Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Wegsleepverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Roosendaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149 van de Gemeentewet
 2. Wegenverkeerswet 1994, artikel 173, tweede lid
 3. Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2011nieuwe regeling

01-06-2011

Gemeenteblad 2011, nr. 31, Roosendaalse Bode 12 juni 2011

AO/2011-37

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening

De raad van de gemeente Roosendaal,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 april 2011,

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende Wegsleepverordening.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: “van Egeraat”, Belder 15 te Roosendaal.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten €90,- inclusief BTW;

  • b.

   overbrengkosten €100,- inclusief BTW.

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen €10,- inclusief BTW per dag.

 • 3.

  De kosten voor het ophalen van een voertuig buiten de openingstijden van de plaats van bewaring, bedragen €35,- inclusief BTW. 

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking 3 dagen na de dag van bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Roosendaal.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 juni 2011,

De griffier,                                                               De voorzitter,