Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leudal

Beleidsregel Procedureregeling voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeudal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Procedureregeling voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
CiteertitelBeleidsregel Procedureregeling voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1 en 6.7
 2. Besluit ruimtelijke ordening, art. 6.1.3.3
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-200801-07-200816-10-2008Nieuwe regeling

29-07-2008

Streekbode 13 augustus 2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Procedureregeling voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal;

gelet op artikel 6.1 en 6.7 Wet ruimtelijke ordening, artikel 6.1.3.3 Besluit ruimtelijke ordening en 4:81 e.v. Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de

Procedureregeling voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008 gemeente Leudal

Artikel 1. Begripsbepalingen

De regeling verstaat onder:

 • a.

  ruimtelijke ordening indient; aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 Wet

 • b.

  geen deel uitmaakt van of werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders en die belast is met de advisering over de op de aanvraag te nemen beschikking (artikel 6.1.1.1, onder c Besluit ruimtelijke ordening); adviseur: de door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen persoon of commissie, die

 • c.

  adviescommissie: schadebeoordelingscommissie als bedoeld in artikel 3, vijfde lid van deze regeling;

 • d.

  besluit: Besluit ruimtelijke ordening;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Leudal;

 • f.

  (derde-)belanghebbende: degene als bedoeld in artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening die heeft verzocht omten behoeve van de verwezenlijking van een project de bepalingen in een bestemmingsplan, een daaraan voorafgaand projectbesluit of een besluit als bedoeld in artikel 3.40, eerste lid van de Wet ruimtelijke Ordening, daaronder begrepen, op te nemen of te wijzigen dan wel om ontheffing te verlenen;

 • g.

  drempelbedrag: recht als bedoeld in artikel 6.4 Wet ruimtelijke ordening.

 • h.

  gemeente: gemeente Leudal;

 • i.

  planologische maatregel: oorzaak als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid Wet ruimtelijke ordening;

 • j.

  planschade: schade in de vorm van inkomensderving of een vermindering van de waarde van eenonroerende zaak als gevolg van een in artikel 6.1, tweede lid Wet ruimtelijke ordening genoemde oorzaak, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd;

 • k.

  wet: Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2. Opdrachtverstrekking

Binnen twaalf weken na het verstrijken van de termijnen als bedoeld in artikel 6.1.3.1 van het besluit verstrekt het college aan één of meerdere adviseurs gezamenlijk, opdracht om ter zake van een aanvraag advies uit te brengen, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 6.1.3.1 van het besluit of aan artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3. Adviseur of adviescommissie
 • 1.

  Voor de advisering over de op de aanvraag te nemen beschikking wordt door het college een adviseur aangewezen die beschikt over voldoende deskundigheid inzake advisering op het gebied van planschade;

 • 2.

  Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde adviseur, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op planschade vanwege inkomensderving en er, gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag, behoefte bestaat aan extra deskundigheid wordt door het college een tweede adviseur aangewezen die deskundig is op het gebied van accountancy of van financieel economische bedrijfsvoering;

 • 3.

  Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde adviseur, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op planschade vanwege waardevermindering van een onroerende zaak en er, gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag, behoefte bestaat aan extra deskundigheid wordt door het college een tweede adviseur aangewezen die deskundig is ter zake van de waardering van onroerende zaken en van waardevermindering daarvan als gevolg van een planologische verslechtering;

 • 4.

  Indien naar het oordeel van het college het tweede en het derde lid van toepassing zijn, worden zowel de in het tweede als het derde lid bedoelde adviseurs aangewezen;

 • 5.

  Bij aanwijzing van meerdere adviseurs vormen deze een adviescommissie, waarvan de in het eerste lid bedoelde adviseur voorzitter is.

 • 6.

  De adviescommissie wijst uit haar midden een rapporteur aan.

Artikel 4. Deskundigheid en onafhankelijkheid
 • 1.

  Voordat een persoon als adviseur wordt aangewezen, kan het college verlangen dat deze aantoont op grond van opleiding en ervaring deskundig te zijn met betrekking tot de in artikel 3, eerste, tweede of derde lid, bedoelde aspecten waarop deze persoon de aanvraag moet beoordelen;

 • 2.

  Een adviseur mag niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de raad. Eveneens mag een adviseur net betrokken zijn bij de planologische maatregel waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 5. Betrokkenheid aanvrager en andere belanghebbenden bij aanwijzing adviseur of adviescommissie
 • 1.

  Voordat het college de opdracht tot advisering zoals bedoeld in artikel 2 verstrekt, stelt het college de aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de (derde-)belanghebbenden op de hoogte van de aanwijzing van:

  • a.

   een adviseur als bedoeld in artikel 3, eerste lid

  • b.

   ofmeerdere adviseurs als bedoeld in artikel 3, vijfde lid;

 • 2.

  De aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de (derde-)belanghebbenden kunnen binnen twee weken na de mededeling als bedoeld in het eerste lid schriftelijk en voldoende gemotiveerd een verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs bij het college indienen;

 • 3.

  Het college beslist binnen twee weken na het verstrijken van de in het tweede lid bedoelde termijn over een ingediend verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs.

Artikel 6. Werkwijze adviseur of adviescommissie
 • 1.

  Het college stelt aan de adviseur of de adviescommissie alle op de aanvraag bestrekking hebbende informatie, alsmede de voor de beoordeling daarvan naar het oordeel van de adviseur of van de adviescommissie noodzakelijke bescheiden ter beschikking;

 • 2.

  Het college wijst uit de ambtelijke organisatie één of meer personen aan die de adviseur of de adviescommissie bij de uitvoering van de adviesopdracht bijstaat;

 • 3.

  De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie organiseert één of meerdere hoorzittingen, waar de aanvrager en de in het tweede lid bedoelde ambtelijke vertegenwoordiger(s) in de gelegenheid worden gesteld de aanvraag toe te lichten, onderscheidenlijk de voor de advisering over de aanvraag relevante informatie te verschaffen, dan wel een standpunt van de gemeente over de aanvraag aan de adviseur of de adviescommissie kenbaar te maken. Eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de (derde-)belanghebbenden worden eveneens in de gelegenheid gesteld hun standpunt kenbaar te maken;

 • 4.

  De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie bepaalt het tijdstip waarop de adviseur of de adviescommissie de situatie ter plaatse zal bezichtigen en nodigt de aanvrager voor plaatsopneming uit;

 • 5.

  Ten behoeve van een taxatie van een bij de aanvraag betrokken onroerende zaak, wordt door de adviseur of de voorzitter van de adviescommissie met de aanvrager een afspraak gemaakt;

 • 6.

  Van de in het derde lid bedoelde hoorzitting en van de in het vierde lid bedoelde bezichtiging wordt door, dan wel onder verantwoordelijkheid van, de adviseur of de voorzitter van de adviescommissie een verslag gemaakt, dat onderdeel vormt van het uit te brengen advies;

 • 7.

  Alvorens een advies uit te brengen zendt de adviseur of de adviescommissie binnen zestien weken na de dagtekening van de opdracht tot advisering een concept daarvan aan de gemeente, aan de aanvrager aan eventuele andere betrokken bestuursorganen en aan de (derde-)belanghebbenden. De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie kan deze termijn onder opgaaf van redenen met een daarbij aan te geven termijn met ten hoogste vier weken verlengen;

 • 8.

  De aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen alsmede (derde-)belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken na toezending van het conceptadvies schriftelijk hierop te reageren;

 • 9.

  In het geval tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de adviescommissie binnen vier weken na het verstrijken van de in het achtste lid bedoelde termijn een advies uit aan het college, waarbij de betreffende reacties zijn betrokken;

 • 10.

  In het geval geen of niet tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de adviescommissie binnen twee weken na het verstrijken van de in het achtste lid bedoelde termijn een advies uit aan het college.

Artikel 7. Slotbepalingen
 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2008 en vervalt zodra de "Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008" door de gemeenteraad wordt vastgesteld;

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als "Procedureregeling voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008".

Aldus vastgesteld op 29 juli 2008

Heythuysen,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL

De secretaris, De burgemeester,

A.Griekspoor -VerdurmenA.H.M. Verhoeven MPM