Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waddinxveen

Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting (druk)riolering cluster 6  G.van Dort Kroonweg, Plasweg en IJsermanweg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaddinxveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van baatbelasting (druk)riolering cluster 6  G.van Dort Kroonweg, Plasweg en IJsermanweg
CiteertitelVerordening baatbelasting (druk)riolering cluster 6 G.van Dort Kroonweg, Plasweg en IJsermanweg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgemeentebelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 222

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2011Nieuwe regeling

25-05-2011

Hart van Holland, 01-06-2011

11/035

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting (druk)riolering cluster 6  G.van Dort Kroonweg, Plasweg en IJsermanweg

De raad der gemeente Waddinxveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2011;

gehoord de commissie Bestuur en Middelen;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting (druk)riolering cluster 6  G.van Dort Kroonweg, Plasweg en IJsermanweg

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  een onroerende zaak:

  • 1.

   een gebouwd eigendom;

  • 2.

   een ongebouwd eigendom;

  • 3.

   een gedeelte van een onder 1 of 2 bedoelde eigendom dat blijkens zijn indeling is bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

  • 4.

   een samenstel van twee of meer van de onder 1 of 2 bedoelde eigendommen die naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen.

 • b.

  het bestemmingsplan:

  “bestemmingsplan Landelijk Gebied West” ( IJsermanweg 3, Plasweg 14ab t/m 26, 37A, 39 en 41;

  “bestemmingsplan tuinbouwgebied Dort Kroonweg” ( G. van Dort Kroonweg, IJsermanweg 5 t/m  9, Plasweg 28 t/m 30A.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “Baatbelasting (druk)riolering cluster 6 G.van Dort Kroonweg, Plasweg en IJsermanweg” wordt in de vorm van een heffing ineens een directe belasting geheven ter zake van de onroerende zaken gelegen in de gemeente binnen de rode omlijning op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, die op 1 januari 2010 zijn gebaat door de in het tweede lid genoemde voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde voorzieningen omvatten de aanleg van (druk)riolering, bestaande uit:

  - het leggen van leidingen;

  • -

   het plaatsen van pompputten;

  • -

   het verrichten van overige werkzaamheden voor de aanleg van de (druk)riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, eerste lid het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens eigendom bezit of beperkt recht aangemerkt degene die op het tijdstip van ingang van de heffing dan wel, indien de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting, bij de aanvang van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registers is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

 • 3.

  Indien de lasten die zijn verbonden aan de voorzieningen genoemd in artikel 2, tweede lid, ter zake van een onroerende zaak krachtens overeenkomst zijn of worden voldaan, wordt de belasting ter zake van die onroerende zaak niet geheven.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De maatstaf van heffing is een bedrag per onroerende zaak.

Artikel 5 Belastingtarief

De belasting bedraagt per onroerende zaak:

 • a.

  indien sprake is van een woning plus een bedrijf dat overeenkomstig het bestemmingsplan is of mag worden gerealiseerd € 4.000,--;

 • b.

  in de overige gevallen € 2.000,--.

Artikel 6 Regeling inzake heffing in de vorm van een jaarlijkse belasting

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 2 wordt op verzoek van de belastingplichtige de belasting geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting gedurende 10 jaren.

  Het verzoek genoemd in de eerste volzin dient binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag schriftelijk bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet  bedoelde ambtenaar te worden ingediend.

 • 2.

  Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 3.

  De jaarlijkse belasting bedraagt de annuïteit van het totaal verschuldigde, berekend op basis van een periode van 10 jaren en een rentevoet van 5,0 %.

 • 4.

  De belasting over de nog niet verstreken belastingjaren kan elk jaar worden afgekocht. De afkoopsom wordt bepaald op de contante waarde van de op 1 januari van het belastingjaar, waarin de afkoop plaatsvindt, nog te verschijnen belastingbedragen berekend naar een rentevoet van 5,0%.

 • 5.

   

  a. Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak als bedoeld in het eerste lid eindigt of wijzigt als gevolg van het overdragen van eigendom, bezit of beperkt recht, wordt de nieuwe genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met ingang van het eerstvolgende belastingjaar een aanslag ineens opgelegd voor de resterende belastingjaren van het belastingtijdvak, berekend overeenkomstig het vierde lid van dit artikel.

  • b.

   In afwijking van het bepaalde in onderdeel a, wordt op verzoek van de in dat onderdeel bedoelde belastingplichtige de jaarlijkse heffing overeenkomstig het eerste lid gecontinueerd. Het verzoek daartoe dient binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag ingevolge onderdeel a, schriftelijk bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar te worden ingediend

 • 6.

  Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en in de loop van het belastingtijdvak de eigendom, het bezit of het beperkt recht van een gedeelte van de onroerende zaak wordt overgedragen, wordt, voor de verdeling van de resterende belastingschuld, de maatstaf van heffing als bedoeld in artikel 4 voor de betreffende onroerende zaken opnieuw vastgesteld voor de nog niet verstreken belastingjaren.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de baatbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de baatbelasting.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening baatbelasting (druk)riolering cluster 6 G.van Dort Kroonweg, Plasweg en IJsermanweg”.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente

Waddinxveen in zijn openbare vergadering

van 25 mei 2011,

de griffier,                     de voorzitter,

(mr. F.W. van der Dussen)               (drs. H.P.L. Cremers)