Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landgraaf

Verordening op de heffing en de invordering van AFVALSTOFFENHEFFING 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLandgraaf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van AFVALSTOFFENHEFFING 2011
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing Landgraaf 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, lid 2 aanhef en onder h. Gemeentewet
 2. artikel 229, lid 1 aanhef en onder b. Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-201101-04-201101-04-2011nieuwe regeling

31-03-2011

Landgraaf Aktueel, 27 april 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van AFVALSTOFFENHEFFING 2011

De raad van de gemeente Landgraaf;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 februari 2011;

gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van AFVALSTOFFENHEFFING 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder ‘gebruik maken’ verstaan: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit
 • 1.

  Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht
 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente gebruikmaakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikmaakt van het perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruik heeft afgestaan.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Reductie heffing medisch afval
 • 1.

  De belastingplichtige als bedoeld in artikel 3 van de “Verordening afvalstoffenheffing Landgraaf 2011” kan in aanmerking komen voor vermindering van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, lid 2, 3 en 4 van de Tarieventabel zoals bedoeld in artikel 4, indien belastingplichtige of personen die behoren tot zijn of haar huishouden als gevolg van chronische ziekte of handicap extra afval moeten aanbieden aan de gemeentelijke inzameldienst.

 • 2.

  De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor deze vermindering dient een daartoe strekkend verzoek in te dienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente. Bij dit verzoek dient een schriftelijke verklaring van de huisarts of medisch specialist te worden overlegd, waaruit blijkt dat als gevolg van een chronische ziekte of handicap extra afval wordt aangeboden.

 • 3.

  Voor de belastingplichtige die voldoet aan het gestelde onder 1 en 2 van deze regeling, geldt dat de hier bedoelde vermindering 60 % bedraagt van de totaal verschuldigde belasting als gevolg van het aantal aangeboden ledigingen een en ander tot een maximum bedrag van € 60,00 per belastingtijdvak.

 • 4.

  De berekening van de vermindering als bedoeld in de leden 1 en 2 vindt plaats na afloop van het betreffende belastingjaar.

 • 5.

  Er wordt slechts één vermindering per huishouden verleend.

Artikel 6 Belastingjaar
 • 1.

  Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de belasting bedoeld in hoofdstuk 1, tweede, derde en vierde lid van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing
 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
 • 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1 eerste lid van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1 eerste lid van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

 • 5.

  Belastingbedragen als bedoeld in hoofdstuk 1 eerste lid van de tarieventabel van minder dan € 10,00 worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

 • 6.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, tweede, derde en vierde en vijfde lid en de belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 9 Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen met betrekking tot de belasting bedoeld in hoofdstuk 1, eerste lid, van de tarieventabel worden betaald in één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen “afvalstoffenheffing” of andere heffingen minder is dan € 3.500,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatisch betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen worden afgeschreven, de aanslagen moeten worden betaald in twaalf gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid moeten de aanslagen worden betaald in één termijn, indien het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen afvalstoffenheffing of andere heffingen minder is dan € 50,00.

 • 4.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen bedoeld in hoofdstuk 1, tweede, derde en vierde en vijfde lid van de tarieventabel worden betaald in één termijn die vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 5.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moeten de aanslagen bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden betaald bij de aanvang van de dienstverlening.

 • 6.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  De “Verordening afvalstoffenheffing Landgraaf 2011", vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Het “Besluit beleidsregels reductie afvalstoffenheffing medisch afval 2011” vastgesteld bij collegebesluit van 10 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 april 2011.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening afvalstoffenheffing Landgraaf 2011".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 31 maart 2011.

De griffier, De voorzitter,

Tarieventabel behorende bij de “Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2011”

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 

Hoofdstuk 1  Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

1.         De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar                         

            a.   Indien dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon:                    € 154,92 

            b.   Indien dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door meer dan één persoon:                € 176,64 

2.         Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid bedraagt de belasting     per lediging van:                                                                   

            a.   een mini-container, bestemd voor GFT-afval met een inhoud van 140 liter                  € 3,40

            b.   een mini-container, bestemd voor GFT-afval met een inhoud van 240 liter € 4,60

            c.   een mini-container, bestemd voor restafval met een inhoud van 140 liter € 3,40

            d.   een mini-container, bestemd voor restafval met een inhoud van 240 liter € 4,60

3.         Onverminderd het bepaalde in het eerste lid bedraagt de belasting voor percelen die voor de afvalverwijdering zijn aangewezen op het ondergrondse inzamelsysteem per aanbieding € 1,00

4.         Onverminderd het bepaalde in het eerste lid bedraagt de belasting per aanbieding van een gekenmerkte vuilniszak € 1,00

5.         Onverminderd het bepaalde in de leden 1 t/m 4 bedraagt het tarief:

      a.  voor het in gebruik hebben van een extra container per container € 10,00 per jaar

            b.  voor het op aanvraag omwisselen van één of meer containers, per keer € 25,00

            c.  voor het op aanvraag leveren van één of meer extra containers, per keer € 25,00

 

6.        In afwijking van het bepaalde in het vijfde lid, onderdelen b. en c. kan:

 • 1.

  een nieuw ingezetene van de gemeente, die als belastingplichtige wordt aangemerkt, gedurende een periode van zes maanden nadat de belastingplicht is ontstaan, kosteloos éénmaal van  containervolume wisselen;

 • 2.

  de belastingplichtige, die binnen de gemeente verhuist   gedurende een periode van zes maanden nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden, kosteloos éénmaal van containervolume wisselen.

 

Hoofdstuk 2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

7.   Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het achterlaten van de volgende (grove) huishoudelijke afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats:

 

a.

Papier en karton

Gratis

b.

Glas

Gratis

c.

Tuinafval

Gratis

d.

Klein chemisch afval

Gratis

e.

Metaal

Gratis

f.

Textiel

Gratis

g.

Kringloopgoederen

Gratis

h.

Koel- en vriesmeubelen

Gratis

i.

Asbesthoudend afval

Gratis

j.

Auto- of motorband zonder velg

Gratis

 

8.   Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het achterlaten van de volgende (grove) huishoudelijke afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats:

 

a.

Grof huisvuil

 

b.

GFT-afval

 

c.

Hout kwaliteit A,B,C

 

d.

Gasflessen en –tanks

 

e.

Restafval, per 40 liter of per zak

€   1,00

f.

Auto- of motorband met velg, per stuk

€   1,60

g.

Bestelwagenband, per stuk

€   3,50

h.

Vrachtwagenband, per stuk

€ 15,00

i.

Tractorband, per stuk

€ 22,00

j.

Schone grond, per m3

€ 20,00

k.

Vervuilde grond, per m3

€ 90,00

l.

Schoon puin, per m3

€ 20,00

m.

Vervuild puin, per m3

€ 90,00

 

 9. De belasting als genoemd onder lid 8 wordt vermeerderd met het volgende tarief per bezoek aan het milieupark:

 

a.

Het 1e tot en met het 6e bezoek aan het milieupark

€ 0,00

b.

Het 7e tot en met het 12e bezoek  aan het milieupark

€ 10,00

c.

vanaf het 13e bezoek aan het milieupark

€ 30,00

 

10. Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het van gemeentewege ophalen van grove huishoudelijke afvalstoffen en houtafval aan huis:

 

a.

Per keer

€  20,00

 

 

Hoofdstuk 3 Inwerkingtreding

1.   Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van haar bekendmaking.

2.   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 31 maart 2011.

 

De griffier,                                                                                                       De voorzitter,