Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Maas en Waal

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Maas en Waal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendeheid van de Gemeente West Maas en Waal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-2011Nieuwe Regeling

07-04-2011

Waalkanter, 25-05-2011

2011/04-15

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

 

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

 • c.

  Thema

  Een afgebakend onderdeel van het door het college gevoerde bestuur.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college verricht jaarlijks onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van minimaal één thema.

Artikel 3. Onderzoeksprogramma

 • 1.

  Het college neemt jaarlijks in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting het onderzoeksprogramma van de in het begrotingsjaar uit te voeren onderzoek(en) op.

 • 2.

  In het onderzoeksprogramma wordt per onderzoek aangegeven:

  • a.

   de achtergrond van het thema

  • b.

   de motivatie van de keuze van het thema

  • c.

   eventuele budgettaire consequenties

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. De rapportage bevat tevens een analyse van de onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen. Het college stelt de rapportages vast.

 • 2.

  Het college neemt op basis van het rapport organisatorische maatregelen.

Artikel 5. Informatievoorziening

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid. Tevens verantwoordt het college in de paragraaf over de genomen maatregelen en resultaten hiervan.

Artikel 6. Intrekking oude verordening

De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente West Maas en Waal, d,d, 15 april 2004, wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente West Maas en Waal’.