Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Overbetuwe

Beleidsregel kosteloze huwelijken gemeente Overbetuwe 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Overbetuwe
Officiële naam regelingBeleidsregel kosteloze huwelijken gemeente Overbetuwe 2012
CiteertitelBeleidsregel kosteloze huwelijken gemeente Overbetuwe 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De beleidsregel kosteloze huwelijken gemeente Overbetuwe 2011, zoals vastgesteld bij besluit van 5 april 2011, wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht, art. 4, eerste lid, sub b. van de Regeling burgerlijke stand gemeente Overbetuwe 2010.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201215-05-2013nieuwe regeling

29-11-2011

Hét Gemeente Nieuws; 07-12-2011

11bwb00064
14-04-201101-01-2012nieuwe regeling

05-04-2011

Hét Gemeente Nieuws; 13-04-2011

11bwb00010

Tekst van de regeling

Ons kenmerk: 11BWB00064

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 4, eerste lid, sub b. van de Regeling burgerlijke stand gemeente Overbetuwe 2010;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de

Beleidsregel kosteloze huwelijken

gemeente Overbetuwe 2012

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  huwelijk: zowel huwelijk, als geregistreerd partnerschap;

 • c.

  kosteloos huwelijk: huwelijk dat gratis wordt voltrokken.

Artikel 2 Kosteloos huwelijk

 • 1.

  Een kosteloos huwelijk wordt door een ambtenaar burgerlijke stand, werkzaam bij het team Publiekszaken, voltrokken.

 • 2.

  Bij een kosteloos huwelijk is er geen keuze in de ambtenaar burgerlijke stand.

 • 3.

  Een kosteloos huwelijk duurt 5 à 10 minuten en bestaat uit:

  • a.

   een kort welkomstwoord;

  • b.

   het voltrekken van het huwelijk;

  • c.

   het slotwoord en felicitaties.

 • 4.

  Een kosteloos huwelijk wordt gesloten in het gemeentehuis, locatie Elst in:

  • a.

   de commissiekamer;

  • b.

   de kamer burgerlijke stand bij de het team Publiekszaken, of

  • c.

   een andere geschikte kleine ruimte.

 • 5.

  Bij de huwelijksvoltrekking mogen maximaal tien personen aanwezig zijn.

 • 6.

  Bij een kosteloos huwelijk is geen bode aanwezig.

Artikel 3 Intrekking oude regeling

De beleidsregel kosteloze huwelijken gemeente Overbetuwe 2011, zoals vastgesteld bij besluit van 5 april 2011, wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel kosteloze huwelijken gemeente Overbetuwe 2012.

Aldus besloten in de vergadering van 29 november 2011.

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,de burgemeester,
   
   
Th.M.M. Hoex.E. Tuijnman.

Algemene toelichting

Het is praktisch en duidelijk om bij de voltrekking van kosteloze huwelijken enkele beleidsregels vast te stellen. Met de aanpassing in artikel 2, waarmee de term afdeling, zoals die in de oude regeling stond vermeld, is vervangen in team, is de regeling geactualiseerd met het oog op de nieuwe organisatie per 1 januari 2012.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel zijn de in deze beleidsregel gehanteerde begrippen omschreven.

Artikel 2 Kosteloos huwelijk

Dit artikel vormt de kern van de beleidsregel. Hiermee is voor de betrokkenen duidelijk wat men bij een kosteloos huwelijk kan verwachten. De trouwzaal wordt niet gebruikt voor kosteloze huwelijken. Er mogen maximaal tien personen aanwezig zijn bij de huwelijksvoltrekking. Het gaat hierbij naast het bruidspaar om twee getuigen en maximaal zes gasten of vier getuigen en maximaal vier gasten.

Artikel 3 Intrekking oude regeling

Met dit artikel worden de voorheen geldende beleidsregels kosteloze huwelijken ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 5 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.