Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende nadere regels omtrent subsidie jubileumactiviteiten en bijzondere prestaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond houdende nadere regels omtrent subsidie jubileumactiviteiten en bijzondere prestaties
CiteertitelNadere regels subsidie jubileumactiviteiten en bijzondere prestaties Helmond 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de nadere regels subsidie jubileumactivieiten en bijzondere prestaties Helmond 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 Gemeentewet
 2. titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 5 lid 2 Algemene Subsidieverordening Helmond 2009
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2016artikel 1.1, 2.1

05-07-2016

Gemeenteblad 2016, 98213

Collegebesluit, 2016, 1100205
28-05-201120-07-2016Nieuwe regeling

19-04-2011

Gemeenteblad, 2011, 47

Collegebesluit, 2011, 1102629

Tekst van de regeling

Intitulé

NADERE REGELS SUBSIDIE JUBILEUMACTIVITEITEN EN BIJZONDERE  PRESTATIES HELMOND 2011

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond;

gelet op het bepaalde artikel 147 Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.5, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Helmond 2009;

gelet op de eerste wijziging van de Nadere regels subsidie amateurkunst Helmond 2009;

 

besluit:

Vast te stellen de Nadere regels subsidie jubileumactiviteiten en bijzondere prestaties Helmond 2011.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • a.

  jubileumactiviteit: activiteit in het kader van het 25-, 50-, 75- of 100-jarig bestaan of voor zover het een carnavalsvereniging betreft een activiteit in het kader van het 11-, 22- of 33- jarig bestaan en elke 11 jaar daarop volgend;

 • b.

  bijzondere prestatie: een sportprestatie al dan niet in teamverband op regionaal, nationaal of internationaal niveau waarmee een team of individuele sporter zich onderscheidt van andere sporters in dezelfde tak van sport;

 • c.

  verordening: de Algemene Subsidieverordening Helmond 2009.

Artikel 1.2 Doel en reikwijdte

 • 1.

  Met deze regeling wordt beoogd instellingen op het gebied van kunst, cultuur, sport of welzijn een éénmalige bijdrage te verstrekken ter bekostiging van een jubileumactiviteit.

 • 2.

  Met deze regeling wordt tevens beoogd instellingen (sportverenigingen) en individuele sporters een éénmalige attentie te verstrekken in verband met een geleverde bijzondere prestatie.

 • 3.

  Deze regeling heeft geen betrekking op een attentie in welke vorm dan ook die verband houdt met de representatie van het college tijdens een receptie van een instelling vanwege een jubileumactiviteit.

Artikel 1.3 Verhouding tot verordening

Van de verordening zijn de volgende onderdelen niet van toepassing:

 • a.

  Hoofdstuk 2, met uitzondering van het bepaalde in de artikelen 2.5, 2.8 en 2.11;

 • b.

  Hoofdstuk 3, met uitzondering van het bepaalde in artikel 3.2, tweede lid.

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening

Artikel 2.1 Incidentele subsidie jubileumactiviteiten

 • 1.

  Het college kan een instelling een incidentele (waarderings)subsidie verlenen in verband met de bekostiging van een jubileumactiviteit.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in het vorige lid dient:

  • a.

   de instelling statutair en feitelijk in Helmond te zijn gevestigd;

  • b.

   de jubileumactiviteit in Helmond plaats te vinden;

  • c.

   de jubileumactiviteit bij te dragen aan de naamsbekendheid van de instelling en

  • d.

   de instelling aantoonbaar actief te zijn op het moment dat de aanvraag wordt ingediend en voor zover de instelling een vereniging betreft dient deze daarnaast te beschikken over tenminste 25 % actieve leden.

 • 3.

  Subsidie bedraagt niet meer dan het tekort in de begroting met een maximum van:

  -    €    625,-- bij een 25-jarig bestaan;

  -    € 1.250,-- bij een 50-jarig bestaan;

  -    € 1.875,-- bij een 75-jarig bestaan;           

  -    € 2.500,-- bij een 100-jarig bestaan;            

  -    € 2.500,-- bij een 125-jarig bestaan en elke 25 jaar daarop volgend.

 • 4.

  Subsidie voor carnavalsverenigingen bedraagt niet meer dan het tekort in de begroting met een maximum van:

  - € 111,- bij een 11-jarig bestaan;

  - € 222,- bij een 22-jarig bestaan;

  - € 333,- bij een 33-jarig bestaan;

  - € 333,- bij elke 11 jaar daaropvolgend.

 • 5.

  Voor subsidie als bedoeld in het eerste lid komen niet in aanmerking de kosten die verband houden met het verstrekken van consumpties, entertainment, reiskosten en financiële vergoedingen aan vrijwilligers.

 • 6.

  Een instelling die zich onderscheidt in de kunstcategorieën als bedoeld in artikel 1.4 van de Nadere regels subsidie amateurkunst Helmond 2009 mag de subsidie als bedoeld in het eerste lid  inzetten als surplus op de in artikel 2.4 van die regeling bedoelde subsidie.

Artikel 2.2 Weigeringsgronden subsidie jubileumactiviteiten

In aanvulling op het bepaalde in de verordening kan op basis van deze regeling subsidie worden geweigerd voor zover:

 • a.

  de aanvraag zich niet verdraagt met de doelstelling van deze regeling als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid;

 • b.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2.1, tweede lid.

Artikel 2.3 Incidentele subsidie bijzondere prestaties

 • 1.

  Het college kan een sportvereniging (instelling) of individuele sporter (natuurlijke persoon) een incidentele (waarderings)subsidie verlenen in verband met een recent geleverde bijzondere prestatie.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in het vorige lid dient bij teamprestaties:

  • a.

   de bijzondere prestatie te zijn geleverd in verenigingsverband;

  • b.

   de sportvereniging statutair en feitelijk in Helmond te zijn gevestigd en

  • c.

   het een sport te betreffen die wordt beoefend onder de vlag van een koepelorganisatie die is aangesloten bij het NOC*NSF.

 • 3.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in het vorige lid dient bij een individuele prestatie:

  • a.

   de sporter woonachtig te zijn in Helmond of in Helmond geboren en getogen te zijn en nog binding te hebben met de stad;

  • b.

   de sporter aangesloten te zijn bij een sportvereniging die statutair en feitelijk in Helmond is gevestigd en

  • c.

   het een sport betreft die wordt beoefend onder de vlag van een koepelorganisatie die is aangesloten bij het NOC*NSF.

Artikel 2.4 Weigeringsgronden subsidie bijzondere sportprestaties

In aanvulling op het bepaalde in de verordening kan op basis van deze regeling subsidie worden geweigerd voor zover:

 • a.

  de aanvraag zich niet verdraagt met de doelstelling van deze regeling als bedoeld in artikel 1.2, tweede lid;

 • b.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2.3, tweede lid of derde lid.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt de dag na bekendmaking in werking.

Artikel 3.2 Overgangsregeling

 • 1.

  Aanvragen om subsidie die op basis van de verordening en artikel 2.5 van de Nadere regels subsidie amateurkunst Helmond 2009 zijn ingediend en waarover bij de inwerkingtreding van deze regeling nog niet is beslist, worden geacht te zijn ingediend op basis van de verordening en deze regeling.

 • 2.

  Op bezwaarschriften wordt beslist met toepassing van de verordening en voor zover van toepassing artikel 2.5 van de Nadere regels subsidie amateurkunst Helmond 2009 die gold bij de primaire besluitvorming.

Besloten in de vergadering van 19 april 2011.

 

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,         De gemeentesecretaris,                                   

Drs. A.A.M. Jacobs.       Dhr. A.A.M. Marneffe RA.

 

Bekend gemaakt op:

27 mei 2011

De gemeentesecretaris,

Dhr. A.A.M. Marneffe RA.