Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Oldambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Oldambt
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 213a Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010-

04-01-2010

Streekblad

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Oldambt

De raad van de gemeente Oldambt;

Overwegende dat het wenselijk en noodzakelijk wordt geacht regels vast te stellen inzakede onderzoeken door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Oldambt;

Gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

B e s l u i t:

vast te stellen de

“Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Oldambt”,

luidende als volgt: 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder: a. doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt. b. doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.  

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en gemeentelijke taak wordt minimaal eens in de 8 jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

 • 2

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal 1 (delen van) programma's en paragrafen.

   

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1

  Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 1 december een onderzoeksplan naar de raad voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven: a. het object van onderzoek b. de reikwijdte van het onderzoek c. de onderzoeksmethode d. doorlooptijd van het onderzoek e. de wijze van uitvoering  

 • 3

  In het jaarplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

   

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Intrekking oude verordeningen

De geldende verordeningen doelmatigheids & doeltreffendheid van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten worden ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt – na behoorlijk te zijn bekendgemaakt - in werking op 1 januari 2010.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan wordt aangehaald als: Verordening onderzoeken doelmatigheid & doeltreffendheid van de gemeente Oldambt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oldambtop 4 januari 2010.

De griffier, De voorzitter,

 

 

P. Norder. Mr. M. Zijlstra.