Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

Besluit Vaststelling Verordening functioneringsgesprekken burgemeester 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Vaststelling Verordening functioneringsgesprekken burgemeester 2011
CiteertitelBesluit Vaststelling Verordening functioneringsgesprekken burgemeester 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-2011Onbekend

10-05-2011

www.brunssum.nl, 18 mei 2011

2010/18459

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Vaststelling Verordening functioneringsgesprekken burgemeester 2011

Raadsbesluit

De Raad der Gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 12-04-2011, Griffie, nr. 2010/18459;

gelet op het bepaalde in;

Besluit:

I. Vast te stellen de Verordening functioneringsgesprekken burgemeester 2011:

Artikel 1. Algemene bepalingen

 • 1.

  Jaarlijks wordt een functioneringsgesprek met de burgemeester gevoerd.

 • 2.

  In het eerste jaar van de ambtsperiode van de burgemeester wordt in elk geval na 6 maanden een functioneringsgesprek met de burgemeester gevoerd.

Artikel 2. Samenstelling commissie

 • 1.

  Bij aanvang van een nieuwe raadsperiode wordt op voorstel van het Presidium door de gemeenteraad vier raadsleden in de commissie benoemd die de functioneringsgesprekken met de Burgemeester aangaan. Het betreft twee leden van de coalitiefracties en twee leden van de overige fracties.

 • 2.

  Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

 • 3.

  De commissie laat zich bijstaan door de griffier.

 • 4.

  De voorzitter van de commissie treedt, voor zover nodig, op als contactpersoon naar buiten.

Artikel 3. Voorzitterschap

 • 1.

  De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

 • 2.

  Bij diens afwezigheid wordt de plaats ingenomen door de fractievoorzitter van de grootste van de commissie deel uitmakende raadsfractie.

 • 3.

  De voorzitter leidt het functioneringsgesprek.

Artikel 4. Voorbereidend gesprek

 • 1.

  Vier weken voordat de uitnodiging als bedoeld in artikel 6 wordt verzonden komen de vier leden bijeen om het functioneringsgesprek met de burgemeester voor te bereiden. De ambtelijke ondersteuning wordt verzorgd door de griffier.

 • 2.

  De burgemeester wordt in de gelegenheid gesteld de thema's en onderwerpen die hij aan de orde wenst te stellen aan de commissie te melden.

 • 3.

  De leden als bedoeld in het eerste lid en de griffier hebben volledige geheimhoudingsplicht over hetgeen hen tijdens het voorbereidende gesprek ter kennis is gekomen.

 • 4.

  Het college wordt in de voorbereiding van het gesprek met de burgemeester in de gelegenheid gesteld om bevindingen te ventileren.

 • 5.

  Ten behoeve van het voorbereidend gesprek wordt voor de voor de leden het verslag van het laatstgehouden functioneringsgesprekken vertrouwelijk ter inzage gelegd bij de griffier.

Artikel 5. Quorum bij het voorbereidende gesprek

 • 1.

  Gelet op de gewenste afspiegeling van de raad, vindt het voorbereidende gesprek alleen dan plaats als minimaal drievierde van de leden aanwezig zal zijn.

 • 2.

  Bij teveel afmeldingen stelt de griffier alle betrokkenen hiervan tijdig in kennis.

 • 3.

  Hierop ontvangen betrokkenen zo spoedig mogelijk een nieuwe uitnodiging.

Artikel 6. Uitnodiging voor het functioneringsgesprek

 • 1.

  Twee weken voor het functioneringsgesprek ontvangen de leden als bedoeld in artikel 7 lid 1 en de burgemeester namens de voorzitter een schriftelijke uitnodiging; deze bevat in ieder geval plaats, tijdstip en de agenda van het gesprek.

 • 2.

  Betrokkenen die verhinderd zijn het gesprek bij te wonen delen dit tijdig mee aan de voorzitter.

Artikel 7. Het functioneringsgesprek

 • 1.

  Het functioneringsgesprek wordt gevoerd door de commissie zoals bedoeld in art 2 lid 1.

 • 2.

  Het gesprek vindt plaats in beslotenheid.

 • 3.

  Tijdens het gesprek hebben zowel de leden van de commissie alsook de burgemeester de mogelijkheid hun mening en zienswijzen ten aanzien van de geagendeerde thema's nader toe te lichten.

 • 4.

  De volgende onderwerpen worden tijdens het gesprek besproken:

  • a.

   het functioneren van de burgemeester als voorzitter van de raad en het functioneren van de raad;

  • b.

   het functioneren van de burgemeester als voorzitter van het college en het functioneren van het college waar het gaat om het waarborgen van de eenheid van het collegebeleid;

  • c.

   het beheer van de portefeuille van de burgemeester;

  • d.

   de informatievoorziening naar de raad;

  • e.

   het vertegenwoordigen van de gemeente in andere bestuurlijke organen;

  • f.

   representatie van de gemeente;

  • g.

   relatie met het ambtelijk apparaat;

  • h.

   verwachte en gewenste ontwikkelingen;

  • i.

   alle door de leden en de burgemeester ingebrachte thema's;

  • j.

   afspraken.

 • 5.

  De leden als bedoeld in het eerste lid, de burgemeester en de griffier hebben volledige geheimhoudingsplicht over hetgeen hen tijdens het functioneringsgesprek ter kennis is gekomen.

Artikel 8. Conclusies

 • 1.

  Door de griffier worden de conclusies van het gesprek in conceptvorm opgesteld en, de burgemeester schriftelijk gehoord hebbende, door de commissie vastgesteld.

 • 2.

  De conclusies worden schriftelijk aan de burgemeester bericht.

 • 3.

  Bij de herbenoeming van de burgemeester of op verzoek van de Commissaris van de Koningin worden de conclusies van de gehouden functioneringsgesprekken verstrekt.

Artikel 9. Archivering

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken.

 • 2.

  Na het aftreden van de burgemeester worden de stukken door de zorg van de griffier vernietigd.

Artikel 10. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 11. Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking en de commissie treedt in functie op de eerste dag na de bekendmaking van de verordening.

II. De volgende raadsleden in de commissie te benoemen.

 • 1.

  Mw. A.G.L. Huisman-Peeters

 • 2.

  Dhr. J. M.H. Middelveld

 • 3.

  Dhr. H.J.S.M. Broers

 • 4.

  Dhr. J.M.H. Palmen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter

griffier