Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint-Michielsgestel

Bezoldigingsregeling gemeente Sint-Michielsgestel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint-Michielsgestel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBezoldigingsregeling gemeente Sint-Michielsgestel
CiteertitelBezoldigingsregeling 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbezoldiging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling"Bezoldigingsverordening 2001"

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2014artt. 17 en 18

15-07-2014

Intranet, 29-09-2014

B&W-besluit, 15-07-2014, punt 12
24-07-200930-06-200901-10-2014nieuwe regeling

30-06-2009

Intranet, 16 juli 2009

BenW-notulen, 30 juni 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Bezoldigingsregeling gemeente Sint-Michielsgestel

 

 

Hoofdstuk I Begripsbepalingen

 

Artikel 1
 • a.

  Medewerker:

  • 1.

   de medewerker in de zin van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sint-Michielsgestel;

  • 2.

   de werknemer als bedoeld in artikel 2:5:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sint-Michielsgestel.

 • b.

  Salaris: het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Sint-Michielsgestel.

 • c.

  Uurloon: het uurloon als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder o van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Sint-Michielsgestel.

 • d.

  Salarisschaal: de schaal als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder a van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeenteSint-Michielsgestel, opgenomen in bijlage II en IIa van die regeling.

 • e.

  Functionele schaal: salarisschaal behorende bij een organieke functie en als gevolg van functiewaarderingsonderzoek vastgesteld.

 • f.

  Aanloopschaal: de naastgelegen lagere salarisschaal dan de functionele schaal.

 • g.

  Uitloopschaal: de naastgelegen hogere salarisschaal dan de functionele schaal.

 • h.

  Salarisanciënniteit: de tijd die in aanmerking komt voor de vaststelling van het salaris van de medewerker op een hoger bedrag dan het voor een volwassene geldende minimumbedrag van de schaal.

 • i.

  Salarisnummer: een aanduiding, bestaande uit een getal of uit een letter en een getal, dat in een salarisschaal voor een salaris is vermeld.

 • j.

  Periodieke verhoging: het verschil tussen twee opeenvolgende bedragen in een schaal.

 • k.

  Maximum salaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal behorend bij een salarisnummer dat slechts uit een getal bestaat, dat kan worden bereikt door opeenvolgende jaarlijkse salarisverhogingen.

 • l.

  Bezoldiging: de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder c, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sint-Michielsgestel.

 • m.

  Functie: een door de leiding aangegeven geheel van werkzaamheden gebaseerd op het realiseren van organisatiedoelstellingen.

 • n.

  Functiewaarderingsonderzoek: het bepalen van de functiewaarde van de aangewezen functies op basis van paarsgewijze vergelijking, zulks onderbouwd door een systeemtechnische score volgens het gemeentelijk functiewaarderingssysteem.

 • o.

  Betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sint-Michielsgestel.

 • p.

  Conversie: de vertaling van de gevonden rangorde naar salarisschalen.

 • q.

  Volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sint-Michielsgestel.

 • r.

  Overwerk: Het overwerk als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder 1, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sint-Michielsgestel.

 • s.

  Beoordeling: een beoordeling op grond van de regeling personeelsbeoordeling.

Hoofdstuk II Salaris

 

Artikel 2 Recht op salaris

 • 1.

  Het recht op bezoldiging vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de medewerker ingaat. Indien in het aanstellingsbesluit geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht op bezoldiging aan met de dag waarop de medewerker feitelijk in dienst is getreden.

 • 2.

  Het recht op bezoldiging eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat.

 • 3.

  De bezoldiging wordt per maand uitbetaald.

Artikel 3 Gebroken tijdvakken

Wanneer het salaris, een emolument of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.

Artikel 4 Salaris bij deeltijd

Het salaris van de medewerker met een betrekking in deeltijd, wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een volledige betrekking.

Artikel 5 Bepalen salarisschaal

 • 1.

  De salarissen van de ambtenaren wier salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld, worden vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen zoals opgenomen in bijlage II of bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sint-Michielsgestel.

 • 2.

  De toepassing van bijlage II dan wel bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sint-Michielsgestel (salarisschalen) vindt plaats conform hetgeen is bepaald in artikel 3:1, derde t/m vijfde lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Sint-Michielsgestel.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders bepalen met inachtneming van de resultaten van een functiewaarderingsonderzoek en aan de hand van de vastgestelde conversie de voor de medewerker geldende salarisschaal, tenzij zijn wijze van functioneren zich nog daartegen verzet.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode.

 • 5.

  Anders dan bij wijze van disciplinaire straf, als bedoeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sint-Michielsgestel, kan zonder voorafgaand ontslag voor een medewerker geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris dan dat de reeds voor hem geldende salarisschaal.

Artikel 6 Inschaling bij aanstelling

 • 1.

  Bij aanstelling wordt de medewerker het salaris toegekend dat in de voor hem geldende salarisschaal is vermeld, achter het salarisnummer 0. Als daarvoor aanleiding bestaat kan hiervan worden afgeweken, zoals:

  • a.

   het beschikken over voldoende opleiding en ervaring;

  • b.

   het op volledige en voldoende wijze van vervullen van de functie;

  • c.

   het gedurende minimaal één jaar salariëren volgens de aanloopschaal;

  • d.

   de aansluiting van het aangetoonde salaris van de vorige dienstbetrekking ten opzichte van de huidige dienstbetrekking.

 • 2.

  De medewerker wordt bij indiensttreding ingeschaald in de aanloopschaal indien hij:

  • a.

   niet elders een soortgelijke functie heeft vervuld;

  • b.

   een voor hem nieuwe functie aanvaard binnen de organisatie;

  • c.

   bij aanstelling nog niet beschikt over voldoende ervaring en opleiding;

  • d.

   de functie niet volledig of nog niet op voldoende wijze vervult.

 • 3.

  Als een medewerker is aangesteld in de aanloopschaal wordt na maximaal één jaar functioneren beoordeeld of de medewerker voldoet aan de voorwaarden om in de functieschaal te worden ingepast. Daarvan is sprake als de medewerker aantoonbaar beschikt over voldoende opleiding en ervaring en/of de medewerker blijk heeft gegeven de functie op volledige en voldoende wijze te kunnen vervullen.

Artikel 7 Periodieke verhoging van het salaris

 • 1.

  Aan de medewerker die het maximum van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, wordt een periodieke salarisverhoging toegekend, niet uitgaande boven het maximumsalaris, indien zijn functioneren met een beoordeling “voldoende/goed” wordt gekwalificeerd.

 • 2.

  De periodieke verhogingen worden toegekend aan de medewerker die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, voor de eerste maal met ingang van 1 januari volgend op de datum van eerste indiensttreding met dien verstande dat de beoordelingsperiode minimaal 3 maanden moet bedragen.

 • 3.

  Het tijdstip waarop de in gevolge het vorige lid bedoelde medewerker voor de eerste maal een periodieke verhoging wordt toegekend, kan worden vervroegd indien daartoe naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanleiding bestaat.

 • 4.

  Het toekennen van de eerste periodieke verhoging aan ambtenaren, die in de loop van het kalenderjaar zijn aangesteld of bevorderd, kan pas plaats vinden na een beoordelingsperiode van minimaal drie maanden.

 • 5.

  In geval van overgang naar een functie, gerangschikt in diezelfde schaal, wordt, voor de vaststelling van het salaris in de nieuwe functie mede rekening gehouden met de in de verlaten functie verworven hoogte van het salaris.

 • 6.

  Bij overgang naar een andere functie wordt het bedrag, waarmede de tot dusver genoten bezoldiging die in de nieuwe functie te genieten bezoldiging te boven mocht gaan, als een toelage toegekend. Latere verhogingen van de bezoldiging, komen in mindering op het bedrag van de in dit lid bedoelde toelage.

 • 7.

  In geval van bevordering wordt de hoogte van het salaris, zodanig vastgesteld, dat het salaris in de nieuwe schaal te allen tijde uitgaat boven het salaris, dat de medewerker in de verlaten schaal zou hebben genoten.

Artikel 8 Extra periodieke verhoging van het salaris

 • 1.

  Aan de medewerker die het maximum van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, kan een extra periodieke salarisverhoging worden toegekend, niet uitgaande boven het maximumsalaris, indien zijn functioneren voor twee jaren achtereen met een beoordeling “zeer goed” wordt gekwalificeerd.

 • 2.

  Bij de toepassing van het vorige lid blijft het tijdstip waarop ingevolge artikel 9 een salarisverhoging wordt toegekend onverlet, tenzij anders wordt bepaald.

Artikel 9 Géén periodieke verhoging

 • 1.

  Aan de medewerker die het maximum van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, wordt géén periodieke salarisverhoging in de salarisschaal toegekend indien zijn functioneren met een beoordeling “onvoldoende” wordt gekwalificeerd.

 • 2.

  Van een beslissing tot toepassing van het eerste lid wordt de medewerker zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voor de datum waarop anders de salarisverhoging zou ingaan, schriftelijk mededeling gedaan, onder vermelding van de redenen welke tot de beslissing hebben geleid.

Artikel 10 Inschaling in uitloopschaal

 • 1.

  Een medewerker die de maximale honorering behorende bij zijn functionele schaal ontvangt, wordt in de uitloopschaal ingeschaald, indien zijn functioneren 4 maal met een beoordeling “voldoende/goed” wordt gekwalificeerd.

 • 2.

  Bij een beoordeling met de kwalificatie “zeer goed” wordt het bereiken van de uitloopschaal met één jaar vervroegd.

Artikel 11 Salaris bij bevordering naar hogere schaal

 • 1.

  Wanneer de medewerker wordt bevorderd naar een salarisschaal met een hoger maximumsalaris, wordt:

  • a.

   voor de medewerker als bedoeld in artikel 3:1, derde lid onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sint-Michielsgestel, het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het bedrag, gelegen onmiddellijk boven het salaris dat de medewerker in de oude schaal zou hebben genoten;

  • b.

   voor de medewerker als bedoeld in artikel 3:1, derde lid onder b, van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sint-Michielsgestel, het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het eersthogere bedrag in die schaal, waarmee gerealiseerd wordt dat het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de medewerker tenminste 75% bedraagt van het verschil tussen het bedrag dat de medewerker laatstelijk genoot en het naasthogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naastlagere bedrag in die oude schaal , indien het salaris in de oude schaal reeds overeenkwam met het hoogste bedrag uit die schaal.

 • 2.

  Voor zover nodig, zal - in afwijking van het eerste lid onder a - de vooruitgang in salaris tengevolge van de indeling in de schaal met een hoger maximumsalaris nimmer minder bedragen dan het geval zou zijn bij verhoging ingevolge artikel 9 in de schaal waarin de medewerker wordt ingedeeld.

Hoofdstuk III Instrumenten van flexibele beloning

 

Artikel 12 Gratificatie

Indien een medewerker een zéér goede individuele prestatie heeft geleverd, kan aan hem eengratificatie als bedoeld in artikel 15:1:28 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sint-Michielsgestel worden toegekend. Het volgende onderscheid wordt gemaakt:

 • a.

  cadeaubon van € 100 netto voor een medewerker die een buitengewoon goede werkhouding heeft laten zien of een bijzonder positieve invloed heeft gehad op de sfeer in relatie tot de werkomstandigheden;

 • b.

  éénmalige gratificatie van maximaal € 250,- netto voor het gedurende langere tijd leveren van extra inzet én incidentele prestaties of het leveren van een bijzondere incidentele bijdrage aan kwaliteitsverbeteringen binnen de organisatie en/of de gewenste organisatiecultuur in combinatie met redenen die hierboven genoemd zijn;

 • c.

  éénmalige gratificatie van € 500,- netto voor het gedurende een langere periodeleveren van een buitengewone inzet én incidentele prestaties of het succesvol afronden van een zeer zware incidentele opdracht in combinatie met de hierboven genoemde redenen.

Artikel 13 Groepsgratificatie

Indien een groep medewerkers een zéér goede prestatie heeft geleverd, kan aan hen eengroepsgratificatie als bedoeld in artikel 15:1:28 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeenteSint-Michielsgestel worden toegekend. Er wordt als volgt onderscheid gemaakt:

 • a.

  cadeaubon van € 100 netto voor elke individuele medewerker van een groep die een buitengewoon goede werkhouding heeft laten zien of een bijzonder positieve invloed heeft gehad op de sfeer in relatie tot de werkomstandigheden;

 • b.

  éénmalige gratificatie van maximaal € 250,- netto voor elke individuele medewerker van een groep die gedurende langere tijd extra inzet én incidentele prestaties leverde of het leveren van een bijzondere incidentele bijdrage aan kwaliteitsverbeteringen binnen de organisatie en/of de gewenste organisatiecultuur in combinatie met redenen die hierboven genoemd zijn.

Artikel 14 Arbeidsmarkttoelage

 • 1.

  Aan een medewerker kan om redenen van werving of behoud, een arbeidsmarkttoelage worden toegekend.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde toelage wordt toegekend voor een tijdvak dat van tevoren is vastgesteld, doch voor maximaal drie jaar.

 • 3.

  De hoogte van de toelage als bedoeld in het eerste lid bedraagt maximaal uit het verschil tussen het maximum van de functieschaal en dat van de daaropvolgende schaal.

 • 4.

  De toelage als bedoeld in het eerste lid eindigt op de in gevolge het tweede lid vastgestelde vervaldatum. Wanneer de arbeidsmarkt situatie waarop de toelage is gebaseerd nog steeds bestaat, kan opnieuw een toelage als bedoeld in het eerste lid aan desbetreffende medewerker worden toegekend.

 • 5.

  Bij het beëindigen van de toelage wordt geen afbouwregeling toegepast.

Artikel 15 Nadere regels instrumenten flexibele beloning

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen over de toepassing van de hoogte van instrumenten van flexibele beloning als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 14.

Hoofdstuk IV Overige toelagen en vergoedingen

 

Artikel 16 Waarnemingstoelage

Een waarnemingstoelage wordt toegekend conform hetgeen is geregeld in artikel 3:1:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sint-Michielsgestel.

Artikel 17 Vastgestelde werktijden en overwerk

 • 1.

  De medewerker voor wie een salarisschaal geldt met een lager salaris dan schaal 11, ontvangt voor overwerk een vergoeding.

 • 2.

  De medewerker voor wie een salarisschaal geldt van schaal 11 of hoger ontvangt geen overwerkvergoeding of andere compensatie voor overwerk.

Artikel 18 Toelage onregelmatige dienst

 • 1.

  Dit artikel heeft uitsluitend betrekking op de medewerkers op wie de bijzondere regeling zoals bedoeld in de Werktijdenregeling gemeente Sint-Michielsgestel van toepassing is.

 • 2.

  Aan de medewerker voor wie een salarisschaal geldt met een lager maximumsalaris dan dat van schaal 11 en voor wie werktijden zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 3:3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sint-Michielsgestel, wordt een toelage toegekend op grond van artikel 3:3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sint-Michielsgestel.

 • 3.

  De toelage als bedoeld in het tweede lid bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de medewerker geldende salaris per uur en wel:

  • a.

   0% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 6:00 uur en 7:30 uur en tussen 18:00 en 22:00 uur;

  • b.

   40% voor de uren op zaterdag en de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0:00 en 6:00 uur en tussen 22:00 en 24:00 uur;

  • c.

   65% voor de uren op zondag en op feestdagen genoemd in artikel 4:1:1 derde lid van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Sint-Michielsgestel.

 • 4.

  Voor de in het vorige lid onder a. genoemde ochtend- en avonduren wordt de toelage slechts toegekend, indien de arbeid is aangevangen vóór 7:00 uur, respectievelijk is beëindigd na 19:00 uur.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen, die het bepaalde in de vorige leden aanvult of daarvan afwijkt.

Artikel 19 Inconveniëntentoelage

 • 1.

  Aan de medewerker aan wie het verrichten van zware onaangename of gevaarlijke arbeid wordt opgedragen, wordt naar evenredigheid van het aantal uren gedurende welke per kalenderjaar die arbeid is verricht een toelage toegekend.

 • 2.

  De vaststelling van de functies en ambtenaren, die voor toekenning van de in het eerste lid bedoelde toelage in aanmerking komen, en de hoogte van de toelage vindt plaats op grond van de Regeling Inconveniënten waardering, zoals deze door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld of zal worden gewijzigd.

Artikel 20 Bereikbaarheidsdiensttoelage

Aan de medewerker die zich bereikbaar moet houden voor het verrichten van werkzaamheden, wordt een toelage toegekend conform de hiervoor gemaakte regeling.

Artikel 21 Afbouw toelage

 • 1.

  Aan de medewerker wiens bezoldiging, als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen ofverminderen van een functiegebonden toelage (als bedoeld in de artikelen 18, 19 en 20) een blijvende verlaging ondergaat, wordt een aflopende toelage toegekend indien:

  • a.

   die blijvende verlaging ten minste 3% bedraagt van de bezoldiging;

  • b.

   de medewerker de toelagen gedurende ten minste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

 • 2.

  Deze compensatie kent het volgende verloop:

  • 1.

   het eerste half jaar na de beëindiging of verlaging van de toelage, ontvangt de ambtenaar 100% van de daling van de bezoldiging die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  • 2.

   het tweede half jaar na de beëindiging of verlaging van de toelage, ontvangt de ambtenaar 75% van de daling van de bezoldiging die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  • 3.

   het derde half jaar na de beëindiging of verlaging van de toelage, ontvangt de ambtenaar 50% van de daling van de bezoldiging die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  • 4.

   het vierde half jaar na de beëindiging of verlaging van de toelage, ontvangt de ambtenaar 25% van de daling van de bezoldiging die het gevolg is van het vervallen van de toelagen.

 • 3.

  De periodes genoemd in lid 2 worden telkens met een half jaar verlengd als de ambtenaarlanger dan 10 jaar zonder onderbreking de toelage heeft ontvangen.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 tot en met 3, behouden medewerker van 55 jaar en ouder, die langer dan 10 jaar zonder wezenlijke onderbreking de toelage hebben genoten, hun functiegebonden toelagen.

 • 5.

  De in het 2e en 3e lid bedoelde aflopende toelage gaat, wanneer de ambtenaar de leeftijd van 55 jaar bereikt en hij onmiddellijk voor de aanvang van die toelage gedurende ten minste 10 jaren zonder wezenlijke onderbreking de functiegebonden toelage heeft genoten, over in een blijvende toelage.

Hoofdstuk V Overige bepalingen

 

Artikel 24 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze verordening niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen burgemeester en wethouders een bijzondere regeling.

Artikel 25 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Voor ambtenaren die op 31 december 1995 aanspraak hadden op basis van de bezoldigingsverordening van de voormalige gemeenten Den Dungen, Berlicum en Sint-Michielsgestel blijven deze aanspraken gelden, indien deze hoger zijn dan de aanspraken welke zij na 31 december 1995 hebben.

 • 2.

  Voor ambtenaren, die op basis van het Sociaal Statuut Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch in dienst zijn gekomen van de gemeente Sint-Michielsgestel, en die aanspraak hadden op basis van dit Sociaal Statuut, blijven deze aanspraken gelden, indien deze hoger zijn dan de aanspraken op grond van de bezoldigingsregeling van de gemeente Sint-Michielsgestel.

 • 3.

  Van de medewerkers die de maximale beloning ontvangen van hun functionele schaal, worden de beoordelingen “goed” die vóór 1 januari 2009 uitgesproken zijn over hun functioneren, beschouwd als een kwalificatie “voldoende/goed”.

Artikel 26 Slotbepalingen

 • 1.

  De regeling treedt in werking op 1 januari 2009 en kan worden aangehaald als "Bezoldigingsregeling 2009".

 • 2.

  De "Bezoldigingsverordening 2001", zoals vastgesteld op 8 april 2001, wordt per 1 januari 2009 ingetrokken.

Sint-Michielsgestel, 30 juni 2009.

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel,

de secretaris,

mr. A.H.P.G. van de Kerkhof

de burgemeester,

mr. J.C.M. Pommer