Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Provincie Gelderland

Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Gelderland
Officiële naam regelingSubsidieverordening vitaal Gelderland 2011
CiteertitelSubsidieverordening vitaal Gelderland 2011
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpsubsidies, zorg en welzijn, verkeer en vervoer, natuur en landschap, huisvesting, economische zaken, milieu, bibliotheken, ouderenzorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De inwerkingtreding van titel 3.4 Externe veiligheid van deze verordening is vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van 8 maart 2011, zaaknummer 2010-020425 (Provinciaal Blad nr. 2011/55 van 11 maart 20111), op 14 maart 2011.  

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, artikel 143, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regels subsidieverordening vitaal Gelderland 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-201108-11-2011Nieuwe regeling

16-02-2011

Provinciaal Blad nr. 2011/39

PS2011-77

Tekst van de regeling

Vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 10 november 2010, nummer PS2010-768 (Provinciaal Blad nr. 2010/141 van 25 november 2010). In werking getreden op 1 januari 2011. Laatstelijk gewijzigd bij besluit van Provinciale Staten van 16 februari 2011, PS2011-77 (Provinciaal Blad nr. 2011/39 van 17 februari 2011). In werking getreden op 18 februari 2011.

 

Algemene- en procedurele bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  VwEU: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

 • b.

  AsG: de Algemene subsidieverordening Gelderland 1998;

 • c.

  Meerjarenprogramma: Provinciaal Meerjarenprogramma voor het gebiedsgerichte beleid als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet inrichtting landelijk gebied;

 • d.

  Plattelandsontwikkelingsprogramma: het Nederlandse programma voor plattelandsontwikkeling 2007 tot en met 2013 als bedoeld in artikel 15 van Verordening (EG) 1698/2005;

 • e.

  EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling;

 • f.

  groenblauwe diensten: bovenwettelijke publieke prestaties gericht op realisatie van maatschappelijke wensen op terreinen als natuur, landschap, waterbeheer en recreatief medegebruik die passen binnen de Nederlandse catalogus Groenblauwe Diensten 2007;

 • g.

  Gebiedsuitvoeringsprogramma: een gemeentelijk programma voor de uitvoering van groenblauwe diensten;

 • h.

  Opplussen woningen: het aanbrengen van aanpassingen in bestaande eengezinswoningen, waardoor mensen die een beperking hebben of ouder zijn dan 55 jaar langer zelfstandig kunnen blijven wonen;

 • i.

  bio-based economy: een economie waarin op duurzame en efficiënte wijze biomassa wordt ingezet voor productie van chemische grondstoffen, materialen, brandstoffen, elektriciteit en warmte zonder negatieve effecten op biodiversiteit en voedselvoorziening;

 • j.

  cultuurhistorische waarden: objecten of structuren van historisch-bouwkundige, archeologische of historisch-geografische waarde of landschapshistorische, geomorfologische elementen, opgenomen in de cultuurhistorische beleidskaart van de provincie Gelderland of de gemeentelijke lijst van beschermde objecten of structuren;

 • k.

  beleidskader Belvoir: het geldend provinciaal beleid op het gebied van cultuurhistorie;

 • l.

  molen: een door wind-, water- of dierkracht aangedreven krachtwerktuig, inclusief het bouwwerk waarin bedoeld werktuig zich bevindt en dat daartoe specifiek is opgericht, bestemd of geschikt voor de uitoefening van het molenaarsmaalbedrijf of de polderbemaling.

Artikel 1.2 Bevoegdheid Gedeputeerde Staten
 • 1 Gedeputeerde Staten zijn bevoegd tot verstrekking van subsidie als bedoeld in deze verordening.

 • 2 Gedeputeerde Staten kunnen voor de subsidietitels in deze verordening Regels vaststellen.

 • 3 Gedeputeerde Staten kunnen een voorschot ambtshalve verlenen.

Artikel 1.3 Algemene bepalingen subsidieverstrekking
 • 1 Een subsidie wordt uitsluitend verstrekt:

  • a.

   voor eenmalige activiteiten of het starten van activiteiten;

  • b.

   voor kosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de totstandkoming van activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt, en

  • c.

   als de begroting van de activiteit sluitend is.

 • 2 Subsidie wordt voor dezelfde activiteit slechts eenmaal verstrekt.

 • 3 In afwijking van het tweede lid kan een eenmalige vervolg- of voortzettingssubsidie worden verstrekt voor activiteiten die aantoonbaar succesvol zijn gebleken en waarbij de vervolg- of voortzettingssubsidie wordt aangevraagd voor activiteiten waarmee een nieuwe, nog niet eerder bereikte doelgroep wordt bereikt.

 • 4 In afwijking van artikel 1.6, eerste lid, van de AsG kan subsidie worden verstrekt aan natuurlijke personen en rechtspersonen, die gericht zijn op het behalen van winst.

 • 5 Artikel 1.7, eerste lid, aanhef en onder c, van de AsG is niet van toepassing.

 • 6 Indien Gedeputeerde Staten regels hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 1.2, tweede lid, wordt subsidie op grond van de desbetreffende titel slechts verstrekt overeenkomstig de vastgestelde regels, behoudens het bepaalde in artikel 7.1.

Artikel 1.4 Niet subsidiabele kosten

Er wordt geen subsidie verstrekt voor:

 • a.

  kosten die uit andere hoofde zijn of kunnen worden gesubsidieerd;

 • b.

  kosten die zijn gemaakt voorafgaand aan de ontvangstdatum van de aanvraag, tenzij deze kosten zijn gemaakt nadat het voornemen tot uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd aantoonbaar kenbaar is gemaakt aan het provinciebestuur en zij beperkt blijven tot maximaal 10% van de subsidiabele kosten;

 • c.

  verrekenbare of compensabele belastingen, heffingen of lasten;

 • d.

  kosten van rente, bankdiensten, financieringen, gerechtelijke procedures, boetes en sancties alsmede leges bij gemeentelijke aanvragen;

 • e.

  kosten van activiteiten die redelijkerwijs kunnen worden gedekt uit de inkomsten die met deze activiteiten verband houden;

 • f.

  kosten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan gangbare minimumkwaliteitseisen;

 • g.

  kosten van reguliere werkzaamheden van de aanvrager;

 • h.

  exploitatiekosten die geen verband houden met de aanloopfase van een activiteit;

 • i.

  kosten gemaakt na beëindiging van activiteiten met uitzondering van accountantskosten zoals bedoeld in artikel 5.5, eerste lid, van de AsG.

Artikel 1.5 Uurloon en uurtarief bij eigen inzet personeel
 • 1 Voorzover uurloon subsidiabel is wordt dit berekend door het brutoloon volgens de loonstaat van de betrokken medewerker(s), exclusief volledige winstafhankelijke uitkeringen, verhoogd met de wettelijke dan wel op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigde opslagen voor sociale lasten, gedeeld door 1.600 uren op basis van een volledig dienstverband en bedraagt maximaal € 110,--.

 • 2 Voorzover integrale uurtarieven subsidiabel zijn worden deze berekend door één van de volgende methoden:

  • a.

   een vast uurtarief van maximaal € 35,--.

  • b.

   het per medewerker berekend uurloon vermeerderd met een opslag voor indirecte kosten van maximaal 20% van het uurloon, of

  • c.

   het per medewerker berekend uurloon vermeerderd met een opslag voor indirecte kosten dat groter is dan 20% van het uurloon, waarbij de opslag wordt berekend op basis van een gebruikelijke en controleerbare methodiek, die is gebaseerd op bedrijfseconomisch en maatschappelijk aanvaardbare grondslagen en bevat geen winstopslag.

 • 3 Voorzover het uurloon voor zelfstandigen en Directeur Groot Aandeelhouders of andere personen waarbij het loon niet eenduidig bepaald kan worden subsidiabel is, bedraagt dit maximaal € 35,--

Hoofdstuk 2 Procedurele bepalingen

De aanvraag
Artikel 2.1 Reeds gestarte activiteiten

In afwijking van artikel 2.1, eerste lid, van de AsG kan met de uitvoering van de activiteiten een begin worden gemaakt indien het voornemen tot uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd aantoonbaar kenbaar is gemaakt aan het provinciebestuur.

Artikel 2.2 Beslistermijn verlening
 • 1 In afwijking van artikel 3.2, eerste lid, van de AsG beslissen Gedeputeerde Staten op de aanvraag binnen dertien weken na de ontvangst van de aanvraag.

 • 2 Indien Gedeputeerde Staten data voor het indienen van een aanvraag hebben vastgesteld beslissen zij op de aanvraag binnen dertien weken na deze datum.

 • 3 Gedeputeerde Staten kunnen de beslissing als bedoeld in de eerste en tweede lid, eenmaal voor ten hoogste dertien weken verdagen. 

Verplichtingen van de subsidieontvanger
Artikel 2.3 Uitvoering van activiteiten
 • 1 De activiteiten starten uiterlijk binnen acht weken na subsidieverstrekking, tenzij anders bepaald.

 • 2 De activiteiten worden afgerond binnen drie jaar na de subsidieverstrekking, tenzij anders bepaald.

Artikel 2.4 Administratie

Onverminderd artikel 4.2 van de AsG is de subsidieontvanger verplicht een administratie te voeren die te allen tijde de informatie bevat die nodig is voor een juist inzicht in de realisatie van de te subsidiëren activiteiten en voor een juiste subsidieverstrekking, hetgeen inhoudt dat:

 • a.

  alle ontvangsten en uitgaven in de administratie zijn vastgelegd met onderliggende bewijsstukken;

 • b.

  bewijsstukken, als onderdeel van de administratie, aanwezig zijn ten name van de gesubsidieerde en dat daaruit de aard en hoeveelheid van de geleverde goederen en diensten duidelijk blijkt, en

 • c.

  uit de urenregistratie blijkt dat de gedeclareerde mensuren daadwerkelijk zijn gemaakt en rechtstreeks toe te rekenen zijn aan het project waarvoor de subsidie is verleend.

Voortgang uitvoering
Artikel 2.5 Voortgang uitvoering

De subsidieontvanger brengt eenmaal per jaar, tenzij anders bepaald, schriftelijk verslag uit aan Gedeputeerde Staten over de inhoudelijke en financiële voortgang van de activiteiten.

Subsidievaststelling
Artikel 2.6 Aanvraag subsidievaststelling

In afwijking van artikel 5.1, eerste lid, van de AsG dient de subsidieontvanger de aanvraag tot subsidievaststelling in binnen drie maanden na afloop van de activiteiten, tenzij anders bepaald.

Artikel 2.7 Verdaging beslistermijn vaststelling

Onverminderd het bepaalde in artikel 5.3 van de AsG kunnen Gedeputeerde Staten de beslissing op de aanvraag tot subsidievaststelling met ten hoogste dertien weken verdagen.

Verplichtingen subsidieontvanger na subsidievaststelling
Artikel 2.8 Instandhouding
 • 1 Indien met subsidie verkregen goederen en rechten binnen vijf jaar na de subsidievaststelling worden vervreemd of anderszins aan derden ter beschikking worden gesteld, is de subsidieontvanger gehouden hiervan een melding te doen en de verstrekte subsidie terug te betalen, tenzij anders bepaald.

 • 2 Gedeputeerde Staten stellen het bedrag van de terug te betalen subsidie vast binnen dertien weken nadat zij kennis hebben gekregen van de omstandigheid bedoeld in het vorige lid.

Artikel 2.9 Vergoedingsplicht

Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van subsidieontvanger beslissen dat de vergoeding als bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, van de AsG niet verschuldigd is, indien aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a.

  de activiteiten worden door een ander overgenomen;

 • b.

  de realisatie van de doelstelling komt niet in gevaar, en

 • c.

  de activa en passiva worden tegen boekwaarde, bepaald op grond van historische kostprijs, overgenomen door de rechtsopvolger.

Bijzondere bepalingen subsidieverstrekking

Hoofdstuk 3 Milieu, Water, Landelijk Gebied

Titel 3.1 Klimaat
Artikel 3.1.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten ter uitvoering van het Gelders Klimaatprogramma 2008-2011 die gericht zijn op:

 • a.

  het terugdringen van energieverbruik;

 • b.

  het opwekken en benutten van duurzame energie en het stimuleren van een bio-based economy;

 • c.

  het efficiënt gebruik van fossiele energie;

 • d.

  het verbeteren van klimaatbestendigheid.

Titel 3.2 Provinciaal meerjarenprogramma Vitaal Platteland en plattelandsontwikkelingsprogramma
Artikel 3.2.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten ter uitvoering van het meerjarenprogramma en het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor zover zij betrekking hebben op de volgende thema’s:

 • a.

  natuur;

 • b.

  landbouw;

 • c.

  recreatie;

 • d.

  landschap;

 • e.

  water;

 • f.

  bodem.

Artikel 3.2.2 Bijzondere bepalingen
 • 1 Onverminderd het in artikel 3.1, tweede lid, van de AsG bepaalde kunnen subsidies van meer dan € 25.000,-- in het kader van grondverwerving en pachtafkoop ten behoeve van natuur en losse kavelruil op grond van de thema's a en b van artikel 3.2.1 worden vastgesteld zonder voorafgaand besluit tot subsidieverlening.

 • 2 Voor subsidies verstrekt in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma, bewaart de subsidieontvanger de administratie tot 31 december 2020, tenzij anders bepaald. 

Artikel 3.2.3 Uitzonderingsbepalingen
 • 1 In afwijking van artikel 1.4, aanhef en onder b, zijn binnen het Plattelandsontwikkelingsprogamma voorafgaand aan de ontvangstdatum van de aanvraag geen andere kosten dan voorbereidingskosten subsidiabel, voorzover deze kosten niet eerder dan een jaar voor de ontvangstdatum van de aanvraag zijn gemaakt.

 • 2 In afwijking van artikel 1.4, aanhef en onder b en artikel 2.1 mogen ten aanzien van subsidies in het kader van grondverwerving en pachtafkoop ten behoeve van natuur, de activiteiten zijn voltooid voordat de subsidie wordt aangevraagd.

Titel 3.3 Groenblauwe diensten
Artikel 3.3.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • a.

  het opstellen en uitvoeren van een gebiedsuitvoeringsprogramma;

 • b.

  activiteiten die betrekking hebben op groenblauwe diensten.

Artikel 3.3.2 Aanvrager
 • 1 Subsidie als bedoeld in artikel 3.3.1, aanhef en onder a, wordt verstrekt aan gemeenten.

 • 2 Subsidie als bedoeld in artikel 3.3.1, aanhef en onder b, wordt verstrekt aan waterschappen. 

Artikel 3.3.3 Uitzonderingsbepaling

Artikel 1.3, eerste lid, aanhef en onder a en b, en artikel 1.3, tweede lid, is niet van toepassing op het verstrekken van subsidie ingevolge deze titel.

Titel 3.4 Externe veiligheid
Artikel 3.4.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die voortvloeien uit het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014.

Artikel 3.4.2 Aanvrager

Subsidie wordt verstrekt aan openbare lichamen die zijn ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 3.4.3.
 • 1 In afwijking van artikel 1.3, eerste lid, aanhef en onder a en artikel 1.3, tweede lid, kan ten behoeve van periodieke of doorlopende activiteiten maximaal viermaal subsidie worden verstrekt;

 • 2 Onverminderd het in artikel 3.1, tweede lid, van de AsG bepaalde, kunnen subsidies van meer dan € 25.000,-- worden vastgesteld zonder voorafgaand besluit tot subsidieverlening. 

Hoofdstuk 4 Mobiliteit, Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling

Titel 4.1 Mobiliteit
Artikel 4.1.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van:

 • a.

  activiteiten die zijn opgenomen in het bestedingsplan Brede Doeluitkering als bedoeld in artikel 6 van de Wet BDU Verkeer en Vervoer;

 • b.

  activiteiten in het kader van verkeersonderwijs en verkeersveiligheid;

 • c.

  aanvullend openbaar vervoer per auto, dat verzorgd wordt door vrijwilligers ten behoeve van inwoners van kernen in het landelijk gebied (buurtbus);

 • d.

  het verrichten van openbaar vervoer, zoals omschreven in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000;

 • e.

  het verrichten van voor een ieder openstaand personenvervoer per auto anders dan volgens een dienstregeling als bedoeld in artikel 6 van het Besluit personenvervoer 2000 (regiotaxi);

 • f.

  infrastructurele openbaar vervoervoorzieningen;

 • g.

  activiteiten die de toegankelijkheid van openbaar vervoer verbeteren;

 • h.

  activiteiten die de sociale veiligheid van het openbaar vervoer verbeteren;

 • i.

  maatregelen, voorzieningen en activiteiten die het bovenlokale fietsnetwerk verbeteren, complementeren of het gebruik hiervan vergroten;

 • j.

  activiteiten in het kader van het optimaliseren van de locatiebereikbaarheid gericht op de vraag uit de markt (mobiliteitsmanagement);

 • k.

  activiteiten van consumentenorganisaties als bedoeld in artikel 27 van de Wet personenvervoer 2000, en

 • l.

  goederenvervoer;

 • m.

  activiteiten die in overeenstemming zijn met verplichtingen ingevolge specifieke rijksbijdragen op grond van de Wet BDU verkeer en vervoer.

Artikel 4.1.2 Uitzonderingsbepaling
 • 1 Artikel 1.3, eerste lid, aanhef en onder a en b en artikel 1.3, tweede lid, zijn niet van toepassing op het verstrekken van subsidie ingevolge deze titel.

 • 2 In afwijking van artikel 1.4, aanhef en onder b, kan subsidie worden verstrekt voor alle subsidiabele kosten die zijn gemaakt nadat het voornemen tot uitvoering van de activiteiten aantoonbaar kenbaar is gemaakt.

 • 3 In afwijking van artikel 1.4, aanhef en onder h, kan voor activiteiten bedoeld in artikel 4.1.1, aanhef en onder c, d en e, subsidie worden verstrekt voor exploitatiekosten. 

Titel 4.2 Sociaal economisch beleid
Artikel 4.2.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten ter uitvoering van het sociaal economisch beleidsplan voor zover deze betrekking hebben op de volgende thema’s:

 • a.

  het verzilveren van de Gelderse kennis- en innovatiepositie;

 • b.

  aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt;

 • c.

  investeren in de fysieke bedrijfsomgeving;

 • d.

  profileren van de vrijetijdseconomie.

Artikel 4.2.2 Bijzondere bepalingen

De aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 4.2.1, eerste lid, aanhef en onder c, wordt, voor zover deze betrekking heeft op herstructurering en revitalisering van bedrijventerreinen, ingediend voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden.

Artikel 4.2.3 Uitzonderingsbepalingen
 • 1 In afwijking van artikel 1.4, aanhef en onder h, kan een exploitatiesubsidie worden verstrekt ten behoeve van rechtspersonen waarvan het statutaire doel en de werkzaamheden zijn gericht op het geven van uitvoering aan het thema bedoeld in artikel 4.2.1, aanhef en onder a.

 • 2 De subsidie, bedoeld in het vorige lid wordt slechts verstrekt aan rechtspersonen die van Gedeputeerde Staten en de Beheersautoriteit, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013, tezamen een subsidie ontvangen van tenminste 80% van de kosten van de uitvoering van de door deze rechtspersonen opgestelde uitvoeringsplannen. 

Titel 4.3 Ruimtelijke Ontwikkeling
Artikel 4.3.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale ruimtelijke beleid indien daarmee een publiek belang wordt nagestreefd.

Titel 4.4 Tijdelijke maatregelen ter stimulering van de economie
Artikel 4.4.1 Subsidiabele activiteiten
 • 1 Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten waarmee de economie in Gelderland wordt gestimuleerd:

  • a.

   het aanbrengen van warmtedaken met zonnefolie op kulturhusen;

  • b.

   het aanleggen van groene daken en duurzame energievoorzieningen ten behoeve van schoolgebouwen;

  • c.

   het aanleggen van koelteparken en speelplekken voor de jeugd;

  • d.

   het oplossen van knelpunten op de woningbouwmarkt ter verzekering van de continuïteit in het programma van het bouwen van goedkope woningen;

  • e.

   het saneren van voormalige gasfabriekterreinen.

 • 2 Subsidie kan worden verstrekt aan activiteiten ten behoeve van het stimuleren van programma’s voor startende ondernemers. 

Artikel 4.4.2 Aanvrager
 • 1 Subsidie als bedoeld in artikel 4.4.1, eerste lid, wordt verstrekt aan gemeenten.

 • 2 Subsidie als bedoeld in artikel 4.4.1, tweede lid, wordt verstrekt aan Kamers van Koophandel gevestigd in Gelderland.

Hoofdstuk 5 Wonen, Sociaal, Cultuur, Jeugd

Titel 5.1 Cultuur
Artikel 5.1.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten ter uitvoering van het meerjarenbeleidskader voor zover deze betrekking hebben op de volgende thema’s:

 • a.

  musea;

 • b.

  geschiedenis;

 • c.

  incidentele subsidies ten behoeve van activiteiten waarbij uitvoering wordt gegeven aan het meerjarenbeleidskader;

 • d.

  archieven.

Artikel 5.1.2 Aanvrager

Subsidie als bedoeld in artikel 5.1.1, aanhef en onder d, wordt verstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen of archiefbeherende instellingen die in opdracht van publiekrechtelijke rechtspersonen archiefwerk verrichten.

Artikel 5.1.3 Bijzondere bepalingen
 • 1 Aanvragen voor subsidie als bedoeld onder artikel 5.1.1, aanhef en onder a en b, worden jaarlijks uiterlijk ingediend op:

  • a.

   1 februari voor de eerste verdeelronde;

  • b.

   1 juni voor de tweede verdeelronde;

  • c.

   1 oktober voor de derde verdeelronde.

 • 2 Alvorens op een aanvraag wordt beschikt kunnen Gedeputeerde Staten terzake advies vragen aan een of meer externe deskundigen of een adviescommissie op grond van het Reglement Gelderse adviescommissies voor cultuur 2006.

 • 3 Op een aanvraag voor subsidies als bedoeld in artikel 5.1.1, aanhef en onder b, wordt niet beschikt dan nadat de Redactie Historische Publicaties Gelderland in de gelegenheid is gesteld om advies uit te brengen.

 • 4 In afwijking van artikel 2.2, derde lid, zijn Gedeputeerde Staten bevoegd de beslissing op de aanvraag te verdagen tot de volgende verdeelronde. 

Artikel 5.1.4 Uitzonderingsbepalingen
 • 1 In afwijking van artikel 1.3, eerste lid, aanhef en onder a en artikel 1.3, tweede lid, kan ten behoeve van een periodiek te realiseren activiteit maximaal driemaal een subsidie worden verstrekt.

 • 2 In afwijking van artikel 1.5, eerste lid, van de AsG wordt bij de verdeling van het beschikbare bedrag rekening gehouden met spreiding over de in artikel 5.1.1 genoemde thema’s en met een evenwichtige spreiding van de beoogde activiteiten over het grondgebied van de provincie Gelderland.

 • 3 Artikel 1.3, vijfde lid, is niet van toepassing op het verstrekken van subsidie in gevolge deze titel. 

Titel 5.2 Cultuurhistorie
Artikel 5.2.1 Subsidiabele activiteiten
 • 1 Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten die passen binnen het Belvoirbeleidskader.

 • 2 Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten die passen binnen een door Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten vastgesteld deelprogramma en van belang zijn voor de uitvoering van cultuurhistorisch beleid, zoals vastgelegd in het Belvoir-beleidskader.

 • 3 De subsidie bedraagt maximaal € 100.000,--. 

Artikel 5.2.2 Aanvrager
 • 1 Subsidie ten behoeve van een activiteit met betrekking tot een molen of een object van archeologie wordt verstrekt aan natuurlijke personen of rechtspersonen die krachtens eigendom het genot hebben van dit object.

 • 2 Voorts wordt subsidie verstrekt ten behoeve van een activiteit met betrekking tot overige cultuurhistorische objecten aan natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen die krachtens eigendom of een beperkt recht het genot hebben van het object waar de aanvraag op ziet. 

Artikel 5.2.3 Bijzondere bepalingen
 • 1 Aanvragen worden uiterlijk 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin met de uitvoering van de activiteit een begin wordt gemaakt ingediend.

 • 2 In aanvulling op artikel 1.4 zijn de kosten evenmin subsidiabel:

  • a.

   indien de activiteiten kunnen worden bekostigd uit een vergoeding op grond van een verzekeringsovereenkomst, of

  • b.

   indien voor de activiteiten door het gemeentebestuur van de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden geen subsidie wordt verstrekt.

 • 3 De subsidie van de provincie Gelderland bedraagt tezamen met eventuele andere subsidies uit publieke middelen maximaal 90% van de subsidiabele kosten. 

Artikel 5.2.4 Aanvullende verplichtingen
 • 1 De subsidie-ontvanger houdt het object met cultuurhistorische waarde in goede staat van onderhoud en verzekert het in voldoende mate tegen water-, brand-, storm- en bliksemschade.

 • 2 De subsidie-ontvanger die subsidie ontvangt ten behoeve van een molen houdt deze in operationele staat. 

Artikel 5.2.5 Uitzonderingsbepalingen
 • 1 Artikel 1.3, tweede lid, is niet van toepassing op onderhoud en restauratie van cultuurhistorische waarden.

 • 2 In afwijking van artikel 2.1 kan pas met de uitvoering van de activiteiten een begin worden gemaakt nadat een besluit tot subsidieverstrekking is genomen, tenzij het onderhoud van molens betreft. 

Titel 5.3 Sociaal & Jeugd
Artikel 5.3.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten ter uitvoering van het sociaal en jeugdbeleid Gelderland ten behoeve van de thema’s:

 • a.

  bevordering maatschappelijke participatie;

 • b.

  afstemmen jeugdzorg – jeugdbeleid;

 • c.

  ontwikkeling en vernieuwing sociaal beleid;

 • d.

  zorg;

 • e.

  intensief beschermd wonen met zorg;

 • f.

  palliatieve zorg;

 • g.

  activiteiten die in overeenstemming zijn met de verplichtingen ingevolge specifieke rijksbijdragen.

Artikel 5.3.2 Bijzondere bepalingen

In aanvulling op artikel 1.4 wordt de subsidie voor de in artikel 5.3.1, aanhef en onder a tot en met d bedoelde thema’s, geweigerd indien de activiteiten, waarvoor subsidie wordt gevraagd, betrekking hebben op de verwerving van onroerende goederen en duurzame gebruiksgoederen met een waarde van meer dan € 1.000,--.

Artikel 5.3.3 Uitzonderingsbepalingen

In afwijking van artikel 5.5, eerste lid, van de AsG geeft de subsidieontvanger, onverminderd het bepaalde in artikel 4:78, eerste tot en met het vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opdracht tot onderzoek van het financieel verslag onderscheidenlijk de jaarrekening, als bedoeld in artikel 5.1 van de AsG, indien subsidie is verleend voor een bedrag van € 50.000,-- of hoger.

Titel 5.4 Bibliotheekvernieuwing
Artikel 5.4.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten die betrekking hebben op de volgende thema’s ten aanzien van bibliotheekvernieuwing:

 • a.

  het opdrachtgeverschap van gemeenten;

 • b.

  de digitalisering van het bibliotheekwerk;

 • c.

  het collectiebeleid;

 • d.

  functionele verbreding van het bibliotheekwerk;

 • e.

  bibliotheekwerk in kleine kernen;

 • f.

  de kwaliteit van het bibliotheekwerk.

Artikel 5.4.2 Aanvrager

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • a.

  een rechtspersoon die zich de samenwerking van bibliotheken in Gelderland ten doel stelt of een samenwerkingsverband van ten minste drie basisbibliotheken;

 • b.

  gemeenten.

Artikel 5.4.3 Bijzondere bepalingen

Activiteiten zoals bedoeld in artikel 5.4.1, aanhef en onder e, die worden uitgevoerd binnen de bebouwde kom van de plaatsen Apeldoorn, Arnhem, Culemborg, Doesburg, Doetinchem, Ede, Harderwijk, Nijmegen, Tiel, Wageningen, Winterswijk, Zaltbommel en Zutphen komen niet voor subsidie in aanmerking.

Titel 5.5 Gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie
Artikel 5.5.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van de bouw van een Kulturhus, de bouw of renovatie van een dorpshuis of een wijkcentrum, alsmede ten behoeve van de bevordering van de sociale cohesie op het platteland.

Artikel 5.5.2 Bijzondere bepalingen

Activiteiten die worden uitgevoerd binnen de bebouwde kom van de plaatsen Apeldoorn, Ede, Doetinchem, Nijmegen, Arnhem, Tiel, Zutphen, Harderwijk, Winterswijk, Doesburg, Culemborg, Zaltbommel en Wageningen komen niet voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van de bouw van een Kulturhus.

Titel 5.6 Programma Thuisgeven in Gelderland
Artikel 5.6.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt ter uitvoering van het Programma Thuisgeven in Gelderland ten behoeve van:

 • a.

  deelname aan intervisie en coachingstraject;

 • b.

  activiteiten gericht op zorgaanbod regionale geriatrische netwerken;

 • c.

  activiteiten in het kader van ontmoeting;

 • d.

  activiteiten in het kader van particulier initiatief woonzorgprojecten;

 • e.

  activiteiten in het kader van vernieuwende woonvormen;

 • f.

  activiteiten in het kader van kleinschalig wonen;

 • g.

  activiteiten gericht op voorzieningen in de buurt;

 • h.

  activiteiten in het kader van particulier initiatief domotica en ICT;

 • i.

  activiteiten op het gebied van domotica en ICT;

 • j.

  quick scans domotica;

 • k.

  activiteiten gericht op scholing en arbeidsmarkt;

 • l.

  activiteiten in het kader van keten-/netwerkprojecten wonen-welzijn-zorg.

Artikel 5.6.2 Bijzondere bepalingen

Aanvragen voor subsidie als bedoeld onder artikel 5.6.1 kunnen jaarlijks uiterlijk worden ingediend op:

 • a.

  1 maart voor de eerste verdeelronde;

 • b.

  1 september voor de tweede verdeelronde.

Artikel 5.6.3 Uitzonderingsbepalingen

In afwijking van artikel 1.5, eerste lid, van de AsG wordt bij de verdeling van de subsidies zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige regionale spreiding in Gelderland.

Titel 5.7 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Artikel 5.7.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van woningbouwprojecten die gerealiseerd worden door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap, indien de activiteit past binnen het door Gedeputeerde Staten vastgestelde Kwalitatieve Woonprogramma.

Artikel 5.7.2 Uitzonderingsbepaling

In afwijking van artikel 1.4, aanhef en onder b, komen subsidiabele kosten die zijn gemaakt voorafgaand aan de ontvangstdatum van de aanvraag voor subsidie in aanmerking.

Titel 5.8 Opplussen Woningen
Artikel 5.8.1 Subsidiabele activiteiten
 • 1 Subsidie kan worden verstrekt voor het inhuren van deskundigen ten behoeve van:

  • a.

   het opstellen van een plan van aanpak voor het opplussen van woningen, of

  • b.

   het nemen van maatregelen die strekken tot het uitvoeren van het plan van aanpak.

 • 2 De subsidie bedraagt maximaal € 20.000,-- per aanvraag. 

Artikel 5.8.2 Aanvrager 

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten of woningcorporaties.

Hoofdstuk 6 Grensoverschrijdende samenwerking en cofinanciering

Titel 6.1 Regionaal programma EFRO Oost-Nederland 2007-2013
Artikel 6.1.1 Subsidiabele activiteiten
 • 1 Subsidie kan worden verstrekt als cofinanciering ten behoeve van activiteiten ter uitvoering van het Operationeel programma EFRO Oost-Nederland 2007-2013.

 • 2 Het Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013 is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6.1.2 Bijzondere bepalingen

In aanvulling op artikel 1.4 wordt geen subsidie verstrekt voor aan de activiteit toe te rekenen kosten die zijn ontstaan voor 1 januari 2007.

Artikel 6.1.3 Uitzonderingsbepaling
 • 1 Artikel 1.5 is niet van toepassing op het verstrekken van subsidie ingevolge deze titel.

 • 2 Voor zover de bepalingen van deze regeling of de AsG afwijken van de regels die van toepassing zijn op de verstrekking van subsidie in het kader van het Operationeel programma EFRO 2007-2013 zijn laatstgenoemde regels van toepassing op de verstrekking van subsidies op grond van deze titel. 

Titel 6.2 Europese Territoriale Samenwerking: Structuurfondsen
Artikel 6.2.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt als cofinanciering ten behoeve van activiteiten ter uitvoering van het Operationeel Programma in het kader van Europese Territoriale Samenwerking gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Artikel 6.2.2 Aanvrager

Subsidie wordt verstrekt aan de deelstaat Nordrhein-Westfalen, de Eems Dollard Regio, EUREGIO e.V., Euregio Rijn-Waal en aan de Euregio rijn-maas-noord.

Artikel 6.2.3 Bijzondere bepalingen
 • 1 Onverminderd het in artikel 3.1, tweede lid, van de AsG bepaalde, kunnen subsidies van meer dan € 25.000,-- worden vastgesteld zonder voorafgaand besluit tot subsidieverlening.

 • 2 In afwijking van artikel 7.2, eerste lid, van de AsG bedragen de voorschotten ten hoogste 95% van de verleende subsidie.  

Titel 6.3 Samenwerking Gelderland - Lubelski
Artikel 6.3.1 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van activiteiten in het kader van de samenwerking Gelderland-Lubelskie voor:

 • a.

  de ondersteuning van het Herinneringscentrum Sobibor, en

 • b.

  uitwisselingen rond prioritaire thema’s.

Bijzondere en slotbepalingen

Hoofdstuk 7 Bijzondere en slotbepalingen

Artikel 7.1 Afwijkingsbevoegdheid

Gedeputeerde Staten kunnen in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken 2 tot en met 6 van deze regeling.

Artikel 7.2 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze regeling zijn belast de daartoe door Gedeputeerde Staten aangewezen ambtenaren.

Artikel 7.3 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 7.4 Overgangsrecht

De Subsidieregeling vitaal Gelderland 2008, Subsidieregeling sociaal beleid Gelderland 2004, Subsidieregeling cultuur Gelderland 2006 en paragraaf 5 van de Verordening cultuurhistorie Gelderland worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat die regelingen van kracht blijven voor subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 7.5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieverordening vitaal Gelderland 2011.

Ondertekening

Provinciale Staten van Gelderland