Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Aanwijzingsbesluit van locaties als bedoeld in artikel 4:18 APV (locaties paalkamperen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit van locaties als bedoeld in artikel 4:18 APV (locaties paalkamperen)
CiteertitelAanwijzingsbesluit van locaties als bedoeld in artikel 4:18 APV (locaties paalkamperen)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Steenwijkerland 2009, artikel 4:18

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2011Nieuwe regeling

19-04-2011

Gemeenteblad, 2011, 15

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT VAN LOCATIES ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4:18 APV

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 

Overwegende dat:

 

 • -

  Op grond van artikel 4:18 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Steenwijkerland 2009 het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd;

 • -

  Dit verbod niet geldt voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik op een zogenaamd paalkampeerterrein;

 • -

  Het college op grond van artikel 4:18 lid 3 bevoegd is tot het aanwijzen van locaties waar het paalkamperen is toegestaan;

   

Gelet op het advies van de Vereniging Natuurmonumenten regio Overijssel & Flevoland;

 

Besluiten:

 

 • 1.

  Aan te wijzen als locaties, als bedoeld in artikel 4:18 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Steenwijkerland 2009, waar het zogenaamde paalkamperen is toegestaan, de plaatsen die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

   

Steenwijk,

 

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris, A.J. Peterson

 

de burgemeester, M.A.J. van der Tas

 

 

Bezwaarmogelijkheid:

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen bij , Postbus 162, 8330 AD Steenwijk. In het bezwaarschrift moet u aangeven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met dit besluit. Verder moet u de datum en uw naam en adres vermelden. Overigens kunnen ook andere belanghebbenden dan u tegen dit besluit bezwaar maken.

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend en u meent dat de zaak zo spoedeisend is dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek moet u richten aan: de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden; nadere informatie over de hoogte van dit griffierecht kunt u bij de griffie van de rechtbank krijgen, telefoonnummer (038) 888 44 44.