Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Verordening Starterslening Maastricht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Starterslening Maastricht
CiteertitelVerordening Starterslening Maastricht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-201101-07-2020Uitbreiding toepassingsbereik

29-03-2011

Gemeenteblad 2011, C no. 35

Volgnummer 25-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Starterslening Maastricht

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 februari 2011, team Wonen en Werken, no. 2011-04323/2010-30930;

 

gehoord de commissie Stadsontwikkeling;

 

besluit vast te stellen de volgende:

 

Verordening starterslening Maastricht

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • c.

  Gemeenterekening Starterslening Maastricht: het fonds waaruit de Gemeente Maastricht, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen van deze leningen worden teruggestort. Op die gemeenterekening worden ook de bijdragen van het Impulsplan “Starters een eigen thuis” van de Provincie Limburg en eventuele bijdragen uit het VROM Startersfonds gestort;

 • d.

  Starterslening Maastricht: een lening van de Gemeente Maastricht aan een koopstarter die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om voor de 1e keer een eigen woning te kopen en te bewonen;

 • e.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar van een koopwoning die de leningaanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

 • f.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager bestaande uit een natuurlijk persoon en, indien van toepassing, zijn/haar niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner, of degene die met hem/haar op de ontvangstdatum van de aanvraag Starterslening Maastricht een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen of andere verwanten. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren;

 • g.

  Koopstarter: een aanvrager/huishouden, die na verhuizing voor de 1e keer in zijn/haar wooncarrière hoofdbewoner wordt van een koopwoning. De aankoop van een woning zou gezien het inkomen en eigen vermogen zonder financiële ondersteuning via de Starterslening Maastricht niet mogelijk zijn geweest;

 • h.

  Koopprijsgrens en verwervingskosten: alle bij een in eigendom te verkrijgen woning te maken aankoopkosten plus de bijkomende kosten conform de definitie van NHG

 

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De Raad van de Gemeente Maastricht heeft een Gemeenterekening Starterslening Maastricht ad € 300.000 ingericht waaruit aan in artikel 6 lid 1 sub a bedoelde personen/huishoudens startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van de in artikel 6 lid 1 sub b bedoelde woningen.

 • 2.

  De Gemeenterekening Starterslening Maastricht is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3
 • 1.

  De Starterslening Maastricht gaat uit, rekening houdende met de NHG-norm van bijkomende kosten, van maximale verwervingskosten ad € 216.000.

 • 2.

  De Starterslening Maastricht is niet van toepassing op de aankoop van een tweede woning naast de hoofdwoning.

 • 3.

  De Starterslening Maastricht kan niet in combinatie met een rijksbijdrage en financiele stimuleringsmaatregelen van woningcorporaties worden toegekend.

 • 4.

  De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening, de Procedure en Uitvoeringsregels VROM Starterslening en de Productspecificaties VROM Starterslening maken deel uit van deze verordening.

   

Artikel 4
 • 1.

  Burgemeester en wethouders van Maastricht zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening aan een koopstarter een Starterslening Maastricht van maximaal € 30.000 toe te kennen.

 • 2.

  De Starterslening Maastricht moet, evenals de 1e hypothecaire lening, met NHG worden verstrekt.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders van Maastricht kunnen, onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 3, bij hun beslissing op grond van het eerste lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders van Maastricht kunnen aan de toekenning van een starterslening Maastricht nadere voorschriften verbinden. Die voorschriften moeten betrekking hebben op de criteria genoemd in het toepassingsbereik van artikel 6.

 

Artikel 5
 • 1.

  Uit de Gemeenterekening Startersregeling Maastricht kunnen slechts leningen worden toegewezen tot het door de Raad van de Gemeente Maastricht toegekende maximale budget ad € 300.000.

 • 2.

  De leningaanvragen op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst bij de Gemeente Maastricht afgehandeld. Verder moeten de leningaanvragen voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in deze verordening.

 • 3.

  Leningaanvragen welke niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders van Maastricht afgewezen.

 

Hoofdstuk 3. Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen tot 1e aankoop van een als hoofdbewoner te bewonen woning:

  • a.

   van de in de Gemeente Maastricht woonachtige verblijfsgerechtigde personen/huishoudens die op het moment van de ontvangstdatum van de aanvraag Starterslening Maastricht, minimaal een jaar in de Gemeentelijke Basisadministratie ingeschreven staan;

  • b.

   welke behoort tot de gehele Maastrichtse woningvoorraad (bestaande bouw en nieuwbouw) met als maximale verwervingskosten ad € 216.000;

  • c.

   met een maximale hoofdsom van de Starterslening Maastricht ad € 30.000.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders van Maastricht zijn bevoegd de in lid 1 sub b en c genoemde bedragen, na behandeling van een daartoe strekkend voorstel in de betreffende raadscommissie, aan te passen.

   

Hoofdstuk 4. Leningaanvraag en toekenning

Artikel 7

Personen/huishoudens die, op grond van deze verordening in aanmerking denken te komen voor een Starterslening Maastricht, kunnen bij burgemeester en wethouders van Maastricht om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken (verzoek om lening-aanvraag).

Beoordeeld wordt of het verzoek, zoals aangegeven in lid 1, voldoet aan de in artikel 6 lid 1 opgenomen criteria en of er voldoende budget beschikbaar is op de Gemeenterekening Starterslening Maastricht.

Indien aan alle criteria wordt voldaan dan wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek, zoals aangegeven in lid 1, een aanvraagformulier verstrekt.

Een potentiele koopstarter stuurt het volledig ingevulde aanvraagformulier naar burgemeester en wethouders van Maastricht.

De verdere afhandeling van het aanvraagformulier door burgemeester en wethouders van Maastricht en SVn vindt plaats conform artikel 5 en het gestelde in artikel 3 lid 4 van deze verordening.

De toekenning van een Starterslening Maastricht aan een koopstarter geschiedt middels een toewijzingsbesluit van burgemeester en wethouders van Maastricht, waarvan een afschrift naar SVn wordt gezonden.

 

Hoofdstuk 5. Intrekken van de Starterslening

Artikel 8

Burgemeester en wethouders van Maastricht kunnen de toekenning aan een koopstarter van een Starterslening Maastricht geheel of gedeeltelijk intrekken als:

er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften;

de Starterslening Maastricht is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Burgemeester en wethouders van Maastricht trekken een toewijzingsbesluit in als de koop-/aannemingsovereenkomst wordt ontbonden.

Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders van Maastricht de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

In het geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening waarbij aangetoond kan worden dat de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders van Maastricht besluiten de bovengenoemde bepalingen geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

 

Hoofdstuk 6. Aflossing van de Starterslening

Artikel 9

Aflossingen van de Starterslening Maastricht worden verricht volgens de regels, gesteld in de in artikel 3 lid 4 genoemde bijlage.

Extra aflossing(en) op de Starterslening Maastricht is altijd en zonder boete mogelijk.

Bij de verkoop van de woning, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b en waarvoor een Starterslening Maastricht is verleend, wordt de restant schuld van deze lening ineens en volledig afgelost.

 

Hoofdstuk 7. Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Burgemeester en wethouders van Maastricht zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

 

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op 29 maart 2011.

 

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Starterslening Maastricht".

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 29 maart 2011.

 

De griffier,

Drs. E. Willems

 

De voorzitter,

Dhr. O. Hoes