Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten gemeente Oldambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten gemeente Oldambt
Citeertitelverordening op de heffin en de invordering van brandweerrechten gemeente oldambt
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201031-12-2013-

04-01-2010

Streekblad

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten gemeente Oldambt

De raad van de gemeente Oldambt;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 december 2009;

Overwegende dat het noodzakelijk is een verordening vast te stellen om het heffen van brandweerrechten voor door de brandweer te verlenen diensten mogelijk te maken;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de

Verordening op de heffing en invordering vanbrandweerrechten gemeente Oldambt,

luidende als volgt: 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam ‘brandweerrechten’ worden geheven:a. rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;b. rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten. 

 • 2

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;b. het beperken van brandgevaar;c. het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;d. al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;e. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;f. de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet. 

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:a. degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeldin artikel 1, eerste lid, onderdeel a;b. degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b. 

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in debij deze verordening behorende tarieventabel. 

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabelgenoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

Artikel 4 Belastingjaar

Voorzover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomendie per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin vanhet belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 

 • 2

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten,in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfdegedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 

 • 3

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraakop ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigderechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 30,=. 

 • 4

  Belastingbedragen van minder dan € 30,= worden niet geheven.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedragwordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 

 • 2

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feitenvoordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van ééngedagtekende schriftelijke kennisgeving.

   

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten derechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoeldekennisgeving, danwel ingeval van toezending daarvan, binnen 6 weken na de dagtekening van de kennisgeving. 

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

   

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekkingtot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 10 Intrekking oude regeling en overgangsrecht

 • 1

  De Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten Intergemeentelijke brandweer Oldambt 2002 van 7 mei 2002, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  In afwijking in zoverre van het in het voorgaande lid bepaalde, blijft, indien dedatum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11 genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de brandweerrechten in die periode plaatsvindt. 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 3

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening brandweerrechten gemeente Oldambt 2010”.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oldambtop 4 januari 2010

De griffier, De voorzitter,

 

 

P. Norder. Mr. M. Zijlstra.  

Tarieventabel 1  

behorende bij de Verordening brandweerrechten gemeente Oldambt 2010

AlgemeenAlle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Wacht- en controlediensten1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:1.1.1 het verrichten van wacht- en waakdiensten, per personeelslid, per uur € 38,001.1.2 het houden van controlediensten, per personeelslid, per uur € 38,001.2 vervallen

Hoofdstuk 2 Behandeling brandslangen2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:2.1.1 het reinigen en persen van brandslangen, per slang € 17,502.1.2 het repareren van brandslangen, per pleister € 21,002.1.3 het bendelen van brandslang, per bendel € 12,00

Hoofdstuk 3 Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen3.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen, per etmaal, van een:3.1.1 brandslang € 17,503.1.2 brandblusapparaat € 17,503.1.3 opzetstuk € 17,503.1.4 verdeelstuk € 17,503.1.5 straalpijp € 17,50

Hoofdstuk 4 Verrichten van rookproevenGereserveerd

Hoofdstuk 5 Verrichtingen ten behoeve van adembescherming5.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemenvan een aanvraag tot het controleren en reinigen van een gelaatstuk € 12,005.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van eenaanvraag tot:5.2.1 het controleren en reinigen van een van een ademluchttoestel € 35,00 5.2.2 het vullen van een ademluchtcilinder € 12,00

Hoofdstuk 6 Verrichten van diensten.6.1 Voor zover niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen, bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ter beschikking stellen met personeel, per gebruiksuur van:5.1.1 een tankautospuit € 330,005.1.2 een hoogwerker € 260,005.1.3 een manschappenwagen € 85,005.1.5 een boot € 120,005.1.6 een motorspuitaanhanger € 85,00

Hoofdstuk 7 Aansluiting op brandmeldsysteemGereserveerdHoofdstuk 8 Overige diensten8.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:8.1.1 het ter beschikking stellen van een leslokaal, per uur € 25,008.1.2 het reinigen van bluskleding, één pak € 20,008.1.3 het verrichten van verwijderings- en schoonmaakwerkzaamheden,per uur € 350,00

Behoort bij raadsbesluit van 4 januari 2010.De griffier van de gemeente Oldambt.

 

 

 

P. Norder.