Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Reglement van Orde van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Roosendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van Orde van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Roosendaal
CiteertitelReglement van Orde van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Roosendaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit reglement vervangt het reglement van Orde Welstandscommissie, vastgesteld op 23 juni 2004 en de Verordening regelende de monumentencommissie, vastgesteld op 12 april 1990.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149
 2. Woningwet, artikelen 8, zesde lid, 12, 12a, 12b en 12c
 3. Bouwverordening gemeente Roosendaal, hoofdstuk 9
 4. Erfgoedverordening, artikel 2a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Bouwverordening, Erfgoedverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-201101-06-2017nieuwe regeling

07-07-2011

Gemeenteblad 2011, nr. 40, Roosendaalse Bode 24 juli 2011

AO/2011-51

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van Orde van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Roosendaal

De raad van de gemeente Roosendaal;

 

Gezien het voorstel van het college van 17 mei 2011;

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 8, zesde lid, 12, 12a, 12b en 12c van de Woningwet, hoofdstuk 9 van de Bouwverordening gemeente Roosendaal en artikel 2a van de Erfgoedverordening;

 

Overwegende dat de monumentencommissie en de welstandscommissie worden samengevoegd tot één commissie Ruimtelijke Kwaliteit;

 

Besluit vast te stellen

 

het Reglement van Orde van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Roosendaal

 

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT

Artikel 1 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit vijf leden die deskundig zijn op het gebied van architectuur, ruimtelijke kwaliteit, stedenbouw, archeologie, landschappelijke inrichting en de cultuurhistorie.

 • 2.

  De leden kiezen uit hun midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  De commissie Ruimtelijke Kwaliteit kan slechts adviezen uitbrengen op het gebied van de monumentenzorg, indien ten minste twee leden aanwezig zijn waarbij ten minste één lid met specifieke kennis op het gebied van monumenten en / of bouwhistorie.

 • 4.

  De commissie Ruimtelijke Kwaliteit kan slechts overige adviezen uitbrengen indien ten minste twee leden aanwezig zijn.

 • 5.

  De voorzitter en de leden van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn onafhankelijk ten opzichte van het gemeentebestuur.

 • 6.

  De commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt bijgestaan door een secretaris of diens plaatsvervanger.

Artikel 2 Benoeming en zittingsduur

 • 1.

  De leden van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit worden op voorstel van de burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen door de gemeenteraad.

 • 2.

  De leden van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit kunnen ten hoogste voor een termijn van drie jaar worden benoemd. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.

 • 3.

  De leden van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit worden geworven door middel van een openbare sollicitatieprocedure.

 • 4.

  De commissie stelt in haar eerste vergadering een rooster van aftreden vast.

WIJZE VAN ADVISEREN

Artikel 3 Termijnen en wijze van advisering

 • 1.

  De commissie Ruimtelijke Kwaliteit brengt gevraagd advies uit over omgevingsvergunningen en kan ongevraagd advies uitbrengen over ruimtelijke ontwikkelingen.

 • 2.

  De commissie Ruimtelijke Kwaliteit brengt het advies over de aanvraag om een omgevingsvergunning uit binnen tien werkdagen nadat door of namens burgemeester en wethouders daarom is verzocht.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen in hun verzoek voor het uitbrengen van een advies aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit een langere termijn geven dan genoemd in bovenstaande leden van dit artikel. Een langere termijn kan door burgemeester en wethouders worden gegeven indien de termijn van afdoening van de aanvraag is verlengd met toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

MANDAAT

Artikel 4 Mandaat

 • 1.

  De commissie Ruimtelijke Kwaliteit kan de advisering over aanvragen om een omgevingsvergunning mandateren aan een of meerdere leden of de secretaris. De aangewezen leden of de secretaris adviseren over plannen waarvan volgens hen het oordeel van de commissie als bekend wordt verondersteld.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de beoordeling of een plan voor een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand mandateren aan een door hen aan te wijzen ambtenaar, indien de welstandscriteria voor die bouwwerken in de welstandsnota of het bestemmingsplan zijn opgenomen.

 • 3.

  In geval van twijfel legt de gemandateerde het plan als bedoeld in lid 1 alsnog voor aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

 • 4.

  In het geval het plan als bedoeld in lid 2 niet voldoet aan de betreffende welstandscriteria, leggen burgemeester en wethouders het plan alsnog voor aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

OPENBAARHEID

Artikel 5 Vergaderdata en agenda

 • 1.

  De data, het tijdstip en de locatie van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit worden bekendgemaakt via de gemeentelijke internetsite en kennisgeving daarvan aan de lokale pers.

 • 2.

  De voorlopige agenda van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit ligt een werkdag vóór de vergadering ter inzage bij de informatiebalie op het Stadskantoor en wordt tevens geplaatst op de gemeentelijke internetsite.

Artikel 6 Publieke tribune

Eenieder kan de vergaderingen van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit bijwonen op de publieke tribune.

Artikel 7 Spreekrecht

 • 1.

  Voorafgaande aan de behandeling van een plan bestaat de mogelijkheid voor belanghebbenden gedurende maximaal vijf minuten in te spreken. De voorzitter kan een langere spreektijd toestaan en kan het aantal sprekers per plan aan een maximum verbinden.

 • 2.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken moet dit minimaal één dag voor de vergadering van de commissie aan het secretariaat kenbaar hebben gemaakt.

Artikel 8 Notulen

Goedgekeurde notulen van de behandeling van plannen zijn openbaar en worden op de in de gemeente gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

VERGADERORDE

Artikel 9 Mondelinge toelichting

Planindieners en ontwerpers worden in de gelegenheid gesteld om de behandeling van hun plan bij te wonen en toe te lichten. De voorzitter bepaalt de spreektijd van planindieners en ontwerpers. De secretaris van de commissie draagt zorg voor het uitnodigen van planindieners en ontwerpers die dat wensen.

Artikel 10 Onafhankelijkheid

 • 1.

  Indien de commissie om advies wordt gevraagd over het ontwerp van een plan dat door één van haar leden is vervaardigd, of indien de onafhankelijke advisering door de commissie op een andere wijze in het geding kan zijn, zal het betreffende commissielid aan de beraadslaging noch aan de advisering over dat plan deelnemen noch daarbij aanwezig zijn.

 • 2.

  Het ontwerp van het plan mag wel door het commissielid worden toegelicht zoals bedoeld in het eerste lid.

Artikel 11 Stemming

De commissie adviseert bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken heeft de voorzitter een beslissende stem.

ADVIES: INHOUD EN MONDELINGE TOELICHTING

Artikel 12 Inhoud advies

 • 1.

  Het advies is schriftelijk en gemotiveerd. Elk advies bestaat in ieder geval uit:

  • a.

   Een korte duiding van het bouwplan en zijn omgeving;

  • b.

   Een verwijzing naar de bij de beoordeling gebruikte (welstands)criteria en een motivering, indien wordt afgeweken van die criteria;

  • c.

   Het advies en de motivering daarvan indien het een negatief advies is.

 • 2.

  Bij een positieve advisering kan een expliciete motivering achterwege blijven, tenzij burgemeester en wethouders daarom verzoeken, of indien er bezwaar tegen het bouwplan wordt ingediend.

Artikel 13 Toelichting op het advies

De planindiener en/of de ontwerper kan verzoeken om een mondelinge toelichting op het advies. Deze toelichting wordt gegeven door de secretaris. Indien de planindiener of ontwerper vervolgens eventueel een nadere toelichting wenst, wordt een afspraak gemaakt met de commissie.

COLLEGIAAL OVERLEG

Artikel 14  

 • 1.

  Aan planindieners en ontwerpers kan de mogelijkheid worden geboden om in een collegiaal overleg met de commissie een nog niet formeel ingediend plan toe te lichten en te bespreken. Van het collegiaal overleg kan een verslag worden gemaakt.

 • 2.

  Het collegiaal overleg is openbaar tenzij aanvrager uitdrukkelijk verzoekt om niet openbare behandeling.

KLACHTEN

Artikel 15 Klachten

Klachten over het functioneren van de commissie worden ingediend bij de commissie zelf. Als klager en commissie niet tot een oplossing komen kan de klager zijn klacht indienen bij burgemeester en wethouders.

VERANTWOORDING

Artikel 16 Jaarlijkse verantwoording

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit stelt jaarlijks voor de gemeenteraad een jaarverslag op, waarin ten minste aan de orde komt:

 • -

  op welke wijze toepassing is gegeven aan de welstandscriteria uit de welstandsnota;

 • -

  de werkwijze van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (waaronder het werken in mandaat);

 • -

  op welke wijze uitwerking is gegeven aan de openbaarheid van vergaderen;

 • -

  de aard van de beoordeelde plannen;

 • -

  de bijzondere projecten.

 

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit kan in haar jaarverslag aanbevelingen doen ten aanzien van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid, het architectuur- en monumentenbeleid van de gemeente in het algemeen en de aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota in het bijzonder.

CITEERTITEL

Artikel 17 Citeertitel

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement van Orde voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Roosendaal”.

 • 2.

  Dit reglement treedt op 1 september 2011 in werking.

 • 3.

  Het reglement van Orde Welstandscommissie, vastgesteld op 23 juni 2004 en de Verordening regelende de monumentencommissie, vastgesteld op 12 april 1990, worden ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare raadvergadering van 7 juli 2011,

 

De griffier,                                                      de voorzitter,