Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid gemeente Kaag en Braassem 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid gemeente Kaag en Braassem 2011
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid gemeente Kaag en Braassem 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 12, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-201101-01-2015Nieuwe regeling

23-05-2011

Witte Weekblad, 15-06-2011

11.043

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid gemeente Kaag en Braassem 2011

De raad van de gemeente Kaag en Braassem, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 april 2011,

Gelet op artikel 2 lid 3 en artikel 21 van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

besluit

vast te stellen de volgende Verordening Cliëntenparticipatie Wsw-beleid waarin voor het college gelezen moet worden het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. De Wsw: de Wet sociale werkvoorziening; b. Cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop de gemeente Wsw-geïndiceerden betrekt in de beleidsvoorbereiding en evaluatie van het gemeentelijk Wsw-beleid;c. Gemeentelijk beleid arbeidsparticipatie : de samenhangende wijze waarop de gemeente in al haar beleid en verantwoordelijkheden, werkt aan de verbetering van de mogelijkheden tot deelname aan reguliere arbeid van Wsw-geïndiceerden en aangepaste arbeid waar nodig;d. Cliëntenraad Wsw:het voor de gemeenten die deelnemen aan SWA uit cliënten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties bestaand orgaan met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven;e. Wsw-gerechtigden: ingezetenen die voor de Wsw geïndiceerd zijn of hun wettelijk vertegenwoordigers, te weten:      • Wsw-gerechtigden op de wachtlijst;    • Wsw-gerechtigden als werknemer van een SW-bedrijf; of     • Wsw-gerechtigden als werknemer bij een reguliere werkgever. 

Artikel 2 Doelstellingen

Het beleid cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen:

 • 1.

  het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij het gemeentelijk beleid inzake de Wsw vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding en evaluatie van het voor hen gevoerde gemeentelijk beleid;

 • 2.

  het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk Wsw-beleid, gericht op het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een functiebeperking of chronische aandoening wat bijdraagt aan het realiseren van volwaardig burgerschap.

Artikel 3 Taak Wsw-raad

De Wsw-raad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over:a. de voorbereiding van het (regionale) beleid;b. de uitvoering van het beleid;c. de evaluatie van het beleid.

Artikel 4a Werkwijze: Advies

 • 1

  In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw-beleid vraagt het college de Wsw-raad tijdig om advies. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 2

  De Wsw-raad is ook gerechtigd uit eigener beweging advies uit te brengen aan het college.

 • 3

  Het college vraagt de Wsw-raad in ieder geval om advies bij de onderwerpen als bedoeld in artikel 3.

 • 4

  De aan de Wsw-raad gevraagde adviezen worden binnen maximaal 6 weken uitgebracht. De adviestermijn gaat in als de Wsw-raad de benodigde stukken ontvangen heeft.

 • 5

  Het college zal binnen 6 weken na dagtekening van het uitgebrachte advies een schriftelijke reactie op het advies verzorgen.

 • 6

  In het geval het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de Wsw-raad, wordt dit bij het voorstel vermeld.

 • 7

  Het college voorziet de Wsw-raad van informatie voor het functioneren van de cliëntenraad. Het betreft hier informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen.

Artikel 4b Werkwijze: Overleg

 • 1

  Tussen het college en de Wsw-raad vindt bij een aanvraag om advies overleg plaats.

 • 2

  Tussen het college en de Wsw-raad vindt structureel overleg plaats.

Artikel 4c Werkwijze: Samenstelling

 • 1

  De Wsw-raad telt maximaal 13 leden waaronder minimaal 11 Wsw-geïndiceerden en maximaal 2 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

 • 2

  De leden worden door het college benoemd op voordracht van de Wsw-raad.

 • 3

  Er wordt aan de Wsw-raad een onafhankelijk voorzitter beschikbaar gesteld.

Artikel 5 Faciliteiten

 • 1

  Het college stelt aan de Wsw-cliëntenraad zodanige middelen ter beschikking dat de cliëntenraad redelijkerwijze in staat kan worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze verordening de belangen te behartigen van de in de gemeente woonachtige Wsw-geïndiceerden in het kader van de Wsw. Hierbij zal worden aangesloten bij de faciliteitenregeling van de cliëntenraad WWB/WIJ en de Wmo-aviesraad van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 • 2

  De kosten worden verdeeld tussen de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal geïndiceerden.

 • 3

  De middelen als bedoeld in het eerste lid worden jaarlijks toegekend op basis van een begroting.

 • 4

  De gemaakte kosten worden jaarlijks vóór 1 februari aan het college verantwoord.

 • 5

  Voor niet reguliere activiteiten kan de Wsw-raad bij het college een projectsubsidie aanvragen.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid Gemeente Kaag en Braassem 2011.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Kaag en Braassem gehouden op 23 mei 2011.de griffier,                                      de voorzitter,drs. B.S.M. Sepers                      mr. K.M. van der Velde-Menting

Toelichting 1 Korte toelichting op de verordening

De Wsw-geïndiceerde (Wsw’er) staat centraal in de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Om die reden vindt de Tweede Kamer cliëntenparticipatie belangrijk en onmisbaar. In de Wsw is geregeld dat de gemeenteraad bij de verordening regels stelt over de manier waarop Wsw’ers betrokken worden bij de uitvoering door het college van de Wsw.

De Wsw-raad behartigt de belangen van alle Wsw-geïndiceerden bij de lokale invulling van het Wsw-beleid. In de Wsw-raad nemen minimaal 5 geïndiceerden plaats. De invulling van de Wsw-raad zal in overleg met de Wsw-raadsleden plaatsvinden.

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude participeren in een gemeenschappelijke regeling SWA. Dit betekent dat in regionaal verband de Wsw wordt uitgevoerd en dat om praktische redenen gekozen is voor één regionale Wsw-raad.

De bedoeling is de Wsw-raad te betrekken bij de voorbereiding en evaluatie van het Wsw beleid en uitvoering. Het gaat nadrukkelijk om de groep inwoners met een Wsw-indicatie en niet om individuele belangenbehartiging.