongrens van artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, vermeerderd met het bedrag aan pensioenpremie, bedoeld in artikel 10 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP, en in voorkomend geval verminderd met bijdragen strekkende tot betaling van de premie van een door of voor de betrokkene afgesloten particuliere ziektekostenverzekering als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel b, van het Besluit Algemene Dagloonregelen WAO;

  • h.

   berekeningsgrondslag van de suppletie: het dagloon van betrokkene op de dag voorafgaande aan het ontslag ter zake waarvan hem recht op suppletie wordt toegekend, voor zover dat betrekking heeft op het inkomen uit de betrekking waaraan het recht op suppletie wordt ontleend;

  • i.

   werkloosheidsuitkering: een periodieke uitkering ter zake van ontslag of werkloosheid, die voortvloeit uit enig dienstverband van betrokkene.

 • 2. Bij de toepassing van dit hoofdstuk wordt artikel 1:2:1 in acht genomen.

Artikel 11a:2 Recht op suppletie

 • 1. Betrokkene heeft recht op suppletie vanaf het tijdstip dat aan hem ontslag is verleend op grond van ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het in dat lid bedoelde ontslag wordt verleend na het moment dat de ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte 90 maanden onafgebroken heeft geduurd. Voor het bepalen van genoemde periode van 90 maanden worden perioden van ziekte samengeteld indien die elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

Artikel 11a:3 Recht op suppletie

 • 1. Het verplichtingen- en sanctieregime van de Werkloosheidswet is van overeenkomstige toepassing op het recht op suppletie.

 • 2. Onverminderd het eerste lid, omvat passende arbeid in de zin van de Werkloosheidswet voor de toepassing van de suppletie mede gangbare arbeid. Hierbij wordt onder gangbare arbeid verstaan: alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de betrokkene met zijn krachten en bekwaamheden in staat is.

Artikel 11a:4 Recht op suppletie

Het recht op suppletie komt niet tot uitbetaling voor zolang :

 • a.

  betrokkene een WAO-uitkering ontvangt, berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80% of meer;

 • b.

  betrokkene is herplaatst in een functie waaraan hij recht kan ontlenen op herplaatsingstoelage als bedoeld in hoofdstuk 12 van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

Artikel 11a:5 Recht op suppletie

Het recht op suppletie eindigt:

 • a.

  na ommekomst van de duur van de suppletie;

 • b.

  met ingang van de dag volgende op die waarop de betrokkene is overleden;

 • c.

  met ingang van de eerste dag van de maand waarin de betrokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt.

Artikel 11a:6 Suppletie

 • 1. De suppletie bedraagt een percentage van de berekeningsgrondslag van de suppletie.

 • 2. De berekeningsgrondslag van de suppletie wordt telkens aangepast aan de voor de sector Gemeenten geldende algemene bezoldigingswijziging.

 • 3. Het in het eerste lid bedoelde percentage bedraagt :

  • a.

   gedurende de eerste drieëndertig maanden 80%; en

  • b.

   gedurende de daaropvolgende drieëndertig maanden 70%.

Artikel 11a:7 Suppletie

 • 1. In afwijking van artikel 11a:6, derde lid, wordt, indien het in artikel 11a:2 bedoelde ontslag is verleend op een latere datum dan het moment waarop de ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking wegens ziekte 24 maanden onafgebroken heeft geduurd, de in artikel 11a:6, derde lid, genoemde periode verminderd met de periode die gelegen is tussen de ontslagdatum en het moment waarop genoemde ongeschiktheid 24 maanden onafgebroken heeft geduurd. Deze vermindering vindt plaats, te beginnen met de periode gedurende welke de betrokkene recht heeft op 80% van de berekeningsgrondslag van de suppletie.

 • 2. Voor het bepalen van de in het eerste lid bedoelde periode van 24 maanden worden perioden van ziekte samengeteld indien die elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

Artikel 11a:8 Suppletie

 • 1. Indien de betrokkene gedurende de periode dat recht bestaat op suppletie, ter zake van de dienstbetrekking waaruit dat recht op suppletie is ontstaan, een werkloosheidsuitkering, een Waz-uitkering dan wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, wordt het bedrag van genoemde uitkering of uitkeringen in mindering gebracht op het bedrag van de suppletie. Indien de bedoelde betrokkene uit hoofde van twee of meer dienstbetrekkingen als overheidswerknemer recht heeft op een WAO-uitkering, wordt die uitkering voor de toepassing van de eerste volzin, toegerekend aan de dienstbetrekking ter zake waarvan hem recht op suppletie is toegekend, naar rato van de feitelijk genoten inkomsten uit hoofde van de desbetreffende dienstbetrekkingen.

 • 2. Indien de betrokkene recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering die kan worden toegerekend aan een dienstbetrekking, waaruit hij is ontslagen op een datum, gelegen vóór de datum van ontslag uit de dienstbetrekking ter zake waarvan hem recht op suppletie is toegekend, welk recht voortduurt na laatstgenoemde datum, wordt, in geval van een verhoging van de mate van de arbeidsongeschiktheid waardoor het bedrag van die arbeidsongeschiktheidsuitkering verhoogd wordt, uitsluitend het bedrag van die verhoging van die arbeidsongeschiktheidsuitkering in mindering gebracht op het bedrag van de suppletie. Indien de bedoelde betrokkene uit hoofde van twee of meer dienstbetrekkingen als overheidswerknemer recht heeft op een WAO-uitkering, wordt die uitkering voor de toepassing van de vorige volzin toegerekend aan de in die volzin eerstgenoemde dienstbetrekking, naar rato van de feitelijk genoten inkomsten uit hoofde van de desbetreffende dienstbetrekkingen.

 • 3. Indien de toerekeningswijze, bedoeld in het tweede lid, in een individueel geval naar het oordeel van het bestuursorgaan leidt tot een kennelijk onredelijke uitkomst voor de betrokkene, kan het bestuursorgaan ten gunste van die betrokkene tot een wijze van toerekenen besluiten die met de strekking van dit artikel overeenkomt.

Artikel 11a:9 Suppletie

 • 1. Indien betrokkene gedurende de periode dat recht bestaat op suppletie inkomsten verwerft uit of in verband met arbeid of bedrijf, anders dan bedoeld in artikel 11a:8, wordt de berekeningsgrondslag van de suppletie verminderd met de inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf.

 • 2. Onder inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf, bedoeld in het eerste lid, worden begrepen inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf die zijn ontstaan:

  • a.

   met ingang van of na de dag waarop het ontslag ter zake waarvan de betrokkene suppletie is toegekend, hem is aangezegd;

  • b.

   gedurende non-activiteit, vakantie of verlof onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag ter zake waarvan de betrokkene suppletie is toegekend;

  • c.

   vóór de dag van het ontslag ter zake waarvan de betrokkene suppletie is toegekend, anders dan bedoeld in onderdeel a en b, en artikel 11a:8, tweede lid, voor zover uit deze arbeid of dit bedrijf na die dag inkomsten of meer inkomsten worden genoten door de betrokkene, terwijl die inkomsten of die meerdere inkomsten of een gedeelte daarvan, het gevolg zijn van een verhoogde werkzaamheid dan wel verband houden met het ontslag.

 • 3. In bijzondere gevallen kan het bestuursorgaan ten gunste van betrokkene afwijken van het tweede lid.

Artikel 11a:10 Suppletie

Voor de toepassing van artikel 11a:8 en 11a:9 worden uitkeringen steeds geacht onverminderd door betrokkene te zijn genoten indien, als gevolg van handelingen of het nalaten van handelingen door betrokkene, één of meer werkloosheidsuitkeringen, een Waz-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, uitkeringen op grond van de Ziektewet dan wel uitkeringen die naar aard en strekking overeenkomen met laatstgenoemde uitkeringen, waarop betrokkene recht heeft:

 • a.

  vermindering ondergaan;

 • b.

  blijvend geheel geweigerd worden;

 • c.

  tijdelijk of blijvend gedeeltelijk geweigerd worden; dan wel;

 • d.

  in uitkeringsduur beperkt worden.

Artikel 11a:11 Suppletie

 • 1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de betrokkene, aan wie een suppletie is toegekend, keert het bestuursorgaan een bedrag uit, gelijk aan de berekeningsgrondslag van de suppletie van betrokkene over een tijdvak van drie maanden.

 • 2. Het in het eerste lid bedoelde bedrag wordt uitgekeerd:

  • a.

   aan de langstlevende der echtgenoten of geregistreerde partner(s) indien de overledene niet duurzaam van de andere echtgenoot of geregistreerde partner gescheiden leefde;

  • b.

   bij ontstentenis van de onder a bedoelde persoon aan de minderjarige wettige of natuurlijke kinderen;

  • c.

   bij ontstentenis van de onder a en b bedoelde personen aan degenen ten aanzien van wie de overledene grotendeels in de kosten van het bestaan voorzag en met wie hij in gezinsverband leefde.

 • 3. Voor de toepassing van het tweede lid worden mede als echtgenoot of geregistreerde partner aangemerkt niet gehuwde personen van verschillend of gelijk geslacht die duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren, tenzij het betreft personen tussen wie bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat.

 • 4. Van een gezamenlijke huishouding als bedoeld in het derde lid, kan slechts sprake zijn indien twee ongehuwde personen gezamenlijk voorzien in huisvesting en bovendien beiden een bijdrage leveren in de kosten van de huishouding dan wel op andere wijze in elkaars verzorging voorzien.

 • 5. Op het uit te keren bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt in mindering gebracht het bedrag van de uitkering waarop de nagelaten betrekkingen van de betrokkene ter zake van diens overlijden aanspraak kunnen maken uit hoofde van een of meer werkloosheidsuitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, uitkeringen op grond van de Ziektewet dan wel uitkeringen die naar aard en strekking overeenkomen met laatstgenoemde uitkeringen, waarop betrokkene recht had.

Artikel 11a:12 Betaling van suppletie

 • 1. Het bestuursorgaan stelt op aanvraag vast of er recht op suppletie bestaat.

 • 2. Een aanvraag wordt ingediend door middel van een door het bestuursorgaan beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 3. Het bestuursorgaan betaalt de suppletie zo spoedig mogelijk uit, doch uiterlijk binnen een maand nadat het het recht op die suppletie heeft vastgesteld. Het bestuursorgaan betaalt de suppletie in de regel per maand achteraf.

 • 4. De suppletie die niet in ontvangst is genomen of is ingevorderd binnen 3 maanden na de dag van betaalbaarstelling, wordt niet meer betaald. Het bestuursorgaan kan in bijzondere gevallen ten gunste van betrokkene afwijken van de eerste volzin.

Artikel 11a:13 Betaling van suppletie

 • 1. Het bestuursorgaan betaalt ambtshalve een naar redelijkheid vast te stellen voorschot op een suppletie indien uitsluitend onzekerheid bestaat omtrent de hoogte van de suppletie, omtrent het van de suppletie aan de betrokkene te betalen bedrag of omtrent het nakomen van een verplichting als bedoeld in artikel 11a:3.

 • 2. Het bestuursorgaan kan op verzoek van de betrokkene een naar redelijkheid vast te stellen voorschot op een suppletie betalen indien onzekerheid bestaat omtrent het recht op suppletie.

 • 3. Een voorschot, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt beschouwd als een suppletie.

Artikel 11a:14 Scholing, opleiding en onbeloonde activiteiten

 • 1. Het bestuursorgaan kan regels stellen op grond waarvan in bij die regels aan te geven gevallen en met inachtneming van bij die regels te stellen beperkingen de betrokkene bevoegd is deel te nemen aan een opleiding of scholing in dagonderwijs.

 • 2. Indien de betrokkene die recht heeft op suppletie gaat deelnemen aan een voor hem naar het oordeel van het bestuursorgaan noodzakelijke opleiding of scholing, blijft volgens door het bestuursorgaan te stellen regels het recht op suppletie bestaan totdat die opleiding of scholing is geëindigd.

 • 3. In de door het bestuursorgaan te stellen regels, bedoeld in het tweede lid, worden in ieder geval voorschriften en beperkingen gegeven met betrekking tot de aard, de omvang en de duur van de in het tweede lid bedoelde opleiding of scholing.

Artikel 11a:15 Scholing, opleiding en onbeloonde activiteiten

 • 1. De betrokkene die onbeloonde activiteiten verricht, is verplicht daarvan mededeling te doen aan het bestuursorgaan.

 • 2. De betrokkene heeft voor het verrichten van bijzondere vormen van onbeloonde activiteiten voorafgaande toestemming van het bestuursorgaan nodig.

Artikel 11a:16 Uitvoeringsvoorschriften

 • 1. Het bestuursorgaan stelt nadere regels vast met betrekking tot :

  • a.

   de wijze waarop de controle van betrokkene plaatsvindt;

  • b.

   het genieten van vakantie tijdens de duur van de suppletie.

 • 2. Het bestuursorgaan kan nadere regels stellen met betrekking tot artikel 11a:15.

Artikel 11a:16:0:1 Lokale uitvoeringsvoorschriften suppletieregeling

In de artikelen 11a:16:0:1 t/m 11a:16:0:6 wordt verstaan onder:

 • a.

  Suppletieregeling: de suppletieregeling die is opgenomen in hoofdstuk 11a van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten;

 • b.

  Suppletie: de suppletie, bedoeld in artikel 11a:6 van de suppletieregeling;

 • c.

  Betrokkene: de betrokkene, bedoeld in artikel 11a:1, onder d, van de suppletieregeling;

 • d.

  Tica: het Tijdelijke instituut voor coördinatie en afstemming dat is erkend op grond van artikel 31 van de Organisatiewet sociale verzekeringen en is ingesteld op grond van artikel 35 van die wet;

 • e.

  Uitvoeringsinstelling: de instelling aan wie het bestuursorgaan, belast met de uitvoering van de suppletieregeling, de werkzaamheden, verbonden aan de uitvoering van de suppletieregeling, heeft opgedragen.

Artikel 11a:16:0:2

 • 1. De artikelen 1 tot en met 8 van het Modeluitkeringsreglement Werkloosheidswet gelden voor zoveel mogelijk als uitvoeringsvoorschriften ten behoeve van een doelmatige controle van betrokkenen en als uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot het genieten van vakantie tijdens de duur van de suppletie, met dien verstande dat voor de hierna te noemen begrippen uit het model uitkeringsreglement moet worden gelezen:

  • a.

   Bedrijfsvereniging: het bestuursorgaan belast met de uitvoering van de suppletieregeling:

  • b.

   Bestuur: de uitvoeringsinstelling;

  • c.

   Werknemer: betrokkene;

  • d.

   Werkgever: het bestuursorgaan dat bevoegd is betrokkenen ontslag te verlenen;

  • e.

   Uitkering: suppletie;

  • f.

   Werkloosheidswet, wat de toepassing van artikel 7 betreft: suppletieregeling.

 • 2. Met betrekking tot het genieten van vakantie tijdens de duur van de suppletie gelden als uitvoeringsvoorschriften de regels betreffende het begrip vakantie en de perioden van vakantie met behoud van recht op uitkering, vastgesteld bij besluit van de toenmalige Sociale Verzekeringsraad, d.d. 23 januari 1992 (St.crt. 1992, 19) welke ingevolge artikel Regels vakantieperiode met behoud van recht op uitkering XLVII van de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen gelden als het besluit van het Tica op grond van artikel 19, vijfde lid, van de Werkloosheidswet, met dien verstande dat voor uitkering dient te worden gelezen: suppletie.

 • 3. Wijzigingen in het in het eerste lid genoemde modelreglement onderscheidenlijk de in het tweede lid genoemde Regels, gelden, voor zover deze als uitvoeringsvoorschriften van de suppletieregeling zijn aangeduid, als wijzigingen van deze uitvoeringsvoorschriften.

Artikel 11a:16:0:3

Betrokkene is verplicht om met inachtneming van de nadere aanwijzingen van de uitvoeringsinstelling, het ontstaan van de ziekte als gevolg waarvan hij verhinderd is arbeid te verrichten, aan de uitvoeringsinstelling te melden, alsook zijn herstel daarvan.

Artikel 11a:16:0:4

Het recht op suppletie van de betrokkene die gaat deelnemen aan een voor hem naar het oordeel van de uitvoeringsinstelling noodzakelijke opleiding of scholing, blijft bestaan totdat die opleiding of scholing is beëindigd, indien:

 • a.

  de opleiding of scholing arbeidsmarktgericht is, deel uitmaakt van het reïntegratieplan dat door de uitvoeringsinstelling in samenspraak met betrokkenen is vastgesteld en naar aard en omvang niet meer omvat dan in het reïntegratieplan is vastgesteld; of

 • b.

  de opleiding of scholing arbeidsmarktgericht is en, wanneer er geen reïntegratieplan is, zoals bedoeld in onderdeel a, de uitvoeringsinstelling daarvoor toestemming geeft.

Artikel 11a:16:0:5

In afwijking van artikel 11a:16:0:4 blijft het recht op suppletie van de betrokkene die gaat deelnemen aan een voor hem naar het oordeel van de uitvoeringsinstelling noodzakelijke opleiding of scholing, na afloop van de ingevolge de artikelen 11a:2, 11a:6, en 11a:7, onderscheidenlijk artikelen 11a:17 van de suppletieregeling vastgestelde reguliere duur van de suppletie niet bestaan totdat die opleiding of scholing is beëindigd, indien:

 • a.

  tijdens de opleiding of scholing ter zake van die opleiding of scholing recht bestaat op een voorziening in de derving van de inkomsten;

 • b.

  de opleiding of scholing de strekking heeft om na afloop daarvan werkzaamheden bij een (1) bepaalde onderneming of een (1) bepaald bestuursorgaan te gaan verrichten;

 • c.

  de opleiding of scholing langer duurt dan een (1) jaar;

 • d.

  tijdens de opleiding of scholing sprake is van het verrichten van productieve werkzaamheden.

Artikel 11a:16:0:6

De betrokkene kan de in artikel 11a:15 van de suppletieregeling bedoelde onbeloonde activiteiten verrichten met behoud van suppletie, indien naar het oordeel van de uitvoeringsinstelling:

 • a.

  de betreffende activiteiten van de betrokkene geen bedrijfsmatig karakter hebben;

 • b.

  de betreffende activiteiten van de betrokkene in de gegeven situatie doorgaans niet door een betaalde kracht zullen of kunnen worden verricht; en

 • c.

  de instelling die of het bestuursorgaan dat de niet betaalde werkzaamheden organiseert, geen subsidie heeft of kan verkrijgen wat de loonkosten betreft.

Artikel 11a:17 Conversie herplaatsingswachtgeld en bezoldiging of uitkering wegens ziekte

 • 1.

  • Degene die op 31 december 1995 uit hoofde van een ontslag uit de sector gemeenten recht heeft op een herplaatsingswachtgeld als bedoeld in artikel K 4, tweede lid, juncto artikel K 6 van de Algemene burgerlijke pensioenwet, zoals die wet luidde op die datum, en waarvan de duur op 1 januari 1996 nog niet is verstreken, heeft recht op suppletie.

 • 2. Het in het eerste lid bedoelde recht op suppletie bedraagt bij een op 31 december 1995 genoten recht op herplaatsingswachtgeld van.

  1 maandgedurende de eerste 27 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  2 maanden gedurende de eerste 26 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  3 maanden gedurende de eerste 25 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  4 maandengedurende de eerste 24 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  5 maanden gedurende de eerste 22 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  6 maanden gedurende de eerste 21 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  7 maanden gedurende de eerste 20 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  8 maanden gedurende de eerste 19 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  9 maanden gedurende de eerste 18 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  10 maandengedurende de eerste 17 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  11 maandengedurende de eerste 16 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  12 maandengedurende de eerste 15 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  13 maandengedurende de eerste 14 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  14 maandengedurende de eerste 13 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  15 maandengedurende de eerste 12 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  16 maandengedurende de eerste 11 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  17 maandengedurende de eerste 10 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  18 maanden gedurende de eerste   9 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  19 maanden gedurende de eerste   9 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  20 maandengedurende de eerste   8 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  21 maandengedurende de eerste   7 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  22 maandengedurende de eerste   6 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  23 maandengedurende de eerste   5 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  24 maandengedurende de eerste   4 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  25 maanden gedurende de eerste   3 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  26 maanden gedurende de eerste   2 maanden 80%vervolgens 33 maanden 70%
  27 maanden gedurende de eerste   1 maand 80%vervolgens 33 maanden 70%
  28 maanden  gedurende 33 maanden 70%
  29 maanden  gedurende 32 maanden 70%
  30 maanden  gedurende 31 maanden 70%
  31 maanden  gedurende 30 maanden 70%
  32 maanden  gedurende 29 maanden 70%
  33 maanden  gedurende 28 maanden 70%
  34 maanden  gedurende 27 maanden 70%
  35 maanden  gedurende 26 maanden 70%
  36 maanden  gedurende 25 maanden 70%
  37 maanden  gedurende 24 maanden 70%
  38 maanden  gedurende 23 maanden 70%
  39 maanden  gedurende 22 maanden 70%
  40 maanden  gedurende 21 maanden 70%
  41 maanden  gedurende 20 maanden 70%
  42 maanden  gedurende 19 maanden 70%
  43 maanden  gedurende 18 maanden 70%
  44 maanden  gedurende 17 maanden 70%
  45 maanden  gedurende 16 maanden 70%
  46 maanden  gedurende 15 maanden 70%
  47 maanden  gedurende 14 maanden 70%
  48 maanden  gedurende 13 maanden 70%
  49 maanden  gedurende 11 maanden 70%
  50 maanden  gedurende 10 maanden 70%
  51 maanden  gedurende   9 maanden 70%
  52 maanden  gedurende   8 maanden 70%
  53 maanden  gedurende   7 maanden 70%
  54 maanden  gedurende   6 maanden 70%
  55 maanden  gedurende   5 maanden 70%
  56 maanden  gedurende   4 maanden 70%
  57 maanden  gedurende   3 maanden 70%
  58 maanden  gedurende   2 maanden 70%
  59 maanden  gedurende   1 maand 70%
 • 3. De artikelen 11a:3, 11a:4, 11a:5, 11a:6, tweede lid, 11a:7, 11a:8, 11a:9, 11a:10, 11a:11, alsmede artikel 11a:12, derde lid tot en met 11a:16 zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 4. Het bestuursorgaan stelt ambtshalve van iedere overheidswerknemer als bedoeld in het eerste lid, het recht op suppletie vast met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

 • 5. Artikel 11a:6, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de vaststelling van de berekeningsgrondslag voor de betrokkene als dagloon geldt het dagloon zoals bepaald in artikel 42, derde en vierde lid, van de WPA, zonder toepassing van de maximumdagloongrens van artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering.

 • 6. Bij de bepaling op 1 januari 1996 van de periode waarover herplaatsingswachtgeld is genoten, wordt deze periode naar beneden afgerond op een hele maand.

Artikel 11a:18 Conversie herplaatsingswachtgeld en bezoldiging of uitkering wegens ziekte

Indien de overheidswerknemer, bedoeld in artikel 2 van de WPA, op 1 januari 1996 gedurende een periode van 52 weken of langer onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest in de zin van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de mate van zijn algemene invaliditeit op grond van het pensioenreglement is vastgesteld op ten minste 15 procent dan wel de mate van arbeidsongeschiktheid ingevolge de ministeriële regeling op grond van artikel 8, derde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet is vastgesteld op ten minste 25 procent, binnen een periode van zes maanden is aan te merken als betrokkene, geldt voor hem als dagloon het dagloon zoals bepaald in artikel 39, vierde en vijfde lid, van de WPA, zonder toepassing van de maximumdagloongrens van artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering.

Artikel 11a:19 Overige en slotbepalingen

Indien het niveau van de WAO-conforme uitkering als bedoeld in paragraaf 9 van de WPA een algemene neerwaartse wijziging ondergaat, wordt deze neerwaartse wijziging, tenzij de LOGA-partners anders overeenkomen, binnen zes maanden na de datum van het Staatsblad, waarin de maatregel is gepubliceerd, op overeenkomstige wijze ten aanzien van de suppletie doorgevoerd vanaf de in het Staatsblad vermelde datum van inwerkingtreding van bedoelde maatregel, doch niet eerder dan zes maanden na de datum van het Staatsblad.

Artikel 11a:20 Overige en slotbepalingen

Dit hoofdstuk treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 11a:21 Overige en slotbepalingen

 • 1. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de ambtenaar, van wie de eerste dag van ongeschiktheid, bedoeld in artikel 8:5, is gelegen op of na 1 januari 2004 en die op of na 1 januari 2007 op grond van artikel 8:5 is ontslagen, met uitzondering van de ambtenaar die op grond van de WAO recht heeft op een WAO-uitkering.

 • 2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de ambtenaar, van wie de eerste dag van ongeschiktheid, bedoeld in artikel 8:5, is gelegen op of na 1 januari 2004 en die tussen 1 juli 2006 en 1 januari 2007 op grond van artikel 8:5 is ontslagen en volledig arbeidsongeschikt is, met uitzondering van de ambtenaar die op grond van de WAO recht heeft op een WAO-uitkering.

12 Overleg met organisaties van overheidspersoneel

Artikel 12:1 Algemene bepalingen

 • 1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  • a.

   de commissie: de in artikel 12:2 bedoelde commissie voor georganiseerd overleg;

  • b.

   de ambtenaren: de ambtenaren in de zin van de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst;

  • c.

   de organisaties: de plaatselijk werkende groeperingen van de landelijke verenigingen van overheidspersoneel, aangesloten bij de centrales welke zijn toegelaten tot het centraal overleg met het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 • 2. Er is een commissie voor georganiseerd overleg, die is samengesteld uit een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en een vertegenwoordiging van de toegelaten organisaties.

 • 3. Onder toegelaten organisaties worden verstaan: de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP) , de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijzend Personeel (CCOOP) en de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen (CMHF) , dan wel een van de bij deze centrales aangesloten bonden, voorzover deze centrales, respectievelijk bonden voldoende representatief geacht kunnen worden.

 • 4. De leden van ABVAKABO en NOVON die op 1 juli 1998 zitting hebben in de commissie namens ACOP of Ambtenarencentrum, dan wel namens ABVAKABO of NOVON, behouden hun zetels als vertegenwoordigers van ACOP dan wel ABVAKABO FNV/NOVON. Indien deze leden ophouden lid van de commissie te zijn, worden ze niet vervangen totdat het aantal leden namens ACOP dan wel ABVAKABO FNV/NOVON in overeenstemming is met het aantal als genoemd in de bepaling van de samenstelling van de commissie. Uiterlijk op 1 juli 2002 wordt het aantal leden in overeenstemming gebracht met de hier geldende bepalingen.

 • 5. Andere vakorganisaties dan bedoeld in het derde lid kunnen toegelaten worden indien zij representatief geacht kunnen worden. Een desbetreffend verzoek wordt in het georganiseerd overleg besproken.

 • 6. Organisaties die tot het georganiseerd overleg zijn toegelaten, verliezen hun toegang tot dit overleg zodra zij niet meer voldoende representatief geacht worden.

Artikel 12:1:1 Samenstelling

 • 1. Voor de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur in de commissie, bedoeld in artikel 12:1, wijst het college uit zijn midden een of meer vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers aan. De aanwijzing geschiedt bij elke nieuwe zittingsperiode van de raad en voorts telkens ter vervanging van hen die ophouden lid van het college te zijn.

 • 2. Voor de vertegenwoordiging van de toegelaten organisaties in de commissie, bedoeld in artikel 12:1, worden per centrale, bedoeld in artikel 12:1, derde lid, twee leden en hun plaatsvervangers aangewezen. Deze aanwijzing geschiedt door en uit de organisaties, welke een minimum aantal ambtenaren tot haar leden tellen. Indien verschillende organisaties deel uitmaken van een zelfde centrale, geldt het in de vorige zin bepaalde voor deze organisaties gezamenlijk. In een nader vast te stellen regeling wordt het bedoelde minimum aantal ambtenaren bepaald.

Artikel 12:1:2 Samenstelling

1.Uiterlijk 1 februari van elk jaar doet elke organisatie, bedoeld in artikel 12:1:1 , tweede lid, aan college opgaaf van het aantal der op 1 januari van dat jaar bij haar aangesloten ambtenaren.

2 Degene, die als lid of als plaatsvervanger door een organisatie is aangewezen, houdt op dit te zijn zodra hij geen lid van de organisatie of geen ambtenaar meer is, alsmede indien de organisatie schriftelijk aan college doet weten dat zijn aanwijzing als vertegenwoordiger of plaatsvervanger is ingetrokken. In deze gevallen wordt zo spoedig mogelijk een opvolger aangewezen.

Artikel 12:1:3 Samenstelling

 • 1. Voorzitter van de commissie is de door het college aangewezen vertegenwoordiger of bij afwezigheid zijn plaatsvervanger.

 • 2. Het college wijst een ambtenaar, niet behorende tot de vertegenwoordiging van de organisaties, tot secretaris van de commissie aan, alsmede diens plaatsvervanger. Zo nodig stelt het college verder personeel voor het secretariaat ter beschikking.

 • 3. De secretaris kan aan de besprekingen deelnemen.

Artikel 12:1:4 Mededeling omtrent CAR en UWO

 • 1. Ingeval het LOGA tussen het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de centrales van overheidspersoneel leidt tot overeenstemming, als gevolg waarvan de tekst van de CAR wijzigt, doet het college daarvan mededeling aan de commissie voor georganiseerd overleg.

 • 2. Ten aanzien van gemeenten die zijn aangesloten bij de UWO geldt dat, ingeval het LOGA, bedoeld in het eerste lid, leidt tot overeenstemming, als gevolg waarvan de tekst van de UWO wijzigt, het college daarvan mededeling doet aan de commissie voor georganiseerd overleg.

Artikel 12:1:5 Mededeling omtrent CAR en UWO

 • 1. Indien door het bevoegde bestuursorgaan wordt voorgesteld verandering te brengen in de inrichting van enig dienstonderdeel, wijziging in de behoefte aan arbeidskrachten daaronder begrepen, stelt het college het overleg als bedoeld in artikel 12:2 hiervan op de hoogte.

 • 2. Het college stelt in geval van een ingrijpende verandering in de inrichting van enig dienstonderdeel regels vast betreffende:

  • a.

   de fase waarin ter zake van die verandering het overleg als bedoeld in artikel 12:2 wordt gevoerd;

  • b.

   de wijze waarop en de fase waarin de bij die verandering betrokken ambtenaren worden gehoord;

  • c.

   de personele gevolgen van die verandering.

 • 3. Over het voornemen al dan niet regels, bedoeld in het vorig lid, vast te stellen wordt overleg gevoerd als bedoeld in artikel 12:2.

Artikel 12:2 Taak en bevoegdheden

 • 1. De commissie voert overleg over alle aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd. De commissie kan niet overleggen over onderwerpen die voorbehouden zijn aan het LOGA tussen het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de centrales van overheidspersoneel.

 • 2. Er worden nadere regels gesteld over de werkwijze van de commissie voor georganiseerd overleg.

 • 3. De nadere regels, bedoeld in het tweede lid, bevatten een bepaling hoe moet worden gehandeld indien een geschil niet tot overeenstemming leidt.

Artikel 12:2:0:1 Overeenstemmingsvereiste

 • 1. De besluitvorming als bedoeld in de artikelen 12:2:1 en 12:2:2 vindt, met inachtneming van het hieronder onder de leden 2 en 3 gestelde, niet plaats dan nadat over de inhoud daarvan overeenstemming is bereikt tussen de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en de commissie. Burgemeester en wethouders doen omtrent bedoelde onderwerpen geen voorstellen aan de Raad waarover geen overeenstemming is bereikt tussen de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en de commissie.

 • 2. Uitgezonderd van het overeenstemmingsvereiste zijn voorstellen om ongewijzigd voorstellen over te nemen waarover op centraal niveau overleg is gevoerd met de centrales van overheidspersoneel en waarbij het overleg tot overeenstemming heeft geleid.

 • 3.Daarnaast zijn die besluiten die ook in het landelijk protocol zijn uitgesloten, van het overeenstemmingsvereiste uitgesloten.

Artikel 12:2:1 Taak en bevoegdheden

Besluiten omtrent de onderwerpen, bedoeld in artikel 12:2, eerste lid, worden door het college en de raad niet genomen, noch voorstellen daaromtrent gedaan, dan nadat de commissie haar gevoelen over de concept-besluiten, respectievelijk voorstellen heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 12:2:2 Taak en bevoegdheden

 • 1. De commissie, alsmede de vertegenwoordiging van de organisaties, is bevoegd aangaande de in artikel 12:2, eerste lid, bedoelde onderwerpen voorstellen te doen aan het college.

 • 2. Heeft een voorstel betrekking op onderwerpen behorende tot de bevoegdheid van het college, dan neemt het college daaromtrent een beslissing. Behoort het voorstel tot de bevoegdheid van de raad, dan legt het college het voorstel voorzien van zijn advies ter besluitvorming voor aan de raad.

 • 3. De besluiten, welke worden genomen naar aanleiding van voorstellen van de commissie, worden meegedeeld aan de vertegenwoordiging van de organisaties en aan de hoofdbesturen van de vertegenwoordigde organisaties.

Artikel 12:2:3 Taak en bevoegdheden

 • 1. De commissie kan een subcommissie instellen, bestaande uit door haar aan te wijzen voorzitter en leden, indien dit voor de behandeling van een bepaald onderwerp nodig wordt geacht.

 • 2. De secretaris van de commissie is tevens secretaris van de subcommissie. Hij kan zich doen bijstaan of vervangen door degenen die ingevolge artikel 12:1:3, tweede lid, ter beschikking staan.

 • 3. Het bepaalde in artikel 12:2:7 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12:2:4 Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert indien de voorzitter dit nodig oordeelt op door hem te bepalen tijdstippen.

 • 2. Voorts belegt de voorzitter een vergadering indien ten minste drie leden van de commissie hem dit schriftelijk met opgaaf van redenen verzoeken en wel uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek.

Artikel 12:2:5 Vergaderingen

 • 1. De commissie wordt tijdig, in de regel 14 dagen van tevoren, ter vergadering opgeroepen. De oproepingsbrief vermeldt zoveel mogelijk de te behandelen onderwerpen.

 • 2. Een vergadering kan slechts plaatshebben indien de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur aanwezig is en tenminste de helft van de organisaties is vertegenwoordigd. Wanneer de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur bestaat twee of meer leden van het college kan de vergadering slechts plaatshebben indien ten minste de helft van de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur aanwezig is en tenminste de helft van de organisaties is vertegenwoordigd.

 • 3. Indien wegens onvoltalligheid in de zin van het tweede lid een vergadering niet kan plaatshebben, worden de aan de orde zijnde onderwerpen door de voorzitter geplaatst op de agenda van een binnen 14 dagen te houden nieuwe vergadering, in welke vergadering die onderwerpen in elk geval kunnen worden behandeld.

Artikel 12:2:6 Vergaderingen

Elk lid heeft het recht onderwerpen ter behandeling aanhangig te maken door deze schriftelijk op te geven aan de voorzitter. Deze stelt die onderwerpen zoveel mogelijk in de eerstvolgende vergadering aan de orde.

Artikel 12:2:7 Vergaderingen

 • 1. De vergaderingen zijn niet openbaar.

 • 2. De voorzitter kan hoofden van dienst of andere ambtenaren de vergadering laten bijwonen. Deze kunnen aan de besprekingen deelnemen.

 • 3. De vertegenwoordigers van de organisaties kunnen zich laten bijstaan door een vertegenwoordiger van het hoofdbestuur van hun organisatie; zij zijn voorts bevoegd de onderwerpen van de agenda binnen de grenzen van een doelmatige en vertrouwelijke behandeling van zaken aan voorbespreking in eigen kring te onderwerpen.

 • 4. De voorzitter kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van aan de commissie overgelegde stukken geheimhouding opleggen. Deze geheimhouding geldt niet ten opzichte van het college en van de raad, alsmede niet tegenover de hoofdbesturen van de vertegenwoordigende organisaties.

Artikel 12:2:8 Vergaderingen

De voorzitter kan op verzoek van ten minste twee leden of zo dikwijls hij dit nodig acht, de vergadering schorsen voor een door hem te bepalen tijd.

Artikel 12:2:9 Vergaderingen

 • 1. Indien in de vergadering moet worden gestemd brengt elke vertegenwoordiging, bedoeld in artikel 12:1, tweede lid, één stem uit.

 • 2. De stem van de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur wordt bepaald door hoofdelijke stemming van de aanwezige leden in of buiten de vergadering. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

 • 3. De stem van de vertegenwoordiging van de organisaties wordt bepaald door stemming per vertegenwoordigende organisatie, waarbij voor elke organisatie zoveel stemmen worden uitgebracht als ambtenaren bij haar zijn aangesloten op de eerste dag van het lopende jaar, met dien verstande dat voor een organisatie niet meer stemmen in aanmerking komen dan het totaal aantal stemmen dat door de andere organisaties gezamenlijk wordt uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt de vertegenwoordiging geacht tegen te hebben gestemd.

 • 4. Indien een organisatie in de loop van het jaar wordt vertegenwoordigd, geldt voor de toepassing van het derde lid het aantal aangesloten ambtenaren op dat tijdstip.

Artikel 12:2:10 Vergaderingen

Het in de vergadering behandelde wordt zakelijk weergegeven in de notulen, welke zo spoedig mogelijk in afschrift aan de leden worden gezonden, tenzij in het reglement, bedoeld in artikel 12:2:11, anders is bepaald.

Artikel 12:2:11 Vergaderingen

Indien door de commissie een reglement van orde voor de vergaderingen wordt vastgesteld, behoeft dit de goedkeuring van het college.

Artikel 12:3:1 Advies- en arbitragecommissie

De artikelen 12:3:2, 12:3:3, 12:3:4, 12:3:5, 12:3:6, 12:3:7 en 12:3:8 zijn slechts van toepassing in die gemeenten die zijn aangesloten bij de advies- en arbitragecommissie.

Artikel 12:3:2 Advies- en arbitragecommissie

Voor de toepassing van de artikelen 12:3:4, 12:3:5, 12:3:6, 12:3:7 en 12:3:8 wordt verstaan onder:

 • a.

  deelnemers aan het overleg: de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en de vertegenwoordigers van de organisaties genoemd in artikel 12:1, derde lid;

 • b.

  advies- en arbitragecommissie: de advies- en arbitragecommissie ingesteld door het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Artikel 12:3:3 Advies- en arbitragecommissie

De artikelen 12:3:4, 12:3:5, 12:3:6, 12:3:7 en 12:3:8 zijn slechts van toepassing op geschillen inzake aangelegenheden, bedoeld in artikel 12:2, eerste lid, voor zover die aangelegenheden uitsluitend de rechtstoestand van ambtenaren betreffen, met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd.

Artikel 12:3:4 Advies- en arbitragecommissie

Indien een of meer van de deelnemers aan het overleg tijdens het overleg tot het oordeel komen dat dit overleg niet zal leiden tot een uitkomst die de instemming van alle deelnemers aan het overleg zal hebben, brengen zij dat oordeel binnen zes dagen, nadat zij daarvan in het overleg blijk hebben gegeven, schriftelijk ter kennis van de overige deelnemers aan het overleg.

Artikel 12:3:5 Advies- en arbitragecommissie

 • 1. Binnen tien dagen na de kennisgeving, bedoeld in artikel 12:3:4, schrijft de voorzitter een vergadering uit van de commissie voor georganiseerd overleg. De vergadering moet worden gehouden binnen zeven dagen nadat deze is uitgeschreven.

 • 2. Tenzij door de commissie, bedoeld in het eerste lid, wordt besloten het overleg voort te zetten dan wel te beëindigen, wordt in de vergadering nagegaan of overeenstemming bestaat over de vraag wat het onderwerp en de inhoud van het geschil is en of een oplossing van dat geschil zal worden gezocht door middel van voortzetting van het overleg nadat het advies is ingewonnen van de advies- en arbitragecommissie dan wel door onderwerping van het geschil aan een arbitrale uitspraak van die commissie.

 • 3. Tot het inwinnen van advies zijn - ieder voor zich - de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en een meerderheid van alle toegelaten organisaties, als bedoeld in artikel 12:1, derde en vierde lid, bevoegd.

 • 4. Voor onderwerping van het geschil aan arbitrage is overeenstemming vereist tussen de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur en de toegelaten organisaties, als bedoeld in artikel 12:1, derde en vierde lid. Het bepaalde in artikel 12:2:9 is hierbij onverkort van toepassing.

Artikel 12:3:6 Advies- en arbitragecommissie

 • 1. Binnen zes dagen na de vergadering, bedoeld in artikel 12:3:5, wordt het verzoek om advies ter kennis gebracht van de voorzitter van de advies- en arbitragecommissie. Het verzoek wordt ondertekend door de deelnemers aan het overleg die zich voor inwinning van het advies hebben uitgesproken en bevat ten minste het onderwerp en de inhoud van het geschil. Indien in de vergadering bedoeld in artikel 12:3:5 geen overeenstemming is bereikt tussen alle deelnemers aan het overleg over de vraag wat het onderwerp en de inhoud van het geschil is, brengen de overige deelnemers aan het overleg hun visie op het onderwerp en de inhoud van het geschil eveneens binnen zes dagen na eerdergenoemde vergadering ter kennis van de voorzitter van de advies- en arbitragecommissie.

 • 2. Binnen zes dagen na de vergadering bedoeld in artikel 12:3:5 wordt het verzoek om arbitrage ter kennis gebracht van de voorzitter van de advies- en arbitragecommissie. Het verzoek daartoe wordt ondertekend door alle deelnemers aan het overleg en dient ten minste te bevatten:

  • a.

   het onderwerp en de inhoud van het geschil;

  • b.

   de standpunten van alle deelnemers aan het overleg omtrent onderwerp en inhoud van het geschil.

Artikel 12:3:7 Advies- en arbitragecommissie

Binnen twee weken na ontvangst van het advies wordt het overleg over het geschil voortgezet.

Artikel 12:3:8 Advies- en arbitragecommissie

De arbitrale uitspraak van de advies- en arbitragecommissie heeft bindende kracht.

Artikel 12:3:9 Advies- en arbitragecommissie

In de gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college, na overleg met de commissie van georganiseerd overleg.

13 Overgangsbepaling en slotbepalingen CAR

Artikel 13:1 Overgangs- en slotbepaling CAR

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na de algemene bekendmaking, i.c. op (*1)

  Noot *1: De ingangsdatum wordt lokaal ingevuld. LOGA-partijen zijn overeengekomen dat als uiterste ingangsdatum geldt 1 januari 1996.

 • 2. Met ingang van de datum waarop deze regeling in werking treedt, vervallen de bepalingen van het geldende algemeen ambtenarenreglement dan wel van die verordeningen, die tekstueel dan wel materieel gelijkluidend zijn aan de bepalingen van deze regeling.

 • 3. Indien de inwerkingtreding van deze regeling ertoe leidt dat bepalingen uit het geldende algemeen ambtenarenreglement vervallen, waardoor aanspraken van individuele ambtenaren in neerwaartse of opwaartse zin worden bijgesteld, vindt overleg plaats over de gevolgen daarvan.

 • 4. In afwijking van het gestelde in het eerste en tweede lid hebben de artikelen 10:1, 10:6, 10:15 eerste en tweede lid, 10:19, 10:23 tweede lid, 11:1, 11:6 zevende en achtste lid, 11:13 eerste en tweede lid, 11:23, 11:24 en artikel 11:27 tweede lid, terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 1993.

Artikel 13:2 Overgangs- en slotbepaling CAR

Ten aanzien van degene die per 31 december 1996 geen volledige betrekking bekleedt, geldt dat de omvang van deze betrekking per 1 januari 1997 naar rato is teruggebracht, tenzij betrokkene heeft verzocht om handhaving van het aantal uren van de betrekking per 31 december 1996 en dit verzoek niet is afgewezen.

Artikel 13:3 Overgangs- en slotbepaling CAR

Ten aanzien van de toegekende FLO-uitkeringen, wachtgelden en uitkeringen ingevolge hoofdstuk 11 die voortduren tot na 1 januari 1997 geldt dat de artikelen 9:2, tweede lid, 10:5, eerste lid, en 11:5, eerste lid, terugwerkende kracht hebben tot en met 1 januari 1997.

14 Medezeggenschap

Artikel 14:1 Medezeggenschap

Aan het begin van iedere zittingsperiode van de OR sluiten de ondernemer en de (centrale) ondernemingsraad een convenant over de benodigde inzet voor het OR-werk, de compensatie daarvoor en het (maximum) aantal zittingstermijnen.

Artikel 14:1:1 Medezeggenschap in ondernemingen met 35-50 werknemers

Gelet op het bepaalde in artikel 5a, eerste lid van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn gemeenten voor hun onderneming of onderdelen daarvan als bedoeld in artikel 4 van de WOR, verplicht een ondernemingsraad in te stellen indien en voor zolang in hun onderneming ten minste 35 personen werkzaam zijn als bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid, van de WOR.

15 Overige rechten en verplichtingen

Artikel 15:1 Verplichtingen

De ambtenaar is gehouden zijn betrekking nauwgezet en ijverig te vervullen en zich ook overigens te gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt.

Artikel 15:1a Verplichtingen

De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college is voorgeschreven.

Artikel 15:1b Persoonlijk gebruik van goederen of diensten

Het is de ambtenaar verboden, behoudens toestemming verleend door of namens het college in bijzondere gevallen, ten eigen bate:

 • a.

  diensten te laten verrichten door personen in gemeentedienst;

 • b.

  aan de gemeente toebehorende eigendommen te gebruiken;

 • c.

  gebruik te maken van hetgeen hem in of in verband met zijn betrekking ter kennis is gekomen.

Artikel 15:1c Aannemen van geschenken en gelden

Het is de ambtenaar verboden:

 • a.

  in verband met zijn betrekking vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen, te verzoeken of aan te nemen, anders dan met toestemming van het college;

 • b.

  steekpenningen aan te nemen.

Artikel 15:1d In acht nemen ordemaatregelen

 • 1. De ambtenaar is verplicht zich te gedragen naar de maatregelen van orde die ten aanzien van het verblijf in de kantoren, werkplaatsen of op andere arbeidsterreinen zijn vastgesteld.

 • 2. Indien de ambtenaar verhinderd is zijn betrekking te vervullen, is hij verplicht dit zo spoedig mogelijk mede te delen of te doen mededelen.

Artikel 15:1e Nevenwerkzaamheden

 • 1. De ambtenaar is verplicht aan het college, op een door dit orgaan te bepalen wijze, opgave te doen van de nevenwerkzaamheden die hij verricht of voornemens is te gaan verrichten, die de belangen van de dienst, voorzover deze in verband staan met zijn functievervulling, kunnen raken.

 • 2. Er wordt een registratie gevoerd op basis van de ingevolge het eerste lid gedane opgaven.

 • 3. Het is de ambtenaar verboden nevenwerkzaamheden te verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voorzover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. Omtrent dit verbod kunnen nadere regels worden gesteld.

 • 4. Het college regelt de openbaarmaking van de in het eerste lid bedoelde nevenwerkzaamheden van de gemeentesecretaris en directeuren van gemeentelijke diensten en bedrijven, alsmede van andere ambtenaren aangesteld in een functie waarvoor ter bescherming van de integriteit van de openbare dienst openbaarmaking van nevenwerkzaamheden noodzakelijk is.

Artikel 15:1f Melding financiële belangen

 • 1. Het college wijst ambtenaren aan die zijn aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is.

 • 2. De ambtenaar bedoeld in het eerste lid meldt aan het college, op een door dit orgaan te bepalen wijze, zijn financiële belangen respectievelijk bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken.

 • 3. Er wordt een registratie gevoerd van de meldingen bedoeld in het tweede lid.

 • 4. Het is de ambtenaar verboden financiële belangen te hebben, effecten te bezitten en transacties in effecten te verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voorzover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. Omtrent dit verbod kunnen nadere regels worden gesteld.

Artikel 15:1g Aanneming en levering ten behoeve van de openbare dienst

 • 1. Het is de ambtenaar verboden middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen en leveringen ten behoeve van de openbare dienst.

 • 2. Het college kan regelen stellen betreffende het deelnemen van de ambtenaar, middellijk of onmiddellijk, aan aannemingen en leveringen ten behoeve van anderen.

Artikel 15:1:9 Vervallen

(Vervallen)

De artikelen 15:1:1 tot en met 15:1:6 zijn vernummerd tot 15:1 tot en met 15:1e

Artikel 15:1:8 is vernummerd tot 15:1g

Artikel 15:1:10 Plicht tot aanvaarden andere betrekking

 • 1.

  • De ambtenaar is verplicht - nadat hij is gehoord - een andere betrekking te aanvaarden voor de vervulling waarvan hij in het belang van de dienst is aangewezen, indien deze betrekking hem redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen.

 • 2. Indien het college dit in het dienstbelang nodig acht is de ambtenaar verplicht om:

   • a.

    tijdelijk niet tot zijn betrekking behorende werkzaamheden te verrichten, dan wel tijdelijk een andere betrekking waar te nemen;

   • b.

    tijdelijk werkzaamheden te verrichten buiten de voor hem vastgestelde werktijden;

   • c.

    zich buiten de voor zijn betrekking vastgestelde werktijden ter beschikking te houden. Voor het gedurende onbepaalde tijd periodiek verrichten van deze beschikbaarheidsdiensten wordt de ambtenaar schriftelijk aangewezen, indien deze diensten ten minste op gemiddeld zestig kalenderdagen in een periode van twaalf maanden zullen moeten worden verricht, hetgeen uit de schriftelijke aanwijzing moet blijken.

 • 3. Wanneer de ambtenaar meent, dat in verband met zijn persoonlijkheid en omstandigheden de in het tweede lid bedoelde werkzaamheden redelijkerwijs niet van hem kunnen worden gevergd, geeft hij - onverminderd zijn verplichting om die werkzaamheden terstond aan te vangen - daarvan door tussenkomst van het hoofd van dienst terstond kennis aan het college, dat zo spoedig mogelijk een beslissing ter zake neemt.

 • 4. De ambtenaar kan niet worden verplicht, indien bij enig particulier werkgever een staking is uitgebroken of een uitsluiting plaats heeft, ter vervanging van stakers of uitgeslotenen werkzaamheden te verrichten of werknemers bij het verrichten van werkzaamheden behulpzaam te zijn, tenzij naar het oordeel van het college zulks met het oog op de openbare veiligheid of gezondheid of voor de regelmatige functionering van de openbare dienst van de gemeente noodzakelijk is.

 • 5. Ter zake van de toepassing van het bepaalde in het vierde lid wordt zo spoedig mogelijk overleg gepleegd in de commissie, bedoeld in artikel 12:1 tweede lid.

Artikel 15:1:11 Aanvaarden andere werkzaamheden

 • 1. De ambtenaar is verplicht, indien hij daartoe door of namens het college wordt aangewezen, in tijden van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden andere werkzaamheden te verrichten dan die welke hij gewoonlijk verricht, mits deze werkzaamheden strekken ter uitvoering van de taak die de gemeente in die tijden heeft of zal krijgen, dan wel ertoe strekken een zo goed en ongestoord mogelijke uitvoering van die taak te verzekeren.

 • 2. De ambtenaar is verplicht, indien hij daartoe door het college wordt aangewezen, taken te verrichten in het kader van de Wet rampen en zware ongevallen.

 • 3. In geval van een ramp of zwaar ongeval als bedoeld in artikel 1, sub b, Wet rampen en zware ongevallen, is de ambtenaar die is aangewezen op grond van het tweede lid van dit artikel verplicht de taken in het kader van de Wet rampen en zware ongevallen te verrichten onder leiding en toezicht van het college waar de ramp of het zware ongeval plaatsvindt.

 • 4. De ambtenaar, op grond van het eerste of tweede lid aangewezen, is te allen tijde verplicht lessen te volgen en deel te nemen aan oefeningen welke verband houden met zijn in dat lid aangeduide taak.

 • 5. De aanwijzing, bedoeld in het eerste of tweede lid geschiedt slechts, indien de persoonlijke omstandigheden van de ambtenaar zulks redelijkerwijs toelaten.

Artikel 15:1:12 Vergoeding van schade

 • 1. De ambtenaar kan worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van door de gemeente geleden schade, voor zover deze aan zijn schuld of nalatigheid is te wijten.

 • 2. Het bedrag van de schadevergoeding en de wijze van inhouding daarvan op zijn bezoldiging worden niet vastgesteld dan nadat de ambtenaar in de gelegenheid is gesteld zich schriftelijk of mondeling te verantwoorden en ter zake van de wijze van inhouding zijn wensen kenbaar te maken.

Artikel 15:1:13 Plichten rekenplichtige ambtenaar

 • 1. De rekenplichtige ambtenaar wordt voor de verplichting tot aanzuivering van een tekort geheel of gedeeltelijk ontheven naarmate hij het beheer nauwgezet heeft gevoerd en de nodige voorzorgen heeft genomen voor de bewaring van gelden en geldswaardige papieren.

 • 2. Vloeit de verplichting tot aanzuivering van een tekort voort uit een aansprakelijkheid voor ondergeschikt personeel dan wordt bovendien in aanmerking genomen in hoeverre hij op de handelingen van dat personeel deugdelijk toezicht heeft gehouden.

 • 3. De rekenplichtige ambtenaar is van zijn verantwoordelijkheid ontheven gedurende de tijd dat hij door ziekte of wettige afwezigheid zijn beheer niet persoonlijk heeft gevoerd, indien gedurende die tijd zijn betrekking wordt waargenomen krachtens aanwijzing door of namens het college.

Artikel 15:1:14 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 15:1:15 Beoordeling van de ambtenaar

 • 1. Het college kan bepalen, dat met inachtneming van door het college te stellen regelen over de ambtenaar periodiek een beoordeling wordt uitgebracht omtrent de wijze waarop hij zijn betrekking vervult en omtrent zijn gedragingen tijdens de uitoefening van die betrekking.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt met de ambtenaar zijn gedrag besproken tijdens de uitoefening van zijn betrekking of de wijze waarop hij zijn betrekking vervult, voor zover deze aanleiding geven tot aanmerkingen, waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan de wijze waarop het gedrag of de wijze waarop hij zijn betrekking vervult naar het oordeel van het college verbeterd kan worden.

Artikel 15:1:15:1 Regeling functioneringsgesprekken en methodische personeelsbeoordeling der gemeente Landgraaf; Begripsbepalingen

Voor de toepassing van de artikelen 15:1:15:1 t/m 15;1:15:9 wordt verstaan onder:

 • a.

  Ambtenaar:

  • 1.

   de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1;

  • 2.

   de werknemer als bedoeld in artikel 2:5:1;

 • b.

  Directe meerdere: degene, onder wiens hiërarchische verantwoordelijkheid de ambtenaar zijn werkzaamheden verricht bij twijfel hieromtrent beslist de gemeentesecretaris;

 • c.

  Naasthogere chef: de hiërarchisch verantwoordelijke leidinggevende van de directe meerdere;

 • d.

  Eerste beoordelaar: de directe meerdere van de te beoordelen ambtenaar;

 • e.

  Tweede beoordelaar: de naasthogere chef van de te beoordelen ambtenaar, met dien verstande, dat bij de leden van het managementteam de burgemeester als zodanig optreedt;

 • f.

  Functie: het samenstel van werkzaamheden, door de ambtenaar te verrichten, alsmede de werkzaamheden, waarmee de ambtenaar gedurende het te bespreken / te beoordelen tijdvak feitelijk was belast;

 • g.

  Beoordelingsadviseur: de daartoe door burgemeester en wethouders aangewezen functionaris die de leidinggevenden adviseert inzake de interpretatie en de uitvoering van onderhavige regeling en toeziet op een juiste toepassing daarvan, i.c. de betreffende consulent P&O;

 • h.

  Informant: degene, die inlichtingen kan verschaffen die van invloed kunnen zijn op de oordeelsvorming met betrekking tot de functievervulling;

 • i.

  Hoofd van dienst: de gemeentesecretaris of een door hem aangewezen leidinggevende.

Artikel 15:1:15:2 Het functioneringsgesprek

 • 1.

  • a.

   Tenminste éénmaal per kalenderjaar vindt een functioneringsgesprek plaats tussen de ambtenaar en diens directe meerdere;

  • b.

   Wanneer een ambtenaar met een voor hem nieuwe functie wordt belast, vindt een functioneringsgesprek, als bedoeld in het eerste lid onder a., tevens plaats nadat betrokkene zijn/haar nieuwe functie gedurende ongeveer een half jaar heeft vervuld;

  • c.

   Op een gemotiveerd verzoek van de ambtenaar en/of diens directe meerdere, kan het hoofd van dienst in bijzondere gevallen bepalen, dat ook de naasthogere chef en/of een consulent Personeelszaken aan dit gesprek, zoals bedoeld in het eerste lid onder a. en b., deelneemt c.q. deelnemen.

 • 2. Het functioneringsgesprek heeft met name betrekking op het functioneren van de ambtenaar - zeker waar het diens bijdrage aan de realisering van de (afgeleide) organisatiedoelen betreft - , op diens arbeidssituatie en de ontwikkeling daarvan. Het gesprek dient - waar mogelijk - te leiden tot het vastleggen van concrete afspraken.

 • 3. De conclusies van het functioneringsgesprek en de gemaakte afspraken, alsmede de daaraan ten grondslag liggende overwegingen worden schriftelijk vastgelegd op een daartoe door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier. De directe meerdere en de ambtenaar behouden elk een exemplaar van dit formulier. De directe meerdere bewaart zijn exemplaar vertrouwelijk. De directe meerdere en/of de ambtenaar zijn gerechtigd om de naasthogere chef en/of betreffende consulent P&O van de stafafdeling Concerncontrol te informeren over de inhoud van het gesprek.

 • 4. De directe meerdere en de ambtenaar verklaren op een daartoe strekkend apart formulier, dat een functioneringsgesprek heeft plaatsgevonden. Zij vermelden daarbij of er concrete afspraken zijn gemaakt. De afspraken, waarbij de stafafdeling Concerncontrol en/of anderen dienen te worden betrokken, worden volledig op het formulier vermeld. Dit formulier wordt toegezonden aan de stafafdeling Concerncontrol, die zorg draagt voor beheer en archivering ervan in het persoonsdossier van de betreffende ambtenaar, alsmede voor vernietiging daarvan na zes jaar.

 • 5. Het hoofd van dienst stelt op advies van de stafafdeling Concerncontrol, de Ondernemingsraad gehoord, nadere regels vast omtrent de methodiek van functioneringsgesprekken.

Artikel 15:1:15:3 De personeelsbeoordeling

 • 1.

  • De beoordeling van de ambtenaar betreft de wijze, waarop deze zijn functie gedurende het beoordelingstijdvak heeft vervuld, met inbegrip van zijn gedragingen in dat tijdvak tijdens de uitoefening van de functie.

 • 2. De beoordeling vindt plaats tegen de achtergrond van de vastgestelde functie en van de aan de functievervulling redelijkerwijs te stellen eisen. Eisen, waarvan de ambtenaar buiten zijn schuld geen kennis droeg, blijven daarbij buiten beschouwing.

 • 3. De beoordeling wordt opgemaakt ten aanzien van de door burgemeester en wethouders vastgestelde algemene gezichtspunten van de door de ambtenaar vervulde functie.

 • 4. De beoordeling heeft betrekking op tenminste de zes maanden en ten hoogste de twee jaren, voorafgaande aan het tijdstip van de beoordeling. Het beoordelingstijdvak strekt zich niet uit over een periode, waarover reeds een beoordeling is opgemaakt, noch over een gedeelte daarvan.

 • 5. Voor het vastleggen van de beoordeling wordt gebruik gemaakt van een formulier, waarvan het model op advies van de Stafafdeling Concerncontrol wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders.

Artikel 15:1:15:4 Beoordeling wanneer en wie?

 • 1.

  • a.

   Een beoordeling wordt minimaal eenmaal per twee kalenderjaren in het laatste kwartaal opgemaakt.

  • b.

   Een beoordeling wordt ook opgemaakt, indien er ten aanzien van de ambtenaar een besluit over een benoeming in vaste dienst moet worden genomen.

  • c.

   De ambtenaar die 50 jaar of ouder is wordt indien hij zulks wenst slechts een (1) keer per vier kalenderjaren beoordeeld.

 • 2. Tevens wordt een beoordeling opgemaakt, wanneer de ambtenaar, zijn directe meerdere of de naasthogere chef daarom vraagt.

Artikel 15:1:15:5 Conceptbeoordeling

 • 1.

  • Behoudens het bepaalde in de volgende leden, wordt de conceptbeoordeling opgemaakt door de eerste beoordelaar.

 • 2. In het belang van een juiste beoordeling kan het hoofd van dienst, gehoord de betreffende consulent P&O:

   • a.

    al dan niet op verzoek van de ambtenaar, naast de in het vorige lid bedoelde functionaris anderen, die aan de werkzaamheden van de ambtenaar leiding hebben gegeven, aan het opmaken van de beoordeling doen deelnemen;

   • b.

    op verzoek van de ambtenaar danwel met diens instemming bepalen, dat informanten aan de eerste beoordelaar inlichtingen van feitelijke aard verschaffen over de functievervulling van de ambtenaar.

 • 3. De namen en functies van de in het vorige lid bedoelde functionarissen worden op het beoordelingsformulier vermeld.

 • 4. De directe leidinggevende kan verzoeken dat de beoordelingsadviseur bij het opmaken van de (concept) beoordeling aanwezig is; de beoordeling wordt vastgelegd op het in artikel 15:1:15:3, vijfde lid bedoelde formulier, op een zodanige wijze, dat bij alle daarop vermelde gezichtspunten - voor zover van toepassing - een omschrijving van het oordeel wordt aangegeven.

 • 5.

  • 1.

   De conceptbeoordeling wordt vervolgens door de directe leidinggevende voorgelegd aan de tweede beoordelaar.

  • 2.

   Indien de conceptbeoordeling wordt onderschreven door de tweede beoordelaar, ondertekent laatstgenoemde deze voor akkoord. Wijkt de tweede beoordelaar op onderdelen af van het oordeel van de eerste beoordelaar, dan treedt de tweede beoordelaar - in het bijzijn van de beoordelingsadviseur - in overleg met de eerste beoordelaar. Levert dit gesprek geen nieuwe gezichtspunten op, dan draagt de directe leidinggevende er zorg voor, dat deze afwijkende visie wordt vastgelegd in het beoordelingsformulier.

 • 6.

  • 1.

   Het beoordelingsformulier wordt ondertekend door de bij de beoordeling betrokken beoordelaars en door de beoordelingsadviseur. De laatst genoemde functionaris ziet er met name op toe dat de procedure juist is gevolgd en adviseert de eerste en tweede beoordelaar, indien de kwaliteit van de beoordeling naar diens oordeel onvoldoende is.

  • 2.

   Indien de beoordelingsadviseur van mening is, dat de beoordeling niet genoegzaam wordt gesteund door feiten of verklaringen, of diens adviezen als bedoeld in het vorige lid niet of in onvoldoende mate worden opgevolgd, wordt de beoordeling door hem niet ondertekend. In voorkomend geval maakt hij daarvan schriftelijk en met redenen omkleed melding aan het hoofd van dienst.

Artikel 15:1:15:6 Beoordelingsgesprek

 • 1. Wanneer de conceptbeoordeling is opgemaakt, overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande artikel, wordt deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een (1) week in afschrift toegezonden aan de ambtenaar

 • 2.Binnen twee weken ná verzending van de conceptbeoordeling bespreekt de eerste beoordelaar deze met de ambtenaar.

 • 3. De tweede beoordelaar neemt deel aan dit gesprek, indien de eerste beoordelaar of de te beoordelen ambtenaar hierom verzoeken.

 • 4. De beoordelingsadviseur neemt eveneens aan dit gesprek deel indien de ambtenaar of de eerste of tweede beoordelaar daarom verzoeken.

 • 5.Tijdens het beoordelingsgesprek worden de waarderingsscores per gezichtspunt ingevuld.

 • 6.Een samenvatting van het beoordelingsgesprek, inclusief mogelijke afwijkingen van de conceptbeoordeling, wordt op het beoordelingsformulier vastgelegd. Indien de ambtenaar ten aanzien van een of meerdere onderdelen van de beoordeling een afwijkende mening heeft, wordt deze mening eveneens uitdrukkelijk op het bedoelde formulier vermeld.

 • 7. De ambtenaar is verplicht het beoordelingsformulier, inclusief de in het vijfde lid van dit artikel bedoelde samenvatting voor gezien te tekenen. Indien de beoordeling zijn instemming heeft, kan hij het beoordelingsformulier voor akkoord tekenen.

 • 8. Indien het derde lid van dit artikel niet van toepassing is, wordt binnen een (1) week na het beoordelingsgesprek het beoordelingsformulier door de beoordelingsadviseur voorgelegd aan de tweede beoordelaar. De tweede beoordelaar wordt in de gelegenheid gesteld opmerkingen op het formulier toe te voegen. Zo dit laatste zich voordoet, worden de ambtenaar, de eerste beoordelaar en de beoordelingsadviseur daaromtrent geïnformeerd door de tweede beoordelaar. In dat geval is de laatste volzin van het zesde lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15:1:15:7 Vaststelling

 • 1. Binnen twee weken ná het beoordelingsgesprek, zoals bedoeld in artikel 15:1:15:6, zorgt de tweede beoordelaar ervoor dat de beoordeling ter beschikking van het sector- c.q. stafhoofd wordt gebracht. Deze laatste zorgt er voor dat de beoordeling - al dan niet voorzien van kanttekeningen - binnen twee weken ter kennis van het hoofd van dienst wordt gebracht.

 • 2. Indien aan het hoofd van dienst uit de aantekeningen op het beoordelingsformulier blijkt, dat de mening van de ambtenaar op een of meerdere onderdelen afwijkt van de mening van de beoordelaar(s), of in geval het betrokken sectorhoofd kanttekeningen bij de beoordeling heeft geplaatst, bespreekt hij dit met de ambtenaar, de beoordelaar(s), het betrokken sector- of stafhoofd en de beoordelingsadviseur, waarna hij namens burgemeester en wethouders besluit de beoordeling:

  • a.

   al dan niet gewijzigd vast te stellen; of

  • b.

   vervallen te verklaren, zulks onder bepaling van het tijdstip waarop en het tijdvak waarover de nieuwe beoordeling zal moeten worden opgemaakt.

 • 3. Wanneer de in het vorige lid bedoelde omstandigheid zich niet voordoet, stelt het hoofd van dienst de beoordeling namens burgemeester en wethouders vast, tenzij hij van mening is dat deze niet juist of niet volledig is. In dat laatste geval is het bepaalde in het vorige lid van overeenkomstige toepassing.

 • 4. Indien het hoofd van dienst tijdens de beoordelingsprocedure tweede beoordelaar is, treedt de eerste locosecretaris voor wat de vaststelling aangaat in diens plaats. Is de eerste locosecretaris bij het opmaken van de beoordeling betrokken geweest, dan treedt de tweede locosecretaris in diens plaats.

 • 5. De ambtenaar ontvangt terstond na de vaststelling een afschrift van de beoordeling, vergezeld van een schriftelijke toelichting op de daarin eventueel aangebrachte wijzigingen. Tegelijkertijd wordt een afschrift toegezonden aan het betreffende staf- c.q. sectorhoofd.

Artikel 15:1:15:8 Vaststellen beoordeling

 • 1. Bij de beoordeling van de sector- en stafhoofden treedt het hoofd van dienst als eerste beoordelaar op. Een lid van het college van burgemeester en wethouders is tweede beoordelaar.

 • 2. In de gevallen bedoeld in het eerste lid stelt het college van burgemeester en wethouders de beoordeling vast. Het collegelid, dat als tweede beoordelaar is opgetreden, neemt niet aan de besluitvorming deel.

Artikel 15:1:15:9 Archivering

De opgemaakte beoordelingen worden onder beheer van de stafafdeling Concerncontrol gearchiveerd en worden na verstrijken van de wettelijke bewaartermijn vernietigd.

Artikel 15:1:16 Dragen van uniform of dienstkleding

 • 1. De ambtenaar is verplicht tijdens de vervulling van zijn betrekking de door het college voor die betrekking of voor bepaalde werkzaamheden voorgeschreven kleding of uniform en onderscheidingstekenen te dragen.

 • 2. Het deelnemen aan betogingen en optochten in het voorgeschreven uniform is de ambtenaar slechts toegestaan, indien daarvoor door of namens het college toestemming is gegeven.

 • 3. Het is de ambtenaar verboden om bij gekleed gaan in uniform insignes of andere onderscheidingstekens of in dienst uniformkledingstukken te dragen, een en ander voor zover die niet van gemeentewege zijn verstrekt of voorgeschreven of tot het dragen waarvan niet door het college vergunning is verleend. Dit verbod is niet van toepassing ten aanzien van ordetekenen tot het aannemen of dragen waarvan door het hoger bestuursorgaan verlof is verleend.

 • 4. Bij afzonderlijke regeling kunnen regelen worden gesteld betreffende de verstrekking, reiniging en herstelling van de in het eerste lid bedoelde kleding.

Artikel 15:1:16:1 Kledingreglement: belanghebbende

Voor de toepassing van artikelen 15:1:16:2 t/m 15:1;16;12 wordt onder belanghebbende verstaan degene die in dienst of ten behoeve van de gemeente Landgraaf werkzaam is en die op grond van een door hen genomen besluit voor de verstrekking van kleding en/of schoeisel in aanmerking komt.

Artikel 15:1:16:2 welke kleding

Aan belanghebbenden wordt kleding en/of schoeisel verstrekt zoals die in artikel 15:1:16:12 zijn vermeld.

Artikel 15:1:16:3 kledingkaart

Door of namens de leidinggevende van een belanghebbende wordt op een daarvoor aan te leggen kledingkaart de verstrekte kleding en schoeisel aangetekend, alsmede de daarvoor geldende gebruiksduur.

Artikel 15:1:16:4 eigendom

Kleding en schoeisel blijven tot het tijdstip van vervanging eigendom van de gemeente.

Artikel 15:1:16:5 einde dienstverband of plaatsing

 • 1. Bij de beëindiging van het dienstverband c.q. de plaatsing gaan de kledingstukken, waarvan de gebruiksduur is verstreken, aan de belanghebbende in eigendom over.

 • 2.Kledingstukken waarvan de gebruiksduur nog niet is verstreken, kunnen door de belanghebbende worden overgenomen voor het bedrag van de daarop nog toe te passen maandelijkse afschrijving.

 • 3. Ongeacht of de gebruiksduur al dan niet is verstreken, gaat schoeisel bij beëindiging van het dienstverband c.q. de plaatsing altijd in eigendom van de belanghebbende over.

 • 4. Kledingstukken welke niet worden overgenomen, worden onmiddellijk ingeleverd.

Artikel 15:1:16:6 draagplicht

 • 1.De belanghebbenden zijn verplicht de hen verstrekte kleding en schoeisel te dragen, terwijl het gebruik daarvan buiten diensttijd verboden is.

 • 2. De belanghebbenden zijn verplicht er zorg voor te dragen, dat de hen verstrekte kleding en schoeisel steeds in een behoorlijke staat verkeren.

Artikel 15:1:16:7 onderhoud

 • 1. De overeenkomstig deze regeling verstrekte kleding en schoeisel moeten door de belanghebbenden voor eigen rekening worden onderhouden, hersteld en schoongemaakt.

 • 2. De belanghebbenden zijn verplicht zich met betrekking tot het vorenstaande te gedragen naar de door of namens hun leidinggevende gegeven aanwijzingen en/of naar de door ons gegeven voorschriften.

Artikel 15:1:16:8 toezicht

Op het in artikel 15:1:16:6 gestelde wordt door of namens de betrokken leidinggevende een voortdurend toezicht uitgeoefend.

Artikel 15:1:16:9 langdurige ziekte

De tijd, gedurende welke een belanghebbende wegens ziekte welke minstens drie maanden heeft geduurd of een andere omstandigheid - gewoon verlof uitgezonderd - van zijn kleding en/of schoeisel geen gebruik heeft kunnen maken, wordt aan de in artikel 15:1:16:3 bedoelde gebruiksduur toegevoegd.

Artikel 15:1:16:10 vermissing of onherstelbare beschadiging

In geval van vermissing of onherstelbare beschadiging van een kledingstuk dient de belanghebbende dit onmiddellijk aan zijn leidinggevende te melden.

Artikel 15:1:16:11 gebruiksduur

Indien een belanghebbende geen volledige betrekking vervult wordt de gebruiksduur verlengd en wel naar evenredigheid tot het aantal uren van een evenredige betrekking.

Artikel 15:1:16:12 kledingspakketten

Kledingpakket medewerker buitendienst:

 • °

  1 zomerpantalon per jaar

 • °

  1 zomerjack per 2 jaar

 • °

  1 T-shirt per jaar

 • °

  1 sweater per jaar

 • °

  1 winterpantalon per 3 jaar

 • °

  1 winterjack/bodywarmer per 3 jaar

 • °

  1 paar schoenen/laarzen per jaar

Kledingpakket bode:

 • °

  2 kostuums per jaar

 • °

  4 overhemden per jaar

 • °

  2 stropdassen per jaar

 • °

  1 paar schoenen per jaar

Artikel 15:1:17 Standplaats

 • 1. Indien het dienstbelang dit eist, kan de ambtenaar de verplichting worden opgelegd in of meer nabij zijn standplaats te gaan wonen.

 • 2. Onder standplaats dient te worden verstaan: de gemeente of het met name genoemde gedeelte van de gemeente, waar de ambtenaar gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht.

 • 3. Het college kan ter uitvoering van het in het eerste lid bepaalde nadere regels stellen.

Artikel 15:1:18 Dienstwoning

 • 1. De ambtenaar is verplicht, indien hem door het college een dienstwoning is aangewezen, deze te betrekken en zich ter zake van de bewoning en het gebruik te gedragen naar de voorschriften die daaromtrent zijn gesteld.

 • 2. Hij draagt de onderhoudskosten welke volgens de wet en het plaatselijk gebruik gemeenlijk voor rekening van de huurder zijn, tenzij terzake een afwijkende regeling is vastgesteld.

Artikel 15:1:19 Verbod betreden arbeidsterrein

Aan de ambtenaar kan door of namens het college de toegang tot de kantoren, werkplaatsen of andere arbeidsterreinen, dan wel het verblijf aldaar worden ontzegd.

Artikel 15:1:20 Infectieziekten

 • 1. De ambtenaar die in contact staat of kort geleden gestaan heeft met een persoon, die een ziekte heeft, waarvoor ingevolge het krachtens de Infectieziektewet bepaalde een nominatieve aangifteplicht geldt, mag zijn betrekking niet vervullen en heeft geen toegang tot de dienstgebouwen, -lokalen en -terreinen voor zolang de hoofdinspecteur of de inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid niet heeft verklaard, dat hij het gevaar voor overbrenging van een infectieziekte, of het gevaar dat hij verdacht moet worden te lijden aan zodanige ziekte, geweken acht.

 • 2. De ambtenaar die verkeert in de in het vorige lid omschreven situatie, is verplicht daarvan ten spoedigste kennis te geven aan het college. Hij is gehouden zich te gedragen naar de door of vanwege het college gegeven aanwijzingen, waaronder die met betrekking tot het ondergaan van een geneeskundig onderzoek.

 • 3. De ambtenaar geniet over de tijd, gedurende welke het hem overeenkomstig het bepaalde in dit artikel verboden is zijn betrekking te vervullen, zijn volledige bezoldiging.

Artikel 15:1:21 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 15:1:22 Reis- en verblijfkosten

 • 1. De ambtenaar heeft recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten ter zake van reizen in het belang van de dienst.

 • 2. Deze vergoeding wordt vastgesteld en uitgekeerd overeenkomstig de daarvoor door het college gestelde regelen.

Artikel 15:1:22:1 Vervoersbewijzen

Indien de ambtenaar in verband met de uitoefening van de hem opgedragen werkzaamheden dan wel in verband met diens opleiding gebruik van de spoorwegen moet maken worden hem van gemeentewege vervoersbewijzen eerste klasse verstrekt, indien de bestemming Weert is of een nog verder weg gelegen plaats.

Artikel 15:1:22:2 Reisbesluit Landgraaf

 • 1.

  • Indien de dienstreis ten minste 3 uur heeft geduurd ontvangt de ambtenaar ter zake van de kleine kosten overdag een vergoeding ter grootte van de dagcomponent, alsmede voor de kleine kosten 's avonds een vergoeding ter grootte van de avondcomponent als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Reisregeling binnenland.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bedragen worden vermeerderd met vergoedingen ter zake van de kosten van:

  en wel tot maximaal de in artikel 5, eerste lid, van de Reisregeling binnenland genoemde bedragen.

   • a.

    een lunch;

   • b.

    een avondmaaltijd;

   • c.

    logies;

   • d.

    ontbijt;

 • 3. De vergoeding ter zake van de avondmaaltijd wordt slechts toegekend indien de dienstreis na 20.00 uur eindigt.

 • 4. De noodzakelijk te maken parkeerkosten gedurende een dienstreis worden volledig vergoed, na overlegging van een parkeerrecu. Deze kosten worden cf. de fiscale voorschriften betaalbaar gesteld en separaat zichtbaar gemaakt op de salarisstrook.

 • 5. De noodzakelijk te maken logieskosten gedurende een dienstreis worden, na overlegging van een rekening, vergoed tot maximaal 140% van het bedrag genoemd in het reisbesluit binnenland. Logieskosten die uitgaan boven deze norm komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij het een vaste (voorgeschreven) accomodatie betreft.

Artikel 15:1:22:3 Hoogte vergoeding dienstkilometers

 • 1. Voor dienstreizen die vallen onder de definitie zoals beschreven in artikel 15:1:24:7 geldt dat de hoogte van het vergoedingsbedrag per gereden dienstkilometers gelijk is aan het bedrag van de reisregeling binnenland.

 • 2. Het bedrag van de vergoeding bestaat dan uit een fiscaal onbelast en een belast deel.

Artikel 15:1:22:4 Landgraaf Miles

 • 1. Gedeclareerde reiskosten voor gereden dienstkilometers met de eigen auto worden vergoed op basis van het onbelaste vergoedingsbedrag per gereden en gedeclareerde kilometer.

 • 2.De werknemer die voor dienstreizen de eigen auto gebruikt kan het belaste deel van de vergoeding zoals verwoord in artikel 15:1:22:3, tweede lid onbelast gebruiken voor het verhogen van het PGB zoals genoemd in artikel 4a:3:2:1.

 • 3. Het bedrag waarmee het PGB wordt verhoogd is te bepalen door de som van de gereden en gedeclareerde dienstkilometers in de periode 1-10 tot 1-10 te vermenigvuldigen met het fiscaal belast bedrag zoals genoemd in artikel 15:1:22:3, tweede lid.

Artikel 15:1:22:5 Keuze

 • 1. Voor 1 november maakt de medewerker schriftelijk een keuze of hij gebruik wenst te maken van de vergoedingssystematiek zoals genoemd in artikel 15:1:22:3 of 15:1:22:4

 • 2.Als de werknemer kiest voor artikel 15:1:22:4 wordt hiervoor een overeenkomst opgemaakt tussen de werkgever en de werknemer.

Artikel 15:1:22:6 Landgraaf Miles gedurende een deel van het jaar

Als een medewerker kiest voor een vergoeding via artikel 15:1:22:4 en

 • °

  Tussentijds de gemeentelijke dienst verlaat wordt de hoogte van de vergoeding berekend zoals in artikel 15:1:22:3, tweede lid is beschreven. De som hiervan wordt toegevoegd aan het PGB en belast uitbetaald per datum uit dienst.

 • °

  Voor 1 oktober in dienst komt wordt de berekening gemaakt vanaf de datum in dienst tot 1-10. De uitkomst van aantal km'ers x het onbelaste deel wordt toegevoegd aan het PGB en belast uitbetaald in december van dat jaar.

 • °

  Op of na 1 oktober in dienst komt wordt de berekening gemaakt vanaf de datum in dienst tot 1-10 van het volgend kalenderjaar. Het bedrag van de Landgraaf Miles wordt toegevoegd aan het PGB van het volgend kalenderjaar en belast uitbetaald in december van het volgend kalenderjaar.

Artikel 15:1:23 Vergoeden van schade

 • 1. Aan de ambtenaar wordt de schade aan hem toebehorende kleding en uitrusting, geen motorrijtuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen zijnde, vergoed welke hij buiten zijn schuld of nalatigheid lijdt ten gevolge van de vervulling van zijn betrekking, voor zover die schade niet bestaat uit de normale slijtage dier goederen.

 • 2. Aan de ambtenaar wordt schade vergoed aan een aan hem toebehorend motorrijtuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen welke hij lijdt ten gevolge van de vervulling van zijn betrekking, tenzij:

  • a.

   die schade bestaat uit de normale slijtage of;

  • b.

   er sprake is van aan opzet of bewuste roekeloosheid grenzende verwijtbaarheid of;

  • c.

   de ambtenaar in de regel 10.000 of meer kilometers per jaar rijdt ten behoeve van de dienst en per kilometer een vergoeding ontvangt gelijk aan of hoger dan het belastingvrije bedrag per kilometer.

Artikel 15:1:24 Gebruik motorrijtuig

Het is de ambtenaar slechts toegestaan een hem toebehorend motorrijtuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen bij de vervulling van zijn betrekking te gebruiken, indien en voor zover hem daartoe door of namens het college toestemming is verleend. Aan deze toestemming kunnen bepaalde voorwaarden worden verbonden.

Artikel 15:1:24:1 Gebruik eigen voertuig, begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van de artikelen 15:1:24:1 t/m 15:1:24:15 wordt verstaan onder:

 • 1.

  Ambtenaar:

 • 1. ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1;

 • 2. werknemer als bedoeld in artikel 2:5:1;

 • 2.

  Leidinggevende: Degene, onder wiens hiërarchische verantwoordelijkheid de ambtenaar zijn werkzaamheden verricht;

 • 3.

  Motorvoertuig: Een motorvoertuig als bedoeld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

Artikel 15:1:24:2 Gebruik eigen motorvoertuig

De ambtenaar, die naar het oordeel van diens leidinggevende, voor de uitoefening van zijn functie van een eigen motorvoertuig gebruik dient te maken, ontvangt hiervoor een vergoeding.

Artikel 15:1:24:3 Vergoeding

De vergoeding wordt toegekend in de vorm van een bedrag per afgelegde kilometer.

Artikel 15:1:24:4 Verklaring

De vergoeding als bedoeld in artikel 3 wordt toegekend, nadat het desbetreffende hoofd van de sector c.q. stafafdeling schriftelijk heeft verklaard, dat het aantal kilometers dat is afgelegd in het belang van de gemeente is.

Artikel 15:1:24:5 Vergoedingsbedrag

Het vergoedingsbedrag per kilometer komt overeen met de kilometervergoeding als bedoeld in het Reisbesluit binnenland.

Artikel 15:1:24:6 Veelvuldig gebruik

Indien door een ambtenaar meer dan 1.000 kilometer per jaar worden gereden, kan aan die ambtenaar een vast voorschot worden verleend, waarvan de hoogte gebaseerd is op het vermoedelijk te rijden aantal kilometers. Eenmaal per jaar worden eventuele verschillen tussen de voorschotten en de werkelijke vergoeding verrekend.

Artikel 15:1:24:7 Bestemming

De vergoeding als bedoeld in artikel 15:1:24:5 wordt enkel toegekend ten behoeve van dienstreizen binnen de grenzen van de gemeente Landgraaf en naar bestemmingen gelegen op een afstand van 50 kilometer of minder.

Artikel 15:1:24:8 Afstand meer dan 50 kilometer

Bij dienstreizen naar bestemmingen, gelegen op een grotere afstand dan 50 kilometer, geschiedt de vergoeding van de kosten overeenkomstig de bepalingen van artikel 15:1:22:1.

Artikel 15:1:24:9 Schade

Indien de ambtenaar buiten diens schuld of nalatigheid schade lijdt aan zijn motorvoertuig op de dag dat hij dat motorvoertuig ten behoeve van dienstdoeleinden nodig had, wordt - indien de schade niet op een derde kan worden verhaald – een tegemoetkoming in de kosten verleend en wel op basis van de volgende artikelen.

Artikel 15:1:24:10 Proportionele schadevergoeding

De schade wordt proportioneel vergoed en wel doordat het schadebedrag wordt vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de teller bestaat uit het aantal in het afgelopen kalenderjaar gereden aantal dienstkilometers voor zoveel dat minder heeft bedragen dan 10.000 kilometer, terwijl de noemer bestaat uit 10.000 kilometer.

Artikel 15:1:24:11 Verplichte all risk verzekering

Degene die jaarlijks 10.000 of meer kilometer ten behoeve van de dienst rijdt is verplicht zijn motorvoertuig all risk te verzekeren en verzekerd te houden.

Artikel 15:1:24:12 Geen allrisk verzekering

 • 1. De in artikel 15:1:24:11 genoemde verplichting bestaat niet voor degenen die minder dan 10.000 kilometer per jaar rijden.

 • 2. In verband met het bepaalde in het eerste lid, wordt in geval van schade, het bedrag van de ingevolge artikel 15:1:24:10 bepaalde tegemoetkoming verder gereduceerd, door het bedrag van die tegemoetkoming te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller bestaat uit de volledige verschuldigde verzekeringspremie en de noemer uit de volledige allrisk premie.

Artikel 15:1:24:13 Gebruik eigen fiets

De ambtenaren, die ingevolge een besluit van burgemeester en wethouders, op het gebruik van een eigen fiets zijn aangewezen, ontvangen daarvoor een vergoeding als bedoeld in het Reisbesluit binnenland, categorie 150 tot 300 kilometer. Naar keuze van de ambtenaar wordt het vergoedingsbedrag maandelijks dan wel een (1) keer per jaar in de maand december van elk jaar uitbetaald.

Artikel 15:1:24:14 Gebruik eigen bromfiets

De ambtenaren, die ingevolge een besluit van burgemeester en wethouders, op het gebruik van een eigen bromfiets zijn aangewezen, ontvangen daarvoor een vergoeding als bedoeld in het Reisbesluit binnenland.

Artikel 15:1:24:15 Uitvoering

 • 1. De in de artikelen 15:1:24:13 en 15:1:24:14 bedoelde vergoedingen, worden bij werkverzuim - anders dan gewoon verlof - van tenminste een (1) maand tot de helft per maand teruggebracht en wel met ingang van de eerste dag volgende op die waarin de verhindering een maand heeft geduurd.

 • 2. Heeft het in het eerste lid bedoelde verzuim gedurende een aaneengesloten tijdvak van drie maanden geduurd, dan vervallen de in de artikelen 15:1:24:13 en 15:1:24:14 bedoelde vergoedingen volledig en wel met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die waarin de verhindering drie maanden heeft geduurd.

Artikel 15:1:25 Schadeloosstelling

Het college kan bepalen in welke niet elders voorziene gevallen schadeloosstelling en vergoeding van kosten zullen worden verleend.

Artikel 15:1:26 Volgen van een opleiding

De ambtenaar is, indien het college dit bepaalt, verplicht zich voor het volgen van een bijzondere vakopleiding beschikbaar te stellen of enig ander door het college nader aan te duiden onderwijs te volgen. De aan het volgen van het in dit artikel bedoelde onderwijs verbonden kosten komen ten laste van de gemeente.

Artikel 15:1:27 Volgen van een opleiding beneden leeftijd van 18 jaar

Aan de ambtenaar beneden de leeftijd van 18 jaar wordt, indien hij dit wenst en voor zolang de belangen van de dienst zich daartegen niet verzetten, gedurende ten hoogste één dag per week verlof met behoud van bezoldiging verleend voor het volgen van lessen aan inrichtingen voor voortgezet, herhalings- of vakonderwijs en vormingsinstituten voor leerplichtvrije jeugd.

Artikel 15:1:28 Bijzondere prestaties

Wegens buitengewone toewijding of bijzonder loffelijke vervulling van de betrekking kan aan de ambtenaar, naast een tevredenheidsbetuiging, een bijzondere beloning worden toegekend in de vorm van:

 • a.

  extra verlof;

 • b.

  gratificatie.

Artikel 15:1:29 Onbekendheid met gemeentelijke bepalingen

Ter zake van niet-naleving van bepalingen welke redelijkerwijs niet kunnen worden geacht de ambtenaar bekend te zijn, worden hem geen voordelen onthouden of nadelen toegebracht.

Artikel 15:1:30 Borstvoeding

Aan de vrouwelijke ambtenaar, die een borstkind heeft, wordt gedurende ten hoogste 1 jaar na de geboorte van het kind de gelegenheid gegeven haar kind te zogen dan wel de borstvoeding te kolven.

Artikel 15:1:31 Benadeling positie gemeentelijke organisatie

De gemeente draagt er zorg voor dat degene die als lid of als plaatsvervangend lid door een organisatie is aangewezen voor de commissie bedoeld in artikel 12:1, tweede lid, dan wel activiteiten vervult waarvoor hij krachtens artikel 6:4:2 buitengewoon verlof kan genieten, niet uit hoofde van zijn lidmaatschap of activiteiten wordt benadeeld in zijn positie in de gemeentelijke organisatie.

Artikel 15:2 Klokkenluiders

 • 1. Het college stelt een regeling vast voor het omgaan met vermoedens van misstanden.

 • 2. Ambtenaren en door het college aangewezen interne vertrouwenspersonen die misstanden conform de vast te stellen regeling aan de orde stellen, mogen niet om die reden worden ontslagen of anderszins in hun positie binnen de gemeente benadeeld worden.

Artikel 15:2:0:1 regeling klokkenluiders; begripsbepalingen

In de artikelen 15:2:0:2 t/m 15:2:0:10 wordt verstaan onder:

 • a.

  Ambtenaar: de ambtenaar bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a en artikel 1:2, onderdeel a; d; e en f van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Landgraaf.

 • b.

  Vertrouwenspersoon: de voorzitter van de OR dan wel de plv. voorzitter van de OR in geval van persoonlijke betrokkenheid van de voorzitter van de OR bij een casuïstiek.

 • c.

  Meldpunt: de commissie klokkenluiders gemeentelijke overheid, p/a College voor Arbeidszaken, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag;

 • d.

  Vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de gemeentelijke organisatie waar de ambtenaar werkzaam is omtrent:

 • a. een strafbaar feit;

 • b. een schending van regelgeving of beleidsregels;

 • c. het misleiden van justitie;

 • d. een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, of

 • e. het bewust achterhouden van informatie over deze feiten.

Artikel 15:2:0:2 Interne melding

 • 1. De ambtenaar die een vermoeden van een misstand wil melden, doet dit bij zijn direct leidinggevende, diens leidinggevende of de vertrouwenspersoon.

 • 2.De ambtenaar kan de vertrouwenspersoon verzoeken zijn identiteit bij het college niet bekend te maken. De ambtenaar kan dit verzoek te allen tijde herroepen.

 • 3. De leidinggevende dan wel de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat het college onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de datum waarop de melding ontvangen is.

 • 4. Naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een misstand stelt het college onverwijld een onderzoek in.

 • 5. Het college zendt aan de ambtenaar dan wel de vertrouwenspersoon die een vermoeden van een misstand heeft gemeld, een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging bevat het gemelde vermoeden van een misstand en het moment waarop de ambtenaar het vermoeden aan de leidinggevende of de vertrouwenspersoon heeft gemeld.

Artikel 15:2:0:3 Standpunt

 • 1. Het college stelt de ambtenaar dan wel de vertrouwenspersoon, binnen zes weken schriftelijk op de hoogte van zijn standpunt omtrent het gemelde vermoeden van een misstand.

 • 2.Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, kan het college de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Het college stelt de ambtenaar dan wel de vertrouwenspersoon hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 15:2:0:4 Het meldpunt

 • 1. Het college wijst een of meer personen aan die het meldpunt vormt of vormen.

 • 2. Het meldpunt heeft tot taak een door de ambtenaar gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en het college daaromtrent te adviseren.

 • 3. Indien het meldpunt uit meerdere personen bestaat, is dit altijd een oneven aantal, inclusief  de voorzitter. Tevens kunnen in dat geval een secretaris, een plaatsvervangend voorzitter en andere plaatsvervangende leden worden benoemd. Zij beslissen bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 15:2:0:5 Melding bij het meldpunt

 • 1. De ambtenaar kan het vermoeden van een misstand binnen redelijke termijn melden bij het meldpunt, indien:

  • a.

   hij het niet eens is met het standpunt bedoeld in artikel 15:2:0:3;

  • b.

   hij geen standpunt ontvangen heeft binnen de termijnen bedoeld in artikel 15:2:0:3.

 • 2. De ambtenaar kan het meldpunt verzoeken zijn identiteit niet bekend te maken. Hij kan dit verzoek te allen tijde herroepen.

Artikel 15:2:0:5a Rechtstreekse melding bij het meldpunt

In het geval zwaarwegende belangen de toepassing van de interne procedure in weg staan, kan de ambtenaar, in afwijking van de artikelen 15:2:0:2, 15:2:0:3 en 15:2:0:5, eerste lid, het vermoeden van een misstand rechtstreeks melden bij het meldpunt

Artikel 15:2:0:6 Ontvangstbevestiging en onderzoek

 • 1. Het meldpunt bevestigt de ontvangst van een melding van een vermoeden van een misstand aan de ambtenaar die het vermoeden heeft gemeld.

 • 2. Indien het meldpunt dit voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijk acht, stelt het een onderzoek in.

 • 3. Ten behoeve van het onderzoek omtrent een melding van een vermoeden van een misstand is het meldpunt bevoegd bij het college alle inlichtingen in te winnen die het voor de vorming van zijn advies nodig acht. Het college verschaft het meldpunt de gevraagde inlichtingen.

 • 4. Het meldpunt kan het onderzoek of gedeelten daarvan opdragen aan één van de leden of een deskundige.

 • 5. Wanneer de inhoud van bepaalde door het college verstrekte informatie vanwege het vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van het meldpunt dient te blijven, wordt dit aan het meldpunt meegedeeld. Het meldpunt beveiligt informatie met een vertrouwelijk karakter tegen kennisneming door onbevoegden.

Artikel 15:2:0:7 Niet ontvankelijkheid

Het meldpunt verklaart de melding niet ontvankelijk indien:

 • a.

  de misstand niet van voldoende gewicht is;

 • b.

  de ambtenaar de procedure bedoeld in artikel 15:2:0:2 niet heeft gevolgd en artikel 15:2:0:5a niet van toepassing is, of

 • c.

  de ambtenaar de procedure bedoeld in artikel 15:2:0:2 heeft gevolgd, maar de termijnen bedoeld in artikel 15:2:0:3 nog niet zijn verstreken.

 • d.

  de melding niet binnen redelijke termijn is geschied.

Artikel 15:2:0:8 Inhoudelijk advies van het meldpunt

 • 1. Indien het gemelde vermoeden van een misstand ontvankelijk is, legt het meldpunt binnen zes weken zijn bevindingen omtrent de melding van een vermoeden van een misstand neer in een advies aan het college. Het meldpunt zendt een afschrift van het advies aan de ambtenaar met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van de aan het meldpunt verstrekte informatie.

 • 2. Indien het advies niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de termijn door het meldpunt met ten hoogste vier weken verlengd. Het meldpunt stelt het college alsmede de ambtenaar daarvan schriftelijk in kennis.

 • 3. Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter van aan het meldpunt verstrekte informatie en de terzake geldende wettelijke bepalingen openbaar gemaakt op een wijze die het meldpunt geëigend acht, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.

Artikel 15:2:0:9 Nader standpunt

 • 1. Het college stelt binnen twee weken na ontvangst van het advies bedoeld in artikel 15:2:0:8, de ambtenaar alsmede het meldpunt, schriftelijk op de hoogte van zijn nader standpunt.

 • 2. Aan de ambtenaar die het meldpunt heeft verzocht zijn identiteit niet bekend te maken geschiedt de berichtgeving van het nader standpunt via het meldpunt.

 • 3. Een van het advies afwijkend nader standpunt wordt gemotiveerd.

Artikel 15:2:0:10 Jaarverslag

 • 1. Jaarlijks wordt door het meldpunt een verslag opgemaakt.

 • 2. In dat verslag wordt in geanonimiseerde zin en met inachtneming van de terzake geldende wettelijke bepalingen gemeld:

  • a.

   het aantal en de aard van de meldingen van een vermoeden van een misstand;

  • b.

   het aantal meldingen dat niet tot een onderzoek geleid heeft;

  • c.

   het aantal onderzoeken die het meldpunt heeft verricht, en

  • d.

   het aantal adviezen en de aard van de adviezen die het meldpunt heeft uitgebracht.

 • 3. Dit jaarverslag wordt aan het college en de Ondernemingsraad gestuurd en openbaar gemaakt.

16 Disciplinaire straffen

Artikel 16:1:1 Plichtsverzuim

 • 1. De ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens aan plichtsverzuim schuldig maakt dan wel bij herhaling aanleiding geeft tot toepassing te zijnen aanzien van maatregelen van inhouding, beslag of korting, als bedoeld in de tweede titel van de Ambtenarenwet, kan deswege disciplinair worden gestraft.

 • 2. Plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van enig voorschrift als het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen.

Artikel 16:1:2 Disciplinaire straffen

 • 1. Naast de mogelijkheid genoemd in artikel 8:13, kunnen de volgende disciplinaire straffen worden toegepast:

  • a.

   schriftelijke berisping;

  • b.

   arbeid buiten de voor de betrekking van de ambtenaar vastgestelde werktijden zonder vergoeding of tegen een lagere dan de normale vergoeding voor ten hoogste zes uren met een maximum van drie uren per dag en met dien verstande dat deze arbeid niet kan worden opgelegd op zondag en op de voor de ambtenaar geldende kerkelijke feestdagen;

  • c.

   vermindering van vakantie met ten hoogste 1/3 van het aantal uren waarop de ambtenaar voor het desbetreffende kalenderjaar aanspraak heeft;

  • d.

   geldboete tot ten hoogste 1% van het bedrag van het salaris per jaar;

  • e.

   niet-betaling van het salaris, doch ten hoogste tot een bedrag overeenkomende met het salaris over een halve maand;

  • f.

   stilstand van verhoging van salaris, met uitzondering van verhogingen als gevolg van algemene loonmaatregelen, een herwaardering van de betrekking daaronder begrepen, voor ten hoogste vier jaren;

  • g.

   vermindering van salaris met ten hoogste het bedrag van de laatste twee periodieke verhogingen, of, indien aan de door de ambtenaar beklede betrekking geen schaal is verbonden, vermindering van het salaris met ten hoogste 5%, een en ander voor de tijd van niet langer dan twee jaren;

  • h.

   plaatsing in een andere betrekking, al of niet in een ander onderdeel van de dienst, voor bepaalde of onbepaalde tijd en met of zonder vermindering van bezoldiging;

  • i.

   schorsing voor een bepaalde tijd zonder of met gedeeltelijk genot van bezoldiging.

 • 2. De straffen genoemd in het eerste lid, onder a t/m g, worden opgelegd door het college; de straffen genoemd onder h en i, alsmede de straf genoemd in artikel 8:13, worden opgelegd door het bestuursorgaan dat bevoegd is tot aanstelling in de laatstelijk door de ambtenaar vervulde betrekking.

 • 3. Bij het opleggen van een straf kan worden bepaald, dat zij niet ten uitvoer zal worden gelegd indien de betrokken ambtenaar zich gedurende de bij het opleggen van de straf te bepalen termijn niet schuldig maakt aan soortgelijk plichtsverzuim als waarvoor de bestraffing plaatsvindt, noch aan enig ander ernstig plichtsverzuim en zich houdt aan bij het opleggen van de straf eventueel te stellen bijzondere voorwaarden.

Artikel 16:1:3 Verantwoording

 • 1. De verantwoording door de ambtenaar geschiedt, indien deze niet schriftelijk plaatsvindt, ten overstaan van het college of ten overstaan van een door het college aangewezen vertegenwoordiger. De verantwoording vindt niet eerder dan 6 maal 24 uur en niet later dan 12 maal 24 uur plaats. Op verzoek van de ambtenaar kan van deze termijn worden afgeweken.

 • 2. Geschiedt de verantwoording mondeling, dan wordt daarvan binnen 36 uur proces-verbaal opgemaakt, dat na voorlezing wordt getekend door hem te wiens overstaan de verantwoording plaats heeft en door de ambtenaar. Weigert de ambtenaar de ondertekening, dan wordt daarvan in het proces-verbaal, zo mogelijk met vermelding van de redenen, melding gemaakt. Een afschrift van het proces-verbaal wordt de ambtenaar uitgereikt.

 • 3. Indien de ambtenaar zulks verlangt, worden hij en zijn raadsman in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de ambtelijke rapporten of andere bescheiden welke op de hem ten laste gelegde feiten betrekking hebben.

Artikel 16:1:4 Verantwoording

De ambtenaar verstrekt het college een bewijs van ontvangst van het schriftelijk besluit tot strafoplegging.

Artikel 16:1:5 Verantwoording

De straf, behalve die van schriftelijke berisping, wordt niet ten uitvoer gelegd zolang zij niet onherroepelijk is geworden, tenzij bij de strafoplegging onmiddellijke tenuitvoerlegging is bevolen.

17 Opleiding en ontwikkeling

Artikel 17:1 Ontwikkeling en mobiliteit

 • 1. De ambtenaar is op de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn duurzame inzetbaarheid en loopbaanperspectief, waardoor diens positie op de interne en externe arbeidsmarkt verbetert.

 • 2. In het belang van de organisatie en zichzelf ontwikkelt de ambtenaar zich door middel van scholing en het opdoen van werkervaring.

 • 3. De ambtenaar maakt actief gebruik van het gemeentelijk loopbaanbeleid.

Artikel 17:1:1:1 Persoonlijk ontwikkelingsplan (P.O.P.)

 • 1. Burgemeester en wethouders en de ambtenaar leggen in een P.O.P. de afspraken vast over de loopbaanontwikkeling en de vereiste kennis en vaardigheden van de ambtenaar, en ook een in dat kader door hem te volgen opleiding en de te ondernemen leeractiviteiten.

 • 2. Het P.O.P. wordt ten minste één keer per drie jaar opgesteld en door burgemeester en wethouders vastgesteld.

 • 3. Een te volgen opleiding en de te ondernemen leeractiviteiten passen in de doelstellingen, criteria en budgettaire voorwaarden van het gemeentelijk opleidingsbeleid zoals is neergelegd in de nota Opleidingsbeleid gemeente Landgraaf.

 • 4. De gemaakte afspraken vanuit het P.O.P. worden opgenomen in een door burgemeester en wethouders vast te stellen opleidingsplan en opgenomen in het persoonsdossier.

 • 5. De kosten die gemaakt zullen worden binnen de in het P.O.P. opgenomen opleiding en activiteiten worden door burgemeester en wethouders vergoed.

 • 6. In het P.O.P. worden afspraken vastgelegd wat betreft benodigd verlof en eventuele andere medewerking door de werkgever die de ambtenaar in staat moet stellen de gemaakte afspraken uit te voeren.

 • 7. In het P.O.P. worden afspraken vastgelegd over één of meer van de volgende onderwerpen:

  • °

   de keuze van opleidingsvorm of instituut, alsmede de redelijkerwijs te maken kosten;

  • °

   de periode gedurende welke de opleiding/activiteit gevolgd zal worden;

  • °

   de minimaal te behalen resultaten en de te maken voortgang;

  • °

   de omstandigheden onder welke een te volgen studie kan worden onderbroken of gestopt;

  • °

   de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de genoten vergoeding bij het voortijdig afbreken van een studie door een ambtenaar;

  • °

   de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de genoten vergoeding bij het verlaten van de gemeentelijke dienst binnen een te bepalen periode na afronding van de studie;

  • °

   eventuele andere onderwerpen die van belang zijn voor een goede uitvoering van de gemaakte afspraken.

 • 8. Indien aan de orde dient in het P.O.P. nadrukkelijk te worden aangegeven of er sprake is van noodzakelijke en een verplichte opleiding/cursus/seminar in de zin van artikel 15:1:26. Opleidingsactiviteiten in de zin van genoemd artikel kunnen door burgemeester en wethouders worden opgelegd en zijn gericht op het correct kunnen uitoefenen van de huidige functie.

Artikel 17:1:1:2 Voorwaarden

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen, naast het bepaalde in artikel 15:1:26, indien en voor zover het belang van de dienst dit toelaat, aan een ambtenaar op diens verzoek één of meer van de in de volgende artikelen omschreven studiefaciliteiten toekennen indien:

  • a.

   met de opleiding/leeractiviteit een gemeentelijk belang wordt gediend en/of

  • b.

   de opleiding/leeractiviteit door burgemeester en wethouders deugdelijk wordt geoordeeld en/of

  • c.

   de opleiding/leeractiviteit deel uitmaakt van het vastgestelde opleidingsplan.

 • 2. Een gemeentelijk belang wordt gediend door:

  • a.

   opleidingen/ leeractiviteiten die noodzakelijk zijn om de ambtenaar goed te laten functioneren in zijn huidige functie;

  • b.

   opleidingen/leeractiviteiten die wenselijk zijn bij de ontwikkeling van de ambtenaar in zijn huidige functie of een ontwikkeling die met de huidige functie samenhangt

  • c.

   opleidingen/leeractiviteiten die niet direct gericht zijn op de tegenwoordige functie van de ambtenaar, maar gericht zijn op een functie waarvoor de ambtenaar op een later tijdstip in aanmerking kan komen

  • d.

   andere door burgemeester en wethouders aan te wijzen opleidingen of leeractiviteiten.

Artikel 17:1:1:3 Studieadvies en psychologisch onderzoek

 • 1. Alvorens studiefaciliteiten te verlenen kunnen burgemeester en wethouders - al dan niet op verzoek van de ambtenaar - een gericht studie en/of ontwikkelingsadvies inwinnen.

 • 2. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders in overleg met de ambtenaar een psychologisch onderzoek of assessment doen instellen.

Artikel 17:1:1:4 Termijn studiefaciliteiten

 • 1. De studiefaciliteiten worden verleend voor een door burgemeester en wethouders bij de verlening te bepalen termijn, die wordt afgeleid van de normaal te achten duur van de opleiding/leeractiviteit, dan wel de opgenomen termijn in het P.O.P..

 • 2.Burgemeester en wethouders kunnen de in het eerste lid bedoelde termijn met één jaar verlengen, welke termijn alleen in bijzondere gevallen nogmaals met maximaal een jaar kan worden verlengd.

 • 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde termijnen worden geacht in elk geval te zijn verstreken op de datum, waarop het dienstverband met de ambtenaar eindigt.

Artikel 17:1:1:5 Intrekken studiefaciliteiten

 • 1. Indien burgemeester en wethouders op grond van door hen ingewonnen inlichtingen van oordeel zijn, dat een ambtenaar niet regelmatig of niet voldoende studeert, waardoor hij niet in staat kan worden geacht zijn studie binnen de termijn, bedoeld in artikel 17:1:1:4 te volbrengen, zijn zij bevoegd de verleende studiefaciliteiten – al dan niet tijdelijk – in te trekken. Deze intrekking vindt echter niet plaats, indien de ambtenaar aannemelijk maakt dat de onregelmatige of onvoldoende studie het gevolg is van feiten of omstandigheden, die niet aan hem zelf zijn te wijten.

 • 2. De ambtenaar is verplicht de inlichtingen te geven, die burgemeester en wethouders voor de toepassing van dit hoofdstuk nodig achten. In ieder geval dient hij burgemeester en wethouders bericht te zenden van zijn besluit tot staken van zijn studie.

Artikel 17:1:1:6 Bekend maken resultaten

De ambtenaar, aan wie studiefaciliteiten zijn toegekend, is verplicht zich na het verstrijken van de in artikel 17:1:1:4 bedoelde termijn aan het eerstvolgende voor zijn opleiding/leeractiviteit geldende examen te onderwerpen en de uitslag daarvan aan burgemeester en wethouders mede te delen, tenzij zulks op grond van persoonlijke omstandigheden niet kan worden verlangd.

Artikel 17:1:1:7 Vergoeding van studiekosten

Voor de opleidingen en leeractiviteiten als bedoeld in artikel 17:1:1:2, eerste lid worden de naar het oordeel van burgemeester en wethouders redelijk gemaakte studiekosten vergoed tot een percentage van:

 • a.

  100 % voor cursus-, les- of collegegelden, examen- en diplomagelden, alsmede studiemateriaal met uitzondering van schrijfbehoeften, verzendkosten, duurzame gebruiksartikelen en niet verplicht voorgeschreven met de studie verband houdende boeken;

 • b.

  100 %voor noodzakelijke reiskosten, met dien verstande dat de reiskosten worden berekend naar de minst kostbare wijze van vervoer met een openbaar middel van vervoer en dat geen vergoeding wordt gegeven indien de lessen worden gevolgd of het examen wordt afgelegd binnen het door burgemeester en wethouders aangewezen woongebied;

 • c.

  100 % voor noodzakelijk verblijfkosten, gemaakt gedurende de dag(en) waarop een voor de studie of een afgerond deel daarvan afsluitend examen plaatsvindt. In bijzondere gevallen kan, dit ter beoordeling van burgemeester en wethouders, eveneens een vergoeding verleend worden voor noodzakelijke verblijfkosten, gemaakt voor het volgen van lessen.

Artikel 17:1:1:8 Terugbetaling van studiekostenvergoeding

 • 1. Vergoeding van studiekosten wordt eerst gegeven, nadat de ambtenaar schriftelijk heeft verklaard, dat hij de om die reden genoten bedragen zal terugbetalen indien:

  • a.

   hij de hem ingevolge artikel 17:1:1:6 opgelegde verplichting niet nakomt;

  • b.

   hij de opleiding/leeractiviteit, waarvoor de vergoeding is verleend, beëindigt voordat de in artikel 17:1:1:4 bedoelde termijn is verstreken zonder dat de studie tot het behalen van het bijbehorend diploma/certificaat heeft geleid.;

  • c.

   de opleiding/leeractiviteit wordt gestaakt op grond van artikel 17:1:1:5;

  • d.

   hij op eigen verzoek of ten gevolge van aan hemzelf te wijten feiten of omstandigheden wordt ontslagen voor het einde van de opleiding/leeractiviteit waarvoor een vergoeding is toegekend of binnen twee jaren na het behalen van het voor deze opleiding/leeractiviteit geldende diploma/certificaat;

  • e.

   hij op eigen verzoek of ten gevolge van aan hem zelf te wijten feiten of omstandigheden wordt ontslagen binnen twee jaren na het beëindigen van de opleiding/leeractiviteit zonder dat het door hem – na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 17:1:1:4 – afgelegde examen tot het behalen van een diploma/certificaat heeft geleid.

 • 2.De terugbetalingsverplichting op grond van het gestelde in het eerste lid, onder b. van dit artikel vervalt, indien voortzetting van de studie redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd. Indien op de datum van ingang van het ontslag van de in het eerste lid, onder d. en e., bedoelde termijn van twee jaren ten minste één jaar is verstreken blijft de verplichting tot terugbetaling beperkt tot 1/24 gedeelte van het genoten bedrag voor iedere volle maand, die aan de termijn van twee jaren ontbreekt.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen de ambtenaar op zijn verzoek, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, ontheffen van de op hem rustende verplichting tot terugbetaling.

Artikel 17:1:1:9 Verlof

 • 1. De ambtenaar komt in beginsel onder bepaalde omstandigheden in aanmerking voor verloffaciliteiten voor de te volgen studie.

  Opleiding, vorming en training in kader van:Tegemoetkoming in tijd door werkgever
  Verbetering van vakdeskundigheid om te voldoen aan de opleidingseisen van de functie100% mits in reguliere werktijden
  Veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving, relevant voor de functiehouder100% mits in reguliere werktijden
  Veranderingen in inhoud van functies en taken (maatschappelijke en technologische ontwikkelingen) relevant voor de functie100% mits in reguliere werktijden
  Veranderingen gerelateerd aan de kwaliteiten van de medewerker en inzetbaarheid voor de organisatie, inclusief herplaatsing boventalligen binnen of buiten de organisatieTot een maximum van 50% binnen de reguliere werktijden met een maximum van 80 uur per jaar
  Veranderingen in de uitstroom van aanwezige kennis als gevolg van verloop zodat een adequate bezetting gegarandeerd is.Tot een maximum van 50% binnen de reguliere werktijden met een maximum van 80 uur per jaar
  Loopbaanontwikkeling/mobiliteit (wensen en ambities buiten de organisatie) van de medewerker (in ontwikkeling)Tot een maximum van 50% binnen de reguliere werktijden met een maximum van 80 uur per jaar
  Overige opleiding, vorming en training (hobby, interesse niet specifiek aan werk gerelateerd)Geen verloffaciliteiten

  Hij wordt in ieder geval geacht de vrij opneembare ADV-uren in te zetten voor het volgen van lessen indien hij zelf dient bij te dragen in de benodigde studietijd op basis van het gestelde in dit artikel. Bij de vastlegging van de op dienstniveau in enig jaar in te roosteren ADV-uren wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de dagen waarop de ambtenaar lessen dient te volgen.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan aan de ambtenaar voor het volgen van lessen die alleen in diensttijd worden gegeven, verlof met behoud van bezoldiging verleend worden indien de omvang van het feitelijk benodigde lesverlof groter is dan de vrij opneembare ADV-uren.

 • 3. Ingeval sprake is van een ambtenaar die geen ADV opbouwt, waardoor het niet mogelijk is ADV-uren in te zetten voor lesverlof, wordt de betreffende ambtenaar in de gelegenheid gesteld om voor de duur van de studie ADV op te bouwen, welke ADV gebruikt wordt voor de compensatie van het lesverlof.

 • 4. De werkgever verplicht zich tot het verlenen van medewerking zodat de ambtenaar in staat gesteld wordt zijn lessen te kunnen volgen, door de desbetreffende ambtenaar desgevraagd verlof te verlenen en werktijden/roosters aan te passen.

Artikel 17:1:1:10 Nadere regels stellen

Burgemeester en wethouders kunnen ter uitvoering van dit hoofdstuk nadere regels stellen

Artikel 17:1:1:11 Terugbetaling netto salaris over genoten verlof

 • 1.

  • Aan de verlening van verlof, op grond van artikel 17:1:1:9 van de onderhavige regeling, is bij studies, als bedoeld bij artikel 17:1:1:7 de voorwaarde verbonden dat het netto salaris over het genoten verlof terug betaald dient te worden indien:

   • a.

    de ambtenaar ten gevolge van aan hemzelf te wijten feiten of omstandigheden wordt ontslagen voor het eind van de studie of binnen twee jaar na het behalen van het voor de studie geldende diploma/certificaat;

   • b.

    de ambtenaar ten gevolge van aan hemzelf te wijten feiten of omstandigheden wordt ontslagen binnen twee jaar nadat de voor de studie normaal te achten termijn is verstreken.

  Artikel 17:1:1:8 is op overeenkomstige wijze van toepassing

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen op verzoek geheel of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot terugbetaling verlenen.

Artikel 17:1:2:0 Vervoersbewijzen

In afwijking van het in artikel 17:1:1:7 gestelde kunnen burgemeester en wethouders bepalen, dat de ambtenaar gebruik dient te maken van de van gemeentewege te verstrekken vervoersbewijzen, als bedoeld in artikel 15:1:22:1.

Artikel 17:1:2:1 Dagvergoeding

Voor elke reis welke i.v.m. het volgen van een studie moet worden ondernomen bestaat per dag aanspraak op de dagvergoeding ingevolge artikel 15:1:22:2.

Artikel 17:1:2:2 Overnachten

Indien een belanghebbende i.v.m. het volgen van een opleiding noodzakelijkerwijs - zulks ter beoordeling van het betrokken hoofd van de sector c.q. stafafdeling - elders moet overnachten, heeft belanghebbende:

 • a.

  In geval van een door de opleider vastgesteld arrangement aanspraak op een volledige vergoeding van de kosten van dat arrangement;

 • b.

  In andere dan de onder a genoemde gevallen aanspraak op een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten, ingevolge artikel 15:1:22:2.

Artikel 17:1:2:3 Bewijsstukken bij declaraties

Bij het indienen van de declaraties dienen de nodige bewijsstukken te worden bijgesloten.

Artikel 17:1:2:4 Betaling studiegelden

De aan het volgen van een studie verbonden cursus-; les-; college-; diploma- en examengelden, alsmede de kosten van studiemateriaal worden rechtstreeks door de gemeente aan de opleider betaald.

Artikel 17:2

 • 1. Het college begeleidt en ondersteunt de ambtenaar bij het verbeteren en ontwikkelen van diens inzetbaarheid en mobiliteit.

 • 2. Het college voert een actief intern en extern mobiliteitsbeleid en onderhoudt Loopbaanbeleid, gericht op mobiliteit en organisatieverandering.

 • 3. Het college wijst de ambtenaar op diens mogelijkheden binnen het gemeentelijk loopbaanbeleid.

Artikel 17:3 Individueel loopbaanbudget

 • 1. De ambtenaar heeft jaarlijks recht op een loopbaanbudget van € 500.-.

 • 2. Indien bij inwerkingtreding van dit artikel het college een opleidingsplan heeft vastgesteld dat gelijkwaardige ruimte biedt aan loopbaanontwikkeling op basis van individuele wensen over loopbaanactiviteiten gericht op vergroting van inzetbaarheid kan dit opleidingsplan ongewijzigd worden voortgezet ongeacht het bepaalde in het eerste lid. Dit na instemming van de ondernemingsraad.

 • 3. De ambtenaar zet het loopbaanbudget in ten behoeve van loopbaangerelateerde activiteiten, zoals opleiding, training, scholing, loopbaanadvies, coaching en ontwikkeling, gericht op de vergroting van zijn inzetbaarheid en zijn arbeidsmarktpotentie ten behoeve van een andere functie binnen of buiten de organisatie.

 • 4. De in het derde lid genoemde activiteiten dienen te zijn gericht op een reëel loopbaanperspectief.

 • 5. Afspraken over de wijze van besteding van het loopbaanbudget worden vastgelegd in een (aanvulling op het) persoonlijk ontwikkelingsplan.

 • 6. Het resterende budget dat na verloop van het kalenderjaar waarin de aanspraak is opgebouwd niet is benut, komt te vervallen.

 • 7. In afwijking op het bepaalde in het zesde lid kan de ambtenaar het loopbaanbudget gedurende maximaal drie jaar opsparen, om daarmee eenmalig een duurdere activiteit te financieren. Dit wordt vastgelegd in (een aanvulling op) het persoonlijk ontwikkelingsplan.

 • 8. Indien na toepassing van het bepaalde in het zevende lid na verloop van de overeengekomen periode het budget niet of niet volledig is benut komt het resterende budget te vervallen.

 • 9. Dit artikel is geldig in 2013, 2014 en 2015

Artikel 17:4 Persoonlijke ontwikkelingen

 • 1. Naast de afspraken over het individueel loopbaanbudget leggen het college en de ambtenaar in een persoonlijk ontwikkelingsplan de afspraken vast over de loopbaanontwikkeling en de vereiste kennis en vaardigheden van de ambtenaar, alsmede een in dat kader door hem te volgen opleiding en de te ondernemen activiteiten.

 • 2. Het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt ten minste een keer per drie jaar opgesteld en door het college vastgesteld.

 • 3. Een te volgen opleiding en de te ondernemen activiteiten passen in de doelstellingen, criteria en budgettaire voorwaarden van het gemeentelijk opleidingsbeleid, zoals neergelegd in het door het college vastgestelde opleidingsplan.

 • 4. De kosten die gemaakt worden in het kader van de in het persoonlijk ontwikkelingsplan opgenomen opleiding en activiteiten worden door het college vergoed.

 • 5. In het persoonlijk ontwikkelingsplan worden afspraken vastgelegd met betrekking tot benodigd verlof en eventuele verdere medewerking van de zijde van de werkgever die de ambtenaar in staat moeten stellen de gemaakte afspraken uit te voeren.

 • 6. In het persoonlijk ontwikkelingsplan worden afspraken vastgelegd met betrekking tot een of meer van de volgende onderwerpen:

  • -

   de keuze van opleidingsvorm of instituut, alsmede de redelijkerwijs te maken kosten;

  • -

   de periode gedurende welke een studie gevolgd zal worden;

  • -

   de minimaal te behalen resultaten en te maken voortgang;

  • -

   de omstandigheden onder welke een te volgen studie kan worden onderbroken of gestopt;

  • -

   de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de genoten vergoeding bij het voortijdig afbreken van een studie door de ambtenaar;

  • -

   de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de genoten vergoeding bij het verlaten van de gemeentelijke dienst binnen een te bepalen periode na afronding van de studie;

  • -

   eventuele andere onderwerpen die van belang zijn voor een goede uitvoering van de gemaakte afspraken..

Artikel 17:5 Loopbaanadvies

De ambtenaar heeft na elke periode van vijf jaar recht op loopbaanadvies bij een door het college aangewezen interne of externe deskundige.

Artikel 17:6

In het persoonlijk ontwikkelingsplan van en het functioneringsgesprek met een ambtenaar van 50 jaar en ouder stelt het college zijn belasting en belastbaarheid aan de orde. Zonodig worden naar aanleiding hiervan afspraken gemaakt over aanpassingen in het individuele takenpakket.

Artikel 17:7 Flankerend beleid

Het college stelt vast welke mobiliteitsbevorderende voorzieningen beschikbaar kunnen worden gesteld aan ambtenaren die zich in een Van-werk-naar-werk-traject bevinden.

18 Verplaatsingskosten

Artikel 18:1:1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   betrokkene: de ambtenaar of gewezen ambtenaar in de zin van de CAR;

  • b.

   woongebied: een door het college aan te wijzen gebied aansluitend aan het grondgebied van de gemeente;

  • c.

   standplaats: de gemeente of het met name genoemde deel daarvan, waar de ambtenaar gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht;

  • d.

   gezinsleden: de echtgenoot, geregistreerde partner van de betrokkene en de kinderen, stief- en pleegkinderen van de betrokkenen en/of van de echtgenoot, geregistreerde partner voor zover zij samenwonen;

  • e.

   eigen huishouding voeren: het zelfstandig en voor eigen rekening bewonen van woonruimte, voorzien van eigen meubilair en stoffering, een en ander ter beoordeling van het bevoegde gezag;

  • f.

   berekeningsbasis: het twaalfvoud van de bezoldiging – in de zin van artikel 3:1, dan wel hetgeen daarmede overeenkomt ingeval dat artikel niet op hem van toepassing is – die betrokkene geniet op het berekeningstijdstip, vermeerderd met de aanspraak op de vakantie-uitkering en in voorkomende gevallen vermeerderd met:   

   1. genoten wachtgeld of uitkering krachtens hoofdstuk 10 of 11 of een genoten werkloosheidsuitkering krachtens de WW en eventueel hoofdstuk 10a;

   2. genoten uitkering krachtens dan wel overeenkomstig hoofdstuk 9 of het FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering;

   3. genoten herplaatsingstoelage krachtens hoofdstuk 12 van het pensioenreglement;

  • g.

   berekeningstijdstip: 1e datum waarop de betrokkene verhuist; 2e indien de betrokkene verhuist voor de datum dat de functie feitelijk wordt vervuld, de datum van ingang van de functievervulling; 3e bij het overlijden of ontslag van de betrokkene, de datum waarop laatstelijk bezoldiging werd genoten;

  • h.

   verplaatsen en verplaatsing: veranderen onderscheidenlijk verandering van de standplaats van de betrokkene in opdracht van het bestuursorgaan;

  • i.

   verplaatsingskostenvergoeding: tegemoetkoming in de kosten van een verplaatsing, dan wel van een verhuizing voortvloeiende uit indiensttreding of ontslag, ofwel een tegemoetkoming in reis- en pensionkosten voor de periode dat de verhuizing nog niet heeft plaatsgevonden;

  • j.

   dienstwoning: de door het bevoegde gezag aan de betrokkene in verband met de uitoefening van zijn functie aangewezen woning.

 • 2. Bij de toepassing van dit hoofdstuk wordt artikel 1:2:1 in acht genomen.

Artikel 18:1:2 Tegemoetkoming verhuiskosten

 • 1. De betrokkene, die vanwege het dienstbelang de verplichting is opgelegd om in of meer nabij zijn standplaats te gaan wonen, als bedoeld in artikel 15:1:17, tweede lid, wordt een tegemoetkoming in verhuiskosten verleend.

 • 2. De betrokkene, die in verband met een indiensttreding is verhuisd en aan wie binnen twee jaar na verhuizing ontslag op verzoek wordt verleend of die ten gevolge van aan hem te wijten feiten of omstandigheden binnen twee jaren na de verhuizing wordt ontslagen, dient de hem toegekende tegemoetkoming in verhuiskosten terug te betalen. Overgang zonder onderbreking naar een andere tak van dienst van dezelfde gemeente of naar een van haar bedrijven of instellingen wordt niet als ontslag op verzoek beschouwd.

 • 3. De tegemoetkoming in verhuiskosten wordt aan de betrokkene, die in verband met een indiensttreding dient te verhuizen, slechts verleend, indien hij schriftelijk heeft verklaard dat een verplichting tot terugbetalen als bedoeld in het vorige lid hem bekend is.

Artikel 18:1:3 Tegemoetkoming verhuiskosten

 • 1. De betrokkene, die in opdracht van het bevoegde gezag, anders dan in verband met een verplaatsing of indiensttreding, een dienstwoning betrekt of verlaat, wordt een tegemoetkoming in verhuiskosten verleend.

 • 2. Indien het verlaten van een dienstwoning samenhangt met een ontslag op verzoek anders dan een ontslag op verzoek met recht op uitkering voor vervroegd uittreden, of met een ontslag als gevolg van aan betrokkene te wijten feiten of omstandigheden en het ontslag niet ingaat binnen twee jaren nadat de dienstwoning is betrokken, kan een gedeeltelijke tegemoetkoming in verhuiskosten worden verleend.

 • 3. Indien het verlaten van een dienstwoning verband houdt met het overlijden van de betrokkene, wordt een tegemoetkoming in verhuiskosten verleend aan de nagelaten gezinsleden.

 • 4. Bij toepassing van het tweede en derde lid wordt een vergoeding in de verhuiskosten, bedoeld in artikel 18:1:5, eerste lid, verleend, met dien verstande dat deze vergoeding niet meer bedraagt dan die waarop aanspraak zou bestaan bij verhuizing binnen het woongebied.

Artikel 18:1:4 Tegemoetkoming verhuiskosten

Geen tegemoetkoming in verhuiskosten ingevolge de artikelen 18:1:2 en 18:1:3 wordt verleend, indien de verhuizing niet heeft plaatsgevonden binnen twee jaar nadat de verplichting tot verhuizen is opgelegd dan wel na de datum van het ontslag, het overlijden of de verplaatsing.

Artikel 18:1:5 Tegemoetkoming verhuiskosten

 • 1. De tegemoetkoming in verhuiskosten kan slechts bestaan uit:

  • a.

   een bedrag voor de kosten van transport van de bagage en van de inboedel van de betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder begrepen de kosten van het in- en uitpakken van breekbare zaken;

  • b.

   een bedrag voor dubbele woonkosten, gelijk aan de noodzakelijk te maken kosten, met een maximum van € 292,68 per maand met dien verstande dat de tegemoetkoming ten hoogste vier maanden wordt verleend;

  • c.

   een bedrag voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, met een maximum van € 5.853,12.

 • 2. Indien de betrokkene op de dag van de verhuizing een eigen huishouding voert, wordt het bedrag bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, voor zover bij of krachtens dit artikel niet anders is bepaald, gesteld op een tegemoetkoming van 3% van de berekeningsbasis voor ieder woon- of slaapvertrek, tot een maximum van vier van deze vertrekken, die de achtergelaten woning telt, met dien verstande dat het maximumbedrag genoemd in het eerste lid, onderdeel c, niet overschreden wordt.

 • 3. Indien het betreft een verhuizing van een gezin, waarin de echtgenoten, geregistreerde partners beide betrokkene zijn in de zin van dit hoofdstuk en afzonderlijk opdracht hebben om te verhuizen of zijn verplaatst, wordt voor beide betrokkenen de berekeningsbasis vastgesteld. Ingeval beide betrokkenen een deeltijdbetrekking hebben en niet tevens een deeltijdbetrekking bij een andere werkgever die aanspraak geeft op een tegemoetkoming in verhuiskosten, wordt de berekeningsbasis vastgesteld als ware er sprake van een voltijdbetrekking. De tegemoetkoming wordt toegekend op grond van de hoogste berekeningsbasis.

 • 4. Indien de betrokkene geen eigen huishouding voert, wordt geen tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid, onder c, verleend. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan voor deze kosten niettemin een tegemoetkoming worden verleend van 3% van de berekeningsbasis.

Artikel 18:1:6 Tegemoetkoming woon- werkverkeer

 • 1. De betrokkene die vanwege het dienstbelang de verplichting is opgelegd om in of meer nabij zijn standplaats te gaan wonen, zoals bedoeld in artikel 15:1:17 en daarin, ondanks alle pogingen daartoe, niet slaagt heeft aanspraak op een vergoeding van de kosten voor het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling, zolang hij bij de verhuizing in aanmerking zou kunnen komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

 • 2. Een betrokkene als bedoeld in het eerste lid, die naar het oordeel van het bevoegde gezag niet dagelijks heen en weer kan reizen, heeft, tenzij van gemeentewege al dan niet tegen betaling in huisvesting wordt voorzien, aanspraak op een tegemoetkoming in de pensionkosten voor verblijf in een pension in of nabij het gebied als bedoeld in artikel 15:1:17, benevens een tegemoetkoming voor ten hoogste eenmaal per week in de reiskosten naar de plaats waar hij metterwoon nog gevestigd is.

 • 3. Indien een betrokkene als bedoeld in het eerste en tweede lid, naar het oordeel van het bevoegde gezag niet alles, wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht, heeft gedaan om zo spoedig mogelijk te verhuizen, komt hij niet langer in aanmerking voor tegemoetkomingen als bedoeld in het eerste en tweede lid.

 • 4. Een betrokkene die een functie voor betrekkelijk korte duur bekleedt of voor betrekkelijk korte duur elders is geplaatst en als gevolg daarvan niet behoeft te verhuizen kan een tegemoetkoming in de reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden verleend, dan wel een tegemoetkoming overeenkomstig het tweede lid, indien de betrokkene naar het oordeel van het bevoegde gezag niet dagelijks heen en weer kan reizen.

Artikel 18:1:7 Hoogte tegemoetkoming

 • 1. De tegemoetkoming in reiskosten bedoeld in artikel 18:1:6, eerste en vierde lid, is gelijk aan de gemaakte kosten van het openbaar vervoer op basis van het tarief van de tweede klasse.

 • 2. De vergoeding die plaatsvindt op basis van het eerste lid is voor dat deel dat gebruik wordt gemaakt van de trein gemaximeerd op het bedrag van € 3.708 per jaar.

 • 3. De betrokkene die met de trein reist en van de woning of het pension met het ander (aansluitend) openbaar vervoer naar het eerst mogelijke station kan reizen maar van dit openbaar vervoer geen gebruik maakt en in plaats daarvan met eigen vervoer naar dat station reist, ontvangt een tegemoetkoming van € 97,82 op jaarbasis.

 • 4. De tegemoetkoming in reiskosten bedoeld in artikel 18:1:6, eerste en vierde lid, is, indien het college de plaats van tewerkstelling van een betrokkene heeft aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet door openbaar vervoer is te bereiken, of indien de betrokkene behoort tot een aangewezen groep voor wie de plaats van tewerkstelling vanwege de opgedragen werktijden niet per openbaar vervoer is te bereiken, € 0,15 per kilometer met een maximum van 20 kilometer enkele reis.

 • 5. De betrokkene, die naar het oordeel van het college de plaats van tewerkstelling met het openbaar vervoer kan bereiken maar daarvan geen gebruik maakt, heeft aanspraak op een tegemoetkoming van 25% van de tegemoetkoming bedoeld in het vierde lid.

Artikel 18:1:8 Niet verhuisplichtig, toch een tegemoetkoming woon-werkverkeer

Indien het bevoegde gezag de plaats van tewerkstelling van een betrokkene die niet conform artikel 15:1:17 verhuisplichtig is, heeft aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet met het openbaar vervoer is te bereiken, of indien de betrokkene behoort tot een aangewezen groep voor wie de plaats van tewerkstelling vanwege de opgedragen werktijden niet per openbaar vervoer is te bereiken, wordt aan de betrokkene voor de gehele duur van het dienstverband een vergoeding per afgelegde kilometer verstrekt. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld door het bevoegde gezag.

Artikel 18:1:9 Pensionkosten

 • 1.

  • De tegemoetkoming in pensionkosten als bedoeld in artikel 18:1:6, tweede lid, bedraagt voor de betrokkene die gewoonlijk met gezinsleden samenwoont 90% en voor de overige betrokkenen 60% van de betaalde pensionkosten, voor zover deze kosten niet uitgaan boven de door het bestuursorgaan redelijk geoordeelde pensionkosten.

 • 2. De tegemoetkoming in reiskosten voor gezinsbezoek dan wel voor het bezoeken van de plaats waar betrokkene nog is gehuisvest is gelijk aan de kosten van het gebruik van het openbaar vervoer en wel naar het tarief van de laagste klasse.

Artikel 18:1:10 Duur tegemoetkoming reis- en pensionkosten

 • 1. De tegemoetkoming ingevolge het bepaalde in de artikelen 18:1:7 en 18:1:9 wordt voor de eerste keer voor niet langer dan zes maanden verleend. Het bevoegde gezag kan deze termijn op verzoek van betrokkene telkens voor niet langer dan zes maanden verlengen.

 • 2. Geen aanspraak op tegemoetkoming in reis- en/of verblijfkosten bestaat indien de declaratie van de in een kalendermaand gemaakte kosten conform artikel 18:1:7, eerste lid, en artikel 18:1:14, in geval wordt gekozen voor het vergoedingssysteem zoals dat gold vóór 1 juli 2004, niet binnen drie maanden na die kalendermaand bij het bevoegde gezag is ingediend.

 • 3. Het bevoegd gezag is bevoegd te bepalen dat de tegemoetkomingen vastgesteld op basis van artikel 18:1:7, eerste lid, en artikel 18:1:14 maandelijks zonder declaratie worden uitbetaald met inachtneming van een korting op de bedragen van 6%.

Artikel 18:1:11 Procedure tegemoetkoming verhuiskosten

 • 1. De aanvraag voor een tegemoetkoming in verhuiskosten dient voor de datum van de verhuizing bij het bevoegde gezag te zijn ingediend.

 • 2. Zo spoedig mogelijk na de verhuizing doch in ieder geval binnen zes maanden daarna doet de betrokkene bij het bevoegde gezag opgave van de kosten als bedoeld in artikel 18:1:5, eerste lid, onder b.

Artikel 18:1:12 Voorschot

Het bevoegde gezag kan ter zake van de in dit hoofdstuk bedoelde tegemoetkomingen een voorschot verlenen.

Artikel 18:1:13 Slotbepaling

Het college kan voor zover nodig in afwijking van de bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde regels beslissen in individuele gevallen, waarin deze regelen naar het oordeel van het college niet of niet naar redelijkheid voorzien.

Artikel 18:1:14 Overgangsrecht

De betrokkene aan wie voor 1 juli 2004 een tegemoetkoming woon-werkverkeer op grond van artikel 18:1:7, vierde lid zoals dat luidde voor 1 juli 2004, is toegekend, heeft gedurende de periode van maximaal twee jaar, welke ingaat op het moment van toekenning, recht op een tegemoetkoming woon-werkverkeer conform de vergoedingssystematiek zoals die gold voor 1 juli 2004. Indien de vergoedingssystematiek zoals die geldt vanaf 1 juli 2004 financieel voordeliger is voor deze betrokkene, dan heeft hij recht op een tegemoetkoming conform de laatstgenoemde vergoedingssystematiek. Indien de medewerker gehoor heeft gegeven aan de verhuisplicht, dan vervalt de tegemoetkoming woon-werkverkeer.

21 De rechtspositionele erkenning van alternatieve samenlevingsvormen

Artikel 21:1:1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder levenspartner verstaan: een persoon met wie de niet-gehuwde ambtenaar samenwoont en met het oogmerk duurzaam samen te leven een gemeenschappelijke huishouding voert, hetgeen blijkt uit een schriftelijke verklaring, ingericht volgens door het college nader te stellen regels. Tegelijkertijd kan slechts één persoon als levenspartner worden aangemerkt.

Artikel 21:1:2 Gelijkstelling levenspartner met echtgenoot

De bepalingen die gelden voor de gehuwde ambtenaar, zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op de ambtenaar met een levenspartner. Waar in deze bepalingen staat "echtgenoot" moet tevens worden gelezen "levenspartner".

Artikel 21:1:3 Vervallen

(Vervallen)

Artikel 21:1:4 Gelijkstelling levenspartner met echtgenoot

In gevallen waarin dit hoofdstuk niet of niet naar redelijkheid voorziet, treft het college een passende voorziening.

22 Overgangs- en slotbepaling UWO en de lokale regeling

Artikel 22:1:1:1 Overgangs- en slotbepaling UWO en lokale regelingen

 • 1. Deze regeling treedt uiterlijk in werking op de dag na algemene bekendmaking van dit besluit.

 • 2. Met ingang van de datum waarop deze regeling in werking treedt, dan wel gedeelten daarvan in werking treden, vervallen de bepalingen van het geldende algemeen ambtenarenreglement dan wel van die verordeningen, die tekstueel dan wel materieel gelijkluidend zijn aan de bepalingen van deze regeling.

 • 3. Indien de inwerkingtreding van deze regeling ertoe leidt dat bepalingen uit het geldende algemeen ambtenarenreglement dan wel uit verordeningen vervallen, waardoor aanspraken van individuele ambtenaren in neerwaartse of opwaartse zin worden bijgesteld, vindt overleg plaats over de gevolgen daarvan.

Artikel 22:1:1:2 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze regeling ten gunste van de ambtenaar, indien toepassing van de regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 30 regeling sexuele intimidatie

Hoofdstuk 30 Regeling sexuele intimidatie

1 Algemeen

Artikel 30:1:1:1 regeling sexuele intimidatie: Begripsomschrijvingen

In de artikelen 30:1:1:2 t/m 30:1:1:12 wordt verstaan onder:

 • a.

  Seksuele Intimidatie: directe of indirecte seksueel getinte uitingen in woord, gebaar of afbeelding of anderszins, welke ongewenst of ongewild zijn danwel redelijkerwijs als zodanig worden ervaren door de medewerker die daarmee wordt geconfronteerd;

 • b.

  Medewerker:

  • 1.

   degene die onder de werkingssfeer van de ARL valt en

  • 2.

   degene die als stagiaire, uitzendkracht of anderszins bij de gemeente Landgraaf werkzaam is.

 • c.

  Klachtencommissie: de commissie tot wie de medewerker die wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie zich kan wenden met een klacht en die deze klacht ter zake behandelt;

 • d.

  Vertrouwenspersoon: de (interne/externe) functionaris, als zodanig benoemd/aangewezen door Burgemeester en wethouders, tot wie de medewerker die wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie zich kan wenden voor advies en ondersteuning.

Artikel 30:1:1:2 Overige algemene bepalingen

 • 1. Een klacht over ongewenste intimiteiten wordt door de medewerker die daarvan nadelige gevolgen ondervindt of heeft ondervonden, schriftelijk ingediend bij de secretaris van de klachtencommissie.

 • 2. Anonieme klachten worden niet door de klachtencommissie in behandeling genomen.

 • 3. Klachten die worden ingediend langer dan twee jaar nadat de (laatste) gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft, plaatsvond, worden niet door de klachtencommissie in behandeling genomen.

Artikel 30:1:1:3 Rapportages

In jaarlijkse rapportages aan Burgemeester en Wethouders worden door de vertrouwenspersoon, noch door de klachtencommissie namen of initialen van betrokkenen genoemd. De privacy van betrokkenen zal ook anderszins afdoende worden beschermd.

2 Klachtencommissie

Artikel 30:1:1:4 Instellen klachtencommissie

Burgemeester en Wethouders benoemen een klachtencommissie. Het Georganiseerd Overleg adviseert over de voordracht ten aanzien van de vaste leden van de klachtencommissie. Wanneer wordt afgeweken van het advies van dit orgaan, gebeurt dit met redenen omkleed.

Artikel 30:1:1:5 Samenstelling klachtencommissie

 • 1. De klachtencommissie bestaat uit drie externe leden, waarvan 1 tot vaste voorzitter en 1 tot vaste secretaris benoemd wordt. De benoeming van de leden gebeurt op basis van deskundigheid. De klachtencommissie kan het hoofd van de stafafdeling Concerncontrol en/of de vertrouwenspersoon tijdens het onderzoek vragen om de commissie in adviserende zin te ondersteunen.

 • 2. In de commissie moet juridische deskundigheid en deskundigheid op het gebied van (het bestrijden) van seksuele intimidatie aanwezig zijn.

 • 3. De leden van de commissie mogen niet direct betrokken zijn geweest bij de seksuele intimidatie waarover een klacht is ingediend. Is zulks wel het geval, dan moet vervanging worden geregeld met inachtneming van het bepaalde in art. 4 en art. 5, eerste lid.

 • 4. De vaste leden van de commissie hebben ieder een vaste vervanger.

Artikel 30:1:1:6 Taken en bevoegdheden klachtencommissie

De klachtencommissie stelt een onderzoek in naar iedere bij haar ingediende klacht omtrent seksuele intimidatie.

Artikel 30:1:1:7 Klachtencommissie

 • 1. In het kader van het in het vorige artikel bedoelde onderzoek hoort de klachtencommissie zowel de medewerker die de klacht heeft ingediend en degene tegen wie de klacht is ingediend.

 • 2. De klachtencommissie is bevoegd om anderen, al dan niet op verzoek van klager of aangeklaagde, te horen.

 • 3. Een medewerker die door de klachtencommissie wordt opgeroepen om te worden gehoord, is verplicht te verschijnen.

Artikel 30:1:1:8 Klachtencommissie

 • 1. De klachtencommissie brengt jaarlijks aan Burgemeester en Wethouders verslag uit over het aantal en de aard van de behandelende zaken en de uitspraken die daarin zijn gedaan.

 • 2. De klachtencommissie verstrekt ten behoeve van het sociaal jaarverslag, informatie over het aantal, de aard en de omvang van de door haar behandelde klachten. De anonimiteit van de direct betrokkenen wordt daarbij gewaarborgd.

3 Hoorzitting

Artikel 30:1:1:9 Hoorzitting

 • 1. De zittingen van de klachtencommissie zijn niet openbaar.

 • 2. Zowel de klager als de aangeklaagde worden schriftelijk uitgenodigd om persoonlijk ter hoorzitting te verschijnen, terwijl beide partijen erop worden gewezen dat zij zich door een raadsman kunnen doen vergezellen.

 • 3. Tussen het verzenden van de uitnodiging en de zitting zelve dient een tijdvak te liggen dat minimaal 6 x 24 uur en maximaal 12 x 24 uur bedraagt.

 • 4. Op verzoek van een (1) der partijen kan van de in het vorige lid genoemde termijnen worden afgeweken, mits de wederpartij daarmee instemt.

 • 5. Beide partijen worden in beginsel afzonderlijk gehoord.

 • 6. Van het tijdens de zitting verhandelde wordt binnen 36 uur door de secretaris een proces-verbaal opgemaakt, dat door alle betrokkenen voor akkoord dient te worden ondertekend. Indien een betrokkene dit weigert, wordt de reden daarvan op het proces-verbaal aangetekend.

 • 7. Indien de aangeklaagde medewerker dit verlangt worden hij en zijn raadsman in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de rapporten of andere bescheiden welke op de hem ten laste gelegde feiten betrekking hebben.

Artikel 30:1:1:10 Hoorzitting

Na afronding van het onderzoek doet de secretaris een afschrift van het proces-verbaal toekomen aan de leden van de klachtencommissie, de klager, degene tegen wie de klacht is ingediend en de vertrouwenspersoon.

4 De verklaring

Artikel 30:1:1:11 De verklaring

 • 1. De commissie stelt uitdrukkelijk gemotiveerd vast:

  • °

   of en zo ja, in welke mate de klacht naar haar mening gegrond is;

  • °

   ten aanzien van wie de seksuele intimidatie zich manifesteerde;

  • °

   op welke wijze en met welke frequentie de seksuele intimidatie zich manifesteerde danwel dit aannemelijk is gemaakt.

 • 2. De klachtencommissie brengt, uiterlijk binnen een maand na aanvang van haar onderzoek ter zake van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde vaststelling, een schriftelijke verklaring uit aan het sector- c.q. stafhoofd van de medewerker tegen wie een aanklacht is ingediend. Deze termijn kan met ten hoogste een maand worden verlengd.

 • 3. Een lid van de klachtencommissie is gerechtigd, aan de verklaring van de commissie een minderheidsstandpunt toe te voegen.

 • 4. Een afschrift van de verklaring wordt aan klager en degene tegen wie een klacht is ingediend gestuurd, alsmede aan de vertrouwenspersoon.

5 De uitspraak

Artikel 30:1:1:12 De uitspraak

 • 1. Het sector- c.q. stafhoofd doet binnen een maand na ontvangst van de verklaring van de klachtencommissie een voorstel ter besluitvorming aan het College van Burgemeester en Wethouders over eventueel te nemen maatregelen.

 • 2. Een afschrift van dit voorstel wordt aan de klager, de aangeklaagde, alsmede aan de vertrouwenspersoon gestuurd.

 • 3. Indien het sector- c.q. stafhoofd een voorstel doet dat geen sancties inhoudt, terwijl de klacht door de commissie wel gegrond is verklaard, dient dit schriftelijk, uitdrukkelijk met redenen omkleed, in het voorstel te worden gemeld.

 • 4. Indien Burgemeester en Wethouders besluiten om een disciplinaire straf op te leggen als bedoeld in artikel 16:1:2 blijft het gestelde in artikel 16:1:3 buiten toepassing.

 • 5. Een afschrift van het besluit van Burgemeester en Wethouders wordt aan de klager en degene tegen wie de klacht is ingediend, alsmede de vertrouwenspersoon gestuurd.

 • 6. Indien de klacht zich richt tegen de persoon van het sector- c.q. stafhoofd, dient daar, waar in deze regeling sprake is van sector- c.q. stafhoofd, de gemeentesecretaris gelezen te worden.

31 Regeling functiebeschrijving en methodische functiewaardering

1 Algemene bepalingen

Artikel 31:1:1:1 Algemene begripsbepalingen

In de artikelen 31:1:1:2 t/m 31:1:1:12 wordt verstaan onder:

 • a.

  Methode: de functiewaarderingsmethodiek geldend voor de gemeente Landgraaf, afgeleid van het systeem Grote Gemeenten (S.G.G.)., onderdeel uitmakend van deze regeling;

 • b.

  Functiebeschrijving: de beschrijving, als bedoeld in hoofdstuk 2 van deze regeling, van de positie en het samenstel van taken van enige functie, opgemaakt in het vastgestelde model gevoegd bij en onderdeel uitmakend van deze regeling, waarin voor zoveel mogelijk is weergegeven wat de organisatie van de functiehouder verwacht uitgaande van de doelen van de organisatie (de organieke functiebeschrijving), waaraan eventueel is toegevoegd een vastgestelde persoonlijke aanvulling op die beschrijving (persoonlijke aanvulling);

 • c.

  IJkfuncties: functie binnen het organiek inpassingskader, die basis vormen voor de totstandkoming van het integrale O.I.K., waarover overeenstemming bestaat bij de waarderingscommissie, het managementteam en de commissie voor Georganiseerd overleg en door het bestuur zijn vastgesteld;

 • d.

  Functieboek: het samenstel van alle vastgestelde afzonderlijke organieke functiebeschrijvingen, zoals bedoeld in artikel 31:1:1:2, negende lid;

 • e.

  Organiek inpassingskader (O.I.K.): het integraaloverzicht van alle binnen de organisatie van de gemeente Landgraaf voorkomende organieke functies met daaraan gekoppeld de waardering volgens de methode en de functieschaal overeenkomstig de conversietabel, en die aldus in rangorde zijn geplaatst;

 • f.

  Bestuur: het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  Hoofd van dienst: de gemeentesecretaris;

 • h.

  Sectorhoofd/stafhoofd: het hoofd van de sector resp. stafafdeling, waaronder de organieke functie ressorteert;

 • i.

  Afdelingshoofd: het hoofd van de afdeling binnen een sector of stafafdeling, waaronder de organieke functie ressorteert;

 • j.

  Managementteam: het gestructureerd overleg tussen de gemeentesecretaris en de hoofden van sectoren en stafafdelingen;

 • k.

  Medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1;

 • l.

  Waarderingscommissie: de adviescommissie als bedoeld in artikel 31:1:1:4, eerste lid;

 • m.

  Arbitragecommissie: de commissie bedoeld in artikel 31:1:1:7;

 • n.

  Conversie: het omzetten van het totaal van systeempunten, toegekend op grond van toepassing van de methode, in salarisschalen.

2 De functiebeschrijvingsprocedure

Artikel 31:1:1:2 De functiebeschrijvingen

 • 1.

  • De functiebeschrijvingen worden in concept door de volledig leidinggevende, onder wie de te beschrijven functie ressorteert, opgemaakt volgens het vastgestelde standaardmodel. De beschrijving van de functie van gemeentesecretaris wordt door of namens het college van burgemeester en wethouders opgemaakt. Zo nodig en desgevraagd wordt bij het opmaken van de beschrijvingen ondersteuning geboden door een daartoe aangewezen medewerker van de stafafdeling Concerncontrol Voor de beschrijving van bestaande functies vormt de eerder vastgestelde beschrijving wezenlijk uitgangspunt.

 • 2. Het vastgestelde standaardmodel voor beschrijving van functies, dat als bijlage II bij deze regeling is gevoegd, omvat naast de algemene functie-informatie, tenminste gegevens over de positie, de output, de taken, verantwoordelijkheden en opleidingseisen.

 • 3. De functiebeschrijvingen worden opgemaakt na het verstrijken van zes maanden, doch uiterlijk voor het verstrijken van een jaar na het ontstaan van de functie of de inhoudelijke aanpassing daarvan.

 • 4. De concept-functiebeschrijving wordt door de volledig leidinggevende ter becommentariëring aan de medewerker of de groep van medewerkers die de functie vervult/vervullen voorgelegd en met hem/hen besproken. Het overleg heeft tot doel inzicht te bieden in de (voorgenomen) ontwikkeling van de beschreven taakstelling en de door de organisatie verwachte output ervan. Tevens is het overleg gericht op het bereiken van maximale overeenstemming over de inhoud van de beschrijving.

 • 5. Het overleg, zoals bedoeld in het vorige lid, kan er overigens toe leiden dat separaat van de concept-functiebeschrijving een persoonlijke aanvulling daarop wordt geformuleerd. De persoonlijke aanvulling op de concept-beschrijving bevat informatie over additionele, voor de individuele taakuitvoering relevante werkzaamheden, die geen direct verband houden met de van de organisatiedoelen afgeleide taakstelling, zoals neergelegd in de functiebeschrijving.

 • 6. Indien overeenstemming - na eventuele aanpassingen van de concept-beschrijving - is bereikt, wordt de concept-beschrijving door de medewerker of groep van medewerkers en de volledig leidinggevende voor akkoord getekend. De eventueel geformuleerde persoonlijke aanvulling wordt ondertekend door de volledig leidinggevende en wordt vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan het sector- of stafhoofd, waaronder de functie ressorteert. Ten aanzien van persoonlijke aanvullingen voor sector-, stafhoofden en de gemeentesecretaris treedt het college op als vaststellend orgaan. De concept-functiebeschrijving, waaromtrent overeenstemming is bereikt, wordt vervolgens - door tussenkomst van een daartoe aangewezen medewerker van de stafafdeling Concerncontrol - voor toetsing voorgelegd aan de commissie uit de Ondernemingsraad.

 • 7. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de concept-functiebeschrijving wordt de functie voorgelegd aan het relevante sector- of stafhoofd, resp. aan het college van burgemeester en wethouders. Na oordeelsvorming over het bestaande verschil van inzicht over de concept-functiebeschrijving stelt het sector-/stafhoofd, resp. het college van burgemeester en wethouders - mede op basis van overleg met de betrokken leiding en de medewerker of groep van medewerkers - de conceptbeschrijving voorlopig (gewijzigd) vast door ondertekening. De aldus voorlopig vastgestelde concept-functie wordt vervolgens- door tussenkomst van de stafafdeling Concerncontrol - voor toetsing voorgelegd aan de commissie uit de Ondernemingsraad.

 • 8. De commissie uit de Ondernemingsraad toetst de voorlopig vastgestelde concept-functiebeschrijvingen op:

   • a.

    door het college ten aanzien van de functie reeds genomen besluiten;

   • b.

    geldende organisatie-principes;

   • c.

    consistentie in aard en niveau van de functie;

   • d.

    samenhang van de functie met andere functies in de organisatie.

 • 9. De commissie uit de Ondernemingsraad, ingesteld overeenkomstig artikel 15, tweede lid van de Wet op de ondernemingsraden, bestaat uit:

   • a.

    drie leden, daartoe aangewezen door en uit de Ondernemingsraad;

   • b.

    twee leden, daartoe aangewezen door de Ondernemingsraad en uit de gemeentelijke organisatie en die geen deel uitmaken van de Ondernemingsraad.

  De commissie uit de Ondernemingsraad laat zich voor haar toetsende taak bijstaan door een daartoe aangewezen medewerker van de stafafdeling Concerncontrol

 • 10. De commissie uit de Ondernemingsraad geeft op basis van het ingestelde onderzoek een advies af aan het hoofd van dienst ten aanzien van de aan haar voorgelegde conceptbeschrijvingen. Indien van bezwaren tegen de inhoud van de conceptbeschrijvingen blijkt, maakt de commissie die kenbaar aan het hoofd van dienst.

 • 11. Op basis van het oordeel van de commissie uit de Ondernemingsraad stelt het hoofd van dienst de conceptbeschrijvingen vast. Blijkt van bezwaren tegen de inhoud van de conceptbeschrijving, dan stelt het hoofd van dienst de conceptbeschrijving op basis van eigen oordeelsvorming (al dan niet gewijzigd) vast.

 • 12. De resultante van het overleg over, de toetsing door de commissie uit de Ondernemingsraad en de totstandkoming en vaststelling van de functiebeschrijving wordt vastgelegd in een daartoe vastgesteld formulier, overeenkomstig de bijlage III bij deze regeling.

 • 13. De conform het elfde lid vastgestelde functiebeschrijving wordt opgenomen in het functieboek. Het functieboek wordt, gelet op het organieke karakter ervan, ter instemming voorgelegd aan de Ondernemingsraad, en met inachtneming daarvan aansluitend door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

 • 14. Het vastgestelde functieboek wordt voor gebruik beschikbaar gesteld aan de organisatie en de medewerkers worden individueel schriftelijk in kennis gesteld van de voor hen relevante en vastgestelde functiebeschrijving. De inhoud van een eventueel ten aanzien van de medewerker vastgestelde persoonlijke aanvulling wordt daarbij eveneens aan hem ter kennis gebracht.

Artikel 31:1:1:3 Bezwaar tegen de vastgestelde functiebeschrijving

 • 1. Indien de medewerker zich niet kan verenigen met de beslissing tot vaststelling van de functiebeschrijving als bedoeld in artikel 31:1:1:2, elfde lid, kan hij binnen zes weken daartegen schriftelijk bezwaar aantekenen door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. De termijn vangt aan op de dag na verzending van het besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving.

 • 2. De bezwaren kunnen zich daarbij overigens ook richten tegen het niet vaststellen van of tegen de inhoud van een vastgestelde persoonlijke aanvulling op de organieke functiebeschrijving, zoals bedoeld in artikel 31:1:1:2, lid 5.

 • 3. Voor de toepassing van de bezwarenprocedure vigeert de Algemene wet bestuursrecht.

3 De functiewaardering

Artikel 31:1:1:4 De waarderingscommissie

 • 1. De waarderingscommissie bestaat uit:

  • a.

   een voorzitter, deel uitmakend van de gemeentelijke organisatie, daartoe door het college van burgemeester en wethouders aangewezen;

  • b.

   het hoofd van de stafafdeling Concerncontrol, namens het managementteam;

  • c.

   het sectorhoofd/hoofd stafafdeling waaronder de functie ressorteert dan wel de burgemeester in het geval het de functie voor de gemeentesecretaris betreft (variabel);

  • d.

   een lid, aangewezen door en uit de commissie voor Georganiseerd overleg;

  • e.

   een lid, niet deel uitmakend van de gemeentelijke organisatie, daartoe door de gezamenlijke vakorganisaties aangewezen;

  • f.

   een medewerker van de stafafdeling Concerncontrol, belast met de methode-technische advisering en administratieve Ondersteuning van de commissie, daartoe aangewezen door het stafhoofd Concerncontrol

   • °

    Indien de voorzitter, genoemd onder a, als variabel tevens als variabel lid zoals genoemd onder c in de commissie dient te participeren, wordt de voorzitterstaak tijdelijk,door een nader aan te wijzen lid van de commissie waargenomen.

   • °

    De leden, genoemd onder b. tot en met e. hebben stemrecht.

   • °

    De leden genoemd onder c kunnen zich bij de bespreking van de onder hun ressorterende functies laten bijstaan voor het geven van toelichting (niet aanwezig bij de bespreking van de waarderingen) door een afdelinghoofd (v.w.b. de functies die onder dit afdelingshoofd ressorteren).

 • 2. De commissie heeft tot taak de ijkfuncties van het O.I.K. methodetechnischen in onderlinge vergelijking te waarderen en de overige functiebeschrijvingen te waarderen op basis van kruisgewijze vergelijking en/of methodetechnische analyse. Functies welke worden vervuld door leden van de waarderingscommissie worden gewaardeerd zonder het betreffende commissielid, eventueel met inschakeling van de voorzitter.

 • 3. De commissie besluit waar nodig bij meerderheid van stemmen. Bij het staken der stemmen wordt het voorstel opnieuw geagendeerd, zo nodig met toekenning van stemrecht aan de onder a. van artikel 31:1:1:4, eerste lid genoemde voorzitter.

 • 4.De waarderingscommissie stelt de waarderingsadviezen ter zake van de aan haar voorgelegde functiebeschrijvingen vast en deelt de conclusie daarvan mede aan het college.

 • 5. De waarderingscommissie verwijst een voor waardering voorgelegde functiebeschrijving naar de arbitragecommissie, indien ofwel de leden, genoemd in artikel 31:1:1:4, eerste lid onder b en c, dan wel de leden, genoemd in artikel 31:1:1:4, eerste lid onder d en e., elk unaniem, bezwaar hebben tegen het overeenkomstig artikel 31:1:1:4, derde lid tot stand gekomen waarderingsadvies.

Artikel 31:1:1:5 IJkfuncties en het Organiek Inpassingskader

 • 1. Bij het onderzoek naar de waardering van alle functies van het functieboek (de integrale herijkingfase) worden de vastgestelde functiebeschrijvingen door de waarderingscommissie op bruikbaarheid als "ijk-functies" beoordeeld. Basis voor de oordeelsvorming daaromtrent vormt het bestaande samenstel van ijkfuncties, die werden bepaald onder de vigeur van de regeling die aan de onderhavige vooraf is gegaan.

 • 2. IJkfuncties, die als zodanig worden aangewezen, dienen te voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   de functiebeschrijving en -waardering van ijkfuncties dient de unanieme instemming te hebben van de waarderingscommissie;

  • b.

   de functies dienen naar inhoud herkenbaar te zijn voor het merendeel van de leden in de organisatie;

  • c.

   de functies dienen redelijk stabiel te zijn in die zin dat de daarin opgenomen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet binnen afzienbare tijd veranderen;

  • d.

   de functies dienen iets toe te voegen aan het O.I.K., bijvoorbeeld externe vergelijking, representativiteit, vergelijkbaarheid met andere functies in de organisatie etc.

 • 3. De ijkfuncties vormen de basis van het organiek inpassingskader en vormen de toetssteen voor plaatsing van de overige functies in dat kader.

Artikel 31:1:1:6 Het waarderingsadvies

 • 1. De vastgestelde functiebeschrijvingen, samengebracht in het functieboek, dan wel nadien vastgestelde functiebeschrijvingen worden door het sector- of stafhoofd, resp. door het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de waarderingscommissie. De aanbieding gaat vergezeld van een gemotiveerd voorstel m.b.t.

  • a.

   de wenselijk geachte functieschaal;

  • b.

   een nadere motivering van a.;

  • c.

   de relatie tot de andere (ijk)functies waarmee - naar het oordeel van de aanbieder - vergelijking mogelijk is. Zo mogelijk zijn dit ijkfuncties welke in het O.I.K. zijn opgenomen.

 • 2. De waarderingscommissie brengt met inachtneming van artikel 31:1:1:4, advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. De commissie bedient zich bij het uitbrengen van de waarderingsadviezen van de waarderingsmethodiek, die als bijlage I aan deze regeling is toegevoegd.

Artikel 31:1:1:7 De arbitragecommissie

 • 1. De arbitragecommissie heeft tot taak een bindende uitspraak te doen ten aanzien van de waardering van enige aan haar voorgelegde functie inzake verschillen van inzicht binnen de waarderingscommissie, zoals bedoeld in artikel 31:1:1:4, vijfde lid, op basis van kruisgewijze en/of methodetechnische vergelijking met de functies in het O.I.K.

 • 2. De arbitragecommissie bestaat uit:

  • a.

   een drietal externe leden die op voordracht van de werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers door burgemeester en wethouders zijn benoemd;

  • b.

   de voorzitter, die namens de waarderingscommissie als informant optreedt (zonder stemrecht);

  • c.

   een daartoe door het stafhoofd aangewezen medewerker van de stafafdeling Concerncontrol, die het secretariaat vervult.

 • 3. Uitgangspunt voor de commissie zijn in eerste aanleg de waarderingen zoals deze in het O.I.K. zijn vastgelegd.

 • 4. De commissie doet een uitspraak binnen zestig dagen nadat het verschil van inzicht aan haar is voorgelegd.

 • 5. De commissie kan beschikken over alle voor haar relevante informatie om tot een zo afgewogen mogelijk oordeel te komen. Zij kan hiertoe alle relevante stukken inzien dan wel personen horen. De commissie hoort te allen tijde de betreffende leden van de waarderingscommissie, die bezwaren hebben tegen het overeenkomstig artikel 31:1:1:4, vijfde lid tot stand gekomen geschil over het waarderingsadvies.

 • 6. Een aan de commissie voorgelegde zaak kan alleen door de voltallige commissie worden behandeld. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen.

Artikel 31:1:1:8 Vaststellen functiewaarderingen

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders stelt de waarderingen vast, rekening houdend met het advies en de overwegingen van de waarderingscommissie, zoals bedoeld in artikel 31:1:1:6, tweede lid. Indien artikel 31:1:1:4, vijfde lid en artikel 31:1:1:7 van toepassing zijn op enige functie, beslist het college pas ten aanzien van de waardering van enige functie na het advies van de arbitragecommissie te hebben ontvangen.

 • 2. Aansluitend worden de organisatie en de medewerkers schriftelijk geïnformeerd over de besluitvorming omtrent de vastgestelde waarderingen van functies.

 • 3. Individuele medewerkers ontvangen nadien een indelingsbesluit, overeenkomstig de regeling inpassing en bevordering ambtenaren gemeente Landgraaf, waarbij de vastgestelde waardering van de organieke functie alsmede de inhoud van een eventuele persoonlijke aanvulling relevantie hebben. Voor de procedure ter zake wordt naar genoemde Regeling verwezen.

Artikel 31:1:1:9 Bezwaar

Indien de medewerker zich niet kan verenigen met de beslissing tot vaststelling van de functiewaardering als bedoeld in artikel 31:1:1:8, eerste lid, dan wel met het indelingsbesluit, zoals bedoeld in artikel 31:1:1:8, derde lid kan hij binnen zes weken daartegen schriftelijk bezwaar aantekenen door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. De termijn vangt aan op de dag na verzending van het besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving. Voor de toepassing van de bezwarenprocedure vigeert de Algemene wet bestuursrecht.

4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 31:1:1:10 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als de "Regeling functiebeschrijving en methodische functiewaardering gemeente Landgraaf 2000."

Artikel 31:1:1:11 Geldingsdatum functiewaardering

 • 1. De op grond van deze Regeling vastgestelde waarderingen van nieuwe functies en de daaraan gekoppelde functieschalen hebben gelding vanaf de datum waarop de functie is ontstaan.

 • 2. De op grond van deze Regeling vastgestelde waarderingen van in het kader van onderhoud aangepaste functies en de daaraan gekoppelde functieschalen hebben gelding vanaf de datum van vaststelling van de functiebeschrijving

Artikel 31:1:1:12 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin de regeling niet voorziet, althans in redelijkheid niet voorziet, kan het bestuur - gehoord de commissie voor Georganiseerd overleg - nadere regels vaststellen.

Hoofdstuk regeling inconveniënten

Artikel 3:1:1:61 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Inconveniënt (= inco):

een omstandigheid, voortvloeiend uit de uitoefening van de functie, de werkmethode en/of de werkomgeving, die - afhankelijk van algemeen maatschappelijke factoren – als extra bezwarend wordt ervaren, die in redelijkheid niet vermijdbaar is en die als zodanig een extra beroep doet op de bereidheid van de functionaris om onder een dergelijke omstandigheid te werken;

Inco-commissie :

de commissie als omschreven in artikel 3:1:1:62;

Inco-systeem :

de methodiek aan de hand waarvan de gradering van inconveniënten wordt bepaald;

Inco-beschrijving :

de vastgestelde beschrijving van het inconveniënt of de inconveniënten, dat/die verbonden is/zijn aan de vervulling van een functie;

functie :

het samenstel van werkzaamheden dat blijkens een vastgestelde functiebeschrijving en op aanwijzing van de leiding door de functionaris regulier wordt verricht;

Inco-functie:

een functie waarin inconveniënten aanwezig zijn.

functionaris :

degene in dienst van de gemeente Landgraaf, op wie de ARL van toepassing is;

functiedeskundige :

de met de uitvoering van deze regeling belaste medewerker van de afdeling die verantwoordelijk is voor het PenO-beleid;

conversie :

de koppeling van de resultante van de gradering van de inconveniënten aan de compensatieniveaus;

Inco-conversietabel :

de compensatieregeling als omschreven in artikel 3:1:1:66.

Inco-compensatie :

de hoogte van de compensatie zoals bepaald via de inco-conversietabel.

Artikel 31:1:1:62 De Inco-commissie

 • 1. De inco-commissie (= de commissie) bestaat uit:

  • a.

   de voorzitter: het hoofd van de afdeling die verantwoordelijk is voor het PenO-beleid;

  • b.

   een lid, aangewezen door de ondernemingsraad;

  • c.

   twee leden, aangewezen uit de afdelingshoofden;

  • d.

   een lid, de gezondheidcoach.

  • e.

   een lid, de functiedeskundige.

 • 2. De commissie heeft tot taak:

  • a.

   de inco-functies in concept te beschrijven;

  • b.

   de vastgestelde inconveniënten te graderen aan de hand van het van toepassing verklaarde inco-systeem en de secretaris te adviseren omtrent de waardering van de inco-functies;

  • c.

   burgemeester en wethouders te adviseren over de conversie en de inco-conversietabel.

 • 3. De leden van de commissie hebben ieder een gelijke stem. Bij het staken der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 31:1:1:63 De inco-beschrijving

1.   Inco-beschrijvingen worden opgemaakt:

 • a.

  voor die functies of taakelementen uit functies waarvoor het managementteam gelet op de aard van de functies en omstandigheden waaronder de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, dit bij de invoering van de regeling noodzakelijk acht. Deze lijst van functies wordt bij wijziging ter kennis gebracht van de commissie voor Georganiseerd Overleg;

 • b.

  bij wijziging van de organisatie voor alle reeds vastgestelde inco-functies, die bij deze wijziging zijn betrokken;

 • c.

  bij wijziging van een reeds vastgestelde inco-functie;

 • d.

  bij een nieuwe functie waaraan - gelet op de aard van de functie en omstandigheden waaronder de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd – mogelijk inconveniënten verbonden zijn, en zodra de organieke beschrijving daarvan is vastgesteld;

 • e.

  bij wijziging van de aard van de reeds vastgestelde inco-functie en de omstandigheden waaronder de inco-functie moet worden vervuld.

2.   Van de aldus aangedragen functies, waaraan mogelijk inconveniënten verbonden zijn, worden een inco-beschrijving gemaakt door de inco-commissie.

3.   De concept inco-beschrijvingen worden vastgelegd op een daartoe ontwikkeld beschrijvingsformulier.

4.   De inco-beschrijvingen worden namens burgemeester en wethouders door de secretaris vastgesteld, met inachtneming van de voorstellen van de commissie. Aldus ontstaat de bundel van inco-functies.

Artikel 31:1:1:64 De waardering van de inconveniënten

 • 1. De functiedeskundige vervaardigt aan de hand van de vastgestelde inco-beschrijving een ontwerpwaardering voor de commissie op basis van het inco-systeem.

 • 2. De commissie stelt een advies op voor de waardering van het inco-nivo per functie, daarbij rekening houdend met het advies, als bedoeld in het eerste lid, en met de waarderingsverhoudingen tussen de onderscheidene functies, zoals opgenomen in de inco-bundel.

 • 3. De graderingen van de inconveniënten per functie worden namens burgemeester en wethouders door de secretaris vastgesteld, met inachtneming van de adviezen van de commissie.

Artikel 31:1:1:65 De conversie en inco-conversietabel

 • 1. Bij de invoering van deze regeling stelt de commissie een advies op met betrekking tot het compensatieniveau voor de onderscheidene vastgestelde inconveniëntenniveaus van de inco-functies. Dit advies wordt vastgelegd in de ontwerp-inco-conversietabel.

 • 2. Burgemeester en wethouders stellen de inco-conversietabel, met inachtneming van het advies als bedoeld in lid 1 én met instemming van de commissie voor Georganiseerd overleg, vast.

 • 3. De compensatie van het inconveniëntenniveau per functie geschiedt in tijd of geld, waarbij de medewerker jaarlijks voor aanvang van het nieuwe jaar eenmalig een keuze maakt.

Artikel 31:1:1:66 Berekening compensatie

 • 1. Voor de berekening van de compensatie in geld wordt uitgegaan van het maximum van salarisschaal 6 (bijlage IIa). De vergoeding wordt uitgedrukt in een percentage hiervan.

 • 2. Indien een functionaris slechts een bepaald percentage van een functie of taak waaraan de inco-compensatie is verbonden, verricht of geen volledige betrekking vervult, wordt de compensatie naar evenredigheid verminderd.

 • 3. Indien een functionaris een samenstel van taken verricht, aan welke onderscheidene taken apart inco-compensatie verbonden zijn, wordt de compensatie berekend op basis van de percentuele vervulling van de taken.

Artikel 31:1:1:67 Ziekte

In geval van ziekte van een functionaris, aan wie compensatie in geld is toegekend, blijft gedurende maximaal 6 maanden aanspraak bestaan op de compensatie in geld, die de functionaris bij de aanvang van de ziekte ontvangt.

Artikel 31:1:1:68 Overgangscompensatie

 • 1. Bij vermindering en/of beëindiging van de aan een functie of taak verbonden inconveniënten is het gewenst de overgang naar verminderde of beëindigde inconveniëntencompensatie niet abrupt te laten verlopen.

 • 2. Om in aanmerking te komen voor een overgangscompensatie moet er sprake zijn van vermindering en/of beëindiging van de inconveniëntencompensatie, veroorzaakt door de volgende factoren, veroorzaakt buiten toedoen van de belanghebbende:

  • a.

   reorganisatie van de werkzaamheden, niet zijnde arbeidsomstandigheden op grond waarvan bij de invoering een inco-compensatie is toegekend;

  • b.

   overgang naar een andere functie wegens opheffing van de bestaande functie of taak;

  • c.

   medische noodzaak, gestaafd door een verklaring van de arbodienst.;

  • d.

   ziekte, langer dan 6 maanden.

 • 3. De inco-compensatie moet, direct voorafgaande aan de vermindering of beëindiging van de inconveniënten, gedurende tenminste twee jaar zonder wezenlijke onderbreking zijn genoten, waarbij onder wezenlijke onderbreking wordt verstaan een onderbreking anders dan door ziekte van langer dan 6 weken.

Artikel 31:1:1:69 Berekening overgangscompensatie

 • 1. De berekeningsbasis voor de vaststelling van de overgangscompensatie is het verschil tussen de inco-compensatie welke belanghebbende (gemiddeld) gedurende 6 maanden voorafgaande aan de datum, waarop de beëindiging c.q. vermindering van de inconveniënten ingaat, heeft genoten en de eventuele inco-compensatie die hij daarna gaat genieten.

 • 2. De duur van de overgangscompensatie is gelijk aan de tijd, gedurende welke de inconveniëntencompensatie zonder wezenlijke onderbreking werd genoten, met een maximum van 24 maanden. Bij de berekening van het aantal maanden vindt een afronding plaats naar boven op hele maanden. De overgangsperiode wordt in drie gelijke delen opgesplitst, waarbij het eerste en eventueel het tweede deel naar boven wordt afgerond, met dien verstande dat het totaal aantal maanden niet meer mag bedragen dan dat van de overgangsperiode.

 • 3. De overgangscompensatie begint op het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering van de inconveniënten, met dien verstande dat indien deze beëindiging of vermindering niet plaats vindt op de eerste dag van de maand, het tijdstip van de aanvang van de overgangsperiode wordt bepaald op de eerste dag van de volgende maand.

 • 4. De overgangscompensatie in tijd of in geld bedraagt in bovenbedoelde drie delen van de overgangsperiode respectievelijk: 75%, 50% en 25% van de berekeningsbasis.

 • 5. Wanneer binnen een jaar na de ingangsdatum van een overgangscompensatie aanspraak bestaat op een nieuwe aflopende toelage geldt voor laatstgenoemde toelage in zoverre een afwijkende berekeningsbasis, dat voor de toepassing van het eerste lid van dit artikel in plaats van "6 maanden voorafgaande aan de datum waarop de beëindiging c.q. vermindering van de inconveniënten ingaat" moet worden gehanteerd: de periode liggende tussen de aanvang van de reeds bestaande overgangscompensatie en de eerste dag van de maand, waarin sprake is van een blijvende verlaging van de bezoldiging, welke aanspraak geeft op een nieuwe overgangscompensatie.

 • 6. Wanneer binnen een ingevolge het tweede lid vastgestelde overgangsperiode als gevolg van een wijziging in de berekeningsbasis de overgangscompensatie moet worden verminderd, wijzigt de duur van de reeds vastgestelde overgangsperiode niet.

Artikel 31:1:1:70 Vermindering inconveniënten

 • 1. Het gemeentelijk personeel- en organisatiebeleid alsmede het te voeren arbeidsomstandighedenbeleid zijn erop gericht de inconveniënten, vastgesteld bij de invoering van deze regeling, jaarlijks en structureel terug te dringen door extra bewarende omstandigheden te verminderen en daartoe adequate maatregelen te nemen.

 • 2. De door terugdringing van de extra belastende omstandigheden vrij komende compensatiegelden worden door burgemeester en wethouders aangewezen om daarmee mede in de financiering van verdere maatregelen te blijven voorzien .

Artikel 31:1:1:71 Bijzondere gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid zou blijken te voorzien, treffen burgemeester en wethouders, gehoord het advies van de inco-commissie, een bijzondere regeling.

 

32 Vergoedingsregelingen communicatiemiddelen

Artikel 32:1:1:1 Vergoedingsregeling telefoon

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Belanghebbende: degene die krachtens een aanstelling of een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst van de gemeente Landgraaf is, en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders in verband met een goede uitoefening van de functie thuis over een telefoonaansluiting dient te beschikken;

 • b.

  Bezoldigingsverordening: Bezoldigingsverordening 1997;

 • c.

  Salaris: salaris in de zin van de sub b genoemde verordening.

Artikel 32:1:1:2 Vergoedingsregeling telefoon

Aan de belanghebbende wordt:

 • a.

  een vergoeding toegekend van de door hem verschuldigde abonnementskosten van:

  • °

   100% van die kosten indien zijn salaris gelijk aan of hoger is dan het maximumbedrag van schaal 5 van bijlage IIa van de ARL;

  • °

   50% van die kosten indien zijn salaris hoger is dan het maximumbedrag van schaal 5, maar niet hoger dan het maximumbedrag van schaal 7 van voornoemde bijlage;

  • °

   50% van die kosten indien zijn salaris meer bedraagt van het maximum van schaal 7 van voornoemde bijlage, indien hij bij een wachtdienst is ingedeeld.

 • b.

  een volledige vergoeding van de verschuldigde aanlegkosten in geval van een eerste aanleg;

 • c.

  een bijdrage van € 6,81 per maand toegekend in de gesprekskosten welke ten behoeve van dienstdoeleinden moeten worden gevoerd;

 • d.

  de bijdrage als bedoeld in dit artikel wordt enkel genoten door de houders van de functies welke op een bij deze regeling behorende bijlage zijn vermeld.

Artikel 32:2:1:1 Vergoedingsregeling mobiele telefoon

Voor de toepassing van deze regeling wordt onder belanghebbende verstaan degene die krachtens een aanstelling of een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst van de gemeente Landgraaf is en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders in verband met een goede uitoefening van de functie over een mobiele telefooninstallatie dient te beschikken.

Artikel 32:2:1:2 Vergoedingsregeling mobiele telefoon

Aan een belanghebbende worden vergoed:

 • a.

  50% van de naar het oordeel van burgemeester en wethouders redelijk te maken kosten in verband met de aankoop van een mobiele telefooninstallatie;

 • b.

  de abonnementskosten voor zoveel die meer bedragen dan die van een abonnement ter zake van een normale huisaansluiting.

33 Sparen door werknemers Spaarloonregeling

Artikel 33:1:1:1 Definities

In deze regeling worden verstaan onder:

 • a.

  Deelnemer: De medewerker in dienst van de gemeente Landgraaf behoudens degene met wie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;

 • b.

  Spaarloon: Elk overeenkomstig de bepalingen van deze regeling van het salaris van de deelnemer gespaard bedrag;

 • c.

  Spaartermijn: De in artikel 33:1:1:6 onder a van deze regeling vermelde termijn van vier volle kalenderjaren;

 • d.

  Spaarloonrekening: De door de spaarinstelling ten name van de deelnemer geopende rekening, waarop het spaarloon wordt geadministreerd;

 • e.

  Spaarinstelling: De spaarbank, handelsbank, landbouwkredietinstelling, bouwkas, spaarfonds en daarmede vergelijkbare rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, waarvan het bestuur zich bereid heeft verklaard te voldoen aan de bepalingen van deze regeling.

Artikel 33:1:1:2 Doel

 • 1. Deze regeling heeft ten doel de spaarzin en de vorming van duurzaam bezit bij de personeelsleden te bevorderen.

 • 2. Teneinde het in het eerste lid omschreven doel te bereiken zal door de werkgever op verzoek van de deelnemer op het brutoloon in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering van de deelnemer ingehouden spaarloon op de spaarloonrekening ten name van de deelnemer worden gestort.

Artikel 33:1:1:3 Deelname

 • 1. Aan deze regeling mag door alle personeelsleden, die deelnemer in de zin van deze regeling zijn, worden deelgenomen.

 • 2. Deelnemer wordt men door het invullen en ondertekenen van een deelnameformulier, dat bij de stafafdeling Concerncontrol moet worden ingeleverd.

 • 3. Toetreding tot de premiespaarregeling kan plaatsvinden een (1) maand na aanmelding.

 • 4. De deelname eindigt:

  • a.

   bij beëindiging van het dienstverband;

  • b.

   bij schriftelijke opzegging door de deelnemer;

  • c.

   bij faillissement van de deelnemer;

  • d.

   bij het van toepassing verklaren op de deelnemer van een wettelijke schuldsaneringsregeling;

  • e.

   bij beslaglegging ten laste van de deelnemer;

  • f.

   bij uitsluiting door burgemeester en wethouders wegens cessie of bezwaring als genoemd in artikel 33:1:1:15.

Artikel 33:1:1:4 Inhouding van spaarloon

 • 1. Bij de uitbetaling van het salaris aan de deelnemer aan deze regeling houdt de werkgever maandelijks een bedrag in ter grootte van het door de deelnemer aan te geven percentage van het voor dat jaar vastgestelde wettelijke maximum van het spaarloon.

 • 2. Onder salaris wordt voor de toepassing van deze regeling verstaan: loon in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering.

 • 3. Het totaal van het op grond van deze regeling op het salaris van de deelnemer ingehouden spaarloon bedraagt per kalenderjaar niet meer dan het voor dat jaar vastgestelde wettelijke maximum.

 • 4. Een deelnemer kan de hoogte van het spaarloon slechts een (1) keer per kalenderjaar wijzigen. De gewijzigde hoogte van het spaarloon moet minstens een maand tevoren schriftelijk aan de stafafdeling Concerncontrol worden opgegeven.

 • 5.De inleg voor het spaarloon kan ook worden voldaan door inzet van een of meerdere bronnen zoals genoemd in hoofdstuk 4a.3. Hierbij moet de deelnemer een keuze maken tussen de geboden opties in artikel 33:1:1:4, lid 1 of lid 5.

Artikel 33:1:1:5 Overmaken van spaarloon

 • 1. Het ingehouden spaarloon wordt door de werkgever onmiddellijk na de inhouding overgemaakt naar de spaarloonrekening van de deelnemer bij diens spaarinstelling.

 • 2. Het spaarloon mag door de deelnemer niet worden vervreemd of bezwaard.

 • 3. Het is de deelnemer niet toegestaan rechtstreeks op de spaarloonrekening te storten, behoudens in het geval genoemd in artikel 33:1:1:10 onder b.

Artikel 33:1:1:6 Beschikking over het spaarloon

De deelnemer zal eerst over het spaarloon mogen beschikken, zodra het spaarloon:

 • a.

  gedurende vier volle kalenderjaren op de spaarloonrekening heeft uitgestaan;

 • b.

  wordt besteed ten behoeve van een in artikel 33:1:1:8, eerste lid, genoemd bestedingsdoel. Hiertoe dient de deelnemer een formulier ter goedkeuring tot uitbetaling van spaargelden, het zogenaamde deblokkeringsformulier, in te vullen, te ondertekenen en vergezeld van het laatste dagafschrift en de benodigde bewijsstukken aan de stafafdeling Concerncontrol over te leggen.

Artikel 33:1:1:7 Beschikking over het spaarloon

 • 1. Bij het beschikken over (een gedeelte van) het spaarloon zullen steeds de laatst bijgeschreven bedragen geacht worden als eerst te zijn opgenomen.

 • 2. Voor de toepassing van eerste lid van dit artikel zullen alle stortingen in een kalenderjaar, waarin een (1) of meer opnemingen hebben plaatsgevonden, geacht worden te zijn gedaan daags voor de eerste opneming in dat jaar.

Artikel 33:1:1:8 Bestedingsdoeleinden

Als bestedingsdoeleinden als bedoeld in artikel 33:1:1:6 worden erkend:

 • a.

  verwerving van een tot hoofdverblijf dienende eigen woning door de deelnemer of diens echtgenoot, dan wel ingeval de deelnemer ongehuwd is, de partner met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert. Hieronder worden mede begrepen betalingen ter verwerving van een lidmaatschap van een coöperatieve vereniging waarvan de leden enkel op grond van hun lidmaatschap het recht van uitsluitend gebruik hebben van een aan de coöperatieve vereniging in eigendom toebehorend gebouw, dan wel een afzonderlijk deel van een zodanig gebouw;

 • b.

  premies, andere dan premies ingevolge een pensioenregeling, welke verschuldigd zijn ingevolge een overeenkomst van een levensverzekering, waarbij een lijfrente als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel g, onder 1, 3, 4 of 5, en vierde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in het vijfde lid van dat artikel, zolang de polis onbezwaard deel uitmaakt van het vermogen van de deelnemer of dat van zijn echtgenoot, mits die lijfrente niet eerder tot uitkering komt dan in het vijfde jaar na het moment waarop de premie is voldaan;

 • c.

  premies, andere dan premies ingevolge een pensioenregeling, verschuldigd ingevolge een overeenkomst van levensverzekering waarbij een kapitaaluitkering bij in leven zijn is verzekerd, zolang de polis onbezwaard deel uitmaakt van het vermogen van de deelnemer of dat van zijn echtgenoot dan wel, in geval de deelnemer ongehuwd is, de partner met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert;

 • d.

  aankoop van effecten door de deelnemer, mits is voldaan aan de in artikel 33:1:1:10 gestelde eisen.

 • e.

  vrijwillig te betalen premies ingevolge een pensioenregeling;

 • f.

  het starten van een eigen bedrijf;

 • g.

  het compenseren van loon dat niet is genoten door de deelnemer, als gevolg van de opname van onbetaald verlof of gedeeltelijke onbetaald verlof. E.e.a. conform de bepalingen zoals vastgelegd in het reglement van de spaarloonregeling;

 • h.

  studiekosten.

Artikel 33:1:1:9 Overeenkomst van levensverzekering

 • 1. De in artikel 33:1:1:8, eerste lid, onder c, bedoelde overeenkomst van levensverzekering moet:

  • a.

   voldoen aan artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf en zijn aangegaan met een levensverzekeraar als bedoeld in onderdeel g van dat lid;

  • b.

   door de deelnemer of zijn echtgenoot dan wel, in geval de deelnemer ongehuwd is, door de partner met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert, uiterlijk op 1 januari volgende op het jaar waarin de eerste premie voor de overeenkomst is voldaan, zijn gesloten op zijn eigen leven dan wel op dat van zijn echtgenoot, partner of kinderen waarvoor de deelnemer, zijn echtgenoot of partner op 1 januari van het jaar waarin de premie is voldaan recht had op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet of die zelf recht hadden op studiefinanciering, ingevolge hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering;

  • c.

   voor zover het tijdstip van de uitkering niet wordt bepaald door het overlijden van de verzekerde, voorzien in een looptijd van ten minste 4 jaren.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 33:1:1:8 worden mede aangemerkt als ingevolge een overeenkomst van levensverzekering verschuldigde premie: regelmatige inleggingen bij een instelling als bedoeld in artikel 2, achtste lid, van de Uitvoeringregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen, waartoe de deelnemer of zijn echtgenoot dan wel, indien de deelnemer ongehuwd is, de partner met wie hij duurzaam een huishouding voert, zich ingevolge een overeenkomst tot sparen met levensverzekering heeft verplicht.Artikel 33:1:1:8, onderdeel c, en artikel 33:1:1:9, eerste lid, vinden overeenkomstige toepassing.

 • 3. Rechtstreekse betalingen van premies voor levensverzekeringen als bedoeld in artikel 33:1:1:8, eerste lid, onderdeel b en c, en artikel 33:1:1:9, eerste lid, en van inleggingen voor een spaarovereenkomst als bedoeld in artikel 33:1:1:9, tweede lid, door de deelnemer, worden voor de toepassing van artikel 33:1:1:8 gelijkgesteld met ten laste van de speciale spaarrekening voldane premies.

Artikel 33:1:1:10 Bedoelde effecten

Ten aanzien van de in artikel 33:1:1:8 onder d bedoelde effecten geldt:

 • a.

  dat zij voor de tegenwaarde van de voor de aankoop bestede spaargelden gedurende de resterende blokkeringstermijn als bedoeld in artikel 33:1:1:6 onder a, onbezwaard deel uitmaken van het vermogen van de deelnemer;

 • b.

  dat, indien zij binnen de onder a genoemde blokkeringstermijn vervreemd worden, de deelnemer verplicht is om onverwijld de tegenwaarde van de voor de aankoop bestede spaargelden op de spaarloonrekening te storten;

 • c.

  de aan- en verkoop van deze effecten geschiedt door bemiddeling van de spaarinstelling;

 • d.

  dat bewaring van deze effecten geschiedt door of onder verantwoordelijkheid van de spaarinstelling.

Artikel 33:1:1:11 Rente

 • 1. De op de spaarloonrekening gekweekte rente wordt aan het spaartegoed toegevoegd.

 • 2. Indien het spaarloon over enig jaar op grond van een van de bepalingen van deze regeling moet worden uitbetaald, wordt de over dat spaarloon gekweekte rente tegelijk met dat spaarloon naar de vrije rekening ten name van de deelnemer overgeboekt.

Artikel 33:1:1:12 Saldo-opgaven

De spaarinstelling zal aan iedere deelnemer een opgave zenden van de mutaties op de spaarloonrekening, de gekweekte rente en de grootte van het spaartegoed.

Artikel 33:1:1:13 Overboeking naar vrije rekening

Het spaarloon, dat gedurende vier volle kalenderjaren op de spaarloonrekening heeft uitgestaan, zal naar de vrije rekening ten name van de deelnemer worden overgeboekt.

Artikel 33:1:1:14 Einde deelname

 • 1.

  • Indien de deelname eindigt wegens beëindiging van het dienstverband door het overlijden van de deelnemer, zal de spaarloonrekening worden opgeheven en zal aan de rechtverkrijgenden van de deelnemer goedkeuring worden verleend tot het opnemen van al het op de spaarloonrekening uitstaande spaarloon, alsmede van de daarop gekweekte rente. Voor elke volle maand, gedurende welke het spaarloon op de spaarloonrekening heeft uitgestaan, zal een evenredig deel, te weten 1/48 deel per volle maand, van het spaarloon onbelast aan de rechtverkrijgenden van de deelnemer worden uitbetaald. Het meerdere vormt op het moment van opneming loon in de zin van de Coödinatiewet Sociale Verzekering en de Wet op de loonbelasting 1964.

 • 2. Indien de deelname eindigt wegens beëindiging van het dienstverband door:

   • a.

    pensionering van de deelnemer;

   • b.

    andere dan de in eerste lid van dit artikel genoemde omstandigheden, welke naar het oordeel van burgemeester en wethouders aan de deelnemer niet kunnen worden verweten;

   • c.

    om een andere dan de onder a of b genoemde reden;

  zal ter keuze van de deelnemer:

  • 1.

   de spaarloonrekening worden aangehouden. Het bepaalde in de artikelen 33:1:1:6 tot en met 33:1:1:15 blijft dan onverminderd van kracht;

  ofwel

  • 2.

   de spaarloonrekening worden opgeheven. Voor elke volle maand, gedurende welke het spaarloon op de spaarloonrekening heeft uitgestaan, zal een evenredig deel, te weten 1/48 deel per volle maand, van het spaarloon onbelast aan de deelnemer worden uitbetaald. Het meerdere vormt op het moment van het opnemen loon in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Wet op de loonbelasting 1964.

 • 3. Indien de deelname eindigt door opzegging van de deelnemer zal ter keuze van de deelnemer:

  • a.

   de spaarloonrekening worden aangehouden. Het bepaalde in de artikelen 33:1:1:6 tot en met 33:1:1:15 blijft dan onverminderd van kracht; ofwel

  • b.

   de spaarloonrekening wordt opgeheven. Het gehele spaarloon vormt op het moment waarop de deelname eindigt loon in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Wet op de loonbelasting 1964.

 • 4. Indien de deelname eindigt door:

  • a.

   faillissement van de deelnemer;

  • b.

   het van toepassing verklaren op de deelnemer van een wettelijke schuldsaneringsregeling;

  • c.

   beslaglegging ten laste van de deelnemer;

  zal de spaarloonrekening worden opgeheven. Het gehele spaarloon vormt op het moment waarop de deelname eindigt loon in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de Wet op de loonbelasting 1964.

 • 5. Door ondertekening van het deelnameformulier verklaart de deelnemer zich onherroepelijk akkoord met het in het eerste tot en met het vierde lid van dit artikel gestelde.

Artikel 33:1:1:15 Cessie en bezwaring

 • 1. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn op de spaarloonrekening uitstaande spaarloon geheel of gedeeltelijk over te dragen of in onderpand te geven aan derden, dan wel op enigerlei andere wijze ten behoeve van derden te bezwaren.

 • 2. Bij overtreding van deze bepaling is het in artikel 33:1:1:14 bepaalde van overeenkomstige toepassing. Burgemeester en wethouders hebben in voorkomende gevallen het recht de deelnemer van verdere deelname aan de spaarloonregeling uit te sluiten.

34 Nota re-integratie en mobiliteit

Artikel 34:1:1:0 Definities

In de artikelen 34:1:1:1 t/m 34:1;1:13 wordt verstaan onder:

 • a.

  Het ARL: Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Landgraaf. Hierin zijn geïntegreerd de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO);

 • b.

  ambtenaar: De ambtenaar in de zin van artikel 1:1, eerste lid, sub a ARL;

 • c.

  werkgever: De gemeente Landgraaf;

 • d.

  functie: Het geheel van werkzaamheden dat de ambtenaar volgens zijn functiebeschrijving verricht;

 • e.

  passende functie: Een functie van gelijkwaardig werk- en denkniveau, die de ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen. Een passende functie is doorgaans van hetzelfde functieniveau als de oude functie, maar kan ook van een hoger niveau of een lager niveau zijn dan de oude functie. Een achteruitgang in functieniveau is beperkt tot maximaal twee salarisschalen;

 • f.

  geschikte functie: Een functie, die niet valt onder het begrip passende functie, maar die de ambtenaar bereid is te vervullen;

 • g.

  leidinggevende: Een ambtenaar die verantwoordelijk is voor het functioneren van zijn medewerkers;

 • h.

  Hoofd van dienst: de gemeentesecretaris, dan wel het college van B&W in geval het besluit betrekking heeft op de gemeentesecretaris;

 • i.

  Leidinggevende van het 1e echelon: De hoogste leidinggevende in het organisatieonderdeel, die rechtstreeks rapporteert aan de gemeentesecretaris .

Artikel 34:1:1:1 Doelstelling

 • 1. De ambtenaar zo snel en zo goed mogelijk te re-integreren in een andere passende c.q. geschikte functie binnen of buiten de gemeente.

 • 2. Het voorkomen van repressieve re-integratietrajecten door het realiseren van o.a. therapeutische c.q. preventieve re-integratietrajecten.

Artikel 34:1:1:2 Uitgangspunten re-integratie

 • 1. De re-integratie van de ambtenaar dient zo snel en doeltreffend mogelijk te worden gerealiseerd, nadat hem het voornemen tot re-integratie kenbaar is gemaakt. Dit met inachtneming van de specifieke maximale duurbepaling, genoemd in artikel 34:1:1:3.

 • 2. De leidinggevende van het 1e echelon is en blijft verantwoordelijk voor zijn ambtenaar tot het moment dat er een definitieve oplossing is gevonden. Hij laat zich hierin bijstaan door het interne mobiliteitsbureau (IMB – zie bijlage 1).

 • 3. De leidinggevende van het 1e echelon dient in eerste instantie zorg te dragen voor de plaatsing van de onder hem ressorterende ambtenaar in een passende c.q. geschikte functie binnen het eigen organisatieonderdeel. Als binnen het eigen organisatieonderdeel geen mogelijkheid is tot plaatsing, dient gekeken te worden naar organisatiebrede of externe plaatsing.

Artikel 34:1:1:3 Doelgroepen van re-integratie

Een re-integratietraject is aan de orde voor de ambtenaar die:

 • 1.

  (al dan niet gedeeltelijk) eervol ontslag wordt verleend op grond van artikel:

  • a.

   8:3 ARL reorganisatie. Het betreft de ambtenaar waarvan het bevoegd gezag heeft besloten dat hij niet kan worden geplaatst volgens het bepaalde in het desbetreffende sociaal plan. Of waarvan het bevoegd gezag heeft besloten dat hij taken uitvoeren die komen te vervallen, als gevolg van wetswijzigingen, verandering van beleid of anderszins. Het vervallen van taken kan betrekking hebben op delen van een functie of op de hele functie. De re-integratiefase duurt maximaal 2 jaren.

  • b.

   8:5 ARL gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Het betreft de ambtenaar waarvan het bevoegd gezag heeft besloten dat hij, voor de eigen functie, op basis van feitelijke en objectieve medische of arbeidskundige adviezen, gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. De re-integratiefase duurt maximaal 3 jaren.

  • c.

   8:6 ARL ongeschiktheid/onbekwaamheid, mits langer dan twee jaar in dienst. Het betreft de ambtenaar waarbij twee opeenvolgende negatieve beoordelingen zijn vastgesteld, binnen een tijdsbestek van twee jaren. De re-integratiefase duurt maximaal 1 jaar.

  • d.

   8:8 ARL “overige ontslaggronden”. Het betreft de ambtenaar waarvan het bevoegd gezag geobjectiveerd heeft besloten dat hij niet kan worden gehandhaafd in zijn functie (bijvoorbeeld schending integriteitcode of onverenigbaarheid van karakters). De re-integratiefase duurt maximaal 1 jaar.

  • e.

   8:1 ARL op verzoek. Het betreft de ambtenaar die zich rechtstreeks tot de leidinggevende van het 1e echelon wendt met het verzoek tot horizontale verplaatsing (functie op vergelijkbaar niveau), omdat hij dreigt vast te lopen in de huidige functie. De re-integratiefase duurt maximaal 2 jaren.

 • 2.

  een goedgekeurd loopbaanplan bezit. Het betreft de ambtenaar waarbij in het P.O.P. is vastgelegd dat hij in het kader van zijn loopbaan gelegenheid wordt geboden om zich te ontwikkelen. De duur van de re-integratiefase wordt vastgelegd in het P.O.P..

 • 3.

  een functie vervult met een lager schaalniveau dan de feitelijke inschaling. Het betreft de ambtenaar die is benoemd in een functie met een lagere functieschaal en moet doorstromen naar een functie die overeenkomt met een functieschaal gelijk aan of hoger dan de feitelijke salarisschaal. De duurt wordt bepaald in onderling overleg tussen de ambtenaar en leidinggevende van het 1e echelon.

Artikel 34:1:1:4 Fasering van de re-integratie; algemeen

 • 1. Het chronologisch doorlopen van onderstaande fasering is geen noodzaak. Indien hiervoor aanleiding bestaat, kunnen een of meerdere fasen, exclusief de eindfase, worden overgeslagen. Dit is enkel mogelijk met instemming van de ambtenaar.

 • 2. Voor de ambtenaar genoemd in artikel 34:1:1:3, leden 2 en 3 wordt in principe de nader te noemen fasering gevolgd. De maximale duur van de re-integratie wordt in onderling overleg bepaald, door de leidinggevende van het 1e echelon en de ambtenaar.

 • 3. De verantwoording de re-integratie tot een succes te maken ligt in gelijke mate bij beide partijen.

Artikel 34:1:1:5 Fase 0 van de re-integratie

 • 1. Het besluit tot re-integratie van de ambtenaar, genoemd in artikel 34:1:1:3, komt als volgt tot stand:

  • a.

   De leidinggevende van het 1e echelon stelt een advies tot re-integratie op, gericht aan het hoofd van dienst.

  • b.

   In dit advies worden de aanleiding tot de re-integratie, de prioriteit, de doelgroepbepaling en de effecten van de re-integratie voor de organisatie en de ambtenaar uitgebreid beargumenteerd.

  • c.

   Het hoofd van dienst maakt zijn voorgenomen besluit om de ambtenaar te re-integreren schriftelijk kenbaar aan de ambtenaar. Hij wordt in de gelegenheid gesteld binnen 2 weken bedenkingen in te dienen bij het hoofd van dienst.

  • d.

   Het hoofd van dienst maakt zijn besluit schriftelijk kenbaar aan de ambtenaar. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op de eventuele bedenkingen die door de ambtenaar kenbaar zijn gemaakt.

 • 2. De ambtenaar zoals genoemd in artikel 34:1:1:3 wordt geregistreerd bij het IMB cf. de procedure in bijlage 1, punt 3.

Artikel 34:1:1:6 Fase 1 van de re-integratie

 • 1. De gemaakte afspraken over de wijze van re-integratie worden verwoord in een re-integratieplan.

 • 2. De leidinggevende van het 1e echelon stelt dit plan op en bespreekt dit met de ambtenaar.

 • 3. Over de inhoud van het re-integratieplan moet overeenstemming worden verkregen. Bij onenigheid hoort het hoofd van dienst beide partijen.

 • 4. Het hoofd van dienst maakt zijn besluit tot vaststelling van het re-integratieplan schriftelijk kenbaar aan de ambtenaar. In de motivering van het besluit worden de bevindingen van de hoorzitting meegenomen.

Artikel 34:1:1:7 Fase 2 van de re-integratie

 • 1. Het IMB registreert de gegevens van betrokkene ter zake het opleidings- en arbeidsverleden en het door een gecertificeerd NIP-psycholoog opgestelde belangstellingsprofiel en de potentieelbeoordeling.

 • 2. De ambtenaar is gehouden een kopie van de resultaten van het onderzoek genoemd in het eerste lid te verstrekken aan het IMB. De resultaten van het onderzoek vormen de basis voor het zoeken naar een in- of externe passende c.q. geschikte functie.

 • 3. Het IMB onderzoekt samen met de leidinggevende van het 1e echelon of binnen de desbetreffende periode een passende of geschikte functie vrijkomt die aansluit bij de resultaten genoemd in het eerste lid zonder verplichting tot om-, her-, of bijscholing.

 • 4. De leidinggevende van het 1e echelon onderzoekt of het mogelijk is de ambtenaar te belasten met een speciaal takenpakket met toepassing van een taakopdracht.

 • 5. De procedure van vergelijking genoemd in dit artikel wordt herhaald bij iedere nieuwe interne vacature. Dit geldt ook gedurende de fasen 3 en 4.

 • 6. Als 2 maanden na het besluit tot re-integratie geen definitieve plaatsing is gerealiseerd, gaat de ambtenaar over naar de 3e fase van de re-integratie.

Artikel 34:1:1:8 Fase 3 van de re-integratie

 • 1. Het IMB onderzoekt samen met de leidinggevende van het 1e echelon of binnen de desbetreffende periode een passende of geschikte functie vrijkomt die overeenkomt met de resultaten genoemd in artikel 34:1:1:7, eerste lid. Hierbij bestaat voor de ambtenaar de verplichting tot om-, her- of bij-scholing.

 • 2. Dit onderzoek wordt gedurende de gehele fase herhaald.

 • 3. Als 12 maanden na het besluit tot re-integratie geen definitieve plaatsing is gerealiseerd, gaat de ambtenaar over naar de 4e fase van de re-integratie. Dit behoudens de ambtenaren genoemd in artikel 34:1:1:3, eerste lid, sub c en sub d. Voor hen is artikel 34:1:1:9 niet van toepassing.

Artikel 34:1:1:9 Fase 4 van de re-integratie

 • 1. Het IMB onderzoekt samen met de leidinggevende van het 1e echelon en de ambtenaar of het mogelijk is de ambtenaar in een outplacementtraject te plaatsen, al dan niet met een baangarantie.

 • 2. Als voor de ambtenaar genoemd in artikel 34:1:1:3, eerste lid, sub a en e binnen 24 maanden na het besluit tot re-integratie geen definitieve plaatsing is gerealiseerd, gaat de ambtenaar over naar de eindfase van de re-integratie.

 • 3. Als voor de ambtenaar genoemd in artikel 34:1:1:3, eerste lid, sub b binnen 36 maanden na het besluit tot re-integratie geen definitieve plaatsing is gerealiseerd, gaat de ambtenaar over naar de eindfase van de re-integratie.

Artikel 34:1:1:10 De eindfase van de re-integratie:

 • 1. De leidinggevende van het 1e echelon stelt een advies op voor het college om de ambtenaar eervol ontslag te verlenen, met toepassing van het desbetreffende artikel van het ARL.

 • 2. Uit dit advies blijkt op welke wijze de re-integratieprocedure heeft plaatsgevonden, evenals de redenen waarom re-integratie van de ambtenaar niet mogelijk is gebleken.

 • 3. Het college maakt zijn voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar aan de ambtenaar. Hij wordt in de gelegenheid gesteld binnen 2 weken bedenkingen in te dienen bij het college.

 • 4. Het college neemt een besluit en maakt dit zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar aan de ambtenaar. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op de eventuele bedenkingen die door de ambtenaar kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 34:1:1:11 De interne proeftijd

 • 1. Een proeftijd kan een belangrijk instrument zijn bij het realiseren van re-integratietrajecten. Tussen het ontvangende en afstaande organisatieonderdeel en de ambtenaar kan een proeftijd afgesproken worden.

 • 2. Deze partijen dienen afspraken te maken en schriftelijk vast te leggen over:

  • a.

   de duur van de proeftijd,

  • b.

   de begeleiding,

  • c.

   het invullen van de "oude" functie door het afstaande organisatieonderdeel,

  • d.

   de terugkeer van de ambtenaar naar het afstaande organisatieonderdeel (niet terug naar de oude functie) als de proefplaatsing is mislukt.

 • 3. Indien na een jaar blijkt dat de ambtenaar een passende of geschikte functie niet op normaal/goede wijze vervult, anders dan wegens ziekten of gebreken, wordt de re-integratie gestopt en voortgezet in fase 3. Voor de ambtenaar genoemd in artikel 34:1:1:3, eerste lid, sub c en d wordt de re-integratie alsdan vervolgd in fase 4.

Artikel 34:1:1:12 Gesprekken en verslaglegging

 • a. De ambtenaar is gehouden aan het re-integratietraject ten volle mee te werken. Als hij dat nalaat, wordt dit feit gelijkgesteld aan plichtsverzuim en volgt een disciplinaire maatregel met toepassing van hoofdstuk 16 ARL.

 • b. De leidinggevende van het 1e echelon is gedurende het re-integratietraject gehouden maandelijks een gesprek te organiseren met de ambtenaar over de voortgang van de re-integratie.

 • c. Van alle gesprekken genoemd in dit hoofdstuk wordt een gesprekverslag gemaakt en aan alle be-langhebbenden verstrekt. De ambtenaar is gehouden dit verslag voor gezien te tekenen. De overige betrokkenen tekenen het verslag voor akkoord.

Artikel 34:1:1:13 Bezwaren tegen plaatsing

Alle overgangen naar een volgende fase binnen de re-integratie worden gedaan op basis van gemotiveerde beschikkingen waarop de Awb van toepassing is.

Hoofdstuk 35 Procedure aanschaf beeldschermbril

Artikel 35:1:1:1 Melding oogklachten

Klachten veroorzaakt door het verrichten van werkzaamheden met behulp van een beeldscherm kunnen worden gemeld bij de Staf Concerncontrol.

Artikel 35:1:1:2 Onderzoek werkplek

 • 1. In eerste instantie onderzoekt en beoordeelt Concerncontrol de situatie op de werkplek van betrokkene.

 • 2. Wanneer daartoe aanleiding is wordt voor het werkplekonderzoek de Arbo-dienst ingeschakeld.

 • 3. Bij het werkplekonderzoek wordt bijzondere aandacht geschonken aan de situering van het beeldscherm in de werkruimte, aan de voor betrokkene naar geldende ergonomische normen bepaalde ideale afstelling van de bureaustoel en de werkhoogte van het bureau.

 • 4. Het onderzoek van de werkplek kan ertoe leiden dat de klacht, anders dan door de aanschaf van een beeldschermbril, kan worden verholpen. In dat geval wordt de procedure voor de aanschaf van een beeldschermbril voor betrokkene niet verder voortgezet.

Artikel 35:1:1:3 Aanschaf beeldschermbril

 • 1. Heeft de gemelde klacht betrekking op het niet goed kunnen lezen van stukken c.q. het niet goed kunnen zien op het beeldscherm tijdens het werken met de computer, dan dient betrokkene eerst zelf en op eigen kosten te bezien of de klacht verholpen kan worden door aanschaf van een leesbril, of indien betrokkene reeds een leesbril gebruikt in aanpassing van de sterkte van de brillenglazen.

 • 2. Blijven de klachten na aanschaf of het op sterkte brengen van de leesbril aanhouden dan wordt betrokkene verwezen naar de arbo-arts voor een oogonderzoek.

 • 3. Indien als resultaat van het in het tweede lid bedoelde onderzoek het gebruik van een beeldschermbril wordt geadviseerd en een afschrift hiervan door de leidinggevenden is ontvangen kan betrokkene een nader onderzoek laten verrichten bij een opticien en bij aanschaf van een beeldschermbril in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke vergoeding van kosten. Hiervoor kan, op verzoek van de betrokken medewerker, door Concerncontrol, een opdrachtformulier worden ingevuld.

Artikel 35:1:1:4 Verwerken beeldschermgedeelte in eigen bril

 • 1. Het gelijktijdig in de nieuwe of aangepaste eigen bril verwerken van een beeldschermgedeelte komt alleen dan voor vergoeding in aanmerking als door de arbo-arts daarvoor voorafgaand de medische noodzaak is vastgesteld.

 • 2. De door het aanbrengen van een beeldschermgedeelte ontstane meerkosten ten opzichte van het leesgedeelte worden door de gemeente vergoed, volgens een door de opticien gemaakte specificatie van deze kosten. Het in artikel 35:1:1:6 bepaalde omtrent het maximale vergoedingsbedrag is onverminderd van toepassing

Artikel 35:1:1:5 Opdrachtformulier

Het in artikel 35:1:1:3 derde lid bedoelde opdrachtformulier is bestemd voor het aanmeten van een beeldschermbril bij een opticien aangesloten bij Groeneveld intersafe.

Artikel 35:1:1:6 Hoogte van de vergoeding

De gemeente Landgraaf vergoedt de kosten van de beeldschermbril montuur en glazen of de meerkosten ontstaan door het verwerken van een beeldschermgedeelte in de eigen bril. De vergoeding bestaat uit:

GlastypePrijs per glas
Monofocaal€ 43,00
Monofocaal glas, met extra leesbereik€ 67,00
Bifocaal glas, met 28mm leesdeel€ 75,00
Bifocaal glas, met extra groot leesdeel van 40mm€ 104,00
Multifocaal glas, type Data Comfort€ 104,00
Montuur€ 26,00

Bovenstaande bedragen corresponderen met de Fits! Prijslijst 2002 voor beeldschermbrillen

(Groeneveld Intersafe) en zal aan diens prijswijzigingen worden aangepast.

Artikel 35:1:1:7 Vergoeding 1x per 3 jaar

Elke periode van drie aaneengesloten kalenderjaren verstrekt de gemeente zonodig een vergoeding in de kosten van nieuwe glazen c.q. brilmontuur tot genoemde maximum.

De datum van aanschaf is hierbij bepalend.

Hoofdstuk 36 Sociaal plan "De toekomst in eigen hand"

Artikel 36:1:1:1 Definities

In dit sociaal plan wordt verstaan onder:

 • a.

  Het ARL: Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Landgraaf. Hierin zijn geïntegreerd de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO);

 • b.

  ambtenaar: De ambtenaar in de zin van artikel 1:1, eerste lid, sub a ARL;

 • c.

  werkgever: De gemeente Landgraaf;

 • d.

  salaris: Het voor de ambtenaar geldende bedrag van de aan de ambtenaar toegekende schaal als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid, sub b van het ARL;

 • e.

  bezoldiging: Het salaris, zoals genoemd in artikel 3:1, tweede lid, sub c van het ARL;

 • f.

  toelagen: De toelage zoals genoemd in de artikelen 1:1 en 3:1:1:1 van het ARL;

 • g.

  functie: Het geheel van werkzaamheden dat de ambtenaar volgens zijn functiebeschrijving verricht;

 • h.

  mens-volgt-werk: Het principe dat een ambtenaar zijn functie volgt, indien de niveaubepalende bestanddelen in de bestaande functie voor minder dan 50% wijzigen en terugkeren in de nieuwe organisatie;

 • i.

  ongewijzigde / licht gewijzigde functie: Een functie waarbij “mens-volgt-werk” van toepassing is;

 • j.

  ingrijpend gewijzigde functie: Een functie waarvan de niveaubepalende bestanddelen voor 50% of meer wijzigen vergeleken met die van de functie die de ambtenaar voor de organisatiewijziging vervulde;

 • k.

  passende functie: Een functie van gelijkwaardig werk- en denkniveau, die de ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen. Een passende functie is doorgaans van hetzelfde functieniveau als de oude functie, maar kan ook van een hoger niveau of een lager niveau zijn dan de oude functie. Een achteruitgang in functieniveau is beperkt tot maximaal twee salarisschalen;

 • l.

  geschikte functie: Een functie, die niet valt onder het begrip passende functie, maar die de ambtenaar bereid is te vervullen;

 • m.

  gelijke geschiktheid: Er zijn geen substantiële verschillen aanwezig in de som van opleiding, ervaring en competenties, in relatie tot de eisen van de vacante functie;

 • n.

  leidinggevende: Een ambtenaar die verantwoordelijk is voor het functioneren van zijn medewerkers;

 • o.

  hoofd van dienst: De gemeentesecretaris;

 • p.

  leidinggevende van het 1e echelon: De hoogste leidinggevende in het organisatieonderdeel, die rechtstreeks rapporteert aan de gemeentesecretaris;

 • q.

  leidinggevende van het 2e echelon: De hoogste leidinggevende in het organisatieonderdeel, die rechtstreeks rapporteert aan de leidinggevende van het 1e echelon.

Artikel 36:1:1:2 Werkgelegenheidsgarantie

 • 1. De werkgever garandeert dat, als gevolg van dit organisatieontwikkelingtraject, geen arbeidsplaatsen verloren gaan en er dus ook geen gedwongen ontslagen vallen die een direct gevolg zijn van dit traject.

 • 2. Voor onvoorziene omstandigheden wordt, in goed overleg met de commissie voor GO, een maatwerkafspraak gemaakt.

 • 3. Het bepaalde in het eerste lid is echter niet van toepassing als een medewerker niet voldoet aan de verplichtingen zoals genoemd in artikel 36:1:1:3.

Artikel 36:1:1:3 Verplichtingen medewerker

 • 1. De medewerker is verplicht om zich bij het zoeken naar een passende of geschikte functie actief en constructief op te stellen.

 • 2. De medewerker is verplicht, onverminderd het recht op bezwaar en beroep, een passende functie die hem is toegewezen, dan wel tijdelijk opgedragen passende werkzaamheden, te aanvaarden.

 • 3. Wanneer de medewerker na herhaald en zorgvuldig overleg weigerachtig is ten aanzien van een oplossing als bedoeld in eerste lid van dit artikel, kan het college overgaan tot ontslag. Daarbij kan het college melding maken bij de instelling die de werkloosheidswet uitvoert dat de medewerker weigert een passende functie die hem is toegewezen, dan wel tijdelijk opgedragen passende werkzaamheden, te aanvaarden.

Artikel 36:1:1:4 Belangstellingsregistratie

 • 1. Iedere ambtenaar wordt in de gelegenheid gesteld zijn belangstelling kenbaar te maken voor maximaal drie functies.

 • 2. Deze belangstellingsregistratie gaat vooraf aan de plaatsingsprocedure.

Artikel 36:1:1:5 Inrichting plaatsingsprocedure

Als gedurende deze procedure blijkt dat:

 • A.

  de vastgestelde formatie en de toepassing van de regel “mens-volgt-werk” ertoe leiden, dat er meer te plaatsen ambtenaren zijn dan er ongewijzigde dan wel licht gewijzigde functies beschikbaar zijn,

 • B.

  bij de bemensing van ingrijpend gewijzigde dan wel nieuwe functies er meer kandidaten zijn dan functies,

wordt bij de plaatsing rekening gehouden met de volgende afzonderlijke, niet hiërarchische, criteria:

 • a.

  objectiveerbare verschillen in de geschiktheid van de ambtenaar voor de functie blijkend uit vastgestelde beoordelingen en andere documenten ter zake het functioneren.

 • b.

  de voorkeur van de ambtenaar voor bepaalde functies;

 • c.

  de lengte van de diensttijd van de ambtenaar in een soortgelijke functie, gaat voor op de lengte van de diensttijd bij de werkgever;

Artikel 36:1:1:6 Het functieboek

 • 1. De personele invulling van de nieuwe organisatie vindt plaats in onderstaande volgorde:

  • a.

   de leidinggevenden van het 1e echelon (functieboek 1)

  • b.

   de leidinggevenden van het 2e echelon (functieboek 2)

  • c.

   de overige functies (functieboek 3).

 • 2. De functies uit de functieboeken 1 en 2 zijn per definitie ingrijpend gewijzigd.

 • 3. In alle functieboeken wordt aangegeven of:

  • a.

   de oude functie vervalt;

  • b.

   de functie ongewijzigd/licht gewijzigd terugkomt;

  • c.

   de functie als ingrijpend gewijzigd terugkomt (zie artikel 36:1:1:6, eerste lid, sub a);

  • d.

   er sprake is van een nieuwe functie.

 • 4. In alle functieboeken wordt:

  • a.

   een organogram opgenomen, waaruit de organisatorische plaats van alle functies blijkt;

  • b.

   per functie aangeduid:

   • °

    de te verrichten werkzaamheden;

   • °

    de formatieomvang (in FTE’s, waarbij het uitgangspunt is dat de totale gemeentelijke formatie gelijk blijft);

   • °

    de kwaliteitscriteria, waaronder in ieder geval de opleidings-, competentie- en ervaringseisen;

   • °

    de functiewaarderingsindicatie.

 • 5. Het college stelt de functieboeken vast vóór de start van de plaatsingsprocedure, met inachtneming van het advies genoemd in artikel 36:1:1:7, eerste lid, sub a.

Artikel 36:1:1:7 Plaatsingsadviescommissie (PAC)

 • 1. Het college benoemt een PAC, die als taak heeft:

  • a.

   hem vóór de start van de plaatsingsprocedure, te adviseren over de vraag of er al dan niet sprake is van ingrijpend gewijzigde functies in functieboek 3.

  • b.

   de benodigde gegevens te verzamelen en hem te adviseren over de te nemen plaatsingsbesluiten.

 • 2. De PAC bestaat uit 3 leden en 3 plaatsvervangende leden:

  • °

   een lid en diens plaatsvervanger wordt door het college aangewezen op voordracht van het MT;

  • °

   een lid en diens plaatsvervanger worden door het college aangewezen op voordracht van de in het GO vertegenwoordigde vakorganisaties,

  • °

   een lid en diens plaatsvervanger, zijnde voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, wordt door het college aangewezen op voordracht van de 2 andere leden.

 • 3. Het college benoemd een ambtelijk secretaris voor de PAC.

 • 4. De vergaderingen en de vergaderstukken van de PAC zijn niet openbaar.

Artikel 36:1:1:8 Plaatsing leidinggevenden van het 1e echelon (functieboek 1)

 • 1. De PAC heeft een gesprek met de kandidaat en beoordeelt of en op welke wijze de toetsing aan de kwaliteitscriteria nodig is. Ze maakt hierbij gebruik van de resultaten van een op deze functie betrekking hebben assessmentonderzoek.

 • 2. Op basis van het gesprek en de getoetste kwaliteitscriteria stelt de PAC een advies op tot plaatsing, gericht aan het college.

 • 3. Het college maakt zijn voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar aan de betreffende kandidaat.

Artikel 36:1:1:9 Plaatsing leidinggevenden van het 2e echelon (functieboek 2)

 • 1. De PAC heeft een gesprek met de kandidaat en beoordeelt of en op welke wijze de toetsing aan de kwaliteitscriteria nodig is.

 • 2. Op basis van het gesprek en de getoetste kwaliteitscriteria stelt de PAC een advies op tot plaatsing, gericht aan het hoofd van dienst.

 • 3. Het hoofd van dienst maakt zijn voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar aan de betreffende kandidaat.

Artikel 36:1:1:10 Bepaling "mens-volgt-werk"- en ingrijpend gewijzigde functies (functieboek 3)

 • 1. Door de leidinggevende van het 1e echelon wordt een preadvies geformuleerd in welke situaties sprake is van “mens-volgt-werk” of van een ingrijpend gewijzigde functie.

 • 2. Rekening houdend met dit preadvies formuleert de PAC het advies zoals genoemd in artikel 36:1:1:7, eerste lid, sub a, gericht aan het college.

 • 3. Het college maakt zijn voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar aan de ambtenaar.

Artikel 36:1:1:11 Plaatsing in "mens-volgt-werk" functie (functieboek 3)

Voor de ambtenaar bij wie is vastgesteld dat er sprake is van “mens-volgt-werk”, maakt het hoofd van dienst zijn voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar aan de ambtenaar.

Artikel 36:1:1:12 Plaatsing in ingrijpend gewijzigde functie (functieboek 3)

 • 1. De leidinggevende van het 1e echelon heeft een gesprek met de ambtenaar voor wie geldt dat zijn functie ingrijpend wijzigt en stelt een preadvies op voor de PAC.

 • 2. De PAC beoordeelt of en op welke wijze de toetsing aan de kwaliteitscriteria nodig is en heeft zo nodig een gesprek met de kandidaat.

 • 3. Op basis van de bevindingen, genoemd in het eerste lid en het tweede lid, stelt de PAC een advies op tot plaatsing, gericht aan het hoofd van dienst.

 • 4. Het hoofd van dienst maakt zijn voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar aan de kandidaat.

Artikel 36:1:1:13 Plaatsing in nieuwe functie (functieboek 3)

 • 1. De leidinggevende van het 1e echelon heeft een gesprek met de ambtenaar die zijn belangstelling kenbaar heeft gemaakt voor deze nieuwe functie en stelt een preadvies op voor de PAC.

 • 2. De PAC beoordeelt of en op welke wijze de toetsing aan de kwaliteitscriteria nodig is en heeft zo nodig een gesprek met de kandidaat.

 • 3. Op basis van de bevindingen, genoemd in het eerste lid en het tweede lid, stelt de PAC een advies op tot plaatsing, gericht aan het hoofd van dienst.

 • 4. Het hoofd van dienst maakt zijn voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar aan de kandidaat.

Artikel 36:1:1:14 Bedenkingenprocedure

 • 1. De ambtenaar wordt in de gelegenheid gesteld zijn bedenkingen kenbaar te maken tegen het voorgenomen besluit zoals genoemd in de artikelen 36:1:1:8 t/m 13, binnen 2 weken nadat het voornemen aan hem kenbaar is gemaakt. Hij kan daarbij desgewenst aangeven door de PAC in de gelegenheid gesteld te willen worden zijn bedenkingen mondeling nader toe te lichten in een hoorzitting.

 • 2. De hoorzitting vindt plaats binnen 2 weken nadat de ambtenaar heeft aangegeven van deze gelegenheid gebruik te willen maken.

 • 3. De ambtenaar kan zich tijdens dit horen laten bijstaan.

 • 4. De PAC stelt een advies op voor het college dan wel het hoofd van dienst, met inachtneming van de bedenkingen.

 • 5. Indien er binnen de PAC geen volledige overeenstemming bestaat over een advies, wordt daarvan - onder vermelding van de standpunten - mededeling gedaan aan het college dan wel het hoofd van dienst, tenzij dat door het betrokken lid met het afwijkende standpunt niet wordt gewenst.

Artikel 36:1:1:15 Definitieve plaatsing

 • 1. Het college (functieboek 1) of het hoofd van dienst (functieboeken 2 en 3) neemt, op basis van het advies van de PAC, een besluit tot plaatsing van de ambtenaar, die zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen 22 kalenderdagen - schriftelijk van dit besluit op de hoogte wordt gesteld. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op de eventuele bedenkingen die door de ambtenaar schriftelijk kenbaar zijn gemaakt.

 • 2. De ambtenaar die niet kan worden geplaatst en aldus herplaatsingskandidaat is in de zin van het herplaatsingbeleid wordt zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk binnen 22 kalenderdagen - schriftelijk van dit besluit in kennis gesteld. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op de eventuele bedenkingen die door de ambtenaar schriftelijk kenbaar zijn gemaakt.

 • 3. De ambtenaar kan - conform de Algemene wet bestuursrecht - bezwaar en beroep aantekenen tegen de besluiten, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid. Onverminderd dit recht op bezwaar en beroep is de ambtenaar verplicht de functie, waarvoor hij een plaatsingsbesluit heeft ontvangen, te vervullen.

Artikel 36:1:1:16 Salarisgarantie

 • 1. De ambtenaar die wordt geplaatst in een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie houdt als salarisgarantie:

  • °

   een doorloop naar het maximum van de salarisschaal waarin hij was ingedeeld vóór de plaatsing;

  • °

   een doorloop naar het maximum van de voor de oude functie geldende functieschaal, indien uit gevoerde beoordelingsgesprekken blijkt dat een inschaling in de functieschaal bij blijvend normaal/goed functioneren zou hebben plaatsgevonden binnen een jaar, te rekenen vanaf het moment van de plaatsing;

  • °

   eventuele schriftelijke vastgelegde individuele salarisafspraken.

 • 2. Ingeval van plaatsing in een functie met een lager schaalniveau berust bij de werkgever de inspanningsverplichting om te bewerkstelligen dat de ambtenaar zo snel mogelijk geplaatst wordt in een functie waarvan het schaalniveau overeenkomt met het niveau van de oude functie.

Artikel 36:1:1:17 Toelagen

 • 1. De ambtenaar die wordt geplaatst in een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie, behoudt recht op zijn persoonsgebonden toelagen, zolang de gronden waarop die toelagen werden toegekend aanwezig zijn.

 • 2. Op de ambtenaar die als gevolg van plaatsing in een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie geen aanspraak meer heeft op functiegebonden toelagen, is artikel 3:1:1:16 van het ARL van overeenkomstige toepassing.

Artikel 36:1:1:18 Aanvullende scholing

De werkgever onderzoekt of het nodig is de ambtenaar, die is geplaatst in een functie binnen de gemeentelijke organisatie, bij of om te scholen voor het vervullen van deze functie. De kosten van de scholing zijn voor rekening van de werkgever.

Artikel 36:1:1:19 Functie buiten de gemeentelijke organisatie

 • 1. Indien de ambtenaar, waarvoor in de plaatsingsprocedure geen functie binnen de gemeentelijke organisatie is gevonden, een functie buiten de gemeentelijke organisatie aanvaardt wordt hem eervol ontslag verleend.

 • 2. De ambtenaar die eervol ontslag wordt verleend, op grond van het eerste lid van dit artikel, wordt ontheven van eventuele terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit de regelingen voor studiefaciliteiten, verhuiskosten en betaald ouderschapsverlof.

 • 3. Op basis van individueel maatwerk kunnen met de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, nadere afspraken worden gemaakt over een:

  • °

   naar redelijkheid en billijkheid te bepalen financiële tegemoetkoming, indien de op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden (excl. pensioen- en ziektekostenvoorziening) bij de nieuwe organisatie in totaliteit lager zijn dan bij de gemeente;

  • °

   door de werkgever te verstrekken werkgarantie, inhoudende dat de werkgever benoeming in een andere functie binnen of buiten de gemeentelijke organisatie garandeert, indien de ambtenaar binnen een nader te bepalen redelijke termijn, buiten eigen schuld of toedoen, bij de nieuwe organisatie wordt ontslagen.

Artikel 36:1:1:20 werkingssfeer en duur

 • 1. Dit sociaal plan is enkel van toepassing op het organisatieontwikkelingtraject “de toekomst in eigen hand” en eindigt zodra dit traject is afgerond.

 • 2. Partijen kunnen met wederzijds goedvinden de werkingsduur verlengen.

Hoofdstuk 37 Rechtspositieregeling voor de Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand

Artikel 37:1:1:1 BABS: begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Buitengewoon ambtenaar: de bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals bedoeld in het Reglement op de Burgerlijke Stand.

 • b.

  CAR/ARL: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Landgraaf.

Artikel 37:1:1:2 BABS: Aanstelling

 • 1. Aanstelling geschiedt in vaste dienst of in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd.

 • 2. Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege.

Artikel 37:1:1:3 BABS:Bezoldiging

 • 1. De buitengewoon ambtenaar ontvangt een bezoldiging in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap gelijk aan:

  • °

   viermaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO voor een huwelijksvoltrekking die aanvangt op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur;

  • °

   vijfmaal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 8, bijlage IIa van de CAR/UWO voor een huwelijksvoltrekking die aanvangt op andere tijdstippen dan hiervoor genoemd.

 • 2. De vergoeding bedoeld in het eerste lid, wordt opgehoogd met het percentage van de vakantietoelage van artikel 6:3, tweede lid, van de CAR/UWO.

 • 3. De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt opgehoogd met het percentage van de eindejaarsuitkering van artikel 3:6 van de CAR/UWO.

 • 4. De vergoeding bedoeld in het eerste lid wordt opgehoogd met een percentage van 8,6% ter compensatie van het niet genieten van het vakantieverlof.

Artikel 37:1:1:4 BABS: Aanspraken bij ziekte

 • 1. Bij ziekte van de buitengewoon ambtenaar jonger dan 65 jaar zijn de artikelen 7:1 tot en met 7:3 (definities, begeleiding en recht op bezoldiging bij ziekte), 7:9 tot en met 7:14 (verplichtingen en sancties) en 7:19 tot en met 7:21 (samenloop doorbetaling bezoldiging en uitkering) van de CAR/UWO van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Voor toepassing van dit artikel wordt onder bezoldiging verstaan: het gemiddelde van het totaal aan vergoedingen bedoeld in artikel 37:1:1:3, over de 12 maanden onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar. Voor zover de ambtenaar op deze datum zijn betrekking nog geen 12 maanden heeft vervuld, wordt gerekend met het bedrag dat hem gemiddeld per maand is toegekend over de periode waarin hij in dienst is.

 • 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de eerste dag van ongeschiktheid van de buitengewoon ambtenaar verstaan: de dag waarop de ambtenaar is aangewezen om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken, waarvoor hij wegens ziekte is verhinderd.

 • 4. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen.

Artikel 37:1:1:5 BABS: Ontslag en schorsing

 • 1. Ontslag kan worden verleend overeenkomstig de artikelen 8:1 (op verzoek), 8:2 en 8:2a (na ouderdomspensioen), 8:4 (wegens reorganisatie), 8:5 (wegens arbeidsongeschiktheid), 8:6 (wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid), 8:7 en 8:8 (overige ontslaggronden), 8:11 (wegens FPU), 8:12 en 8:12:1 (van rechtswege en tussentijdse ontslag uit tijdelijke aanstelling) en 8:13 (als disciplinaire straf) van de CAR/UWO.

 • 2. Schorsing van de buitengewoon ambtenaar vindt plaats overeenkomstig artikel 8:15:1 en 8:15:2 van de CAR/UWO.

Artikel 37:1:1:6 BABS: Overige rechten en verplichtingen

De artikelen 15:1, 15:1b tot en met 15:1g (verplichtingen rond integriteit), 15:1:12 (vergoeding van schade), 15:1:15 (beoordeling van de ambtenaar), 15:1:16 (uniform of dienstkleding), 15:1:19 (verbod betreden arbeidsterrein), 15:1:20 (infectieziekten), 15:1:22 (reis- en verblijfkosten), 15:1:23 tot en met 15:1:25 (vergoeden van schade) en 15:2 van de CAR/UWO zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 37:1:1:7 BABS: Plichtsverzuim

De buitengewoon ambtenaar die de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt of zich overigens schuldig maakt aan plichtsverzuim, kan disciplinair worden gestraft, overeenkomstig hoofdstuk 16 van de CAR/UWO.

Ondertekening

Landgraaf, 14 juni 2011

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de Secretaris, de Burgemeester

mr. S.B.E. Willems-van Ulden mr. R.J.H. Vlecken

Bijlage I Salarisverhoging

In de bijlage van de in artikel 3:1, eerste lid, bedoelde bezoldigingsregeling worden met ingang van 1 april 1993 de daarin opgenomen schaalbedragen verhoogd met 2%.

Met ingang van 1 januari 1995 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5%.

Met ingang van 1 augustus 1995 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,25%, behoudens de schaalbedragen van personeel werkzaam bij gemeentelijke zorginstellingen. Ten aanzien van personeel dat op of na 1 augustus 1995 werkzaam is bij gemeentelijke   ziekenhuizen, gemeentelijke verpleegtehuizen of gemeentelijke psychiatrische ziekenhuizen, geldt dat zij in januari 1996 een eenmalige uitkering ontvangen ter grootte van 1,25% van de grondslag. De grondslag bestaat uit de over de maanden augustus tot en met december 1995 genoten bezoldiging, vermeerderd met 8% vakantietoeslag. Deze uitkering wordt niet verstrekt aan personeel dat voor 1 januari 1996 uit dienst is getreden en in de periode van 1 augustus tot en met 31 december 1995 minder dan 100 uur bij één instelling heeft gewerkt.

Met ingang van 1 januari 1996 is de gemeentelijke salarismutatie ook op personeel van zorginstellingen van toepassing.

Met ingang van 1 augustus 1996 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,25%.

Vanaf 1997 wordt een structurele eindejaarsuitkering uitgekeerd van 0,3% van het jaarsalaris.

Per 1 juni 1997 worden de schaalbedragen met 3,0% verhoogd.

Met ingang van 1 april 1998 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,25%.

Met ingang van 1 april 1999 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,0%.

Met ingang van 1 oktober 1999 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

Degenen die op 1 december 1999 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering van ƒ 350,– bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De uitkering werkt door naar de postactieven.

Degenen die op 1 april 2000 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering van ƒ 350,– bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De uitkering werkt door naar de postactieven.

Met ingang van 1 augustus 2000 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,5%.

Met ingang van 1 oktober 2000 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,5%.

In 2000 wordt de structurele eindejaarsuitkering van 0,8% eenmalig verhoogd met 0,5% onder een gelijktijdige verhoging van het minimale bedrag met ƒ 250,-. Dit resulteert voor 2000 in een eindejaarsuitkering van 1,3% met een minimaal bedrag van ƒ 650,-.

Met ingang van 1 januari 2001 worden de schaal;bedragen gebruteerd met 1,9% met een maximum van ƒ 1.745,-.

Met ingang van 1 mei 2001 worden de schaalbedragen verhoogd met 3,3%.

Vanaf 2001 wordt de eindejaarsuitkering met 0,95% structureel verhoogd naar 1,75%. Tevens wordt vanaf 2001 het minimale bedrag verhoogd van ƒ 400,- naar ƒ 1.125,- bruto. In 2001 wordt deze minimale uitkering eenmalig opgehoogd met ƒ 50,- naar ƒ 1.175,-

Vanaf 2002 bedraagt de eindejaarsuitkering 1,75% met een minimaal bedrag van € 511,-.

Met ingang van 1 februari 2002 worden de schaalbedragen verhoogd met 3 %.

Met ingang van 1 oktober 2002 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5 %.

Vanaf 2002 wordt de eindejaarsuitkering structureel met 1 procentpunt verhoogd naar 2,75 %. Tevens wordt vanaf 2002 het minimale bedrag verhoogd van € 511,- naar € 611,- bruto. Vanaf 2002 is de grondslag van de eindejaarsuitkering het jaarsalaris.

Met ingang van 1 april 2003 worden de schaalbedragen verhoogd met 2 %.

Vanaf 2003 wordt de eindejaarsuitkering structureel met 0,25 procentpunt verhoogd naar 3 %. Tevens wordt vanaf 2003 het minimale bedrag verhoogd van € 611,- naar € 836,- bruto.

Degenen die op 1 oktober 2003 in dienst zijn van de gemeente krijgen in die maand een eenmalige uitkering van € 200,- bruto bij een volledige betrekking. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit bedrag naar rato vastgesteld. De uitkering werkt niet door naar de pensioenen en de uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid, zowel wat betreft opbouw als indexatie.

Met ingang van 1 juni 2005 worden de schaalbedragen verhoogd met 1 %.

Met ingang van 1 februari 2006 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,6 %.

Met ingang van 1 februari 2007 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,8%.

Met ingang van 1 juni 2007 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,2%. In 2007 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 3,5%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft € 836,-.

Met ingang van 1 juni 2008 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,2%. In 2008 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 1,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 5%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft € 836,-.

In 2010 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 5,5%. De bodem in de eindejaarsuitkering wordt verhoogd van € 836, - naar € 1.750, -. Degenen die (een deel van) de maand april 2010 in dienst zijn van de gemeente ontvangen een eenmalige uitkering van 1% en een eenmalige uitkering van 0,5%. Beide eenmalige uitkeringen worden berekend over het salaris dat de medewerker ontvangen heeft in de maand april 2010 vermenigvuldigd met de factor 12. Voor medewerkers met een deeltijdbetrekking worden de twee eenmalige uitkeringen vastgesteld naar rato van de betrekkingsomvang. De eenmalige uitkeringen zijn pensioengevend en hebben geen invloed op de hoogte van bovenwettelijke uitkeringen in verband met ontslag en werkloosheid (uitkeringen op grond van hoofdstuk 9, 9a, 9b, 9c, 10, 10a, 10d, 11 en 11a van de CAR).

Met ingang van 1 januari 2011 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,5% en wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit resulteert in een eindejaarsuitkering van 6,0%. De bodem van de eindejaarsuitkering wordt niet verhoogd en blijft € 1.750, -.

Bijlage II Schaalindeling

Salaristabellen

Deze bijlage bevat de schaalindeling, als onderdeel van de bezoldigingsregeling, bedoeld in artikel 3:1, eerste lid.

Salaristabel gemeente ambtenaren per 1 januari 2011, oude structuur (bijlage II)

Salaristabel gemeente ambtenaren per 1 januari 2011, nieuwe structuur (bijlage IIa)

 

Salaristabel gemeente ambtenaren per 1 januari 2011 oude structuur (bijlage II)

Nr.Salaris 1-6-2008Salaris 1-1-2011Schaal                  
   A123456789101112131415161718
A1135113570                  
A2140014071                  
11451145820                 
214821490  0                
31515152231 0               
415481556  110              
51579158742  1              
616091617  22 0             
6a1621162953                 
716431651 6  2              
816791687 833 1             
917241733  4 3 0            
9a17331741 10                 
1017771786  74 21            

1118401849  954              
1219011911   6532            
12a19111921  11                
1319601970   964 0           
1420192029   117531           
1520752085    1064            
15a20852096   13               
1621322143    12752           
1721872198     86            
17a22022213    14              
1822422253     11730          
1923002312      84           
19a23202331     13             
2023562368      951 0        
2124102422       6           
21a24382450      10            

2224682480       7201        
2325272540       8           
2425892601       9312        
2526582672        4          
25a26722685       10           
2627222736        523        
2727782791        6          
2828382852        734        
2929002914        8          
3029582972        945        
3130113026                   
31a30273042        10          
3230643080         56        
3431733189         670       
3632943310         781       
3834013418          92       
38a34183436         8         
4035083526          103       

4236153633          114       
4437363754           5       
44a38003819          12        
4638543873           60      
4839663986           71      
5040784099           82      
5241914211           93      
5442994320           104      
5543574379                   
55a43784400           11       
5644134435            50     
5845254548            61     
6046334657            720    
6247464770            831    
6448874911            942    
6549564980                   
65a49805005            10      
6650265051             530   
6851675193             641   
7053085335             752   

7153765402                   
71a54035430             8     
7254485476              630  
7455975625              741  
7657495778              852  
7859065936               630 
78a59415970              9    
8060946125               741 
8262896320               852 
8464896522                630
84a65246557               9   
8666966730                741
8869106944                852

9071317166                 63
90a71677203                9  
9273587395                 74
9475937631                 85
96 78367875                  6
96a78757914                 9 
9880868127                  7
10083458387                  8
10286128655                   
102a86548697                  9
 

Salaristabel gemeente ambtenaren per 1 januari 2011, nieuwe structuur (bijlage IIa)

periodiekSchaal         
 12345678910
01357139014261468151216161819208923242510
11390143814871536158716921898217624252629
21425148715481604166117681977226225262748
 1460153516091671173618442055234926272867
41495158316701739181019202134243527282986
51530163117311807188419952213252228293105
61566167917921874195920712292260929303224
71601172718521942203321472370269630313343
81636177619132010210822232449278231323463
91671182419742077218222992528286932333582
101706187220352145225623742607295633353700
111741192120962213233124502685304234363819

periodiekSchaal         
 10A1111A12131415161718
02772301633253634406343194648498055166119
12894314334523761418744694821518257346354
23016327035793886431146194995538459526588
33138339737054010443547695168558761706823
43260352338314135456049195342578963887057
53382365039564259468450705515599166067291
63504377840804383480852205689619368247525
73626390342044507493353705863639570427760
83748402743294632505755206036659772607994
93869415144534756518156706209679974788229
103989427645774880530558206383700176968463
114109440047015005543059706557720379148697
Voor de ambtenaar die valt onder de definitie van artikel 1:2c, eerste lid geldt een aparte schaal: schaal A. Het bedrag van de periodiek 0 is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Het bedrag van de periodiek 11 is gelijk aan 120% van het wettelijk minimumloon. De salarisbedragen voor schaal A worden geïndexeerd op de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en elk jaar op 1 januari vastgesteld door het LOGA en gepubliceerd op www.car-uwo.nl.

Bijlage behorende bij Hoofdstuk 34 (Nota re-integratie en mobiliteit)

Bijlage 1 Het intern mobiliteitsbureau (IMB)

 • 1.

  Er is een IMB.

 • 2.

  Het IMB heeft tot taak:

  • a.

   Het registreren van de ambtenaar die voor re-integratie in aanmerking komt én van de ambtenaar die zich vrijwillig wil inschrijven.

  • b.

   Het registreren van (toekomstige) vacatures.

  • c.

   Het bemiddelen van een ingeschreven ambtenaar naar vacatures in en buiten de gemeentelijke organisatie.

  • d.

   Het bemiddelen van een te re-integreren ambtenaar naar tijdelijke functies/klussen.

  • e.

   Het bemiddelen van een ambtenaar die onder zijn functioneel schaalniveau is herplaatst, met als doel hem tewerk te stellen in een functie op zijn eigen schaalniveau.

  • f.

   Het coördineren van (om-)scholingsactiviteiten van de te re-integreren ambtenaar.

  • g.

   Het samenstellen en verstrekken van besturingsinformatie betreffende het functioneren van het re-integratie- en mobiliteitbeleid.

 • 3.

  De registratie bij het IMB

  • a.

   De leidinggevende van het 1e echelon meldt de ambtenaar aan bij het IMB.

  • b.

   Het IMB registreert de gegevens van de ambtenaar met betrekking tot zijn opleidings- en arbeidsverleden en zorgt ervoor dat een belangstellingsprofiel en een potentieelbeoordeling door een ter zake kundige NIP-psycholoog wordt opgesteld.

  • c.

   De ambtenaar is gehouden de resultaten van het onderzoek genoemd onder lid b. van dit artikel ter inzage te geven aan het IMB.

  • d.

   De resultaten van de gegevens genoemd bij lid b. van dit artikel vormen de basis voor het zoeken naar een in- of externe passende c.q. geschikte functie voor de ambtenaar.

  • e.

   De ambtenaar, de direct betrokken leidinggevende en de ambtelijke ondersteuner ontvangen een afschrift van de geregistreerde gegevens in het IMB.

 • 4.

  De status van een ambtenaar ingeschreven bij het IMB bij de invulling van vacatures

  • a.

   De te re-integreren ambtenaar wordt door het IMB altijd voorgedragen bij de selectiecommissie, voordat de vacature wordt opengesteld voor werving.

  • b.

   Deze commissie dient een beoordeling te maken van de potentiële geschiktheid van de ambtenaar voor de vacante functie. Hierbij blijft steeds de kwaliteit en de kwantiteit van de bezetting van de vacature voorop staan. Ze dient te beoordelen of de ambtenaar geschikt, dan wel binnen een periode van 2 jaren geschikt is te maken, voor de vacante functie.

  • c.

   De ambtenaar die staat ingeschreven bij het IMB als resultaat van het vastgestelde Persoonlijk Ontwikkeling Plan (P.O.P.) wordt door het IMB bemiddeld als zijnde een te re-integreren ambtenaar, met prioriteit 4.

  • d.

   De vrijwillig ingeschreven ambtenaar wordt door het IMB geattendeerd op mogelijke vacatures die voor hem/haar van belang kunnen zijn. De vrijwilliger dient zelf zijn kandidatuur te stellen.

 • 5.

  Procedure melding structurele en tijdelijke vacatures

  • a.

   Alle vacatures worden aangemeld bij het IMB. Gelijktijdig moet het IMB beschikken over een actuele functiebeschrijving.

  • b.

   De leidinggevende van het 1e echelon doet een voorstel tot (gelijktijdige) interne en/of externe werving en legt dit ter goedkeuring voor aan het hoofd van dienst.

  • c.

   Het hoofd van dienst verstrekt het IMB opdracht om binnen vijf werkdagen aan de vragende leidinggevenden van het 1e echelon verslag uit te brengen of er re-integratiekandidaten in portefeuille zijn voor wie de vacature passend of geschikt is en welke prioriteit de kandidaat heeft.

  • d.

   Elk organisatieonderdeel dient de re-integratiekandidaat die door het IMB wordt aangeboden serieus in beschouwing te nemen en uit te nodigen voor een oriënterend gesprek. De kandidaten met de hoogste prioriteit hebben absolute voorrang en worden het eerst uitgenodigd.

  • e.

   De beslissing over het al dan niet accepteren van een kandidaat blijft voorbehouden aan de leidinggevende van het 1e echelon. Bij onenigheid neemt het hoofd van dienst, gehoord alle partijen, een besluit. Als algemeen uitgangspunt geldt dat de voorzitter van de selectiecommissie namens de werkgever de reden van afwijzing op schrift meedeelt aan de re-integratiekandidaat.

  • f.

   Een gesprek met een re-integratiekandidaat met een lagere prioriteit is pas toegestaan nadat de procedure genoemd onder punt d. en e is afgerond.

  • g.

   Er mag geen publicatie van vacatures plaatsvinden (intern noch extern), dan nadat het hoofd van dienst heeft besloten dat het IMB geen geschikte re-integratiekandidaat in portefeuille heeft.

 • 6.

  De bevoegdheden van het IMB.

  • a.

   Het IMB is belast met het bewaken van het gemeentelijke belang met betrekking tot de re-integratieproblematiek. Het gemeentelijke belang vergt dat het re-integratieonderzoek zorgvuldig en gemeentebreed wordt uitgevoerd. Indien dit belang naar de mening van het IMB in onvoldoende mate wordt behartigd door leidinggevenden van het 1e echelon heeft het IMB de bevoegdheid het geval ter beslissing voor te leggen aan het college.

  • b.

   Bij een vacaturemelding is het IMB bevoegd re-integratiekandidaten voor te dragen die, naar zijn mening, gelet op de potentieelbeoordeling en de belangstellingsregistratie, geschikt zijn voor deze functie of dat ze dit zullen worden binnen een termijn van twee jaren.

  • c.

   het IMB moet schriftelijk aan het hoofd van dienst adviseren of een vacature kan worden vrij gegeven voor in- en/of externe werving.

 • 7.

  De benoeming van de beheerder van het IMB en dienst plaatsvervanger Er is een beheerder en een plaatsvervanger.

 • 8.

  Het beschikbare budget van het IMB.

  • a.

   De financiële ruimte die nodig is voor eventuele her-, om- of bijscholing moet in principe worden gezocht binnen de decentrale gelden voor opleiding, vorming en training. Voor de noodzakelijk te maken kosten voor de psychologische onderzoeken is decentraal geen bud-gettaire ruimte aanwezig. Op concernniveau is eveneens een beperkt budget hiervoor aanwezig. Dit budget is echter geraamd op basis van de te verwachten psychologische onderzoeken t.b.v. sollicitanten. Er is geen rekening gehouden met onderzoeken t.b.v. re-integratietrajecten. Bij dreigende budgetoverschrijding, zal op concernniveau een oplossing worden aangereikt om het budget te verhogen.

  • b.

   De salariskosten verbonden aan de re-integratie van een individuele ambtenaar komen volledig ten laste van het genormeerde personele budget van het organisatieonderdeel waarvan betrokkene afkomstig is. Dit geldt ook voor een ambtenaar, die niet in een betrekking met een gelijke functieschaal herplaatst kan worden, maar in een functie met een lager schaalniveau.

  • c.

   Alleen als er sprake is van een structurele re-integratie neemt het organisatieonderdeel waar de nieuwe plaatsing gebeurt de salarislasten volledig over.

  • d.

   Bij tijdelijke plaatsingen kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt over de salariskosten tussen de leidinggevenden van het 1e echelon.

  • e.

   Voor een ambtenaar met prioriteit 1 (zie schema op pagina 7) wordt gedurende maximaal 2 jaren een financiële concerncompensatie toegekend van de loonkosten van de ambtenaar.

 • 9.

  Besturingsinformatie Het IMB zal jaarlijks per organisatieonderdeel de volgende informatie verstrekken;

  • a.

   Het aantal te re-integreren en vrijwillig ingeschreven ambtenaren en het aantal WW’ers dat is ingeschreven in het IMB, uitgesplitst naar categorie van inschrijving;

  • b.

   Het aantal door UWV afgeschatte en te re-integreren ambtenaren;

  • c.

   Het aantal gemelde vacatures en de geconstateerde afwijkingen van het beleid;

  • d.

   Het aantal gerealiseerde re-integratietrajecten van in het IMB ingeschreven ambtenaren;

  • e.

   Een verslag over de uitvoering van het re-integratiebeleid.