Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leudal

Beleidsregel parkeercompensatie en instelling van een parkeerfonds

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeudal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel parkeercompensatie en instelling van een parkeerfonds
CiteertitelBeleidsregel parkeercompensatie en instelling van een parkeerfonds
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2007Nieuwe regeling

26-06-2007

Streekbode 11 juli 2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel parkeercompensatie en instelling van een parkeerfonds

 

 

Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1  

Parkeervoorziening: De ruimte om motorvoertuigen te plaatsen ten behoeve van het parkeren en/of ten behoeve van het laden en lossen.

 

Parkeerfonds: Een dor de gemeente ingesteld fonds, waarin financiële bijdragen worden gestort, waarmee de parkeervoorzieningen worden gerealiseerd die niet door de initiatiefnemer zijn gerealiseerd bij het initiatief, noch zijn gerealiseerd op het terrein van derden.

 

Terrein/bouwperceel: Een aaneengesloten stuk grond waarop een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan.

Paragraaf 2 Parkeerfonds

Artikel 2  

 • 1.

  Indien bij een bouwplan te weinig parkeervoorzieningen op eigen terrein aanwezig zijn, dient compensatie plaats te vinden.

 • 2.

  Het aantal benodigde parkeervoorzieningen wordt berekend aan de hand van de normen in het bestemmingsplan en indien deze ontbreken aan de hand van de normen van het C.R.O.W. waarnaar de Bouwverordening verwijst.

 • 3.

  De compensatie genoemd in lid 1 van dit artikel bedraagt € 3.000 per parkeervoorziening.

 • 4.

  Het compensatiebedrag dient gestort te worden in het gemeentelijk parkeerfonds.

Artikel 3  

Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten geheel of gedeeltelijk af te wijken van het bepaalde in artikel 2 als:

 • a.

  wordt aangetoond dat een parkeervoorziening wordt gerealiseerd op het terrein van derden, en

 • b.

  de parkeervoorziening een functionele relatie heeft met het initiatief dat voor de toename van de parkeerdruk zorgt, en

 • c.

  de voorziening openbaar is en dit ook uitstraalt, en

 • d.

  de aanwezigheid van de voorziening op lange termijn is gewaarborgd.

Hierbij blijft het bepaalde in artikel 2 over parkeernormen onverminderd van kracht.

Artikel 4  

Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten geheel of gedeeltelijk af te wijken van het bepaalde onder artikel 2.

Paragraaf 3 Procedure beleidsregel

Artikel 5  

 • 1.

  Deze beleidsregel dient aangehaald te worden als "Beleidsregel parkeercompensatie en instelling van een parkeerfonds".

 • 2.

  De beleidsregel treedt in werking de dag na publicatie.

Artikel 6  

Voor plannen die zijn ingekomen voor inwerkingtreding van deze beleidsregel maar waarover door het college nog geen besluit is genomen, geldt deze beleidsregel ook.