Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Verordening wijkbudgetten en subsidiëring Bewonersplatforms

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wijkbudgetten en subsidiëring Bewonersplatforms
CiteertitelVerordening wijkbudgetten en subsidiëring Bewonersplatforms
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen
Externe bijlageexb-2016-7080

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2011nieuwe regeling

01-06-2011

Gemeenteblad 2011, nr. 32, Roosendaalse Bode 12 juni 2011

AO/2011-42

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wijkbudgetten en subsidiëring Bewonersplatforms

De Raad van de gemeente Roosendaal;

 

Gelezen het voorstel van het college van 12 april 2011;

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende

 • -

  dat de gemeente Roosendaal de leefbaarheid van de wijken en dorpen wil verbeteren;

 • -

  dat de gemeente Roosendaal de bewonersparticipatie wil versterken;

 • -

  dat het uit doelmatigheidsoverwegingen gewenst is alle financiële bijdragen die uit de gemeente rechtstreeks worden gegeven aan bewoners, bewonersinitiatieven en Bewonersplatforms te regelen in één regeling;

 

Overwegende voorts

 • -

  dat de minister voor Wonen, Wijken en Integratie het van belang acht dat bewoners van wijken die met problemen kampen de gelegenheid krijgen om met initiatieven te komen om de leefbaarheid van hun wijk te verbeteren;

 • -

  dat de gemeente Roosendaal van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie een bijdrage heeft gekregen van €100.000,- voor verbetering van de bewonersparticipatie van de wijk Kalsdonk (de Philipsbuurt binnen de wijk en het project “Kansen voor Kalsdonk”);

 • -

  dat het voor de gemeente noodzakelijk is om regels te stellen voor de subsidieverstrekking aan bewoners uit deze bijdrage;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende Verordening wijkbudgetten en subsidiëring Bewonersplatforms

Hoofdstuk 0  

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder:

 • a.

  Bewonersvoucher: bijdrage in de vorm van een of meer waardebonnen van maximaal € 500,- (per bewonersvoucher), waarmee bewoners van een wijk of dorp diensten en producten kunnen inkopen om hun initiatief uit te voeren;

 • b.

  Kalsdonkvoucher: bijdrage in de vorm van een of meer waardebonnen van maximaal €5.000, - (per Kalsdonkvoucher), waarmee bewoners diensten en producten kunnen inkopen om hun initiatief uit te voeren in de Philipsbuurt binnen de wijk Kalsdonk, zoals aangegeven op de bijgevoegde kaart, of bijdragen aan de realisatie van het project “Kansen voor Kalsdonk”.

 • c.

  Voucher: algemene omschrijving voor zowel de Kalsdonk- als Bewonersvoucher;

 • d.

  initiatief: een plan om de leefbaarheid in de eigen wijk, dorp, buurt of straat te verbeteren en/of de sociale cohesie te versterken;

 • e.

  initiatiefnemer(s): individuele of georganiseerde bewoners, die een aanvraag indienen om een initiatief uit te voeren;

 • f.

  leefbaarheid: de kwaliteit van de woon- en leefomgeving;

 • g.

  sociale cohesie: sociale samenhang binnen een wijk en/of dorp en tussen bewoners;

 • h.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • i.

  Bewonersplatform: voor de diverse wijken en dorpen werkzame stichtingen die zich ten doel stellen de leefbaarheid in hun wijk of dorp te bevorderen.

 • j.

  Regiegroep Kalsdonk: een door het college gemandateerde groep bewoners uit de wijk Kalsdonk, niet zijnde het Bewonersplatform, bestaande uit een afvaardiging van voor de wijk relevante groepen uit bijvoorbeeld het verenigingsleven, ondersteund door de woningbouwcorporatie, professionals en de gemeente;

 • k.

  kasbeheerder: degene die door het college is aangewezen voor het beheer van de bijdrage van de minister en die verantwoordelijk is voor de controle op de verzilvering van Vouchers;

 • l.

  wijkraadpleging: een bijeenkomst in de wijk, een digitale of schriftelijke raadpleging van bewoners van de wijk of een andere vorm, waarbij een of meer initiatieven worden voorgelegd.

Hoofdstuk 1: Subsidieverstrekking

Artikel 2 Jaarlijkse subsidie Bewonersplatforms en Regiegroep

 • 1.

  Op aanvraag of ambtshalve verstrekt het college jaarlijks aan Bewonersplatforms van wijken en dorpen een subsidie voor de instandhouding en organisatiekosten van de Bewonersplatforms.

 • 2.

  Op aanvraag of ambtshalve kan het college subsidie verstrekken voor de instandhouding en organisatiekosten van de Regiegroep Kalsdonk.

 • 3.

  Het college kan nadere voorschriften vaststellen voor de wijze waarop de subsidie wordt toegekend.

Artikel 3 Bevoegdheden college ten aanzien van verstrekken Vouchers

 • 1.

  Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 16 van deze verordening, tot het verstrekken van Vouchers aan de Bewonersplatforms en de Regiegroep Kalsdonk.

 • 2.

  Het college bepaalt hoe het beschikbare bedrag voor de Vouchers over de wijken en dorpen wordt verdeeld.

 • 3.

  Het college kan voor wat betreft de wijk Kalsdonk bepalen dat maximaal tien procent van het beschikbare bedrag wordt gereserveerd voor de kosten die de gemeente maakt bij de uitvoering van deze verordening.

 • 4.

  Het college wijst een ambtelijk kasbeheerder aan die de integratie-uitkering beheert en verantwoordelijk is voor de verzilvering van Vouchers.

 • 5.

  Het college is bevoegd een bijdrageplafond vast te stellen.

Artikel 4 Wijkknelpuntenpot

 • 1.

  Het college is bevoegd om, voor zover aanwezig in het kader van de wijk- of dorpsperspectieven, ambtshalve of op aanvraag, de middelen binnen de begroting die specifiek beschikbaar zijn gesteld voor de wijken en dorpen (wijkknelpuntenpot) rechtstreeks beschikbaar te stellen aan de Bewonersplatforms.

 • 2.

  Het college kan nadere voorschriften vaststellen voor de wijze waarop de subsidie wordt toegekend.

Hoofdstuk 2: Bewonersvouchers

Artikel 5 Toekennen Bewonersvouchers

 • 1.

  Het college kent, ambtshalve of op aanvraag, rechtstreeks jaarlijks een nader te bepalen aantal Bewonersvouchers toe aan de Bewonersplatforms ten behoeve van initiatieven uit de wijk of het dorp.

 • 2.

  Jaarlijks voor uiterlijk 1 februari van het daarop volgende jaar legt het Bewonersplatform verantwoording af aan de kasbeheerder over de besteding van de toegekende Bewonersvouchers op een nader door het college te bepalen wijze.

 • 3.

  Indien sprake is van onjuiste of onvolledige besteding van de Vouchers kan het college bepalen dat in het daaropvolgend jaar een lager bedrag aan Vouchers wordt toegekend.

Artikel 6 Aanvraag Bewonersvouchers

 • 1.

  Initiatiefnemers kunnen een of meer Bewonersvouchers aanvragen bij het Bewonersplatform.

 • 2.

  De aanvraag wordt schriftelijk ingediend en omvat de volgende gegevens:

  • a.

   naam, contactadres, telefoonnummer en handtekening van de initiatiefnemer;

  • b.

   een beschrijving van de inhoud, uitvoering en planning van het initiatief, waarbij wordt aangegeven hoe dit de leefbaarheid in de wijk, buurt of straat verbetert;

  • c.

   een kostenraming en het gewenste aantal Vouchers voor de uitvoering van het initiatief;

  • d.

   een mededeling of tevens elders subsidie of een bijdrage is aangevraagd.

 • 3.

  Indien de aanvraag onvoldoende informatie bevat voor een goede beoordeling daarvan, geeft het Bewonersplatform aan de initiatiefnemer aan hoe hij de aanvraag kan aanvullen.

 • 4.

  De aanvragen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst.

Artikel 7 Verstrekking Bewonersvouchers

 • 1.

  Het Bewonersplatform beslist namens het college binnen vier weken na de ontvangst van een aanvraag over het verstrekken van de bewonersvoucher.

 • 2.

  Indien de aanvraag voldoet aan de eisen van deze regeling verstrekt het Bewonersplatform het aantal Vouchers dat nodig is voor de uitvoering van het initiatief met dien verstande dat per initiatief maximaal 2 Vouchers worden toegekend.

 • 3.

  Bij de verstrekking van Bewonersvouchers kan het Bewonersplatform als voorwaarde bepalen dat binnen een bepaalde termijn met de uitvoering van het initiatief wordt gestart.

 • 4.

  Een initiatief dient uiterlijk 1 februari van het daaropvolgende kalenderjaar te zijn uitgevoerd.

Artikel 8 Wijze van besteding van de Bewonersvouchers

 • 1.

  De initiatiefnemer kan voor de betaling van de kosten van uitvoering van het initiatief een Bewonersvoucher verzilveren bij het Bewonersplatform.

 • 2.

  Het Bewonersplatform kan een betaling weigeren indien hij gegronde reden heeft om aan te nemen dat deze betaling niet wordt aangewend voor de uitvoering van het initiatief.

Hoofdstuk 3: Kalsdonkvouchers

Artikel 9 Toekennen Kalsdonkvouchers

 • 1.

  Het college kent, ambtshalve of op aanvraag, rechtstreeks jaarlijks een nader te bepalen aantal Kalsdonkvouchers toe aan de Regiegroep Kalsdonk ten behoeve van initiatieven uit de wijk Kalsdonk.

 • 2.

  Jaarlijks voor uiterlijk 1 februari van het daarop volgende jaar legt de Regiegroep verantwoording af aan de kasbeheerder over de besteding van de toegekende Kalsdonkvouchers op een nader door het college te bepalen wijze.

Artikel 10 Aanvraag Kalsdonkvouchers

 • 1.

  Initiatiefnemers kunnen een of meer Kalsdonkvouchers aanvragen bij het de Regiegroep Kalsdonk.

 • 2.

  De aanvraag wordt schriftelijk ingediend en omvat de volgende gegevens:

  • a.

   naam, contactadres, telefoonnummer en handtekening van de initiatiefnemer;

  • b.

   een beschrijving van de inhoud, uitvoering en planning van het initiatief, waarbij wordt aangegeven hoe dit de leefbaarheid in de wijk, buurt of straat verbetert;

  • c.

   een kostenraming en het gewenste aantal Vouchers voor de uitvoering van het initiatief;

  • d.

   een mededeling of tevens elders subsidie is aangevraagd.

 • 3.

  Indien de aanvraag onvoldoende informatie bevat voor een goede beoordeling daarvan, geeft de Regiegroep Kalsdonk aan de initiatiefnemer aan hoe hij de aanvraag kan aanvullen.

 • 4.

  De aanvragen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst.

Artikel 11 Verstrekking Kalsdonkvouchers

 • 1.

  De Regiegroep beslist namens het college binnen vier weken na de ontvangst van een aanvraag over het verstrekken van de Kalsdonkvoucher.

 • 2.

  Indien de aanvraag voldoet aan de eisen van deze regeling verstrekt de Regiegroep het aantal Kalsdonkvouchers dat nodig is voor de uitvoering van het initiatief.

 • 3.

  De Regiegroep kan beslissen om aanvragen, gelet op de beschikbare financiële middelen, gedeeltelijk toe te kennen.

 • 4.

  Bij aanvragen boven € 10.000,- organiseert de Regiegroep, alvorens een beslissing te nemen, een wijkraadpleging.

 • 5.

  Bij de verstrekking van Kalsdonkvouchers kan de Regiegroep als voorwaarde bepalen dat binnen een bepaalde termijn met de uitvoering van het initiatief wordt gestart.

 • 6.

  De Kalsdonkvouchers kunnen tot uiterlijk 30 juni 2012 worden verstrekt. Een initiatief dient uiterlijk 31 december 2012 te zijn uitgevoerd.

 • 7.

  De Kalsdonkvouchers kunnen alleen worden verleend voor zover de aanvraag een initiatief betrekt voor de Philipsbuurt binnen de wijk Kalsdonk, zoals aangegeven op de kaart die als bijlage bij deze verordening is gevoegd, of wanneer het initiatief bijdraagt aan het de realisatie van het project “Kansen voor Kalsdonk”.

Artikel 12 Wijze van besteding van de Kalsdonkvouchers

 • 1.

  De initiatiefnemer kan voor de betaling van de kosten van uitvoering van het initiatief een Kalsdonkvoucher verzilveren bij de kasbeheerder.

 • 2.

  De kasbeheerder kan een betaling weigeren indien hij gegronde reden heeft om aan te nemen dat deze betaling niet wordt aangewend voor de uitvoering van het initiatief.

 • 3.

  De Kalsdonkvoucher kan verzilverd worden door:

  • a.

   In te kopen diensten en producten door de kasbeheerder te laten betalen;

  • b.

   Deze om te zetten in contant geld, tot maximaal € 500,- per keer.

Hoofdstuk 4: Algemene bepalingen

Artikel 13 Weigeringsgronden

Het verstrekken van Vouchers wordt geweigerd, indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

 • a.

  het initiatief niet haalbaar of uitvoerbaar is binnen de in de aanvraag vermelde planning;

 • b.

  de initiatiefnemer doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet;

 • c.

  het initiatief voornamelijk betrekking heeft op privé-belangen van de initiatiefnemer;

 • d.

  het beheer en onderhoud van de voorgestelde fysieke verbeteringen van de leefomgeving niet kunnen worden gewaarborgd;

 • e.

  door de verstrekking het bijdrageplafond wordt overschreden;

 • f.

  voor het initiatief aantoonbaar onvoldoende draagvlak is in de wijk of het dorp.

 • g.

  het initiatief geen bijdrage levert aan de realisatie van het wijk- of dorpsperspectief.

Artikel 14 Verplichtingen college, Bewonersplatform en Regiegroep Kalsdonk

 • 1.

  Het college, het Bewonersplatform en de Regiegroep Kalsdonk dragen zorg voor het informeren van alle bewoners over de mogelijkheden die het Vouchersysteem hen biedt.

 • 2.

  Het Bewonersplatform en de Regiegroep Kalsdonk maken algemeen bekend welke initiatieven Vouchers hebben gekregen.

 • 3.

  Het Bewonersplatform en de Regiegroep Kalsdonk zijn verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak onder de bewoners voor het Vouchersysteem.

Artikel 15 Verplichtingen initiatiefnemer

 • 1.

  De initiatiefnemer zorgt ervoor dat de Vouchers worden besteed aan de uitvoering van het initiatief en administreert de uitgaven zorgvuldig.

 • 2.

  De initiatiefnemer doet zo spoedig mogelijk mededeling aan het Bewonersplatform  of de Regiegroep Kalsdonk van veranderde omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van het initiatief.

 • 3.

  De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak onder de bewoners als de aard van het initiatief dat noodzakelijk maakt.

Artikel 16 Reikwijdte van de verordening

De Algemene Subsidieverordening gemeente Roosendaal 2006 is niet van toepassing.

Artikel 17 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2011.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening wijkbudgetten en subsidiëring Bewonersplatforms.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal d.d. 1 juni 2011, 

De griffier,                                            de voorzitter,