Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Tiel

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011-2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Tiel
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2011-2
CiteertitelLegesverordening Tiel 2011-2
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gemeenteraad van Tiel heeft in zijn vergadering van 18 mei 2011 de Verordening op de heffing en invordering van leges 2011-2 vastgesteld. De verordening is op 20 mei 2011 onder nummer 3.04 opgenomen in het Regelgevingregister 2011 en in werking getreden met ingang van 28 mei 2011.

Op 13 december 2011 is hoofdstuk 2 van de tarieventabel gewijzigd. Deze wijziging gaat in per 1 januari 2012.

Op 16 mei 2012 heeft de gemeenteraad de "verordening tot 2e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges"vastgesteld. In deze versie van de legesverordening zijn de wijzigingen verwerkt. De datum van ingang van heffing is vastgesteld op 1 juni 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-201201-06-2012wijziging tarieventabel

19-09-2012

Zakengids 28-09-2012

Regelgevingregister 2012, nr. 3.09, gemeenteraad d.d. 26 juni 2012 nr. 3
29-09-2012wijziging tarieventabel

19-09-2012

Zakengids 28-09-2012

Regelgevingregister 2012, nr. 3.09, gemeenteraad d.d. 19-09-2012, nr. 5c
02-06-201201-10-2012wijziging tarieventabel

16-05-2012

Zakengids 25-05-2012

Regelgevingregister 2012, nr. 3.04, gemeenteraad d.d. 16 mei 2012, nr. 9
01-01-201201-01-2012wijziging tarieventabel

13-12-2011

Zakengids 30-12-2011

Regelgevingregister 2011, nr. 3.14, college b&W d.d. 13-12-2011, A15
28-05-201101-01-2012nieuwe regeling

18-05-2011

Zakengids 27-05-11

Regelgevingregister 2011, nr. 3.04, gemeenteraad 18-05-2011, nr. 11

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening Tiel 2011-2

De raad van de gemeente Tiel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011-2.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling
 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 • 3. Met betrekking tot de diensten als bedoeld in de bij deze verordening behorende tarieventabel, waarvan de te heffen leges meer bedragen dan € 3.000,-- moeten de leges worden betaald in 2 gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving is vermeld en de tweede termijn één maand later.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aarde zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatcourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand)

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten)

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen)

  • 4.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens)

  • 5.

   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens)

  • 6.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag)

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kanspelen)

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht en inwerkingtreding
 • 1. De ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011 van 10 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het 3e lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet, zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, nog moeten worden toegepast.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 juni 2011.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Tiel 2011-2.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 mei 2011.

de griffier,

de voorzitter,