Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Mandaatbesluit gemeente Voerendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit gemeente Voerendaal
CiteertitelMandaatbesluit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuurszaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Zie ook ondermandaatbesluiten

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Ondermandaatbesluiten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-201101-11-2012Nieuwe regeling

25-01-2011

Weekblad Parkstad, 09-02-2011

11.000619

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT GEMEENTE VOERENDAAL

Burgemeester en wethouders van Voerendaal,

en

de Burgemeester van Voerendaal,

 

overwegende,

dat het uit oogpunt van doelmatigheid wenselijk is om bepaalde bevoegdheden van het college en de burgemeester te laten uitoefenen door ambtenaren;

dat het wenselijk is om de huidige mandaatregelingen te herzien;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

elk voor zover het hun eigen bevoegdheid betreft;

 

besluiten:

Hoofdstuk  

 • 1.

  mandaat te verlenen aan functionarissen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage “bevoegdhedenlijst mandaatregeling Voerendaal”

   

 • 2.

  te bepalen dat:

  • a.

   gemandateerde functionarissen, mits en voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de krachtens het betreffend mandaat genomen besluiten:

   • -

    gevolmachtigd zijn privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten (vgl 3:60 BW, 160 sub e gemeentewet); indien deze handelingen tevens betrekking hebben op de budgetbevoegdheid (zie punt 0.0.1. van het mandaatregister) dan dient daarbij tevens het bepaalde in de budgethoudersregeling in acht te worden genoemen;

   • -

    gemachtigd zijn tot het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn en de gemeente daarbij buiten rechte te vertegenwoordigen.

  • b.

   ondermandaat in de in de bevoegdhedenlijst genoemde gevallen is toegestaan, mits zulks schriftelijk wordt vastgelegd in taakafspraken die aan het college respectievelijk de burgemeester worden medegedeeld;

  • c.

   bij de uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid alle ter zake door het bevoegde bestuursorgaan vastgestelde nadere regels en beleidsregels in acht dienen te worden genomen;

  • d.

   bij twijfel of het mandaatbesluit van toepassing is, overleg wordt gepleegd met de leidinggevende en/of de verantwoordelijke portefeuillehouder;

  • e.

   de mandaatverlening niet geldt indien:

   1° de besluitvorming een aangelegenheid betreft die de gemandateerde functionaris rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat,

   2° afgeweken wordt van een advies waarvan de inwinning is voorgeschreven, in welke gevallen het voorstel wordt voorgelegd aan het bevoegde bestuursorgaan;

  • f.

   de ondertekening van een krachtens mandaat genomen besluit als volgt geschiedt:

   Burgemeester en wethouders van Voerendaal,

   namens dezen,

   (naam gemandateerde)

   (functie gemandateerde)

   of

   De Burgemeester van Voerendaal,

   namens deze,

   (naam gemandateerde)

   (functie gemandateerde)

  • g.

   bij afwezigheid van de directeur diens plaatsvervanger in zijn/haar plaats treedt; bij afwezigheid van het afdelingshoofd een ander afdelingshoofd in zijn/haar plaats treedt;

  • h.

   de directeur in alle gevallen als plaatsvervanger van de gemandateerde functionaris kan optreden.

 • 3.

  alle eerder verleende mandaten in te trekken;

   

 • 4.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de dag van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 25 januari 2011.

Burgemeester en wethouders van Voerendaal,

de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. J.I.F. Kooijman, drs. E.A.J. Sprokkel

De burgemeester van Voerendaal,

drs. E.A.J. Sprokkel

 

BEVOEGDHEDENLIJST VOERENDAAL

 

(betreft mandaten inzake publiekrechtelijke en andere door ambtenaren uit te oefenen bevoegdheden namens het bestuursorgaan)

 

Behorende bij besluit van 25 januari 2011

 

MANDAAT CONCERNBREED

Budgetbevoegdheid

0.0.1 Onderhandelen, (besluitvorming inzake) het aangaan van verplichtingen, het genereren en accepteren van opbrengsten ten behoeve van leveringen, diensten en werken ten aanzien van aan hem/haar toegewezen producten binnen een vastgestelde begrotingspost, mits volgens het gemeentelijk aanbestedingsbeleid enkelvoudig onderhands mag worden gegund en met inachtneming van de Budgethoudersregeling.

College

- Afdelingshoof-den

- aangewezen budgetbeheer-ders, elk voor zover het hun taakveld betreft

Personele aangelegenheden

0.1.1 Openstellen vacature

College

Directeur

0.1.2 Vaststellen opleidingsplan

College

Directeur

0.1.3 Uitvoering geven aan de bezoldigingsverordening art. 9, onthouding van een periodieke

verhoging van het salaris

College

Directeur

0.1.4 Uitvoering geven aan de bezoldigingsverordening art. 10, salarisvaststelling bij bevordering naar hogere schaal.

College

Directeur

0.1.5 Uitvoering geven aan de bezoldigingsverordening art. 8, toekenning van een extra periodieke verhoging (flexibele beloning).

College

Directeur

0.1.6 Uitvoering geven aan de bezoldigingsverordening art. 7, het toekennen periodieke verhoging van het salaris

College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft,

mits goedkeu-rende paraaf van bureau secretaris

0.1.7 Toekenning van een toelage bereikbaarheidsdienst

College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

0.1.8 Toekenning van een toelage bedrijfshulpverlening

College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

0.1.9 Inhuren tijdelijk personeel ten laste van vacaturevoordeel

College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

0.1.10 Toepassing regeling reis- en verblijfskosten

College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

0.1.11 Uitwisselen van arbeidsvoorwaarden als bedoeld in hoofdstuk 4a van de CAR/UWO

College

Arbeidsvoorwaarden afdelings-hoofden: Directeur

Overige geval-len: Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

0.1.12 Toekenning (buitengewoon) verlof

College

Toekenning (buitengewoon) verlof afdelings-hoofden:

Directeur

Overige gevallen:

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

0.1.13 Toestemming overschrijden maximale arbeidsduur per jaar

College

Afdelingshoofden, elk voor zover het hun taakveld betreft

0.1.14 Beslissen op melding nevenwerkzaamheden

College

Directeur

0.1.15 Vaststelling beoordeling

College

Directeur

0.1.16 Vergoeden van door een ambtenaar in het kader van de uitoefening van de functie geleden schade, tot een maximum van € 1.000,00

College

Vergoeden schade afde-lingshoofden: Directeur

Overige gevallen:

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

0.1.17 Toekenning diensttijd- en jubileumuitkering

College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

0.1.18 Toekenning van gratificaties

College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

0.1.19 Vaststelling werktijden

College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

Algemene wet bestuursrecht

0.2.1 Het op grond van art. 4:5 van de Awb in de gelegenheid stellen van de aanvrager van een beschikking om de aanvraag aan te vullen

Burgemeester/

College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

0.2.2 Het op grond van art. 4:5 van de Awb beslissen tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag om een beschikking te nemen

Burgemeester/

College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

0.2.3 De aanvrager berichten dat de wettelijke beslistermijn wordt overschreden of dat niet binnen acht weken kan worden beslist, met vermelding van de termijn waarbinnen het besluit alsnog tegemoet kan worden gezien (art. 4:14 Awb)

Burgemeester/

College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

Klachtbehandeling

0.3.1 Het beoordelen van en beslissen over klachten, gericht tegen gedragingen van afdelingshoofden

College

Directeur

0.3.2 Het beoordelen van en beslissen over klachten, gericht tegen andere functionarissen dan afdelingshoofden of de directeur

College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

Wet bescherming persoonsgegevens

0.4.1 Uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens

Burgemeester/

College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

Wet openbaarheid van bestuu

0.5.1 Beslissen op schriftelijke, expliciet op de Wet openbaarheid van bestuur gebaseerde, verzoeken om informatie

College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

Algemeen

0.6.1 Het verrichten van alle noodzakelijke handelingen ter voorbereiding van gemandateerde besluitvorming, zoals onder andere het vragen van adviezen, het gelegenheid bieden tot indiening van zienswijzen et cetera

Burgemeester/

College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

0.6.2 Het verstrekken van mondelinge informatie omtrent regelgeving en beleid en het toezenden van stukken, die evident alleen openbare informatie bevatten

Burgemeester/

College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

0.6.3 Het voeren van verweer en het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan in bezwaren- en gerechtelijke procedures bij de administratieve rechter

Burgemeester/

College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

0.6.4 Overige correspondentie zonder beschikkingskarakter

Burgemeester/

College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

0.6.5 Doen van aangifte

Burgemeester/College

Afdelingshoof-den, elk voor zover het hun taakveld betreft

MANDAAT AFDELING MIDDELEN

Financiën

1.0.1 Betalingsopdrachten versturen

College

Afdelingshoofd

1.0.2 Openen of sluiten bankrekening

College

Afdelingshoofd

1.0.3 Afsluiten van kredietfaciliteiten

College

Afdelingshoofd

1.0.4 Aantrekken gelden via onderhandse leningen

College

Afdelingshoofd

1.0.5 Uitzetten van gelden via (staat)obligaties, MTN’s, onderhandse geldleningen e.d.

College

Afdelingshoofd

1.0.6 Het overgaan tot gerechtelijke invordering al dan niet via inschakeling van een gerechtsdeurwaarder inzake privaatrechtelijke vorderingen tot een maximum van

€ 5.000,-

College

Afdelingshoofd

1.0.7 Opnemen en uitzetten van daggeld

College

Afdelingshoofd

1.0.8 Maandelijkse opgaaf omzetbelasting aan Inspecteur Rijksbelastingen

College

Afdelingshoofd

1.0.9 Opgaaf saldi onderhandse leningen ten behoeve van de geldgevers

College

Afdelingshoofd

Bestuurlijke geldschulden

1.1.1 Het nemen van de volgende beschikkingen, tenzij deze bevoegdheid elders in dit register specifiek is gemandateerd:

1. vaststellen van een bestuurlijke geldschuld;

2. het verlenen of weigeren van een voorschot;

3. verrekening;

4. terugvordering;

5. het verlenen of weigeren van uitstel van betaling.

College

Afdelingshoofd

Verzekeringen

1.2.1 Het melden van schades bij de verzekering en alle daaraan verbonden correspondentie

College

Afdelingshoofd

-

1.2.2 Verzekeren van gemeentelijke eigendommen binnen een vastgestelde verzekeringspost en met inachtneming van de Budgethoudersregeling en het gemeentelijk aanbestedingsbeleid

College

Afdelingshoofd

-

Juridische zaken

1.3.1 Beslissen omtrent verzoeken op schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad, mits de gevorderde schade het eigen risico van de WA-verzekering niet overschrijdt

College

Afdelingshoofd

1.3.2 Aansprakelijk stellen van derden

College

Afdelingshoofd

1.3.3 Beslissen op verzoeken om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter tegen een besluit

College

Afdelingshoofd

1.3.4 Uitoefenen van de bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Voerendaal: 2:1, tweede lid, 6:6, voor wat betreft het de indiener stellen van een termijn, 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie, 7:4, tweede lid en 7:6, vierde lid

Burgemeester/

College

Voorzitter van de vaste com-missie van ad-vies voor de be-zwaarschriften

Politieregisters

1.4.1 Opvragen van gegevens uit een politieregister in het kader van het handhaven van de openbare orde

Burgemeester

Afdelingshoofd

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

1.5.1 Het weigeren en het (al dan niet op aanvraag) toekennen van een huisnummer aan een object

College

Afdelingshoofd

1.5.2 Het uitvoeren van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

Afdelingshoofd

MANDAAT KLANTCONTACTCENTRUM

Burgerzaken

2.0.1 Uitvoering Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

College

Afdelingshoofd

2.0.2 Verzoeken om verstrekken van gegevens uit de basisadministratie

College

Afdelingshoofd

2.0.3 Uitvoering Wet op de Justitiële documentatie en verklaringen omtrent het gedrag

 

Afdelingshoofd

2.0.4 Uitvoering wettelijke bepalingen met betrekking tot nationaliteit en reisdocumenten

Burgemeester

Afdelingshoofd

2.0.5 Advisering met betrekking tot wijziging geslachtsnaam

Burgemeester

Afdelingshoofd

2.0.6 Aangifte en correspondentie rijbewijzen en reisdocumenten

Burgemeester

Afdelingshoofd

2.0.7 Uitvoering begraafplaatsenadministratie

College

Afdelingshoofd

2.0.8 Uitvoering Wet op de lijkbezorging

College

Afdelingshoofd

2.0.9 Uitvoering van de Kieswet, met uitzondering van:

- vernietiging van de verzegelde pakketten;

- benoeming leden stembureaus;

- aanwijzing stemlokalen;

- indeling gemeente in stemdistricten;

- vaststelling vergoeding voorzitter, leden, plv. leden stembureaus alsmede de vergoeding voor het gebruik van stemlokaliteiten;

- de taken van de burgemeester als voorzitter van het centraal c.q. hoofdstembureau.

Burgemeester/

College

Afdelingshoofd

2.0.10 Het waarmerken van kopieën op afschriften van diploma's en getuigschriften

Burgemeester

Afdelingshoofd

2.0.11 Het legaliseren van handtekeningen

Burgemeester

Afdelingshoofd

Vergunningverlening (diverse)

2.1.1 Verlenen van een vergunning, ontheffing of vrijstelling op grond van de APV, voor zover het geen omgevingsvergunning betreft of een vergunning als genoemd in mandaat nr. 2.2.2

Burgemeester/

College

Afdelingshoofd

2.1.2 Verlenen van een ontheffing op grond van de Winkeltijdenwet

College

Afdelingshoofd

2.1.3 Verlenen van een vergunning en het toewijzen van standplaatsen op grond van de Marktverordening

College

Afdelingshoofd

2.1.4 Verlenen van een vergunning op grond van de Wet op de kansspelen

Burgemeester

Afdelingshoofd

2.1.5 Verlenen van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet

College

Afdelingshoofd

2.1.6 Verlenen van ontheffing op grond van de Luchtvaartwet

Burgemeester

Afdelingshoofd

2.1.7 Verlenen van een vergunning, ontheffing of vrijstelling op grond van de Afvalstoffenverordening

College

Afdelingshoofd

Vergunningverlening (regelgeving fysieke leefomgeving)

2.2.1 Verlenen, eventueel onder het stellen van voorschriften, van een omgevingsvergunning, mits:

1. het besluit geen betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, inhoudende een functionele wijziging van gronden of bouwwerken en/of

2. het besluit niet behoeft te worden voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, of

3. het besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, en geen zienswijzen zijn ingediend tegen de ontwerpbeschikking.

College

Afdelingshoofd

2.2.2 Verlenen, eventueel onder het stellen van voorschriften, van:

a. een bouwvergunning;

b. een ontheffing van een voorschrift van het Bouwbesluit;

c. een ontheffing van een voorschrift van de gemeentelijke bouwverordening;

d. een sloopvergunning op grond van voorbereidingsbesluit, bestemmingsplan, beheersverordening, bouwverordening of Monumentenweg 1988;

e. een vergunning om een uitweg te maken, hebben of veranderen of het gebruik daarvan te veranderen op grond van de Algemene plaatselijke verordening;

f. een vergunning om houtopstand te (doen) vellen op grond van de Algemene plaatselijke verordening

dan wel

g. het accepteren van een melding als bedoeld in artikel 8.19, eerste lid onder c van de Wet milieubeheer

mits:

1. het besluit niet behoeft te worden voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, of

2. het besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, en geen zienswijzen zijn ingediend tegen de ontwerpbeschikking.

College

Afdelingshoofd

2.2.3 Op verzoek van de vergunninghouder intrekken van een omgevingsvergunning dan wel een onder mandaat nr. 2.2.2 bedoelde beschikking

College

Afdelingshoofd

2.2.4 Wijzigen van de aan een omgevingsvergunning, dan wel een onder 2.2.2 bedoelde beschikking, verbonden voorschriften

College

Afdelingshoofd

2.2.5 Verlenen, eventueel onder het stellen van voorschriften, van een vergunning of ontheffing op grond van de Brandbeveiligingsverordening

College

Afdelingshoofd

2.2.6 Het vaststellen van maatwerkvoorschriften bij een inrichting die onder de werkingssfeer van een Algemene Maatregel van Bestuur milieubeheer valt

College

Afdelingshoofd

2.2.7 Accepteren van een melding op grond van een Algemene Maatregel van Bestuur milieubeheer

College

Afdelingshoofd

2.2.8 Beslissen op een verzoek om overschrijving van een omgevingsvergunning dan wel een onder mandaat nr. 2.2.2 bedoelde beschikking

College

Afdelingshoofd

2.2.9 Het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (art. 110a Wet geluidhinder)

College

Afdelingshoofd

Controle en handhaving

2.3.1 Aanschrijven naar aanleiding van geconstateerde overtredingen (zonder beschikkingskarakter)

Burgemeester/

College

Afdelingshoofd

2.3.2 Bij wijze van spoedeisende toepassing van bestuursdwang (art. 5:31, tweede lid, van de Awb) mondeling stilleggen van activiteiten

Burgemeester/ College

Afdelingshoofd

Gehandicaptenparkeerkaart

2.4.1 Het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart

College

Afdelingshoofd

Dieren

2.5.1 Uitvoering van de Wet op de dierenbescherming en de Destructiewet

College

Afdelingshoofd

Openbare orde en veiligheid

2.6.1 Opvragen van justitiële en strafvorderlijke gegevens met het oog op de uitvoering van de Drank- en Horecawet, de Wet op de Kansspelen en de Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester/

College

Afdelingshoofd

Leerlingenvervoer

2.7.1 Toekennen van een voorziening ingevolge de Verordening leerlingenvervoer

College

Afdelingshoofd

Verkeer en vervoer 

2.8.1 Nemen van een verkeersbesluit inzake een gehandicaptenparkeerplaats op grond van de Wegenverkeerswet 1994

College

Afdelingshoofd

2.8.2 Tijdelijk plaatsen of toepassen van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen ex artikel 34 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

College

Afdelingshoofd

Subsidies

2.9.1 Uitvoering van de Algemene subsidieverordening Welzijn en Volksgezondheid, voor zover het betreft het:

1. verlenen van subsidie;

2. vaststellen van subsidie overeenkomstig de verleningsbeschikking c.q. de aanvraag;

3. verlenen van een voorschot;

4. verlenen van uitstel van betaling in het kader van de terugvordering van ten onrechte uitgekeerde subsidie;

met uitzondering van de onderwerpen, zoals genoemd onder mandaat nr. 1.1.1

College

Afdelingshoofd

MANDAAT AFDELING RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Planschade

 

3.0.1 Het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening

College

Afdelingshoofd

Ruimtelijke plannen

3.1.1 Het digitaal ondertekenen van (ontwerp)besluiten zoals bedoeld in artikel 1.2.1, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening, voor zover het college bevoegd is (ondertekeningsmandaat)

College

Afdelingshoofd

Grondzaken

3.2.1 Verkopen van stroken grond die aan huispercelen kunnen worden gevoegd met een maximum van 100 vierkante meter en met inachtneming van vastgesteld beleid

C

Afdelingshoofd

3.2.2 Aankopen of ruilen van onroerende zaken ten behoeve van de realisering van bestemmings- of uitwerkingsplannen met inachtneming van de in de exploitatiebegroting genoemde bedragen

C

Afdelingshoofd

3.2.3 Aankopen of ruilen van onroerende zaken ten behoeve van wegreconstructies met inachtneming van de in de exploitatiebegroting genoemde bedragen

C

Afdelingshoofd

3.2.4 Verkopen van woningbouw- en bedrijfskavels binnen exploitatiegebieden conform vastgestelde verkoopprijzen en met inachtneming van de in de exploitatiebegroting genoemde bedragen

C

Afdelingshoofd

3.2.5 Verhuren van stroken grond die aan huispercelen kunnen worden gevoegd, met een maximum van 100 vierkante meter en met inachtneming van vastgesteld beleid

C

Afdelingshoofd

3.2.6 Verhuren van perceeltjes gelegen binnen en/of nabij de bebouwde kom geschikt voor het hobbymatig houden van vee, niet zijnde pacht, met inachtneming van vastgesteld beleid

C

Afdelingshoofd

3.2.7 Aangaan van een eenmalige pachtovereenkomst met inachtneming van vastgesteld beleid

C

Afdelingshoofd

3.2.8 Pachtopzeggingen i.v.m. bereiken van 65-jarige leeftijd

C

Afdelingshoofd

3.2.9 Aanvaarden van huur- of pachtafstand door huurder/pachter

C

Afdelingshoofd

3.2.10 Verlenen van medewerking aan verzoeken tot inde plaatsstelling of medepacht met inachtneming van vastgesteld beleid

C

Afdelingshoofd

3.2.11 Verhuren van visrechten

C

Afdelingshoofd

3.2.12 Om niet beschikbaar stellen van gemeentegronden ten behoeve van plaatsing van beveiligingssirenes, meterkasten en andere voorzieningen van openbaar nut

 

C

Afdelingshoofd

3.2.13 Toestemming om tijdelijk gemeentegronden in gebruik te nemen of te betreden ten behoeve van (onderhouds)werkzaamheden, uit te voeren bodemonderzoeken e.d.

C

Afdelingshoofd

3.2.14 Vestigen van zakelijke rechten ten laste van gemeentegronden voor het leggen, hebben en (onder)houden van kabels en leidingen et cetera ten behoeve van nutsbedrijven met inachtneming van geldende algemene voorwaarden

C

Afdelingshoofd

3.2.15 Vestigen van een recht van opstal of een erfdienstbaarheid op gronden van derden ten behoeve van de gemeente, tegen een vergoeding van maximaal € 5.000,-, met inachtneming van de in de exploitatiebegroting genoemde bedragen

C

Afdelingshoofd

MANDAAT AFDELING BEHEER

Verkeer

4.0.1 Aanstellen van verkeersregelaars en verkeersbrigadiers op grond van art. 56 van het BABW

Burgemeester

Afdelingshoofd

4.0.2 Verlenen van een parkeervergunning

College

Afdelingshoofd

4.0.3 Verlenen van een ontheffing ex artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

College

Afdelingshoofd

4.0.4 Nemen van een verkeersbesluit op grond van de Wegenverkeerswet 1994, met uitzondering van verkeersbesluiten inzake gehandicaptenparkeerplaatsen

College

Afdelingshoofd

Rioolbeheer  

4.1.1 Verlenen, eventueel onder het stellen van voorschriften, van een vergunning voor aansluiting op de gemeentelijke riolering op grond van de Verordening aansluitvoorwaarden riolering

College

Afdelingshoofd

4.1.2 Toekenning bijdrage in de kosten van een verstopping van het gemeentelijk deel van een huisaansluiting riolering

College

Afdelingshoofd

Kabels en leidingen

4.2.1 Beslissen op aanvragen om toestemming voor het leggen, hebben, onderhouden en verwijderen van leidingen en kabels c.q. een instemmingsbesluit ingevolge de Telecommunicatieverordening

College

Afdelingshoofd

Schade aan eigendommen

4.3.1 Doen van aangifte vanwege schade aan gemeentelijke eigendommen

College

Afdelingshoofd

MANDAAT AFDELING WELZIJN

Wet maatschappelijke ondersteuning

5.0.1 Het, zonder toepassing van de hardheidsclausule ex artikel 43 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voerendaal, beslissen op een aanvraag in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning juncto de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voerendaal voor zover betrekking hebbend op:

hulp bij het huishouden;

individuele begeleiding;

het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel;

het verplaatsen in en rond de woning

College

Afdelingshoofd

5.0.2 Het, zonder toepassing van de hardhardheidsclausule ex artikel 43 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voerendaal, toekennen van een woonvoorziening als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning juncto de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Voerendaal

College

Afdelingshoofd

MANDAAT BESTUURSBUREAU

Personele aangelegenheden

6.0.1 Inhuren tijdelijk personeel i.v.m. langdurig ziekteverzuim

College

Directeur

Subsidie

6.1.1 Het verstrekken van subsidie in verband met bijzondere prestaties dan wel de viering van een jubileum of een andere vierenswaardige omstandigheid (uitkering uit welzijnsfonds zoals beschreven in artikel 43, onder b, c of d “Grondslagen voor de berekening van de subsidie”, behorend bij de Algemene subsidieverordening Welzijn en Volksgezondheid)

College

Directeur

 

Koninklijke onderscheiding

6.2.1 Opvragen justitiële en strafvorderlijke gegevens met het oog op het verlenen van Koninklijke onderscheidingen danwel Koninklijke erepenningen en het predikaat Koninklijk.

College

Directeur