Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordwijkerhout

Verordening vertrouwenscommissieherbenoeming burgemeester 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordwijkerhout
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissieherbenoeming burgemeester 2011
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissieherbenoeming burgemeester 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2011Onbekend

14-04-2011

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissieherbenoeming burgemeester 2011

De raad van de gemeente Noordwijkerhout, gelet op artikel 61a, 84 en 86 van de Gemeentewet, artikel 15 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 en de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21 november 2001, kenmerk bk01/96074 besluit

I.In te stellen een vertrouwenscommissie voor de voorbereiding van de aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester.

II. Vast te stellen de verordening op de vertrouwenscommissie tot herbenoeming van de burgemeester.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Commissie: de commissie als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • 2.

  De minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • 3.

  Commissaris: de Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland;

 • 4.

  Raad: de raad van de gemeente Noordwijkerhout;

 • 5.

  Aanbeveling: de schriftelijke verklaring van de raad omtrent de herbenoeming van de burgemeester.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie heeft tot taak de aanbeveling door de raad voor te bereiden in het kader van de herbenoemingsprocedure van de burgemeester.

 • 2.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester op basis van o.a. de profielschets en de daaraan gerelateerde functioneringsgesprekken.

 • 3.

  Alvorens het verslag aan de raad te zenden, bespreekt de commissie het concept met de burgemeester.

 • 4.

  De commissie brengt over haar oordeel schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan de raad, de burgemeester en aan de Commissaris. De burgemeester kan, voorafgaand aan de bespreking in de raad, zijn zienswijze over het verslag geven. Het verslag wordt voorzien van een conceptaanbeveling.

 • 5.

  Bij de vervulling van haar taak neemt de commissie het gestelde in de circulaire van de minister d.d. 21 november 2001 in acht.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit alle voorzitters van de in de raad zitting hebbende fracties, te weten M.G. Bilars, H. de Bruin, J. Brouwer, L.C.A. Floor, A. Gotink en J.Q. de Jong.

 • 2.

  De commissie benoemt uit haar midden M.G. Bilars als voorzitter en H. de Bruin als plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 4.

  Wethouder B.J.M. de Haas wordt als adviseur aan de commissie toegevoegd. De adviseur heeft geen stemrecht, op de adviseur is het bepaalde in artikel 4 van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  De griffier fungeert als secretaris van de commissie.

Artikel 4 Werkwijze en geheimhouding

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste vier leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 3.

  Over het besprokene, de overgelegde stukken, het overleg met de burgemeester en eventueel de Commissaris van de Koningin, bewaren de voorzitter, de leden, de adviseur en de griffier strikte geheimhouding. De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 4.

  De van de commissie uitgaande stukken worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 • 5.

  De voorzitter van de commissie treedt als contactpersoon naar buiten.

Artikel 5 Beraadslaging en oordeelsvorming

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en besluit niet over het in artikel 2, lid 2 bedoelde oordeel indien niet meer dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.

 • 2.

  Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

 • 3.

  De secretaris heeft geen stemrecht.

Artikel 6 Archivering van stukken

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 9 alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als "geheim" worden overgebracht naar een krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15 lid 1 sub. a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat alle overige bescheiden en kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

Artikel 7 Ontbinden van commissie

De commissie wordt ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister een besluit is genomen op de aanbeveling van de raad.

Artikel 8 Onvoorziene aangelegenheden

In alle gevallen, waarin deze verordening dan wel de circulaire van de minister d.d. 21 november 2001 niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

1.De verordening wordt aangehaald als “Verordening vertrouwenscommissie

herbenoeming burgemeester 2011”.

2.Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van de bekendmaking.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 april 2011.