Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven
CiteertitelSubsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23
  2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-03-201101-01-2011nieuwe regeling

17-02-2011

Gemeenteblad 2011, 06, 02-03-2011

VLD/2011/40345

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven

De gemeenteraad van Vlaardingen;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 december 2010, R. nr ;

Overwegende: - dat de minister voor Wonen, Wijken en Integratie het van belang acht dat bewoners van wijken die

met problemen kampen, de gelegenheid krijgen om met initiatieven te komen om de leefbaarheid

van hun wijk te verbeteren;

- dat de fondsbeheerders van het Gemeentefonds daartoe jaarlijks ten behoeve van de G31-

gemeenten een integratie-uitkering storten in het Gemeentefonds;

- dat het voor de gemeente noodzakelijk is om regels te stellen voor de subsidieverstrekking aan

bewoners uit deze integratie-uitkering; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit vast te stellen de volgende: Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder: a. voucher: subsidie in de vorm van een of meer waardebonnen van maximaal € 5.000, - (per voucher), waarmee bewoners van een aangewezen wijk diensten en producten kunnen inkopen om hun initiatief uit te voeren;

b. initiatief: een plan om de leefbaarheid in de eigen wijk, buurt of straat te verbeteren en/of de sociale cohesie te versterken;

c. initiatiefnemer(s): individuele of georganiseerde bewoners, die een aanvraag indienen om een initiatief uit te voeren, met uitzondering van een politieke partij;;

d. leefbaarheid: de kwaliteit van de woon- en leefomgeving;

e. sociale cohesie: sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners;

2

f. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen;

g. regiegroep: een door het college gemandateerde groep bewoners uit de wijk waar het vouchersysteem zal worden uitgevoerd, dan wel een afvaardiging van voor de wijk relevante groepen uit bijvoorbeeld: het verenigingsleven, eventueel ondersteund door woningbouwcorporatie,

professionals of de gemeente en raadsleden;

h. kasbeheerder: degene die door het college is aangewezen voor het beheer van de integratie-uitkering en die verantwoordelijk is voor de verzilvering van vouchers;

i. wijkraadpleging: een bijeenkomst in de wijk, een digitale of schriftelijke raadpleging van bewoners van de wijk of een andere vorm, waarbij een of meer initiatieven aan de bewoners worden voorgelegd.

Artikel 2 Bevoegdheid college en mandatering regiegroep

1. Het college kan een of meer wijken aanwijzen waar het vouchersysteem van toepassing is.

2. Het college bepaalt hoe het beschikbare bedrag over de wijken wordt verdeeld,

3. Het college kan bepalen dat maximaal 10% van het beschikbare bedrag wordt gereserveerd voor de

kosten die het maakt bij de uitvoering van deze verordening.

4. Het college wijst een ambtelijk kasbeheerder aan die de integratie-uitkering beheert.

5. Het college kan een subsidieplafond vaststellen.

6. Het college kan een regiegroep aanwijzen en deze groep mandaat verlenen om de vouchers te

beheren en te verstrekken.

Artikel 3 Reikwijdte van de verordening

1. Deze verordening is van toepassing op het verstrekken van vouchers uit de integratie-uitkering in het Gemeentefonds.

2. De Algemene Subsidieverordening Vlaardingen is niet van toepassing.

Artikel 4 Aanvraag vouchers

1. Initiatiefnemers kunnen een of meer vouchers aanvragen bij het college.

2. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend en omvat de volgende gegevens:

a. naam, contactadres, telefoonnummer en handtekening van de initiatiefnemer;

b. een beschrijving van de inhoud, uitvoering en planning van het initiatief, waarbij wordt aangegeven hoe dit de leefbaarheid in de wijk, buurt of straat verbetert;

c. een kostenraming en het gewenste aantal vouchers voor de uitvoering van het initiatief;

d. een mededeling of tevens elders een subsidie is aangevraagd.

3. Indien de aanvraag onvoldoende informatie bevat voor een goede beoordeling daarvan, geeft het college aan de initiatiefnemer aan, binnen een termijn van 4 weken, hoe hij de aanvraag kan aanvullen.

4. De aanvragen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen.

5. Wanneer de initiatiefnemer de gelegenheid heeft gehad zijn aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag.

6. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 01-01-2011 tot 1 november 2011.

Artikel 5 Verstrekking vouchers

1. Het college beslist binnen 4 weken na ontvangst van een aanvraag tot maximaal € 10.000,-- over het verstrekken van de vouchers

2. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag van meer dan € 10.000,-- over het verstrekken van de vouchers.

3. Een aanvraag kan alleen worden ingewilligd als deze aan de eisen van deze verordening voldoet.

4. Het college informeert de initiatiefnemer over de in lid 1 en,lid 2 genoemde besluiten.

5. Het college organiseert zo spoedig mogelijk een wijkraadpleging of agendeert het initiatief op een al geplande wijkraadpleging, wanneer sprake is van een initiatief van meer dan € 10.000..

6. Door middel van een wijkraadpleging wordt bepaald of een initiatief de benodigde vouchers krijgt.

7. Bij de verstrekking van vouchers kan het college bepalen dat binnen een bepaalde termijn met de uitvoering van het initiatief wordt gestart.

8. De vouchers worden tot uiterlijk 1 december 2011 verstrekt. Een initiatief dient uiterlijk 31 december 2011 te zijn uitgevoerd.

Artikel 6 Weigeringsgronden

1. Het verstrekken van vouchers kan worden geweigerd, indien naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat:

a. het initiatief niet haalbaar of uitvoerbaar is binnen de in de aanvraag vermelde planning;

b. de initiatiefnemer doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet of gemeentelijk beleid;

c. het initiatief betrekking heeft op privébelangen van de initiatiefnemer;

d. het beheer en onderhoud van de voorgestelde fysieke verbeteringen van de leefomgeving niet kunnen worden gewaarborgd;

e. door de verstrekking het subsidieplafond wordt overschreden;

f. er elders al een subsidie is aangevraagd voor een gelijksoortig initiatief.

Artikel 7 Verplichtingen college

1. Het college is verplicht om alle betrokken bewoners te informeren over de mogelijkheden die dit vouchersysteem hen biedt, onder meer via de website en de gemeentepagina.

2. Het college maakt na de toetsing of de wijkraadpleging algemeen bekend welke initiatieven vouchers hebben gekregen.

3. Indien er een regiegroep is aangewezen is deze verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak onder de bewoners voor het vouchersysteem.

Artikel 8 Verplichtingen van de initiatiefnemer

1. De initiatiefnemer zorgt ervoor dat de vouchers worden besteed aan de uitvoering van het initiatief en administreert de uitgaven zorgvuldig.

2. De initiatiefnemer doet zo spoedig mogelijk mededeling aan het college van veranderde omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van het initiatief.

3. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak onder de bewoners als de aard van het initiatief dat noodzakelijk maakt.

4. De initiatiefnemer legt verantwoording af aan het college over het plan en de gemaakte kosten uiterlijk 3 maanden na uitvoering. Binnen 3 maanden na uitvoering wordt een controlebezoek afgelegd door een vertegenwoordiger van de regiegroep

Artikel 9 Wijze van besteding van de vouchers

1. De initiatiefnemer kan voor de betaling van de kosten van uitvoering van het initiatief een voucher verzilveren bij de kasbeheerder

2. De kasbeheerder kan een betaling weigeren indien hij gegronde reden heeft om aan te nemen dat deze betaling niet wordt aangewend voor de uitvoering van het initiatief.

3. De voucher kan, na overlegging van facturen, worden verzilverd door:

a. in te kopen diensten en producten door de kasbeheerder te laten betalen;

b. deze om te zetten in contant geld, tot maximaal € 500,-- per keer;

c. het bedrag te laten overmaken naar een bankrekening.

4. Voorschotten worden in principe niet verstrekt.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking daarvan en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

2. De verordening wordt aangehaald als “Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven”

Nota-toelichting op de Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven

De fondsbeheerders van het Gemeentefonds storten ten behoeve van de G31-gemeenten een bedrag Van € 10 miljoen als integratie-uitkering in het Gemeentefonds. Dit biedt de bewoners van de wijken die met problemen kampen, de gelegenheid met initiatieven te komen om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren en de sociale cohesie te versterken. Deze initiatieven zullen worden gefinancierd door de uitgifte van vouchers (waardebonnen) die bij de gemeente kunnen worden ingediend om de producten en diensten ter uitvoering van de initiatieven te bekostigen. Om er zeker van te zijn dat de bewonersbudgetten bij de bewoners terecht komt, heeft de minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) aan de Tweede Kamer toegezegd dat er een modelverordening wordt ontwikkeld voor de G31-gemeenten voor de implementatie van het vouchersysteem.

De contouren van het vouchersysteem zijn opgezet door het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA). Dit systeem geeft bewoners zeggenschap over de keuze, de financiering en de uitvoering van hun initiatief. Het gaat hierbij nadrukkelijk om initiatieven van onderop, van de bewoners zelf. De modelverordening is aan de hand van bovenstaande beleidslijnen en voorbeelden van subsidieverordeningen en regels voor wijkbudgetten opgesteld in samenspraak met het Directoraat-Generaal WWI, het LSA, de Woonbond en een representatieve vertegenwoordiging van de G31-

gemeenten. De modelverordening heeft als basis gediend voor de Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven van de gemeente Vlaardingen. Artikelgewijze toelichting

In aanvulling op de algemene toelichting zijn hieronder, voor zover nodig, de onderdelen van de verordening artikelsgewijs toegelicht. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a. voucher

Een voucher is een subsidie in de zin van artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De algemene bepalingen van de Awb zijn hierop van toepassing. In aanvulling daarop zijn de specifieke bepalingen van deze verordening op de voucher van toepassing.

Vouchers zijn waardebonnen met een tegenwaarde van maximaal € 5.000, - per stuk. Indien gewenst, kan deze tegenwaarde ook lager zijn, afhankelijk van het gevraagde bedrag. Voor een initiatief kunnen

ook meerdere vouchers worden ingezet. De vouchers kunnen alleen bij de gemeente worden ingewisseld. b. initiatief

De voucherregeling is bedoeld voor alle initiatieven die de leefbaarheid van de wijk, buurt of straat vergroten. Vele initiatieven zijn denkbaar: verbeteren van de veiligheid van een plein of park, project voor jongeren die werkloos zijn, maatregelen om overlast van jongeren terug te dringen, speelplekken, hangplekken, buurtkrant, website van de wijk, wijkfeest, sportdag, bekostigen beplanting en bloembakken, presentjes voor nieuwe bewoners in de wijk, opstellen leefregels buurt, inhuren van

onafhankelijke bewonersondersteuning voor bijvoorbeeld woonwensonderzoek, second opinion bij sloop of renovatie en nieuwe manieren om alle bewoners bij de wijk te betrekken. De voucherregeling kan niet worden benut voor puur individuele projecten als het opknappen van een woonhuis van een bewoner. Zie in dit verband de weigeringsgrond van artikel 6, onderdeel c. c. initiatiefnemer

De aanvrager of initiatiefnemer is altijd een individuele bewoner of een groep van bewoners uit een aangewezen wijk. Als het gaat om een groep bewoners, is de organisatievorm daarvan niet van belang, wel de doelstelling van deze groep. Het kan hierbij zowel om bestaande groepen of bewonersorganisaties gaan, als speciaal voor het initiatief opgerichte groepen. De vouchers kunnen niet aan professionele instellingen, bedrijven of politieke partijen worden gegeven.

De nadruk ligt op bewonersinitiatieven van de bewoners. De doelstelling van de initiatiefnemer, individuele bewoner of bewonersgroep, moet zijn de leefbaarheid van de bewoners van de wijk te verbeteren. Deze doelstelling hoeft niet formeel te zijn vastgelegd, maar kan bijvoorbeeld blijken uit het voorgedragen projectplan. g. regiegroep

De regiegroep kan een bestaande organisatie van bewoners zijn dan wel een voor de uitvoering van het vouchersysteem gevormde groep, bestaande uit een afvaardiging van voor de wijk relevante groepen uit

bijvoorbeeld het verenigingsleven (sportverenigingen, ouderverenigingen, culturele en etnisch georiënteerde verenigingen, buurt- en straatgroepen, jongerengroepen, huurdersorganisaties enz.). Wijkbetrokken professionals of woningbouwcorporaties kunnen gevraagd worden een bijdrage te leveren aan het stimuleren en ondersteunen van de regiegroep. In het geval van het beschikbaar stellen van een gemeentelijke functionaris (ambtenaar) door het college kan deze voor de regiegroep ook als vraagbaak en intermediair fungeren naar de gemeentelijke organisatie. Artikel 2 Bevoegdheid college en mandatering regiegroep

Eerste lid

Het college is vrij in de keuze van de wijken. De aanwijzing van een of meer wijken is alleen geldig voor het budget dat in 2011 beschikbaar komt. In 2012 moet opnieuw een aanwijzing plaatsvinden. Dat kan dezelfde wijk of een andere zijn, of een combinatie daarvan. Tweede lid

Bij aanwijzing van meer dan een wijk is het college vrij in de verdeling van het bedrag van de integratie-uitkering over de aangewezen wijken. Het toegekende bedrag kan dus per wijk verschillen. Vijfde lid

Met dit artikel wordt voldaan aan artikel 4:25 van de Awb waarin is bepaald dat het subsidieplafond bij of krachtens wettelijk voorschrift wordt vastgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat bij het indienen van

meerdere initiatieven het maximale budget wordt overschreden. Het subsidieplafond kan worden gelijkgesteld aan de hoogte van de integratie-uitkering, eventueel verminderd met de beheerskosten op

grond van het derde lid. Zesde lid

Gelet op het streven dat de regie van de initiatieven bij voorkeur bij de bewoners zelf komt te liggen, dient het college zich ervoor in te spannen om in de aangewezen wijk een regiegroep te zoeken dan wel

te bevorderen dat een regiegroep wordt samengesteld. Als blijkt dat de bewoners van de wijk dit afwijzen of dit anderszins niet lukt, kan het college een ambtenaar mandateren om de regie voor het college te

voeren. Artikel 3 Reikwijdte van de verordening

Eerste lid

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op de integratie-uitkering uit het Gemeentefonds. Dit laat onverlet dat de algemene regels van de Awb ook van toepassing zijn. Zie ook de toelichting op artikel 1,

onder a. Tweede lid

Indien de gemeente een Algemene subsidieverordening (ASV) heeft, is daarin waarschijnlijk bepaald dat de ASV voor alle subsidievormen geldt. Om te voorkomen dat de ASV ook op deze subsidieverordening

van toepassing is, is het tweede lid opgenomen. Artikel 4 Aanvraag vouchers

Tweede lid

Het initiatief moet al een redelijk uitgewerkt plan zijn. Daarom zijn in lid 2, onder a tot en met d een aantal verplichte indieningsvereisten opgenomen als omschrijving, uitvoering, planning en kostenraming van het initiatief. Zie voor de mogelijke vormen van initiatieven de toelichting op artikel 1, onderdeel b. Derde lid

Indien het initiatief niet voldoet aan de indieningsvereisten van het tweede lid, kan het college om aanvulling vragen. Hierbij kan de initiatiefnemer ook actief worden ondersteund om het initiatief goed uit

te werken. Artikel 5 Verstrekking vouchers

De vouchers worden verstrekt aan de initiatiefnemer. Initiatiefnemer zijn individuele bewoners of een bewonersgroep. Indien sprake is van een individuele bewoner als initiatiefnemer, dan worden de vouchers op naam van deze individuele bewoner gezet.

Bij een bewonersgroep als initiatiefnemer zijn er twee mogelijkheden. Indien de groep rechtspersoonlijkheid heeft, worden de vouchers op naam van deze rechtspersoon gezet. Indien de groep geen rechtspersoonlijkheid heeft, worden de vouchers op naam van een natuurlijk persoon gezet, zijnde de contactpersoon van deze groep bewoners. Zesde lid

Het is van belang om een wijkraadpleging op korte termijn te organiseren. Dit is in de eerste plaats van belang om te voorkomen dat het enthousiasme waarmee het initiatief is ingediend, zou verdampen. In de tweede plaats geldt dat bij te lang uitblijven van de wijkraadpleging het subsidieplafond zou kunnen worden bereikt, doordat initiatieven tot € 10.000, - zonder wijkraadpleging kunnen worden gehonoreerd. Artikel 6 Weigeringsgronden

Een aanvraag kan ook gedeeltelijk worden ingewilligd en gedeeltelijk worden geweigerd. De weigering van een aanvraag om een voucher dient uiteraard gemotiveerd te worden met vermelding van de

weigeringsgrond. Eerste lid, onderdeel d

Beheer en onderhoud van fysieke verbeteringen van de leefomgeving (zoals kinderspeelplaatsen en hangplekken) is noodzakelijk om verloedering tegen te gaan. Vaak is het beheer en onderhoud echter een struikelblok bij het verwezenlijken van goede initiatieven. Het is daarom van belang dat in de aanvraag (het initiatief) wordt aangegeven hoe het beheer en onderhoud is gewaarborgd. De initiatiefnemers kunnen hiervoor zelf borg staan, het college kan beslissen om het beheer en onderhoud op zich te nemen of een derde partij, zoals een corporatie of commercieel bedrijf, kan hierin een rol spelen. Een combinatie van deze opties is uiteraard ook mogelijk. Artikel 7 Verplichtingen college

De informatieplicht van het eerste en tweede lid is bedoeld om draagvlak en betrokkenheid van de bewoners van de wijk, buurt of straat te waarborgen. Het initiatief is nadrukkelijk bedoeld voor het collectief belang van de wijk, buurt of straat. In het derde lid is uitdrukkelijk opgenomen dat de regiegroep verantwoordelijk is voor het creëren van