Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Verordening alleenrecht RioNoord voor het uitvoeren van rioleringsdiensten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening alleenrecht RioNoord voor het uitvoeren van rioleringsdiensten
CiteertitelVerordening alleenrecht RioNoord voor het uitvoeren van rioleringsdiensten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2011nieuwe regeling

19-05-2011

Eemsbode, 01-06-2011

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening alleenrecht RioNoord voor het uitvoeren van rioleringsdiensten

De raad van de gemeente Delfzijl;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 april 2011

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 17 Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

       

Verordening alleenrecht RioNoord voor het uitvoeren van rioleringsdiensten

Artikel 1  

RioNoord B.V. geniet een uitsluitend recht op opdrachten van de gemeente met betrekking tot het beheer en onderhoud van de gemeentelijke riolering binnen de gemeentegrenzen.

Artikel 2  

Het alleenrecht heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:

 • a.

  het reinigen van straat en trottoirkolken;

 • b.

  het reinigen van vrijverval riolen;

 • c.

  het inspecteren van vrijverval riolen;

 • d.

  het beoordelen van camerabeelden van inspecties vrijverval riolen en opstellen concept maatregelenprogramma’s;

 • e.

  controle en reinigen van randvoorzieningen (o.a. bergbezinkbassins);

 • f.

  controle en reinigen van externe overstorten.

Artikel 3  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

Artikel 4  

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening alleenrecht RioNoord voor het uitvoeren van rioleringsdiensten.

Delfzijl, 19 mei 2011

 

De raad voornoemd,

 

voorzitter.

(E.A. Groot)

 

griffier.

(O. Rijkens)