Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hulst

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHulst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2010
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën / Belastingen / Leges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De historie bij "Het overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen" is mogelijk niet compleet.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, tweede lid
 2. Gemeentewet, art. 229, eerste lid
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-201031-03-201001-01-2011Tarieventabel, vervangen art 5(per 31-03-2010); geschrapt onderdelen 1.2.5 en 1.7.1.2 en wijziging tekst Hoofdst. 2, onderdeel 1.16.6 en toegevoegd onderdeel 3.1.7(per 01-07-2010); Titel 2 (nieuw vanwege inwerkingtreding Wet algemene bepaling omgevingsrecht per 01-10-2010).

10-06-2010

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 16-06-2010

Rb2010/31
01-01-2010Nieuwe regeling

17-12-2009

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 23-12-2009

Rb2009/89
28-12-2009Titel 3 van de bij de Verordening behorende tarieventabel

17-12-2009

Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 23-12-2009

Rb2009/89

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010 (Legesverordening 2010).

De raad van de gemeente Hulst;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; gezien het advies van 17 november 2009;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

(Legesverordening 2010).

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b)

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c)

  'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d)

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e)

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2: Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3: Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4: Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a)

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • b)

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c)

  het raadplegen van bij de gemeente berustende kadastrale gegevens door en het verstrekken van afdrukken van deze gegevens aan ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • d)

  het in behandeling nemen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5: Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit sterkt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10 derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6: Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7: Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a)

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b)

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8: Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9: Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10: Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar,

indien de wijzigingen:

 • a.

  een zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand;

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie

  persoonsgegevens);

 • 5.

  hoofdstuk 5 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

 • 6.

  onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent het gedrag)

 • 7.

  hoofdstuk 12 (kansspelen).

Artikel 11: Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12: Overgangsrecht
 • 1.

  De artikelen en tarieventabel van de’ Verordening op de heffing en invordering van leges 2009’ van 18 december 2008, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 2 april 2009, vervallen met ingang van 1 januari 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid vervallen de volgende onderdelen van de tarieventabel van de in het eerste lid genoemde verordening met ingang van 28 december 2009, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan:

  • a.

   onderdeel 3.5.1 gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandveiligheidsverordening;

  • d.

   onderdeel 3.2.1 (evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2.22 van de Algemene plaatselijke verordening;

  • e.

   onderdeel 3.3.1, 3.3.1.1 t/m 3.3.1.2 en 3.3.2, 3.3.2.1 t/m 3.3.2.2 (exploitatievergunning prostitutiebedrijf, wijziging daarvan of wijziging daarvan of wijziging in het beheer als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, of 3.15, tweede lid, van Algemene plaatselijke verordening;

  • f.

   onderdeel 3.2.2 (vergunning snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.22 van de Algemene plaatselijke verordening;

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid vervalt hoofdstuk 5 van Titel 2 van de tarieventabel behorende bij de in het eerste lid genoemde verordening op het tijdstip dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en de Invoeringswet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich hebben voorgedaan voor bedoeld tijdstip;

  • b.

   waarop de wettelijke voorschriften zoals deze luidden voor inwerkingtreding van deze wetten, nog moeten worden toegepast.

 • 4.

  Indien de datum van inwerkingtreding van titel 1 van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 5.

  De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 13: Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

 • 2.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2010.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en de Invoeringswet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden. De datum waarop dit tijdstip valt is tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel.

 • 4.

  In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 3 van de bij de verordening behorende tarieventabel in werking op 28 december 2009, welke datum tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel is.

Artikel 14: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2010

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Hulst van 17 december 2009.

 

De tekst is gewijzigd bij raadsbesluit(RB2010/)van 10 juni 2010.

 

De wijzigingen zijn verwerkt in de tarieventabel, zoals vastgesteld bij raadsbesluit.

 

De gemeenteraad van de gemeente Hulst,

De Raadsgriffier, De Raadsvoorzitter,