Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Instellingsbesluit Commissie Monumenten en Welstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit Commissie Monumenten en Welstand
CiteertitelInstellingsbesluit Commissie Monumenten en Welstand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp001 bestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

340C

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Monumentenwet 1988, art. 15
 2. Erfgoedverordening gemeente Hoorn 2010, art. 1 sub e
 3. Woningwet, art. 12b
 4. Bouwverordening Hoorn 2010, art. 9.3
 5. Gemeentewet, art. 84
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-201109-02-2012nieuwe regeling

10-05-2011

Gemeenteblad 2011-21a

2011 11.05546

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit Commissie Monumenten en Welstand

 

Corsaregistratienummer: 11.05546

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 

 • ·

  gelezen het voorstel van Veiligheid, Vergunningen en Handhaving/ bureau Erfgoed het voorstel met betrekking tot de benoeming van de monumentenleden voor de commissie voor Monumenten en Welstand;

 • ·

  gelet op artikel 1 lid 1 sub n juncto artikel 12b van de Woningwet, artikel 15 van de Monumentenwet 1988, artikel 1 sub e van de Erfgoedverordening gemeente Hoorn 2010, artikel 9.3 van de Bouwverordening Hoorn 2010 en artikel 84 van de Gemeentewet;

   

Overwegende dat:

 

·de gemeenteraad op 3 april 2007 heeft besloten om de benoeming van de leden van de welstandscommissie te delegeren aan het college;

Besluit:

 

 • 1.

  in te stellen: de commissie voor Monumenten en Welstand;

 • 2.

  te bepalen, dat de commissie bestaat uit 7 leden, inclusief de voorzitter;

 • 3.

  dat de vergaderingen van de commissie openbaar zijn;

 • 4.

  een onafhankelijk voorzitter, zonder stemrecht, als voorzitter van de commissie aan te wijzen;

 • 5.

  dat de commissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter benoemd;

 • 6.

  aan de commissie als taak op te dragen:

  -het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Erfgoedverordening, het monumentenbeleid of ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het historisch stadsgezicht en het college op verzoek adviseren op grond van artikel 1 sub n en artikel 12 van de Woningwet (welstandsbeoordeling);

 • 7.

  dat als leden van de commissie kunnen worden benoemd deskundigen op het gebied van de monumentenzorg, de welstandszorg, historische architectuur en een vertegenwoordiger van een locale en/of regionale historische- en/of restaurerende instelling;

 • 8.

  tot lid van de commissie te benoemen:

  - twee welstandsleden;

  - vier monumentenleden, waaronder een afgevaardigde van de Vereniging Oud Hoorn;

 • 9.

  voor plannen gelegen in het gebied Bangert en Oosterpolder de commissie uit te breiden met een previsor (welstandslid);

 • 10.

  de benoeming van de monumentenleden te koppelen aan de bestuursperiode van het college van burgemeester en wethouders;

 • 11.

  de benoeming van de welstandsleden en de voorzitter te koppelen aan het vastgestelde in artikel 12b lid 4 van de Woningwet en artikel 9.3 van de Bouwverordening;

 • 12.

  op voordracht van de in artikel 8 bedoelde organisaties en instellingen, plaatsvervangende leden te benoemen. De plaatsvervangende leden vervangen de leden van de commissie bij afwezigheid;

 • 13.

  dat de commissie wordt bijgestaan door een door het college aan te wijzen ambtelijk adviseur. De ambtelijk adviseur draagt er zorg voor dat de commissie tijdens de vergadering voldoende vakinhoudelijke ondersteuning op het terrein van de monumentenzorg als op het terrein van de welstand wordt geleverd;

 • 14.

  dat in het verslag het oordeel van de commissie dient te worden gescheiden in een welstandsadvies en een monumentenadvies;

 • 15.

  dat de commissie slechts bevoegd is tot het vaststellen van een advies, indien zowel de voorzitter, respectievelijk de plaatsvervangend voorzitter en tenminste twee welstandsleden en twee monumentenleden aanwezig zijn;

 • 16.

  dat het bepaalde in de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Kaderverordening commissies van de raad 2002, inzake respectievelijk de openbaarheid en beslotenheid, de geheimhouding en de stemming, van overeenkomstige toepassing te verklaren;

 • 17.

  dat aan het begin van de vergadering een publieksrondvraag wordt gehouden waarbij het publiek de gelegenheid krijgt om in het kort vragen te stellen over aangelegenheden die tot de competentie van de commissie behoren. Alvorens het woord te voeren heeft een spreker daartoe verlof nodig van de voorzitter;

 • 18.

  dat de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie, voor het bijwonen van de vergadering een door het college nader vast te stellen vergoeding ontvangen;

 • 19.

  dat de commissie, op grond van het gestelde in artikel 9.4 van de Bouwverordening, jaarlijks een verslag opstelt van haar werkzaamheden op welstandsgebied voor de gemeenteraad, waarin ten minste aan de orde komt: - op welke wijze toepassing is gegeven aan de welstandscriteria uit de welstandsnota; - de werkwijze van de commissie; - op welke wijze uitvoering is gegeven aan de openbaarheid van de vergaderingen; - de aard van de beoordeelde plannen; - bijzondere projecten;

 • 20.

  het instellingsbesluit commissie voor Monumenten en Welstand, vastgesteld op 17 april 2007, in te trekken;

 • 21.

  vast te stellen, dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na bekendmaking van dit besluit.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 10 mei 2011

 

College van burgemeester en wethouders,

 

De secretaris,                  de burgemeester,