Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doesburg

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoesburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen
CiteertitelSubsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageVaststellingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2.
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-201101-01-2012Nieuwe regeling

26-05-2011

Regiobode, 1 juni 2011

26-05-2011/5
01-01-2012Intrekking

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

De raad van de gemeente Doesburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 april 2011;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen:

 

de Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg;

 • b.

  Rc-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m²K/W;

 • c.

  eigenaar-bewoner: eigenaar van een woning die deze zelf bewoont volgens de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens in de gemeente Doesburg.

 • d.

  gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Gelderland.

Artikel 2. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie kan slechts worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Doesburg.

Artikel 4. Subsidiabele activiteit

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van isolatie maatregelen aan de eigen woning, die wordt bewoont door de eigenaar-bewoner.

 • 2.

  De loonkosten van de maatregelen die door de eigenaar-bewoner worden uitgevoerd zijn niet subsidiabel.

Artikel 5. Weigeringsgronden

 • 1.

  Subsidie wordt geweigerd voor maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen.

 • 2.

  Subsidie wordt geweigerd voor zover voor een woning meer dan eenmaal subsidie wordt gevraagd.

Artikel 6. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • a.

   Aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

  • b.

   Aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.

  • c.

   Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning:

  • I.

   door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of;

  • II.

   door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rc-waarde) 2,5 m2 K/W is;

 • 2

  de woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980;

 • 3

  de woning heeft op peildatum 1 januari 2009 een WOZ-waarde van maximaal € 350.000,--;

 • 4

  de woning heeft een woonbestemming.

Artikel 7. Eisen aan in te dienen verzoeken.

 • 1.

  Het college stelt een aanvraagformulier vast voor de aanvraag tot subsidieverlening. Op het aanvraagformulier is vermeld welke bijkomende stukken moeten worden verstrekt.

 • 2.

  Het college beslist binnen 8 weken na het tijdstip van binnenkomst van de aanvraag.

Artikel 8. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 bedraagt € 75.000,-.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,-- inclusief btw per woning.

Artikel 10. Behandeling subsidieaanvragen

 • 1.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Later ingekomen aanvragen die tot overschrijding van het subsidieplafond zouden kunnen leiden worden geweigerd.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

Artikel 11. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidieverstrekking;

 • b.

  een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 • c.

  op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

 • d.

  wanneer de maatregelen door de bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn loonkosten niet subsidiabel.

  • Artikel 12. Subsidievaststelling

  • 1.

   Het college stelt een aanvraagformulier vast voor de aanvraag tot subsidievaststelling. Op het aanvraagformulier is vermeld welke bijkomende stukken moeten worden verstrekt.

  • 2.

   Het college beslist binnen 8 weken na de aanvraag subsidievaststelling.

    

Artikel 12 Subsidievaststelling

 • 1.

  Het college stelt een aanvraagformulier vast voor de aanvraag tot subsidievaststelling. Op het aanvraagformulier is vermeld welke bijkomende stukken moeten worden verstrekt.

 • 2.

  Het college beslist binnen 8 weken na de aanvraag subsidievaststelling.

Artikel 13 Betaling

De betaling vindt plaats binnen 6 weken na de subsidievaststelling.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen.

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Doesburg in de openbare vergadering van 26 mei 2011.

De griffier, De voorzitter,

J.B. Voorhof drs. C.J.G. Luesink